Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5"

Transkrypt

1 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji. Reklamacje...7 Opłaty, prowizje i oprocentowanie...9 Wznowienia i unieważnienia kart...10 Rozdział 7. Zasady bezpieczeństwa...11 Rozdział 8. Zmiany Regulaminu i Taryfy...13 Rozdział 9. Postanowienia końcowe Z 13

2 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania i używania kart kredytowych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) PKO BP SA Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną, 2) cykl rozliczeniowy powtarzalny miesięczny okres, rozpoczynający się w dniu określonym w materiałach informacyjnych doręczonych wraz z kartą, a kończący się w następnym miesiącu z upływem dnia poprzedzającego początkowy dzień cyklu, 3) dzień rozliczeniowy ostatni dzień cyklu rozliczeniowego, w którym sporządzane jest zestawienie operacji, 4) dzień zaewidencjonowania operacji - dzień, w którym kwoty operacji zostaną zarejestrowane na rachunku, 5) dzień zaewidencjonowania spłaty - dzień, w którym kwoty spłaty całości lub części zadłużenia zostaną zarejestrowane na rachunku, 6) karta kartę kredytową ze znakiem Visa lub MasterCard wydaną przez PKO BP SA do rachunku, z numerem karty, datą ważności oraz imieniem i nazwiskiem Posiadacza karty lub Użytkownika karty, do której wydano PIN, 7) karta główna kartę wydaną Posiadaczowi karty do rachunku, 8) karta dodatkowa a) kartę inną niż karta główna, wydaną Posiadaczowi karty lub b) kartę wydaną osobie wskazanej przez Posiadacza karty, pod warunkiem ukończenia przez tę osobę 13 roku życia, 9) Komunikat Komunikat dla Posiadaczy kart, podawany do wiadomości w placówkach PKO BP SA lub na stronie internetowej 10) limit kredytowy ustalaną indywidualnie dla Posiadacza karty dopuszczalną kwotę, do wysokości której może on zadłużyć się z tytułu operacji dokonywanych przy użyciu kart, z uwzględnieniem opłat, prowizji i odsetek obciążających rachunek, 2 Z 13

3 11) limit karty dodatkowej kwotę, która jest określona przez Posiadacza karty we wniosku, nie przekraczającą wysokości limitu kredytowego, do której Użytkownik karty może zadłużyć się w ciężar rachunku, 12) minimalna kwota do zapłaty kwotę wykazaną w zestawieniu operacji, którą Posiadacz karty zobowiązany jest spłacić tak, aby najpóźniej w terminie spłaty została ona zaewidencjonowana na rachunku, 13) PIN - poufny kod identyfikacyjny Posiadacza karty lub Użytkownika karty, 14) Użytkownik karty osobę fizyczną, której wydano kartę dodatkową, upoważnioną przez Posiadacza karty do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz operacji określonych w Regulaminie, 15) Posiadacz karty osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, mającą miejsce zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kartę stałego pobytu, dokonującą w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji określonych w Regulaminie, z którą PKO BP SA zawarł umowę i której wydał kartę wraz z PIN, lub kartę dodatkową wraz z PIN, 16) rachunek rachunek prowadzony przez PKO BP SA, związany z rozliczaniem operacji dokonanych przez Posiadacza karty i Użytkowników kart przy użyciu kart oraz należnych PKO BP SA opłat, prowizji i odsetek, a także spłatą zadłużenia, 17) dzienny limit wypłaty gotówki kwotę, która może być określona przez Posiadacza karty we wniosku, do wysokości której można dokonywać operacji gotówkowych przy użyciu karty, 18) Taryfa - Taryfę prowizji i opłat bankowych w PKO BP SA, 19) termin spłaty dzień, do którego minimalna kwota do zapłaty z tytułu zadłużenia musi zostać zaewidencjonowana na rachunku, 20) operacja wypłatę gotówki przy użyciu karty lub dokonanie płatności za towary i usługi, w tym również realizowanie płatności bez fizycznego użycia karty, takich jak, np.: operacje internetowe, zamówienia telefoniczne lub pocztowe oraz inne usługi dostępne przy użyciu karty, 21) wniosek wniosek o wydanie karty, 22) umowa umowę o wydanie i używanie karty kredytowej PKO BP SA, zawartą na warunkach Regulaminu między Posiadaczem karty i PKO BP SA, 23) Wnioskodawca osobę fizyczną, która złożyła wniosek o wydanie karty, 24) zestawienie operacji zestawienie sporządzone w dniu rozliczeniowym, określające w szczególności wysokość bieżącego zadłużenia Posiadacza karty, wynikającego z zaewidencjonowanych operacji, spłat zadłużenia oraz należnych PKO BP SA opłat, prowizji i odsetek, a także określające wysokość i termin spłaty minimalnej kwoty do zapłaty. 3 Z 13

4 2. Komunikat, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 określa w szczególności wysokości limitów na karty, w tym maksymalne wysokości limitów dla poszczególnych rodzajów kart wymienionych we wniosku, stopę oprocentowania zadłużenia oraz warunki wydawania kart. 3. Karta powinna zostać podpisana przez osobę, której dane umieszczone są na karcie (ale nie w formie drukowanej) niezwłocznie po jej otrzymaniu. Podpis powinien być zgodny ze wzorem podpisu złożonym na wniosku. 4. Wszelkie dokumenty dotyczące karty, przekazywane przez Posiadacza karty do PKO BP SA, powinny być przez niego podpisane w sposób określony w Karta jest własnością PKO BP SA. 6. Termin ważności karty określają miesiąc i rok umieszczone na jej awersie. Karta jest ważna do ostatniego dnia tego miesiąca włącznie. Rozdział 2 Wydanie karty Warunkiem zawarcia umowy o wydanie karty jest złożenie w oddziale PKO BP SA: 1) wypełnionego przez Wnioskodawcę wniosku, 2) dokumentów wymienionych we wniosku. 2. Wniosek zawierający wzór podpisu Wnioskodawcy stanowi załącznik do umowy Po podpisaniu umowy, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia przez Wnioskodawcę prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kompletem wymaganych i prawidłowo wypełnionych dokumentów, Posiadacz karty otrzyma na adres do korespondencji: 1) PIN przesyłką zwykłą, 2) nieaktywną kartę listem poleconym. 4 Z 13

5 2. W przypadku otrzymania od Wnioskodawcy niepełnych lub nieprawidłowo wypełnionych dokumentów, o których mowa w ust. 1, okres 14 dni może zostać przedłużony o czas niezbędny dla ich uzupełnienia lub ponownego wypełnienia przez Wnioskodawcę. 9. W przypadku braku akceptacji wniosku, PKO BP SA zawiadamia pisemnie Wnioskodawcę o odmowie wydania karty. PKO BP SA nie jest zobowiązany do podania przyczyn odmowy wydania karty. 10. Aktywacja karty następuje po telefonicznym skontaktowaniu się Posiadacza karty lub Użytkownika karty z PKO BP SA pod numer telefonu wskazany w materiałach informacyjnych, przesyłanych wraz z kartą oraz po podaniu hasła, określonego przez Wnioskodawcę we wniosku oraz dodatkowych danych weryfikujących tożsamość Posiadacza karty lub Użytkownika karty Posiadacz karty może ubiegać się o wydanie kart dodatkowych dla siebie lub osób przez siebie wskazanych. 2. Warunkiem ubiegania się o wydanie karty dodatkowej jest złożenie w oddziale PKO BP SA wniosku zawierającego dane Użytkownika karty oraz jego wzór podpisu. Wniosek stanowi załącznik do umowy. Rozdział 3 Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego 12. Kartą może się posługiwać wyłącznie osoba, której dane umieszczone są na karcie. 13. Karty ze znakami Visa lub MasterCard służą do realizowania operacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, z zastrzeżeniem Karty ze znakami Visa Electron lub MasterCard Electronic służą do realizacji operacji tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust Po terminie podanym w Komunikacie, karty o których mowa w ust. 1 służą do realizacji operacji za granicą. 3. Rozszerzenie zakresu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga wypowiedzenia umowy. 5 Z 13

6 4. Operacje realizowane przy użyciu kart ze znakami akceptacji Visa Electron lub MasterCard Electronic mogą być dokonywane wyłącznie w bankomatach oraz terminalach elektronicznych Posiadacz karty lub Użytkownik karty jest zobowiązany, przy dokonywaniu operacji, do okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość na życzenie pracownika punktu realizującego operację. 2. Każda operacja bezgotówkowa jest potwierdzana odpowiednim dowodem sprzedaży wystawionym przez punkt przyjmujący płatność kartą, który powinien być podpisany przez Posiadacza o ile operacja nie jest dokonywana przy użyciu PIN. 3. Postanowień ust. 1 i 2 nie stosuje się do operacji dokonywanych przez Internet, realizowanych telefonicznie lub pisemnie. 4. W celu kontroli rozliczeń Posiadacz karty i Użytkownik karty zobowiązani są do przechowywania dokumentów potwierdzających dokonanie operacji do dnia otrzymania zestawienia zawierającego te operacje. 16. Wysokość limitu kredytowego ustalana jest przez PKO BP SA indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy, na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz informacji posiadanych przez PKO BP SA i zależy od zdolności kredytowej Wnioskodawcy Limit kredytowy, pomniejszony o kwoty dokonanych operacji, odsetek, opłat i prowizji należnych PKO BP SA z tytułu używania kart oraz powiększony o dokonane wpłaty z tytułu spłaty zadłużenia, stanowi dostępny limit kredytowy. 2. Posiadacz karty może wykorzystywać środki finansowe w wysokości nie przekraczającej przyznanego mu limitu kredytowego. 3. Użytkownik karty może wykorzystywać środki finansowe w wysokości nie przekraczającej limitu karty dodatkowej, określonego przez Posiadacza karty. Jeżeli Posiadacz karty nie określi limitu karty dodatkowej, wówczas Użytkownik karty dodatkowej korzysta z niej w ramach limitu kredytowego ustalonego dla Posiadacza karty. 18. W przypadku dokonania wpłaty z tytułu spłaty zadłużenia w danym cyklu rozliczeniowym, przewyższającej zadłużenie na rachunku, Posiadacz karty lub Użytkownik karty może korzystać ze środków finansowych w wysokości przyznanego mu limitu kredytowego, powiększonych o kwotę stanowiącą nadpłatę zadłużenia. 6 Z 13

7 Posiadacz karty ma prawo wystąpić do PKO BP SA o zmianę limitu kredytowego, składając w oddziale PKO BP SA wypełniony wniosek oraz podpisane dwa egzemplarze aneksu do umowy. 2. Posiadacz karty dołącza do wypełnionego wniosku aktualne dokumenty, wymienione w tym wniosku. 3. O decyzji dotyczącej odmowy zmiany wysokości limitu kredytowego, PKO BP SA informuje Posiadacza karty w formie pisemnej. 4. W przypadku podjęcia decyzji o akceptacji zmiany wysokości limitu kredytowego, jeden egzemplarz aneksu do umowy podpisany przez osoby upoważnione do występowania w imieniu PKO BP SA jest przekazywany Posiadaczowi karty. 20. PKO BP SA ma prawo do jednostronnego obniżenia wysokości limitu kredytowego w przypadku nieterminowej spłaty zadłużenia przez Posiadacza karty lub stwierdzenia zagrożenia jego terminowej spłaty. Rozdział 4 Rozliczanie operacji. Reklamacje 21. Operacje bezgotówkowe dokonane przy użyciu karty obciążają rachunek z dniem ich zaewidencjonowania na rachunku, natomiast operacje gotówkowe z dniem ich dokonania. 22. Wszystkie operacje dokonane w walucie obcej oraz opłaty obciążające rachunek, o których mowa w 32, wyrażone w walucie obcej, przeliczane są, w zależności od typu karty, przez VISA International lub MasterCard International na euro według kursu VISA lub MasterCard i zasad stosowanych przez te organizacje, a następnie przez PKO BP SA na złote według kursu sprzedaży dla dewiz z tabeli kursowej PKO BP SA z dnia zaewidencjonowania operacji. 23. Zestawienia operacji przesyłane są Posiadaczowi karty, w sposób wskazany we wniosku po zakończonym cyklu rozliczeniowym. 24. PKO BP SA nie odpowiada za brak rozliczenia operacji zrealizowanej w danym cyklu rozliczeniowym, w przypadku nieprzedstawienia takiej operacji do rozliczenia 7 Z 13

8 przez punkt akceptujący kartę. Operacja ta będzie rozliczona w kolejnym cyklu rozliczeniowym po kursach obowiązujących dla tego cyklu. 25. Posiadacz karty zobowiązany jest do dokonania wpłaty co najmniej minimalnej kwoty do zapłaty w wysokości podanej na zestawieniu operacji kart, w takim terminie i w taki sposób, aby minimalna kwota do zapłaty, uwzględniając czas potrzebny na dokonanie przelewu z punktu przyjmującego wpłatę, została zaewidencjonowana na rachunku najpóźniej w terminie spłaty. 26. Termin spłaty określony jest na zestawieniu operacji wysyłanym Posiadaczowi karty i przypada zawsze na 21 dzień po dniu rozliczeniowym. 27. Nadpłaty dokonane w danych cyklach rozliczeniowych nie podlegają oprocentowaniu Niedokonanie wpłaty minimalnej kwoty do zapłaty, spowoduje naliczenie opłaty karnej zgodnie z Taryfą. 2. Niedokonanie wpłaty dwóch minimalnych kwot do zapłaty spowoduje naliczenie opłaty karnej zgodnie z Taryfą i może spowodować wypowiedzenie przez PKO BP SA umowy wraz z unieważnieniem kart wydanych do rachunku W przypadku stwierdzenia niezgodności w zestawieniu operacji, Posiadacz karty powinien zgłosić pisemną reklamację w oddziale PKO BP SA lub na adres wskazany w materiałach informacyjnych przesłanych wraz z kartą. 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, należy składać w ciągu 14 dni od daty otrzymania zestawienia operacji i nie później niż 60 dni od dnia dokonania operacji, na właściwych drukach dostępnych w oddziałach PKO BP SA, odrębnie dla każdej kwestionowanej operacji. 3. PKO BP SA rozpatruje reklamacje niezwłocznie. 8 Z 13

9 Po wstępnym rozpatrzeniu reklamacji, PKO BP SA może podjąć decyzję o tymczasowym uznaniu rachunku kwotą reklamacji oraz pobranymi od niej opłatami i prowizjami. 2. W przypadku, gdy nastąpiło uznanie, o którym mowa w ust. 1, a postępowanie reklamacyjne wykaże, że zgłoszona reklamacja jest niezasadna, PKO BP SA obciąża ponownie rachunek kwotą nieuznanej reklamacji oraz należnych prowizji i opłat, skorygowaną o wysokość odsetek należnych PKO BP SA. 3. W sytuacji, gdy reklamacja jest uznana za zasadną, a wcześniej nie nastąpiło uznanie, o którym mowa w ust. 1, PKO BP SA uznaje rachunek Posiadacza po zakończeniu postępowania reklamacyjnego kwotą reklamowanej operacji, powiększoną o pobrane przez PKO BP SA prowizje i odsetki. Uznanie następuje z datą pierwotnego obciążenia Nieotrzymanie zestawienia operacji z przyczyn niezależnych od PKO BP SA, nie zwalnia Posiadacza karty z obowiązku terminowej spłaty zobowiązań związanych z obsługą karty. 2. W przypadku nieotrzymania zestawienia operacji w terminie 7 dni roboczych od zakończenia cyklu rozliczeniowego, Posiadacz karty powinien zatelefonować pod numer telefonu wskazany w materiałach informacyjnych przesłanych wraz z kartą, w celu uzyskania informacji o terminie spłaty oraz wysokości minimalnej kwoty do zapłaty. Rozdział 5 Opłaty, prowizje i oprocentowanie 32. PKO BP SA pobiera należne odsetki, opłaty i prowizje przez obciążenie rachunku zgodnie z zasadami i według stawek określonych w umowie i Taryfie W ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego, PKO BP SA rozlicza odsetki naliczone od niespłaconej kwoty zadłużenia: 1) dla operacji gotówkowych od dnia dokonania operacji do dnia poprzedzającego dzień zaewidencjonowania spłaty całości zadłużenia (włącznie) z tytułu dokonania operacji gotówkowych, 2) dla operacji bezgotówkowych od dnia zaewidencjonowania operacji na rachunku do dnia poprzedzającego dzień zaewidencjonowania spłaty całości zadłużenia. 9 Z 13

10 2. Spłata całości zadłużenia przez Posiadacza karty w terminie spłaty określonym na zestawieniu operacji, skutkuje nieobciążaniem rachunku odsetkami od zadłużenia z tytułu operacji bezgotówkowych zrealizowanych przy użyciu karty. 34. Wpłacona kwota jest zaliczana na spłatę poszczególnych części zadłużenia w następującej kolejności: 1) odsetki, 2) prowizje, 3) opłaty, 4) dokonywane operacje w kolejności chronologicznej według daty zaewidencjonowania na rachunku. Rozdział 6 Wznowienia i unieważnienia kart Karty wydane do rachunku zostaną wznowione z nowym terminem ważności, o ile Posiadacz karty nie wyda innej dyspozycji, najpóźniej na 45 dni przed upływem terminu ważności każdej z kart. 2. PIN do wznowionej karty nie ulega zmianie. 3. Nieaktywna wznowiona karta powinna być uaktywniona przez jej Posiadacza lub Użytkownika w sposób określony w Rezygnacja ze wznowienia karty głównej jest równoznaczna z unieważnieniem wszystkich kart wydanych do rachunku. Rezygnacja ze wznowienia karty dodatkowej nie wywołuje skutków w zakresie ważności pozostałych kart wydanych do rachunku PKO BP SA ma prawo do unieważnienia karty w celu ochrony interesów Posiadacza karty. 2. PKO BP SA unieważnia karty na wniosek Posiadacza karty. 3. Po dokonaniu unieważnienia karty, PKO BP SA może wydać na wniosek Posiadacza karty nową kartę z nowym PIN. 10 Z 13

11 Rozdział 7 Zasady bezpieczeństwa 38. Posiadacz karty lub Użytkownik karty zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w celu zapobieżenia utracie i zniszczeniu karty lub ujawnieniu PIN osobom trzecim. 39. Numer karty może zostać udostępniony przez Posiadacza karty lub Użytkownika karty tylko w celu dokonania operacji, zgłoszenia utraty lub zniszczenia karty, złożenia reklamacji oraz w celu dokonania aktywacji karty przez upoważnionego pracownika PKO BP SA. 40. Posiadacz karty ponosi pełną odpowiedzialność za operacje dokonane przy użyciu kart wydanych do rachunku z zastrzeżeniem W przypadku utraty lub zniszczenia karty należy niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie pod numerami telefonów wskazanymi w materiałach informacyjnych przesłanych wraz z kartą lub osobiście w dowolnym oddziale PKO BP SA. 2. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia faktu utraty karty lub jej zniszczenia jest podanie przez pracownika PKO BP SA imienia i nazwiska oraz daty i godziny przyjęcia zgłoszenia osobie zgłaszającej utratę lub zniszczenie karty. 3. PKO BP SA ma prawo wystąpić do Posiadacza karty z prośbą o złożenie pisemnego potwierdzenia zgłoszenia utraty karty. 4. Pisemne potwierdzenie utraty karty powinno zawierać: 1) imię i nazwisko Posiadacza karty lub Użytkownika karty, 2) numeru karty i daty jej ważności (o ile jest to możliwe), 3) daty, godziny i miejsca telefonicznego zgłoszenia utraty karty, 4) imienia i nazwiska pracownika, który przyjął zgłoszenie (o ile jest to możliwe), 5) adresu i telefonu kontaktowego Posiadacza karty, 6) okoliczności utraty karty. 42. Karta odzyskana, wcześniej zgłoszona jako utracona, nie może być używana i powinna zostać zwrócona do dowolnego oddziału PKO BP SA lub przesłana na adres wskazany w materiałach informacyjnych, przesłanych wraz z kartą. Przed przekazaniem karty do PKO BP SA należy ją zniszczyć przez jej poprzeczne przecięcie na pół w taki sposób, aby pasek magnetyczny został uszkodzony. 11 Z 13

12 Od momentu zgłoszenia utraty karty w sposób, o którym mowa w 41, PKO BP SA przejmuje odpowiedzialność za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku operacji dokonanych przy użyciu utraconej karty, z zastrzeżeniem Do momentu zgłoszenia utraty karty, Posiadacz karty odpowiada za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku operacji dokonanych przy użyciu utraconej karty, do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 euro, z zastrzeżeniem 29 ust. 1 i 2 oraz Równowartość, o której mowa w ust. 2, oblicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu dokonania zgłoszenia Na życzenie Posiadacza karty, PKO BP SA może przejąć odpowiedzialność za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku operacji dokonanych przy użyciu utraconej karty, na 24 lub 48 godzin przed zgłoszeniem utraty karty, z zastrzeżeniem Przejęcie odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, staje się skuteczne po upływie odpowiednio 24 lub 48 godzin od chwili zgłoszenia życzenia. 3. Za przejęcie przez PKO BP SA odpowiedzialności, na zasadach określonych w ust. 1, pobierane są opłaty zgodnie z Taryfą. 45. PKO BP SA nie odpowiada za operacje zrealizowane przy użyciu karty utraconej zrealizowane: 1) przez Posiadacza karty lub Użytkownika karty, 2) przez osoby trzecie na skutek udostępnienia karty, jej numeru lub PIN przez Posiadacza karty lub Użytkownika karty, 3) przy użyciu karty niepodpisanej przez osobę, której dane umieszczone są na karcie PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za: 1) odmowy realizacji operacji w punktach handlowo usługowych, bankomatach innych banków lub oddziałach innych banków, 2) zastosowanie przez punkt akceptujący kartę waluty rozliczeniowej innej niż wykazana na potwierdzeniu operacji, 3) za dodatkowe prowizje stosowane lokalnie za realizowane operacje. 2. PKO BP SA nie odpowiada za szkody wynikłe z powodu: 1) awarii systemów informatycznych lub telekomunikacyjnych, niezależnej od PKO BP SA, 12 Z 13

13 2) działania siły wyższej. Rozdział 8 Zmiany Regulaminu i Taryfy PKO BP SA może dokonywać zmian Regulaminu i Taryfy. 2. Zmiany Regulaminu i Taryfy powinny być doręczone Posiadaczowi karty wraz z podaniem dnia ich wejścia w życie oraz informacją o możliwości rezygnacji z używania karty lub rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem dokonanym w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji, z zastrzeżeniem ust W przypadku wypowiedzenia umowy przez Posiadacza karty, okres wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesiąc i liczony jest od dnia doręczenia wypowiedzenia na adres wskazany przez PKO BP SA w materiałach informacyjnych przesłanych wraz z kartą. 4. Okres wypowiedzenia umowy liczony jest w sposób określony w ust. 3, o ile Posiadacz karty nie określi krótszego okresu, ale nie krótszego niż 7 dni. 5. Jeżeli Posiadacz karty nie wypowie umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia zmian Regulaminu lub Taryfy, zmiany te obowiązują od dnia ich wejścia w życie. Rozdział 9 Postanowienia końcowe 48. W okresie ważności karty, PKO BP SA może wystąpić do Posiadacza karty o przedłożenie aktualnych dokumentów dotyczących uzyskiwanych dochodów oraz zobowiązań finansowych. 49. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy. 13 Z 13

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo