Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa, MasterCard i MasterCard Electronic w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa, MasterCard i MasterCard Electronic w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim"

Transkrypt

1 Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa, MasterCard i MasterCard Electronic w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Ośno Lubuskie, listopad 2009 r SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2 Wydanie Karty...3 Rozdział 3 Posługiwanie się kartą i korzystanie z Limitu kredytowego...4 Rozdział 4 Wygaśnięcie prawa do używania karty...5 Rozdział 5 Zestawienia transakcji. Rozliczanie transakcji. Spłata zadłużenia...5 Rozdział 6 Opłaty, prowizje i oprocentowanie...6 Rozdział 7 Niezgodność salda, reklamacje...6 Rozdział 8 Wznowienia kart....7 Rozdział 9 Zastrzeganie kart i odpowiedzialność...7 Rozdział 10 Rozwiązanie umowy...8 Rozdział 11 Postanowienia końcowe...9

2 Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady wydawania kart kredytowych dla osób fizycznych: Visa, MasterCard i MasterCard Electronic, zasady udzielania kredytu wykorzystanego przy użyciu ww. kart oraz zasady korzystania z Kart kredytowych przez ich Posiadaczy/Użytkowników. 2 Poprzez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) Agent rozliczeniowy bank bądź inną osobę prawną zawierająca z akceptantami umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych, 2) Akceptant przedsiębiorcę, który zawarł z Agentem rozliczeniowym umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych w posiadanych punktach handlowych i usługowych, 3) Autoryzacja - sprawdzenie autentyczności karty oraz możliwości dokonania transakcji w określonej wysokości przy jej użyciu, 4) Bank Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim, 5) Bankomat urządzenie umożliwiające Posiadaczowi karty płatniczej podejmowanie gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych operacji, 6) Cykl rozliczeniowy powtarzalny, miesięczny okres, po upływie którego generowane jest Zestawienie transakcji, 7) Dni robocze wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt określonych odrębnymi przepisami jako dni wolne od pracy, 8) Dzień rozliczeniowy dzień, w którym generowane jest Zestawienie transakcji (dla danego Posiadacza karty jest to zawsze ten sam dzień miesiąca); 9) Dzień spłaty (Termin płatności) dzień, do którego spłata Minimalnej kwoty do zapłaty dokonana przez Kredytobiorcę winna zostać zaksięgowana na Rachunku spłat karty (podanym w Umowie oraz na Zestawieniu transakcji); dzień spłaty przypada odpowiednio: a) dla karty MasterCard Electronic - 14 dni po Dniu rozliczeniowym, b) dla kart Visa i MasterCard - 22 dni po Dniu rozliczeniowym, (dokonywana spłata dotyczy poprzedniego Cyklu rozliczeniowego); jeżeli Dzień spłaty przypadnie na sobotę lub dzień określony odrębnymi przepisami jako dzień wolny od pracy, za Dzień spłaty przyjmuje się pierwszy Dzień roboczy następujący po tym dniu wolnym, 10) Imprinter urządzenie służące do potwierdzenia dokonania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w punktach akceptujących karty tłoczone (embosowane), poprzez mechaniczne powielenie na rachunku danych dotyczących karty płatniczej, 11) Karta główna Karta, dla której został przyznany Limit kredytu, wydana Wnioskodawcy, 12) Karta dodatkowa Karta wydana osobie wskazanej przez Wnioskodawcę/Posiadacza Karty głównej, działająca w ramach Limitu kredytowego przyznanego do Karty głównej, 13) Karta kredytowa (Karta) Karta identyfikująca jej Wydawcę i upoważnionego Posiadacza lub Użytkownika karty, uprawniająca do wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków lub do dokonywania zapłaty za towary i usługi w formie bezgotówkowej, w ramach przyznanego Limitu kredytowego, 14) Limit kredytu (Kredyt) - ustalona indywidualnie dla każdego Posiadacza karty głównej, maksymalna kwota zadłużenia Posiadacza karty wobec Banku z tytułu transakcji dokonywanych za pomocą Karty głównej oraz Kart dodatkowych wydanych w ramach Umowy; kwotę dostępnych w ramach tego limitu środków umniejszają kwoty dokonanych autoryzacji, rozliczonych transakcji, opłat i prowizji, związanych z używaniem ww. kart oraz odsetek naliczanych od kwot dokonanych transakcji, 15) Limit dzienny wypłat gotówki maksymalna, dzienna kwota operacji wypłat gotówkowych, które mogą być dokonywane Kartą w bankomatach i oddziałach banków akceptujących Karty, 16) Limit dzienny operacji bezgotówkowych maksymalna, dzienna kwota operacji bezgotówkowych, które mogą być dokonywane w placówkach handlowych i usługowych akceptujących Karty, 17) MasterCard International (MasterCard) organizacja obsługująca międzynarodowy i krajowy system akceptacji i rozliczania operacji dokonanych przy użyciu kart z logo MasterCard, 18) Minimalna kwota do zapłaty - kwota wymieniona w Zestawieniu transakcji, którą Posiadacz karty zobowiązany jest przekazać Bankowi w taki sposób, aby do Dnia spłaty środki te wpłynęły na Rachunek spłat karty, 19) Oddział placówka operacyjna Banku, 20) Operacja (transakcja) - wypłata gotówki lub dokonanie zapłaty przy użyciu Karty, 21) PIN (kod identyfikacyjny) - poufny indywidualny numer identyfikacyjny przypisany Posiadaczowi/Użytkownikowi karty, który łącznie z danymi zawartymi na karcie służy do elektronicznej identyfikacji Użytkownika karty, 22) PolCard firma PolCard S.A., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 92, 23) Posiadacz karty (Kredytobiorca) Posiadacz Karty głównej - osoba fizyczna korzystająca z kredytu, która na podstawie Umowy dokonuje Kartą w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji określonych w Umowie, której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie Karty głównej, 24) Rachunek karty - rachunek kredytowy, prowadzony przez Bank w złotych, na którym ewidencjonowane są transakcje przy użyciu Karty, a także rozliczane są opłaty i prowizje związane z tymi transakcjami oraz należne Bankowi odsetki naliczane od kwoty wykorzystanego kredytu, zgodnie z postanowieniami Umowy, 25) Rachunek spłat karty podany w Umowie oraz na Zestawieniu transakcji rachunek powiązany z Rachunkiem karty, na który Posiadacz karty winien dokonywać spłaty zadłużenia, w tym Minimalnej kwoty do zapłaty, 26) Regulamin Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa, MasterCard i MasterCard Electronic w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim, 27) Reklamacja zgłoszenie przez Posiadacza/Użytkownika karty do Oddziału pisemnej odmowy zaakceptowania operacji dokonanej Kartą, 28) SGB lub Spółdzielcza Grupa Bankowa zrzeszenie, które tworzą Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu (GBW S.A.) oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia na podstawie przepisów ustawy z 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz z późn. zm.), 2

3 29) Taryfa obowiązująca w Banku Taryfa prowizji i opłat, 30) Transakcja (operacja) bezgotówkowa dokonanie za pomocą Karty płatności za towary i usługi, 31) Transakcja (operacja) wypłaty gotówki dokonanie wypłaty gotówki za pomocą Karty, 32) Terminal POS urządzenie elektroniczne działające w trybie on-line umożliwiające przeprowadzenie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, 33) Umowa - umowa o udzielenie kredytu i wydanie Karty kredytowej Visa/MasterCard zawarta pomiędzy Posiadaczem karty a Bankiem określająca wysokość oraz sposób korzystania z przyznanego przez Bank Limitu kredytowego za pomocą Karty, 34) Użytkownik karty osoba, posługująca się Kartą dodatkową, której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie Karty, 35) Visa (Visa International) organizacja obsługująca międzynarodowy system akceptacji i rozliczania operacji dokonanych przy użyciu kart z logo Visa, 36) Wniosek wniosek o wydanie Karty złożony w Oddziale, 37) Wnioskodawca osoba ubiegająca się o wydanie Karty kredytowej w Oddziale, 38) Wydawca karty Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu (GBW S.A.), 39) Zastrzeżenie karty operacja polegająca na nieodwołalnym uniemożliwieniu dokonywania operacji przy użyciu Karty, 40) Zestawienie transakcji - zestawienie drukowane cyklicznie w dniu następującym po Dniu rozliczeniowym, wskazujące wysokość zadłużenia Posiadacza karty z tytułu transakcji dokonanych przy użyciu Karty głównej i Kart dodatkowych wraz z należnymi odsetkami, prowizjami, opłatami, wskazujące również wysokość Minimalnej kwoty do zapłaty oraz termin dokonania bieżącej spłaty, 3 1. Karta MasterCard Electronic jest krajową kartą kredytową, za pomocą której Posiadacz/Użytkownik karty może dokonywać transakcji z fizycznym użyciem Karty: 1)płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty wyposażonych w Terminale POS, 2) wypłaty gotówki w kasach banków i Bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie i/lub rewersie karty, wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Karty, o których mowa w ust. 1 funkcjonują w środowisku elektronicznym, co oznacza, iż muszą być użyte w chwili dokonywania transakcji w Terminalach POS lub w bankomatach. 3. Karty nie mogą być używane do dokonywania transakcji w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w imprinter. 4. Karty nie mogą zostać użyte przy zakupach telefonicznych, dokonanych drogą pocztową lub poprzez Internet Karty Visa i MasterCard są międzynarodowymi kartami kredytowymi, za pomocą których Posiadacz/Użytkownik karty może dokonywać w kraju i za granicą transakcji: 1) z fizycznym użyciem Karty: a) płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty wyposażonych w Terminale POS lub Imprintery, b) wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie i/lub rewersie karty, wymagających potwierdzenia poprzez użycie podpisu lub prawidłowego numeru PIN, 2) bez fizycznego przedstawienia Karty (operacje na odległość, które wymagają podania prawidłowego numeru karty i daty ważności oraz ostatnich trzech cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu tzw. wartość CVV2/CVC2): a) operacje zapłaty Kartą za zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie towary (operacje typu mail order/telephone order MOTO), b) operacje zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem Internetu. 2. W przypadku dokonywania operacji na odległość: zapłaty za zamówienia pocztowe, telefoniczne lub poprzez Internet zaleca się korzystanie z usług sprawdzonych firm dokonujących sprzedaży na odległość i przyjmujących płatności kartami oraz zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa. 3. Posiadacz/Użytkownik karty nie powinien ujawniać numeru Karty i daty jej ważności, jeżeli nie ma pewności, w jaki sposób te dane mogą zostać wykorzystane lub jeżeli istnieje możliwość wejścia w ich posiadanie przez osoby nieuprawnione Karta jest własnością Wydawcy karty. 2. Na żądanie Banku Posiadacz/Użytkownik karty jest zobowiązany zwrócić Kartę. 3. Kartą może posługiwać się tylko osoba, której imię i nazwisko widnieje na awersie Karty. 4. Posiadacz karty jest kredytobiorcą. 5. Posiadacz karty może posługiwać się tylko jedną kartę kredytową danego typu wydaną przez Wydawcę. Rozdział 2 Wydanie Karty Warunkiem ubiegania się o Kartę jest: 1) złożenie w Oddziale prawidłowo wypełnionego i podpisanego Wniosku o wydanie Karty, 2) przedłożenie wymaganych przez Bank dodatkowych dokumentów, niezbędnych do rozpatrzenia Wniosku. 2. Postanowienia ust. 1 pkt. 2 nie dotyczą Klientów posiadających w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy od minimum 3 miesięcy, na który wpływają regularnie środki pieniężne z tytułu zatrudnienia, bądź uzyskiwanych świadczeń emerytalno-rentowych. 7 Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, mająca stałe miejsce zamieszkania w kraju Decyzję o wydaniu Karty podejmuje Oddział, do którego wpłynął Wniosek. 2. Oddział może uzależnić wydanie Karty i przyznanie Limitu kredytowego od ustanowienia przez Wnioskodawcę stosownego zabezpieczenia; w tym przypadku Umowa zostaje zawarta po ustanowieniu zabezpieczenia; forma zabezpieczenia uzgadniana jest indywidualnie z każdym Wnioskodawcą. 3

4 3. Bank zastrzega sobie prawo uzależnienia rozpatrzenia Wniosku od przedłożenia przez Wnioskodawcę dodatkowych dokumentów wymaganych przez Bank oraz prawo do weryfikacji dokumentów złożonych w Banku i weryfikacji danych umieszczonych na Wniosku Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie maksymalnie trzech Kart dodatkowych dla wskazanych przez siebie osób poprzez złożenie Wniosku w Oddziale. 2. Złożenie przez Wnioskodawcę podpisanego Wniosku o wydanie Karty dodatkowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie przez osobę wskazaną we Wniosku z Limitu kredytowego i realizację transakcji przy użyciu Karty. 3. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za transakcje dokonane przy użyciu wszystkich Kart dodatkowych wydanych w ramach Umowy. 4. Wnioskodawca może w dowolnym czasie złożyć rezygnację z dalszego użytkowania Karty dodatkowej lub dokonać jej zastrzeżenia. 10 Oddział może odmówić wydania Karty bez podania przyczyny O wydaniu Karty lub o odmowie wydania Karty Oddział powiadamia Wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. 2. Osoba otrzymująca Kartę, od chwili jej otrzymania nazywana jest odpowiednio Posiadaczem/Użytkownikiem karty W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku przez Bank Posiadaczowi/Użytkownikowi karty przesyłany jest PIN. 2. PIN jest wysyłany Posiadaczowi/Użytkownikowi karty na adres podany we Wniosku. 3. PIN jest generowany i dystrybuowany w taki sposób, że znany on jest tylko osobie której imię i nazwisko znajduje się na karcie. 4. PIN jest niezbędny przy korzystaniu z bankomatów oraz podczas dokonywania płatności w punktach handlowo-usługowych, w których wymagane jest potwierdzenie operacji przy użyciu PIN. 5. Kolejne trzy próby wprowadzania błędnego PIN powodują zatrzymanie Karty. 6. PIN wymaga szczególnej ochrony; w szczególności nie może być zapisywany na karcie, przechowywany wraz z Kartą lub podawany do wiadomości osób trzecich. 7. Oddział nie ma możliwości odtworzenia PIN w przypadku jego zagubienia, zapomnienia lub nie otrzymania PIN. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Posiadacz/Użytkownik karty może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu Karty z nowym PIN; w tym przypadku Posiadacz/Użytkownik winien zwrócić posiadaną Kartę do Banku. 9. Posiadacz/Użytkownik karty może dokonać zmiany PIN we wskazanych bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej Posiadacz/Użytkownik karty, odbierając Kartę w Oddziale jest zobowiązany ją podpisać; podpis na Karcie powinien być zgodny z wzorem podpisu na wniosku o wydanie Karty. 2. Karta kredytowa MasterCard Electronic wydawana jest na okres jednego roku. 3. Karty kredytowe Visa i MasterCard wydawane są na okres dwóch lat. 4. Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca określonego na karcie W przypadku uszkodzenia Karty Posiadacz/Użytkownik karty może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu Karty z dotychczasowym PIN lub z nowym PIN. 2. Uszkodzoną Kartę należy załączyć do wniosku, o którym mowa w ust W przypadku zmiany nazwiska Posiadacza/Użytkownika karty, występuje on z wnioskiem do Oddziału o wydanie duplikatu Karty zawierającego aktualne nazwisko Posiadacza /Użytkownika karty. 4. Do wniosku winna być załączona dotychczas używana Karta. Rozdział 3 Posługiwanie się kartą i korzystanie z Limitu kredytowego Posiadacz/Użytkownik karty może dokonywać operacji w ramach przyznanego przez Bank Limitu kredytu z uwzględnieniem ustalonych przez Bank limitów dziennych wypłat gotówki i transakcji bezgotówkowych; w przypadku kilku Kart wydanych w ramach Umowy działają one w oparciu o ten sam Limit Kredytu. 2. Każdorazowe udzielenie autoryzacji w celu przeprowadzenia transakcji powoduje blokadę części Limitu w wysokości autoryzowanej kwoty na okres do 7 dni, bez względu na to, czy transakcja doszła do skutku. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 obciążenie Rachunku kwotą transakcji oraz odpowiednimi prowizjami nastąpi po upływie 7- dniowego terminu, po otrzymaniu informacji o obciążeniu rachunku Banku. 4. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty dokonania transakcji przez Posiadacza/Użytkownika Karty Bank nie otrzyma informacji o obciążeniu Rachunku, blokada zostaje zniesiona. 5. Każda transakcja dokonana Kartą oraz prowizje i odsetki naliczone przez Bank powodują zmniejszenie dostępnego Limitu kredytowego. 6. W przypadku przekroczenia Limitu kredytowego Posiadacz karty jest zobowiązany do natychmiastowej spłaty kwoty, o którą został przekroczony Limit kredytowy; za przekroczenie Limitu kredytowego Bank pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą Taryfą. 5. Transakcje dokonywane przy użyciu Karty w kasach banków uznawane są za transakcje gotówkowe Limit kredytowy jest przyznawany indywidualnie każdemu Wnioskodawcy na podstawie zweryfikowanych przez Bank danych zawartych we Wniosku, w wysokości uzależnionej od dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. 2. Limit kredytowy jest wykorzystywany wyłącznie za pomocą Karty kredytowej w ramach Rachunku Karty kredytowej, w okresie ważności Karty. 3. Limit kredytowy jest przyznawany na okres ważności Karty, tj. na okres jednego roku w przypadku Karty MasterCard Electronic, a w przypadku Kart Visa i MasterCard na okres dwóch lat. 4. Zwiększenie Limitu kredytowego w trakcie trwania Umowy może nastąpić, w zależności od decyzji Banku, po złożeniu poprawnie i kompletnie wypełnionego Wniosku o zwiększenie Limitu kredytowego w Oddziale Banku; kwota limitu może zostać zwiększona po 6 miesięcznym okresie prawidłowego korzystania z przyznanego pierwotnie Limitu kredytowego; o decyzji w sprawie przyznania zwiększonego Limitu kredytowego Posiadacz karty jest informowany w formie pisemnej; przyznanie podwyższonego Limitu kredytowego wymaga podpisania aneksu do zawartej Umowy. 5. W przypadku wydania kolejnej Karty (wznowionej), termin ostatecznej spłaty kredytu jest odpowiednio przedłużany z uwzględnieniem okresu ważności Karty wznawianej. 4

5 6. Ostateczna spłata udzielonego kredytu powinna nastąpić w ciągu 30 dni od ostatniego dnia upływu terminu ważności Karty, w przypadku gdy Karta nie zostanie wznowiona na kolejny okres Informacja o wysokości obowiązującego Limitu kredytowego podawana jest na miesięcznym Zestawieniu transakcji przesyłanym Posiadaczowi karty. 2. Bank ma prawo do dokonywania bez zgody Posiadacza karty zmiany limitów dziennych lub Limitu Kredytu oraz wprowadzenia ograniczeń dotyczących posługiwania się Kartą, w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub/i Umowy; o powyższym fakcie Bank niezwłocznie poinformuje Posiadacza karty Posiadacz/Użytkownik karty jest zobowiązany do: 1) przechowywania i ochrony Karty oraz kodu identyfikacyjnego (PIN), z zachowaniem należytej staranności, 2) ochrony Karty przed kradzieżą, zgubieniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem, 3) nieprzechowywania Karty płatniczej razem z kodem identyfikacyjnym (PIN), 4) nieudostępniania Karty płatniczej oraz PIN osobom nieuprawnionym, 5) niezwłocznego zgłoszenia utraty lub zniszczenia Karty płatniczej, 6) przestrzegania postanowień Umowy oraz Regulaminu, 7) bieżącego monitorowania obciążeń w zakresie dokonanych transakcji kartowych i zgłaszania w Oddziale wszelkich niezgodności i nieprawidłowości. 2. Karty nie należy przechowywać w pobliżu urządzeń wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne oraz wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie. 19 Operacje dokonane przy użyciu Karty mogą być dokonywane wyłącznie: 1) przez Posiadacza/Użytkownika karty, 2) do wysokości Limitu kredytowego przyznawanego na okres ważności Karty, 3) w okresie ważności Karty. 20 Podczas dokonywania płatności Kartą, Akceptant może żądać od Posiadacza/Użytkownika karty płatniczej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość, a Posiadacz/Użytkownik karty jest zobowiązany wówczas ww. dokument okazać Akceptant może odmówić przyjęcia zapłaty Kartą, w szczególności gdy: 1) Karta utraciła ważność, 2) Karta została zastrzeżona, 3) wystąpiła niemożność uzyskania Autoryzacji, 4) wystąpiła niezgodność podpisu na karcie z podpisem na dokumencie obciążeniowym, 5) został wprowadzony błędny PIN, o ile operacja wymagała jej potwierdzenia za pomocą PIN, 6) Posiadacz karty odmówił okazania dowodu stwierdzającego tożsamość, w przypadku opisanym w 20, albo stwierdzenia posługiwania się Kartą przez osobę nieuprawnioną. 2. Akceptant może zatrzymać Kartę w przypadku: 1) sytuacji opisanych w ust. 1 z wyjątkiem pkt. 3, 2) posługiwania się Kartą przez osobę nieuprawnioną, 3) otrzymania polecenia zatrzymania Karty od Agenta rozliczeniowego. Rozdział 4 Wygaśnięcie prawa do używania karty. 22 Prawo do używania Karty wygasa w momencie: 1) upływu okresu ważności Karty, 2) uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia Karty, 3) rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, 4) rezygnacji z używania Karty, 5) zastrzeżenia Karty, 6) ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych Posiadacza karty, 7) śmierci Posiadacza/Użytkownika karty. Rozdział 5 Zestawienia transakcji. Rozliczanie transakcji. Spłata zadłużenia Obciążenie Rachunku karty z tytułu rozliczania operacji dokonanych w kraju i za granicą, opłat i prowizji oraz należności związanych z używaniem Karty, dokonywane jest w złotych. 2. Transakcje zrealizowane przy użyciu wszystkich Kart wydanych do Rachunku karty rozliczane są w cyklach miesięcznych, indywidualnie ustalonych dla każdego Posiadacza karty. 24 Rozliczanie operacji dokonanych Kartami Visa i MasterCard za granicą odbywa się po ich przeliczeniu na złote według następujących zasad: 1) operacje dokonane za granicą w Euro przeliczane są na złote w dniu przetworzenia przez PolCard operacji otrzymanej od Agenta rozliczeniowego według obowiązującego w GBW S.A. kursu sprzedaży dewiz dla Euro, 2) operacje dokonane za granicą w walucie innej niż Euro, przeliczane są na Euro przez i według kursów odpowiednio MasterCard bądź Visa, następnie z Euro na złote w dniu przetworzenia przez PolCard operacji otrzymanej od Agenta rozliczeniowego, według obowiązującego w GBW S.A. kursu sprzedaży dewiz dla Euro Zestawienia transakcji zrealizowanych przy użyciu Karty (Kart) są generowane w cyklach miesięcznych (po zakończeniu cyklu rozliczeniowego) w terminach określonych we Wniosku, a następnie drukowane i przesyłane do Posiadacza karty. 2. Zestawienia transakcji, o których mowa w ust. 1 przesyłane są listem zwykłym na adres wskazany przez Posiadacza karty we Wniosku o wydanie Karty, jako adres do korespondencji. 3. Zestawienie transakcji zawiera m.in.: 1) rozliczone transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonane w okresie od poprzedniego dnia rozliczeniowego, w którym zostało sporządzone Zestawienie transakcji, 2) wpłaty dokonane na Rachunek spłat karty w tym okresie, a także 5

6 3) wszystkie należne Bankowi opłaty, prowizje, 4) odsetki naliczone od kwoty wykorzystanego kredytu obejmujące: a)odsetki od wszystkich niespłaconych transakcji gotówkowych, b) odsetki od transakcji bezgotówkowych dokonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym, o ile nie została dokonana całkowita spłata zadłużenia wskazanego w poprzednim Zestawieniu transakcji; dokonanie całkowitej spłaty zadłużenia powoduje zaniechanie naliczania tych odsetek przez Bank; odsetki od transakcji bezgotówkowych dokonanych w ostatnim cyklu rozliczeniowym zostaną wykazane dopiero w następnym Zestawieniu transakcji, o ile zostanie spłacona kwota mniejsza od wykazanego na poprzednim zestawieniu całkowitego zadłużenia. 4. Zestawienie transakcji zawiera również Minimalną kwotę do zapłaty, Termin płatności (Dzień spłaty) oraz numer Rachunku spłat karty, na który należy dokonać wpłaty. 5. Posiadacz karty może wystąpić z prośbą do Banku o przesłanie kopii Zestawienia transakcji Karty. 6. Bank zastrzega sobie prawo wstrzymania wysyłki Zestawienia transakcji w przypadku występowania salda zerowego na Rachunku karty przez cały cykl rozliczeniowy objęty wyciągiem Spłata zobowiązania wobec Banku, powstałego w wyniku używania Karty może nastąpić w formie: 1) przelewu bankowego na Rachunek spłat karty dokonanego w placówce Banku lub w oddziale innego banku, 2) wpłat gotówkowych dokonanych na Rachunek spłat karty w placówce Banku, oddziale innego banku, jednostce pocztowej lub innej instytucji przyjmującej wpłaty gotówkowe. 2. Posiadacz karty wybierając formę spłaty zadłużenia powinien uwzględnić fakt, iż Rachunek spłat karty jest uznawany w momencie wpływu środków do Banku. 3. W każdym z wyżej wymienionych przypadków wymagane jest podanie numeru rachunku, na który należy dokonać wpłaty; numer ten podany jest w Zestawieniu transakcji przesyłanym Posiadaczowi karty Posiadacz karty zobowiązany jest do dokonywania, każdego miesiąca, spłaty co najmniej Minimalnej kwoty do zapłaty określonej w Zestawieniu transakcji: 1) w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia Cyklu rozliczeniowego dla Karty MasterCard Electronic, 2) w ciągu 22 dni kalendarzowych od daty zakończenia Cyklu rozliczeniowego dla Kart Visa i MasterCard. 2. Wysokość oraz Termin spłaty Minimalnej kwoty do zapłaty, o której mowa w ust. 1 podane są na Zestawieniu transakcji przesłanym listem zwykłym do Posiadacza karty. 3. W trakcie trwania Umowy nie ma możliwości zmiany Cyklu rozliczeniowego. 4. Za datę wpłaty na Rachunek spłat karty uznaje się datę wpływu środków na Rachunek spłat karty. 5. Nieotrzymanie Zestawienia transakcji bądź inne okoliczności np. pobyt poza miejscem zamieszkania (w tym poza granicami kraju), nie zwalnia Posiadacza karty z obowiązku dokonania (w odpowiednim terminie tj. do Dnia spłaty włącznie) zapłaty Bankowi Minimalnej kwoty do zapłaty. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Posiadacz karty po upływie dziesięciu dni kalendarzowych od Dnia rozliczeniowego, zobligowany jest do kontaktu osobistego lub telefonicznego z Bankiem, w celu ustalenia Minimalnej kwoty do zapłaty. Rozdział 6 Opłaty, prowizje i oprocentowanie Bank pobiera należne prowizje oraz opłaty poprzez obciążenie Rachunku Karty kredytowej zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, niniejszym Regulaminie, stosując stawki opłat i prowizji zgodnie z aktualną Taryfą. 2. W dniu generowania Zestawienia transakcji Bank nalicza odsetki: 1) dla transakcji gotówkowych - od dnia dokonania transakcji do dnia poprzedzającego spłatę wykorzystanego w ten sposób kredytu, 2) dla transakcji bezgotówkowych od dnia dokonania transakcji do dnia poprzedzającego dzień spłaty wykorzystanego kredytu, o ile do dnia spłaty określonego na poprzednim Zestawieniu transakcji Posiadacz karty nie dokonał całkowitej spłaty zadłużenia. 3. Bank pobiera należne odsetki obliczone zgodnie z zasadami określonymi w Umowie oraz Regulaminie, poprzez obciążenie Rachunku karty; aktualna stopa oprocentowania kredytu wykazywana jest w każdym miesięcznym Zestawieniu transakcji oraz podawana w Oddziałach Banku. 4. Od wykorzystanej przy użyciu Karty kwoty Limitu kredytowego Bank pobiera: 1) odsetki oraz opłaty i prowizje za dokonane transakcje, w tym odsetki i prowizje naliczane dla transakcji gotówkowych, 2) opłaty karne za opóźnienie w spłacie Minimalnej kwoty do zapłaty, 3) inne opłaty określone w Taryfie. 5. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 6. Stopa oprocentowania Limitu kredytu jest zmienna, co oznacza iż może ulec zmianie w trakcie trwania Umowy, bez konieczności zmiany Umowy. 7. W przypadku wpłaty środków na Rachunek spłat karty, spłata zadłużenia jest przeznaczona na spłatę poszczególnych części zadłużenia w następującej kolejności: prowizje, opłaty, odsetki, dokonane transakcje w kolejności chronologicznej według daty księgowania (rozliczenia). 29 Saldo dodatnie na koncie Karty kredytowej jest nieoprocentowane. Rozdział 7 Niezgodność salda, reklamacje Posiadacz karty zobowiązany jest sprawdzać przeprowadzone transakcje z wykazanymi w Zestawieniu transakcji. 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności w Zestawieniu transakcji Posiadacz/Użytkownik karty zobowiązany jest zgłosić na piśmie reklamację w Oddziale prowadzącym rachunek w terminie 14 dni od daty Zestawienia transakcji; reklamacja winna być złożona na formularzu obowiązującym w Banku. 3. Do druku reklamacji powinny być dołączone dokumenty dotyczące reklamowanej transakcji: 1) kopia Zestawienia transakcji, 2) kopia rachunku obciążeniowego dotyczącego reklamowanej transakcji, 3) inne dokumenty potwierdzające niezgodność. 4. W przypadku uznania przez Bank reklamacji zgłoszonej przez Posiadacza/Użytkownika karty, kwota reklamacji rozliczana jest w cyklu rozliczeniowym, w którym rozpatrzono reklamację. 31 6

7 1. W przypadku, gdy Posiadacz karty decyduje się w okresie ważności Karty zrezygnować z jej używania, jest on zobowiązany pisemnie powiadomić o tym Oddział i zwrócić Kartę. 2. Zwrot Karty równoznaczny jest z rozwiązaniem Umowy przez Posiadacza karty. 3. Wraz ze zwrotem Karty, Posiadacz karty zobowiązany jest do natychmiastowej spłaty salda zadłużenia i uiszczenia wszelkich należnych Bankowi opłat i prowizji. Rozdział 8 Wznowienia kart Posiadacz/Użytkownik karty otrzymuje nową Kartę na kolejny okres automatycznie, jeżeli Posiadacz karty na 30 dni przed terminem wznowienia Karty, nie złoży w Oddziale, który wydał Kartę, pisemnego wniosku o nie wznawianie Karty, a Bank podejmie decyzję o wznowieniu Karty. 2. Za wznowienie Karty zostanie pobrana opłata zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. 3. Rezygnacja ze wznowienia Karty po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie powoduje zwrotu opłaty pobranej za wydanie Karty. 4. W przypadku rezygnacji ze wznowienia Karty przez Posiadacza karty, o której mowa w ust. 1, Posiadacz/Użytkownik winien zniszczyć Kartę, której termin ważności upłynął. 5. Wznowienie Karty kredytowej jest równoznaczne z przedłużeniem okresu trwania Umowy na okres ważności wznawianej Karty. 6. Wznowienie Karty na kolejny okres czasu oraz przedłużenie okresu obowiązywania Limitu kredytu może spowodować konieczność złożenia przez Posiadacza karty dodatkowych dokumentów. 7. Do wznowionej Karty obowiązuje dotychczasowy PIN. 8. Rezygnacja Posiadacza karty ze wznowienia Karty głównej, o której mowa w ust. 1 oznacza wypowiedzenie Umowy o Kartę i skutkuje rozwiązaniem Umowy o Kartę z dniem upływu terminu ważności Karty głównej i powoduje zastrzeżenie wszystkich Kart dodatkowych wydanych do Rachunku karty. 9. Bank może podjąć decyzję, iż Karty wydane w ramach Umowy nie będą wznowione w przypadku, gdy w czasie trwania Umowy, Posiadacz karty 2-krotnie nie dokonał spłaty minimalnej kwoty do zapłaty podanej na Zestawieniu operacji, w terminie określonym przez Bank. 10. W przypadku podjęcia przez Bank decyzji, iż Karta główna nie będzie wznowiona, Oddział zastrzega wszystkie ważne Karty dodatkowe wydane w ramach Umowy, w dniu upływu terminu ważności Karty głównej, a Posiadacz karty jest zobowiązany zwrócić do Banku wszystkie ważne Karty wydane w ramach ww. Umowy Oddział informuje Posiadacza/Użytkownika karty o terminie odbioru wznowionej Karty. 2. Karta, której upłynął termin ważności, powinna zostać zwrócona do Banku lub zniszczona przez Posiadacza/Użytkownika karty w sposób uniemożliwiający odtworzenie paska magnetycznego. Rozdział 9 Zastrzeganie kart i odpowiedzialność Karta może zostać zastrzeżona przez: 1) Bank, 2) Posiadacza/Użytkownika karty. 2. Na wniosek Posiadacza karty Bank może zastrzec wszystkie Karty funkcjonujące w ramach jednego Limitu kredytowego W przypadku utraty Karty jej Posiadacz/Użytkownik powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec Kartę, podając swoje dane personalne. 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1 można dokonywać w PolCard przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu: 1) z kraju tel , 2) z zagranicy tel , 3. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 dokonane jest do końca terminu ważności Karty, powodując niemożliwość dalszego posługiwania się Kartą. 4. Zastrzeżenie Karty nie może być odwołane. 5. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1 musi być potwierdzone na piśmie przez osobę, która zastrzegła Kartę w ciągu 7 dni roboczych, w Oddziale, który wydał kartę. 6. W przypadku utraty Karty oraz jej zastrzeżenia, Wnioskodawca może wystąpić o wydanie nowej Karty. 7. Wydanie nowej Karty osobie, która zgłosiła utratę poprzednio wydanej Karty może nastąpić wyłącznie na wniosek Posiadacza karty, po dokonaniu czynności, o której mowa w ust Po dokonaniu zastrzeżenia Karty przez Posiadacza/Użytkownika karty, Bank może wydać Posiadaczowi/Użytkownikowi karty nową Kartę w miejsce utraconej; Karta zostanie wydana wraz z nowym numerem PIN. 9. Zastrzeżenie Karty nie wpływa na sposób naliczania odsetek, tzn. odsetki od dokonanych transakcji naliczane są w sposób określony w Umowie i w niniejszym Regulaminie Posiadacz/Użytkownik karty nie może posługiwać się Kartą, o utraceniu której powiadomił Oddział, a która została odzyskana. 2. Zakaz posługiwania się Kartą dotyczy odpowiednio Karty, o zniszczeniu której Posiadacz/Użytkownik karty powiadomił Oddział. 3. Karty, o których mowa w ust. 1 i 2, Posiadacz/Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić do Oddziału Posiadacza karty obciążają operacje dokonane przez niego samego, Użytkowników oraz osoby, którym Posiadacz/Użytkownik karty udostępnił Kartę lub ujawnił PIN. 2. Posiadacza karty obciążają operacje dokonane z użyciem utraconej Karty do czasu jej zastrzeżenia do kwoty stanowiącej równowartość 150 EURO obliczonej wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu zgłoszenia utraty tej Karty. 3. Ograniczenie o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy operacji dokonanych z winy Posiadacza lub Użytkownika karty, w szczególności gdy: 1) Posiadacz/Użytkownik karty nie zachował należytej staranności w przechowywaniu karty i ochronie PIN, 2) Posiadacz/Użytkownik karty udostępnił Kartę lub PIN osobom trzecim lub umożliwił im wejście w posiadanie karty lub PIN oraz dokonanie przez te osoby operacji, 3) Posiadacz/Użytkownik karty zaniechał jej zastrzeżenia, 4) Posiadacz/Użytkownik karty nie zgłosił Bankowi niezgodności w Zestawieniu operacji lub nie dokonał niezwłocznego zastrzeżenia Karty lub nie złożył potwierdzenia zastrzeżenia Karty określonego w 35 w przypadku jej utraty lub zniszczenia. 7

8 4. Posiadacza karty obciążają operacje dokonane po zastrzeżeniu Karty, jeśli doszło do nich z winy umyślnej Posiadacza/Użytkownika karty. 38 Posiadacz/Użytkownik karty ponosi odpowiedzialność za potwierdzone prawidłowym podpisem lub PIN: 1) płatności bezgotówkowe dokonane przy użyciu Kart w placówkach handlowych i usługowych, 2) wypłaty gotówki w kasach Oddziałów oraz innych banków dokonujących takich wypłat, 3) wypłaty gotówki w bankomatach. 39 Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z: 1) odmowy akceptacji Karty przez punkt akceptujący lub odmowę wypłaty gotówki z przyczyn niezależnych od Banku, 2) wadliwego funkcjonowania bankomatu lub terminala POS nie należących do Banku, 3) niewłaściwej obsługi bankomatu przez Posiadacza/Użytkownika karty lub posługiwania się Kartą przeterminowaną lub uszkodzoną, 4) nie podpisania Karty przez jej Posiadacza/Użytkownika lub podpisanie Karty niezgodne z wzorem złożonym w Umowie i/lub na Wniosku o wydanie Karty, 5) udostępnienia Karty lub PIN osobom trzecim lub umożliwienia im wejścia w posiadanie Karty lub PIN lub dokonania przez te osoby operacji, 6) operacji dokonanych przy użyciu prawidłowego PIN po fakcie zgłoszenia utraty Karty, jeśli doszło do nich z winy umyślnej Posiadacza/Użytkownika karty, 7) zastrzeżenia Karty przez Posiadacza/Użytkownika karty, 8) operacji dokonanych po zgłoszeniu zastrzeżenia, jeśli doszło do nich z winy umyślnej Posiadacza/Użytkownika karty, 9) uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia Karty, 10)nieodebrania gotówki lub Karty z bankomatu, 11)niezgłoszenia przez Posiadacza karty zmiany danych osobowych zawartych w Umowie, w szczególności adresu do korespondencji, 12)zmiany przez Posiadacza/Użytkownika karty PIN na dowolnie wybrany numer, 13)nieprawidłowego przeprowadzenia operacji przez placówkę handlowo-usługową, 14)zaniechania przez Posiadacza/Użytkownika karty postępowania określonego w 35, 15)posługiwania się Kartą niezgodnie z Umową, niniejszym Regulaminem lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 40 Bank przyjmuje odpowiedzialność finansową z tytułu używania utraconej Karty przez osoby nieupoważnione od momentu dokonania telefonicznego zastrzeżenia, z zastrzeżeniem transakcji, o których mowa w 37. Rozdział 10 Rozwiązanie umowy Posiadacz karty może rozwiązać Umowę poprzez skuteczne doręczenie wypowiedzenia do Oddziału. 2 Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3 W razie wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza karty Umowa ulega rozwiązaniu z dniem wskazanym w wypowiedzeniu, jednakże nie wcześniej niż w dniu, w którym Posiadacz karty dokona w Oddziale zwrotu wszystkich ważnych Kart. 4 Bank ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 5 Bank może wypowiedzieć Umowę po uprzednim wezwaniu Kredytobiorcy do zapłaty zaległych płatności w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania i zażądać niezwłocznej spłaty całości zadłużenia Kredytobiorcy wobec Banku oraz zastrzec Kartę w przypadku: 1) naruszenia przez Posiadacza/Użytkownika karty postanowień niniejszego Regulaminu lub Umowy, w tym gdy Posiadacz karty 2- krotnie nie dokonał spłaty minimalnej kwoty do zapłaty w terminie określonym przez Bank na Zestawieniu operacji, 2) naruszenie przez Użytkownika karty treści udzielonego pełnomocnictwa, 3) ujawnienia niezgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych w przekazanych Bankowi dokumentach i danych personalnych, 4) zagrożenia terminowej spłaty udzielonego kredytu, 5) braku obrotów na Rachunku karty w okresie ważności Karty, za wyjątkiem naliczenia przez Bank opłaty rocznej za używanie Karty, 6) zaistnienia okoliczności, które w opinii Banku negatywnie wpływają na zdolność Kredytobiorcy do spłaty należności, 7) naruszenia przez Posiadacza/Użytkownika karty powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 8) utratę przez Posiadacza karty stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 9) odwołania przez Wnioskodawcę decyzji o możliwości korzystania z Karty przez osobę będącą jej Użytkownikiem, 10) uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzeniu fałszerstwa Karty lub naruszenia zasad jej użytkowania, 11) w pozostałych przypadkach określonych Umową i Regulaminem. 6 Umowa wygasa w następujących przypadkach: 1) w razie śmierci Posiadacza karty z dniem jego śmierci, 2) w dniu upływu termin ważności Karty w przypadku złożenia przez Posiadacza karty wniosku aby Karta nie była wznawiana. 7 W przypadku określonym w ust. 6 pkt. 1 zobowiązania obciążają spadkobierców Posiadacza karty na zasadach ogólnych. 8 Niezależnie od prawa wypowiedzenia Umowy, Bank ma prawo zastrzec, ze skutkiem natychmiastowym, Karty wydane do Rachunku karty w przypadkach określonych w ust. 5, powiadamiając Posiadacza/Użytkownika karty; w przypadku zastrzeżenia Karty wydanej Użytkownikowi karty o fakcie zastrzeżenia Bank również powiadamia Wnioskodawcę; powiadomienie przez Bank o zastrzeżeniu wszystkich wydanych do Rachunku kart lub jedynej nie zastrzeżonej uprzednio Karty wywiera skutki tożsame z rozwiązaniem Umowy przez Bank. 9 W razie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Bank zastrzega wszystkie wydane do Rachunku karty niezwłocznie po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia powodującego wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy. 10 Bank zastrzega sobie prawo do zmiany, bez zgody Posiadacza/Użytkownika karty, limitów i ograniczeń dotyczących kwot dokonywanych operacji kartami płatniczymi, w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu. 11 W razie wypowiedzenia Umowy przez Bank, jej wygaśnięcia lub powiadomienia o fakcie zastrzeżenia Karty lub Kart, Posiadacz rachunku zobowiązany jest do niezwłocznego: 1) uregulowania wszystkich należności z tytułu dokonanych operacji przy użyciu wydanych Kart, w tym należnych Bankowi opłat lub prowizji, 2) zwrotu zastrzeżonych Kart. 8

9 12. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, Bank wzywa Posiadacza karty do jej zwrotu oraz do spłaty wszelkich należności wynikających z Umowy. 13. W przypadku zastrzeżenia Karty i wypowiedzenia Umowy przez Bank, Posiadacz karty zobowiązany jest do uregulowania zadłużenia wynikającego z Umowy w terminie 30 dni od daty wypowiedzenia Umowy; zastrzeżenie Karty przez jej Posiadacza i rezygnacja z wydania Karty nowej w miejsce utraconej również zobowiązuje Posiadacza karty do spłaty istniejącego zadłużenia wobec Banku w ww. terminie. 14. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 13 Bank nalicza odsetki przy zastosowaniu podwyższonej stopy procentowej obowiązującej w Banku. 15. Bank ma prawo do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego na podstawie złożonego oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach. Rozdział 11 Postanowienia końcowe Posiadacz/Użytkownik karty ma obowiązek informowania Banku o wszelkich zmianach danych personalnych określonych we Wniosku oraz Umowie. 2. Wszelkie zmiany w treści Umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej z wyjątkiem zmian dotyczących Posiadacza/Użytkownika karty: 1) zmiany danych osobowych, 2) zmiany adresu zamieszkania, 3) zmiany adresu do korespondencji, 4) zmiany numeru telefonu, 5) zmiany wysokości dziennego limitu wypłaty gotówki i operacji bezgotówkowych, 6) zmiany sposobu generowania i udostępniania miesięcznych Zestawień operacji. 3. Zmiany wprowadzone przez Posiadacza karty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1)-6) oraz Użytkownika karty w ust. 2 pkt. 1)-4) wymagają złożenia pisemnego oświadczenia Posiadacza/Użytkownika karty, podpisanego zgodnie z wzorem podpisu zawartym w Umowie i dostarczenie go do Oddziału Banku, który wydał Kartę. 43 Za czynności związane z funkcjonowaniem kart Bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w następujących przypadkach: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 2) zmiany obowiązujących Bank zasad wydawania kart płatniczych i wykonywania operacji przy ich użyciu, w szczególności wskutek zmian wprowadzonych przez którąkolwiek organizację obsługującą międzynarodowe systemy akceptacji i rozliczania operacji dokonanych przy użyciu kart płatniczych, 3) zmiany w systemach teleinformatycznych lub komunikacyjnych Banku lub innych podmiotów, z usług których Bank korzysta lub będzie korzystać przy realizacji usług w zakresie wydawania kart płatniczych i rozliczania operacji dokonanych przy ich użyciu, 4) zmiany rozwiązań organizacyjno-technicznych dotyczących świadczenia przez Bank usług w zakresie wydawania kart płatniczych i rozliczania operacji dokonanych przy ich użyciu, w szczególności mających na celu wzrost bezpieczeństwa tych operacji, 5) zaistnienia innych, niezależnych od Banku, zdarzeń powodujących konieczność dokonania zmian w Regulaminie lub uzasadniających ich dokonanie. 2 Aktualna treść Regulaminu ogłaszana jest w formie komunikatów umieszczonych w placówkach Banku. 3 O zmianie Regulaminu Bank zobowiązany jest zawiadomić Posiadacza karty, przesyłając mu pocztą treść wprowadzonych zmian lub tekst jednolity Regulaminu z zaznaczeniem wprowadzonych zmian lub doręczając mu wprowadzone zmiany łącznie z zestawieniem transakcji dokonanych przy użyciu Karty lub łącznie z wyciągiem z rachunku zawierającym rozliczenie operacji dokonanych przy użyciu wydanych Kart - w sposób przewidziany dla doręczania Zestawień transakcji. 4 Posiadacz karty, który nie akceptuje dokonanych przez Bank zmian, może - w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 - złożyć w Oddziale oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian w Regulaminie. 5 Niezłożenie przez Posiadacza karty oświadczenia o odmowie przyjęcia wprowadzonych przez Bank zmian w Regulaminie, w terminie wskazanym w ust. 4, jest równoznaczne z akceptacją tych zmian przez Posiadacza karty. 6 Złożenie przez Posiadacza karty oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian w Regulaminie powoduje rozwiązanie Umowy z upływem terminu określonego w zawiadomieniu Banku o dokonanych zmianach. 7 W sytuacji określonej w ust. 6, Posiadacz karty jest zobowiązany zwrócić Bankowi wszystkie ważne Karty wydane do Rachunku do dnia, w którym Umowa ulega rozwiązaniu Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Taryfie w przypadkach określonych w Umowie. 2 W zakresie dotyczącym udostępniania przez Bank Taryfy i trybu dokonywania w niej zmian, stosuje się postanowienia 44 ust Posiadacz karty ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu jeszcze nierozliczonych przez Bank transakcji dokonanych wszystkimi Kartami wydanymi do jego Rachunku w przypadku zamknięcia przez niego Rachunku Wszystkie informacje dotyczące opłat i prowizji związanych z wydawaniem i obsługą Kart są ogłaszane w formie Taryfy i są dostępne w Oddziale. 2. Niniejszy Regulamin oraz Taryfa stanowią integralną część Umowy. 48 W sprawach nie uregulowanych w Umowie oraz niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności Prawa bankowego, Kodeksu cywilnego, Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych z dnia 12 września 2002 r. oraz przepisy wykonawcze do ww. przepisów, Ustawa o kredycie konsumenckim z dn r. z późniejszymi zmianami. 49 Niniejszy Regulamin zatwierdzony przez Zarząd jednogłośnie na posiedzeniu w dniu r. uchwałą 111/Z/2009 wchodzi w życie z mocą obowiązywania od dnia r. 9

10 Załącznik do,,regulaminu funkcjonowania kart kredytowych Visa, MasterCard i MasterCard Electronic w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim. Standardowe limity dzienne wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych dla kart Visa, MasterCard i MasterCard Electronic: Rodzaj transakcji Dzienny limit wypłat transakcji bezgotówkowych Dzienny limit wypłat gotówki karta do wysokości niewykorzystanego limitu 2000 zł. 1

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ...

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ... Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Kowal, maj 2007 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. . Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro i Visa Electron wydawanych do Kont prywatnych SGB 24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ...

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ... Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro, Visa Electron i Visa Electron,,młodzieżowa w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Poznań, luty

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Poznań,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych bankach spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych bankach spółdzielczych Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 roku zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków SKOK oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Przemków, luty 2012 r.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Przemków, luty 2012 r. Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Szadek, kwiecień 2012 r.

Szadek, kwiecień 2012 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro, MasterCard Debit Paypass, Visa Electron i Visa Electron młodzieżowa w Banku Spółdzielczym w Szadku Szadek, kwiecień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały 203 /2013 z dnia 27.03.2013r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pomorski, maj 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim Nr 24/Z/2014 z dnia 27.02. 2014r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA CLASSIC DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych Poznań, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim nr 23/Z/2014 z dnia 27.02.2014r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78 /2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28/2014 z dnia 24 lutego 2014r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 08/08/2015 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 27 sierpnia 2015 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron dla osób fizycznych, wydawanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Poznań, marzec 2013 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Pucku. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 58/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pucku z dnia 09.06.2015 r. Bank Spółdzielczy w Pucku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych Puck,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 23 listopada 2010r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipec 2015 r. SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Czarnków, październik 2012 r.

Czarnków, październik 2012 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie Strzelin, czerwiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 94 /09/2012 Zarządu LWBS Drezdenko z dnia 20.09.2012r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce Bank Spółdzielczy w Sokółce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16/08 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 10.04.2008 r. Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie, wrzesień 2012 r.

Kowalewo Pomorskie, wrzesień 2012 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim i SGB-Bank S.A. Kowalewo Pomorskie,

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Załącznik do Uchwały nr 129/2015 Zarządu Banku Spóldzielczego w Starogardzie Gdańskim z dnia 25.11.2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały 204/2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Załącznik nr 1 do Uchwały 204/2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały 204/2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały Nr 11/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Sośnicowice, 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY DINERS CLUB WYDAWANEJ POD ZNAKAMI DINERS CLUB I PKO BANKU POLSKIEGO SA

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY DINERS CLUB WYDAWANEJ POD ZNAKAMI DINERS CLUB I PKO BANKU POLSKIEGO SA REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY DINERS CLUB WYDAWANEJ POD ZNAKAMI DINERS CLUB I PKO BANKU POLSKIEGO SA Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych wydawanych do kont dla osób fizycznych w LUKAS Banku

Regulamin kart debetowych wydawanych do kont dla osób fizycznych w LUKAS Banku Regulamin kart debetowych wydawanych do kont dla osób fizycznych w LUKAS Banku Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Zasady wydawania kart... 3 Zasady korzystania z kart... 5 Rozliczanie transakcji...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 7/R/2015 Zarządu Kaszubskie Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 stycznia 2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych Wejherowo, styczeń

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania mi

Regulamin funkcjonowania mi Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pmorski, maj

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH INVEST-BANK S.A. WYDANYCH W KONKURSIE DNI OTWARTE NA NAGRODY PRZYGOTOWANYM PRZEZ ORGANIZATORA

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH INVEST-BANK S.A. WYDANYCH W KONKURSIE DNI OTWARTE NA NAGRODY PRZYGOTOWANYM PRZEZ ORGANIZATORA REGULAMIN KART PŁATNICZYCH INVEST-BANK S.A. WYDANYCH W KONKURSIE DNI OTWARTE NA NAGRODY PRZYGOTOWANYM PRZEZ ORGANIZATORA I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU 1 Niniejszy Regulamin Kart płatniczych INVEST-BANK

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard Załącznik do Uchwały nr 66/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 07 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Poznań, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 06 grudnia 2013r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH. INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart charge dla Klientów indywidualnych w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie

Regulamin funkcjonowania kart charge dla Klientów indywidualnych w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Regulamin funkcjonowania kart charge dla Klientów indywidualnych w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Ciechanów, sierpień 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydawanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3531/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3531/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 3531/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22.12.2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 2 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Tczew, 14 grudzień 2015 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Tczew, 14 grudzień 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 84/2015 Zarządu BS w Tczewie. z dnia 13.10. 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Tczew, 14 grudzień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały 206/2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Kibica

Regulamin Karty Kibica Regulamin Karty Kibica 2 Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych SGB KKS Lech Poznań w Gospodarczym Banku Wielkopolski SA, zwany dalej regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo