Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym"

Transkrypt

1 Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym, zwany dalej regulaminem, określa zasady: 1) wydawania kart kredytowych dla klientów indywidualnych: Visa i MasterCard, 2) udzielania kredytu wykorzystywanego przy uŝyciu wyŝej wymienionych kart, 3) korzystania z wyŝej wymienionych kart kredytowych. 2 Poprzez uŝyte w regulaminie określenia naleŝy rozumieć: 1) adres elektroniczny oznaczenie systemu teleinformatycznego umoŝliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adresu poczty elektronicznej, 2) agent rozliczeniowy bank lub innego dostawcę a w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.), prowadzącego działalność w zakresie zawierania umów z akceptantami o przyjmowanie zapłaty przy uŝyciu instrumentów płatniczych, 3) agent rozliczeniowy banku agenta rozliczeniowego, za pośrednictwem którego bank dokonuje rozliczeń transakcji dokonanych przy uŝyciu instrumentów płatniczych wydanych przez bank, 4) akceptant odbiorcę innego niŝ konsument, który zawarł z agentem rozliczeniowym umowę o przyjmowanie zapłaty przy uŝyciu instrumentów płatniczych, 5) autoryzacja - zgodę na dokonanie transakcji płatniczej udzieloną przez posiadacza karty lub uŝytkownika karty w sposób określony w regulaminie lub umowie, 6) bank/dostawca posiadacza karty ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku, 7) bankomat urządzenie umoŝliwiające posiadaczowi karty/uŝytkownikowi karty płatniczej podejmowanie gotówki za pomocą karty płatniczej lub dodatkowo dokonywanie innych operacji, 8) bazy danych - zbiory danych prowadzone dla celów oceny ryzyka kredytowego przez instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz. U. z 2012 r. Nr 1376, z późn. zm.) oraz biura informacji gospodarczej, o których mowa w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.), 9) całkowity koszt kredytu - wszelkie koszty, znane bankowi na dzień zawarcia umowy, do poniesienia których został zobowiązany kredytobiorca w związku z zawartą umową, z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez kredytobiorcę, 10) całkowita kwota kredytu - sumę wszystkich środków pienięŝnych, które bank udostępnia kredytobiorcy w formie limitu kredytowego na podstawie zawartej umowy, 11) całkowita kwota do zapłaty - stanowi sumę całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu, 12) cykl rozliczeniowy okres miesięczny liczony od dnia następnego po oznaczonym przez kredytobiorcę dniu w miesiącu jako dzień rozliczenia do dnia rozliczenia włącznie, po zakończeniu którego generowane jest zestawienie transakcji, 13) data waluty (data księgowania) dzień, w którym obciąŝono lub uznano rachunek karty kwotą środków pienięŝnych od którego lub do którego bank nalicza odsetki od środków pienięŝnych, 14) dni robocze wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem sobót oraz dni określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, jako dni wolne od pracy, w których bank prowadzi swoją działalność i w którym działa system płatności, 15) dzienna kwota operacji dzienna suma kwot operacji, które mogą być dokonane przy uŝyciu karty w danym dniu, do wysokości niewykorzystanego limitu kredytowego; dzienna kwota operacji nie moŝe być wyŝsza niŝ limit dzienny wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych, 16) dzień rozliczeniowy określony przez posiadacza karty ostatni dzień cyklu rozliczeniowego, po którym generowane jest przez bank zestawienie transakcji (dla danego posiadacza karty jest to zawsze ten sam dzień miesiąca), 17) dzień spłaty (termin płatności) 22 dzień po dniu rozliczeniowym (dokonywana spłata dotyczy poprzedniego cyklu rozliczeniowego) wskazany w zestawieniu transakcji, do którego włącznie kredytobiorca zobowiązany jest dokonać spłaty, co najmniej minimalnej kwoty na podany w umowie oraz zestawieniu transakcji rachunek spłaty karty; jeŝeli dzień spłaty przypadnie na sobotę lub dzień określony powszechnie obowiązującymi przepisami, jako dzień wolny od pracy, za dzień spłaty przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu, 18) dzień wymagalności - dzień, w którym zgodnie z umową kredytobiorca powinien dokonać płatności wykorzystanego kredytu lub minimalnej kwoty do zapłaty lub odsetek od wykorzystanego kredytu albo zwrotu całości wykorzystanego kredytu i innych naleŝności (odsetek od wykorzystanego kredytu, odsetek od naleŝności przeterminowanych, kosztów windykacji) po wypowiedzeniu umowy lub jej rozwiązaniu, 19) elektroniczny kanał dostępu sposób komunikacji posiadacza karty, który jest jednocześnie posiadaczem rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem karty na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, udostępniany na podstawie odrębnej umowy, 20) imprinter urządzenie słuŝące do potwierdzenia dokonania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w punktach akceptujących karty tłoczone (embosowane), poprzez mechaniczne powielenie na rachunku danych dotyczących karty płatniczej, 21) karta kartę płatniczą wydaną przez bank, o której mowa w regulaminie, 22) karta główna kartę, dla której został przyznany limit kredytowy, wydaną wnioskodawcy, 23) karta dodatkowa kartę wydaną osobie wskazanej przez wnioskodawcę (uŝytkownikowi karty), działającą w ramach limitu kredytowego przyznanego do karty głównej, 24) karta kredytowa kartę płatniczą, wydaną przez bank, o której mowa w regulaminie, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania operacji bezgotówkowych w ramach przyznanego limitu kredytowego, z zastrzeŝeniem limitów dziennych, 25) karta płatnicza kartę płatniczą identyfikującą jej wydawcę i upowaŝnionego posiadacza karty lub uŝytkownika karty, uprawniającą do wypłaty gotówki oraz dokonywania zapłaty za towary i usługi w formie bezgotówkowej, 26) klient/klient indywidualny - osobę fizyczną zawierającą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 27) kredytobiorca klienta indywidualnego, któremu bank na podstawie umowy udzielił limitu kredytowego, 28) limit kredytowy (kredyt) - ustaloną indywidualnie dla kaŝdego kredytobiorcy, określoną w umowie maksymalną kwotę zadłuŝenia wobec banku z tytułu transakcji dokonywanych przez posiadacza karty lub uŝytkownika karty przy uŝyciu odpowiednio karty głównej lub kart dodatkowych, 29) limit dzienny operacji bezgotówkowych maksymalną, dzienną kwotę operacji bezgotówkowych, które mogą być dokonywane w placówkach handlowych i usługowych akceptujących karty, 30) limit dzienny wypłat gotówki maksymalną, dzienną kwotę operacji wypłat gotówkowych, które mogą być dokonywane w bankomatach i oddziałach banków akceptujących karty, 31) MasterCard International (MasterCard) organizację obsługującą międzynarodowy i krajowy system akceptacji i rozliczania operacji dokonanych przy uŝyciu kart z logo MasterCard, 32) minimalna kwota do zapłaty (BNM) - kwotę wskazaną w zestawieniu transakcji, wg stanu na koniec danego cyklu rozliczeniowego, którą kredytobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek spłat karty, w wyznaczonym terminie spłaty, obejmującą: a) 5% kwoty końcowego salda zadłuŝenia, pomniejszonego o kwotę przekroczenia limitu kredytowego oraz kwotę niespłaconych naleŝności BNM z poprzednich okresów rozliczeniowych, b) kwotę przekroczenia limitu kredytowego oraz niespłacone naleŝności BNM z poprzednich okresów rozliczeniowych, jednakŝe nie mniejszą, aniŝeli kwota określona w taryfie,

2 33) odbiorca osobę, będącą odbiorcą środków podawana w transakcji płatniczej w celu nadanego zgodnie z Zasadami pienięŝnych stanowiących przedmiot transakcji identyfikacji rachunku płatniczego; numer funkcjonowania usługi 3D-Secure w SGBpłatniczych, o których mowa w regulaminie, w tym rachunku spłaty karty, numer rachunku karty, Banku S.A. i zrzeszonych bankach akceptanta, 34) odstąpienie od umowy oświadczenie pisemne 56) umowa/umowa o kartę - umowę o kartę kredytową i udzielenie limitu kredytowego zawartą spółdzielczych, które stanowią załącznik nr 2 do regulaminu, albo prawidłowego posiadacza karty o odstąpieniu od umowy pomiędzy kredytobiorcą a bankiem, określającą numeru karty i daty waŝności: podlegające przepisom ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych lub ustawy o kredycie wysokość oraz sposób korzystania z przyznanego przez bank limitu kredytowego, a) operacje zapłaty kartą za zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie konsumenckim, 57) usługa 3D-Secure/3D-Secure usługa towary (operacje typu mail 35) operacja - czynność dokonaną przy uŝyciu karty dodatkowego potwierdzania transakcji order/telephone order MOTO), przez posiadacza karty albo uŝytkownika karty, w dokonywanych bez fizycznego uŝycia karty za b) operacje zapłaty za zakupiony towar tym transakcję płatniczą, pośrednictwem sieci Internet, w serwisach za pośrednictwem internetu, 36) organizacja płatnicza instytucję finansową lub internetowych oferujących tego typu usługę, c) operacje zapłaty za przyszłe organizację zajmującą się rozliczaniem transakcji poprzez wprowadzenie przez posiadacza świadczenia okresowe (np. płatności dokonywanych przy uŝyciu kart płatniczych karty/uŝytkownika karty osobistego hasła, które abonamentowe/ cykliczne), wydanych w ramach tej instytucji/organizacji (np. ustanowił dokonując rejestracji w usłudze, w ramach przyznanego limitu kredytowego. VISA lub MasterCard), 58) usługa dodatkowa/umowa dodatkowa - usługę 37) pakiet zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje świadczoną przez bank lub przez podmiot trzeci 2. W przypadku dokonywania operacji na odległość: dla poszczególnych grup klientów, za pośrednictwem banku, bądź przez podmiot zapłaty za zamówienia pocztowe, telefoniczne lub 38) PIN - poufny, indywidualny kod słuŝący do trzeci na podstawie umowy zawartej z bankiem, poprzez internet zaleca się korzystanie z usług identyfikacji posiadacza karty/ uŝytkownika karty której nabycie jest wymagane przez bank dla sprawdzonych firm dokonujących sprzedaŝy na korzystającego z urządzeń odczytujących informacje uzyskania kredytu lub uzyskania go na odległość i przyjmujących płatności kartami oraz zawarte na pasku magnetycznym lub mikroprocesorze określonych warunkach, zachowanie szczególnych środków karty, 59) uwierzytelnienie sprawdzenie autentyczności bezpieczeństwa. 39) placówka banku jednostkę organizacyjną karty oraz moŝliwości dokonania operacji, przy jej 3. Posiadacz karty/uŝytkownik karty nie powinien banku prowadzącą obsługę klientów, uŝyciu, ujawniać numeru karty i daty jej waŝności, jeŝeli 40) posiadacz karty kredytobiorca, którego imię i 60) uŝytkownik karty osobę, posługującą się kartą nie ma pewności, w jaki sposób te dane mogą nazwisko jest umieszczone na awersie karty, dodatkową, której imię i nazwisko jest zostać wykorzystane lub jeŝeli istnieje moŝliwość dokonujący na podstawie umowy, przy uŝyciu umieszczone na awersie karty, wejścia w ich posiadanie przez osoby karty w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji 61) Visa (Visa International) organizację nieuprawnione. określonych w umowie, obsługująca międzynarodowy system akceptacji 4 41) preautoryzacja operację polegającą na i rozliczania operacji dokonanych przy uŝyciu kart 1. Maksymalna kwota limitu kredytowego jest zablokowaniu przewidzianej kwoty transakcji do z logo Visa/Plus, uzaleŝniona od dochodów kredytobiorcy i oferty czasu zrealizowania tej transakcji w 62) wniosek wypełniony wniosek o wydanie karty banku w ramach danego rodzaju kart przewidzianym terminie lub jej anulowania, kredytowej i udzielenie limitu kredytowego, kredytowych. dokonywana najczęściej przez linie lotnicze, złoŝony w placówce banku, 2. Bank uzaleŝnia wydanie karty kredytowej i hotele i firmy wynajmujące samochody; kwota 63) wnioskodawca klienta indywidualnego przyznanie limitu kredytowego od: preautoryzacji jest kwotą szacunkową i moŝe ubiegającego się o wydanie karty, 1) przedłoŝenia przez kredytobiorcę róŝnić się od kwoty faktycznego obciąŝenia na 64) wydawca karty bank, dokumentów i informacji niezbędnych do rachunku karty, 65) wydawca licencjonowany SGB-Bank S.A., na dokonania oceny jego zdolności 42) rachunek karty rachunek płatniczy, kredytowy, licencji którego wydawana jest karta, kredytowej; prowadzony przez bank w złotych, na którym 66) zastrzeŝenie karty czynność polegającą na 2) posiadania przez kredytobiorcę zdolności ewidencjonowane są transakcje dokonane przy nieodwołalnym uniemoŝliwieniu dokonywania kredytowej, uŝyciu karty, a takŝe rozliczane są naleŝne operacji przy uŝyciu karty, 3) posiadania przez kredytobiorcę pełnej zdolności bankowi opłaty i prowizje związane z tymi 67) zestawienie operacji/zestawienie transakcji - do czynności prawnych, transakcjami oraz odsetki naliczane od kwoty zestawienie drukowane cyklicznie w dniu 4) posiadania przez kredytobiorcę źródła wykorzystanego kredytu, zgodnie roboczym następującym po dniu rozliczeniowym, dochodów, dającego gwarancję całkowitej, z postanowieniami umowy, wskazujące wysokość zadłuŝenia posiadacza terminowej spłaty limitu kredytu wraz z 43) rachunek spłat karty podany w umowie oraz karty z tytułu transakcji dokonanych przy uŝyciu odsetkami, na zestawieniu transakcji rachunek płatniczy karty głównej i kart dodatkowych wraz z 5) zaproponowania przez kredytobiorcę prawnego powiązany z rachunkiem karty, na który naleŝnymi bankowi odsetkami, prowizjami, zabezpieczenia spłaty limitu kredytu, o ile jest posiadacz karty winien dokonywać spłaty opłatami, wskazujące równieŝ wysokość to wymagane przez bank. zadłuŝenia, w tym minimalnej kwoty do zapłaty, minimalnej kwoty do zapłaty oraz dzień spłaty, 3. Limit kredytowy udzielany jest kredytobiorcom 44) referencyjny kurs walutowy udostępniany 68) zlecenie płatnicze dyspozycję posiadacza zamieszkałym na terenie działania banku. przez SGB-Bank S.A wskazany w tabeli kurs karty skierowana do banku zawierająca polecenie 4. Limit kredytowy udzielany jest na podstawie sprzedaŝy waluty euro aktualny na godzinę wykonania transakcji płatniczej. wniosku osoby ubiegającej się o wydanie karty danego dnia, 3 kredytowej i udzielenie limitu kredytowego. 45) reklamacja zgłoszenie bankowi przez 1. Karty Visa i MasterCard są międzynarodowymi 5. W przypadku odmowy udzielenia kredytu z posiadacza karty/uŝytkownika karty zastrzeŝeń kartami kredytowymi, za pomocą których powodu informacji uzyskanych z bazy danych lub dotyczących usług świadczonych przez bank posiadacz karty/uŝytkownik karty moŝe ze zbioru danych banku, bank przekazuje określonych w regulaminie lub jego działalności, dokonywać w kraju i za granicą transakcji niezwłocznie kredytobiorcy bezpłatną informację o 46) rzeczywista roczna stopa procentowa płatniczych, w miejscach oznaczonych logo wynikach takiego sprawdzenia, ze wskazaniem całkowity koszt kredytu ponoszony przez toŝsamym z logo umieszczonym na awersie i/lub bazy danych, w której dokonano sprawdzenia. konsumenta, wyraŝony jako wartość procentowa rewersie karty: całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym, 1) z fizycznym uŝyciem karty: Rozdział 2 47) SGB-Bank S.A SGB-Bank Spółka Akcyjna z a) wymagających autoryzacji poprzez siedzibą w Poznaniu, uŝycie podpisu lub prawidłowego Wydawanie i wznawianie kart oraz wysyłka PIN 48) tabela obowiązującą w SGB-Banku S.A. tabelę numeru PIN na potwierdzenie: 5 kursów walut dla dewiz publikowaną na stronie płatności za towary i usługi w Warunkiem ubiegania się o kartę jest: internetowej SGB-Banku S.A., pod adresem formie bezgotówkowej w punktach 1) ukończenie 18 roku Ŝycia w przypadku handlowych posiadacza karty głównej i 13 lat w przypadku 49) bazowa stopa procentowa/ stawka bazowa - i usługowych akceptujących karty, uŝytkownika karty dodatkowej, stawkę WIBOR wskazaną w umowie wyposaŝonych w terminale POS 2) złoŝenie w placówce banku prawidłowo i ustalaną na zasadach określonych w umowie; lub imprintery, wypełnionego i podpisanego wniosku o wydanie WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) jest to wypłaty gotówki w kasach karty kredytowej i udzielenie limitu kredytowego, stopa procentowa, po jakiej banki udzielają banków i bankomatach, 3) przedłoŝenie wymaganych przez bank poŝyczek innym bankom, b) płatności w terminalach dokumentów, o których mowa w 4 ust. 2 50) taryfa obowiązującą w banku taryfę prowizji i niewymagających potwierdzenia regulaminu; dokumenty przedłoŝone przez opłat bankowych, transakcji bezgotówkowej poprzez wnioskodawcę oraz dane umieszczone 51) transakcja płatnicza (transakcja/operacja) - uŝycie podpisu lub numeru PIN, na wniosku podlegają weryfikacji przez bank. zainicjowany przez posiadacza karty/uŝytkownika akceptujących karty danej organizacji 6 karty transfer lub wypłatę środków pienięŝnych płatniczej, w takim przypadku Wnioskodawcą moŝe być wyłącznie osoba fizyczna, albo wpłata na rachunek spłaty karty, autoryzacja następuje poprzez posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 52) transakcja płatnicza bezgotówkowa przekazanie karty; mająca stałe miejsce zamieszkania na terenie dokonanie przy uŝyciu karty płatności 2) bez fizycznego przedstawienia karty działania banku. bezgotówkowej za towary i usługi, (operacje na odległość), których 7 53) transakcja płatnicza gotówkowa dokonanie autoryzacja polega na podaniu, w 1. Limit kredytowy jest przyznawany przez bank na wypłaty gotówki przy uŝyciu karty, zaleŝności od wymagań odbiorcy, albo okres wskazany w umowie, z moŝliwością zmiany 54) terminal POS urządzenie elektroniczne prawidłowego numeru karty i daty jego wysokości w trakcie trwania umowy o kartę. działające w trybie on-line umoŝliwiające waŝności i ostatnich trzech cyfr 2. Bank moŝe uzaleŝnić wydanie karty i przyznanie przeprowadzenie transakcji gotówkowych i nadrukowanych na pasku do podpisu limitu kredytowego od ustanowienia przez bezgotówkowych, (tzw. wartość CVV2/CVC2), a w przypadku wnioskodawcę prawnego zabezpieczenia spłaty; 55) unikatowy identyfikator kombinację cyfr serwisów internetowych oferujących usługę forma zabezpieczenia uzgadniana jest określona przez bank dla posiadacza karty, 3D-Secure, po podaniu osobistego hasła, indywidualnie z wnioskodawcą; w takim

3 przypadku karta jest wydawana, a limit postawiony do dyspozycji, po ustanowieniu zabezpieczenia. 3. O wydaniu karty bank powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złoŝenia wniosku Kredytobiorca moŝe ubiegać się o wydanie kart dodatkowych składając wniosek w placówce banku. 2. Bank wydaje maksymalne trzy karty dodatkowe dla wskazanych przez kredytobiorcę we wniosku osób (uŝytkownika karty). 3. ZłoŜenie przez kredytobiorcę podpisanego wniosku o wydanie karty dodatkowej jest równoznaczne z wyraŝeniem przez niego zgody na: 1) korzystanie przez uŝytkownika karty z limitu kredytowego przyznanego do karty głównej, 2) dokonywanie przez uŝytkownika karty transakcji przy uŝyciu karty, 3) rozliczanie przez bank w cięŝar rachunku karty kwot operacji dokonanych przy uŝyciu karty dodatkowej, oraz naleŝnych bankowi z tego tytułu odsetek, prowizji i opłat. 4. Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność, na zasadach określonych w regulaminie lub umowie, za transakcje dokonane przy uŝyciu wszystkich kart dodatkowych wydanych na podstawie umowy. 5. Posiadacz karty oraz uŝytkownik karty moŝe w dowolnym czasie złoŝyć rezygnację z dalszego uŝytkowania karty dodatkowej lub dokonać jej zastrzeŝenia W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez bank i zawarciu umowy posiadaczowi karty przesyłany jest PIN. 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wydanie karty dodatkowej przez bank uŝytkownikowi karty przesyłany jest PIN. 3. PIN jest wysyłany posiadaczowi karty/uŝytkownikowi karty na adres korespondencyjny podany we wniosku; PIN jest generowany i dystrybuowany w taki sposób, Ŝe znany on jest tylko osobie, której imię i nazwisko znajduje się na karcie. 4. PIN jest niezbędny przy korzystaniu z bankomatów oraz podczas dokonywania płatności w punktach handlowo-usługowych, w których wymagane jest potwierdzenie operacji przy uŝyciu PIN. 5. Kolejne trzy próby wprowadzania błędnego PIN powodują zatrzymanie karty; w przypadku zatrzymania karty kredytobiorca moŝe wystąpić z wnioskiem o wydanie nowej karty. 6. PIN wymaga szczególnej ochrony, nie moŝe być zapisywany na karcie, przechowywany wraz z kartą lub podawany do wiadomości osób trzecich. 7. Bank nie ma moŝliwości odtworzenia PIN w przypadku jego zagubienia, zapomnienia lub nieotrzymania PIN przez posiadacza karty/uŝytkownika karty. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, kredytobiorca moŝe wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego PIN. 9. Posiadacz karty/uŝytkownik karty moŝe dokonać zmiany PIN w bankomatach umoŝliwiających dokonanie takiej operacji. 10. JeŜeli posiadacz karty/uŝytkownik karty zobowiązany jest odebrać kartę w placówce banku, placówka banku przechowuje kartę przez okres 30 dni od dnia doręczenia posiadaczowi karty/ uŝytkownikowi karty informacji o moŝliwości odbioru karty; po bezskutecznym upływie tego terminu karta jest niszczona. 11. Posiadacz karty/uŝytkownik karty, odbierając kartę jest zobowiązany ją podpisać; podpis na karcie powinien być zgodny z wzorem podpisu na wniosku W przypadku uszkodzenia karty kredytobiorca moŝe wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu karty z dotychczasowym PIN lub z nowym PIN. 2. Uszkodzoną kartę naleŝy załączyć do wniosku, o którym mowa w ust W przypadku zmiany nazwiska posiadacza karty/uŝytkownika karty, kredytobiorca występuje do banku z wnioskiem o wydanie duplikatu karty, zawierającego aktualne nazwisko posiadacza karty/uŝytkownika karty. 4. Do wniosku winna być załączona dotychczas uŝywana karta. 11 W przypadku rezygnacji z korzystania z karty w okresie jej waŝności, naleŝy ją zwrócić bankowi po rozwiązaniu umowy Umowa o kartę zawierana jest na czas oznaczony, do końca okresu waŝności karty wydanej na jej podstawie, z zastrzeŝeniem 13 ust Karty kredytowe wydawane są na okres czterech lat, chyba Ŝe okres waŝności umieszczony na karcie jest inny. 3. Karta jest waŝna do ostatniego dnia miesiąca wskazanego na karcie Umowa o kartę ulega automatycznemu przedłuŝeniu, a posiadacz karty/uŝytkownik karty otrzymuje nową kartę na kolejny okres automatycznie, jeŝeli kredytobiorca, na co najmniej 30 dni przed upływem terminu waŝności karty, nie złoŝy w banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia karty, albo bank nie podejmie decyzji o niewznowieniu karty, z przyczyn określonych w ust Za wznowienie karty zostanie pobrana opłata zgodnie z taryfą. 3. Rezygnacja ze wznowienia karty po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje zwrotu opłaty pobranej z tego tytułu. 4. W przypadku rezygnacji ze wznowienia karty przez posiadacza karty, o której mowa w ust. 1, posiadacz karty/uŝytkownik karty winien zniszczyć kartę, której termin waŝności upłynął, przecinając kartę tak, aby uszkodzić pasek magnetyczny oraz numer karty, albo zwrócić kartę bankowi. 5. Wznowienie karty kredytowej jest równoznaczne z przedłuŝeniem okresu trwania umowy na okres waŝności wznawianej karty. 6. W przypadku wznowienia karty na kolejny okres oraz przedłuŝenia okresu obowiązywania limitu kredytowego bank moŝe wymagać złoŝenia przez kredytobiorcę dodatkowych dokumentów dotyczących uzyskiwanych dochodów oraz posiadanych zobowiązań pozwalających ocenić jego zdolność kredytową. 7. Bank moŝe zmienić numer karty i numer PIN dla wznowionej karty; w razie skorzystania z tego uprawnienia, bank powiadomi posiadacza karty/uŝytkownika karty o dokonanej zmianie, na zasadach określonych w Rezygnacja posiadacza karty ze wznowienia karty głównej oznacza, iŝ z dniem upływu terminu waŝności karty głównej umowa wygasa, co skutkuje zastrzeŝeniem karty głównej i wszystkich kart dodatkowych wydanych do rachunku karty. 9. Bank moŝe podjąć decyzję, iŝ karty wydane w ramach umowy nie będą wznowione w przypadku, gdy w czasie trwania umowy, posiadacz karty 2-krotnie nie dokonał spłaty w terminie określonym w umowie, a wskazanym w zestawieniu operacji, minimalnej kwoty do zapłaty podanej na zestawieniu operacji lub figuruje w banku lub bazach danych, jako osoba, która w ciągu ostatnich 12 miesięcy, nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. 10. W przypadku podjęcia przez bank decyzji, iŝ karta główna nie będzie wznowiona, bank informuje o tym kredytobiorcę w terminie najpóźniej 30 dni przed upływem terminu waŝności uŝytkowanej karty głównej; z dniem upływu terminu waŝności karty głównej umowa wygasa, a bank zastrzega wszystkie waŝne pozostałe karty wydane w ramach umowy; w takim przypadku posiadacz karty jest zobowiązany zwrócić do banku wszystkie waŝne karty wydane na postawie umowy Placówka banku informuje posiadacza karty/uŝytkownika karty o terminie odbioru wznowionej karty; w przypadku nie odebrania karty w terminie stosuje się 9 ust Karta, której upłynął termin waŝności, powinna zostać zwrócona do banku lub zniszczona przez posiadacza karty/uŝytkownika karty w sposób uniemoŝliwiający odtworzenie paska magnetycznego i numeru karty. Rozdział 3 Posługiwanie się kartą i korzystanie z limitu kredytowego Posiadacz karty/uŝytkownik karty jest zobowiązany do: 1) podjęcia, z chwilą otrzymania karty niezbędnych środków słuŝących zapobieŝeniu naruszenia indywidulnych zabezpieczeń karty płatniczej (to jest samej karty, PIN, numeru karty, wartość CVV2/CVC2 karty), w tym przechowywania i ochrony karty oraz numeru PIN, z zachowaniem naleŝytej staranności, oraz ochrony karty przed kradzieŝą, zgubieniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem, 2) nieprzechowywania karty razem z numerem PIN, 3) nieudostępniania karty, numeru PIN oraz hasła uŝywanego w usłudze 3D-Secure osobom nieuprawnionym, 4) niezwłocznego zgłoszenia zniszczenia karty w placówce banku, 5) korzystać z karty płatniczej zgodnie z regulaminem i umową, 6) niezwłocznego zgłoszenia utraty, kradzieŝy, przywłaszczenia albo nieuprawnionego uŝycia karty, lub nieuprawnionego dostępu do karty, zgodnie z zasadami określonymi w 35 ust. 1 i 2, 2. Posiadacz karty zobowiązany jest do bieŝącego monitorowania obciąŝeń rachunku karty w zakresie operacji dokonanych przy uŝyciu kart/y i zgłaszania bankowi wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości. 3. Karty nie naleŝy przechowywać w pobliŝu urządzeń wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne oraz wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, poniewaŝ moŝe to spowodować jej uszkodzenie Karta jest własnością wydawcy. 2. Operacje dokonywane przy uŝyciu karty mogą być dokonywane wyłącznie: 1) przez osobę, której imię i nazwisko widnieje na awersie karty, 2) do wysokości limitu kredytowego, z zastrzeŝeniem limitów: dziennych operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki, 3) w okresie waŝności karty. 3. Posiadacz karty moŝe posługiwać się tylko jedną kartą kredytową danego typu, wydaną przez danego wydawcę Limit kredytowy jest wykorzystywany wyłącznie przy uŝyciu karty kredytowej w ramach rachunku karty, w okresie waŝności karty. 2. Kwota limitu kredytowego dotyczy wszystkich wydanych kart na podstawie umowy, tj. karty głównej i kart dodatkowych. 3. W danym dniu posiadacz karty/uŝytkownik karty moŝe przy uŝyciu karty dokonywać operacji w ramach przyznanego limitu kredytowego, przy czym dzienna kwota operacji nie moŝe być wyŝsza niŝ dzienny limit transakcji operacji gotówkowych i bezgotówkowych. 4. KaŜdorazowe udzielenie autoryzacji i uwierzytelnienia w celu przeprowadzenia transakcji płatniczej powoduje blokadę dostępnych środków w wysokości autoryzowanej i uwierzytelnionej kwoty na okres do 7 dni, bez względu na to, czy transakcja doszła do skutku, przy czym blokada dostępnych środków nie jest warunkiem koniecznym do zrealizowania przez bank zleconej transakcji płatniczej. 5. Bank obciąŝa rachunek karty kwotą dokonanej transakcji w dniu otrzymania transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego banku (w dniu wpływu transakcji do banku). 6. JeŜeli w ciągu 7 dni od daty dokonania transakcji przez posiadacza karty/uŝytkownika karty bank nie otrzyma od agenta rozliczeniowego banku transakcji płatniczej, blokada zostaje zniesiona; w takim przypadku, obciąŝenie rachunku karty kwotą transakcji oraz odpowiednimi prowizjami nastąpi po upływie 7 dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w dniu faktycznego otrzymania przez bank transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego banku. 7. KaŜda transakcja dokonana kartą oraz prowizje i odsetki naliczone przez bank, wg zasad określonych w umowie, powodują zmniejszenie dostępnego limitu kredytowego. 8. W przypadku przekroczenia limitu kredytowego kredytobiorca jest zobowiązany do natychmiastowej spłaty kwoty, o którą został przekroczony limit kredytowy; za przekroczenie limitu kredytowego bank pobiera opłatę albo prowizję zgodnie z obowiązującą taryfą.

4 9. Transakcje dokonywane przy uŝyciu karty w kasach banków uznawane są za transakcje gotówkowe. 10. Akceptant moŝe dokonać czasowego zablokowania kwoty transakcji (preautoryzacji) do czasu zrealizowania tej transakcji w przewidzianym terminie lub jej anulowania. 11. Transakcje dokonane kartami dodatkowymi rozliczane są jak transakcje dokonane przy uŝyciu karty głównej i obciąŝają posiadacza karty na zasadach określonych w umowie lub regulaminie. 12. Posiadacz karty moŝe w dowolnym czasie złoŝyć rezygnację z dalszego uŝytkowania karty dodatkowej lub dokonać jej zastrzeŝenia. 13. Kredytobiorca po 6 miesięcznym okresie prawidłowego korzystania z przyznanego pierwotnie limitu kredytowego moŝe wnioskować o zwiększenie limitu kredytowego w trakcie trwania umowy, składając wniosek o zwiększenie limitu kredytowego w palcówce banku, na zasadach i w trybie określonym w O decyzji w sprawie podwyŝszenia przyznanego limitu kredytowego kredytobiorca jest informowany w formie pisemnej; podwyŝszenie przyznanego limitu kredytowego wymaga podpisania aneksu do zawartej umowy; podwyŝszony limit dostępny jest od dnia podanego w aneksie W przypadku transakcji płatniczych, w których dostawca odbiorcy prowadzi działalność na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) posiadacz karty/ uŝytkownik karty moŝe złoŝyć wniosek o dokonanie przez bank zwrotu kwoty wykonanej, autoryzowanej transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem, jeŝeli: 1) w momencie autoryzacji nie została określona dokładna kwota transakcji płatniczej oraz 2) kwota transakcji jest wyŝsza niŝ kwota, jakiej posiadacz karty mógł się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych transakcji posiadacza karty/uŝytkownika karty, postanowienia umowy i istotne dla sprawy okoliczności 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 posiadacz karty/uŝytkownik karty zobowiązany jest uzasadnić podając okoliczności faktyczne, wskazujące na spełnienie warunków o których mowa w ust. 1. przy czym podstawą zwrotu nie moŝe być wymiana waluty, jeŝeli kurs walutowy został ustalony na zasadach określonych w regulaminie lub umowie. 3. Zwrot, o którym mowa w ust. 1 obejmuje pełną kwotę wykonanej transakcji płatniczej; nie obejmuje odsetek za okres od daty waluty obciąŝenia do daty waluty uznania kwotą zwrotu oraz opłat i prowizji związanych z wykonaną transakcją płatniczą. 4. Posiadacz karty/ uŝytkownik karty nie ma prawa do zwrotu kwoty autoryzowanej transakcji zainicjowanej przez odbiorcę, gdy: 1) posiadacz karty/ uŝytkownik karty udzielił zgody na wykonanie transakcji płatniczej bezpośrednio bankowi lub 2) informacja o przyszłej transakcji płatniczej została dostarczona posiadaczowi karty/ uŝytkownikowi karty przez bank lub odbiorcę, w uzgodniony sposób, na co najmniej 4 tygodnie przed terminem wykonania zlecenia lub była udostępniana posiadaczowi karty/ uŝytkownikowi karty przez bank lub odbiorcę, w uzgodniony sposób, przez okres co najmniej 4 tygodni przed terminem wykonania zlecenia. 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 posiadacz karty/uŝytkownik karty moŝe złoŝyć w terminie 8 tygodni od dnia obciąŝenia rachunku karty kwotą wykonanej transakcji w formie jak dla składania reklamacji, o której mowa w 43 ust Bank w terminie do 10 dni od dnia otrzymania wniosku: 1) zwraca kwotę transakcji płatniczej uznając rachunek karty pełną kwotą transakcji lub 2) podaje uzasadnienie odmowy zwrotu. 7. Informację o uzasadnieniu odmowy zwrotu bank przekazuje na zasadach określonych w umowie wraz z pouczeniem o zasadach wniesienia skargi zgodnie z 45 ust Informacja o wysokości limitu kredytowego podawana jest przez bank poza ustaleniem jej w umowie takŝe na miesięcznym zestawieniu transakcji przesyłanym kredytobiorcy. 20 Podczas dokonywania płatności przy uŝyciu karty, akceptant moŝe Ŝądać od posiadacza karty/uŝytkownika karty okazania dokumentu stwierdzającego toŝsamość, a posiadacz karty/uŝytkownik karty jest zobowiązany taki dokument okazać. 21 Akceptant moŝe odmówić dokonania transakcji,, gdy: 1) karta utraciła waŝność, 2) karta została zastrzeŝona, 3) wystąpiła niezgodność podpisu na karcie z podpisem na dokumencie obciąŝeniowym, 4) został wprowadzony błędny PIN, o ile operacja wymagała jej potwierdzenia za pomocą PIN, 5) posiadacz karty odmówił okazania dowodu stwierdzającego toŝsamość, w przypadku opisanym w 20, 6) stwierdzono posługiwanie się kartą przez osobę nieuprawnioną, 7) wystąpił brak uwierzytelnienia Bank nie moŝe odmówić wykonania autoryzowanego zlecenia płatniczego, z zastrzeŝeniem ust ) Bank odmawia wykonania autoryzowanego zlecenia płatniczego, w przypadku gdy taka moŝliwość albo obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów, albo w przypadku gdy: karta utraciła waŝność, 2) karta została zastrzeŝona, 3) trzykrotnie został wprowadzony błędny PIN, o ile operacja wymagała potwierdzenia za pomocą PIN, 4) został podany nieprawidłowy kod CVV2/CVC2 lub hasło uŝywane w usłudze 3D-Secure, o ile operacja wymagała podania kodu/hasła, 5) wystąpił brak uwierzytelnienia 6) brak dostępnych środków na rachunku karty, 7) przekroczono limity dzienne operacji gotówkowych i bezgotówkowych 8) posiadacz karty odmówił okazania dowodu stwierdzającego toŝsamość, w przypadku opisanym w 20, 9) stwierdzono posługiwanie się kartą przez osobę nieuprawnioną 10) wystąpiła niezgodność podpisu na karcie z podpisem na dokumencie obciąŝeniowym 3. Posiadacz karty/uŝytkownik karty jest niezwłocznie informowany o odmowie wykonania transakcji poprzez wyświetlenie komunikatu przez urządzenia (bankomat, terminal POS) lub internetowy system transakcyjny za pomocą którego dokonuje transakcji, oraz, jeŝeli to moŝliwe, o przyczynach odmowy oraz, jeŝeli to moŝliwe, o procedurze sprostowania błędów, które spowodowały odmowę, chyba Ŝe powiadomienie takie jest niedopuszczalne z mocy odrębnych przepisów. 4. Zlecenie płatnicze, którego wykonania odmówiono uznaje się za nieotrzymane dla celów związanych z ustaleniem terminu wykonania zlecania płatniczego lub odpowiedzialności banku za niewykonanie transakcji Po dokonaniu autoryzacji posiadacz karty/ uŝytkownik karty nie moŝe odwołać zlecenia płatniczego, z zastrzeŝeniem ust Posiadacz karty/uŝytkownik karty nie moŝe wycofać autoryzacji. 3. Po dokonaniu autoryzacji odwołanie zlecenia płatniczego jest moŝliwe wyłącznie za zgodą banku i odbiorcy. 24 Bank ma prawo telefonicznego kontaktowania się z posiadaczem karty/ uŝytkownikiem karty w celu potwierdzenia wykonania przez niego transakcji przy uŝyciu karty. Rozdział 4 Wygaśnięcie prawa do uŝywania karty 25 Prawo do uŝywania karty wygasa: 1) dla posiadacza karty albo uŝytkownika karty, w zaleŝności od tego, kto posługuje się kartą w momencie: a) upływu okresu waŝności karty, b) uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia karty, c) wymiany karty na nową, d) zastrzeŝenia karty, 2) dla posiadacza karty i uŝytkownika karty w momencie: a) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, b) utraty przez posiadacza karty pełnej zdolności do czynności prawnych, c) ograniczenia zdolności do czynności prawnych przez posiadacza karty, d) śmierci posiadacza karty, 3) dla uŝytkownika karty w momencie: a) utraty zdolności do czynności prawnych przez uŝytkownika karty, b) śmierci uŝytkownika karty. Rozdział 5 Rozliczanie transakcji. Spłata zadłuŝenia Momentem otrzymania zlecenia płatniczego złoŝonego przy uŝyciu karty przez bank jest moment otrzymania informacji o transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego banku. 2. Bank obciąŝa rachunek karty z tytułu operacji dokonanych w kraju i za granicą (rozlicza transakcję), kwotą: 1) transakcji dokonanych przy uŝyciu wszystkich kart wydanych na podstawie umowy - w dniu otrzymania transakcji płatniczej od agenta rozliczeniowego banku (w dniu wpływu transakcji płatniczej do banku), 2) naleŝnych bankowi opłat, prowizji oraz odsetek od wykorzystanego kredytu - w ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego lub w dniu wskazanym w taryfie albo w umowie, z zastrzeŝeniem pkt 3; 3) naleŝnych bankowi odsetek od kredytu wykorzystanego w formie gotówkowej - w dniu wpłaty środków przez posiadacza karty na rachunek karty, jeŝeli wpłata nastąpi wcześniej niŝ obciąŝenie, o którym mowa w pkt ObciąŜenie, o którym mowa w ust. 2, dokonywane jest w złotych. 4. Operacje dokonane przy uŝyciu wszystkich kart wydanych na podstawie umowy rozliczane są w cyklach miesięcznych, indywidualnie ustalonych dla kaŝdego posiadacza karty w umowie Walutą rachunku karty jest złoty. 2. Operacje dokonywane w złotych rozliczane są w złotych. 3. Operacje dokonywane w euro przeliczane są na złote w dniu przetworzenia przez agenta rozliczeniowego banku operacji otrzymanej od agenta rozliczeniowego, według referencyjnego kursu waluty. 4. Operacje dokonane w walucie innej niŝ euro i złoty przeliczane są na euro przez i według kursów odpowiedniej organizacji płatniczej, które podane są w zestawieniu transakcji i na stronie internetowej organizacji płatniczej, następnie z euro na złote w dniu przetworzenia przez agenta rozliczeniowego banku operacji otrzymanej od agenta rozliczeniowego, według referencyjnego kursu waluty. 5. Do rozliczenia transakcji, o których mowa w ust. 3 i 4, przyjmowany jest referencyjny kurs waluty z dnia roboczego poprzedzającego dzień obciąŝenia rachunku karty Bank generuje zestawienia operacji dokonanych przy uŝyciu kart/y po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, po dniu rozliczenia określonym we wniosku, a następnie udostępnia kredytobiorcy. 2. Zestawienie transakcji zawiera m.in.: 1) informacje umoŝliwiające posiadaczowi karty identyfikację transakcji płatniczych rozliczonych w danym cyklu rozliczeniowym, za który zostało sporządzone zestawienie transakcji, w tym informacje o miejscu dokonania transakcji płatniczej, a takŝe numerze karty, którą dokonano transakcję płatniczą, 2) kwotę transakcji płatniczej w walucie, której obciąŝono/uznano rachunek karty, 3) wszystkie naleŝne bankowi opłaty i prowizje, 4) kurs walutowy zastosowany w danej transakcji przez organizację płatniczą i bank oraz o kwocie transakcji przed i po przeliczeniu walut jeśli transakcja wiązała się z przeliczeniem waluty, 5) datę transakcji oraz datę waluty,

5 6) naleŝne bankowi odsetki naliczone od kwoty wykorzystanego kredytu obejmujące: a) odsetki od wszystkich niespłaconych transakcji gotówkowych, b) odsetki od transakcji bezgotówkowych dokonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym, o ile nie została dokonana całkowita spłata zadłuŝenia wskazanego w poprzednim zestawieniu transakcji - dokonanie całkowitej spłaty zadłuŝenia powoduje zaniechanie naliczania tych odsetek przez bank; odsetki od transakcji bezgotówkowych dokonanych w danym cyklu rozliczeniowym wykazywane są w następnym zestawieniu transakcji, o ile zostanie spłacona kwota mniejsza od wykazanego na poprzednim zestawieniu całkowitego zadłuŝenia, c) odsetki od zadłuŝenia przeterminowanego, jeŝeli zgodnie z umową są pobierane przez bank, 7) minimalną kwotę do zapłaty, 8) kwotę całkowitego zadłuŝenia, 9) termin płatności (dzień spłaty), 10) numer rachunku spłat karty, na który naleŝy dokonać spłaty limitu kredytowego lub minimalnej kwoty do zapłaty. 3. Zestawienie operacji dokonanych przy uŝyciu karty ma formę pisemną i jest wysyłane pocztą na adres korespondencyjny wskazany przez kredytobiorcę, w terminie do 7 dnia roboczego po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, z zastrzeŝeniem ust Zestawienie operacji, o których mowa w ust. 1, moŝe być przez bank sporządzone w postaci elektronicznej i udostępnione kredytobiorcy za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu, w sposób właściwy dla danego rodzaju kanału, w przypadku, gdy kredytobiorca korzysta z elektronicznych kanałów dostępu do rachunku, a w elektronicznym kanale dostępu udostępniona jest taka funkcjonalność, albo przesyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez kredytobiorcę. 5. Formę i sposób udostępnienia zestawienia transakcji określa umowa. 6. Zestawienie jest udostępniane okresowo raz w miesiącu. 7. Kredytobiorca jest obowiązany niezwłocznie, jednakŝe nie później niŝ w terminie 14 dni po zakończeniu cyklu rozliczeniowego zgłosić nieotrzymanie albo nieudostępnienie zestawienia operacji za poprzedni cykl rozliczeniowy. 8. Kredytobiorca moŝe wystąpić z wnioskiem do banku o przesłanie kopii zestawienia operacji Kredytobiorca zobowiązany jest sprawdzać przeprowadzone transakcje z wykazanymi w zestawieniu operacji i zgłosić bankowi niezgodności w zestawieniu operacji. 2. W przypadku stwierdzenia przez posiadacza karty nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienaleŝycie wykonanych transakcji płatniczych lub innych nieprawidłowości posiadacz karty/uŝytkownik karty uprawniony jest do złoŝenia reklamacji w trybie i na zasadach określonych w JeŜeli posiadacz karty/uŝytkownik karty nie złoŝy reklamacji w terminie 13 miesięcy od dnia obciąŝenia rachunku karty albo od dnia w którym transakcja płatnicza miała zostać wykonana roszczenia posiadacza karty z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienaleŝycie wykonanych transakcji płatniczych wygasają Spłata zobowiązania wobec banku, powstałego w wyniku uŝywania karty moŝe nastąpić w formie: 1) przelewu bankowego na rachunek spłaty karty, 2) wpłat gotówkowych dokonanych na rachunek spłaty karty. 2. Kredytobiorca wybierając formę spłaty zadłuŝenia powinien uwzględnić fakt, iŝ rachunek spłaty karty jest uznawany w momencie wpływu środków do banku na rachunek spłaty karty; wpłata w złotych dokonana w banku na rachunek spłat karty, zostanie udostępniona na rachunku karty w tym samym dniu roboczym. 3. W kaŝdym z wyŝej wymienionych przypadków wymagane i wystarczające jest podanie numeru rachunku spłat karty; numer ten podany jest w zestawieniu transakcji udostępnianym posiadaczowi karty. W przypadku przelewu międzynarodowego wymagane jest takŝe podanie międzynarodowego literowego kodu banku. 4. Podstawą identyfikacji rachunku spłat karty jest wyłącznie jego numer lub numer i literowy kod banku. 5. W przypadku wpłaty środków na rachunek spłaty karty, spłata zadłuŝenia jest zaliczana na spłatę poszczególnych części zadłuŝenia w następującej kolejności: 1) prowizje i opłaty, 2) odsetki od zadłuŝenia przeterminowanego, 3) odsetki zaległe, 4) kapitał zaległy, 5) odsetki bieŝące, 6) kapitał bieŝący: a) transakcje gotówkowe, b) transakcje bezgotówkowe Kredytobiorca zobowiązany jest do dokonywania w kaŝdym miesiącu spłaty, co najmniej minimalnej kwoty do zapłaty określonej w zestawieniu operacji, w ciągu 22 dni kalendarzowych od daty zakończenia cyklu rozliczeniowego. 2. W trakcie trwania umowy nie ma moŝliwości zmiany cyklu rozliczeniowego. 3. Za datę wpłaty na rachunek spłaty karty uznaje się datę uznania rachunku spłaty karty. 4. Nieodebranie zestawienia operacji nie zwalnia kredytobiorcy z obowiązku dokonania zapłaty bankowi - do dnia spłaty minimalnej kwoty do zapłaty. 5. W przypadku nieodebrania zestawienia transakcji, o którym mowa w ust. 4, kredytobiorca, najpóźniej po upływie dziesięciu dni kalendarzowych od dnia rozliczeniowego, zobowiązany jest do kontaktu osobistego lub telefonicznego z bankiem, w celu ustalenia minimalnej kwoty do zapłaty i dnia spłaty. Rozdział 6 Opłaty, prowizje i oprocentowanie Bank pobiera naleŝne prowizje oraz opłaty poprzez obciąŝenie rachunku karty kredytowej zgodnie z zasadami określonymi w umowie i regulaminie, stosując stawki opłat i prowizji zgodnie z aktualną taryfą. 2. W dniu generowania zestawienia operacji bank nalicza odsetki: 1) dla transakcji gotówkowych - od daty waluty obciąŝenia do dnia poprzedzającego datę waluty uznania powodującego spłatę wykorzystanego w ten sposób limitu kredytowego, 2) dla transakcji bezgotówkowych od kwoty niespłaconej z tytułu dokonanych transakcji bezgotówkowych od daty waluty obciąŝenia do dnia poprzedzającego datę waluty uznania powodującego spłatę wykorzystanego w ten sposób limitu kredytowego, o ile do dnia spłaty określonego w poprzednim zestawieniu operacji kredytobiorca nie dokonał spłaty całości zadłuŝenia. 3. Bank pobiera naleŝne odsetki obliczone zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz regulaminie, poprzez obciąŝenie rachunku karty. 4. Od wykorzystanej przy uŝyciu karty kwoty limitu kredytowego bank pobiera odsetki oraz opłaty i prowizje za dokonane transakcje, w tym odsetki i prowizje naliczane dla transakcji gotówkowych. 5. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, Ŝe rok ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 6. Wykorzystany limit kredytowy oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określonej w umowie; zmienna stopa procentowa oznacza, iŝ oprocentowanie moŝe ulec zmianie w trakcie trwania umowy na zasadach w niej określonych; o aktualnej wysokości obowiązującego oprocentowania bank informuje kredytobiorcę w zestawieniu operacji. 33 Saldo dodatnie na rachunku karty kredytowej jest nieoprocentowane. Rozdział 7 Zastrzeganie kart Karta moŝe zostać zastrzeŝona przez: 1) bank w sytuacjach określonych w regulaminie lub w umowie, 2) posiadacza karty/uŝytkownika karty. 2. Na wniosek kredytobiorcy bank moŝe zastrzec wszystkie karty funkcjonujące w ramach jednego limitu kredytowego W przypadku utraty, kradzieŝy, przywłaszczenia albo nieuprawnionego uŝycia karty, lub nieuprawnionego dostępu do karty, posiadacz karty/uŝytkownik karty powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec kartę, podając swoje dane personalne. 2. ZastrzeŜenie, o którym mowa w ust. 1, moŝna dokonywać u agenta rozliczeniowego banku przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu: 1) z kraju tel , 2) z zagranicy tel Numery telefonów, o których mowa w ust. 2, dostępne są takŝe w komunikacie zamieszczonym w placówkach banku, materiałach informacyjnych banku lub na stronie internetowej banku. 4. Bank zastrzega sobie prawo zmiany agenta rozliczeniowego lub zmiany numerów, pod którymi dokonywane są zastrzeŝenia kart; w razie skorzystania z tego uprawnienia, bank powiadomi posiadacza karty/uŝytkownika karty o dokonanej zmianie w sposób określony w 47 ust ZastrzeŜenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, dokonane jest do końca terminu waŝności karty, powodując niemoŝliwość dalszego posługiwania się kartą; zastrzeŝenie karty nie moŝe być odwołane. 6. Posiadacz karty/uŝytkownik karty obowiązany jest potwierdzić telefoniczne zastrzeŝenie, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 7 dni roboczych, w placówce banku, która wydała kartę; na złoŝonym dokumencie bank potwierdza przyjęcie zastrzeŝenia. 7. W przypadku utraty karty oraz jej zastrzeŝenia, kredytobiorca moŝe wystąpić o wydanie nowej karty. 8. Wydanie nowej karty osobie, która zgłosiła utratę poprzednio wydanej karty moŝe nastąpić wyłącznie na wniosek kredytobiorcy. 9. Po dokonaniu zastrzeŝenia karty przez posiadacza karty/uŝytkownika karty, bank wydaje, na wniosek, posiadaczowi karty/uŝytkownikowi karty nową kartę w miejsce utraconej; karta zostanie wydana wraz z nowym numerem PIN. 10. ZastrzeŜenie karty nie wpływa na sposób naliczania odsetek, tzn. odsetki od dokonanych transakcji naliczane są w sposób określony w umowie i w niniejszym regulaminie. 11. Na wniosek złoŝony przez posiadacza karty lub uŝytkownika karty bank w ciągu 18 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, potwierdza dokonanie zgłoszenia, jak równieŝ na wniosek udostępniania kopię nagrania rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 2, jeŝeli miała ona miejsce Posiadacz karty/uŝytkownik karty zobowiązany jest do zniszczenia odzyskanej karty, która uprzednio została zastrzeŝona. 2. Posiadacz karty/uŝytkownik karty nie moŝe posługiwać się odzyskaną kartą, która uprzednio została zastrzeŝona Bank uprawniony jest do zastrzeŝenia karty: 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty, 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego uŝycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej; 3) z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez posiadacza zdolności kredytowej; 4) w razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy; 5) w innych przypadkach wskazanych w regulaminie. 2. Bank informuje posiadacza o zamiarze zastrzeŝenia karty, przed jej zastrzeŝeniem, a jeŝeli nie jest to moŝliwe niezwłocznie po zastrzeŝeniu karty, telefonicznie lub pisemnie. 3. Bank nie przekazuje informacji o zastrzeŝeniu karty, jeŝeli przekazanie tej informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, na wniosek posiadacza bank wydaje nową kartę, chyba Ŝe przyczyna leŝąca po stronie uŝytkownika karty lub posiadacza karty, z powodu której zastrzeŝono kartę, nie ustała. Rozdział 8

6 Zasady odpowiedzialności za operacje dokonane przy uŝyciu kart 38 Bank odpowiada, z zastrzeŝeniem 42, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej przez posiadacza karty/uŝytkownika karty transakcji płatniczej i zobowiązany jest niezwłocznie przywrócić obciąŝony rachunek karty do stanu jaki istniałby, gdyby nieautoryzowana transakcja płatnicza nie miała miejsca Bank ponosi wobec posiadacza karty odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej, zainicjowanej przez posiadacza karty/uŝytkownika karty, z zastrzeŝeniem ust Bank moŝe zwolnić się z odpowiedzialności: 1) jeŝeli wykaŝe brak powiadomienia w terminie, o którym mowa w 29 ust. 3, 2) jeŝeli wykaŝe nieprawidłowe podanie unikatowego identyfikatora, 3) w przypadku zaistnienia siły wyŝszej lub postępowania zgodnie odrębnymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 4) jeŝeli udowodni, iŝ rachunek dostawcy usług płatniczych odbiorcy został uznany w pełnej wysokości oraz w terminie. 3. JeŜeli bank ponosi odpowiedzialność, zgodnie z ust. 1, to niezwłocznie zwraca posiadaczowi kwotę niewykonanej lub nienaleŝycie wykonanej transakcji płatniczej poprzez przywrócenie obciąŝonego rachunku karty do stanu jaki istniałby gdyby nie miało miejsce niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej, z uwzględnieniem opłat i odsetek. 4. W przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt 4 dostawca odbiorcy ponosi wobec odbiorcy odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej JeŜeli zlecenie płatnicze zostało zainicjowane przez odbiorcę lub złoŝone za jego pośrednictwem dostawca odbiorcy ponosi odpowiedzialność wobec odbiorcy za prawidłowe przekazanie zlecenia płatniczego do banku, zgodnie z ustawą o usługach płatniczych. 2. Bank ponosi wobec posiadacza karty odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej w przypadku, gdy wpłata w złotych dokonana w banku na rachunek spłat karty nie zostanie udostępniona na rachunku karty w tym samym dniu roboczym. 3. Bank ponosi odpowiedzialność wobec posiadacza karty w przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania transakcji płatniczej za którą dostawca odbiorcy nie ponosi odpowiedzialności, zgodnie z ust W przypadku, o którym mowa w ust. 3 bank niezwłocznie zwraca płatnikowi kwotę niewykonanej lub nienaleŝycie wykonanej transakcji płatniczej poprzez przywrócenie obciąŝonego rachunku karty do stanu jaki istniałby gdyby nie miało miejsce niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej, z uwzględnieniem opłat i odsetek. 41 W przypadku niewykonanej lub nienaleŝycie wykonanej transakcji płatniczej: 1) zainicjowanej przez posiadacza karty - bank, bez względu na odpowiedzialność na wniosek posiadacza karty podejmuje niezwłocznie działania w celu prześledzenia transakcji płatniczej i powiadamia posiadacza karty o ich wyniku; 2) zainicjowanej przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem dostawca odbiorcy, bez względu na odpowiedzialność, podejmuje na wniosek odbiorcy niezwłoczne starania w celu prześledzenia transakcji płatniczej i powiadamia odbiorcę o ich wyniku Posiadacz karty odpowiada za skutki podania błędnego unikatowego identyfikatora numeru rachunku bankowego, który zgodnie ze zleceniem płatniczym ma być uznany lub obciąŝony, bez względu na dostarczone inne informacje dodatkowe. 2. Posiadacza karty obciąŝają operacje dokonane przez uŝytkowników kart oraz osoby, którym posiadacz karty/uŝytkownik karty udostępnił kartę lub ujawnił PIN lub hasło uŝywane w usłudze 3D- Secure. 3. Posiadacz karty, ponosi odpowiedzialność za autoryzowane transakcje płatnicze oraz inne autoryzowane operacje określone w umowie lub regulaminie, dokonane przy uŝyciu karty. 4. Posiadacza karty obciąŝają nieautoryzowane transakcje płatnicze do kwoty stanowiącej równowartość 150 euro obliczonej wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji płatniczej, jeśli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem: 1) posłuŝenia się utraconą lub skradzioną kartą lub, 2) przywłaszczenia karty lub jej nieuprawnionego uŝycia będącego wynikiem niedochowania obowiązków określonych w 35 ust 1 regulaminu. 5. Posiadacz karty odpowiada za nieautoryzowane transakcje w pełnej wysokości, jeŝeli posiadacz karty/uŝytkownik karty doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem raŝącego niedbalstwa naruszenia przez posiadacza karty lub uŝytkownika karty co najmniej jednego z obowiązków określonych w 15 ust. 1 pkt 1-3 i pkt Posiadacza karty obciąŝają operacje dokonane po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z 35 ust.1, jeśli doszło do nich z winy umyślnej odpowiednio posiadacza karty/uŝytkownika karty. 7. JeŜeli bank nie umoŝliwiłby dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w 35 ust. 1 w kaŝdym czasie, posiadacz karty nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba Ŝe doszło do nich z winy umyślnej odpowiednio posiadacza karty/uŝytkownika karty. Rozdział 9 Reklamacje Posiadacz karty zobowiązany jest na bieŝąco sprawdzać prawidłowość wykonania przez bank zleconych transakcji płatniczych złoŝonych w placówce banku oraz przy uŝyciu karty. 2. W przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zleceń, o których mowa w ust. 1, stwierdzenia nieautoryzowanych transakcji lub posiadania zastrzeŝeń dotyczących usług świadczonych przez bank lub jego działalności, posiadacz karty moŝe złoŝyć reklamację. 3. Reklamacja winna być złoŝona niezwłocznie, bezpośrednio po stwierdzeniu niezgodności w obciąŝeniu lub uznaniu rachunku karty lub powzięcia wiadomości o innym zdarzeniu dającym powód do złoŝenia reklamacji, z zastrzeŝeniem 29 ust Reklamacja moŝe być złoŝona w formie: 1) pisemnej - listownie na adres placówki banku prowadzącej rachunek lub innej dowolnej placówki banku, której adres znajduje się na stronie internetowej banku lub siedziby banku, 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na stronie internetowej banku, przy czym reklamacje dotyczące kart, winny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej - osobiście w dowolnej placówce lub siedzibie banku albo listownie. 5. Klient moŝe złoŝyć reklamację w placówce banku prowadzącej rachunek lub innej dowolnej placówce banku oraz w siedzibie banku. 6. Reklamacja winna być złoŝona na formularzu dostępnym w banku oraz na stronie internetowej banku lub w formie wskazanej w ust. 4; składając reklamacje klient przedkłada dowody dokonania operacji oraz inne dokumenty związane z transakcjami, o ile jest w ich posiadaniu. 7. Bank moŝe zwrócić się do posiadacza karty z prośbą o złoŝenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących zdarzenia, którego reklamacja dotyczy, a takŝe o doręczenie dodatkowych dokumentów, słuŝących do wykazania zasadności reklamacji. 8. W przypadku złoŝenia przez posiadacza karty reklamacji w formie pisemnej w placówce banku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bank na Ŝądanie posiadacza karty przekazuje potwierdzenie złoŝenia reklamacji w sposób uzgodniony klientem lub pocztą elektroniczną. 9. Bank odpowiada na reklamację niezwłocznie, jednak nie później niŝ w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 10. W przypadku konieczności podjęcia przez bank czynności dodatkowych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, termin ten moŝe ulec wydłuŝeniu do 90 dni od daty wpływu do banku reklamacji. 11. W przypadku braku moŝliwości udzielenia odpowiedzi na złoŝoną reklamację w terminie określonym w ust. 9 bank: 1) wyjaśnia przyczyny opóźnienia, 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone, 3) wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie moŝe być dłuŝszy niŝ termin wskazany w ust. 10, z zastrzeŝeniem ust W przypadku transakcji dokonanych karta płatniczą poza granicami kraju i wymagających konieczności uzyskania informacji od organizacji zajmującej się rozliczeniem transakcji wykonywanych przy uŝyciu kart płatniczych, jeŝeli w terminie o którym mowa w ust. 10 bank nie otrzyma wiąŝącego stanowiska od agenta rozliczeniowego, po upływie 90 dni od daty wpływu reklamacji bank warunkowo uznaje rachunek reklamowaną kwotą; w przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne wykaŝe, Ŝe reklamacja jest niezasadna, bank ma prawo obciąŝyć rachunek karty ponownie reklamowaną kwotą; bank informuje posiadacza karty o warunkowym uznaniu rachunku karty w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z klientem. 13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, bank informuje posiadacza karty o rozstrzygnięciu reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi od organizacji zajmującej się rozliczeniem transakcji wykonywanych przy uŝyciu kart płatniczych, nie później niŝ w terminie 7 dni. 14. Bank przekazuje informuje o rozstrzygnięciu reklamacji klienta, w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z klientem. 44 W przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji, bank uznaje rachunek karty w dniu uznania reklamacji W przypadku sporu z bankiem posiadacz karty moŝe zwrócić się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 2. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji klient moŝe: 1) skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banku Polskich, 2) złoŝyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, 3) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. 3. JeŜeli działanie banku narusza przepisy prawa posiadacz karty/uŝytkownik karty moŝe złoŝyć skargę do Komisji Nadzoru Finansowego. Rozdział 10 Taryfa prowizji i opłat Za czynności związane z funkcjonowaniem kart bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie z taryfą, z której wyciąg posiadacz karty otrzymuje przy zawieraniu umowy. 2. Obowiązująca taryfa jest publicznie udostępniona w lokalach banku, w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń oraz w postaci elektronicznej na stronie internetowej banku. 3. Bank uprawniony jest do zmiany taryfy na warunkach i w trybie określonym w umowie. Rozdział 11 Zmiana umowy o kartę i regulaminu Zmiana umowy o kartę wymaga formy pisemnej, z zastrzeŝeniem ust Posiadacz karty/uŝytkownik karty moŝe dokonać zmiany: 1) danych osobowych posiadacza karty/uŝytkownika karty podanych przez te osoby w umowie, w tym: a) zmiany imion lub nazwisk, b) zmiany adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji, c) rodzaju, serii i numeru dokumentu toŝsamości, d) zmiany numeru telefonu, e) zmiany adresu ,

7 2) sposobu i zasad wysyłania przez bank powiadomień, 3) wysokości: limitu dziennych wypłaty gotówki i limitu dziennych operacji bezgotówkowych obowiązujące posiadacza karty/uŝytkownika karty, 4) sposobu generowania i udostępniania zestawień operacji dokonanych przy uŝyciu karty, 5) rodzajów i zakresu ubezpieczeń, składając pisemne oświadczenie, podpisane zgodnie z wzorem podpisu na wniosku i dostarczenie go do placówki banku prowadzącej rachunek karty. 3. Bank uprawniony jest do zmiany numeracji rachunku karty i rachunku spłaty karty z przyczyn technicznych oraz z uwagi na zmianę przepisów prawa, w zakresie numeracji rachunków bankowych zgodnych z standardami międzynarodowymi; o zmianie numeracji rachunków bank informuje posiadacza karty, w terminie 3 miesięcy przed wprowadzeniem zmian. 4. O wprowadzonych zmianach, o których mowa w ust. 3, 46 ust. 3, 48 oraz w innych przypadkach określonych w regulaminie, bank zawiadamia kredytobiorcę, na co najmniej 2 miesiące przed proponowana datą ich wejścia w Ŝycie, w sposób określony w umowie, tj.: 1) w formie pisemnej - na adres do korespondencji podany przez kredytobiorcę we wniosku lub w umowie lub 2) w postaci elektronicznej: a) w sposób właściwy dla danego rodzaju elektronicznego kanału dostępu lub b) drogą elektroniczną na adres elektroniczny wskazany przez kredytobiorcę. 5. JeŜeli przed proponowanym dniem wejścia w Ŝycie zmian posiadacz karty nie dokona wypowiedzenia umowy lub nie zgłosi sprzeciwu, uznaje się, Ŝe zmiany zostały przyjęte i obowiązują strony od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie. 6. Bank zawiadamiając o zmianach, o których mowa w ust. 5, powiadamia jednocześnie posiadacza karty, Ŝe: 1) jeŝeli przed proponowaną datą wejścia w Ŝycie zmian posiadacz karty nie złoŝy sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie, 2) posiadacz karty ma prawo przed datą wejścia w Ŝycie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat, 3) w przypadku gdy posiadacz karty złoŝy sprzeciw, o którym mowa w pkt 1, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w Ŝycie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat. 7. Posiadacz karty moŝe złoŝyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian, o których mowa w ust. 4, pisemnie lub w postaci elektronicznej przy uŝyciu elektronicznych kanałów dostępu, pod warunkiem zapewnienia prawidłowej identyfikacji posiadacza, jeŝeli składanie takich oświadczeń mieści się w udostępnionym przez bank zakresie funkcjonalności danego kanału dostępu Bank uprawniony jest do zmiany niniejszego regulaminu z waŝnych przyczyn, za które uznaje się: 1) wprowadzenie zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa regulujących działalność sektora bankowego lub świadczenie przez banki usług, w tym zmiany obowiązujących bank zasad dokonywania czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie dotyczącym kart kredytowych, 2) wprowadzenie nowej interpretacji przepisów regulujących działalność sektora bankowego lub świadczenie przez banki usług wynikającej z orzeczeń sądów, w tym sądów Wspólnoty Europejskiej, decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych w tym zakresie organów lub urzędów kontrolnych, w tym organów i urzędów Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym kart kredytowych, 3) zmiany obowiązujących bank zasad wydawania kart płatniczych i wykonywania operacji przy ich uŝyciu wskutek zmian wprowadzonych przez którąkolwiek organizację płatniczą, 4) dostosowanie do koniecznych zmian w systemach teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych banku lub innych podmiotów, z usług których bank korzysta lub będzie korzystać przy wykonywaniu czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie dotyczącym kart kredytowych, 5) zmiany rozwiązań organizacyjno-technicznych dotyczących wykonywania przez bank czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, mających na celu wzrost bezpieczeństwa danych objętych tajemnicą bankową w zakresie dotyczącym kart kredytowych, 6) zmiany zakresu lub formy realizacji czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, w zakresie dotyczącym kart kredytowych Wszelkie dane osobowe posiadacza karty/uŝytkownika karty : 1) imię i nazwisko, 2) adres zamieszkania, 3) PESEL, 4) rodzaj, seria i numer dokumentu toŝsamości, 5) data urodzenia, 6) adres do korespondencji, 7) dane dotyczące rezydencji podatkowej lub dewizowej, 8) adres poczty elektronicznej, a takŝe inne dane wskazane przez kredytobiorcę, posiadacza karty/uŝytkownika karty lub wymagane oświadczenia tych osób, składane są na odrębnych formularzach i wykorzystywane przez bank, jako obowiązujące do wszystkich umów zawieranych z bankiem; wypełniony formularz z danymi osobowymi stanowi integralną część umowy o kartę, w zakresie regulowanym niniejszym paragrafem. 2. Kredytobiorca/posiadacz karty/uŝytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić bank o kaŝdej zmianie jakichkolwiek danych osobowych podanych przez siebie i zamieszczonych w formularzu oraz przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające ich zmianę. Rozdział 12 Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o kartę 50 Umowa o kartę ulega rozwiązaniu w przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia KaŜda ze stron moŝe rozwiązać umowę o kartę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przy czym bank moŝe wypowiedzieć umowę z przyczyn wskazanych w umowie. 2. Termin wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesiąc, gdy wypowiedzenie składa kredytobiorca, a dwa miesiące, gdy wypowiedzenie składa bank. 3. Bieg wypowiedzenia umowy rozpoczyna się od dnia następnego po dniu doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu. 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o kartę bank przesyła kredytobiorcy na ostatni podany przez niego adres do korespondencji. 5. W przypadku nieuregulowania wymagalnych naleŝności wobec banku, bank wszczyna wobec kredytobiorcy postępowanie sądowe W przypadku, gdy posiadacz karty/uŝytkownik karty decyduje się w okresie waŝności karty zrezygnować z jej uŝywania, kredytobiorca jest zobowiązany pisemnie powiadomić o tym bank i zwrócić kartę po rozwiązaniu umowy. 2. Rezygnacja z uŝywania karty przez posiadacza karty, równoznaczna jest z wypowiedzeniem umowy przez kredytobiorcę. 3. Kredytobiorca zobowiązany jest do upływu okresu wypowiedzenia spłacić saldo zadłuŝenia i uiścić wszelkie naleŝne bankowi odsetki, opłaty i prowizje oraz zwrócić karty. 53 Umowa o kartę wygasa lub ulega rozwiązaniu: 1) wskutek upływu terminu, na jaki została zawarta z dniem utraty waŝności karty, o ile karta nie została wznowiona, 2) wskutek upływu terminu wypowiedzenia, 3) w razie śmierci posiadacza karty z dniem jego śmierci, 4) wskutek złoŝenia sprzeciwu, o którym mowa w 47 ust. 6 pkt 1, z dniem poprzedzającym dzień wejścia w Ŝycie proponowanych zmian, 5) wskutek złoŝenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez posiadacza karty z dniem doręczenia oświadczenia do banku. 2. W przypadku rozwiązania umowy, z powodu jej nienaleŝytego wykonania przez posiadacza karty, bank ma prawo przekazać informacje o posiadaczu karty, w zakresie określonym w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych, innym wydawcom instrumentów płatniczych; informacje o posiadaczu karty moŝe udostępniać wydawcom instrumentów płatniczych i gromadzić w tym celu instytucja utworzona na podstawie art. 105 ust. 4 Prawo bankowe W przypadku zastrzeŝenia karty wydanej uŝytkownikowi karty, o fakcie zastrzeŝenia bank powiadamia równieŝ posiadacza karty. 2. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy bank zastrzega wszystkie wydane na podstawie umowy karty 3. W przypadku zastrzeŝenia karty lub wypowiedzenia umowy przez bank, kredytobiorca zobowiązany jest do uregulowania aktualnego zadłuŝenia wynikającego z umowy w terminie wskazanym przez bank; zastrzeŝenie karty przez jej posiadacza i rezygnacja z wydania karty nowej w miejsce utraconej, równieŝ zobowiązuje kredytobiorcę do spłaty istniejącego zadłuŝenia wobec banku w wyznaczonym terminie. 4. Po upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 3, bank nalicza od kapitału wykorzystanego kredytu odsetki według określonej w umowie stopy procentowej, jak dla naleŝności przeterminowanych. 5. Bank ma prawo do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego na podstawie złoŝonego oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa W okresie obowiązywania umowy posiadacz karty moŝe Ŝądać udostępniania regulaminu i kopii zawartej umowy, które udostępnianie są w sposób ustalony z posiadaczem karty. 2. W okresie obowiązywania umowy, oprócz informacji, o których mowa w 28 na wniosek posiadacza karty, w kaŝdym czasie, bank udostępnia w uwzględniony sposób informacje dotyczące rachunku karty i wykonanych transakcji, za które moŝe pobrać opłatę zgodną z taryfą Bank jest podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Umowa zawierana jest w języku polskim, w formie pisemnej; językiem jakim strony porozumiewają się w trakcie obowiązywania umowy jest język polski. 3. Umowa podlega prawu polskiemu. 4. Dokumenty i oświadczenia złoŝone przez posiadacza powinny być sporządzone w języku polskim lub na Ŝądanie banku przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 5. Do określenia sądów właściwych do rozstrzygania sporów wynikających z umowy o kartę zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 57 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 58 Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 19 lutego 2014 roku.

8 Standardowe limity dzienne wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych dla kart kredytowych Visa i MasterCard Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym. Rodzaj transakcji Wysokość limitu dzienny limit wypłat transakcji bezgotówkowych dzienny limit wypłat gotówki do wysokości przyznanego, a niewykorzystanego limitu zł. Załącznik nr 2 do Regulaminu funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym. Zasady funkcjonowania usługi 3D-Secure w ESBANKU Banku Spółdzielczym 1 1. Usługa 3D-Secure jest usługą dodatkowego potwierdzania transakcji dokonywanych w serwisach internetowych oferujących tego typu usługę, poprzez wprowadzenie osobistego hasła, zdefiniowanego podczas aktywacji w usłudze. 2. Usługa 3D-Secure funkcjonuje pod nazwą MasterCard Secure Code lub Verified by VISA i dostępna jest w serwisach internetowych certyfikowanych przez VISA i MasterCard. 3. Warunkiem korzystania z usługi 3D-Secure przy dokonywaniu transakcji w Internecie jest jej dostępność w danym serwisie internetowym. 4. W przypadku udostępnienia przez bank moŝliwości dokonywania kartą operacji na odległość, tj. bez fizycznego przedstawienia karty, przy operacjach zapłaty za towar zakupiony za pośrednictwem Internetu, autoryzacja posiadacza karty/uŝytkownika karty polega na podaniu, w zaleŝności od wymagań odbiorcy: 1) w przypadku sklepów internetowych oferujących usługę 3D-Secure prawidłowego numeru karty, daty waŝności i ostatnich trzech cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu (tzw. CVV2/CVC2)oraz dodatkowego hasła, o którym mowa w 2 ust. 6; 2) w przypadku sklepów internetowych, które nie udostępniły usługi 3D-Secure prawidłowego numeru karty, daty waŝności i ostatnich trzech cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu (tzw. CVV2/CVC2) albo prawidłowego numeru karty i daty waŝności. Rejestracja i korzystanie 3D-Secure 2 1. Korzystanie z usługi 3D-Secure jest dostępne dla posiadacza karty/uŝytkownika karty, który dokonał uprzednio aktywacji usługi. 2. Posiadacz karty/uŝytkownik karty aktywuje usługę 3D-Secure przed dokonaniem pierwszej transakcji w Internecie lub podczas dokonywania zakupów w serwisach internetowych, które ją wdroŝyły. 3. Aktywacja usługi 3D-Secure dokonywana jest tylko raz i wymaga od posiadacza karty/uŝytkownika karty potwierdzenia swojej toŝsamości poprzez podanie danych osobowych, którymi dysponuje bank. 4. Posiadacz karty/uŝytkownik karty Maestro, Visa Electron lub Visa Business Electron podczas aktywacji usługi 3D-Secure powinien podać dodatkowo hasło tymczasowe przekazane przez bank; celem otrzymania hasła tymczasowego posiadacz karty, który chce aktywować usługę 3D-Secure i nie posiada hasła tymczasowego, winien skontaktować się z bankiem. 5. Posiadacz karty/uŝytkownik karty innej niŝ wymienione w ust. 4 dokonuje aktywacji usługi na zasadach określonych w ust W trakcie aktywacji usługi 3D-Secure posiadacz karty/uŝytkownik karty, zobowiązany jest do ustalenia osobistego hasła, wykorzystywanego do autoryzowania transakcji dokonywanych w Internecie W trakcie aktywacji usługi 3D-Secure posiadacz karty/uŝytkownik karty, poza ustaleniem hasła, o którym mowa 2 ust. 6, zobowiązany jest równieŝ do określenia wiadomości PAM (Personal Assurance Message). 2. PAM jest komunikatem, wyświetlanym przy dokonywaniu transakcji w Internecie, jako potwierdzenie autentyczności strony, na której posiadacz karty/uŝytkownik karty dokonuje autoryzacji przeprowadzanej transakcji. Odpowiedzialność 4 1. Posiadacz karty/uŝytkownik karty zobowiązany jest do : 1) przechowywania i ochrony hasła osobistego uŝywanego w usłudze 3D-Secure, z zachowaniem naleŝytej staranności, w sposób uniemoŝliwiający dostęp do hasła osobom trzecim; 2) nieprzechowywania karty razem z hasłem osobistym uŝywanym w usłudze 3D-Secure; 3) nieudostępniania hasła osobistego uŝywanego w usłudze 3D-Secure osobom nieuprawnionym. 2. Posiadacza rachunku obciąŝają transakcje dokonane przez uŝytkowników kart oraz osoby, którym posiadacz karty/uŝytkownik karty udostępnił kartę lub ujawnił hasło uŝywane w usłudze 3D-Secure.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 roku zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Załącznik Nr 8 do Uchwały 214/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie z dnia 31.08.2012 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart. kredytowych MasterCard Business dla. klientów instytucjonalnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart. kredytowych MasterCard Business dla. klientów instytucjonalnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 7 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

Poznań, listopad 2013 r.

Poznań, listopad 2013 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, listopad 2013 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pomorski, maj 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 08/08/2015 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 27 sierpnia 2015 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych Poznań, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce Bank Spółdzielczy w Sokółce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16/08 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 10.04.2008 r. Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim nr 23/Z/2014 z dnia 27.02.2014r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 6 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 5 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik 6 do Uchwały nr 214/2012 Zarządu BS w Oławie z dnia 31.08.2012 Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, listopad 2013 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Gold dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Gold dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 3 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Gold dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały 203 /2013 z dnia 27.03.2013r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim Nr 24/Z/2014 z dnia 27.02. 2014r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Przemków, luty 2012 r.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Przemków, luty 2012 r. Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie, wrzesień 2012 r.

Kowalewo Pomorskie, wrzesień 2012 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim i SGB-Bank S.A. Kowalewo Pomorskie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 885/2014 z dnia 04.12.2014 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Jarocin, grudzień 2014 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa, MasterCard i MasterCard Electronic w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa, MasterCard i MasterCard Electronic w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa, MasterCard i MasterCard Electronic w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Ośno Lubuskie, listopad 2009 r. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Pucku. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 85/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pucku z dnia 10.09.2015 r. Bank Spółdzielczy w Pucku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Puck,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania mi

Regulamin funkcjonowania mi Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pmorski, maj

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Pucku. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 58/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pucku z dnia 09.06.2015 r. Bank Spółdzielczy w Pucku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych Puck,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych. Rumia, listopad 2016 r.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych. Rumia, listopad 2016 r. Rozdział 1 Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Rumia, listopad 2016 r. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart charge dla Klientów indywidualnych w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie

Regulamin funkcjonowania kart charge dla Klientów indywidualnych w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Regulamin funkcjonowania kart charge dla Klientów indywidualnych w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Ciechanów, sierpień 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydawanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 7/R/2015 Zarządu Kaszubskie Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 stycznia 2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych Wejherowo, styczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Załącznik do Uchwały nr 129/2015 Zarządu Banku Spóldzielczego w Starogardzie Gdańskim z dnia 25.11.2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II ZASADY PRZYZNAWANIA LIMITU KREDYTU... 7 ROZDZIAŁ III WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 69/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 14 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Wejherowo, maj 2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w śaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w śaganiu Załącznik do Uchwały Nr 24/02/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w śaganiu z dnia 28 września 2012 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipec 2015 r. SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ...

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ... Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Kowal, maj 2007 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych bankach spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych bankach spółdzielczych Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

WYKAZ ZMIAN w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych WYKAZ ZMIAN w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych Zapis dotychczasowy 1 pkt 10 bazowa stopa procentowa stopa procentowa pochodząca z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. . Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro i Visa Electron wydawanych do Kont prywatnych SGB 24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego w Szczucinie

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego w Szczucinie BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/8/2014 Zarządu BS w Szczucinie z dnia 28.11.2014r. obowiązuje od 01.02.2015r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Poznań,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Załącznik nr do Uchwały Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie nr /2016 z dnia 2016 r. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych,

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Poznań, luty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin funkcjonowania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GLIWICACH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GLIWICACH Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Gliwicach nr 2/74/2015 z dnia 17.09.2015r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie Strzelin, czerwiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE Niniejszy Regulamin karty kredytowej keep it simple określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ...

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ... Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro, Visa Electron i Visa Electron,,młodzieżowa w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego Nr 05/06/2016 z dnia 06 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego Nr 05/06/2016 z dnia 06 czerwca 2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego Nr 05/06/2016 z dnia 06 czerwca 2016 r. R e g u l a m i n f u n k cj o n o w a n i a k a r t k r e d y t o w y c h i c h a r g e d l a k l

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 140/R/2015 Zarządu Kaszubskie Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 25 listopada 2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych Wejherowo, listopad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ I Obowiązuje od 3 grudnia 2015 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin funkcjonowania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Poznań, marzec 2013 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 26/R/2016 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego z dnia 17 marca 2016 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Wejherowo, marzec 2016 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE KART I NUMERU PIN... 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r.

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r. REGULAMIN wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Warszawa, październik 2013 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/9/2013 Zarządu BS w Szczucinie z dnia 31.12.2013r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE Szczucin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA Business

Bardziej szczegółowo

Umowa z dnia o wydanie i uŝywanie karty płatniczej debetowej Banku BPH S.A. do rachunku bankowego

Umowa z dnia o wydanie i uŝywanie karty płatniczej debetowej Banku BPH S.A. do rachunku bankowego Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr Z PMiZP_2012 z dn. Umowa z dnia o wydanie i uŝywanie karty płatniczej debetowej Banku BPH S.A. do rachunku bankowego W dniu pomiędzy Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Tczew, 14 grudzień 2015 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Tczew, 14 grudzień 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 84/2015 Zarządu BS w Tczewie. z dnia 13.10. 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Tczew, 14 grudzień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Poznań, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE LEGIONOWO 2008 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 94 /09/2012 Zarządu LWBS Drezdenko z dnia 20.09.2012r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, sierpień 2017r.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, sierpień 2017r. Załącznik do Uchwały nr 07/08/2017 Zarządu PBS z dnia 17.08.2017 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, sierpień 2017r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej keep it simple określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard Załącznik do Uchwały nr 66/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 07 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, lipiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały 206/2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo