Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa, MasterCard i MasterCard Electronic w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa, MasterCard i MasterCard Electronic w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim"

Transkrypt

1 Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa, MasterCard i MasterCard Electronic w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Ośno Lubuskie, listopad 2009 r SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2 Wydanie Karty...3 Rozdział 3 Posługiwanie się kartą i korzystanie z Limitu kredytowego...4 Rozdział 4 Wygaśnięcie prawa do używania karty...5 Rozdział 5 Zestawienia transakcji. Rozliczanie transakcji. Spłata zadłużenia...5 Rozdział 6 Opłaty, prowizje i oprocentowanie...6 Rozdział 7 Niezgodność salda, reklamacje...6 Rozdział 8 Wznowienia kart....7 Rozdział 9 Zastrzeganie kart i odpowiedzialność...7 Rozdział 10 Rozwiązanie umowy...8 Rozdział 11 Postanowienia końcowe...9

2 Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady wydawania kart kredytowych dla osób fizycznych: Visa, MasterCard i MasterCard Electronic, zasady udzielania kredytu wykorzystanego przy użyciu ww. kart oraz zasady korzystania z Kart kredytowych przez ich Posiadaczy/Użytkowników. 2 Poprzez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) Agent rozliczeniowy bank bądź inną osobę prawną zawierająca z akceptantami umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych, 2) Akceptant przedsiębiorcę, który zawarł z Agentem rozliczeniowym umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych w posiadanych punktach handlowych i usługowych, 3) Autoryzacja - sprawdzenie autentyczności karty oraz możliwości dokonania transakcji w określonej wysokości przy jej użyciu, 4) Bank Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim, 5) Bankomat urządzenie umożliwiające Posiadaczowi karty płatniczej podejmowanie gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych operacji, 6) Cykl rozliczeniowy powtarzalny, miesięczny okres, po upływie którego generowane jest Zestawienie transakcji, 7) Dni robocze wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt określonych odrębnymi przepisami jako dni wolne od pracy, 8) Dzień rozliczeniowy dzień, w którym generowane jest Zestawienie transakcji (dla danego Posiadacza karty jest to zawsze ten sam dzień miesiąca); 9) Dzień spłaty (Termin płatności) dzień, do którego spłata Minimalnej kwoty do zapłaty dokonana przez Kredytobiorcę winna zostać zaksięgowana na Rachunku spłat karty (podanym w Umowie oraz na Zestawieniu transakcji); dzień spłaty przypada odpowiednio: a) dla karty MasterCard Electronic - 14 dni po Dniu rozliczeniowym, b) dla kart Visa i MasterCard - 22 dni po Dniu rozliczeniowym, (dokonywana spłata dotyczy poprzedniego Cyklu rozliczeniowego); jeżeli Dzień spłaty przypadnie na sobotę lub dzień określony odrębnymi przepisami jako dzień wolny od pracy, za Dzień spłaty przyjmuje się pierwszy Dzień roboczy następujący po tym dniu wolnym, 10) Imprinter urządzenie służące do potwierdzenia dokonania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w punktach akceptujących karty tłoczone (embosowane), poprzez mechaniczne powielenie na rachunku danych dotyczących karty płatniczej, 11) Karta główna Karta, dla której został przyznany Limit kredytu, wydana Wnioskodawcy, 12) Karta dodatkowa Karta wydana osobie wskazanej przez Wnioskodawcę/Posiadacza Karty głównej, działająca w ramach Limitu kredytowego przyznanego do Karty głównej, 13) Karta kredytowa (Karta) Karta identyfikująca jej Wydawcę i upoważnionego Posiadacza lub Użytkownika karty, uprawniająca do wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków lub do dokonywania zapłaty za towary i usługi w formie bezgotówkowej, w ramach przyznanego Limitu kredytowego, 14) Limit kredytu (Kredyt) - ustalona indywidualnie dla każdego Posiadacza karty głównej, maksymalna kwota zadłużenia Posiadacza karty wobec Banku z tytułu transakcji dokonywanych za pomocą Karty głównej oraz Kart dodatkowych wydanych w ramach Umowy; kwotę dostępnych w ramach tego limitu środków umniejszają kwoty dokonanych autoryzacji, rozliczonych transakcji, opłat i prowizji, związanych z używaniem ww. kart oraz odsetek naliczanych od kwot dokonanych transakcji, 15) Limit dzienny wypłat gotówki maksymalna, dzienna kwota operacji wypłat gotówkowych, które mogą być dokonywane Kartą w bankomatach i oddziałach banków akceptujących Karty, 16) Limit dzienny operacji bezgotówkowych maksymalna, dzienna kwota operacji bezgotówkowych, które mogą być dokonywane w placówkach handlowych i usługowych akceptujących Karty, 17) MasterCard International (MasterCard) organizacja obsługująca międzynarodowy i krajowy system akceptacji i rozliczania operacji dokonanych przy użyciu kart z logo MasterCard, 18) Minimalna kwota do zapłaty - kwota wymieniona w Zestawieniu transakcji, którą Posiadacz karty zobowiązany jest przekazać Bankowi w taki sposób, aby do Dnia spłaty środki te wpłynęły na Rachunek spłat karty, 19) Oddział placówka operacyjna Banku, 20) Operacja (transakcja) - wypłata gotówki lub dokonanie zapłaty przy użyciu Karty, 21) PIN (kod identyfikacyjny) - poufny indywidualny numer identyfikacyjny przypisany Posiadaczowi/Użytkownikowi karty, który łącznie z danymi zawartymi na karcie służy do elektronicznej identyfikacji Użytkownika karty, 22) PolCard firma PolCard S.A., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 92, 23) Posiadacz karty (Kredytobiorca) Posiadacz Karty głównej - osoba fizyczna korzystająca z kredytu, która na podstawie Umowy dokonuje Kartą w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji określonych w Umowie, której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie Karty głównej, 24) Rachunek karty - rachunek kredytowy, prowadzony przez Bank w złotych, na którym ewidencjonowane są transakcje przy użyciu Karty, a także rozliczane są opłaty i prowizje związane z tymi transakcjami oraz należne Bankowi odsetki naliczane od kwoty wykorzystanego kredytu, zgodnie z postanowieniami Umowy, 25) Rachunek spłat karty podany w Umowie oraz na Zestawieniu transakcji rachunek powiązany z Rachunkiem karty, na który Posiadacz karty winien dokonywać spłaty zadłużenia, w tym Minimalnej kwoty do zapłaty, 26) Regulamin Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa, MasterCard i MasterCard Electronic w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim, 27) Reklamacja zgłoszenie przez Posiadacza/Użytkownika karty do Oddziału pisemnej odmowy zaakceptowania operacji dokonanej Kartą, 28) SGB lub Spółdzielcza Grupa Bankowa zrzeszenie, które tworzą Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu (GBW S.A.) oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia na podstawie przepisów ustawy z 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz z późn. zm.), 2

3 29) Taryfa obowiązująca w Banku Taryfa prowizji i opłat, 30) Transakcja (operacja) bezgotówkowa dokonanie za pomocą Karty płatności za towary i usługi, 31) Transakcja (operacja) wypłaty gotówki dokonanie wypłaty gotówki za pomocą Karty, 32) Terminal POS urządzenie elektroniczne działające w trybie on-line umożliwiające przeprowadzenie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, 33) Umowa - umowa o udzielenie kredytu i wydanie Karty kredytowej Visa/MasterCard zawarta pomiędzy Posiadaczem karty a Bankiem określająca wysokość oraz sposób korzystania z przyznanego przez Bank Limitu kredytowego za pomocą Karty, 34) Użytkownik karty osoba, posługująca się Kartą dodatkową, której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie Karty, 35) Visa (Visa International) organizacja obsługująca międzynarodowy system akceptacji i rozliczania operacji dokonanych przy użyciu kart z logo Visa, 36) Wniosek wniosek o wydanie Karty złożony w Oddziale, 37) Wnioskodawca osoba ubiegająca się o wydanie Karty kredytowej w Oddziale, 38) Wydawca karty Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu (GBW S.A.), 39) Zastrzeżenie karty operacja polegająca na nieodwołalnym uniemożliwieniu dokonywania operacji przy użyciu Karty, 40) Zestawienie transakcji - zestawienie drukowane cyklicznie w dniu następującym po Dniu rozliczeniowym, wskazujące wysokość zadłużenia Posiadacza karty z tytułu transakcji dokonanych przy użyciu Karty głównej i Kart dodatkowych wraz z należnymi odsetkami, prowizjami, opłatami, wskazujące również wysokość Minimalnej kwoty do zapłaty oraz termin dokonania bieżącej spłaty, 3 1. Karta MasterCard Electronic jest krajową kartą kredytową, za pomocą której Posiadacz/Użytkownik karty może dokonywać transakcji z fizycznym użyciem Karty: 1)płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty wyposażonych w Terminale POS, 2) wypłaty gotówki w kasach banków i Bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie i/lub rewersie karty, wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Karty, o których mowa w ust. 1 funkcjonują w środowisku elektronicznym, co oznacza, iż muszą być użyte w chwili dokonywania transakcji w Terminalach POS lub w bankomatach. 3. Karty nie mogą być używane do dokonywania transakcji w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w imprinter. 4. Karty nie mogą zostać użyte przy zakupach telefonicznych, dokonanych drogą pocztową lub poprzez Internet Karty Visa i MasterCard są międzynarodowymi kartami kredytowymi, za pomocą których Posiadacz/Użytkownik karty może dokonywać w kraju i za granicą transakcji: 1) z fizycznym użyciem Karty: a) płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty wyposażonych w Terminale POS lub Imprintery, b) wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie i/lub rewersie karty, wymagających potwierdzenia poprzez użycie podpisu lub prawidłowego numeru PIN, 2) bez fizycznego przedstawienia Karty (operacje na odległość, które wymagają podania prawidłowego numeru karty i daty ważności oraz ostatnich trzech cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu tzw. wartość CVV2/CVC2): a) operacje zapłaty Kartą za zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie towary (operacje typu mail order/telephone order MOTO), b) operacje zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem Internetu. 2. W przypadku dokonywania operacji na odległość: zapłaty za zamówienia pocztowe, telefoniczne lub poprzez Internet zaleca się korzystanie z usług sprawdzonych firm dokonujących sprzedaży na odległość i przyjmujących płatności kartami oraz zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa. 3. Posiadacz/Użytkownik karty nie powinien ujawniać numeru Karty i daty jej ważności, jeżeli nie ma pewności, w jaki sposób te dane mogą zostać wykorzystane lub jeżeli istnieje możliwość wejścia w ich posiadanie przez osoby nieuprawnione Karta jest własnością Wydawcy karty. 2. Na żądanie Banku Posiadacz/Użytkownik karty jest zobowiązany zwrócić Kartę. 3. Kartą może posługiwać się tylko osoba, której imię i nazwisko widnieje na awersie Karty. 4. Posiadacz karty jest kredytobiorcą. 5. Posiadacz karty może posługiwać się tylko jedną kartę kredytową danego typu wydaną przez Wydawcę. Rozdział 2 Wydanie Karty Warunkiem ubiegania się o Kartę jest: 1) złożenie w Oddziale prawidłowo wypełnionego i podpisanego Wniosku o wydanie Karty, 2) przedłożenie wymaganych przez Bank dodatkowych dokumentów, niezbędnych do rozpatrzenia Wniosku. 2. Postanowienia ust. 1 pkt. 2 nie dotyczą Klientów posiadających w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy od minimum 3 miesięcy, na który wpływają regularnie środki pieniężne z tytułu zatrudnienia, bądź uzyskiwanych świadczeń emerytalno-rentowych. 7 Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, mająca stałe miejsce zamieszkania w kraju Decyzję o wydaniu Karty podejmuje Oddział, do którego wpłynął Wniosek. 2. Oddział może uzależnić wydanie Karty i przyznanie Limitu kredytowego od ustanowienia przez Wnioskodawcę stosownego zabezpieczenia; w tym przypadku Umowa zostaje zawarta po ustanowieniu zabezpieczenia; forma zabezpieczenia uzgadniana jest indywidualnie z każdym Wnioskodawcą. 3

4 3. Bank zastrzega sobie prawo uzależnienia rozpatrzenia Wniosku od przedłożenia przez Wnioskodawcę dodatkowych dokumentów wymaganych przez Bank oraz prawo do weryfikacji dokumentów złożonych w Banku i weryfikacji danych umieszczonych na Wniosku Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie maksymalnie trzech Kart dodatkowych dla wskazanych przez siebie osób poprzez złożenie Wniosku w Oddziale. 2. Złożenie przez Wnioskodawcę podpisanego Wniosku o wydanie Karty dodatkowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie przez osobę wskazaną we Wniosku z Limitu kredytowego i realizację transakcji przy użyciu Karty. 3. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za transakcje dokonane przy użyciu wszystkich Kart dodatkowych wydanych w ramach Umowy. 4. Wnioskodawca może w dowolnym czasie złożyć rezygnację z dalszego użytkowania Karty dodatkowej lub dokonać jej zastrzeżenia. 10 Oddział może odmówić wydania Karty bez podania przyczyny O wydaniu Karty lub o odmowie wydania Karty Oddział powiadamia Wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. 2. Osoba otrzymująca Kartę, od chwili jej otrzymania nazywana jest odpowiednio Posiadaczem/Użytkownikiem karty W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku przez Bank Posiadaczowi/Użytkownikowi karty przesyłany jest PIN. 2. PIN jest wysyłany Posiadaczowi/Użytkownikowi karty na adres podany we Wniosku. 3. PIN jest generowany i dystrybuowany w taki sposób, że znany on jest tylko osobie której imię i nazwisko znajduje się na karcie. 4. PIN jest niezbędny przy korzystaniu z bankomatów oraz podczas dokonywania płatności w punktach handlowo-usługowych, w których wymagane jest potwierdzenie operacji przy użyciu PIN. 5. Kolejne trzy próby wprowadzania błędnego PIN powodują zatrzymanie Karty. 6. PIN wymaga szczególnej ochrony; w szczególności nie może być zapisywany na karcie, przechowywany wraz z Kartą lub podawany do wiadomości osób trzecich. 7. Oddział nie ma możliwości odtworzenia PIN w przypadku jego zagubienia, zapomnienia lub nie otrzymania PIN. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Posiadacz/Użytkownik karty może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu Karty z nowym PIN; w tym przypadku Posiadacz/Użytkownik winien zwrócić posiadaną Kartę do Banku. 9. Posiadacz/Użytkownik karty może dokonać zmiany PIN we wskazanych bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej Posiadacz/Użytkownik karty, odbierając Kartę w Oddziale jest zobowiązany ją podpisać; podpis na Karcie powinien być zgodny z wzorem podpisu na wniosku o wydanie Karty. 2. Karta kredytowa MasterCard Electronic wydawana jest na okres jednego roku. 3. Karty kredytowe Visa i MasterCard wydawane są na okres dwóch lat. 4. Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca określonego na karcie W przypadku uszkodzenia Karty Posiadacz/Użytkownik karty może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu Karty z dotychczasowym PIN lub z nowym PIN. 2. Uszkodzoną Kartę należy załączyć do wniosku, o którym mowa w ust W przypadku zmiany nazwiska Posiadacza/Użytkownika karty, występuje on z wnioskiem do Oddziału o wydanie duplikatu Karty zawierającego aktualne nazwisko Posiadacza /Użytkownika karty. 4. Do wniosku winna być załączona dotychczas używana Karta. Rozdział 3 Posługiwanie się kartą i korzystanie z Limitu kredytowego Posiadacz/Użytkownik karty może dokonywać operacji w ramach przyznanego przez Bank Limitu kredytu z uwzględnieniem ustalonych przez Bank limitów dziennych wypłat gotówki i transakcji bezgotówkowych; w przypadku kilku Kart wydanych w ramach Umowy działają one w oparciu o ten sam Limit Kredytu. 2. Każdorazowe udzielenie autoryzacji w celu przeprowadzenia transakcji powoduje blokadę części Limitu w wysokości autoryzowanej kwoty na okres do 7 dni, bez względu na to, czy transakcja doszła do skutku. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 obciążenie Rachunku kwotą transakcji oraz odpowiednimi prowizjami nastąpi po upływie 7- dniowego terminu, po otrzymaniu informacji o obciążeniu rachunku Banku. 4. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty dokonania transakcji przez Posiadacza/Użytkownika Karty Bank nie otrzyma informacji o obciążeniu Rachunku, blokada zostaje zniesiona. 5. Każda transakcja dokonana Kartą oraz prowizje i odsetki naliczone przez Bank powodują zmniejszenie dostępnego Limitu kredytowego. 6. W przypadku przekroczenia Limitu kredytowego Posiadacz karty jest zobowiązany do natychmiastowej spłaty kwoty, o którą został przekroczony Limit kredytowy; za przekroczenie Limitu kredytowego Bank pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą Taryfą. 5. Transakcje dokonywane przy użyciu Karty w kasach banków uznawane są za transakcje gotówkowe Limit kredytowy jest przyznawany indywidualnie każdemu Wnioskodawcy na podstawie zweryfikowanych przez Bank danych zawartych we Wniosku, w wysokości uzależnionej od dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. 2. Limit kredytowy jest wykorzystywany wyłącznie za pomocą Karty kredytowej w ramach Rachunku Karty kredytowej, w okresie ważności Karty. 3. Limit kredytowy jest przyznawany na okres ważności Karty, tj. na okres jednego roku w przypadku Karty MasterCard Electronic, a w przypadku Kart Visa i MasterCard na okres dwóch lat. 4. Zwiększenie Limitu kredytowego w trakcie trwania Umowy może nastąpić, w zależności od decyzji Banku, po złożeniu poprawnie i kompletnie wypełnionego Wniosku o zwiększenie Limitu kredytowego w Oddziale Banku; kwota limitu może zostać zwiększona po 6 miesięcznym okresie prawidłowego korzystania z przyznanego pierwotnie Limitu kredytowego; o decyzji w sprawie przyznania zwiększonego Limitu kredytowego Posiadacz karty jest informowany w formie pisemnej; przyznanie podwyższonego Limitu kredytowego wymaga podpisania aneksu do zawartej Umowy. 5. W przypadku wydania kolejnej Karty (wznowionej), termin ostatecznej spłaty kredytu jest odpowiednio przedłużany z uwzględnieniem okresu ważności Karty wznawianej. 4

5 6. Ostateczna spłata udzielonego kredytu powinna nastąpić w ciągu 30 dni od ostatniego dnia upływu terminu ważności Karty, w przypadku gdy Karta nie zostanie wznowiona na kolejny okres Informacja o wysokości obowiązującego Limitu kredytowego podawana jest na miesięcznym Zestawieniu transakcji przesyłanym Posiadaczowi karty. 2. Bank ma prawo do dokonywania bez zgody Posiadacza karty zmiany limitów dziennych lub Limitu Kredytu oraz wprowadzenia ograniczeń dotyczących posługiwania się Kartą, w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub/i Umowy; o powyższym fakcie Bank niezwłocznie poinformuje Posiadacza karty Posiadacz/Użytkownik karty jest zobowiązany do: 1) przechowywania i ochrony Karty oraz kodu identyfikacyjnego (PIN), z zachowaniem należytej staranności, 2) ochrony Karty przed kradzieżą, zgubieniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem, 3) nieprzechowywania Karty płatniczej razem z kodem identyfikacyjnym (PIN), 4) nieudostępniania Karty płatniczej oraz PIN osobom nieuprawnionym, 5) niezwłocznego zgłoszenia utraty lub zniszczenia Karty płatniczej, 6) przestrzegania postanowień Umowy oraz Regulaminu, 7) bieżącego monitorowania obciążeń w zakresie dokonanych transakcji kartowych i zgłaszania w Oddziale wszelkich niezgodności i nieprawidłowości. 2. Karty nie należy przechowywać w pobliżu urządzeń wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne oraz wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie. 19 Operacje dokonane przy użyciu Karty mogą być dokonywane wyłącznie: 1) przez Posiadacza/Użytkownika karty, 2) do wysokości Limitu kredytowego przyznawanego na okres ważności Karty, 3) w okresie ważności Karty. 20 Podczas dokonywania płatności Kartą, Akceptant może żądać od Posiadacza/Użytkownika karty płatniczej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość, a Posiadacz/Użytkownik karty jest zobowiązany wówczas ww. dokument okazać Akceptant może odmówić przyjęcia zapłaty Kartą, w szczególności gdy: 1) Karta utraciła ważność, 2) Karta została zastrzeżona, 3) wystąpiła niemożność uzyskania Autoryzacji, 4) wystąpiła niezgodność podpisu na karcie z podpisem na dokumencie obciążeniowym, 5) został wprowadzony błędny PIN, o ile operacja wymagała jej potwierdzenia za pomocą PIN, 6) Posiadacz karty odmówił okazania dowodu stwierdzającego tożsamość, w przypadku opisanym w 20, albo stwierdzenia posługiwania się Kartą przez osobę nieuprawnioną. 2. Akceptant może zatrzymać Kartę w przypadku: 1) sytuacji opisanych w ust. 1 z wyjątkiem pkt. 3, 2) posługiwania się Kartą przez osobę nieuprawnioną, 3) otrzymania polecenia zatrzymania Karty od Agenta rozliczeniowego. Rozdział 4 Wygaśnięcie prawa do używania karty. 22 Prawo do używania Karty wygasa w momencie: 1) upływu okresu ważności Karty, 2) uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia Karty, 3) rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, 4) rezygnacji z używania Karty, 5) zastrzeżenia Karty, 6) ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych Posiadacza karty, 7) śmierci Posiadacza/Użytkownika karty. Rozdział 5 Zestawienia transakcji. Rozliczanie transakcji. Spłata zadłużenia Obciążenie Rachunku karty z tytułu rozliczania operacji dokonanych w kraju i za granicą, opłat i prowizji oraz należności związanych z używaniem Karty, dokonywane jest w złotych. 2. Transakcje zrealizowane przy użyciu wszystkich Kart wydanych do Rachunku karty rozliczane są w cyklach miesięcznych, indywidualnie ustalonych dla każdego Posiadacza karty. 24 Rozliczanie operacji dokonanych Kartami Visa i MasterCard za granicą odbywa się po ich przeliczeniu na złote według następujących zasad: 1) operacje dokonane za granicą w Euro przeliczane są na złote w dniu przetworzenia przez PolCard operacji otrzymanej od Agenta rozliczeniowego według obowiązującego w GBW S.A. kursu sprzedaży dewiz dla Euro, 2) operacje dokonane za granicą w walucie innej niż Euro, przeliczane są na Euro przez i według kursów odpowiednio MasterCard bądź Visa, następnie z Euro na złote w dniu przetworzenia przez PolCard operacji otrzymanej od Agenta rozliczeniowego, według obowiązującego w GBW S.A. kursu sprzedaży dewiz dla Euro Zestawienia transakcji zrealizowanych przy użyciu Karty (Kart) są generowane w cyklach miesięcznych (po zakończeniu cyklu rozliczeniowego) w terminach określonych we Wniosku, a następnie drukowane i przesyłane do Posiadacza karty. 2. Zestawienia transakcji, o których mowa w ust. 1 przesyłane są listem zwykłym na adres wskazany przez Posiadacza karty we Wniosku o wydanie Karty, jako adres do korespondencji. 3. Zestawienie transakcji zawiera m.in.: 1) rozliczone transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonane w okresie od poprzedniego dnia rozliczeniowego, w którym zostało sporządzone Zestawienie transakcji, 2) wpłaty dokonane na Rachunek spłat karty w tym okresie, a także 5

6 3) wszystkie należne Bankowi opłaty, prowizje, 4) odsetki naliczone od kwoty wykorzystanego kredytu obejmujące: a)odsetki od wszystkich niespłaconych transakcji gotówkowych, b) odsetki od transakcji bezgotówkowych dokonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym, o ile nie została dokonana całkowita spłata zadłużenia wskazanego w poprzednim Zestawieniu transakcji; dokonanie całkowitej spłaty zadłużenia powoduje zaniechanie naliczania tych odsetek przez Bank; odsetki od transakcji bezgotówkowych dokonanych w ostatnim cyklu rozliczeniowym zostaną wykazane dopiero w następnym Zestawieniu transakcji, o ile zostanie spłacona kwota mniejsza od wykazanego na poprzednim zestawieniu całkowitego zadłużenia. 4. Zestawienie transakcji zawiera również Minimalną kwotę do zapłaty, Termin płatności (Dzień spłaty) oraz numer Rachunku spłat karty, na który należy dokonać wpłaty. 5. Posiadacz karty może wystąpić z prośbą do Banku o przesłanie kopii Zestawienia transakcji Karty. 6. Bank zastrzega sobie prawo wstrzymania wysyłki Zestawienia transakcji w przypadku występowania salda zerowego na Rachunku karty przez cały cykl rozliczeniowy objęty wyciągiem Spłata zobowiązania wobec Banku, powstałego w wyniku używania Karty może nastąpić w formie: 1) przelewu bankowego na Rachunek spłat karty dokonanego w placówce Banku lub w oddziale innego banku, 2) wpłat gotówkowych dokonanych na Rachunek spłat karty w placówce Banku, oddziale innego banku, jednostce pocztowej lub innej instytucji przyjmującej wpłaty gotówkowe. 2. Posiadacz karty wybierając formę spłaty zadłużenia powinien uwzględnić fakt, iż Rachunek spłat karty jest uznawany w momencie wpływu środków do Banku. 3. W każdym z wyżej wymienionych przypadków wymagane jest podanie numeru rachunku, na który należy dokonać wpłaty; numer ten podany jest w Zestawieniu transakcji przesyłanym Posiadaczowi karty Posiadacz karty zobowiązany jest do dokonywania, każdego miesiąca, spłaty co najmniej Minimalnej kwoty do zapłaty określonej w Zestawieniu transakcji: 1) w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia Cyklu rozliczeniowego dla Karty MasterCard Electronic, 2) w ciągu 22 dni kalendarzowych od daty zakończenia Cyklu rozliczeniowego dla Kart Visa i MasterCard. 2. Wysokość oraz Termin spłaty Minimalnej kwoty do zapłaty, o której mowa w ust. 1 podane są na Zestawieniu transakcji przesłanym listem zwykłym do Posiadacza karty. 3. W trakcie trwania Umowy nie ma możliwości zmiany Cyklu rozliczeniowego. 4. Za datę wpłaty na Rachunek spłat karty uznaje się datę wpływu środków na Rachunek spłat karty. 5. Nieotrzymanie Zestawienia transakcji bądź inne okoliczności np. pobyt poza miejscem zamieszkania (w tym poza granicami kraju), nie zwalnia Posiadacza karty z obowiązku dokonania (w odpowiednim terminie tj. do Dnia spłaty włącznie) zapłaty Bankowi Minimalnej kwoty do zapłaty. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Posiadacz karty po upływie dziesięciu dni kalendarzowych od Dnia rozliczeniowego, zobligowany jest do kontaktu osobistego lub telefonicznego z Bankiem, w celu ustalenia Minimalnej kwoty do zapłaty. Rozdział 6 Opłaty, prowizje i oprocentowanie Bank pobiera należne prowizje oraz opłaty poprzez obciążenie Rachunku Karty kredytowej zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, niniejszym Regulaminie, stosując stawki opłat i prowizji zgodnie z aktualną Taryfą. 2. W dniu generowania Zestawienia transakcji Bank nalicza odsetki: 1) dla transakcji gotówkowych - od dnia dokonania transakcji do dnia poprzedzającego spłatę wykorzystanego w ten sposób kredytu, 2) dla transakcji bezgotówkowych od dnia dokonania transakcji do dnia poprzedzającego dzień spłaty wykorzystanego kredytu, o ile do dnia spłaty określonego na poprzednim Zestawieniu transakcji Posiadacz karty nie dokonał całkowitej spłaty zadłużenia. 3. Bank pobiera należne odsetki obliczone zgodnie z zasadami określonymi w Umowie oraz Regulaminie, poprzez obciążenie Rachunku karty; aktualna stopa oprocentowania kredytu wykazywana jest w każdym miesięcznym Zestawieniu transakcji oraz podawana w Oddziałach Banku. 4. Od wykorzystanej przy użyciu Karty kwoty Limitu kredytowego Bank pobiera: 1) odsetki oraz opłaty i prowizje za dokonane transakcje, w tym odsetki i prowizje naliczane dla transakcji gotówkowych, 2) opłaty karne za opóźnienie w spłacie Minimalnej kwoty do zapłaty, 3) inne opłaty określone w Taryfie. 5. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 6. Stopa oprocentowania Limitu kredytu jest zmienna, co oznacza iż może ulec zmianie w trakcie trwania Umowy, bez konieczności zmiany Umowy. 7. W przypadku wpłaty środków na Rachunek spłat karty, spłata zadłużenia jest przeznaczona na spłatę poszczególnych części zadłużenia w następującej kolejności: prowizje, opłaty, odsetki, dokonane transakcje w kolejności chronologicznej według daty księgowania (rozliczenia). 29 Saldo dodatnie na koncie Karty kredytowej jest nieoprocentowane. Rozdział 7 Niezgodność salda, reklamacje Posiadacz karty zobowiązany jest sprawdzać przeprowadzone transakcje z wykazanymi w Zestawieniu transakcji. 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności w Zestawieniu transakcji Posiadacz/Użytkownik karty zobowiązany jest zgłosić na piśmie reklamację w Oddziale prowadzącym rachunek w terminie 14 dni od daty Zestawienia transakcji; reklamacja winna być złożona na formularzu obowiązującym w Banku. 3. Do druku reklamacji powinny być dołączone dokumenty dotyczące reklamowanej transakcji: 1) kopia Zestawienia transakcji, 2) kopia rachunku obciążeniowego dotyczącego reklamowanej transakcji, 3) inne dokumenty potwierdzające niezgodność. 4. W przypadku uznania przez Bank reklamacji zgłoszonej przez Posiadacza/Użytkownika karty, kwota reklamacji rozliczana jest w cyklu rozliczeniowym, w którym rozpatrzono reklamację. 31 6

7 1. W przypadku, gdy Posiadacz karty decyduje się w okresie ważności Karty zrezygnować z jej używania, jest on zobowiązany pisemnie powiadomić o tym Oddział i zwrócić Kartę. 2. Zwrot Karty równoznaczny jest z rozwiązaniem Umowy przez Posiadacza karty. 3. Wraz ze zwrotem Karty, Posiadacz karty zobowiązany jest do natychmiastowej spłaty salda zadłużenia i uiszczenia wszelkich należnych Bankowi opłat i prowizji. Rozdział 8 Wznowienia kart Posiadacz/Użytkownik karty otrzymuje nową Kartę na kolejny okres automatycznie, jeżeli Posiadacz karty na 30 dni przed terminem wznowienia Karty, nie złoży w Oddziale, który wydał Kartę, pisemnego wniosku o nie wznawianie Karty, a Bank podejmie decyzję o wznowieniu Karty. 2. Za wznowienie Karty zostanie pobrana opłata zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. 3. Rezygnacja ze wznowienia Karty po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie powoduje zwrotu opłaty pobranej za wydanie Karty. 4. W przypadku rezygnacji ze wznowienia Karty przez Posiadacza karty, o której mowa w ust. 1, Posiadacz/Użytkownik winien zniszczyć Kartę, której termin ważności upłynął. 5. Wznowienie Karty kredytowej jest równoznaczne z przedłużeniem okresu trwania Umowy na okres ważności wznawianej Karty. 6. Wznowienie Karty na kolejny okres czasu oraz przedłużenie okresu obowiązywania Limitu kredytu może spowodować konieczność złożenia przez Posiadacza karty dodatkowych dokumentów. 7. Do wznowionej Karty obowiązuje dotychczasowy PIN. 8. Rezygnacja Posiadacza karty ze wznowienia Karty głównej, o której mowa w ust. 1 oznacza wypowiedzenie Umowy o Kartę i skutkuje rozwiązaniem Umowy o Kartę z dniem upływu terminu ważności Karty głównej i powoduje zastrzeżenie wszystkich Kart dodatkowych wydanych do Rachunku karty. 9. Bank może podjąć decyzję, iż Karty wydane w ramach Umowy nie będą wznowione w przypadku, gdy w czasie trwania Umowy, Posiadacz karty 2-krotnie nie dokonał spłaty minimalnej kwoty do zapłaty podanej na Zestawieniu operacji, w terminie określonym przez Bank. 10. W przypadku podjęcia przez Bank decyzji, iż Karta główna nie będzie wznowiona, Oddział zastrzega wszystkie ważne Karty dodatkowe wydane w ramach Umowy, w dniu upływu terminu ważności Karty głównej, a Posiadacz karty jest zobowiązany zwrócić do Banku wszystkie ważne Karty wydane w ramach ww. Umowy Oddział informuje Posiadacza/Użytkownika karty o terminie odbioru wznowionej Karty. 2. Karta, której upłynął termin ważności, powinna zostać zwrócona do Banku lub zniszczona przez Posiadacza/Użytkownika karty w sposób uniemożliwiający odtworzenie paska magnetycznego. Rozdział 9 Zastrzeganie kart i odpowiedzialność Karta może zostać zastrzeżona przez: 1) Bank, 2) Posiadacza/Użytkownika karty. 2. Na wniosek Posiadacza karty Bank może zastrzec wszystkie Karty funkcjonujące w ramach jednego Limitu kredytowego W przypadku utraty Karty jej Posiadacz/Użytkownik powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec Kartę, podając swoje dane personalne. 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1 można dokonywać w PolCard przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu: 1) z kraju tel , 2) z zagranicy tel , 3. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 dokonane jest do końca terminu ważności Karty, powodując niemożliwość dalszego posługiwania się Kartą. 4. Zastrzeżenie Karty nie może być odwołane. 5. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1 musi być potwierdzone na piśmie przez osobę, która zastrzegła Kartę w ciągu 7 dni roboczych, w Oddziale, który wydał kartę. 6. W przypadku utraty Karty oraz jej zastrzeżenia, Wnioskodawca może wystąpić o wydanie nowej Karty. 7. Wydanie nowej Karty osobie, która zgłosiła utratę poprzednio wydanej Karty może nastąpić wyłącznie na wniosek Posiadacza karty, po dokonaniu czynności, o której mowa w ust Po dokonaniu zastrzeżenia Karty przez Posiadacza/Użytkownika karty, Bank może wydać Posiadaczowi/Użytkownikowi karty nową Kartę w miejsce utraconej; Karta zostanie wydana wraz z nowym numerem PIN. 9. Zastrzeżenie Karty nie wpływa na sposób naliczania odsetek, tzn. odsetki od dokonanych transakcji naliczane są w sposób określony w Umowie i w niniejszym Regulaminie Posiadacz/Użytkownik karty nie może posługiwać się Kartą, o utraceniu której powiadomił Oddział, a która została odzyskana. 2. Zakaz posługiwania się Kartą dotyczy odpowiednio Karty, o zniszczeniu której Posiadacz/Użytkownik karty powiadomił Oddział. 3. Karty, o których mowa w ust. 1 i 2, Posiadacz/Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić do Oddziału Posiadacza karty obciążają operacje dokonane przez niego samego, Użytkowników oraz osoby, którym Posiadacz/Użytkownik karty udostępnił Kartę lub ujawnił PIN. 2. Posiadacza karty obciążają operacje dokonane z użyciem utraconej Karty do czasu jej zastrzeżenia do kwoty stanowiącej równowartość 150 EURO obliczonej wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu zgłoszenia utraty tej Karty. 3. Ograniczenie o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy operacji dokonanych z winy Posiadacza lub Użytkownika karty, w szczególności gdy: 1) Posiadacz/Użytkownik karty nie zachował należytej staranności w przechowywaniu karty i ochronie PIN, 2) Posiadacz/Użytkownik karty udostępnił Kartę lub PIN osobom trzecim lub umożliwił im wejście w posiadanie karty lub PIN oraz dokonanie przez te osoby operacji, 3) Posiadacz/Użytkownik karty zaniechał jej zastrzeżenia, 4) Posiadacz/Użytkownik karty nie zgłosił Bankowi niezgodności w Zestawieniu operacji lub nie dokonał niezwłocznego zastrzeżenia Karty lub nie złożył potwierdzenia zastrzeżenia Karty określonego w 35 w przypadku jej utraty lub zniszczenia. 7

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Poznań, luty

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. . Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro i Visa Electron wydawanych do Kont prywatnych SGB 24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ...

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ... Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Kowal, maj 2007 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Przemków, luty 2012 r.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Przemków, luty 2012 r. Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim Nr 24/Z/2014 z dnia 27.02. 2014r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim nr 23/Z/2014 z dnia 27.02.2014r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych bankach spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych bankach spółdzielczych Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych Poznań, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

Czarnków, październik 2012 r.

Czarnków, październik 2012 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipec 2015 r. SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania mi

Regulamin funkcjonowania mi Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pmorski, maj

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II ZASADY PRZYZNAWANIA LIMITU KREDYTU... 7 ROZDZIAŁ III WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 7/R/2015 Zarządu Kaszubskie Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 stycznia 2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych Wejherowo, styczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 69/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 14 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Wejherowo, maj 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 94 /09/2012 Zarządu LWBS Drezdenko z dnia 20.09.2012r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/08/2015 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 27 sierpnia 2015 roku. Rozdział 1.

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/08/2015 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 27 sierpnia 2015 roku. Rozdział 1. Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/08/2015 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 27 sierpnia 2015 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro, MasterCard Debit

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Załącznik Nr 8 do Uchwały 214/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie z dnia 31.08.2012 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE KART I NUMERU PIN... 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały 206/2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Poznań, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Kibica

Regulamin Karty Kibica Regulamin Karty Kibica 2 Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych SGB KKS Lech Poznań w Gospodarczym Banku Wielkopolski SA, zwany dalej regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo