Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym"

Transkrypt

1 Załacznik nr 6 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym, zwany dalej regulaminem, określa sposób wydawania, obsługi oraz rozliczania operacji dokonywanych przy uŝyciu świadczeniowej przedpłaconej karty płatniczej MasterCard. 2 Poprzez uŝyte w regulaminie określenia naleŝy rozumieć: 1. agent rozliczeniowy bank lub innego dostawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.) prowadzącego działalność w zakresie zawierania umów z akceptantami o przyjmowanie zapłaty przy uŝyciu instrumentów płatniczych, 2. agent rozliczeniowy banku agenta rozliczeniowego, za pośrednictwem którego bank dokonuje rozliczeń transakcji dokonanych przy uŝyciu instrumentów płatniczych wydanych przez bank, 3. akceptant odbiorcę innego niŝ konsument, który zawarł z agentem rozliczeniowym umowę o przyjmowanie zapłaty przy uŝyciu instrumentów płatniczych, 4. autoryzacja - zgodę uŝytkownika karty na dokonanie operacji udzieloną w sposób określony w regulaminie lub umowie, 5. bank ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku, 6. bankomat urządzenie umoŝliwiające uŝytkownikowi karty płatniczej podejmowanie gotówki za pomocą karty lub dodatkowo dokonywanie innych operacji, 7. dni robocze - wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem sobót oraz dni określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, jako dni wolne od pracy, w których bank prowadzi swoją działalność i w którym działa system płatności, 8. karta kartę płatniczą wydaną przez bank, o której mowa w regulaminie, 9. karta płatnicza kartę identyfikującą jej wydawcę i upowaŝnionego uŝytkownika karty, uprawniającą do wypłaty gotówki oraz dokonywania zapłaty za towary i usługi w formie bezgotówkowej, 10. karta przedpłacona - kartę wydaną do rachunku karty przedpłaconej, umoŝliwiającą dokonanie transakcji do wysokości kwoty dostępnej pomniejszonej o nierozliczone transakcje, z uwzględnieniem limitów operacji gotówkowych i bezgotówkowych, 11. kwota dostępna - saldo rachunku karty, 12. limit dzienny operacji bezgotówkowych maksymalną, dzienną kwotę operacji bezgotówkowych, które mogą być dokonywane w placówkach handlowych i usługowych akceptujących karty, 13. limit dzienny wypłat gotówki - maksymalną, dzienną kwotę operacji wypłat gotówkowych, które mogą być dokonywane w bankomatach i oddziałach banków akceptujących karty, 14. MasterCard (MasterCard International) organizację płatniczą obsługującą międzynarodowy system akceptacji i rozliczania operacji dokonanych przy uŝyciu kart z logo Maestro/Cirrus/MasterCard, 15. odbiorca osobę, będącą odbiorcą środków pienięŝnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczych, o których mowa w regulaminie, w tym akceptanta, 16. placówka banku jednostka organizacyjna banku prowadząca działalność operacyjną, 17. operacja (transakcja) - czynność dokonaną przy uŝyciu karty przez posiadacza karty lub uŝytkownika karty, w tym transakcję płatniczą, 18. organizacja płatnicza instytucję finansową lub organizację zajmującą się rozliczaniem transakcji dokonywanych przy uŝyciu kart płatniczych wydanych w ramach tej instytucji/ organizacji, 19. PIN (kod identyfikacyjny) - poufny, indywidualny kod słuŝący do identyfikacji uŝytkownika karty korzystającego z urządzeń odczytujących informacje zawarte na pasku magnetycznym lub mikroprocesorze karty, 20. posiadacz karty jednostkę samorządu terytorialnego, bądź inną jednostkę, upowaŝnioną na mocy właściwej ustawy do wypłacania określonych świadczeń pienięŝnych w ramach udzielanej pomocy finansowej, posiadającą w banku rachunek, która zawarła z bankiem umowę o kartę płatniczą, 21. posiadacz rachunku właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, bądź inną jednostkę przekazującą świadczenia, 22. rachunek karty (konto) rachunek płatniczy przyporządkowany do określonej karty, za pomocą którego karta jest zasilana środkami pienięŝnymi, oraz w cięŝar lub na dobro którego następują rozliczenia operacji dokonywanych przy uŝyciu karty, 23. reklamacja - zgłoszenie bankowi przez posiadacza karty/uŝytkownika karty zastrzeŝeń dotyczących usług świadczonych przez bank określonych w regulaminie lub jego działalności, 24. SGB lub Spółdzielcza Grupa Bankowa zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowę zrzeszenia, 25. świadczenie formę pomocy finansowej wypłacaną osobie upowaŝnionej (uŝytkownikowi karty) przez posiadacza rachunku, 26. świadczeniodawca - Jednostkę Samorządu Terytorialnego bądź inny podmiot upowaŝniony do wypłaty świadczeń pienięŝnych, 27. transakcja płatnicza (operacja) bezgotówkowa dokonanie przy uŝyciu karty płatności bezgotówkowej za towary i usługi, 28. transakcja płatnicza (operacja) wypłaty gotówki dokonanie wypłaty gotówki przy uŝyciu karty, 29. transakcja płatnicza (transakcja/operacja) - zainicjowany przez uŝytkownika karty transfer lub wypłatę środków pienięŝnych, 30. terminal POS urządzenie elektroniczne działające w trybie on line umoŝliwiające przeprowadzenie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, 31. uwierzytelnienie sprawdzenie autentyczności karty oraz moŝliwości dokonania operacji, przy jej uŝyciu; 32. uŝytkownik karty - osobę fizyczną, upowaŝnioną do otrzymywania świadczenia wypłacanego przez posiadacza rachunku, 33. wyciąg z rachunku karty - zestawienie drukowane cyklicznie, uwzględniające wszystkie operacje dokonane przy uŝyciu karty rozliczone w ciągu danego okresu, 34. wydawca karty bank, 35. wydawca licencjonowany SGB-Bank S.A., na licencji którego wydawana jest karta, 36. zastrzeŝenie karty czynność polegającą na nieodwołalnym uniemoŝliwieniu dokonywania operacji przy uŝyciu karty Karta MasterCard jest kartą przedpłaconą, nabytą przez posiadacza rachunku, a następnie przekazywaną nieodpłatnie uŝytkownikowi karty. 2. Za pomocą karty, o której mowa w ust. 1, uŝytkownikowi karty będzie wypłacane świadczenie pienięŝne w ramach przyznanej pomocy finansowej (np. zasiłek, stypendium) Karta przedpłacona MasterCard do wypłaty świadczeń jest wydawana w ramach międzynarodowej organizacji MasterCard International. 2. Karta przedpłacona MasterCard moŝe być uŝywana tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Karta, o której mowa w ust. 1, jest krajową kartą płatniczą, za pomocą której uŝytkownik karty moŝe dokonywać w kraju, w miejscach oznaczonych logo toŝsamym z logo umieszczonym na awersie/i lub rewersie karty, operacji wymagających autoryzacji poprzez uŝycie podpisu lub prawidłowego numeru PIN na potwierdzenie: 1) płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty, 2) wypłaty gotówki w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej. 4. Karta przedpłacona MasterCard funkcjonuje w środowisku elektronicznym, co oznacza, iŝ musi być uŝyta w chwili dokonywania transakcji w terminalach POS. 5. Karta nie moŝe zostać uŝyta przy zakupach telefonicznych, dokonanych drogą pocztową lub poprzez internet Karta jest własnością wydawcy karty. 2. Karta przedpłacona MasterCard jest instrumentem płatniczym wydanym na okaziciela. 3. Świadczeniowa karta przedpłacona moŝe być wydana osobie fizycznej, która ukończyła 13 lat. 4. W przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku Ŝycia, wszelkie oświadczenia woli związane z zaciąganiem przez nią zobowiązań lub

2 rozporządzaniem jej prawami, składa przedstawiciel ustawowy tej osoby. 5. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio, z zastrzeŝeniem, iŝ oświadczenia woli w imieniu ubezwłasnowolnionego całkowicie składa opiekun, chyba Ŝe ubezwłasnowolniony pozostaje pod władzą rodzicielską. 6. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio, z zastrzeŝeniem, iŝ oświadczenia woli w imieniu ubezwłasnowolnionego częściowo składa kurator Świadczenie, o którym mowa w 3 ust. 2, będzie dostępne dla uŝytkownika karty za pomocą karty przedpłaconej MasterCard po przekazaniu przez posiadacza rachunku środków na rachunek karty. 2. PoniŜej kwoty najniŝszego nominału dostępnego w bankomacie, uŝytkownik karty moŝe wypłacić środki z rachunku karty przedpłaconej, tylko w kasie banku po okazaniu dokumentu stwierdzającego toŝsamość i po ustaleniu kwoty dostępnej przez pracownika placówki banku. 3. Standardowe limity dzienne wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych podane są w załączniku do regulaminu Karta jest wydawana do rachunku karty. 2. Rachunek karty będzie zasilany jednorazowo lub cyklicznie świadczeniami wypłacanymi przez posiadacza rachunku, w zaleŝności od okresu wypłaty świadczenia. 3. Na rachunek, o którym mowa w ust. 2, uŝytkownik karty nie moŝe dokonywać wpłat i zasileń w postaci przelewu, jak równieŝ nie moŝe składać przelewów i zleceń stałych z rachunku karty, z zastrzeŝeniem 9 ust Rachunek karty jest nieoprocentowany. 5. W ramach rachunku karty nie moŝna zaciągnąć kredytu ani dokonać debetu. Rozdział 2. Wydawanie i ochrona numeru PIN 8 1. Karta wydawana uŝytkownikowi karty jest nieaktywna. 2. Numer PIN jest przekazywany w oddziale uŝytkownikowi karty. 3. Aktywacja karty następuje po odebraniu numeru PIN przez uŝytkownika karty w oddziale; karta jest aktywna następnego dnia roboczego. 4. PIN jest niezbędny przy korzystaniu z bankomatów oraz podczas dokonywania płatności w punktach handlowo-usługowych, w których wymagane jest potwierdzenie operacji przy uŝyciu PIN. 5. PIN wymaga szczególnej ochrony; w szczególności nie moŝe być zapisywany na karcie, przechowywany wraz z kartą lub podawany do wiadomości osób trzecich. 6. Placówka banku nie ma moŝliwości odtworzenia PIN w przypadku jego zagubienia lub zapomnienia. 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, posiadacz rachunku zakupuje nową kartę z nowym numerem PIN; dotychczasowa karta powinna zostać zastrzeŝona. 8. Kolejne trzy próby wprowadzania błędnego PIN powodują zatrzymanie karty. 9. W przypadku zatrzymania karty posiadacz rachunku występuje do banku o wydanie nowej karty wraz z nowym numerem PIN dla uŝytkownika karty. 10. Aktywacja nowej karty w przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 9, oraz wydanie numeru PIN odbywają się na zasadach analogicznych, jak w przypadku wydania pierwszej karty Niezwłocznie po otrzymaniu karty uŝytkownik karty podpisuje kartę. 2. Karta wydawana jest na okres 4 lat, chyba, Ŝe z informacji zawartej na karcie wynika inaczej. 3. Karta jest waŝna do ostatniego dnia miesiąca określonego na karcie i nie jest wznawiana na kolejny okres. 4. W przypadku dalszego korzystania z przyznanego świadczenia, po upływie terminu waŝności karty, lub po dokonaniu zastrzeŝenia, uŝytkownik karty otrzymuje od posiadacza rachunku nową kartę wraz z nowym numerem PIN. 5. JeŜeli uŝytkownik karty nie otrzyma nowej karty, w przypadku o którym mowa w ust. 4, środki pozostałe na rachunku karty, wypłacane są uŝytkownikowi karty w oddziale w formie gotówkowej lub w formie przelewu na rachunek przez niego wskazany Posiadacz karty/uŝytkownik karty jest zobowiązany do: 1) podjęcia, z chwilą otrzymania karty, niezbędnych środków słuŝących zapobieŝeniu naruszenia indywidulnych zabezpieczeń karty płatniczej (to jest samej karty, PIN, numeru karty), w tym przechowywania i ochrony karty oraz numeru PIN, z zachowaniem naleŝytej staranności, oraz ochrony karty przed kradzieŝą, zgubieniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem, 2) nieprzechowywania karty razem z numerem PIN, 3) nieudostępniania karty oraz numeru PIN osobom nieuprawnionym, 4) niezwłocznego zgłoszenia zniszczenia karty w placówce banku, 5) korzystania z karty płatniczej zgodnie z regulaminem i umową, 6) niezwłocznego zgłoszenia utraty, kradzieŝy, przywłaszczenia albo nieuprawnionego uŝycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty, zgodnie z zasadami określonymi w 18 ust. 1 i Karty nie naleŝy przechowywać w pobliŝu urządzeń wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne oraz nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, poniewaŝ moŝe to spowodować jej uszkodzenie. 3. UŜytkownik karty zobowiązany jest do bieŝącego monitorowania obciąŝeń rachunku karty w zakresie operacji dokonanych przy uŝyciu kart/y i zgłaszania bankowi wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości. Rozdział 3. Posługiwanie się kartą 11 Operacje dokonywane przy uŝyciu karty mogą być dokonywane wyłącznie: 1) przez uŝytkownika karty, 2) do wysokości dostępnych środków, z zastrzeŝeniem limitów dziennych, 3) w okresie waŝności karty W danym dniu uŝytkownik karty moŝe dokonać kartą operacje do wysokości kwoty dostępnej, pomniejszonej o nierozliczone operacje dokonane kartami, z uwzględnieniem limitów dziennych wypłat gotówki i transakcji bezgotówkowych. 2. Aktualizacja kwot dostępnych, o których mowa w ust. 1, następuje w danym dniu najpóźniej o godz Udzielenie autoryzacji i uwierzytelnienia w celu przeprowadzenia transakcji płatniczej powoduje blokadę dostępnych środków w wysokości autoryzowanej i uwierzytelnionej kwoty na okres do 7 dni, bez względu na to, czy transakcja doszła do skutku, przy czym blokada dostępnych środków nie jest warunkiem koniecznym do zrealizowania przez bank zleconej transakcji płatniczej. 4. Bank obciąŝa rachunek karty kwotą dokonanej transakcji w dniu otrzymania transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego banku - w dniu wpływu transakcji do banku. 5. JeŜeli w ciągu 7 dni od daty dokonania transakcji przez uŝytkownika karty bank nie otrzyma od agenta rozliczeniowego banku transakcji płatniczej, blokada zostaje zniesiona; w takim przypadku, obciąŝenie rachunku karty kwotą transakcji oraz odpowiednimi prowizjami nastąpi po upływie 7 dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w dniu faktycznego otrzymania przez bank transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego banku. 6. KaŜda transakcja dokonana kartą powoduje zmniejszenie dostępnych środków. 7. Transakcje dokonywane przy uŝyciu karty w kasach banków uznawane są za transakcje gotówkowe. 13 Podczas dokonywania płatności kartą, akceptant moŝe Ŝądać od uŝytkownika karty płatniczej okazania dokumentu stwierdzającego toŝsamość, a uŝytkownik karty jest zobowiązany wówczas taki dokument okazać Akceptant moŝe odmówić przyjęcia zapłaty kartą, gdy: 1) karta utraciła waŝność, 2) karta została zastrzeŝona, 3) wystąpiła niezgodność podpisu na karcie z podpisem na dokumencie obciąŝeniowym, 4) został wprowadzony błędny PIN, o ile operacja wymagała jej potwierdzenia za pomocą PIN, 5) uŝytkownik karty odmówił okazania dowodu stwierdzającego toŝsamość, w przypadku opisanym w 13, 6) stwierdzono posługiwanie się kartą przez osobę nieuprawnioną, 7) wystąpił brak uwierzytelnienia. 2. Bank nie moŝe odmówić wykonania autoryzowanego zlecenia płatniczego, z zastrzeŝeniem ust Bank odmawia wykonania autoryzowanej transakcji płatniczej, w przypadku gdy zostały naruszone przez posiadacza karty/uŝytkownika karty postanowienia umowy lub moŝliwość albo obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów. : 4. UŜytkownik karty jest niezwłocznie informowany o odmowie wykonania transakcji poprzez wyświetlenie komunikatu przez urządzenia (bankomat, terminal POS ) oraz, jeŝeli to moŝliwe, o przyczynach odmowy oraz, jeŝeli to moŝliwe, o procedurze sprostowania błędów, które spowodowały odmowę, chyba Ŝe powiadomienie takie jest niedopuszczalne z mocy odrębnych przepisów. 5. Zlecenie płatnicze, którego wykonania odmówiono uznaje się za nieotrzymane dla celów związanych z ustaleniem terminu wykonania zlecania płatniczego. 6. Po dokonaniu autoryzacji uŝytkownik karty nie moŝe odwołać zlecenia płatniczego, z zastrzeŝeniem ust UŜytkownik karty nie moŝe wycofać autoryzacji. 8. Po dokonaniu autoryzacji odwołanie zlecenia płatniczego jest moŝliwe wyłącznie za zgodą banku i odbiorcy. Rozdział 4. Rozliczanie operacji Momentem otrzymania zlecenia płatniczego złoŝonego przy uŝyciu karty przez bank jest moment otrzymania informacji o transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego banku. 2. Bank obciąŝa rachunek karty kwotą transakcji dokonanych przy uŝyciu karty w dniu otrzymania informacji od agenta rozliczeniowego banku o przetworzeniu operacji (w dniu otrzymania transakcji płatniczej). 3. Walutą rachunku karty jest złoty. 4. Operacje rozliczane są w złotych Placówka banku generuje wyciąg z rachunku karty miesięcznie. 2. Wyciąg z rachunku karty zawiera: 1) Informacje umoŝliwiające uŝytkownikowi karty identyfikację transakcji płatniczej, 2) kwotę transakcji płatniczej w walucie, której obciąŝono/uznano rachunek karty, 3) kwotę opłat i prowizji, informacje o odsetkach pobranych od posiadacza rachunku, 4) zastosowanym kurs walutowy zastosowany w danej transakcji przez bank oraz kwotę transakcji przed/po przeliczeniu walut jeśli transakcja wiązała się z przeliczeniem waluty, 5) datę transakcji oraz datę waluty zastosowaną przy obciąŝaniu rachunku karty. 3. Wyciąg, o którym mowa w ust. 1, uŝytkownik karty zobowiązany jest odebrać w oddziale. 4. Placówka banku przechowuje nieodebrane wyciągi z rachunku karty przez okres 3 miesięcy od daty sporządzenia; po upływie tego okresu nieodebrane wyciągi są niszczone. 5. UŜytkownik karty jest zobowiązany sprawdzać przeprowadzone transakcje z wykazanymi w wyciągu i zgłosić bankowi niezgodności w wyciągu, o którym mowa w ust UŜytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienaleŝycie wykonanych transakcjach płatniczych. 7. W przypadku stwierdzenia przez uŝytkownika karty nieautoryzowanych, niewykonanych lub

3 nienaleŝycie wykonanych transakcji płatniczych posiadacz karty/uŝytkownik karty uprawniony jest do złoŝenia reklamacji w trybie i na zasadach określonych w JeŜeli posiadacz karty/uŝytkownik karty nie złoŝy reklamacji w terminie 13 miesięcy od dnia obciąŝenia rachunku karty albo od dnia, w którym transakcja płatnicza miała zostać wykonana, roszczenia posiadacza karty z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienaleŝycie wykonanych transakcji płatniczych wygasają. Rozdział 5. Zastrzeganie kart i odpowiedzialność Karta moŝe zostać zastrzeŝona przez: 1) bank, w przypadkach określonych w regulaminie lub w umowie, 2) uŝytkownika karty, 3) posiadacza rachunku. 2. Na wniosek posiadacza rachunku bank moŝe zastrzec kilka bądź wszystkie karty wydane dla uŝytkowników W przypadku utraty, kradzieŝy, przywłaszczenia albo nieuprawnionego uŝycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty, jej uŝytkownik powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec kartę, podając numer karty oraz swoje dane personalne. 2. ZastrzeŜenia, o którym mowa w ust. 1, moŝna dokonywać u agenta rozliczeniowego banku przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu: 1) z kraju tel , 2) z zagranicy tel Numery telefonów, o których mowa w ust. 2, dostępne są takŝe w komunikacie zamieszczonym w placówkach banku, materiałach informacyjnych banku lub na stronie internetowej banku. 4. Bank zastrzega sobie prawo zmiany agenta rozliczeniowego lub zmiany numerów, pod którymi dokonywane są zastrzeŝenia kart; w razie skorzystania z tego uprawnienia, bank powiadomi posiadacza karty/uŝytkownika karty o dokonanej zmianie w sposób przewidziany dla udostępniania zestawień operacji dokonanych przy uŝyciu karty. 5. Aktualne numery, o których mowa w ust. 2, dostępne są na stronie internetowej banku. 6. ZastrzeŜenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, dokonane jest do końca terminu waŝności karty, powodując niemoŝliwość dalszego posługiwania się kartą. 7. ZastrzeŜenie karty nie moŝe być odwołane. 8. UŜytkownik karty obowiązany jest potwierdzić telefoniczne zastrzeŝenie, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 7 dni roboczych, w oddziale prowadzącym rachunek karty; na złoŝonym dokumencie bank potwierdza przyjęcie zastrzeŝenia. 9. W przypadku utraty karty oraz jej zastrzeŝenia, posiadacz rachunku moŝe wystąpić o wydanie nowej karty. 10. Wydanie nowej karty osobie, która zgłosiła utratę poprzednio wydanej karty moŝe nastąpić wyłącznie po dokonaniu czynności, o której mowa w ust UŜytkownik karty nie moŝe posługiwać się kartą, o utraceniu której powiadomił bank, a odzyskaną kartę posiadacz karty/uŝytkownik karty winien zniszczyć. 2. Zakaz posługiwania się kartą dotyczy odpowiednio karty, o zniszczeniu której uŝytkownik karty powiadomił bank UŜytkownika karty obciąŝają operacje dokonane przez osoby, którym /uŝytkownik karty udostępnił kartę lub ujawnił PIN. 2. UŜytkownik karty ponosi odpowiedzialność za autoryzowane transakcje płatnicze oraz inne autoryzowane operacje określone w umowie lub regulaminie, dokonane przy uŝyciu karty. 3. UŜytkownika karty obciąŝają nieautoryzowane transakcje płatnicze do kwoty stanowiącej równowartość 150 euro obliczonej wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji płatniczej, jeśli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem: 1) posłuŝenia się utraconą lub skradzioną kartą lub 2) przywłaszczenia karty lub jej nieuprawnionego uŝycia będącego wynikiem niedochowania obowiązków określonych w 18 ust UŜytkownik karty odpowiada za nieautoryzowane transakcje w pełnej wysokości, jeŝeli /uŝytkownik karty doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem raŝącego niedbalstwa naruszenia przez uŝytkownika karty co najmniej jednego z obowiązków określonych w 10 ust. 1 pkt UŜytkownika karty obciąŝają operacje dokonane po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z 18 ust.1, jeśli doszło do nich z winy umyślnej odpowiednio /uŝytkownika karty. 6. JeŜeli bank nie umoŝliwiłby dokonania zgłoszenia, o którym mowa w 18 ust. 1 w kaŝdym czasie, uŝytkownik karty nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba Ŝe doszło do nich z winy umyślnej /uŝytkownika karty Bank uprawniony jest do zastrzeŝenia karty: 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty, 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego uŝycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej, 3) w innych przypadkach wskazanych w regulaminie. 2. Bank informuje posiadacza o zamiarze zastrzeŝenia karty, przed jej zastrzeŝeniem, a jeŝeli nie jest to moŝliwe niezwłocznie po jej zastrzeŝeniu, telefonicznie lub faksem. 3. Bank nie przekazuje informacji o zastrzeŝeniu, jeŝeli przekazanie tej informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, na wniosek posiadacza bank wydaje nową kartę, chyba Ŝe przyczyna leŝąca po stronie uŝytkownika karty, z powodu której zastrzeŝono kartę, nie ustała. Rozdział 6. Reklamacje UŜytkownik karty zobowiązany jest na bieŝąco sprawdzać prawidłowość wykonania przez bank zleconych transakcji płatniczych złoŝonych w placówce banku oraz przy uŝyciu karty. 2. W przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zleceń, o których mowa w ust. 1, stwierdzenia nieautoryzowanych transakcji lub posiadania zastrzeŝeń dotyczących usług świadczonych przez bank lub jego działalności, posiadacz karty/ uŝytkownik karty moŝe złoŝyć reklamację. 3. Reklamacja winna być złoŝona niezwłocznie, bezpośrednio po stwierdzeniu niezgodności w obciąŝeniu lub uznaniu rachunku karty, z zastrzeŝeniem 16 ust Reklamacja moŝe być złoŝona w formie: 1) pisemnej, listownie na adres placówki banku prowadzącej rachunek lub innej dowolnej placówki banku, której adres znajduje się na stronie internetowej banku lub siedziby banku, 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na stronie internetowej banku, przy czym reklamacje dotyczące kart, winny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej - osobiście w dowolnej placówce lub siedzibie banku albo listownie. 5. Klient moŝe złoŝyć reklamację w placówce banku prowadzącej rachunek lub innej dowolnej placówce banku oraz w siedzibie banku. 6. Reklamacja winna być złoŝona na formularzu dostępnym w banku oraz na stronie internetowej banku lub w formie wskazanej w ust. 4, ze wskazaniem wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji. 7. Bank moŝe zwrócić się do uŝytkownika karty z prośbą o złoŝenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących zdarzenia, którego reklamacja dotyczy, a takŝe o doręczenie dodatkowych dokumentów, słuŝących do wykazania zasadności reklamacji. 8. W przypadku złoŝenia przez uŝytkownika karty reklamacji w formie pisemnej w placówce banku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bank na Ŝądanie uŝytkownika karty przekazuje potwierdzenie złoŝenia reklamacji w sposób uzgodniony z klientem lub pocztą elektroniczną. 9. Bank odpowiada na reklamację niezwłocznie, jednak nie później niŝ w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 10. W przypadku konieczności podjęcia przez bank czynności dodatkowych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, termin ten moŝe ulec wydłuŝeniu do 90 dni od daty wpływu do banku reklamacji. 11. W przypadku braku moŝliwości udzielenia odpowiedzi na złoŝoną reklamację w terminie określonym w ust. 9 bank: 1) wyjaśnia przyczyny opóźnienia, 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone, 3) wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie moŝe być dłuŝszy niŝ termin wskazany w ust Bank informuje klienta o rozstrzygnięciu reklamacji w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z klientem. 23 W przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji, bank uznaje rachunek karty w dniu uznania reklamacji W przypadku sporu z bankiem uŝytkownik karty moŝe zwrócić się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 2. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji klient moŝe: 1) skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banku Polskich, 2) złoŝyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, 3) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. 3. JeŜeli działanie banku narusza przepisy prawa posiadacz karty/uŝytkownik karty moŝe złoŝyć skargę do Komisji Nadzoru Finansowego. Rozdział 7. Postanowienia końcowe Karta słuŝy wypłacaniu świadczeń pienięŝnych w ramach przyznanej pomocy finansowej przez świadczeniodawcę i w związku z tym moŝe zostać zastrzeŝona przez świadczeniodawcę jeŝeli zmieni zasady wypłaty przyznanej pomocy finansowej. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dalszy sposób wypłaty przyznanej pomocy finansowej określa świadczeniodawca; środki pozostałe na rachunku karty uŝytkownik karty moŝe wypłacić na zasadach określonych w 9 ust Bank moŝe dokonać zmian w regulaminie z waŝnych przyczyn; za waŝne przyczyny uznaje się: 1) wprowadzenie zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa regulujących działalność sektora bankowego lub świadczenie przez banki usług, w tym zmiany obowiązujących bank zasad dokonywania czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie dotyczącym kart przedpłaconych, 2) wprowadzenie nowej interpretacji przepisów regulujących działalność sektora bankowego lub świadczenie przez banki usług wynikającej z orzeczeń sądów, w tym sądów Wspólnoty Europejskiej, decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych w tym zakresie organów lub urzędów kontrolnych, w tym organów i urzędów Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym kart przedpłaconych, 3) zmiany obowiązujących bank zasad wydawania kart płatniczych i wykonywania operacji przy ich uŝyciu wskutek zmian wprowadzonych przez MasterCard, 4) dostosowanie do koniecznych zmian w systemach teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych banku lub innych podmiotów, z usług których bank korzysta lub będzie korzystać przy wykonywaniu czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie dotyczącym kart przedpłaconych, 5) zmiany rozwiązań organizacyjno-technicznych dotyczących wykonywania przez bank czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, w szczególności mających na celu

4 wzrost bezpieczeństwa danych objętych tajemnicą bankową w zakresie dotyczącym kart przedpłaconych, zmiany zakresu lub formy realizacji czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie dotyczącym kart przedpłaconych. 4. Aktualna treść regulaminu ogłaszana jest w formie komunikatów umieszczonych w placówkach banku. 5. O zmianie regulaminu bank zobowiązany jest zawiadomić posiadacza/uŝytkownika karty, doręczając mu treść wprowadzonych zmian lub tekst jednolity regulaminu z zaznaczeniem wprowadzonych zmian. 6. Posiadacz, który nie akceptuje dokonanych przez bank zmian, moŝe - w terminie 14 dni od daty otrzymania regulaminu, o którym mowa w ust. 3 - złoŝyć w oddziale oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian w regulaminie. 7. NiezłoŜenie przez posiadacza oświadczenia o odmowie przyjęcia wprowadzonych przez bank zmian w regulaminie, w terminie wskazanym w ust. 4, jest równoznaczne z akceptacją tych zmian przez posiadacza karty. 8. ZłoŜenie przez posiadacza rachunku oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian w regulaminie powoduje rozwiązanie umowy z upływem terminu określonego w zawiadomieniu banku o dokonanych zmianach. 9. W sytuacji określonej w ust. 6, posiadacz rachunku jest zobowiązany zwrócić bankowi wszystkie waŝne karty wydane do rachunku do dnia, w którym umowa ulega rozwiązaniu. 10. O zmianie regulaminu oraz w innych przypadkach określonych w regulaminie, bank zawiadamia uŝytkownika karty, na co najmniej 2 miesiące przed proponowana datą ich wejścia w Ŝycie, przesyłając mu pocztą treść wprowadzonych zmian lub tekst jednolity regulaminu z zaznaczeniem wprowadzonych zmian lub doręczając mu wprowadzone zmiany łącznie z wyciągiem z rachunku karty w sposób przewidziany dla doręczania wyciągów. 11. JeŜeli przed proponowanym dniem wejścia w Ŝycie zmian uŝytkownik karty nie dokona wypowiedzenia umowy w zakresie jego karty/nie zrezygnuje z karty lub nie zgłosi sprzeciwu, uznaje się, Ŝe zmiany zostały przyjęte i obowiązują strony od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie. 12. Bank zawiadamiając o zmianach, o których mowa w ust. 5 powiadamia jednocześnie uŝytkownika karty, Ŝe: 1) jeŝeli przed proponowaną datą wejścia w Ŝycie zmian uŝytkownika karty nie złoŝy sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie, 2) uŝytkownik karty ma prawo przed datą wejścia w Ŝycie zmian wypowiedzieć umowę w zakresie jego karty/zrezygnować z karty ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat, 3) w przypadku gdy uŝytkownik karty złoŝy sprzeciw, o którym mowa w pkt 1, i nie wypowie umowy w zakresie jego karty/zrezygnuje z karty, umowa dotycząca zakresu jego karty wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w Ŝycie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat. 13. JeŜeli uŝytkownik karty złoŝy sprzeciw/wypowie umowę/zrezygnuje z karty środki pozostałe na rachunku karty uŝytkownik karty moŝe wypłacić na zasadach określonych w 9 ust Z zastrzeŝeniem ust. 13, złoŝenie sprzeciwu/wypowiedzenie umowy/rezygnacja z karty/wygaśnięcie umowy skutkuje niemoŝliwością wypłaty przyznanej pomocy finansowej za pomocą karty lub z rachunku karty; w takim wypadku uŝytkownik karty zobowiązany jest uzgodnić ze świadczeniodawcą zasady wypłaty przyznanej pomocy finansowej. 26 Bank odpowiada, z zastrzeŝeniem 20 i 27, w przypadku wystąpienia nieautoryzowane przez uŝytkownika karty transakcje płatnicze i zobowiązany jest przywrócić obciąŝony rachunek karty do stanu, jaki istniałby, gdyby nieautoryzowana transakcja płatnicza nie miała miejsca Bank ponosi wobec uŝytkownika karty odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej, zainicjowanej przez /uŝytkownika karty, z zastrzeŝeniem ust Bank moŝe zwolnić się z odpowiedzialności: 1) jeŝeli wykaŝe brak powiadomienia w terminie, o którym mowa w 16 ust. 8, 2) jeŝeli wykaŝe nieprawidłowe podanie unikatowego identyfikatora, 3) w przypadku zaistnienia siły wyŝszej lub postępowania zgodnie odrębnymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 4) jeŝeli udowodni, Ŝe rachunek dostawcy usług płatniczych odbiorcy został uznany w pełnej wysokości oraz w terminie. 3. JeŜeli bank ponosi odpowiedzialność, zgodnie z ust. 1, to niezwłocznie zwraca uŝytkownikowi kwotę niewykonanej lub nienaleŝycie wykonanej transakcji płatniczej poprzez przywrócenie obciąŝonego rachunku karty do stanu jaki istniałby gdyby nie miało miejsce niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej, z uwzględnieniem opłat i odsetek. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 dostawca odbiorcy ponosi wobec odbiorcy odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej. 28 Bank ponosi wobec uŝytkownika karty odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej w przypadku, gdy wpłata w złotych dokonana w banku na rachunek karty nie zostanie udostępniona na rachunku karty w tym samym dniu roboczym. 29 W przypadku niewykonanej lub nienaleŝycie wykonanej transakcji płatniczej zainicjowanej przez uŝytkownika karty - bank, bez względu na odpowiedzialność na wniosek uŝytkownika karty podejmuje niezwłocznie działania w celu prześledzenia transakcji płatniczej i powiadamia uŝytkownika karty o ich wyniku, 30 UŜytkownik karty ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu jeszcze nierozliczonych przez bank transakcji dokonanych świadczeniową kartą przedpłaconą MasterCard W okresie obowiązywania korzystania z karty uŝytkownik karty moŝe Ŝądać udostępniania aktualnej treści regulaminu, w sposób ustalony z uŝytkownikiem karty. 2. W okresie obowiązywania umowy, oprócz informacji, o których mowa w 16, na wniosek posiadacza karty lub uŝytkownika karty, w kaŝdym czasie bank udostępnia w uzgodniony sposób dodatkowe informacje dotyczące rachunku karty i wykonanych transakcji, za które moŝe pobrać opłatę zgodną z taryfą Bank jest podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Umowa zawierana jest w języku polskim, w formie pisemnej; językiem jakim strony porozumiewają się w trakcie obowiązywania umowy jest język polski. 3. Umowa podlega prawu polskiemu. 4. Dokumenty i oświadczenia złoŝone przez posiadacza rachunku/uŝytkownika karty powinny być sporządzone w języku polskim lub na Ŝądanie banku przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 5. Do określenia sądów właściwych do rozstrzygania sporów wynikających z umowy o kartę zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 33 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, z zastrzeŝeniem, Ŝe w odniesieniu do posiadacza karty nie mają zastosowania postanowienia Działu II i Działu III w zakresie wskazanym w art. 33 ustawy o usługach płatniczych, o ile umowa lub regulamin nie stanowią inaczej. 34 Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 19 lutego 2014 roku.

5 Załącznik do Regulaminu funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Standardowe limity dzienne wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych Rodzaj karty Dzienny limit Dzienny limit wypłat gotówki transakcji bezgotówkowych MasterCard 500 zł 500 zł

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik 6 do Uchwały nr 214/2012 Zarządu BS w Oławie z dnia 31.08.2012 Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie Strzelin, czerwiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Poznań, marzec 2013 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard Załącznik do Uchwały nr 66/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 07 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 5 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, listopad 2013 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 roku zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych bankach spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych bankach spółdzielczych Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce Bank Spółdzielczy w Sokółce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16/08 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 10.04.2008 r. Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 94 /09/2012 Zarządu LWBS Drezdenko z dnia 20.09.2012r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Poznań, listopad 2013 r.

Poznań, listopad 2013 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, listopad 2013 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. . Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro i Visa Electron wydawanych do Kont prywatnych SGB 24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ...

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ... Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Kowal, maj 2007 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE KART I NUMERU PIN... 4

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ...

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ... Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro, Visa Electron i Visa Electron,,młodzieżowa w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Tczew, 14 grudzień 2015 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Tczew, 14 grudzień 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 84/2015 Zarządu BS w Tczewie. z dnia 13.10. 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Tczew, 14 grudzień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Poznań, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały 206/2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Załącznik Nr 8 do Uchwały 214/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie z dnia 31.08.2012 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Gold dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Gold dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 3 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Gold dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych

Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, maj 2016 r. SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie kart i PIN... 6 Rozdział 3. Posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 16/12/2015 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 17 grudnia 2015 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Umowa z dnia o wydanie i uŝywanie karty płatniczej debetowej Banku BPH S.A. do rachunku bankowego

Umowa z dnia o wydanie i uŝywanie karty płatniczej debetowej Banku BPH S.A. do rachunku bankowego Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr Z PMiZP_2012 z dn. Umowa z dnia o wydanie i uŝywanie karty płatniczej debetowej Banku BPH S.A. do rachunku bankowego W dniu pomiędzy Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Poznań, luty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Spis treści regulamin usługi BLIK w ramach Orange Finanse Rozdział I Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2 Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Rozdział IV Rezygnacja z Usługi...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego w Szczucinie

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego w Szczucinie BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/8/2014 Zarządu BS w Szczucinie z dnia 28.11.2014r. obowiązuje od 01.02.2015r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart Visa dla członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Załącznik do Uchwały nr 67/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 08 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Poznań,

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Szadek, kwiecień 2012 r.

Szadek, kwiecień 2012 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro, MasterCard Debit Paypass, Visa Electron i Visa Electron młodzieżowa w Banku Spółdzielczym w Szadku Szadek, kwiecień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie, wrzesień 2012 r.

Kowalewo Pomorskie, wrzesień 2012 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim i SGB-Bank S.A. Kowalewo Pomorskie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart. kredytowych MasterCard Business dla. klientów instytucjonalnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart. kredytowych MasterCard Business dla. klientów instytucjonalnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 7 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 08/08/2015 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 27 sierpnia 2015 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa, MasterCard i MasterCard Electronic w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa, MasterCard i MasterCard Electronic w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa, MasterCard i MasterCard Electronic w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Ośno Lubuskie, listopad 2009 r. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/9/2013 Zarządu BS w Szczucinie z dnia 31.12.2013r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE Szczucin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków SKOK oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78 /2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE LEGIONOWO 2008 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/08/2015 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 27 sierpnia 2015 roku. Rozdział 1.

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/08/2015 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 27 sierpnia 2015 roku. Rozdział 1. Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/08/2015 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 27 sierpnia 2015 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro, MasterCard Debit

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart Visa dla członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych Poznań, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Kibica

Regulamin Karty Kibica Regulamin Karty Kibica 2 Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych SGB KKS Lech Poznań w Gospodarczym Banku Wielkopolski SA, zwany dalej regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A.

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A. REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A. I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU 1 Regulamin kart przedpłaconych na okaziciela PLUS BANK S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 68/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 14 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim nr 23/Z/2014 z dnia 27.02.2014r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania mi

Regulamin funkcjonowania mi Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pmorski, maj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 2 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE Niniejszy Regulamin karty kredytowej keep it simple określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej ESBANK24 dla Klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej ESBANK24 dla Klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 08/08/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 08 sierpnia 2014 roku. Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej ESBANK24 dla Klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart charge dla Klientów indywidualnych w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie

Regulamin funkcjonowania kart charge dla Klientów indywidualnych w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Regulamin funkcjonowania kart charge dla Klientów indywidualnych w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Ciechanów, sierpień 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydawanie

Bardziej szczegółowo

DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH

DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH Bank Spółdzielczy w Konopiskach R E G U L A M I N ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ekonto BS DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH Konopiska, grudzień 2008 SPIS

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Czarnków, październik 2012 r.

Czarnków, październik 2012 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r.

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Z PMiZP_2012 z dn. Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały 204/2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Załącznik nr 1 do Uchwały 204/2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały 204/2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pomorski, maj 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24,

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24, Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 11/10/2012 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 11 października 2012 roku Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej ESBANK24 dla Klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28/2014 z dnia 24 lutego 2014r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze słuŝbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej PeoPay udostępnianej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna posiadaczom Eurokonta korzystającym z Pekao24 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin,

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Przemków, luty 2012 r.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Przemków, luty 2012 r. Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 885/2014 z dnia 04.12.2014 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Jarocin, grudzień 2014 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej keep it simple określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały Nr 11/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Sośnicowice, 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo