Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim Nr 24/Z/2014 z dnia r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Ośno Lubuskie, luty 2014 r.

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydawanie i wznawianie kart oraz wysyłka PIN... 5 Rozdział 3. Posługiwanie się kartą i korzystanie z limitu kredytowego Rozdział 4. Wygaśnięcie prawa do używania karty... 8 Rozdział 5. Rozliczanie transakcji. Spłata zadłużenia Rozdział 6. Opłaty, prowizje i oprocentowanie Rozdział 7. Zastrzeganie kart Rozdział 8. Zasady odpowiedzialności za operacje dokonane przy użyciu kart Rozdział 9. Reklamacje Rozdział 10.Taryfa prowizji i opłat Rozdział 11.Zmiana umowy o kartę i regulaminu Rozdział 12.Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o kartę Załącznik nr 1 - Standardowe limity dzienne wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych dla kart kredytowych MasterCard Business Załącznik nr 2 - Zasady funkcjonowania usługi 3D-Secure w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim 1

3 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim, zwany dalej regulaminem, określa zasady: 1) wydawania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych; 2) udzielania kredytu wykorzystywanego przy ich użyciu; 3) korzystania z kart kredytowych MasterCard Business. 2 Poprzez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć: 1) adres elektroniczny oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej; 2) agent rozliczeniowy bank lub innego dostawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.), prowadzącego działalność w zakresie zawierania umów z akceptantami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych; 3) agent rozliczeniowy banku agenta rozliczeniowego, za pośrednictwem którego bank dokonuje rozliczeń transakcji dokonanych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych wydanych przez bank; 4) akceptant odbiorcę innego niż konsument, który zawarł z agentem rozliczeniowym umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych; 5) autoryzacja zgodę użytkownika karty na dokonanie operacji udzieloną w sposób określony w regulaminie lub umowie; 6) bank Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim 1 ; 7) bank spółdzielczy bank spółdzielczy, który zawarł z SGB-Bankiem S.A. umowę o współpracy, w zakresie wydawania kart płatniczych; 8) bankomat urządzenie umożliwiające użytkownikowi karty płatniczej podejmowanie gotówki za pomocą karty płatniczej lub dodatkowo dokonywanie innych operacji; 9) cykl rozliczeniowy okres miesięczny liczony od dnia następnego po oznaczonym przez kredytobiorcę dniu w miesiącu, jako dzień rozliczenia, do dnia rozliczenia włącznie, po zakończeniu którego generowane jest zestawienie transakcji; 10) dni robocze wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem sobót oraz dni określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, jako dni wolne od pracy, w których bank prowadzi swoją działalność i w którym działa system płatności; 11) dzienna kwota operacji dzienną sumę kwot operacji, które mogą być dokonane przy użyciu karty w danym dniu, do wysokości niewykorzystanego limitu kredytowego; dzienna kwota operacji nie może być wyższa niż limit dzienny wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych; 12) dzień rozliczeniowy określony przez posiadacza karty ostatni dzień cyklu rozliczeniowego, po którym generowane jest przez bank zestawienie transakcji (dla danego posiadacza karty jest to zawsze ten sam dzień miesiąca); 13) dzień spłaty (termin płatności) 22 dzień po dniu rozliczeniowym (dokonywana spłata dotyczy poprzedniego cyklu rozliczeniowego) wskazany w zestawieniu transakcji, do którego włącznie kredytobiorca zobowiązany jest dokonać spłaty, co najmniej minimalnej kwoty do zapłaty na podany w umowie oraz zestawieniu transakcji rachunek karty; jeżeli dzień spłaty przypadnie na sobotę lub dzień określony powszechnie obowiązującymi przepisami, jako dzień wolny od pracy, za dzień spłaty przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu; 14) dzień wymagalności - dzień roboczy, w którym zgodnie z umową kredytobiorca powinien dokonać płatności wykorzystanego kredytu lub minimalnej kwoty do zapłaty lub odsetek lub innych należności powstałych w związku z zawarciem umowy albo zwrotu całości wykorzystanego kredytu i innych należności po wypowiedzeniu umowy lub jej rozwiązaniu; 15) elektroniczny kanał dostępu sposób komunikacji posiadacza karty, który jest jednocześnie posiadaczem rachunku bieżącego, z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, udostępniany na podstawie odrębnej umowy, obejmujący w szczególności: serwis internetowy, serwis telefoniczny lub urządzenia samoobsługowe; 16) imprinter urządzenie służące do potwierdzenia dokonania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w punktach akceptujących karty tłoczone (embosowane), poprzez mechaniczne powielenie na rachunku danych dotyczących karty płatniczej; 17) karta kartę kredytową wydaną przez bank, o której mowa w regulaminie; 18) karta główna pierwszą kartę, do której został przyznany limit kredytowy w ramach rachunku karty, wydaną na wniosek wnioskodawcy; 1 Należy wpisać nazwę właściwego banku spółdzielczego, w którym stosowany jest regulamin. 2

4 19) karta dodatkowa kartę wydaną osobie wskazanej przez wnioskodawcę, działającą w ramach limitu kredytowego przyznanego do karty głównej; 20) karta kredytowa kartę płatniczą, wydaną przez bank, o której mowa w regulaminie, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania operacji bezgotówkowych w ramach przyznanego limitu kredytowego, z zastrzeżeniem limitów dziennych; 21) karta płatnicza kartę płatniczą identyfikującą jej wydawcę i upoważnionego posiadacza karty lub użytkownika karty, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty za towary i usługi w formie bezgotówkowej; 22) klient/klient instytucjonalny osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, osobę fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, w tym rolnika; 23) kredytobiorca klienta instytucjonalnego, któremu bank na podstawie umowy udzielił limitu kredytowego; 24) limit kredytowy (kredyt) - określoną w umowie maksymalną kwotę zadłużenia wobec banku, z tytułu transakcji dokonywanych przy użyciu odpowiednio karty głównej lub kart dodatkowych wydanych do rachunku karty; 25) limit dzienny operacji bezgotówkowych maksymalną, dzienną kwotę operacji bezgotówkowych, które mogą być dokonywane w placówkach handlowych i usługowych akceptujących karty; 26) limit dzienny wypłat gotówki maksymalną, dzienną kwotę operacji wypłat gotówkowych, które mogą być dokonywane w bankomatach i oddziałach banków akceptujących karty; 27) MasterCard International (MasterCard) organizację obsługującą międzynarodowy i krajowy system akceptacji i rozliczania operacji dokonanych przy użyciu kart z logo MasterCard; 28) minimalna kwota do zapłaty (BNM) - kwotę wskazaną w zestawieniu transakcji, wg stanu na koniec danego cyklu rozliczeniowego, którą kredytobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek karty, w wyznaczonym terminie płatności, obejmującą: a) 5% kwoty końcowego salda zadłużenia, pomniejszonego o kwotę przekroczenia limitu kredytowego oraz kwotę niespłaconych należności BNM z poprzednich okresów rozliczeniowych, b) kwotę przekroczenia limitu kredytowego oraz niespłacone należności BNM z poprzednich okresów rozliczeniowych, jednakże nie mniejszą, aniżeli kwota określona w taryfie; 29) operacja (transakcja) - czynność dokonaną przy użyciu karty przez posiadacza karty albo użytkownika karty, w tym transakcja płatnicza; 30) organizacja płatnicza instytucję finansową lub organizację zajmującą się rozliczaniem transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych wydanych w ramach tej instytucji/ organizacji (np. MasterCard); 31) PIN - poufny, indywidualny kod służący do identyfikacji użytkownika karty korzystającego z urządzeń odczytujących informacje zawarte na pasku magnetycznym lub mikroprocesorze karty; 32) placówka banku jednostkę organizacyjną banku prowadzącą obsługę klientów; 33) posiadacz karty kredytobiorcę; 34) prawne zabezpieczenie spłaty kredytu przewidzianą prawem formę zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu udzielonego limitu kredytowego, przyjmowaną przez bank zgodnie z obowiązującymi w banku zasadami dotyczącymi prawnego zabezpieczenia wierzytelności banku; 35) preautoryzacja operację polegającą na zablokowaniu przewidzianej kwoty transakcji do czasu zrealizowania tej transakcji w przewidzianym terminie lub jej anulowania, dokonywana najczęściej przez linie lotnicze, hotele i firmy wynajmujące samochody; kwota preautoryzacji jest kwotą szacunkową i może różnić się od kwoty faktycznego obciążenia na rachunku karty; 36) rachunek karty rachunek płatniczy, kredytowy, prowadzony przez bank w złotych, na którym ewidencjonowane są transakcje płatnicze dokonane przy użyciu karty głównej lub kart dodatkowych, a także rozliczane są należne bankowi opłaty i prowizje związane z transakcjami oraz odsetki naliczane od kwoty wykorzystanego kredytu, zgodnie z postanowieniami umowy, na który posiadacz karty winien dokonywać spłaty zadłużenia, w tym minimalnej kwoty do zapłaty; 37) rachunek spłat karty podany w umowie oraz na zestawieniu transakcji rachunek powiązany z rachunkiem karty, na który posiadacz karty winien dokonywać spłaty zadłużenia, w tym minimalnej kwoty do zapłaty; 38) reklamacja zgłoszenie bankowi przez posiadacza karty/użytkownika karty odmowy zaakceptowania operacji dokonanej przy użyciu karty lub zgłoszenie innych zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank lub jego działalności; 39) taryfa obowiązującą w banku taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe; 40) transakcja płatnicza zainicjowany przez użytkownika karty transfer lub wypłatę środków pieniężnych; 41) transakcja płatnicza (operacja) bezgotówkowa dokonanie przy użyciu karty zapłaty bezgotówkowej za towary i usługi; 42) transakcja płatnicza (operacja) gotówkowa dokonanie wypłaty gotówki przy użyciu karty; 43) terminal POS urządzenie elektroniczne działające w trybie on-line, umożliwiające przeprowadzenie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych; 3

5 44) umowa/umowa o kartę - umowę o kartę kredytową i udzielenie limitu kredytowego zawartą pomiędzy kredytobiorcą a bankiem, określającą wysokość oraz sposób korzystania z przyznanego przez bank limitu kredytowego i zasady korzystania z karty kredytowej; 45) usługa 3D-Secure/3D-Secure usługa dodatkowego potwierdzania transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia karty za pośrednictwem sieci Internet, w serwisach internetowych oferujących tego typu usługę, poprzez wprowadzenie przez posiadacza karty/użytkownika karty osobistego hasła, które ustanowił dokonując rejestracji w usłudze; 46) uwierzytelnienie sprawdzenie autentyczności karty oraz możliwości dokonania operacji, przy jej użyciu; 47) użytkownik karty (użytkownik) osobę fizyczną wskazaną przez posiadacza karty, posługującą się kartą główną albo kartą dodatkową, której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie karty, dokonującą w imieniu i na rzecz posiadacza karty operacji określonych w umowie; postanowienia regulaminu dotyczące użytkownika karty odnoszą się także do posiadacza karty - klienta instytucjonalnego, będącego osobą fizyczną, którego dane identyfikacyjne umieszczone są na karcie; 48) wniosek wypełniony wniosek o wydanie karty kredytowej i udzielenie limitu kredytowego, złożony w placówce banku; 49) wnioskodawca klienta instytucjonalnego ubiegającego się o wydanie karty; 50) wydawca karty bank; 51) wydawca licencjonowany SGB-Bank S.A., na licencji którego wydawana jest karta; 52) zastrzeżenie karty czynność polegającą na nieodwołalnym uniemożliwieniu dokonywania operacji przy użyciu karty; 53) zestawienie operacji/zestawienie transakcji - zestawienie drukowane cyklicznie w dniu roboczym następującym po dniu rozliczeniowym, bądź wyciąg z rachunku karty, wskazujące wysokość zadłużenia posiadacza karty z tytułu transakcji dokonanych przy użyciu danej karty głównej i kart dodatkowych wraz z należnymi bankowi odsetkami, prowizjami, opłatami, wskazujące również wysokość minimalnej kwoty do zapłaty oraz dzień spłaty Karta MasterCard Business jest międzynarodową kartą kredytową, za pomocą której użytkownik karty może dokonywać w kraju i za granicą transakcji płatniczych w miejscach oznaczonych logo tożsamym z logo umieszczonym na awersie i/lub rewersie karty: 1) z fizycznym użyciem karty: a) wymagających autoryzacji poprzez użycie podpisu lub prawidłowego numeru PIN na potwierdzenie: - płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty, wyposażonych w terminale POS lub imprintery, - wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach, b) płatności w automatach niewymagających potwierdzenia transakcji bezgotówkowej poprzez użycie podpisu lub numeru PIN, w terminalach akceptujących karty danej organizacji płatniczej, w takim przypadku autoryzacja następuje poprzez przekazanie karty; 2) bez fizycznego przedstawienia karty (operacje na odległość), których autoryzacja polega na podaniu, w zależności od wymagań odbiorcy, albo prawidłowego numeru karty i daty ważności oraz ostatnich trzech cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu, (tzw. wartość CVV2/CVC2), a w przypadku serwisów internetowych oferujących usługę 3D-Secure, po podaniu osobistego hasła, nadanego zgodnie z Zasadami funkcjonowania usługi 3D-Secure w SGB-Banku S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych, które stanowią załącznik nr 2 do regulaminu, albo prawidłowego numeru karty i daty ważności: a) operacje zapłaty kartą za zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie towary (operacje typu mail order/telephone order MOTO), b) operacje zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem Internetu, c) operacje zapłaty za przyszłe świadczenia okresowe (np. płatności abonamentowe/ cykliczne). 2. W przypadku dokonywania operacji na odległość: zapłaty za zamówienia pocztowe, telefoniczne lub poprzez internet, zaleca się korzystanie z usług sprawdzonych firm dokonujących sprzedaży na odległość i przyjmujących płatności kartami oraz zachowanie szczególnych środków ostrożności. 3. Użytkownik karty nie powinien ujawniać numeru karty i daty jej ważności, jeżeli nie ma pewności, w jaki sposób te dane mogą zostać wykorzystane lub jeżeli istnieje możliwość wejścia w ich posiadanie przez osoby nieuprawnione Wysokość limitu kredytowego jest uzależniona od zdolności kredytowej kredytobiorcy i oferty banku w ramach danego rodzaju kart kredytowych. 2. Bank uzależnia wydanie karty kredytowej i przyznanie limitu kredytowego od: 1) przedłożenia przez kredytobiorcę dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny jego zdolności kredytowej; 2) posiadania przez kredytobiorcę zdolności kredytowej; 4

6 3) zaproponowania przez kredytobiorcę prawnego zabezpieczenia spłaty limitu kredytu, o ile jest to wymagane przez bank. 3. Limit kredytowy udzielany jest na podstawie wniosku klienta instytucjonalnego ubiegającego się o wydanie karty kredytowej i udzielenie limitu kredytowego. Rozdział 2 Wydawanie i wznawianie kart oraz wysyłka PIN 5 Warunkiem ubiegania się o kartę jest: 1) złożenie w placówce banku prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku; 2) przedłożenie wymaganych przez bank dodatkowych dokumentów, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, o których mowa w 4 ust. 2 regulaminu. 6 Wnioskodawcą może być wyłącznie klient instytucjonalny, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzący działalność gospodarczą, w tym rolniczą, na terenie działania banku albo mający siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania banku Limit kredytowy jest przyznawany przez bank na okres wskazany w umowie, z możliwością zmiany jego wysokości w trakcie trwania umowy. 2. Bank może uzależnić wydanie karty od ustanowienia przez wnioskodawcę prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu; forma prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu uzgadniana jest indywidualnie z wnioskodawcą; w takim przypadku karta jest wydawana i limit kredytowy postawiony do dyspozycji, po ustanowieniu zabezpieczenia. 3. Bank może wymagać przedłożenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów w celu rozpatrzenia wniosku. 4. Dokumenty przedłożone przez wnioskodawcę oraz dane umieszczone na wniosku podlegają weryfikacji przez bank. 5. O wydaniu karty bank powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku Karta główna wydawana jest posiadaczowi karty albo osobie wskazanej we wniosku. 2. Kredytobiorca może ubiegać się o wydanie więcej niż jednej karty głównej, przy czym dla jednego użytkownika karty może zostać wydana tylko jedna karta główna; każda karta główna wydawana jest na podstawie odrębnej umowy. 3. Kredytobiorca może ubiegać się o wydanie kart dodatkowych, składając wniosek w placówce banku. 4. Bank wydaje maksymalnie po trzy karty dodatkowe funkcjonujące w ramach jednego rachunku karty i związanego z nim limitu kredytowego, dla wskazanych przez kredytobiorcę we wniosku osób fizycznych (użytkowników karty). 5. Złożenie przez kredytobiorcę podpisanego wniosku o wydanie karty głównej lub dodatkowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na: 1) korzystanie przez użytkownika karty z limitu kredytowego w jego imieniu i na jego rzecz; 2) dokonywanie przez użytkownika karty operacji, w tym transakcji płatniczych przy użyciu karty; 3) rozliczanie przez bank, w ciężar rachunku karty, kwot operacji dokonanych przy użyciu karty dodatkowej oraz należnych bankowi z tego tytułu odsetek, prowizji i opłat. 6. Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność, na zasadach określonych w regulaminie lub umowie, za transakcje dokonane przy użyciu karty głównej i kart dodatkowych wydanych na podstawie umowy. 7. Posiadacz karty oraz użytkownik karty może w dowolnym czasie złożyć rezygnację z dalszego użytkowania karty głównej lub karty dodatkowej albo dokonać jej zastrzeżenia, przy czym użytkownik tylko karty, którą się posługuje W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez bank i zawarcia umowy, użytkownikowi odpowiednio karty głównej albo karty dodatkowej przesyłany jest PIN. 2. PIN jest wysyłany użytkownikowi karty na adres korespondencyjny podany we wniosku; PIN jest generowany i dystrybuowany w taki sposób, że znany on jest tylko osobie, której imię i nazwisko znajduje się na karcie. 3. PIN jest niezbędny przy korzystaniu z bankomatów oraz podczas dokonywania płatności w punktach handlowo-usługowych, w których wymagane jest potwierdzenie operacji przy użyciu PIN. 5

7 4. Kolejne trzy próby wprowadzania błędnego PIN powodują zatrzymanie karty; w przypadku zatrzymania karty kredytobiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowej karty. 5. PIN wymaga szczególnej ochrony, w szczególności nie może być zapisywany na karcie, przechowywany wraz z kartą lub podawany do wiadomości osób trzecich. 6. Bank nie ma możliwości odtworzenia PIN w przypadku jego zagubienia, zapomnienia lub nieotrzymania PIN przez użytkownika karty. 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, kredytobiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego PIN. 8. Użytkownik karty może dokonać zmiany PIN we wskazanych bankomatach. 9. Jeżeli użytkownik karty zobowiązany jest odebrać kartę w oddziale banku, oddział przechowuje kartę przez okres 30 dni od dnia przekazania użytkownikowi karty informacji o możliwości odbioru karty; po bezskutecznym upływie tego terminu karta jest niszczona W przypadku uszkodzenia karty kredytobiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu karty z dotychczasowym PIN albo z nowym PIN. 2. Uszkodzoną kartę należy załączyć do wniosku, o którym mowa w ust W przypadku zmiany nazwiska użytkownika karty, kredytobiorca występuje do banku z wnioskiem o wydanie duplikatu karty, zawierającego aktualne nazwisko użytkownika karty. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dotychczas używana karta winna zostać zwrócona do banku w momencie odbioru duplikatu karty albo zniszczona przez użytkownika. 11 W przypadku rezygnacji z korzystania z karty w okresie jej ważności, należy ją zwrócić bankowi albo zastrzec i zniszczyć Użytkownik karty odbierając kartę jest zobowiązany ją podpisać; podpis na karcie powinien być zgodny z wzorem podpisu na wniosku. 2. Umowa o kartę zawierana jest na czas oznaczony, do końca okresu ważności karty wydanej na jej podstawie, z zastrzeżeniem 13 ust. 1 i ust Karty kredytowe wydawane są na okres czterech lat, chyba że okres ważności umieszczony na karcie jest inny. 4. Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca wskazanego na karcie Umowa o kartę ulega automatycznemu przedłużeniu, a użytkownik karty otrzymuje nową kartę na kolejny okres automatycznie, jeżeli kredytobiorca, na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności karty, nie złoży w banku rezygnacji ze wznowienia karty albo bank nie podejmie decyzji o niewznowieniu karty, z przyczyn określonych w ust Za wznowienie każdej karty zostanie pobrana opłata zgodnie z taryfą. 3. Rezygnacja ze wznowienia karty po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje zwrotu opłaty pobranej z tego tytułu. 4. W przypadku rezygnacji ze wznowienia karty przez kredytobiorcę, o której mowa w ust. 1, użytkownik karty winien zniszczyć kartę, której termin ważności upłynął, przecinając kartę tak, aby uszkodzić pasek magnetyczny i mikroprocesor oraz numer karty albo zwrócić kartę bankowi. 5. Wznowienie karty kredytowej jest równoznaczne z przedłużeniem okresu trwania umowy na okres ważności wznawianej karty. 6. W przypadku wznowienia karty na kolejny okres oraz przedłużenia okresu obowiązywania limitu kredytowego bank może wymagać złożenia przez kredytobiorcę dodatkowych dokumentów dotyczących uzyskiwanych dochodów oraz posiadanych zobowiązań pozwalających ocenić jego zdolność kredytową. 7. Bank może zmienić numer karty i numer PIN dla wznowionej karty; w razie skorzystania z tego uprawnienia, bank powiadomi posiadacza karty/użytkownika karty o dokonanej zmianie, na zasadach określonych w Bank może podjąć decyzję, iż karty wydane w ramach umowy nie będą wznowione w przypadku zagrożenia utraty zdolności kredytowej kredytobiorcy lub figurowania w banku lub innych bazach danych, jako podmiot, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy, nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. 9. W przypadku podjęcia przez bank decyzji, iż karta nie będzie wznowiona, bank informuje o tym kredytobiorcę w terminie najpóźniej 30 dni przed upływem terminu ważności użytkowanej karty, której upływa termin ważności; z dniem upływu terminu ważności karty, wydanej na podstawie umowy, umowa ulega rozwiązaniu, a bank zastrzega wszystkie ważne pozostałe karty wydane w ramach umowy, o ile karty nie zostały wcześniej zastrzeżone przez bank na podstawie 35 ust. 1; w takim przypadku posiadacz karty jest zobowiązany zwrócić do banku wszystkie ważne karty wydane na podstawie umowy. 6

8 14 1. Placówka banku informuje użytkownika karty o terminie odbioru wznowionej karty; w przypadku nieodebrania karty w terminie stosuje się 9 ust Karta, której termin ważności upłynął, powinna zostać zwrócona do banku lub zniszczona przez posiadacza karty lub użytkownika karty w sposób uniemożliwiający odtworzenie paska magnetycznego, mikroprocesora i numeru karty. Rozdział 3 Posługiwanie się kartą i korzystanie z limitu kredytowego Posiadacz karty/użytkownik karty jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych środków służących zapobieżeniu naruszenia zabezpieczeń karty, w szczególności jest zobowiązany do: 1) przechowywania i ochrony karty oraz numeru PIN, z zachowaniem należytej staranności, w tym ochrony karty przed kradzieżą, zgubieniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem; 2) nieprzechowywania karty razem z numerem PIN; 3) nieudostępniania karty, numeru PIN oraz hasła używanego w usłudze 3D Secure osobom nieuprawnionym; 4) niezwłocznego zgłoszenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty. 2. Karty nie należy przechowywać w pobliżu urządzeń wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne oraz wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie. 3. Kredytobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania obciążeń rachunku karty w zakresie operacji dokonanych przy użyciu kart/y i zgłaszania bankowi wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości Karta jest własnością wydawcy. 2. Operacje dokonywane przy użyciu karty mogą być dokonywane wyłącznie: 1) przez osobę, której imię i nazwisko widnieje na awersie karty; 2) do wysokości limitu kredytowego, z zastrzeżeniem limitu dziennego operacji bezgotówkowych i limitu dziennego wypłat gotówki; 3) w okresie ważności karty Limit kredytowy jest wykorzystywany wyłącznie przy użyciu kart kredytowych wydanych na podstawie umowy, w okresie ważności karty. 2. W danym dniu użytkownik karty może przy użyciu karty dokonywać operacji w ramach przyznanego limitu kredytowego, przy czym dzienna kwota operacji nie może być wyższa niż limit kredytowy oraz limit dzienny operacji bezgotówkowych i limit dzienny wypłat gotówki. 3. Udzielenie autoryzacji i uwierzytelnienia w celu przeprowadzenia transakcji płatniczej powoduje blokadę dostępnych środków w wysokości autoryzowanej i uwierzytelnionej kwoty na okres do 7 dni, bez względu na to, czy transakcja doszła do skutku, przy czym blokada dostępnych środków nie jest warunkiem koniecznym do zrealizowania przez bank zleconej transakcji płatniczej. 4. Bank obciąża rachunek karty kwotą dokonanej transakcji w dniu otrzymania transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego banku, a najpóźniej następnego dnia. 5. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty dokonania transakcji przez użytkownika karty bank nie otrzyma od agenta rozliczeniowego banku transakcji płatniczej, blokada zostaje zniesiona; w takim przypadku obciążenie rachunku karty kwotą transakcji oraz należnymi prowizjami nastąpi po upływie 7 dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w dniu faktycznego otrzymania przez bank transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego banku. 6. Każda transakcja dokonana kartą oraz prowizje, opłaty i należne odsetki naliczone przez bank wg zasad określonych w umowie, powodują zmniejszenie dostępnego limitu kredytowego. 7. W przypadku przekroczenia limitu kredytowego kredytobiorca jest zobowiązany do natychmiastowej spłaty kwoty, o którą został przekroczony limit kredytowy; za przekroczenie limitu kredytowego bank pobiera opłatę albo prowizję zgodnie z obowiązującą taryfą, a także nalicza odsetki od kwoty przekroczenia, jak od zadłużenia przeterminowanego, na zasadach określonych w umowie. 8. Transakcje dokonywane przy użyciu karty w kasach banków uznawane są za transakcje gotówkowe. 9. Akceptant może dokonać czasowego zablokowania kwoty transakcji (preautoryzacji) do czasu zrealizowania tej transakcji w przewidzianym terminie lub jej anulowania. 10. Transakcje dokonane kartami dodatkowymi rozliczane są jak transakcje dokonane przy użyciu karty głównej i obciążają kredytobiorcę na zasadach określonych w umowie lub regulaminie. 11. Posiadacz karty może w dowolnym czasie złożyć rezygnację z dalszego użytkowania karty dodatkowej lub dokonać jej zastrzeżenia. 7

9 18 Informacja o wysokości limitu kredytowego podawana jest przez bank na miesięcznym zestawieniu transakcji przesyłanym posiadaczowi karty. 19 Podczas dokonywania płatności przy użyciu karty, akceptant może żądać od użytkownika karty okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość, a użytkownik karty jest zobowiązany taki dokument okazać. 20 Akceptant może odmówić przyjęcia zapłaty kartą, gdy: 1) karta utraciła ważność; 2) karta została zastrzeżona; 3) wystąpiła niezgodność podpisu na karcie z podpisem na dokumencie obciążeniowym; 4) został wprowadzony błędny PIN, o ile operacja wymagała jej potwierdzenia za pomocą PIN; 5) stwierdzono posługiwanie się kartą przez osobę nieuprawnioną; 6) użytkownik karty odmówił okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość, w przypadku opisanym w 19; 7) wystąpiła niemożność uzyskania akceptacji dokonanej operacji; nie została udzielona akceptacja Bank ma prawo kontaktowania się z użytkownikiem karty w celu potwierdzenia wykonania przez niego transakcji przy użyciu karty. 2. Bank nie może odmówić wykonania autoryzowanej transakcji płatniczej, chyba że nie zostały spełnione przez posiadacza/użytkownika postanowienia regulaminu lub umowy lub możliwość albo obowiązek odmowy wynika z odrębnych przepisów. 22 Kredytobiorca zobowiązany jest: 1) dostarczyć, co najmniej w okresach kwartalnych, sprawozdania finansowe według standardów określonych przez GUS oraz co roku pełne sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez biegłego rewidenta albo inne wymagane przez bank dokumenty odpowiednie do formy i rodzaju prowadzonej działalności oraz księgowości, pozwalające na zbadanie aktualnej sytuacji ekonomiczno finansowej kredytobiorcy; jeśli kredytobiorca należy do grupy kapitałowej, jest zobowiązany przedstawić skonsolidowane sprawozdanie kapitałowe grupy w formie wymaganej przez bank; 2) niezwłocznie informować bank o zmianach w statusie prawnym, składzie zarządu, zakresie i rodzaju prowadzonej działalności, lokalizacji, nazwie firmy oraz innych decyzjach i okolicznościach, które mogą mieć wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą, zwłaszcza dotyczących kredytów i gwarancji udzielonych przez inne banki oraz zabezpieczeń ustanowionych na majątku kredytobiorcy; 3) do niezwłocznego poinformowania banku o istotnych zmianach w strukturze akcjonariuszy, udziałowców lub właścicieli; 4) w przypadku ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu do przedkładania wymaganych przez bank dokumentów, w terminie wskazanym przez bank, pozwalających na kontrolę wartości oraz stanu prawnego i faktycznego ustanowionych zabezpieczeń. Rozdział 4 Wygaśnięcie prawa do używania karty 23 Prawo do używania karty wygasa w momencie: 1) upływu okresu ważności karty; 2) uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia karty; 3) wymiany karty na nową; 4) zastrzeżenia karty; 5) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy; 6) rezygnacji z używania karty przez posiadacza karty lub użytkownika karty; 7) utraty przez użytkownika karty lub posiadacza karty - osób fizycznych pełnej zdolności do czynności prawnych; 8) likwidacji posiadacza karty - osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; 9) ograniczenia zdolności do czynności prawnych posiadacza karty - osoby fizycznej; 10) śmierci użytkownika karty lub posiadacza karty - osób fizycznych. Rozdział 5 Rozliczanie transakcji. Spłata zadłużenia Bank obciąża rachunek karty z tytułu operacji dokonanych w kraju i za granicą (rozlicza transakcję) kwotą: 8

10 1) operacji dokonanych przy użyciu wszystkich kart wydanych na podstawie umowy - w dniu wpływu informacji od agenta rozliczeniowego do banku o przetworzeniu operacji (w dniu otrzymania transakcji płatniczej); 2) należnych bankowi opłat, prowizji oraz odsetek od wykorzystanego kredytu - w ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego lub w dniu wskazanym w taryfie albo w umowie, z zastrzeżeniem pkt 3; 3) należnych bankowi odsetek od kredytu wykorzystanego w formie gotówkowej - w dniu wpłaty środków przez posiadacza karty na rachunek karty, jeżeli wpłata nastąpi wcześniej niż obciążenie, o którym mowa w pkt Obciążenie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w złotych. 3. Operacje dokonane przy użyciu wszystkich kart wydanych na podstawie umowy rozliczane są w cyklach miesięcznych Walutą rachunku karty jest złoty. 2. Operacje dokonywane w złotych rozliczane są w złotych. 3. Operacje dokonywane w euro przeliczane są na złote w dniu przetworzenia przez agenta rozliczeniowego banku operacji otrzymanej od agenta rozliczeniowego, według obowiązującego w SGB-Banku S.A. kursu sprzedaży dewiz dla euro. 4. Operacje dokonane w walucie innej niż euro i złoty przeliczane są na euro przez i według kursów organizacji płatniczej, następnie z euro na złote w dniu przetworzenia przez agenta rozliczeniowego banku operacji otrzymanej od agenta rozliczeniowego, według obowiązującego w SGB-Banku S.A. kursu sprzedaży dewiz dla euro. 5. Do rozliczenia transakcji, o których mowa w ust. 3 i 4, przyjmowany jest kurs sprzedaży dewiz dla euro w banku z poprzedniego dnia roboczego niż dzień obciążenia rachunku karty Bank generuje zestawienia operacji dokonanych przy użyciu kart/y po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, po dniu rozliczenia określonym w umowie, a następnie udostępnia je kredytobiorcy. 2. Zestawienie transakcji zawiera m.in.: 1) transakcje gotówkowe i bezgotówkowe rozliczone w danym cyklu rozliczeniowym, za który zostało sporządzone zestawienie transakcji; 2) wpłaty dokonane na rachunek karty w tym okresie; 3) wszystkie należne bankowi opłaty i prowizje; 4) należne bankowi odsetki naliczone od kwoty wykorzystanego kredytu obejmujące: a) odsetki od wszystkich niespłaconych transakcji gotówkowych, b) odsetki od transakcji bezgotówkowych dokonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym, o ile nie została dokonana całkowita spłata zadłużenia wskazanego w poprzednim zestawieniu transakcji - dokonanie całkowitej spłaty zadłużenia powoduje zaniechanie naliczania tych odsetek przez bank; odsetki od transakcji bezgotówkowych dokonanych w danym cyklu rozliczeniowym wykazywane są w następnym zestawieniu transakcji, o ile zostanie spłacona kwota mniejsza od całkowitego zadłużenia wykazanego na poprzednim zestawieniu, c) odsetki od zadłużenia przeterminowanego, jeżeli zgodnie z umową są pobierane przez bank; 5) minimalną kwotę do zapłaty; 6) kwotę całkowitego zadłużenia; 7) termin płatności (dzień spłaty); 8) numer rachunku karty, na który należy dokonać spłaty limitu kredytowego lub minimalnej kwoty do zapłaty. 3. Zestawienie operacji dokonanych przy użyciu karty ma formę pisemną i jest wysyłane pocztą na adres korespondencyjny wskazany przez kredytobiorcę, w terminie do 7 dnia roboczego po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem ust Zestawienie operacji, o których mowa w ust. 1, może być przez bank sporządzone w postaci elektronicznej i udostępnione posiadaczowi karty za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu, w sposób właściwy dla danego rodzaju kanału, w przypadku, gdy posiadacz karty korzysta z elektronicznych kanałów dostępu, a w elektronicznym kanale dostępu udostępniona jest taka funkcjonalność, albo przesyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez kredytobiorcę. 5. Forma i sposób udostępnienia zestawienia transakcji określana jest we wniosku. 6. Posiadacz karty jest obowiązany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni po zakończeniu cyklu rozliczeniowego zgłosić nieotrzymanie albo nieudostępnienie zestawienia operacji za poprzedni cykl rozliczeniowy. 7. Kredytobiorca może wystąpić z wnioskiem do banku o przesłanie kopii zestawienia operacji Posiadacz karty lub użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych. 9

11 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności w zestawieniu operacji, posiadacz karty powinien zgłosić bankowi reklamację, zgodnie z postanowieniami Jeżeli posiadacz lub użytkownik karty nie dokona powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 90 dni od dnia obciążenia rachunku karty albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, roszczenia posiadacza karty względem banku z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych wygasają Spłata zobowiązania wobec banku, powstałego w wyniku używania karty, może nastąpić w formie: 1) przelewu bankowego na rachunek karty; 2) wpłat gotówkowych dokonanych na rachunek karty. 2. Kredytobiorca wybierając formę spłaty zadłużenia powinien uwzględnić fakt, iż rachunek karty jest uznawany w momencie wpływu środków do banku na rachunek karty. 3. W każdym z przypadków określonych w ust. 1 wymagane jest podanie numeru rachunku karty, na który należy dokonać wpłaty; numer ten podany jest w zestawieniu transakcji udostępnianym posiadaczowi karty. 4. W przypadku wpłaty środków na rachunek karty, spłata zadłużenia jest zaliczana na spłatę poszczególnych części zadłużenia w następującej kolejności: 1) prowizje i opłaty; 2) odsetki od zadłużenia przeterminowanego; 3) odsetki zaległe; 4) kapitał zaległy; 5) odsetki bieżące; 6) kapitał bieżący: a) transakcje gotówkowe, b) transakcje bezgotówkowe Kredytobiorca zobowiązany jest do dokonywania w każdym miesiącu spłaty co najmniej minimalnej kwoty do zapłaty, określonej w zestawieniu operacji, w ciągu 22 dni kalendarzowych od daty zakończenia cyklu rozliczeniowego. 2. W trakcie trwania umowy nie ma możliwości zmiany cyklu rozliczeniowego. 3. Za datę wpłaty na rachunek spłat karty uznaje się datę uznania rachunku spłat karty. 4. Nieodebranie zestawienia operacji nie zwalnia kredytobiorcy z obowiązku dokonania zapłaty bankowi minimalnej kwoty do zapłaty, w terminie określonym w umowie lub zestawieniu operacji. 5. W przypadku nieodebrania zestawienia transakcji, o którym mowa w ust. 4, kredytobiorca, najpóźniej po upływie dziesięciu dni kalendarzowych od dnia rozliczeniowego, zobowiązany jest do kontaktu osobistego lub telefonicznego z bankiem, w celu ustalenia minimalnej kwoty do zapłaty i dnia spłaty. Rozdział 6 Opłaty, prowizje i oprocentowanie Bank pobiera należne prowizje oraz opłaty poprzez obciążenie rachunku karty kredytowej, zgodnie z zasadami określonymi w umowie i regulaminie, stosując stawki opłat i prowizji zgodnie z aktualną taryfą. 2. W dniu wygenerowania zestawienia operacji bank nalicza odsetki od wykorzystanego limitu: 1) dla transakcji gotówkowych - od dnia rozliczenia transakcji do dnia poprzedzającego spłatę wykorzystanego w ten sposób limitu kredytowego; 2) dla transakcji bezgotówkowych - od kwoty niespłaconej z tytułu dokonanych transakcji bezgotówkowych od dnia rozliczenia transakcji do dnia poprzedzającego dzień spłaty wykorzystanego w ten sposób limitu kredytowego, o ile do dnia spłaty określonego w poprzednim zestawieniu operacji kredytobiorca nie dokonał spłaty całości zadłużenia, do ostatniego dnia cyklu rozliczeniowego włącznie. 3. Bank nalicza odsetki od kwoty przekroczenia limitu kredytowego na zasadach określonych w umowie. 4. Należne odsetki oraz naliczone opłaty i prowizje rozliczane są w ciężar rachunku karty i limitu kredytowego. 5. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 6. Wykorzystany limit kredytowy oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określonej w umowie; zmienna stopa procentowa oznacza, iż oprocentowanie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, na zasadach w niej określonych; o aktualnej wysokości obowiązującego oprocentowania bank informuje kredytobiorcę w zestawieniu operacji. 7. W przypadku niespłacenia minimalnej kwoty do zapłaty w terminie, posiadacz karty zobowiązany jest do zapłaty odsetek podwyższonych. 31 Saldo dodatnie na rachunku karty jest nieoprocentowane. 10

12 Rozdział 7 Zastrzeganie kart Karta może zostać zastrzeżona przez: 1) bank w sytuacjach określonych w regulaminie lub w umowie; 2) posiadacza karty lub użytkownika karty. 2. Na wniosek kredytobiorcy bank może zastrzec wszystkie karty funkcjonujące w ramach jednego limitu kredytowego W przypadku stwierdzenia utraty karty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty użytkownik karty powinien niezwłocznie telefonicznie zgłosić to zdarzenie i zastrzec kartę, podając swoje dane personalne. 2. Zgłoszenie i zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, można dokonywać u agenta rozliczeniowego banku przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu: 1) z kraju tel ; 2) z zagranicy tel Numery telefonów, o których mowa w ust. 2, dostępne są także w komunikacie zamieszczonym w placówkach banku, materiałach informacyjnych banku lub na stronie internetowej banku. 4. Bank zastrzega sobie prawo zmiany agenta rozliczeniowego lub zmiany numerów, pod którymi dokonywane są zastrzeżenia kart; w razie skorzystania z tego uprawnienia, bank powiadomi posiadacza karty/użytkownika karty o dokonanej zmianie w sposób przewidziany dla udostępniania zestawień operacji dokonanych przy użyciu karty. 5. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, dokonane jest do końca terminu ważności karty, powodując niemożliwość dalszego posługiwania się kartą; zastrzeżenie karty nie może być odwołane. 6. Użytkownik karty obowiązany jest potwierdzić telefoniczne zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 7 dni roboczych, w placówce banku, która wydała kartę; na złożonym dokumencie bank potwierdza przyjęcie zastrzeżenia. 7. W przypadku zastrzeżenia karty z przyczyn, o których mowa w ust. 1, kredytobiorca może wystąpić o wydanie nowej karty. 8. Wydanie nowej karty osobie, która zgłosiła utratę poprzednio wydanej karty może nastąpić wyłącznie na wniosek kredytobiorcy. 9. Po dokonaniu zastrzeżenia karty przez użytkownika karty, bank wydaje, na wniosek kredytobiorcy nową kartę w miejsce utraconej; karta zostanie wydana wraz z nowym numerem PIN. 10. Zastrzeżenie karty nie wpływa na sposób naliczania odsetek, tzn. odsetki od dokonanych transakcji naliczane są w sposób określony w umowie i w niniejszym regulaminie. 11. Na wniosek złożony przez posiadacza karty lub użytkownika karty bank w ciągu 18 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, potwierdza dokonanie zgłoszenia, jak również na wniosek udostępniania kopię nagrania rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 2, jeżeli miała ona miejsce Posiadacz karty albo użytkownik karty nie mogą posługiwać się kartą po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w 33 ust. 1, jak również udostępniać jej osobom trzecim, także w przypadku jej odzyskania. 2. Zakaz posługiwania się kartą dotyczy również karty, o zniszczeniu której powiadomiono bank w sposób określony w 33 ust. 1 i Karty, o których mowa w ust. 1 i 2, kredytobiorca/użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić do placówki banku Bank uprawniony jest do zastrzeżenia karty: 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty; 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej; 3) z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez posiadacz zdolności kredytowej; 4) w innych przypadkach wskazanych w regulaminie. 2. Bank informuje posiadacza o zamiarze zastrzeżenia karty, przed jej zastrzeżeniem, a jeżeli nie jest to możliwe niezwłocznie po jej zastrzeżeniu, telefonicznie lub faksem. 3. Bank nie przekazuje informacji o zastrzeżeniu, jeżeli przekazanie tej informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, na wniosek posiadacza bank wydaje nową kartę, chyba iż przyczyna leżąca po stronie użytkownika karty lub posiadacza karty, z powodu której zastrzeżono kartę, nie ustała. 11

13 Rozdział 8 Zasady odpowiedzialności za operacje dokonane przy użyciu kart 36 Bank odpowiada, z zastrzeżeniem 39 i 41, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej przez użytkownika transakcji płatniczej i zobowiązany jest przywrócić obciążony rachunek karty do stanu jaki istniałby, gdyby nieautoryzowana transakcja płatnicza nie miała miejsca. 37 Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania przez posiadacza karty lub użytkownika karty, obowiązków określonych w umowie o kartę lub regulaminie. 38 W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy kredytobiorca odpowiada, na zasadach określonych w umowie i regulaminie, za transakcje dokonane w czasie obowiązywania umowy, a nierozliczone przed datą jej rozwiązania lub wygaśnięcia Posiadacz karty odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem: 1) posłużenia się utraconą albo skradzioną kartą lub 2) przywłaszczenia karty lub jej nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez posiadacza karty lub użytkownika karty obowiązku, o którym mowa w 15 ust. 1 pkt Posiadacz karty odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w Po dokonaniu zastrzeżenia posiadacz karty nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba że posiadacz karty lub użytkownik karty doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji. 40 Posiadacz karty ponosi odpowiedzialność za potwierdzone odpowiednio prawidłowym podpisem lub PIN: 1) operacje gotówkowe; 2) operacje bezgotówkowe; 3) inne czynności określone w umowie o kartę lub regulaminie, dokonane przy użyciu karty, w szczególności operacje dokonane bez fizycznego przedstawienia karty, które nie zostały potwierdzone podpisem ani numerem PIN, a posiadacz karty/użytkownik karty podał numer karty, datę ważności oraz/lub ostatnie trzy cyfry znajdujące się na pasku do podpisu oraz/lub osobiste hasło używane w usłudze 3D Secure. 41 Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z: 1) odmowy akceptacji karty przez akceptanta lub odmowę wypłaty gotówki z przyczyn niezależnych od banku; 2) wadliwego funkcjonowania bankomatu lub terminala POS nienależących do banku; 3) niewłaściwej obsługi bankomatu przez użytkownika karty lub posługiwanie się kartą przeterminowaną lub uszkodzoną; 4) niepodpisania karty przez jej użytkownika lub podpisanie karty niezgodnie ze wzorem złożonym w umowie o kartę i/lub na wniosku; 5) udostępnienia karty, PIN lub hasła używanego w usłudze 3D Secure osobom trzecim lub umożliwienia im wejścia w posiadanie karty, PIN lub hasła używanego w usłudze 3D Secure lub dokonania przez te osoby operacji; 6) operacji dokonanych przy użyciu prawidłowego PIN po fakcie zgłoszenia utraty karty, jeśli doszło do nich z winy umyślnej użytkownika karty; 7) zastrzeżenia karty przez posiadacza karty/użytkownika karty; 8) operacji dokonanych po zgłoszeniu zastrzeżenia, jeśli doszło do nich z winy umyślnej posiadacza karty lub użytkownika karty; 9) uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia karty; 10) nieodebrania gotówki lub karty z bankomatu; 11) niezgłoszenia przez posiadacza karty/użytkownika karty zmiany danych osobowych zawartych w umowie, w szczególności adresu do korespondencji; 12) zmiany przez użytkownika karty PIN na dowolnie wybrany numer; 13) nieprawidłowego przeprowadzenia operacji przez placówkę handlowo-usługową; 14) zaniechania przez użytkownika karty postępowania określonego w 33; 15) posługiwania się kartą niezgodnie z umową o kartę, regulaminem lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 42 Bank nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od banku, w tym w szczególności spowodowane: 12

14 1) działaniem siły wyższej obejmujące m. in. strajki, katastrofy naturalne, rozruchy, działania wojenne lub 2) decyzją organów władzy publicznej lub przepisem prawa ogólnie obowiązującym; 3) opóźnieniem wynikającym z awarii nienależących do banku: systemów komputerowych, systemów zasilania, łączy lub sieci telekomunikacyjnych, w tym opóźnieniem wynikającym z działania podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne lub pocztowe; 4) nieuprawnionym działaniem osób trzecich w zakresie modyfikacji materiałów i informacji zamieszczanych na stronach internetowych banku, w odniesieniu do których przysługują bankowi autorskie prawa majątkowe lub prawo do korzystania. 43 Posiadacz karty ponosi odpowiedzialność za szkodę, jaką bank poniesie, jeżeli wskutek postępowania posiadacza karty/użytkownika karty sprzecznego z umową lub regulaminem: 1) bank zobowiązany będzie do naprawienia szkody poniesionej przez osobę trzecią; 2) bank zobowiązany będzie - na mocy orzeczenia lub decyzji sądu lub innego organu władzy publicznej - do poniesienia kosztów lub wydatków, których nie musiałby ponosić, gdyby odpowiednio posiadacz karty/użytkownik karty postępował zgodnie z postanowieniami umowy i regulaminu; 3) na bank nałożony zostanie na mocy orzeczenia lub decyzji sądu lub innego organu władzy publicznej obowiązek określonego działania lub zaniechania, który nie ciążyłby na banku, gdyby odpowiednio posiadacza karty/użytkownika karty postępował zgodnie z postanowieniami umowy i regulaminu. Rozdział 9 Reklamacje Posiadacz karty zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania przez bank zleconych dyspozycji złożonych w placówce banku oraz przy użyciu karty. 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń, o których mowa w ust. 1, lub posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank lub jego działalności, posiadacz karty/użytkownik karty może złożyć reklamację. 3. Reklamacja winna być złożona bezpośrednio po stwierdzeniu niezgodności w obciążeniu lub uznaniu rachunku karty lub powzięcia wiadomości o innym zdarzeniu dającym powód do złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem 27 ust Reklamacja może być złożona w formie: 1) pisemnej - listownie lub faksem na adres lub numer faksu placówki banku prowadzącej rachunek lub innej dowolnej placówki banku, której adres znajduje się na stronie internetowej banku lub siedziby banku; przy czym reklamacje dotyczące kart, winny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej - osobiście w dowolnej placówce lub siedzibie banku albo listownie. 5. Klient może złożyć reklamację w placówce banku prowadzącej rachunek karty lub innej dowolnej placówce banku oraz w siedzibie banku. 6. Reklamacja winna być złożona na formularzu dostępnym w banku lub w formie wskazanej w ust. 4, ze wskazaniem wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji. 7. Bank może zwrócić się do posiadacza karty/użytkownika karty z prośbą o złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących zdarzenia, którego reklamacja dotyczy, a także o doręczenie dodatkowych dokumentów, służących do wykazania zasadności reklamacji. 8. W przypadku złożenia przez posiadacza karty reklamacji w formie pisemnej w placówce banku, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, bank na żądanie posiadacza karty przekazuje potwierdzenie złożenia reklamacji w sposób uzgodniony klientem lub pocztą elektroniczną. 9. Bank odpowiada na reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 10. W przypadku konieczności podjęcia przez bank czynności dodatkowych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni od daty wpływu do banku reklamacji. 11. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 9 bank: 1) wyjaśnia przyczyny opóźnienia; 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone; 3) wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż termin wskazany w ust. 10, z zastrzeżeniem ust W przypadku transakcji dokonanych kartą płatniczą poza granicami kraju i wymagających konieczności uzyskania informacji od organizacji płatniczych, jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 10, bank nie otrzyma wiążącego stanowiska od agenta rozliczeniowego, po upływie 90 dni od daty wpływu reklamacji bank warunkowo uznaje rachunek reklamowaną kwotą; w przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne 13

15 wykaże, że reklamacja jest niezasadna, bank ma prawo obciążyć rachunek karty ponownie reklamowaną kwotą; bank informuje posiadacza karty o warunkowym uznaniu rachunku karty w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z klientem. 13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, bank informuje posiadacza karty o rozstrzygnięciu reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi od organizacji płatniczej, nie później niż w terminie 7 dni. 14. Bank przekazuje informuje o rozstrzygnięciu reklamacji klienta, w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z klientem. 45 W przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji, bank uznaje rachunek karty w dniu uznania reklamacji. Rozdział 10 Taryfa prowizji i opłat Za czynności związane z funkcjonowaniem kart bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie z taryfą, z której wyciąg posiadacz karty otrzymuje przy zawieraniu umowy. 2. Obowiązująca taryfa jest publicznie udostępniona w lokalach banku, w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń oraz w postaci elektronicznej na stronie internetowej banku. 3. Bank uprawniony jest do zmiany taryfy w razie zaistnienia jednej z wymienionych przesłanek: 1) zmiany o co najmniej 1 punkt bazowy (0,01 punktu procentowego) wskaźnika zmiany cen i usług ogłaszanego przez Prezesa GUS; 2) zmiany o co najmniej 1 punkt bazowy (0,01 punktu procentowego) cennika usług świadczonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.; 3) zmiany o co najmniej 1 punkt bazowy (0,01 punktu procentowego) cen energii lub taryf telekomunikacyjnych; 4) zmiany o co najmniej 1 punkt bazowy (0,01 punktu procentowego) wysokości opłat pobieranych od banku przez inne instytucje, z usług których bank korzysta przy wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem usług objętych umową; 5) zmiany zakresu lub formy realizacji określonych czynności w ramach wykonywania obowiązków określonych w umowie lub regulaminie; 6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie, w jakim wpływają one na koszt usług świadczonych przez bank na podstawie umowy, w zakresie wynikającym z tej zmiany. 4. O wprowadzonych zmianach bank zawiadamia kredytobiorcę. 5. Kredytobiorca może nie wyrazić zgody na zmianę taryfy, składając bankowi oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian w terminie określonym przez bank, jednakże nie krótszym niż 7 dni od dnia ich otrzymania lub dnia, w którym kredytobiorca mógł zapoznać się z ich treścią. 6. Odmowa przyjęcia wprowadzanych zmian, złożona przez kredytobiorcę, jest równoznaczna z wypowiedzeniem przez kredytobiorcę umowy i powoduje jej rozwiązanie z upływem okresu wypowiedzenia; okres wypowiedzenia wynosi miesiąc. 7. W razie, gdyby w trakcie okresu wypowiedzenia, upływał termin ważności kart/y, odmowa przyjęcia zmian jest tożsama ze złożeniem przez kredytobiorcę oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia karty. 8. Jeżeli, w terminie określonym w ust. 5, kredytobiorca nie odmówi przyjęcia wprowadzonej przez bank zmiany, uznaje się, że zmiana została przez niego przyjęta i obowiązuje strony od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie. 9. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany, w trakcie trwania umowy o kartę, wysokości: limitu kredytowego, limitu operacji bezgotówkowych i limitu wypłat gotówki oraz zmiany pakietów usług związanych z umową o kartę, w razie utraty lub obniżenia się zdolności kredytowej kredytobiorcy w stosunku do zdolności kredytowej ustalonej na podstawie złożonego przezeń wniosku. 10. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany bez zgody posiadacza karty/użytkownika karty wysokości limitu kredytowego, limitu operacji bezgotówkowych lub limitu wypłat gotówki w przypadku naruszenia postanowień umowy o kartę lub regulaminu. 11. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany, w trakcie trwania umowy o kartę, wysokości limitu operacji bezgotówkowych i limitu wypłat gotówki w przypadku nieterminowej spłaty należności przez posiadacza karty lub stwierdzenia zagrożenia ich terminowej spłaty; o powyższym fakcie bank niezwłocznie poinformuje posiadacza karty. Rozdział 11 Zmiana umowy o kartę i regulaminu Posiadacz karty/użytkownik karty może dokonać zmiany: 1) danych podanych w umowie/wniosku, w tym: a) zmiany firmy, b) zmiany imion lub nazwisk, 14

16 c) zmiany siedziby, d) zmiany adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji, e) rodzaju, serii i numeru dokumentu tożsamości, f) zmiany numeru telefonu, g) zmiany adresu ; 2) sposobu i zasad wysyłania przez bank powiadomień; 3) wysokości: limitu dziennych wypłaty gotówki i limitu dziennych operacji bezgotówkowych obowiązujące użytkownika karty; 4) sposobu generowania i udostępniania zestawień operacji dokonanych przy użyciu karty; 5) rodzajów i zakresu ubezpieczeń, składając pisemne oświadczenie, podpisane zgodnie ze wzorem podpisu na wniosku i dostarczenie go do placówki banku prowadzącej rachunek karty. 2. Bank uprawniony jest do zmiany numeracji rachunku karty z przyczyn technicznych oraz z uwagi na zmianę przepisów prawa, w zakresie numeracji rachunków bankowych zgodnych z standardami międzynarodowymi; o zmianie numeracji rachunków bank informuje posiadacza karty, w terminie jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmian. 3. O wprowadzonych zmianach, o których mowa w ust. 2, oraz w przypadkach określonych w regulaminie, bank zawiadamia kredytobiorcę w sposób określony w umowie, tj.: 1) w formie pisemnej - na adres do korespondencji podany przez kredytobiorcę we wniosku lub w umowie lub 2) w postaci elektronicznej: a) w sposób właściwy dla danego rodzaju elektronicznego kanału dostępu lub b) drogą elektroniczną na adres elektroniczny wskazany przez kredytobiorcę, chyba że regulamin lub umowa przewidują inny sposób komunikacji Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie z ważnych przyczyn. 2. Za ważne przyczyny uznaje się: 1) wprowadzenie zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa regulujących działalność sektora bankowego lub świadczenie przez banki usług, w tym zmiany obowiązujących bank zasad dokonywania czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, w zakresie dotyczącym kart kredytowych; 2) wprowadzenie nowej interpretacji przepisów regulujących działalność sektora bankowego lub świadczenie przez banki usług wynikającej z orzeczeń sądów, w tym sądów Wspólnoty Europejskiej, decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych w tym zakresie organów lub urzędów kontrolnych, w tym organów i urzędów Unii Europejskiej, w zakresie dotyczącym kart kredytowych; 3) zmiany obowiązujących bank zasad wydawania kart płatniczych i wykonywania operacji przy ich użyciu wskutek zmian wprowadzonych przez którąkolwiek organizację płatniczą; 4) dostosowanie do koniecznych zmian w systemach teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych banku lub innych podmiotów, z usług których bank korzysta lub będzie korzystać przy wykonywaniu czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, w zakresie dotyczącym kart kredytowych; 5) zmiany rozwiązań organizacyjno-technicznych dotyczących wykonywania przez bank czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, w szczególności mających na celu wzrost bezpieczeństwa danych objętych tajemnicą bankową w zakresie dotyczącym kart kredytowych; 6) zmiany zakresu lub formy realizacji czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, w zakresie dotyczącym kart kredytowych; 7) zmiany oferowanych przez bank usług, w tym zmiany dotyczące świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart płatniczych i wykonywania operacji przy ich użyciu. 3. Kredytobiorca może nie wyrazić zgody na zmianę, składając bankowi oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian w terminie określonym przez bank, jednakże nie krótszym niż 7 dni od dnia ich otrzymania lub dnia, w którym kredytobiorca mógł zapoznać się z ich treścią. 4. Kredytobiorca może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian, o których mowa w ust. 1, przy użyciu elektronicznych kanałów dostępu, pod warunkiem zapewnienia prawidłowej identyfikacji kredytobiorcy, jeżeli składanie takich oświadczeń mieści się w udostępnionym przez bank zakresie funkcjonalności danego kanału dostępu. 5. Odmowa przyjęcia wprowadzanych zmian, złożona przez kredytobiorcę, jest równoznaczna z wypowiedzeniem przez kredytobiorcę umowy i powoduje jej rozwiązanie z upływem okresu wypowiedzenia; okres wypowiedzenia określa 51 ust. 2, przy czym kredytobiorca może w każdej chwili dokonać spłaty kredytu i zrezygnować z karty i limitu kredytowego, na zasadach określonych w umowie i regulaminie. 15

17 6. W razie, gdyby w trakcie okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 5, upływał termin ważności kart/y, odmowa przyjęcia zmian jest tożsama ze złożeniem przez kredytobiorcę oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia karty. 7. Jeżeli, w terminie określonym w ust. 3, kredytobiorca nie odmówi przyjęcia wprowadzonej przez bank zmiany, uznaje się, że zmiana została przez niego przyjęta i obowiązuje strony od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie Wszelkie dane firmowe lub osobowe posiadacza karty/użytkownika karty, obejmujące w szczególności: 1) firmę; 2) imię i nazwisko; 3) adres siedziby; 4) adres zamieszkania; 5) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 6) REGON; 7) PESEL; 8) rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości; 9) datę urodzenia; 10) adres do korespondencji; 11) numer telefonu; 12) obywatelstwo; 13) dane dotyczące rezydencji podatkowej lub dewizowej; 14) adres poczty elektronicznej; 15) sposób doręczania korespondencji; a także inne dane wskazane przez posiadacza karty/użytkownika karty lub wymagane oświadczenia tych osób, składane są na odrębnych formularzach i wykorzystywane przez bank, jako obowiązujące do wszystkich umów zawieranych z bankiem; wypełniony formularz z danymi firmowymi lub osobowymi stanowi integralną część umowy o kartę, w zakresie regulowanym niniejszym paragrafem. 2. Za skuteczne uznaje się doręczenie przez bank korespondencji na adres korespondencyjny, a w przypadku jego braku odpowiednio na adres siedziby lub adres zamieszkania, wskazany w formularzu opisanym w ust Postanowienia ust. 2, stosuje się odpowiednio do doręczeń korespondencji drogą elektroniczną na adres elektroniczny wskazany przez posiadacza karty/użytkownika karty. 4. Posiadacz karty/użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić bank o każdej zmianie jakichkolwiek danych firmy lub osobowych podanych przez siebie i zamieszczonych w formularzu oraz przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające ich zmianę. 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedochowania obowiązku, o którym mowa w ust. 4. Rozdział 12 Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o kartę 50 Umowa o kartę ulega rozwiązaniu w przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia Każda ze stron może rozwiązać umowę o kartę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przy czym bank może wypowiedzieć umowę z powodów wskazanych w umowie. 2. Termin wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesiąc. 3. Bieg wypowiedzenia umowy rozpoczyna się od dnia następnego po dniu doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu. 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o kartę bank przesyła kredytobiorcy na ostatni podany przez niego adres do korespondencji; korespondencję uważa się za doręczoną po upływie terminu do odebrania przesyłki zgodnie z zasadami świadczenia usług operatora pocztowego, za pośrednictwem którego został nadany list/przesyłka. 5. W przypadku stwierdzenia przez bank zagrożenia utraty zdolności kredytowej przez kredytobiorcę, spadku wartości lub utraty lub wygaśnięcia ustanowionego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, bank może zażądać ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu lub zabezpieczenia dodatkowego. 6. Wypowiadając umowę, bank wzywa posiadacza karty do zwrotu wydanych kart. 7. W przypadku nieuregulowania wymagalnych należności wobec banku, bank wszczyna wobec kredytobiorcy postępowanie sądowe. 16

18 8. W przypadku rozwiązania umowy, z powodu jej nienależytego wykonania przez posiadacza karty, bank ma prawo przekazać informacje o posiadaczu karty w zakresie określonym w art. 12a ust. 2 ustawy o usługach płatniczych wydawcom instrumentów płatniczych; powyższe informacje może udostępniać wydawcom instrumentów płatniczych i gromadzić w tym celu instytucja utworzona na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe W przypadku, gdy posiadacz karty/użytkownik karty decyduje się w okresie ważności karty zrezygnować z jej używania, kredytobiorca jest zobowiązany pisemnie powiadomić o tym bank i zwrócić kartę. 2. Rezygnacja z używania karty głównej przez posiadacza karty równoznaczna jest z wypowiedzeniem umowy przez kredytobiorcę. 3. Kredytobiorca zobowiązany jest do upływu okresu wypowiedzenia spłacić saldo zadłużenia i uiścić wszelkie należne bankowi odsetki, opłaty i prowizje oraz zwrócić karty. 53 Umowa o kartę wygasa: 1) wskutek upływu terminu, na jaki została zawarta z dniem utraty ważności ostatniej karty wydanej w ramach umowy, o ile karta nie została wznowiona; 2) wskutek upływu terminu wypowiedzenia; 3) w razie śmierci posiadacza karty - osoby fizycznej z dniem jego śmierci; 4) wskutek likwidacji posiadacza karty - osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną W przypadku zastrzeżenia karty wydanej użytkownikowi karty, o fakcie zastrzeżenia bank powiadamia również kredytobiorcę. 2. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy bank zastrzega wszystkie wydane na podstawie umowy karty, w dniu złożenia oświadczenia o rozwiązaniu/wypowiedzeniu umowy przez posiadacza karty lub wysłania wypowiedzenia umowy przez bank lub wygaśnięcia umowy, najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu informacji o wystąpieniu zdarzenia powodującego wygaśnięcie umowy. 3. W przypadku zastrzeżenia karty lub wypowiedzenia umowy przez bank, kredytobiorca zobowiązany jest do uregulowania aktualnego zadłużenia wynikającego z umowy w terminie wskazanym przez bank; zastrzeżenie karty przez jej posiadacza i rezygnacja z wydania karty nowej w miejsce utraconej, również zobowiązuje kredytobiorcę do spłaty istniejącego zadłużenia wobec banku w wyznaczonym terminie. 4. Po upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 3, bank nalicza od kapitału wykorzystanego kredytu odsetki według określonej w umowie stopy procentowej, jak dla należności przeterminowanych. 5. Bank ma prawo do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego na podstawie złożonego oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa Posiadacz karty/użytkownik karty, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić bank o utracie dokumentu tożsamości w celu jego zastrzeżenia. 2. Zastrzeżenie oraz odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości dokonywane jest: 1) w placówce banku: a) pisemnie, b) telefonicznie, z tym że zastrzeżenie telefoniczne należy potwierdzić na piśmie w ciągu 7 dni; brak potwierdzenia na piśmie we wskazanym terminie lub brak zgodności treści zgłoszenia pisemnego z telefonicznym skutkuje odwołaniem zastrzeżenia dokumentu tożsamości; 2) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu w formie i w sposób właściwy dla danego kanału dostępu, jeżeli aktualny zakres funkcjonalności danego kanału umożliwia dokonywanie lub odwoływanie zastrzeżeń. 56 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, z zastrzeżeniem iż nie mają zastosowania postanowienia Działu II lub Działu III w zakresie wskazanym w art. 33 ustawy o usługach płatniczych, o ile umowa lub regulamin nie stanowią inaczej. 17

19 Załącznik nr 1 do,,regulaminu funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim STANDARDOWE LIMITY DZIENNE wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych dla kart kredytowych MasterCard Business RODZAJ TRANSAKCJI WYSOKOŚĆ LIMITU dzienny limit wypłat transakcji bezgotówkowych do wysokości przyznanego, a niewykorzystanego limitu dzienny limit wypłat gotówki 2000 zł.

20 Załącznik nr 2 do Regulaminu funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Zasady funkcjonowania usługi 3D-Secure w SGB- Banku i zrzeszonych bankach spółdzielczych 1 1. Usługa 3D-Secure jest usługą dodatkowego potwierdzania transakcji dokonywanych w serwisach internetowych oferujących tego typu usługę, poprzez wprowadzenie osobistego hasła, zdefiniowanego podczas aktywacji w usłudze. 2. Usługa 3D-Secure funkcjonuje pod nazwą MasterCard Secure Code lub Verified by VISA i dostępna jest w serwisach internetowych certyfikowanych przez VISA i MasterCard. 3. Warunkiem korzystania z usługi 3D-Secure przy dokonywaniu transakcji w Internecie jest jej dostępność w danym serwisie internetowym. 4. W przypadku udostępnienia przez bank możliwości dokonywania kartą operacji na odległość, tj. bez fizycznego przedstawienia karty, przy operacjach zapłaty za towar zakupiony za pośrednictwem Internetu, autoryzacja posiadacza karty/użytkownika karty polega na podaniu, w zależności od wymagań odbiorcy: 1) w przypadku sklepów internetowych oferujących usługę 3D-Secure prawidłowego numeru karty, daty ważności i ostatnich trzech cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu (tzw. CVV2/CVC2) oraz dodatkowego hasła, o którym mowa w 2 ust. 6; 2) w przypadku sklepów internetowych, które nie udostępniły usługi 3D-Secure prawidłowego numeru karty, daty ważności i ostatnich trzech cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu (tzw. CVV2/CVC2) albo prawidłowego numeru karty i daty ważności. Rejestracja i korzystanie 3D-Secure 2 1. Korzystanie z usługi 3D-Secure jest dostępne dla posiadacza karty/użytkownika karty, który dokonał uprzednio aktywacji usługi. 2. Posiadacz karty/użytkownik karty aktywuje usługę 3D-Secure przed dokonaniem pierwszej transakcji w Internecie lub podczas dokonywania zakupów w serwisach internetowych, które ją wdrożyły. 3. Aktywacja usługi 3D-Secure dokonywana jest tylko raz i wymaga od posiadacza karty/użytkownika karty potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie danych osobowych, którymi dysponuje bank. 4. Posiadacz karty/użytkownik karty Maestro, Visa Electron lub Visa Business Electron podczas aktywacji usługi 3D-Secure powinien podać dodatkowo hasło tymczasowe przekazane przez bank; celem otrzymania hasła tymczasowego posiadacz karty, który chce aktywować usługę 3D-Secure i nie posiada hasła tymczasowego, winien skontaktować się z bankiem. 5. Posiadacz karty/użytkownik karty innej niż wymienione w ust. 4 dokonuje aktywacji usługi na zasadach określonych w ust W trakcie aktywacji usługi 3D-Secure posiadacz karty/użytkownik karty, zobowiązany jest do ustalenia osobistego hasła, wykorzystywanego do autoryzowania transakcji dokonywanych w Internecie W trakcie aktywacji usługi 3D-Secure posiadacz karty/użytkownik karty, poza ustaleniem hasła, o którym mowa 2 ust. 6, zobowiązany jest również do określenia wiadomości PAM (Personal Assurance Message). 2. PAM jest komunikatem, wyświetlanym przy dokonywaniu transakcji w Internecie, jako potwierdzenie autentyczności strony, na której posiadacz karty/użytkownik karty dokonuje autoryzacji przeprowadzanej transakcji. Odpowiedzialność 4 1. Posiadacz karty/użytkownik karty zobowiązany jest do : 1) przechowywania i ochrony hasła osobistego używanego w usłudze 3D-Secure, z zachowaniem należytej staranności, w sposób uniemożliwiający dostęp do hasła osobom trzecim; 2) nieprzechowywania karty razem z hasłem osobistym używanym w usłudze 3D-Secure; 3) nieudostępniania hasła osobistego używanego w usłudze 3D-Secure osobom nieuprawnionym. 2. Posiadacza rachunku obciążają transakcje dokonane przez użytkowników kart oraz osoby, którym posiadacz karty/użytkownik karty udostępnił kartę lub ujawnił hasło używane w usłudze 3D-Secure. 1

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 roku zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały 203 /2013 z dnia 27.03.2013r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pomorski, maj 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Pucku. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 58/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pucku z dnia 09.06.2015 r. Bank Spółdzielczy w Pucku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych Puck,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych Poznań, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim nr 23/Z/2014 z dnia 27.02.2014r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipec 2015 r. SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych bankach spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych bankach spółdzielczych Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Przemków, luty 2012 r.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Przemków, luty 2012 r. Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 08/08/2015 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 27 sierpnia 2015 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa, MasterCard i MasterCard Electronic w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa, MasterCard i MasterCard Electronic w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa, MasterCard i MasterCard Electronic w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Ośno Lubuskie, listopad 2009 r. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ...

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ... Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Kowal, maj 2007 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Załącznik do Uchwały nr 129/2015 Zarządu Banku Spóldzielczego w Starogardzie Gdańskim z dnia 25.11.2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 7/R/2015 Zarządu Kaszubskie Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 stycznia 2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych Wejherowo, styczeń

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. . Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro i Visa Electron wydawanych do Kont prywatnych SGB 24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały 204/2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Załącznik nr 1 do Uchwały 204/2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały 204/2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Poznań, luty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ...

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ... Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro, Visa Electron i Visa Electron,,młodzieżowa w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 885/2014 z dnia 04.12.2014 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Jarocin, grudzień 2014 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Poznań,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Poznań, marzec 2013 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Pucku. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 85/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pucku z dnia 10.09.2015 r. Bank Spółdzielczy w Pucku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Puck,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

Czarnków, październik 2012 r.

Czarnków, październik 2012 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie Strzelin, czerwiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie, wrzesień 2012 r.

Kowalewo Pomorskie, wrzesień 2012 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim i SGB-Bank S.A. Kowalewo Pomorskie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania mi

Regulamin funkcjonowania mi Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pmorski, maj

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart charge dla Klientów indywidualnych w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie

Regulamin funkcjonowania kart charge dla Klientów indywidualnych w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Regulamin funkcjonowania kart charge dla Klientów indywidualnych w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Ciechanów, sierpień 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydawanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

WYKAZ ZMIAN w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych WYKAZ ZMIAN w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych Zapis dotychczasowy 1 pkt 10 bazowa stopa procentowa stopa procentowa pochodząca z

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ I Obowiązuje od 3 grudnia 2015 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin funkcjonowania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II ZASADY PRZYZNAWANIA LIMITU KREDYTU... 7 ROZDZIAŁ III WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 140/R/2015 Zarządu Kaszubskie Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 25 listopada 2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych Wejherowo, listopad

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard Załącznik do Uchwały nr 66/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 07 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 69/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 14 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Wejherowo, maj 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 68/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 14 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 94 /09/2012 Zarządu LWBS Drezdenko z dnia 20.09.2012r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków SKOK oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Szadek, kwiecień 2012 r.

Szadek, kwiecień 2012 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro, MasterCard Debit Paypass, Visa Electron i Visa Electron młodzieżowa w Banku Spółdzielczym w Szadku Szadek, kwiecień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Poznań, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Tczew, 14 grudzień 2015 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Tczew, 14 grudzień 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 84/2015 Zarządu BS w Tczewie. z dnia 13.10. 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Tczew, 14 grudzień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28/2014 z dnia 24 lutego 2014r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78 /2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały 206/2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały Nr 11/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Sośnicowice, 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE KART I NUMERU PIN... 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GLIWICACH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GLIWICACH Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Gliwicach nr 2/74/2015 z dnia 17.09.2015r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin funkcjonowania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH. INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 16/12/2015 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 17 grudnia 2015 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Załącznik do Uchwały nr 67/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 08 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 26/R/2016 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego z dnia 17 marca 2016 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Wejherowo, marzec 2016 r. Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 06 grudnia 2013r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 2 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron dla osób fizycznych, wydawanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart Visa dla członków

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA CLASSIC DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo