Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim Nr 24/Z/2014 z dnia r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Ośno Lubuskie, luty 2014 r.

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydawanie i wznawianie kart oraz wysyłka PIN... 5 Rozdział 3. Posługiwanie się kartą i korzystanie z limitu kredytowego Rozdział 4. Wygaśnięcie prawa do używania karty... 8 Rozdział 5. Rozliczanie transakcji. Spłata zadłużenia Rozdział 6. Opłaty, prowizje i oprocentowanie Rozdział 7. Zastrzeganie kart Rozdział 8. Zasady odpowiedzialności za operacje dokonane przy użyciu kart Rozdział 9. Reklamacje Rozdział 10.Taryfa prowizji i opłat Rozdział 11.Zmiana umowy o kartę i regulaminu Rozdział 12.Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o kartę Załącznik nr 1 - Standardowe limity dzienne wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych dla kart kredytowych MasterCard Business Załącznik nr 2 - Zasady funkcjonowania usługi 3D-Secure w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim 1

3 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim, zwany dalej regulaminem, określa zasady: 1) wydawania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych; 2) udzielania kredytu wykorzystywanego przy ich użyciu; 3) korzystania z kart kredytowych MasterCard Business. 2 Poprzez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć: 1) adres elektroniczny oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej; 2) agent rozliczeniowy bank lub innego dostawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.), prowadzącego działalność w zakresie zawierania umów z akceptantami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych; 3) agent rozliczeniowy banku agenta rozliczeniowego, za pośrednictwem którego bank dokonuje rozliczeń transakcji dokonanych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych wydanych przez bank; 4) akceptant odbiorcę innego niż konsument, który zawarł z agentem rozliczeniowym umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych; 5) autoryzacja zgodę użytkownika karty na dokonanie operacji udzieloną w sposób określony w regulaminie lub umowie; 6) bank Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim 1 ; 7) bank spółdzielczy bank spółdzielczy, który zawarł z SGB-Bankiem S.A. umowę o współpracy, w zakresie wydawania kart płatniczych; 8) bankomat urządzenie umożliwiające użytkownikowi karty płatniczej podejmowanie gotówki za pomocą karty płatniczej lub dodatkowo dokonywanie innych operacji; 9) cykl rozliczeniowy okres miesięczny liczony od dnia następnego po oznaczonym przez kredytobiorcę dniu w miesiącu, jako dzień rozliczenia, do dnia rozliczenia włącznie, po zakończeniu którego generowane jest zestawienie transakcji; 10) dni robocze wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem sobót oraz dni określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, jako dni wolne od pracy, w których bank prowadzi swoją działalność i w którym działa system płatności; 11) dzienna kwota operacji dzienną sumę kwot operacji, które mogą być dokonane przy użyciu karty w danym dniu, do wysokości niewykorzystanego limitu kredytowego; dzienna kwota operacji nie może być wyższa niż limit dzienny wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych; 12) dzień rozliczeniowy określony przez posiadacza karty ostatni dzień cyklu rozliczeniowego, po którym generowane jest przez bank zestawienie transakcji (dla danego posiadacza karty jest to zawsze ten sam dzień miesiąca); 13) dzień spłaty (termin płatności) 22 dzień po dniu rozliczeniowym (dokonywana spłata dotyczy poprzedniego cyklu rozliczeniowego) wskazany w zestawieniu transakcji, do którego włącznie kredytobiorca zobowiązany jest dokonać spłaty, co najmniej minimalnej kwoty do zapłaty na podany w umowie oraz zestawieniu transakcji rachunek karty; jeżeli dzień spłaty przypadnie na sobotę lub dzień określony powszechnie obowiązującymi przepisami, jako dzień wolny od pracy, za dzień spłaty przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu; 14) dzień wymagalności - dzień roboczy, w którym zgodnie z umową kredytobiorca powinien dokonać płatności wykorzystanego kredytu lub minimalnej kwoty do zapłaty lub odsetek lub innych należności powstałych w związku z zawarciem umowy albo zwrotu całości wykorzystanego kredytu i innych należności po wypowiedzeniu umowy lub jej rozwiązaniu; 15) elektroniczny kanał dostępu sposób komunikacji posiadacza karty, który jest jednocześnie posiadaczem rachunku bieżącego, z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, udostępniany na podstawie odrębnej umowy, obejmujący w szczególności: serwis internetowy, serwis telefoniczny lub urządzenia samoobsługowe; 16) imprinter urządzenie służące do potwierdzenia dokonania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w punktach akceptujących karty tłoczone (embosowane), poprzez mechaniczne powielenie na rachunku danych dotyczących karty płatniczej; 17) karta kartę kredytową wydaną przez bank, o której mowa w regulaminie; 18) karta główna pierwszą kartę, do której został przyznany limit kredytowy w ramach rachunku karty, wydaną na wniosek wnioskodawcy; 1 Należy wpisać nazwę właściwego banku spółdzielczego, w którym stosowany jest regulamin. 2

4 19) karta dodatkowa kartę wydaną osobie wskazanej przez wnioskodawcę, działającą w ramach limitu kredytowego przyznanego do karty głównej; 20) karta kredytowa kartę płatniczą, wydaną przez bank, o której mowa w regulaminie, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania operacji bezgotówkowych w ramach przyznanego limitu kredytowego, z zastrzeżeniem limitów dziennych; 21) karta płatnicza kartę płatniczą identyfikującą jej wydawcę i upoważnionego posiadacza karty lub użytkownika karty, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty za towary i usługi w formie bezgotówkowej; 22) klient/klient instytucjonalny osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, osobę fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, w tym rolnika; 23) kredytobiorca klienta instytucjonalnego, któremu bank na podstawie umowy udzielił limitu kredytowego; 24) limit kredytowy (kredyt) - określoną w umowie maksymalną kwotę zadłużenia wobec banku, z tytułu transakcji dokonywanych przy użyciu odpowiednio karty głównej lub kart dodatkowych wydanych do rachunku karty; 25) limit dzienny operacji bezgotówkowych maksymalną, dzienną kwotę operacji bezgotówkowych, które mogą być dokonywane w placówkach handlowych i usługowych akceptujących karty; 26) limit dzienny wypłat gotówki maksymalną, dzienną kwotę operacji wypłat gotówkowych, które mogą być dokonywane w bankomatach i oddziałach banków akceptujących karty; 27) MasterCard International (MasterCard) organizację obsługującą międzynarodowy i krajowy system akceptacji i rozliczania operacji dokonanych przy użyciu kart z logo MasterCard; 28) minimalna kwota do zapłaty (BNM) - kwotę wskazaną w zestawieniu transakcji, wg stanu na koniec danego cyklu rozliczeniowego, którą kredytobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek karty, w wyznaczonym terminie płatności, obejmującą: a) 5% kwoty końcowego salda zadłużenia, pomniejszonego o kwotę przekroczenia limitu kredytowego oraz kwotę niespłaconych należności BNM z poprzednich okresów rozliczeniowych, b) kwotę przekroczenia limitu kredytowego oraz niespłacone należności BNM z poprzednich okresów rozliczeniowych, jednakże nie mniejszą, aniżeli kwota określona w taryfie; 29) operacja (transakcja) - czynność dokonaną przy użyciu karty przez posiadacza karty albo użytkownika karty, w tym transakcja płatnicza; 30) organizacja płatnicza instytucję finansową lub organizację zajmującą się rozliczaniem transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych wydanych w ramach tej instytucji/ organizacji (np. MasterCard); 31) PIN - poufny, indywidualny kod służący do identyfikacji użytkownika karty korzystającego z urządzeń odczytujących informacje zawarte na pasku magnetycznym lub mikroprocesorze karty; 32) placówka banku jednostkę organizacyjną banku prowadzącą obsługę klientów; 33) posiadacz karty kredytobiorcę; 34) prawne zabezpieczenie spłaty kredytu przewidzianą prawem formę zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu udzielonego limitu kredytowego, przyjmowaną przez bank zgodnie z obowiązującymi w banku zasadami dotyczącymi prawnego zabezpieczenia wierzytelności banku; 35) preautoryzacja operację polegającą na zablokowaniu przewidzianej kwoty transakcji do czasu zrealizowania tej transakcji w przewidzianym terminie lub jej anulowania, dokonywana najczęściej przez linie lotnicze, hotele i firmy wynajmujące samochody; kwota preautoryzacji jest kwotą szacunkową i może różnić się od kwoty faktycznego obciążenia na rachunku karty; 36) rachunek karty rachunek płatniczy, kredytowy, prowadzony przez bank w złotych, na którym ewidencjonowane są transakcje płatnicze dokonane przy użyciu karty głównej lub kart dodatkowych, a także rozliczane są należne bankowi opłaty i prowizje związane z transakcjami oraz odsetki naliczane od kwoty wykorzystanego kredytu, zgodnie z postanowieniami umowy, na który posiadacz karty winien dokonywać spłaty zadłużenia, w tym minimalnej kwoty do zapłaty; 37) rachunek spłat karty podany w umowie oraz na zestawieniu transakcji rachunek powiązany z rachunkiem karty, na który posiadacz karty winien dokonywać spłaty zadłużenia, w tym minimalnej kwoty do zapłaty; 38) reklamacja zgłoszenie bankowi przez posiadacza karty/użytkownika karty odmowy zaakceptowania operacji dokonanej przy użyciu karty lub zgłoszenie innych zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank lub jego działalności; 39) taryfa obowiązującą w banku taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe; 40) transakcja płatnicza zainicjowany przez użytkownika karty transfer lub wypłatę środków pieniężnych; 41) transakcja płatnicza (operacja) bezgotówkowa dokonanie przy użyciu karty zapłaty bezgotówkowej za towary i usługi; 42) transakcja płatnicza (operacja) gotówkowa dokonanie wypłaty gotówki przy użyciu karty; 43) terminal POS urządzenie elektroniczne działające w trybie on-line, umożliwiające przeprowadzenie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych; 3

5 44) umowa/umowa o kartę - umowę o kartę kredytową i udzielenie limitu kredytowego zawartą pomiędzy kredytobiorcą a bankiem, określającą wysokość oraz sposób korzystania z przyznanego przez bank limitu kredytowego i zasady korzystania z karty kredytowej; 45) usługa 3D-Secure/3D-Secure usługa dodatkowego potwierdzania transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia karty za pośrednictwem sieci Internet, w serwisach internetowych oferujących tego typu usługę, poprzez wprowadzenie przez posiadacza karty/użytkownika karty osobistego hasła, które ustanowił dokonując rejestracji w usłudze; 46) uwierzytelnienie sprawdzenie autentyczności karty oraz możliwości dokonania operacji, przy jej użyciu; 47) użytkownik karty (użytkownik) osobę fizyczną wskazaną przez posiadacza karty, posługującą się kartą główną albo kartą dodatkową, której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie karty, dokonującą w imieniu i na rzecz posiadacza karty operacji określonych w umowie; postanowienia regulaminu dotyczące użytkownika karty odnoszą się także do posiadacza karty - klienta instytucjonalnego, będącego osobą fizyczną, którego dane identyfikacyjne umieszczone są na karcie; 48) wniosek wypełniony wniosek o wydanie karty kredytowej i udzielenie limitu kredytowego, złożony w placówce banku; 49) wnioskodawca klienta instytucjonalnego ubiegającego się o wydanie karty; 50) wydawca karty bank; 51) wydawca licencjonowany SGB-Bank S.A., na licencji którego wydawana jest karta; 52) zastrzeżenie karty czynność polegającą na nieodwołalnym uniemożliwieniu dokonywania operacji przy użyciu karty; 53) zestawienie operacji/zestawienie transakcji - zestawienie drukowane cyklicznie w dniu roboczym następującym po dniu rozliczeniowym, bądź wyciąg z rachunku karty, wskazujące wysokość zadłużenia posiadacza karty z tytułu transakcji dokonanych przy użyciu danej karty głównej i kart dodatkowych wraz z należnymi bankowi odsetkami, prowizjami, opłatami, wskazujące również wysokość minimalnej kwoty do zapłaty oraz dzień spłaty Karta MasterCard Business jest międzynarodową kartą kredytową, za pomocą której użytkownik karty może dokonywać w kraju i za granicą transakcji płatniczych w miejscach oznaczonych logo tożsamym z logo umieszczonym na awersie i/lub rewersie karty: 1) z fizycznym użyciem karty: a) wymagających autoryzacji poprzez użycie podpisu lub prawidłowego numeru PIN na potwierdzenie: - płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty, wyposażonych w terminale POS lub imprintery, - wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach, b) płatności w automatach niewymagających potwierdzenia transakcji bezgotówkowej poprzez użycie podpisu lub numeru PIN, w terminalach akceptujących karty danej organizacji płatniczej, w takim przypadku autoryzacja następuje poprzez przekazanie karty; 2) bez fizycznego przedstawienia karty (operacje na odległość), których autoryzacja polega na podaniu, w zależności od wymagań odbiorcy, albo prawidłowego numeru karty i daty ważności oraz ostatnich trzech cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu, (tzw. wartość CVV2/CVC2), a w przypadku serwisów internetowych oferujących usługę 3D-Secure, po podaniu osobistego hasła, nadanego zgodnie z Zasadami funkcjonowania usługi 3D-Secure w SGB-Banku S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych, które stanowią załącznik nr 2 do regulaminu, albo prawidłowego numeru karty i daty ważności: a) operacje zapłaty kartą za zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie towary (operacje typu mail order/telephone order MOTO), b) operacje zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem Internetu, c) operacje zapłaty za przyszłe świadczenia okresowe (np. płatności abonamentowe/ cykliczne). 2. W przypadku dokonywania operacji na odległość: zapłaty za zamówienia pocztowe, telefoniczne lub poprzez internet, zaleca się korzystanie z usług sprawdzonych firm dokonujących sprzedaży na odległość i przyjmujących płatności kartami oraz zachowanie szczególnych środków ostrożności. 3. Użytkownik karty nie powinien ujawniać numeru karty i daty jej ważności, jeżeli nie ma pewności, w jaki sposób te dane mogą zostać wykorzystane lub jeżeli istnieje możliwość wejścia w ich posiadanie przez osoby nieuprawnione Wysokość limitu kredytowego jest uzależniona od zdolności kredytowej kredytobiorcy i oferty banku w ramach danego rodzaju kart kredytowych. 2. Bank uzależnia wydanie karty kredytowej i przyznanie limitu kredytowego od: 1) przedłożenia przez kredytobiorcę dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny jego zdolności kredytowej; 2) posiadania przez kredytobiorcę zdolności kredytowej; 4

6 3) zaproponowania przez kredytobiorcę prawnego zabezpieczenia spłaty limitu kredytu, o ile jest to wymagane przez bank. 3. Limit kredytowy udzielany jest na podstawie wniosku klienta instytucjonalnego ubiegającego się o wydanie karty kredytowej i udzielenie limitu kredytowego. Rozdział 2 Wydawanie i wznawianie kart oraz wysyłka PIN 5 Warunkiem ubiegania się o kartę jest: 1) złożenie w placówce banku prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku; 2) przedłożenie wymaganych przez bank dodatkowych dokumentów, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, o których mowa w 4 ust. 2 regulaminu. 6 Wnioskodawcą może być wyłącznie klient instytucjonalny, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzący działalność gospodarczą, w tym rolniczą, na terenie działania banku albo mający siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania banku Limit kredytowy jest przyznawany przez bank na okres wskazany w umowie, z możliwością zmiany jego wysokości w trakcie trwania umowy. 2. Bank może uzależnić wydanie karty od ustanowienia przez wnioskodawcę prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu; forma prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu uzgadniana jest indywidualnie z wnioskodawcą; w takim przypadku karta jest wydawana i limit kredytowy postawiony do dyspozycji, po ustanowieniu zabezpieczenia. 3. Bank może wymagać przedłożenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów w celu rozpatrzenia wniosku. 4. Dokumenty przedłożone przez wnioskodawcę oraz dane umieszczone na wniosku podlegają weryfikacji przez bank. 5. O wydaniu karty bank powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku Karta główna wydawana jest posiadaczowi karty albo osobie wskazanej we wniosku. 2. Kredytobiorca może ubiegać się o wydanie więcej niż jednej karty głównej, przy czym dla jednego użytkownika karty może zostać wydana tylko jedna karta główna; każda karta główna wydawana jest na podstawie odrębnej umowy. 3. Kredytobiorca może ubiegać się o wydanie kart dodatkowych, składając wniosek w placówce banku. 4. Bank wydaje maksymalnie po trzy karty dodatkowe funkcjonujące w ramach jednego rachunku karty i związanego z nim limitu kredytowego, dla wskazanych przez kredytobiorcę we wniosku osób fizycznych (użytkowników karty). 5. Złożenie przez kredytobiorcę podpisanego wniosku o wydanie karty głównej lub dodatkowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na: 1) korzystanie przez użytkownika karty z limitu kredytowego w jego imieniu i na jego rzecz; 2) dokonywanie przez użytkownika karty operacji, w tym transakcji płatniczych przy użyciu karty; 3) rozliczanie przez bank, w ciężar rachunku karty, kwot operacji dokonanych przy użyciu karty dodatkowej oraz należnych bankowi z tego tytułu odsetek, prowizji i opłat. 6. Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność, na zasadach określonych w regulaminie lub umowie, za transakcje dokonane przy użyciu karty głównej i kart dodatkowych wydanych na podstawie umowy. 7. Posiadacz karty oraz użytkownik karty może w dowolnym czasie złożyć rezygnację z dalszego użytkowania karty głównej lub karty dodatkowej albo dokonać jej zastrzeżenia, przy czym użytkownik tylko karty, którą się posługuje W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez bank i zawarcia umowy, użytkownikowi odpowiednio karty głównej albo karty dodatkowej przesyłany jest PIN. 2. PIN jest wysyłany użytkownikowi karty na adres korespondencyjny podany we wniosku; PIN jest generowany i dystrybuowany w taki sposób, że znany on jest tylko osobie, której imię i nazwisko znajduje się na karcie. 3. PIN jest niezbędny przy korzystaniu z bankomatów oraz podczas dokonywania płatności w punktach handlowo-usługowych, w których wymagane jest potwierdzenie operacji przy użyciu PIN. 5

7 4. Kolejne trzy próby wprowadzania błędnego PIN powodują zatrzymanie karty; w przypadku zatrzymania karty kredytobiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowej karty. 5. PIN wymaga szczególnej ochrony, w szczególności nie może być zapisywany na karcie, przechowywany wraz z kartą lub podawany do wiadomości osób trzecich. 6. Bank nie ma możliwości odtworzenia PIN w przypadku jego zagubienia, zapomnienia lub nieotrzymania PIN przez użytkownika karty. 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, kredytobiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego PIN. 8. Użytkownik karty może dokonać zmiany PIN we wskazanych bankomatach. 9. Jeżeli użytkownik karty zobowiązany jest odebrać kartę w oddziale banku, oddział przechowuje kartę przez okres 30 dni od dnia przekazania użytkownikowi karty informacji o możliwości odbioru karty; po bezskutecznym upływie tego terminu karta jest niszczona W przypadku uszkodzenia karty kredytobiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu karty z dotychczasowym PIN albo z nowym PIN. 2. Uszkodzoną kartę należy załączyć do wniosku, o którym mowa w ust W przypadku zmiany nazwiska użytkownika karty, kredytobiorca występuje do banku z wnioskiem o wydanie duplikatu karty, zawierającego aktualne nazwisko użytkownika karty. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dotychczas używana karta winna zostać zwrócona do banku w momencie odbioru duplikatu karty albo zniszczona przez użytkownika. 11 W przypadku rezygnacji z korzystania z karty w okresie jej ważności, należy ją zwrócić bankowi albo zastrzec i zniszczyć Użytkownik karty odbierając kartę jest zobowiązany ją podpisać; podpis na karcie powinien być zgodny z wzorem podpisu na wniosku. 2. Umowa o kartę zawierana jest na czas oznaczony, do końca okresu ważności karty wydanej na jej podstawie, z zastrzeżeniem 13 ust. 1 i ust Karty kredytowe wydawane są na okres czterech lat, chyba że okres ważności umieszczony na karcie jest inny. 4. Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca wskazanego na karcie Umowa o kartę ulega automatycznemu przedłużeniu, a użytkownik karty otrzymuje nową kartę na kolejny okres automatycznie, jeżeli kredytobiorca, na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności karty, nie złoży w banku rezygnacji ze wznowienia karty albo bank nie podejmie decyzji o niewznowieniu karty, z przyczyn określonych w ust Za wznowienie każdej karty zostanie pobrana opłata zgodnie z taryfą. 3. Rezygnacja ze wznowienia karty po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje zwrotu opłaty pobranej z tego tytułu. 4. W przypadku rezygnacji ze wznowienia karty przez kredytobiorcę, o której mowa w ust. 1, użytkownik karty winien zniszczyć kartę, której termin ważności upłynął, przecinając kartę tak, aby uszkodzić pasek magnetyczny i mikroprocesor oraz numer karty albo zwrócić kartę bankowi. 5. Wznowienie karty kredytowej jest równoznaczne z przedłużeniem okresu trwania umowy na okres ważności wznawianej karty. 6. W przypadku wznowienia karty na kolejny okres oraz przedłużenia okresu obowiązywania limitu kredytowego bank może wymagać złożenia przez kredytobiorcę dodatkowych dokumentów dotyczących uzyskiwanych dochodów oraz posiadanych zobowiązań pozwalających ocenić jego zdolność kredytową. 7. Bank może zmienić numer karty i numer PIN dla wznowionej karty; w razie skorzystania z tego uprawnienia, bank powiadomi posiadacza karty/użytkownika karty o dokonanej zmianie, na zasadach określonych w Bank może podjąć decyzję, iż karty wydane w ramach umowy nie będą wznowione w przypadku zagrożenia utraty zdolności kredytowej kredytobiorcy lub figurowania w banku lub innych bazach danych, jako podmiot, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy, nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. 9. W przypadku podjęcia przez bank decyzji, iż karta nie będzie wznowiona, bank informuje o tym kredytobiorcę w terminie najpóźniej 30 dni przed upływem terminu ważności użytkowanej karty, której upływa termin ważności; z dniem upływu terminu ważności karty, wydanej na podstawie umowy, umowa ulega rozwiązaniu, a bank zastrzega wszystkie ważne pozostałe karty wydane w ramach umowy, o ile karty nie zostały wcześniej zastrzeżone przez bank na podstawie 35 ust. 1; w takim przypadku posiadacz karty jest zobowiązany zwrócić do banku wszystkie ważne karty wydane na podstawie umowy. 6

8 14 1. Placówka banku informuje użytkownika karty o terminie odbioru wznowionej karty; w przypadku nieodebrania karty w terminie stosuje się 9 ust Karta, której termin ważności upłynął, powinna zostać zwrócona do banku lub zniszczona przez posiadacza karty lub użytkownika karty w sposób uniemożliwiający odtworzenie paska magnetycznego, mikroprocesora i numeru karty. Rozdział 3 Posługiwanie się kartą i korzystanie z limitu kredytowego Posiadacz karty/użytkownik karty jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych środków służących zapobieżeniu naruszenia zabezpieczeń karty, w szczególności jest zobowiązany do: 1) przechowywania i ochrony karty oraz numeru PIN, z zachowaniem należytej staranności, w tym ochrony karty przed kradzieżą, zgubieniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem; 2) nieprzechowywania karty razem z numerem PIN; 3) nieudostępniania karty, numeru PIN oraz hasła używanego w usłudze 3D Secure osobom nieuprawnionym; 4) niezwłocznego zgłoszenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty. 2. Karty nie należy przechowywać w pobliżu urządzeń wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne oraz wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie. 3. Kredytobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania obciążeń rachunku karty w zakresie operacji dokonanych przy użyciu kart/y i zgłaszania bankowi wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości Karta jest własnością wydawcy. 2. Operacje dokonywane przy użyciu karty mogą być dokonywane wyłącznie: 1) przez osobę, której imię i nazwisko widnieje na awersie karty; 2) do wysokości limitu kredytowego, z zastrzeżeniem limitu dziennego operacji bezgotówkowych i limitu dziennego wypłat gotówki; 3) w okresie ważności karty Limit kredytowy jest wykorzystywany wyłącznie przy użyciu kart kredytowych wydanych na podstawie umowy, w okresie ważności karty. 2. W danym dniu użytkownik karty może przy użyciu karty dokonywać operacji w ramach przyznanego limitu kredytowego, przy czym dzienna kwota operacji nie może być wyższa niż limit kredytowy oraz limit dzienny operacji bezgotówkowych i limit dzienny wypłat gotówki. 3. Udzielenie autoryzacji i uwierzytelnienia w celu przeprowadzenia transakcji płatniczej powoduje blokadę dostępnych środków w wysokości autoryzowanej i uwierzytelnionej kwoty na okres do 7 dni, bez względu na to, czy transakcja doszła do skutku, przy czym blokada dostępnych środków nie jest warunkiem koniecznym do zrealizowania przez bank zleconej transakcji płatniczej. 4. Bank obciąża rachunek karty kwotą dokonanej transakcji w dniu otrzymania transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego banku, a najpóźniej następnego dnia. 5. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty dokonania transakcji przez użytkownika karty bank nie otrzyma od agenta rozliczeniowego banku transakcji płatniczej, blokada zostaje zniesiona; w takim przypadku obciążenie rachunku karty kwotą transakcji oraz należnymi prowizjami nastąpi po upływie 7 dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w dniu faktycznego otrzymania przez bank transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego banku. 6. Każda transakcja dokonana kartą oraz prowizje, opłaty i należne odsetki naliczone przez bank wg zasad określonych w umowie, powodują zmniejszenie dostępnego limitu kredytowego. 7. W przypadku przekroczenia limitu kredytowego kredytobiorca jest zobowiązany do natychmiastowej spłaty kwoty, o którą został przekroczony limit kredytowy; za przekroczenie limitu kredytowego bank pobiera opłatę albo prowizję zgodnie z obowiązującą taryfą, a także nalicza odsetki od kwoty przekroczenia, jak od zadłużenia przeterminowanego, na zasadach określonych w umowie. 8. Transakcje dokonywane przy użyciu karty w kasach banków uznawane są za transakcje gotówkowe. 9. Akceptant może dokonać czasowego zablokowania kwoty transakcji (preautoryzacji) do czasu zrealizowania tej transakcji w przewidzianym terminie lub jej anulowania. 10. Transakcje dokonane kartami dodatkowymi rozliczane są jak transakcje dokonane przy użyciu karty głównej i obciążają kredytobiorcę na zasadach określonych w umowie lub regulaminie. 11. Posiadacz karty może w dowolnym czasie złożyć rezygnację z dalszego użytkowania karty dodatkowej lub dokonać jej zastrzeżenia. 7

9 18 Informacja o wysokości limitu kredytowego podawana jest przez bank na miesięcznym zestawieniu transakcji przesyłanym posiadaczowi karty. 19 Podczas dokonywania płatności przy użyciu karty, akceptant może żądać od użytkownika karty okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość, a użytkownik karty jest zobowiązany taki dokument okazać. 20 Akceptant może odmówić przyjęcia zapłaty kartą, gdy: 1) karta utraciła ważność; 2) karta została zastrzeżona; 3) wystąpiła niezgodność podpisu na karcie z podpisem na dokumencie obciążeniowym; 4) został wprowadzony błędny PIN, o ile operacja wymagała jej potwierdzenia za pomocą PIN; 5) stwierdzono posługiwanie się kartą przez osobę nieuprawnioną; 6) użytkownik karty odmówił okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość, w przypadku opisanym w 19; 7) wystąpiła niemożność uzyskania akceptacji dokonanej operacji; nie została udzielona akceptacja Bank ma prawo kontaktowania się z użytkownikiem karty w celu potwierdzenia wykonania przez niego transakcji przy użyciu karty. 2. Bank nie może odmówić wykonania autoryzowanej transakcji płatniczej, chyba że nie zostały spełnione przez posiadacza/użytkownika postanowienia regulaminu lub umowy lub możliwość albo obowiązek odmowy wynika z odrębnych przepisów. 22 Kredytobiorca zobowiązany jest: 1) dostarczyć, co najmniej w okresach kwartalnych, sprawozdania finansowe według standardów określonych przez GUS oraz co roku pełne sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez biegłego rewidenta albo inne wymagane przez bank dokumenty odpowiednie do formy i rodzaju prowadzonej działalności oraz księgowości, pozwalające na zbadanie aktualnej sytuacji ekonomiczno finansowej kredytobiorcy; jeśli kredytobiorca należy do grupy kapitałowej, jest zobowiązany przedstawić skonsolidowane sprawozdanie kapitałowe grupy w formie wymaganej przez bank; 2) niezwłocznie informować bank o zmianach w statusie prawnym, składzie zarządu, zakresie i rodzaju prowadzonej działalności, lokalizacji, nazwie firmy oraz innych decyzjach i okolicznościach, które mogą mieć wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą, zwłaszcza dotyczących kredytów i gwarancji udzielonych przez inne banki oraz zabezpieczeń ustanowionych na majątku kredytobiorcy; 3) do niezwłocznego poinformowania banku o istotnych zmianach w strukturze akcjonariuszy, udziałowców lub właścicieli; 4) w przypadku ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu do przedkładania wymaganych przez bank dokumentów, w terminie wskazanym przez bank, pozwalających na kontrolę wartości oraz stanu prawnego i faktycznego ustanowionych zabezpieczeń. Rozdział 4 Wygaśnięcie prawa do używania karty 23 Prawo do używania karty wygasa w momencie: 1) upływu okresu ważności karty; 2) uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia karty; 3) wymiany karty na nową; 4) zastrzeżenia karty; 5) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy; 6) rezygnacji z używania karty przez posiadacza karty lub użytkownika karty; 7) utraty przez użytkownika karty lub posiadacza karty - osób fizycznych pełnej zdolności do czynności prawnych; 8) likwidacji posiadacza karty - osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; 9) ograniczenia zdolności do czynności prawnych posiadacza karty - osoby fizycznej; 10) śmierci użytkownika karty lub posiadacza karty - osób fizycznych. Rozdział 5 Rozliczanie transakcji. Spłata zadłużenia Bank obciąża rachunek karty z tytułu operacji dokonanych w kraju i za granicą (rozlicza transakcję) kwotą: 8

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Czarnków, październik 2012 r.

Czarnków, październik 2012 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania mi

Regulamin funkcjonowania mi Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pmorski, maj

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 69/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 14 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Wejherowo, maj 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Załącznik Nr 8 do Uchwały 214/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie z dnia 31.08.2012 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE KART I NUMERU PIN... 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Poznań, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały 206/2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 94 /09/2012 Zarządu LWBS Drezdenko z dnia 20.09.2012r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 94 /09/2012 Zarządu LWBS Drezdenko z dnia 20.09.2012r. Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Poznań, marzec 2013 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Poznań, luty

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard Chełmno, luty 2015 r. Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I OCHRONA NUMERU PIN... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard Załącznik do Uchwały nr 66/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 07 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ...

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ... Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Kowal, maj 2007 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. . Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro i Visa Electron wydawanych do Kont prywatnych SGB 24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 5 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Niniejszy Regulamin wydawania i użytkowania Kart kredytowych PLUS BANK S.A. dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 6 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. określa zasady wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Wznowienie karty 3 Rozdział III Transakcje dokonywane za pomocą kart

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo