Dokumentacja UŜytkownika Systemu COMARCH CDN XL. Moduł: Import. Wersja 9.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja UŜytkownika Systemu COMARCH CDN XL. Moduł: Import. Wersja 9.5"

Transkrypt

1 Dokumentacja UŜytkownika Systemu COMARCH CDN XL

2 Spis treści 8 Import Ogólny opis funkcjonalności modułu Menu główne i pasek narzędzi Menu główne System Listy Zestawienia Księgowość Dokumenty Zadania Pasek narzędzi Lista dokumentów importowych Informacje ogólne Funkcje i przyciski wspólne Menu kontekstowe Lista dokumentów importowych, zakładka: Zakup Zakładka: PZ Zakładka: FAI Lista dokumentów importowych, zakładka: SAD/FWS Zakładka: SSC Zakładka: SAD Zakładka: FWS Zakładka: FWZ Dokumenty uwagi ogólne Dokumenty Numeracja Płatnik na dokumentach Płatnik przypisany do formy płatności a płatnik przypisany do kontrahenta Zatwierdzanie Informacja o poprzednich transakcjach Wykorzystanie dokumentów w procesach Procesy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych Procesy w transakcjach zakupu z importu (poza UE) Atrybuty Dane binarne

3 8.5 Faktura zakupu importowa (FAI) Informacje ogólne Generowanie FAI Faktura zakupu importowa, zakładka: Ogólne Okno: Element transakcji Zakładka: Ogólne Zakładka: Dostawy Zakładka: Poprzednia Faktura zakupu importowa, zakładka: Kontrahent Faktura zakupu importowa, zakładka: Płatności Faktura zakupu importowa, zakładka: Nagłówek Korekta faktury importowej (FKI) Faktura wewnętrzna po stronie sprzedaŝy (FWS) FWS, zakładka: Ogólne Okno: Element transakcji Zakładka: Ogólne Zakładka: Kwoty FWS, zakładka: Kontrahent FWS, zakładka: Urząd FWS, zakładka: Kwoty FWS, zakładka: Nagłówek FWS, zakładka: VAT Korekta faktury wewnętrznej po stronie sprzedaŝy (FKS) Faktura wewnętrzna po stronie zakupu (FWZ) FWZ, zakładka: Ogólne FWZ, zakładka: Kontrahent FWZ, zakładka: Urząd FWZ, zakładka: Kwoty FWZ, zakładka: Płatności FWZ, zakładka: Nagłówek FWZ, zakładka: VAT Korekta faktury wewnętrznej po stronie zakupu (FKZ) SAD Składu Celnego (SSC) SAD Składu Celnego, zakładka: Ogólne Okno: Element transakcji

4 Zakładka: Ogólne Zakładka: Kwoty Zakładka: Dostawy SAD Składu Celnego, zakładka: Kwoty SAD Składu Celnego, zakładka: Nagłówek SAD (SAD) SAD, zakładka: Ogólne Okno: Element transakcji Zakładka: Ogólne Zakładka: Kwoty Zakładka: Dostawy SAD, zakładka: Urząd SAD, zakładka: Zgłaszający SAD, zakładka: Kwoty/Zbiorczo SAD, zakładka: Kwoty/Szczegóły SAD, zakładka: Płatności SAD, zakładka: Nagłówek SAD, zakładka: Inne SAD, zakładka: VAT Przyjęcie zewnętrzne importowe (PZI) Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Ogólne Okno: Element transakcji Zakładka: Ogólne Zakładka: Kalkulacja Zakładka: Dostawy Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Kontrahent Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Kaucje Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Nagłówek Korekta przyjęcia importowego (PKI) Informacje ogólne Korekta przyjęcia importowego generowana z dokumentu SAD/FWS Korekta przyjęcia importowego generowana z FKI Korekta przyjęcia importowego generowana z FKS Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Ogólne Okno: Korekta wartości dokumentu Okno: Element transakcji Zakładka: Ogólne Zakładka: Dostawy

5 Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Kontrahent Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Kaucje Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Nagłówek Intrastat Informacje ogólne Konfiguracja Uwzględnianie kwot w deklaracji Intrastat Grupa opcji: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat Wyjątek Lista Intrastat Intrastat (przywóz/wywóz) Intrastat, zakładka: Ogólne Okno: Element, Ogólne Okno: Element, Elementy źródłowe Intrastat, zakładka: Urząd Intrastat, zakładka: Zgłaszający Intrastat, zakładka: Nagłówek Listy pomocnicze Kody CN Okno: Kod CN Kategorie celne Okno: Kategoria Słownik kwot SAD Okno: Definiowalna kwota SAD

6 8 Import 8.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu, słuŝy do rejestrowania zakupu i przyjęcia towaru pochodzącego z importu oraz nabycia wewnątrzwspólnotowego. Pozwala na pełne odzwierciedlenie procesu zakupu, z uwzględnieniem odprawy celnej, umoŝliwia wyliczenie opłat celnych oraz wartości przyjmowanego towaru z ich uwzględnieniem. Rejestruje zobowiązania w walucie wobec dostawców zagranicznych i w złotych wobec Urzędu Celnego. UmoŜliwia obsługę składów celnych., jest ściśle zintegrowany z modułami: SprzedaŜ i Zamówienia, i korzysta z ich funkcji, dlatego pomocne moŝe być odwołanie się do dokumentacji równieŝ tych modułów. System CDN XL umoŝliwia równieŝ wygenerowanie deklaracji Intrastat na podstawie wystawionych dokumentów w systemie, co uzupełnia obsługę transakcji wewnątrzwspólnotowych. 8.2 Menu główne i pasek narzędzi Menu główne Rys. 8.1 Menu główne i pasek narzędzi modułu: Import. Menu główne modułu: Import, zawiera wiele opcji standardowych oraz dostępnych w innych modułach. System Aktywne sesje lista aktywnych sesji operujących na bieŝącej bazie danych. Konfiguracja okno konfiguracji podstawowych parametrów systemu. Zmiana hasła zmiana hasła bieŝącego operatora. Zmiana daty zmiana bieŝącej daty, podpowiadanej jako data transakcji. Zmiana okresu wybór okresu obrachunkowego. Zmiana kontekstu operatora wybór centrum struktury praw spośród tych, do których naleŝy bieŝący operator. Zmiana operatora umoŝliwia zmianę operatora w otworzonym module. Zakazy kontekstowe okno definiowania zakazów dostępu do pewnych funkcji (okien) dla operatorów. Zawiera ono listę funkcji odpowiadających aktualnie otwartym oknom. Dla kaŝdej z tych funkcji moŝna stworzyć listę operatorów, którzy nie będą mieli do niej dostępu. Ustanowione w ten sposób zakazy znajdą się na liście zakazów dla operatora, definiowanej z poziomu centrum struktury praw. Domyślne ustawienia okien funkcja słuŝy przywróceniu domyślnego ustawienia okien w module. Ustawienia uŝytkownika okno konfiguracji wyglądu ekranu, m.in. tła programu. Ustawienie drukarki wybór domyślnej drukarki i ustawienia jej parametrów. Dodatki lista dodatków funkcjonalnych. Dodatki funkcjonalne zwane callbackami opisane są w dokumentacji modułu: Administrator. 8.6

7 Listy Koniec pracy zamknięcie modułu: Import. Kontrahenci lista zawierająca dostawców, odbiorców, akwizytorów i spedytorów. Urzędy lista urzędów. Z tej listy wybierany jest Urząd celny, wobec którego powstaje zobowiązanie tworzone dokumentem SAD. Towary lista towarów. Nazwa Towary jest umowna, lista zawiera równieŝ usługi, koszty, kaucje i produkty. Banki lista banków. Waluty waluty dostępne w systemie oraz ich kursy. Kody CN lista kodów CN, wykorzystywanych w imporcie i w Intrastacie dla klasyfikacji towarów. Kategorie celne lista odpowiadająca Taryfie Celnej. Źródło danych dla składników celnych towaru. Słownik kwot SAD lista definiowalnych rodzajów kwot, które mogą być przypisane do dokumentu SAD i uwzględniane w wyliczeniach opłat celnych i zobowiązania wobec Urzędu Celnego. Zestawienia Intrastat otwiera okno: Lista Intrastat, w którym wyświetlone są deklaracje Intrastat. Z poziomu okna moŝna generować nowe deklaracje. Księgowość Płatności lista nierozliczonych płatności. Preliminarz płatności okno z preliminarzem płatności. Zapisy kasowe/bankowe okno z bieŝącym raportem kasowym i innymi listami zapisów kasowo/bankowych. Rejestry VAT lista zapisów w rejestrach VAT. Rejestry kasowe/bankowe lista rejestrów. Dokumenty Zadania Dokumenty handlowe lista dokumentów zakupowych, importowych, sprzedaŝowych, eksportowych, kaucji, wewnętrznych, magazynowych, reklamacji, transportowych Zamówienia lista zapytań, ofert i zamówień sprzedaŝy/zakupu. Pełna funkcjonalność tej listy (modyfikowanie danych) jest dostępna dla UŜytkownika posiadającego licencję na moduł: Zamówienia Bilans stanu towarów - dokument, który umoŝliwia analizę zasobów, zamówień, planowanych ilości wybranych towarów w określonym przedziale czasu z uwzględnieniem wybranych magazynów Plany zapotrzebowania umozliwia podanie okresu, na który określany będzie plan zapotrzebowania oraz towar, będący przedmiotem planu Notatnik - słuŝy przygotowaniu szablonu transakcji (specyfikacji towaru) W tym menu zgromadzone są funkcje, dotyczące definiowania i realizacji procesów oraz generowania i wykonywania zadań z poziomu terminarzy w systemie: 8.7

8 Terminarz otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego moŝliwy jest podgląd/edycja zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji w dokumentacji modułu: Administrator. Skrzynka pracownika otwiera okno: Skrzynka pracownika, z poziomu którego operator/pracownik moŝe obsłuŝyć wszystkie procesy przypisane do siebie, do centrum, w którym się znajduje oraz do podległych pracowników (według struktury podległościowej). Obsługa procesu z poziomu skrzynki pracownika to moŝliwość uruchomienia procesu i wykonywania kolejnych zadań. Więcej informacji na temat funkcjonalności procesów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Lista procesów w oknie wyświetlone są wszystkie aktywne procesy, zarejestrowane w systemie. Poziomu okna moŝna uruchomić wybrany proces, wyświetlić jego historię itd. Więcej informacji na temat funkcjonalności procesów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator Pasek narzędzi Pasek narzędzi składa się z dwóch sekcji. Sekcja lewa, to przyciski zawsze widoczne, z których większość uruchamia te same funkcje, co opcje menu głównego. Zapewniają one szybki dostęp do podstawowych funkcji systemu. Druga sekcja, prawa, to przyciski widoczne i aktywne tylko wtedy, gdy otwarte jest odpowiednie okno. Uruchamiają one funkcje związane z danymi wyświetlanymi w aktywnym oknie. Przyciski lewej sekcji: [Lista kontrahentów] - otwiera okno: Kontrahenci. [Lista towarów] - otwiera okno: Towary. [Lista banków] - otwiera okno: Banki. [Lista kursów walut] - otwiera okno: Waluty. [Lista urzędów] - otwiera okno: Lista urzędów. [Lista płatności] - otwiera okno: Lista nierozliczonych płatności. [Zapisy kasowe/bankowe] - otwiera okno: Zapisy kasowe/bankowe. [Lista rejestrów VAT] - otwiera okno: Rejestr VAT. [Lista dokumentów handlowych i magazynowych] - otwiera okno: Lista dokumentów handlowych i magazynowych. [Lista dokumentów importowych] - otwiera okno: Lista dokumentów importowych. [Lista zamówień] - otwiera okno: Lista zapytań ofertowych, ofert i zamówień. [Terminarz] otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego moŝliwy jest podgląd/edycja zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji w dokumentacji modułu: Administrator. Podstawowe funkcje modułu: Import, dostępne są na liście dokumentów importowych, otwieranej przyciskiem:. 8.8

9 Przyciski prawej sekcji, aktywne dla niektórych okien: [Drukuj] uruchamia domyślny wydruk związany z aktywnym oknem. Umieszczona obok strzałka rozwija menu wyboru wydruku, jeśli z danym oknem związanych jest wiele róŝnych wydruków. [Wyślij wydruk domyślny] funkcja słuŝy wysyłaniu domyślnego wydruku w formacie PDF za pomocą . Umieszczona obok strzałka rozwija menu wyboru wydruku, jeśli z danym oknem związanych jest wiele róŝnych wydruków. Więcej informacji w dokumentacji: Interfejs. [Wykres] wyświetla domyślny wydruk związany z aktywnym oknem. Umieszczona obok strzałka rozwija menu wyboru wykresu, jeśli z danym oknem związanych jest wiele róŝnych wydruków. [Wykonaj] wykonuje szybki raport związany z aktywnym oknem. [Eksport do arkusza kalkulacyjnego] przycisk jest dostępny (widoczny), jeśli w aktywnym oknie wyświetlona jest lista (tabela), która moŝe być wyeksportowana do arkusza kalkulacyjnego, którego format został wybrany w oknie: Konfiguracja komputera, na zakładce: Eksport (dostępne opcje: Wybór automatyczny, Eksport do MS Excel, Eksport do Open Office Calc). Eksportowane są wszystkie pozycje listy, z uwzględnieniem filtrowania. Nie jest przy tym uwzględniane zaznaczenie pozycji. [Poprzednia/Następna pozycja z listy] podnosi do podglądu następną pozycję z wyświetlanej listy. [Historia procesu] po zaznaczeniu dokumentu importowego i naciśnięciu przycisku, zostanie otworzone okno: Historia procesu, w którym wyświetlona zostanie lista zadań do wykonania w ramach procesu, którym obsługiwany jest dokument. Więcej informacji o zadaniach i procesach znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. [Statystyka dokumentu] otwiera okno: Statystyka dokumentu podniesionego do podglądu dokumentu. Więcej informacji w dokumentacji modułu: SprzedaŜ. [Dekret wynikowy] pokazuje zapis księgowy podniesionego do podglądu dokumentu (ikona aktywna tylko dla dokumentów zaksięgowanych). Więcej informacji w dokumentacji modułu: Księgowość. [Historia towaru] wyświetla okno z historią transakcji i zamówień na wybrany towar (funkcja modułu: SprzedaŜ). Przycisk działa, jeśli w aktywnym oknie towar jest określony (np. podświetlony na liście pozycji dokumentu). [Historia kontrahenta] wyświetla okno z historią transakcji, zamówień, rozliczeń z kontrahentem (funkcja modułu: SprzedaŜ). Przycisk działa, jeśli w aktywnym oknie kontrahent jest określony. [Konwersacja z klientem] otwiera okno zapisu konwersacji z klientem (funkcja modułu CRM). Działa przy otwartej i aktywnej liście kontrahentów, jeśli uŝytkownik ma licencję na moduł CRM. 8.9

10 [Pomoc] otwiera okno pomocy systemowej. Jest ono podzielone na dwa panele. W lewym wyświetlony jest spis treści (w formie drzewa), w prawym opis tematu. 8.3 Lista dokumentów importowych Informacje ogólne Lista dokumentów importowych, jest listą dokumentów handlowych i magazynowych zawęŝoną do zakładek dotyczących dokumentów modułu: Import. Okno posiada 4 zakładki poziome: Zakup, zawierającą: Przyjęcia importowe i Faktury importowe, SAD/FWS, zawierającą: SAD-y Składu celnego, SAD-y, Faktury wewnętrzne, Magazynowe, zawierającą: Przyjęcia magazynowe i Wydania magazynowe opis tej zakładki znajduje się w dokumentacji modułu: SprzedaŜ, Znajdź opis tej zakładki znajduje się w dokumentacji modułu: SprzedaŜ. Rys. 8.2 Lista dokumentów importowych, zakładka: FAI. Status dokumentu na liście oznaczony jest kolorami: Kolor Zielony Czarny Niebieski Czerwony Popielaty Ciemnoczerwony Ikona: Status dokumentu W buforze Zatwierdzony Zaksięgowany W edycji na innym stanowisku lub uszkodzony Anulowany Dokumenty spięte, np. spięte WZ, ale niezaksięgowane. Dokumenty zaksięgowane będą zawsze wyświetlone w kolorze niebieskim obok numeru dokumentu oznacza, Ŝe do dokumentu wystawiono dokument korekty. 8.10

11 Funkcje i przyciski wspólne Na zakładkach znajdują się funkcje i przyciski wspólne: Idź do: wpisanie numeru dokumentu i naciśnięcie przycisku: [Szukaj] spowoduje odszukanie wybranego dokumentu i podświetlenie go na liście. Jeśli szukany dokument nie spełnia warunku: Lista za, to filtr ten zostanie automatycznie przestawiony na taki, w którego zakresie dokument się mieści. Filtr filtr ułatwiający wyszukanie odpowiednich dokumentów. Właściciel filtr wyświetlania dokumentów, według kryterium centrum, w jakim zostały one wystawione. Dostęp do dokumentów wyświetlanych w danym centrum w kontekście operatora, zaleŝy od ustawienia parametru: Podgląd dokumentów, na karcie tego operatora (okno: Operator, zakładka: Parametry/Systemowe). Lista za: wybranie i zaznaczenie miesiąca i roku spowoduje wyświetlenie tylko tych dokumentów, których data wpływu zawiera się w wybranym okresie. [Lista związanych] wyświetla listę dokumentów związanych, w postaci drzewa o strukturze odpowiadającej sekwencji dokumentów. Strzałka na przycisku wskazuje na kierunek wyświetlanych powiązań. Kierunek w górę oznacza, Ŝe będą wyświetlane dokumenty źródłowe dla wybranego, np. zamówienie dla faktury. Kierunek w dół oznacza, Ŝe będą wyświetlane dokumenty wynikowe, np. wydania magazynowe dla faktury. Na liście związanych dokumentów kierunek moŝna zmieniać przyciskiem: [Kierunek wiązania]. Lista dokumentów związanych wyświetlana jest na kilku zakładkach wyświetlanych odpowiednio do rodzaju dokumentów związanych np. na liście dokumentów związanych z dokumentem FWZ, na zakładce: Korekty, wyświetlone zostaną dokumenty FKZ. [Księguj] księguje wskazany dokument. [Korekta] umoŝliwia dokonanie korekty dokumentu. Nie jest dostępny na zakładkach pionowych: SSC i SAD. [Nowy] dodaje dokument do listy. Nie jest dostępny na zakładkach pionowych: SSC i FWZ. [Zmień] umoŝliwia podgląd/edycję zaznaczonego na liście dokumentu. [Usuń] usuwa podświetlony dokument o ile nie jest on zatwierdzony. [Włącz/Wyłącz filtrowanie] naleŝy nacisnąć po ustawieniu parametrów filtrowania, aby wyświetlić listę dokumentów spełniających podane warunki Menu kontekstowe Większość opcji, uruchamianych przyciskami, jest równieŝ dostępna z menu otwieranego prawym klawiszem myszy. 8.11

12 Rys. 8.3 Lista dokumentów importowych, menu kontekstowe. Menu zawiera ponadto opcje edycji (zaznaczania i odwracania zaznaczania dokumentów na liście) oraz opcję anulowania dokumentu. Dokument moŝna anulować, jeśli nie jest on związany z kolejnymi w logicznym cyklu. Fakturę importową moŝna anulować, jeśli nie wygenerowano z niej Ŝadnego dokumentu (SSC, SAD, FWS, PZI, FKI). Anulowany dokument jest dalej widoczny na liście, jest oznaczony kolorem jasnopopielatym. Jego numer moŝe być wykorzystany w kolejnym dokumencie Lista dokumentów importowych, zakładka: Zakup Zakładka: PZ Na zakładce wyświetlona jest lista Przyjęć zewnętrznych (PZ) i Przyjęć zewnętrznych importowych (PZI). Na temat dokumentów PZ więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: SprzedaŜ. Na zakładce znajdują się dodatkowe przyciski: [Włącz/wyłącz sumowanie] po zaznaczeniu przycisku, w kolumnie: Wartość, zostanie wyświetlona łączna wartość wyświetlonych na liście dokumentów. [Korekta] umoŝliwia dokonanie korekty dokumentu. Po zaznaczeniu dokumentu PZI i naciśnięciu przycisku: dokumentów: FAI PM PKA PKK MMW, zostanie rozwinięta lista moŝliwych do wygenerowania [Nowy] dodaje dokument do listy. Aby dodać dokument PZI naleŝy nacisnąć przycisk: i wybrać: Przyjęcie zewnętrzne importowe. 8.12

13 Zakładka: FAI Na zakładce znajdują się dodatkowe funkcje i przyciski: Filtr: podzielony na: Waluta i filtr dodatkowy. Wybranie waluty spowoduje wyświetlenie tylko dokumentów w tej walucie. MoŜna wybrać opcję < * >, czyli wszystkie waluty. [Generuj SAD składu celnego] naciśnięcie spowoduje utworzenie SAD-u składu celnego na wszystkie towary z zaznaczonych faktur. Tworzenie dokumentu z wielu faktur jest moŝliwe, jeśli są one jednolite, co do waluty. Po naciśnięciu przycisku: rozwinięta lista moŝliwych do wygenerowania dokumentów: SAD składu celnego SAD FWS FKS PZI PKI, zostanie UWAGA: Nie jest moŝliwe utworzenie SAD-u składu celnego na część towarów z faktury importowej. [Włącz/wyłącz sumowanie] po zaznaczeniu przycisku, w kolumnie: Wartość, zostanie wyświetlona łączna wartość wyświetlonych na liście dokumentów. Przycisk jest dostępny, o ile lista dokumentów jest zawęŝona do dokumentów w jednakowej walucie. Aby wyświetlić na liście dokumenty z jednakową walutą, moŝna posłuŝyć się filtrem: Waluta Lista dokumentów importowych, zakładka: SAD/FWS Zakładka: SSC Na zakładce znajduje się dodatkowy przycisk: [Generuj SAD] naciśnięcie spowoduje utworzenie SAD-u wyprowadzającego towar ze składu celnego. Znajdą się na nim pozycje, które są na źródłowym (podświetlonym) SSC, pod warunkiem, Ŝe ich zasoby są jeszcze dostępne. Jeśli zasoby istnieją, ale są mniejsze od pierwotnych, to ilości na tworzonym dokumencie zostaną odpowiednio zmniejszone. Nie moŝna utworzyć dokumentu SAD z więcej niŝ jednego dokumentu SSC. Zaznaczenie na liście w tym przypadku nie ma skutku Zakładka: SAD Na zakładce znajduje się dodatkowy przycisk: [Generuj Przyjęcie zewnętrzne importowe] naciśniecie spowoduje utworzenie dokumentu PZI na pozycje ze źródłowego (podświetlonego) SAD-u. Jeśli był on utworzony z wielu faktur importowych z róŝnymi kontrahentami, to dla kaŝdego kontrahenta zostanie utworzony osobny dokument PZI. Po naciśnięciu przycisku:, moŝna wybrać opcję: Generuj PKI dokument zostanie wygenerowany o ile dokument SAD był poprzedzony dokumentem PZI i róŝni się co do wartości od dokumentu PZI (uwzględniając odpowiednie ustawienia na dokumencie SAD). 8.13

14 Zakładka: FWS Na zakładce znajduje się dodatkowy przycisk: [Generuj fakturę wewnętrzną zakupu] umoŝliwia generowanie dokumentu FWZ. Po naciśnięciu przycisku: dokumentów: FWZ PZI PKI., zostanie rozwinięta lista moŝliwych do wygenerowania Zakładka: FWZ Na zakładce znajduje się dodatkowy przycisk: [Generuj Przyjęcie zewnętrzne importowe] naciśniecie spowoduje utworzenie dokumentu PZI na pozycje ze źródłowego (podświetlonego) FWZ. Po naciśnięciu przycisku:, moŝna wybrać opcję: Generuj PKI dokument zostanie wygenerowany o ile dokument FWZ był poprzedzony dokumentem PZI i róŝni się co do wartości od dokumentu PZI (uwzględniając odpowiednie ustawienia na dokumencie FWZ). 8.4 Dokumenty uwagi ogólne Dokumenty Do rejestracji zakupów zagranicznych słuŝą następujące dokumenty: Faktura zakupu importowa (FAI) tworzy zobowiązanie wobec dostawcy; Korekta faktury importowej (FKI); SAD Składu Celnego (SSC) przyjmuje towar na skład celny; SAD (SAD) odzwierciedla zgłoszenie celne do odprawy ostatecznej; Faktura wewnętrzna po stronie sprzedaŝy (FWS) - nalicza podatek VAT naleŝny; Korekta faktury wewnętrznej po stronie sprzedaŝy (FKS); Faktura wewnętrzna po stronie zakupu (FWZ) - odlicza podatek VAT naleŝny naliczony na fakturze wewnętrznej (FWS); Korekta faktury wewnętrznej po stronie zakupu (FKZ); Przyjęcie zewnętrzne importowe (PZI) przyjmuje towar handlowo do magazynu; Korekta przyjęcia importowego (PKI); Zamówienie zakupu (ZZ). Wszystkie wymienione powyŝej dokumenty poza dokumentem ZZ są dokumentami z modułu: Import. Dokument ZZ moŝe być źródłem danych do utworzenia faktury importowej lub dokumentu przyjęcia zewnętrznego importowego. Z jednego dokumentu zamówienia zakupu moŝna wygenerować albo dokument PZI albo dokument FAI. Dokładniejszy opis dokumentu ZZ znajduje się w dokumentacji modułu: Zamówienia. 8.14

15 8.4.2 Numeracja Numer dokumentu składa się z 3 segmentów; numeru kolejnego, roku i serii. Kolejność segmentów oraz ich format jest ustalany w konfiguracji jako wspólny dla wszystkich modułów. Schemat ten moŝna zmieniać tylko do momentu wystawienia pierwszego dokumentu. Przy tworzeniu nowego dokumentu system nadaje mu numer zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji. Dwa segmenty są dostępne do edycji: numer kolejny i seria. Jeśli numer zostanie zmieniony na istniejący, to przy zapisywaniu dokumentu zmiana zostanie zignorowana. Zmiana numeru na większy od nadanego przez system nie spowoduje powstania luki w numeracji. Seria dokumentu równieŝ moŝe być zmieniona, jednak tylko poprzez wybór z serii dozwolonych dla dokumentu. Jeśli dokument posiada definicję, to dozwolone serie są określone w definicji tego dokumentu w centrum struktury praw, do którego naleŝy operator. Dla dokumentów bez definicji dozwolone są serie dostępne dla centrum struktury praw. Przy tworzeniu nowego dokumentu system nadaje mu serię zgodną z serią domyślną w definicji dokumentu, jeśli definicja istnieje i seria domyślna jest określona. W przeciwnym przypadku nadana zostanie seria określona jako domyślna dla centrum struktury praw, do którego naleŝy operator. W sekwencji generowania dokumentów seria przenoszona jest z pierwszego dokumentu ścieŝki (przy uwzględnieniu serii z definicji dokumentu bądź dostępnych dla danego centrum) Płatnik na dokumentach MoŜe się zdarzyć, Ŝe płatnikiem z tytułu wykonywanej transakcji jest nie kontrahent, lecz jego płatnik, będący odrębnym podmiotem (kontrahentem). W systemie przewidziano taką moŝliwość, wprowadzając funkcjonalność płatnika na dokumencie. Płatnik moŝe być ustalony: jako stały płatnik dla kontrahenta, wskazany na jego karcie, na zakładce: Handlowe (więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: SprzedaŜ). W zaleŝności od ustawienia na karcie kontrahenta parametru: Forma i termin płatności oraz limit kredytowy z karty, na dokumenty wystawiane dla kontrahenta będą wprowadzane forma, termin płatności oraz limit kredytowy kontrahenta lub jego płatnika. Jednak na kaŝdym dokumencie płatnik ten moŝe zostać zmieniony, jak równieŝ edycji podlega zawsze forma i termin płatności. jako płatnik wybrany na konkretnym dokumencie, dla konkretnej transakcji na zakładce: Kontrahent/Płatnik. Wybór następuje po naciśnięciu przycisku: [Wybierz płatnika]. Po wybraniu płatnika, na konkretny dokument zostaną wprowadzone forma płatności i termin płatności, określone w karcie kontrahenta, będącego wybranym płatnikiem. Dane płatnika są wyświetlane na zakładce: Kontrahent/Płatnik, na kaŝdym dokumencie, który moŝe generować płatność. Wyjątkiem jest dokument SAD, na którym dane płatnika są wyświetlane na zakładce: Urząd/Płatnik. Płatnik przypisany do formy płatności a płatnik przypisany do kontrahenta Dla kaŝdej formy płatności, zarejestrowanej w systemie istnieje moŝliwość przypisania do niej płatnika. Płatnik ten będzie wprowadzany na dokument, jeśli kontrahent, na którego jest on wystawiany: na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, ma wskazaną formę płatności, dla której przypisany jest płatnik (pole: Forma); jako płatnik, na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, jest ustawiony kontrahent sam dla siebie (pole: Płatnik). 8.15

16 JeŜeli jednak kontrahent ma przypisanego płatnika innego niŝ on sam, wtedy płatnik przypisany do formy płatności jest pomijany, a na dokument wprowadzane są dane płatnika przypisanego do kontrahenta Zatwierdzanie Dokument moŝe być dowolnie edytowany (w zakresie dla niego dostępnym), dopóki nie zostanie zatwierdzony. Niezatwierdzone dokumenty, określane jako w buforze, oznaczone są na liście kolorem zielonym. W prawym górnym rogu mają zaznaczoną opcję: Do bufora (Rys. 8.4). Jest to widoczne na kaŝdej zakładce dokumentu. Rys. 8.4 Zatwierdzanie dokumentu. Odznaczenie tej opcji i zapisanie dokumentu spowoduje jego zatwierdzenie. Po tej operacji nie moŝna go będzie dalej edytować. Po zatwierdzeniu dokument moŝna księgować oraz edytować jego opis analityczny. Zatwierdzenie dokumentu zwykle wiąŝe się z wykonaniem dodatkowej operacji, np. aktualizacją cen zakupu od dostawcy. UWAGA: Zatwierdzanie dokumentu przez operatora jest moŝliwe tylko wtedy, gdy na definicji dokumentu, który ma zostać zatwierdzony została zaznaczona opcja: Zatwierdzanie, w grupie opcji: Dostępne operacje na dokumencie. Opcję tą zaznacza się w module: Administrator, w oknie: Definicja dokumentu, na zakładce: Ogólne. UWAGA: Na PZI, znajduje się parametr: Ustalona wartość dostawy, który decyduje o zatwierdzeniu wartościowym dokumentu. Zaznaczenie tego parametru przenosi się z definicji dokumentu i podlega edycji po zatwierdzeniu dokumentu Informacja o poprzednich transakcjach Na pozycjach dokumentów występują zakładki wyświetlające informacje o poprzednich transakcjach. Dzięki temu moŝliwe jest wykorzystanie zdefiniowanego juŝ szablonu pozycji na bieŝącym dokumencie. Aby informacje takie były wyświetlane, na definicjach dokumentów, dla których mają one zostać wyświetlone, naleŝy zaznaczyć opcję: Podgląd poprzednich transakcji w grupie opcji: Dostępne operacje na dokumencie (okno: Definicja dokumentu, zakładka: Ogólne) Wykorzystanie dokumentów w procesach Dokumenty importowe moŝna wykorzystać w procesach, które uzaleŝnione są od tego, czy dokonywana transakcja ma charakter wewnątrzwspólnotowy, czy inny zagraniczny (poza UE) Procesy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych W transakcjach wewnątrzwspólnotowych mogą być dokonywane następujące procesy: FAI FWS PZI. Jest to proces rejestrowania nabycia wewnątrzwspólnotowego z przyjęciem towaru do magazynu. FAI tworzy zobowiązanie wobec dostawcy i wprowadza listę towarów, FWS wylicza opłaty celne, tym samym koszt nabycia towaru z ich uwzględnieniem, nalicza VAT, natomiast PZI wprowadza towar do magazynu. MoŜliwe 8.16

17 jest generowanie jednej FWS z kilku FAI. W takim przypadku muszą być jednak spełnione następujące warunki: ten sam kontrahent na wszystkich FAI, z których zostanie wygenerowana FWS, ta sama waluta transakcji na wszystkich FAI, z których zostanie wygenerowana FWS, ten sam rodzaj transakcji na wszystkich FAI, z których zostanie wygenerowana FWS (wewnątrzwspólnotowa). FAI FWS FWZ PZI. Jest to proces podobny do powyŝszego, jednak w tym procesie znajduje się jeszcze dokument FWZ. SłuŜy on do odliczenia podatku VAT, naliczonego przez FWS oraz wygenerowania płatności na opłaty celne. FAI PZI, FAI FWS. Towar zostanie przyjęty do magazynu, zanim dostępny będzie dokument FWS. FWS zostanie utworzony na podstawie FAI. JeŜeli na FWS zostaną wprowadzone zmiany, moŝliwe jest wygenerowanie z FWS korekty PKI. UWAGA: NiezaleŜnie od tego, czy PZI generowane jest z FWS czy z FAI, przy rozbijaniu kosztu transportu na elementy nie są uwzględniane elementy typu Koszt i Usługa. PZI generowane przy kaŝdej z powyŝszych ścieŝek jest generowane na tych samych zasadach. PZI FAI FWS/FWZ ścieŝka umoŝliwia obsługę nabycia wewnątrzwspólnotowego z PZI jako pierwszym dokumentem. Dokument PZI generuje się ręcznie lub z zamówienia zakupu/wielu zamówień zakupu. Z PZI moŝna wygenerować FAI, a z FAI dokument FWS. JeŜeli na FWS zmieniono wartości lub dodano koszty dodatkowe, to zatwierdzenie FWS powoduje zmianę wartości PZI gdy parametr: Ustalona wartość dostawy, nie jest zaznaczony. JeŜeli jest zaznaczony, wtedy moŝliwe jest wygenerowanie z FWS korekty PKI. Wartość PKI wygenerowanej z FWS nie podlega edycji wynika ona ze zmian dokonanych na dokumencie źródłowym. Wygenerowanie korekty do PZI nie jest konieczne w takiej sytuacji. PZI + PKI FAI podczas generowania FAI z PZI, do której została wystawiona korekta, wartość elementu FAI będzie wtedy odpowiadać wartości odpowiedniego elementu PZI po wszystkich korektach Procesy w transakcjach zakupu z importu (poza UE) W transakcjach zakupu z importu mogą być dokonywane następujące procesy: FAI SAD PZI. Jest to typowy proces zarejestrowania zakupu z importu z przyjęciem towaru do magazynu. FAI tworzy zobowiązanie wobec dostawcy i wprowadza listę towarów, SAD wylicza opłaty celne, tym samym koszt nabycia towaru z ich uwzględnieniem, nalicza VAT, tworzy zobowiązanie wobec Urzędu Celnego. PZI wprowadza towar do magazynu. FAI PZI, FAI SAD. Proces jak wyŝej, przy czym towar jest przyjęty do magazynu zanim dostępny jest dokument SAD. Tym samym koszt jego nabycia nie uwzględnia opłat celnych. Dokum35 t SAD jest utworzony później, na podstawie PZI. JeŜeli na SAD zostaną wprowadzone zmiany, to moŝliwe jest wygenerowanie z SAD korekty PKI. FAI SSC (SAD PZI). FAI tworzy zobowiązanie wobec dostawcy i wprowadza listę towarów, SSC wprowadza towary do składu celnego. Towary ze składu celnego mogą być sprzedane na eksport (przy pomocy Faktury Eksportowej, dokumentu modułu: SprzedaŜ) lub wprowadzone na Polski Obszar Celny dokumentem SAD i przyjęte do magazynu dokumentem PZI. SAD wyprowadzający towary ze składu celnego moŝe być utworzony ręcznie i zawierać dowolną listę towarów z zasobów składu, moŝe teŝ być 8.17

18 wygenerowany z SSC, co jest tym samym procesem, przy czym lista towarów jest utworzona automatycznie na podstawie SSC. Towar z SSC zostaje dodany do tworzonego SAD-u, jeśli ma zasoby w składzie celnym. FAI FWS FWZ - jest to proces rejestrowania importu usług. PZI FAI SAD ścieŝka umoŝliwia obsługę zakupu z importu z PZI jako pierwszym dokumentem. Dokument PZI generuje się ręcznie lub z zamówienia zakupu. Z PZI moŝna wygenerować FAI, a z FAI dokument SAD. JeŜeli na SAD zmieniono wartości lub dodano koszty dodatkowe, to zatwierdzenie SAD powoduje zmianę wartości PZI gdy parametr: Ustalona wartość dostawy, nie jest zaznaczony. JeŜeli jest zaznaczony, wtedy moŝliwe jest wygenerowanie z SAD korekty PKI. Wartość PKI wygenerowanej z SAD nie podlega edycji wynika ona ze zmian dokonanych na dokumencie źródłowym. Wygenerowanie korekty do PZI nie jest konieczne w takiej sytuacji Atrybuty Na odpowiednich zakładkach: Atrybuty w dokumentach i elementach transakcji moŝliwe jest przypisywanie atrybutów do danego obiektu. Aby moŝna było to wykonać naleŝy uprzednio przypisać klasę atrybutu do danego obiektu. MoŜna to zrobić w module Administrator w oknie: Definicja atrybutów na zakładce: Obiekty. Np. aby do elementu transakcji FAI na zakładce: Atrybuty moŝna było dodać atrybut, naleŝy w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce Obiekty przypisać klasę atrybutu do obiektu Pozycje dla FAI w Dokumentach importowych. Atrybuty zostały opisane dokładniej w dokumentacji modułu: Administrator (rozdział: Atrybuty) Dane binarne Rys. 8.5 Faktura importowa, zakładka: Atrybuty. Na odpowiednich zakładkach: Dane binarne w dokumentach lub elementach transakcji moŝliwe jest umieszczanie danych binarnych. Mogą to być: zdjęcia, pliki tekstowe (np. certyfikaty towarów), arkusze kalkulacyjne, itp. UŜytkownik ma pełną dowolność w określeniu formatu, w jakim zapisane i przechowywane będą dane binarne. Zakładka: Dane binarne ma taką samą funkcjonalność dla dokumentu jak dla elementu transakcji. Sposób dodawania danych binarnych został opisany w dokumentacji modułu: Administrator (rozdział: Dane binarne). 8.18

19 Rys. 8.6 Faktura importowa, zakładka: Dane binarne 8.5 Faktura zakupu importowa (FAI) Informacje ogólne Faktura importowa moŝe lecz nie musi być pierwszym dokumentem w sekwencji rejestrowania zakupu z importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego. MoŜe być utworzona ręcznie, wygenerowana z zamówienia zakupu/wielu zamówień zakupu, wygenerowana z PZI/wielu PZI lub z dokumentu PZI i jego korekt. Tworzy zobowiązanie wobec dostawcy. Nie generuje dokumentów magazynowych, nie ma związku z przyjęciem towaru do magazynu, choć zawiera listę towarów. Nie jest umieszczana w rejestrze VAT. Zatwierdzenie dokumentu aktualizuje ostatnie ceny zakupu oraz ceny zakupu od dostawców, jeśli w definicji dokumentu zaznaczono odpowiednie parametry w grupie opcji: Aktualizacja cen (definicja dokumentu, zakładka: Inne) Generowanie FAI FAI moŝe zostać wygenerowana: ręcznie z zamówienia zakupu (więcej informacji w dokumentacji modułu: Zamówienia) z wielu zamówień zakupu - jeŝeli zamówienia te mają wspólnego kontrahenta, są w jednakowej walucie, mają ten sam kurs i wybrano dla nich ten sam rodzaj transakcji Wewnątrzwspólnotowa/Inna zagraniczna (więcej informacji w dokumentacji modułu: Zamówienia) z PZI dokument PZI będzie wtedy pierwszym dokumentem w ścieŝce obsługującej dostawę zagraniczną. Na FAI zostaną przepisane wartości z PZI. z wielu PZI aby było moŝliwe wygenerowanie FAI z wielu PZI, muszą one mieć wspólnego kontrahenta, być w jednakowej walucie i mieć wybrano ten sam rodzaj transakcji Wewnątrzwspólnotowa/Inna zagraniczna. Podczas generowania FAI z wielu PZI, pozycje PZI nie będą grupowane. Generowanie FAI z wielu PZI obywa się przez ich zaznaczenie na liście dokumentów handlowych i wybraniu z menu rozwijanego prawym klawiszem myszy funkcji: Faktura importowa z zaznaczonych. z PZI i jego korekty generowanie odbywa się podobnie jak z wielu PZI Faktura zakupu importowa, zakładka: Ogólne Na zakładce wyświetlona jest lista pozycji, których zakupu dokumentuje FAI. Znajdują się tu równieŝ następujące pola i funkcje: 8.19

20 Kontrahent - dostawca towaru. MoŜe być wybrany z listy kontrahentów rozwijanej przyciskiem:. Rozwijane przyciskiem:, menu umoŝliwia wybranie opcji: Kontrahent jednorazowy. Dane dostawcy będą wtedy wprowadzone ręcznie, bez wyboru z listy kontrahentów. Kraj wysyłki kraj wysyłki przedmiotu transakcji. Transakcja moŝliwy jest wybór transakcji: Wewnątrzwspólnotowej Innej zagranicznej (poza UE). Waluta - waluta wszystkich pozycji faktury, wybierana z listy walut. Wartość - suma wartości pozycji dokumentu w cenach zakupu w walucie. Zapłacono; Do zapłaty - kwota dokonanej juŝ zapłaty; kwota pozostająca do zapłaty. Dostawa - sposób dostawy towaru, wybierany z listy zdefiniowanej jako słownik w konfiguracji. Lista moŝe być rozbudowywana poprzez wpisanie niezarejestrowanego do tej pory sposobu dostawy. Wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. Rodzaj transportu kod rodzaj transportu wybierany ze zdefiniowanej listy. W polu obok znajduje się opis kodu. Płatność - forma płatności wybierana z zamkniętej listy zdefiniowanej w konfiguracji (zakładka: SprzedaŜ/Formy płatności). Termin - termin płatności, moŝe być określony w dniach lub przez podanie daty. Wprowadzanie daty ułatwia kalendarz uruchamiany przyciskiem: [Termin płatności]. Forma i termin płatności decydują o tworzonej automatycznie płatności dla dokumentu. Są pobierane z karty kontrahenta (mogą jednak ulec modyfikacji). Rys. 8.7 Faktura importowa, zakładka: Ogólne. Kurs - rodzaj kursu i jego wartość, stosowane do przeliczenia cen w walucie na złote. Przeliczenie ma zastosowanie do księgowania zobowiązania wobec kontrahenta. MoŜna wybrać rodzaj kursu, z listy zdefiniowanej w słowniku nazw kursów, do dokumentu zostanie wtedy przepisany aktualny kurs wybranego rodzaju lub wpisać go ręcznie, a następnie nacisnąć przycisk: [Przelicz]. Kurs będzie pobierany z dnia poprzedzającego wcześniejszą z dat 8.20

21 zakupu/wystawienia dokumentu. Jeśli taki nie będzie określony, pobierany będzie kurs najpóźniejszy z wcześniejszych. UWAGA: Edycja kursu jest moŝliwa równieŝ po zatwierdzeniu dokumentu, do momentu jego zaksięgowania. UWAGA: Zmiana kursu na zatwierdzonej FAI, nie powoduje aktualizacji wartość na dokumentach wyprowadzonych z tej FAI. W związku z tym, po zmianie kursu, moŝe być konieczna korekta wartościowa dokumentu PZI (jeśli dla potrzeb ustalenia wartości dostawy przyjmuje się wartość z FAI). [Zapłata gotówką] uruchamia proces zapłaty transakcji. Po naciśnięciu przycisku:, rozwinięta zostanie lista form zapłaty. [Dodaj] dodaje nową pozycję transakcji, otwierając okno: Element transakcji. Po naciśnięciu przycisku:, moŝliwy jest wybór dodania pozycji lub list pozycji. [Zmień] otwiera do podglądu i edycji (do momentu wyjęcia z bufora) okno: Element transakcji. [Usuń] - usuwa podświetloną pozycję Okno: Element transakcji Pozycja dokumentu (element transakcji) odpowiada pozycji faktury sprzedaŝy od dostawcy. MoŜe ona być dodatkowo podzielona na dostawy. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy towar objęty jedną pozycją dokumentu jest zróŝnicowany, np. posiada róŝne cechy. Zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się następujące pola: Rodzaj pozycji: Zwykły element - towar lub usługa, przedmiot zakupu od dostawcy. Jako zwykły element moŝe być równieŝ traktowany towar typu: koszt (zaznaczony parametr: koszt, w oknie: Karta towaru, na zakładce: Ogólne). Koszt taki, podczas generowania dokumentów z FAI (PZI/SAD/FWS) będzie traktowany jak zwykły element. Wprowadzenie elementu typu: Koszt, jako zwykłego elementu odbywa się przez dodanie odpowiedniego towaru, przy pozostawionej zaznaczonej opcji: Zwykły element. Dodanie towaru typu: Koszt, jako zwykłego elementu, zostanie równieŝ uwzględnione na dokumentach korekt: PKI, generowanego z FKI oraz FKS generowanego z FKI. Koszt transportu krajowego - od granicy do miejsca dostawy Koszt transportu zagranicznego - od dostawcy do granicy Koszty transportu zróŝnicowane na krajowe i zagraniczne mogą być pozycjami faktury importowej. WyróŜnienie tych pozycji ma znaczenie, gdyŝ koszty te są uwzględniane w obliczaniu wartości celnej towaru przy tworzeniu dokumentu SSC, SAD oraz na dokumencie FWS. Jako koszt transportu moŝna dodać wyłącznie Usługę lub towar A-Vista. 8.21

22 Rys. 8.8 Element transakcji FAI, zakładka: Ogólne. Cena z dokładnością do groszy - zaznaczenie spowoduje, Ŝe cena będzie zaokrąglana do 2 miejsc po przecinku, zarówno przy jej ręcznym wprowadzaniu, jak i wyliczaniu. Dokument numer dokumentu. Opcja dostępna tylko dla pozycji rodzaju: Koszt transportu krajowego i Koszt transportu zagranicznego. Przycisk: przypisanie numeru dokumentu do pozycji. Przycisk: memoriałowej. umoŝliwia, umoŝliwia dodanie numeru noty Towar - kod towaru. Towar moŝe być wybrany poprzez wpisanie jego kodu, Kodu u dostawcy, jeśli określono go w karcie towaru lub przez wybór z listy otwieranej przyciskiem: [Wybierz towar]. Lista jest równieŝ otwierana, jeśli wpisano nieistniejący kod. Pod kodem towaru wyświetlana jest jego nazwa. Jest ona dostępna do edycji, jeśli w karcie tego towaru wybrano opcję: Edycja nazwy. Kraj kraj pochodzenia towaru. Dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, podanie kraju pochodzenia jest wymagane. Nazwa kraju pobierana jest z karty towaru (zakładka: Ogólne, parametr: Kraj). JeŜeli na karcie towaru nie zdefiniowano kraju pochodzenia, będzie on domyślnie pobierany z zakładki: Ogólne bieŝącego dokumentu FAI. Kod kraju będzie wtedy wyświetlony na Ŝółtym tle. PCN w polu moŝna wprowadzić kod PCN dla towaru. JeŜeli danego kodu CN nie ma w liście kodów CN, to zostanie otworzona lista kodów CN, w której dany kod będzie moŝna dodać. Więcej na temat kodów CN w rozdziale Kody CN. Będzie on pobierany przy generowaniu FWS, SAD, PZI. Jednostka, Ilość, Cena - w pierwszym wierszu moŝna edytować ilość i cenę zakupu netto w jednostce podstawowej towaru, w drugim wierszu w wybranej jednostce pomocniczej, wybranej z listy jednostek określonych w karcie towaru. Zakup moŝna rejestrować w jednostkach pomocniczych, jednak ewidencja ilościowa towaru jest prowadzona wyłącznie w jednostce podstawowej i w takiej zostanie on przyjęty do magazynu według przeliczenia widocznego w pierwszym wierszu. Przy dodawaniu pozycji cena zakupu jest przepisywana z karty towaru, jeśli jest określona dla wybranego dostawcy (karta towaru, zakładka: Kontrahenci). Jeśli nie jest, wartością domyślną będzie ostatnia cena zakupu. Wartość - jest dostępna do edycji. Zmiana wartości powoduje przeliczenie ceny. Zakładka: Dostawy Towar objęty jedną pozycją faktury moŝe być dodatkowo podzielony na Dostawy. Podział na dostawy umoŝliwia zróŝnicowanie towaru objętego jedną pozycją dokumentu ze względu na datę waŝności, kod EAN. Kolumna: Klasa i Cecha słuŝą określeniu dostawy za pomocą cechy (zdefiniowanej na liście cech i przypisanej do karty towaru). Edycja cechy odbywa się poprzez wprowadzenie odpowiedniej 8.22

23 wartości w polu: Cecha. Dzięki temu kaŝda dostawa (partia) tego samego towaru moŝe być określana za pomocą innej cechy. Jeśli lista cech tej klasy nie jest zamknięta, to moŝna ją rozbudowywać poprzez wpisanie cechy, której nie ma na liście. Rys. 8.9 Element transakcji FAI, zakładka: Dostawy. Uwaga: Dokument FAI nie ma związku z operacjami magazynowymi, w szczególności z przyjęciem towaru. Nie moŝna z niego wygenerować dokumentów magazynowych. MoŜe on być jednak pierwszym dokumentem w sekwencji rejestrowania zakupu z importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego i juŝ na tym etapie moŝna edytować parametry przyszłych dostaw, które zostaną utworzone dla towarów objętych fakturą. Przy dodawaniu nowej pozycji dokumentu tworzona jest jedna związana z nią dostawa, na pełną ilość towaru. Tak utworzoną dostawę moŝna rozbić na wiele innych, a następnie je edytować. Cecha i EAN są dostępne do edycji wprost na liście, pozostałe parametry dostawy w jej oknie. Na zakładce: Dostawy dostępne są następujące przyciski: [Dodaj element] - naciśnięcie spowoduje dodanie elementu do podświetlonej dostawy, z ilością uzupełniającą do całkowitej ilości pozycji. Jest to moŝliwe jeśli suma ilości w elementach dostaw jest mniejsza od całkowitej ilości, wyświetlanej w górnej części okna. [Zmień] - otwiera okno edycji dostawy. [Usuń] - naciśnięcie powoduje usunięcie podświetlonej dostawy. Nie moŝna usunąć dostawy, jeśli jest ona jedyną. Uwaga: Edycja dostaw, a w szczególności ilości towaru w dostawach, nie powoduje automatycznej aktualizacji całkowitej ilości towaru dla pozycji dokumentu (elementu transakcji. Ilości te są synchronizowane podczas zapisywania pozycji, po naciśnięciu przycisku: [Zapisz]. Jeśli jest to wykonywane przy aktywnej zakładce: Ogólne, to dostawy zostaną dopasowane do ilości całkowitej, jeśli przy aktywnej zakładce: Dostawy, to ilość ogólna zostanie zamieniona na sumę ilości w dostawach. 8.23

24 Parametry dostawy: Rys Dostawa. Dokument zakładający wskazuje numer dokumentu źródłowego. Po naciśnięciu przycisku:, zostanie otworzony dokument zakładający dostawę. Cecha wyświetla klasę i wartość cechy. Nazwa klasy jest wyświetlana w nagłówku odpowiedniej kolumny na liście dostaw. Jeśli do towaru nie przypisano klasy cechy, to jako cechę moŝna wpisać dowolny ciąg znaków. Ilość ilość towaru dla danej dostawy. EAN - kod wykorzystywany w identyfikacji towarów przy pomocy kodów kreskowych. Wartość domyślna jest przepisywana z karty towaru. Data waŝności - ma zastosowanie do produktów o ograniczonej trwałości. Jeśli odpowiednio ustawiono parametr: Pobieranie zasobów w karcie towaru, to data waŝności decyduje o kolejności pobierania zasobów przy rozchodzie towaru. Domyślnie datą waŝności jest Data wystawienia dokumentu. Towar będzie miał zdefiniowany termin waŝności, po zaznaczeniu parametru: Oznacz partię towaru datą waŝności i wskazaniu okresu waŝności na karcie towaru (okno: Karta towaru, zakładka: Zasoby/Wg połoŝenia więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: SprzedaŜ). Współczynnik finansowy - wymiar controllingowy, słuŝący określeniu kosztów finansowych (kredytowania zakupów i kredytowania sprzedaŝy) dla konkretnej sprzedaŝy. Opis pole słuŝące wprowadzeniu opisu dostawy. Zakładka: Poprzednia Na zakładce wyświetlone są podstawowe dane poprzedniej transakcji, czyli ostatniego zakupu towaru u kontrahenta. Przy pomocy przycisków: i, moŝna wyświetlać kolejne transakcje. Cenę i ilość lub wyłącznie ilość moŝna zastosować, czyli przepisać, do bieŝącej transakcji, czyli pozycji dokumentu. 8.24

25 Rys Element transakcji FAI, zakładka: Poprzednia Faktura zakupu importowa, zakładka: Kontrahent Na zakładce wyświetlane są szczegóły danych dostawcy, przepisane z karty kontrahenta. Dostawcę moŝna wybrać poprzez wpisanie jego akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem: [Wybierz kontrahenta]. Adres moŝna wybrać z listy adresów kontrahenta, otwieranej przyciskiem: [Wybierz adres]. Domyślnie przepisywany jest adres aktualny. Dodatkowo wyświetlane są nazwa banku kontrahenta i numer konta. MoŜliwe jest takŝe wskazanie kontrahenta docelowego i płatnika. Więcej informacji o płatniku na dokumencie znajduje się w rozdziale: Płatnik na dokumentach Faktura zakupu importowa, zakładka: Płatności Zakładka zawiera listę płatności i wpłat dotyczących dokumentu. Po utworzeniu dokumentu, lista zawiera jedną pozycję, czyli zobowiązanie na pełną kwotę brutto. Forma płatności i termin są zgodne z ustawieniami w karcie kontrahenta (dla zakupu). Termin płatności jest liczony od daty wystawienia, wpływu lub zakupu (zakładka: Nagłówek), zgodnie z ustawieniem w definicji dokumentu. Proponowana przez system płatność moŝe jednak być rozłoŝona na wiele róŝnych płatności (np. rat). KaŜda modyfikacja listy płatności spowoduje, Ŝe zostanie automatycznie dodana płatność uzupełniająca do pełnej kwoty. Jest ona wyróŝniona na liście kolorem czerwonym. Taki charakter ma równieŝ pierwotna płatność. Kwotę płatności moŝna dodatkowo modyfikować poprzez rabat procentowy lub kwotowy. Nie jest on uwzględniany w wartości towaru, ma on tylko wpływ na płatności wobec dostawcy. Rejestrowanie i rozliczanie płatności dokumentów opisano szczegółowo w dokumentacji modułu: Księgowość. 8.25

26 Rys Faktura importowa, zakładka: Płatności Faktura zakupu importowa, zakładka: Nagłówek Na zakładce znajdują się pola: Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji. Właściciel - centrum struktury praw, do którego naleŝy operator wystawiający dokument. Jeśli operator naleŝy do wielu centrów, to przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest centrum, w kontekście którego operator jest zalogowany. W takim przypadku właściciela dokumentu moŝna zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator. Faktura - numer faktury obcej, czyli faktury sprzedaŝy od dostawcy (do 30 znaków). Podczas zapisu dokumentu sprawowana jest kontrola numeru dokumentu obcego dokonywana dla dokumentów tego samego rodzaju, wystawianych na tego samego kontrahenta. W przypadku ponownego wprowadzenia numeru dokumentu obcego na taki dokument, zostanie wyświetlone odpowiednie ostrzeŝenie. Komunikat nie blokuje jednak moŝliwości zapisania takiego dokumentu. Zamówienie - numer zamówienia zakupu (do 30 znaków). Jeśli faktura zakupu została utworzona z zamówienia zakupu, to numer zamówienia źródłowego zostanie wyświetlony, a obok niego dostępny będzie przycisk: [Podgląd zamówienia]. Związany pole wskaŝe dokument związany z bieŝącym dokumentem FAI. Daty: Wystawienia data wystawienia dokumentu obcego, na podstawie którego rejestrujemy zakup (data wystawienia faktury sprzedaŝy przez dostawcę). Zakupu - według faktury zakupu od dostawcy, Wpływu - data wpłynięcia dokumentu obcego, czyli faktury sprzedaŝy od dostawcy. Obok dat umieszczone są odpowiednie przyciski, otwierające kalendarz, ułatwiający wprowadzanie danych. 8.26

27 Rys Faktura importowa, zakładka: Nagłówek. Wystawił, Modyfikował, Zatwierdził, Rozliczył wskazuje operatora, który wykonał określone czynności. Incoterms - dane dotyczące miejsca przejęcia kosztów związanych z transportem towarów. Domyślnie wprowadzona jest wartość EXW, jednak moŝe ona ulec modyfikacji. Rodzaj transakcji - kod rodzaju transakcji. Domyślnie wprowadzona jest wartość: 11, jednak moŝe ona ulec modyfikacji. Po naciśnięciu przycisku:, rozwinięta zostanie lista dostępnych kodów. W polu bok znajduje się opis kodu. URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane z fakturą importową. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie. Opis - dodatkowy opis dokumentu. Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróŝniający transakcję), wybierana ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. 8.6 Korekta faktury importowej (FKI) Tworzenie i edycja dokumentu korekty faktury importowej (FKI), odbywa się podobnie, jak przy tworzeniu korekty krajowego dokumentu handlowego. Korekcie podlega ilość lub wartość pozycji. FAI moŝe być korygowana ilościowo, niezaleŝnie od tego, czy istnieją odpowiednie zasoby. Korekta faktury importowej moŝe, lecz nie musi być uwzględniana na dokumentach: SAD/FWS. Z dokumentu FKI moŝna wygenerować dokument PKI lub FKS. MoŜliwe jest generowanie obydwu tych dokumentów z jednego dokumentu FKI. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe z jednego dokumentu FKI będzie moŝna wygenerować tylko jeden dokument PKI i jeden FKS. UWAGA Dokumentu FKI nie moŝna wygenerować z dokumentu PKI. JeŜeli FKI ma zostać uwzględniona na dokumencie SAD/FWS, naleŝy zaznaczyć na liście dokumentów importowych źródłową FAI oraz dokument FKI i wtedy wygenerować odpowiedni dokument. W przypadku, gdy do FAI wygenerowano kilka korekt, wtedy zaznaczenie jednej z nich spowoduje, Ŝe na dokumencie SAD/FWS zostaną uwzględnione wszystkie korekty. Dokument FKI, ma taki sam układ pól, jak dokument FAI. 8.27

28 Rys Korekta faktury importowej, zakładka: Ogólne. Okno elementu korekty nie ma zakładki: Dostawy. Korekta moŝe dotyczyć ilości lub wartości pozycji. Rys Element transakcji FKI. 8.7 Faktura wewnętrzna po stronie sprzedaŝy (FWS) Dokument FWS słuŝy naliczeniu podatku VAT, z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowej lub innej zagranicznej (jeśli przedmiotem transakcji są usługi). Faktura wewnętrzna słuŝy do naliczenia podatku VAT w transakcjach: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług. Faktura wewnętrzna po stronie sprzedaŝy (FWS) moŝe być wygenerowana z FAI lub wystawiona ręcznie. Po jej zatwierdzeniu moŝna z niej wygenerować dokument FWZ, PZI, PKI. SłuŜy do: 8.28

29 nalicza podatek VAT naleŝy (wykazywany po stronie sprzedaŝy), jest podstawą wyliczenia wartości towaru na magazynie, jest źródłem płatności wykazywanej na fakturze wewnętrznej (FWZ) z tytułu akcyzy lub dodatkowych kosztów. Dokument moŝe powstać poprzez wygenerowanie: z FAI (faktury importowej) z FAI i z jej korekt z wielu FAI (niezaleŝnie od tego, czy część źródłowych FAI jest wygenerowanych ręcznie a część z zamówień) UWAGA: JeŜeli FAI jest związane z PZI (PZI wygenerowano z FAI lub FAI z PZI) i do FAI wygenerowano korektę (FKI), to naleŝy równieŝ wygenerować (i zatwierdzić) PKI z FKI. W przeciwnym wypadku, wygenerowanie FWS nie będzie moŝliwe. Uwaga ta odnosi się zarówno do FWS generowanego z jednego jak i wielu FAI. ręczne stosowane w przypadkach, gdy nie została wystawiona dla transakcji FAI oraz dla innej transakcji zagranicznej (poza UE), w przypadku usług i towarów a vista FWS, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola i funkcje (w przypadku generowania FWS z FAI, wartości pól są przeniesione z dokumentu źródłowego): Kontrahent wskazuje kontrahenta transakcji. Przy FWS generowanej ręcznie, nie będzie pobierany Ŝaden domyślny kontrahent. Kraj wysyłki kod i nazwa kraju, z którego nastąpiła wysyłka towaru. Transakcja moŝliwy jest wybór transakcji: Wewnątrzwspólnotowej, Innej zagranicznej (poza UE) tylko dla transakcji import usług, których przedmiotem są usługi lub towar a vista. Rys FWS, zakładka: Ogólne. Transport kod rodzaju transportu transakcji. 8.29

30 Waluta - waluta pozycji dokumentu. Jest przepisywana z faktury importowej, jeśli dokument został z niej wygenerowany. Jeśli został utworzony ręcznie, to jest ona dostępna, dopóki na dokumencie nie ma Ŝadnych pozycji. Kurs - rodzaj kursu i jego wartość, stosowane do obliczenia wartości celnej i opłat celnych. MoŜna wybrać rodzaj kursu, z listy zdefiniowanej w słowniku nazw kursów, do dokumentu zostanie wtedy przepisany aktualny kurs wybranego rodzaju lub wpisać go ręcznie, a następnie nacisnąć przycisk [Przelicz]. Rodzaj kursu jest przepisywany z pierwszej faktury importowej, jeśli FWS jest z niej generowany lub z definicji dokumentu, jeśli jest utworzony ręcznie. Wartość kursu będzie pobrana wg daty VAT dokumentu FWS. Jeśli taki nie będzie określony w tabeli kursów, to pobierany będzie kurs najpóźniejszy z wcześniejszych. [Zmień] umoŝliwia podgląd i edycję niektórych pozycji elementu transakcji. JeŜeli FWS została wygenerowana ręcznie, na zakładce znajdą się równieŝ przyciski: [Dodaj] słuŝy dodaniu pozycji do dokumentu. Po naciśnięciu przycisku:, moŝliwy jest wybór dodania: elementu listy elementów. [Usuń] usuwa zaznaczoną pozycję z dokumentu Okno: Element transakcji W oknie znajdują się dane dotyczące przedmiotu transakcji. W zaleŝności od tego czy FWS została wygenerowana z FAI czy ręcznie, do edycji udostępnione są określone pola. w przypadku FWS generowanej ręcznie dostępne do edycji są wszystkie pola, w przypadku FWS wygenerowanej z FAI dostępne są pola na zakładkach: Kwoty i Atrybuty, natomiast na zakładce Ogólne dostępne są tylko pola dotyczące objętości i wagi elementu transakcji oraz kraj. Zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Rys FWS, Element transakcji, zakładka: Ogólne. Towar - kod towaru. Towar moŝe być wybrany poprzez wpisanie jego kodu, Kodu u dostawcy, jeśli określono go w karcie towaru lub przez wybór z listy otwieranej przyciskiem: [Wybierz towar]. Lista jest równieŝ otwierana, jeśli wpisano nieistniejący kod. Pod kodem towaru wyświetlana jest jego nazwa. Jest ona dostępna do edycji, jeśli w karcie tego towaru wybrano opcję: Edycja nazwy. Pola są dostępne do edycji dla dokumentu FWS wystawianego ręczenie. 8.30

31 Kraj kraj pochodzenia towaru. W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowej podanie kraju pochodzenia jest wymagalne. Jednostka jednostka miary przedmiotu transakcji. Ilość ilość przedmiotu transakcji. Objętość objętość przedmiotu transakcji. Waga waga netto i brutto przedmiotu transakcji, wraz z jednostką wagi. PCN w polu wprowadzany jest kod PCN przypisany do towaru na elemencie FAI. Zakładka: Kwoty Na zakładce znajdują się kwoty określające wartość pozycji z uwzględnieniem dodatkowych kosztów. Rys FWS, Element transakcji, zakładka: Kwoty. JeŜeli FWS została wygenerowana z FAI, wtedy wartości na zakładce Kwoty, zostaną przepisane z dokumentu źródłowego (moŝliwa jest ich modyfikacja poza kwotą Sumaryczna wartość wg faktur). Stawka akcyzy i VAT zostanie pobrana z karty towaru. Stawkę cła naleŝy wpisać ręcznie. W przypadku FWS generowanej ręcznie, naleŝy wprowadzić wszystkie wartości bezpośrednio na tej zakładce. Na zakładce znajdą się równieŝ przyciski: [Dodaj] słuŝy dodaniu kategorii celnej do elementu. [Usuń] usuwa zaznaczoną kategorię celną, o ile jest ich więcej niŝ jedna. Po wprowadzeniu danych w oknie: Element transakcji, naleŝy zapisać dane naciskając przycisk: [Zapisz zmiany] FWS, zakładka: Kontrahent Na zakładce wyświetlone są dane kontrahenta głównego oraz docelowego. Do momentu zatwierdzenia dokumentu moŝliwa jest ich zmiana FWS, zakładka: Urząd Na zakładce wyświetlane są szczegóły danych urzędu celnego. Urząd moŝna wybrać poprzez wpisanie jego akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem: [Wybierz urząd]. 8.31

32 8.7.4 FWS, zakładka: Kwoty Rys FWS, zakładka: Urząd. Na zakładce wyświetlone są wartości pozycji dokumentu wraz z kosztami dodatkowymi. Rys FWS, zakładka: Kwoty. Na zakładce wyświetlone są kwoty: Sumaryczna wartość dostawy wg faktur przepisywana z źródłowych faktur importowych, niedostępna do edycji. Koszt transportu zagranicznego waluta tego kosztu jest zawsze zgodna z walutą Sumarycznej wartości dostawy wg faktur. Koszt transportu krajowego moŝliwa jest zmiana waluty jeŝeli Sumaryczna wartość dostawy wg faktur jest w walucie innej niŝ systemowa. Jeśli na źródłowej fakturze importowej są pozycje typu koszt transportu, to ich sumy zostają przepisane do dokumentu FWS podczas jego tworzenia. Są dostępne do edycji. Cło, Akcyza, Vat suma kwot naliczonych dla poszczególnych grup pozycji. Proforma - wartość towarów dostarczonych bez opłaty (np. katalogi). Dostępna do edycji. Opłata manipulacyjna - opłata za zgłoszenie celne. 8.32

33 Inne - zdefiniowane przez UŜytkownika. Dostępne parametry: Rozbijaj kwoty w oparciu o - kryterium, według którego dzielone będą kwoty rozbijane na pozycje dokumentu. Podział będzie proporcjonalny do wybranej wielkości. Aby rozbić kwoty w oparciu o Wagę lub Objętość odpowiednie wartości powinny być wypełnione w elementach transakcji dokumentu FWS. Osobny dokument dla kaŝdego zamówienia - po zaznaczeniu parametru, do kaŝdego zamówienia zostanie wygenerowane osobne PZI. Wartość po kursie - do wyliczenia wartości towaru przyjmowanego do magazynu moŝe być zastosowany kurs z dokumentu FWS lub ze źródłowej faktury importowej (jeśli FWS została z niej wygenerowana). W wartości towaru na magazynie pomiń - w wyliczeniu wartości towaru przyjmowanego do magazynu moŝna uwzględnić lub pominąć: Koszt transportu zagranicznego Koszt transportu krajowego Akcyzę Cło. UWAGA Pomijanie odpowiednich kwot dotyczy tylko wartości księgowej. Wartość rzeczywista zawsze uwzględnia wszystkie te składniki. Domyślne ustawienia parametrów pobierane są z definicji dokumentu FWS z zakładki: Inne. Dostępne przyciski: [Zmień] umoŝliwia podgląd i edycję niektórych parametrów wybranej kwoty predefiniowanej lub dodatkowej. [Usuń] - usuwa kwotę z listy. Usunąć moŝna kwotę definiowaną oraz kwoty predefiniowane Proforma i Opłata manipulacyjna. [Rozbij kwoty] - koszty transportu oraz definiowane kwoty mogą zostać rozbite. Naciśnięcie spowoduje rozbicie obydwu kwot kosztu transportu oraz dodanych definiowanych kwot na pozycje dokumentu, zgodnie z przyjętym kryterium. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe w rozbijaniu kosztu transportu uwzględniane są równieŝ elementy typu koszt (traktowane są tak samo jak elementy typu towar). Jeśli podświetlono kwotę inną, niŝ wartość dostawy, cło, VAT, akcyza, to po naciśnięciu przycisku:, dostępna jest równieŝ opcja: Rozbij wskazaną kwotę. Rozbicie kwot powoduje przeliczenie cła, akcyzy i VAT-u dla wszystkich pozycji. [Dodaj definiowaną kwotę] - do listy kwot moŝna dodać dowolną dodatkową kwotę ze słownika kwot SAD lub jedną z dwóch predefiniowanych (opłata manipulacyjna, proforma), wybieranych z menu rozwijanego strzałką obok przycisku. Przycisk otwiera okno: Kwota nagłówka. 8.33

34 Rys FWS, Dodawanie definiowanej kwoty. W oknie: Kwota nagłówka, znajdują się pola: Kod kod kwoty nagłówkowej. MoŜna wpisać czteroznakowy kod kwot. Nazwa nazwa dodawanej kwoty. MoŜna ją wybrać z listy rozwijanej przyciskiem:. Kwota, Waluta - wartość, która zostanie dodana. Dokument - dodawana kwota moŝe być związana z dokumentem zakupu. MoŜna go wybrać z rejestru zakupów VAT lub z listy dokumentów FAI, otwieranego przyciskiem:. Wybranie dokumentu spowoduje przepisanie jego wartości jako kwoty, jednak pozostanie ona dostępna do edycji. Powiązanie kwoty z dokumentem moŝna usunąć umieszczonym obok jego numeru przyciskiem: [Usuń związany dokument]. W polu: Opis, wprowadzony zostanie numer wybranego dokumentu. MoŜliwe jest wybranie wielu dokumentów, których numery zostaną wyświetlone w polu: Opis. Cło, Akcyza, Vat - zaznaczenie spowoduje, Ŝe kwota będzie dodawana do podstawy wyliczenia. Generuj płatności - zaznaczenie spowoduje, Ŝe kwota będzie uwzględniona w płatności tworzonej przez dokument FWZ. Pomiń w wartości towaru na magazynie - zaznaczenie spowoduje, Ŝe kwota nie będzie uwzględniana przy wyliczeniu wartości księgowej towaru przy przyjmowaniu go do magazynu FWS, zakładka: Nagłówek Na zakładce znajdują się dane dokumentu: Numer numer dokumentu. Domyślnie nadawany jest kolejny numer, jednak moŝe zostać zmieniony na inny wolny numer. Właściciel - centrum struktury praw, do którego naleŝy operator wystawiający dokument. Jeśli operator naleŝy do wielu centrów, to przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest centrum, w kontekście którego operator jest zalogowany. W takim przypadku właściciela dokumentu moŝna zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator. Dokument numer dokumentu zakupu. Daty: Wystawienia data wystawienia dokumentu. Zakupu data zakupu. VAT data powstania obowiązku podatkowego. Przy FWS generowanym z FAI, domyślnie, w to pole będzie wprowadzana data wystawienia dokumentu FAI 8.34

35 źródłowego. JeŜeli FWS jest generowana ręcznie, wtedy domyślnie będzie wyświetlana data 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano zakupu towarów. Obok dat umieszczone są odpowiednie przyciski, otwierające kalendarz, ułatwiający wprowadzanie danych. Wystawił, Zatwierdził, Modyfikował dane dotyczące operatora, który wykonywał poszczególne czynności. Incoterms - dane dotyczące miejsca przejęcia kosztów związanych z transportem towarów. Domyślnie wprowadzona jest wartość EXW, jednak moŝe ona ulec modyfikacji. URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane z FWS. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie. Rodzaj transakcji: - kod rodzaju transakcji. W polu obok znajduje się opis rodzaju transakcji. Domyślnie, jako kod, wprowadzona jest wartość: 11, jednak moŝe ona ulec modyfikacji. Po naciśnięciu przycisku:, rozwinięta zostanie lista dostępnych kodów wraz z ich opisem. W polu obok znajduje się opis rodzaju transakcji. Opis - dodatkowy opis dokumentu. Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróŝniający transakcję), wybierana ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. Objętość - objętość towarów, będących przedmiotem transakcji. Waga - waga netto i brutto towaru, we wskazanej jednostce wagi FWS, zakładka: VAT Na zakładce znajdują się pola: Rys FWS, zakładka: Nagłówek. Rejestr - rejestr VAT, w którym zostanie zapisany dokument. MoŜe być wybrany z listy rejestrów VAT dla sprzedaŝy, zdefiniowanych w konfiguracji. Domyślny rejestr VAT dla dokumentu zaleŝy od jego serii, gdyŝ jest do niej przypisany (moduł: Administrator -> listy -> serie). 8.35

36 Pozycja - numer pozycji w rejestrze VAT. Niedostępny do edycji, wyświetlany po zatwierdzeniu dokumentu. Rodzaj transakcji opcje pozwalają na wybór transakcji: Wewnątrzwspólnotowa nabycie lub Wewnątrzwspólnotowa nabycie trójstronne, Import. Rodzaj zakupu dla transakcji wewnątrzwspólnotowych wybór opcji pozwala na zróŝnicowanie pozycji rejestrów VAT, na obejmujące naliczenie podatku VAT dla zakupu towarów, usług lub środków transportu. OdróŜnienie naliczenia podatku VAT dla zakupu towarów, usług, środków transportu ma odzwierciedlenie w pozycjach deklaracji VAT 7. W przypadku transakcji importowych, obowiązek naliczenia i rozliczenia podatku VAT ciąŝy na nabywcy wyłącznie w przypadku importu usług. Stąd dla transakcji: Import, dostępny jest tylko jeden rodzaj zakupu Usługi. Nie uwzględniaj na deklaracji VAT UE parametr dostępny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zaznaczenie powoduje, Ŝe dokument nie zostanie zakwalifikowany do deklaracji podsumowującej. Nie uwzględniaj na deklaracji VAT 7 - zaznaczenie powoduje, Ŝe transakcje z dokumentu nie będą uwzględniane w deklaracji VAT 7, ściślej, będą mieć odpowiednio ustawiony decydujący o tym parametr, który moŝna zmienić z poziomu rejestru VAT. Miesiąc - rok i miesiąc, w którym zakup zostanie uwzględniony na deklaracji VAT 7. Rys FWS, zakładka: VAT. 8.8 Korekta faktury wewnętrznej po stronie sprzedaŝy (FKS) Tworzenie i edycja FKS jest podobne do tworzenia i edycji korekty dokumentu handlowego. Korekcie podlegać będzie ilość albo wartość pozycji i kwot dodatkowych. Nie jest moŝliwe wykonywanie korekty ilościowej FWS na plus. FWS moŝna korygować ilościowo niezaleŝnie od tego, czy istnieją odpowiednie zasoby. Dokument FKS moŝna generować wyłącznie z zatwierdzonego dokumentu FWS. W oknie: Korekta faktury wewnętrznej (FKS), na zakładce: Ogólne, po naciśnięciu przycisku: [Maksymalny zwrot], moŝliwe jest wykonanie całkowitego zwrotu. 8.36

37 Rys Korekta faktury wewnętrznej po stronie sprzedaŝy, zakładka: Ogólne. Po otworzeniu do edycji elementu korekty, za pomocą przycisku: [Zmień] moŝliwy jest wybór jednego z dwóch rodzajów korekty: ilościowej lub wartościowej. Wybór korekty dokonywany jest po zaznaczeniu odpowiedniej opcji: Ilość/Wartość, w oknie: Element transakcji, na zakładce: Ogólne. MoŜliwe jest wykonanie tylko korekty ilościowej lub tylko wartościowej danego elementu podobnie jak w przypadku korekt krajowych dokumentów handlowych. Dlatego teŝ wybranie jednej z opcji decyduje o aktywności pól, umoŝliwiających wykonanie odpowiedniej operacji. Rys Element transakcji FKS, zakładka: Ogólne. Pole: Ilość, będzie aktywne, jeśli zostanie wybrana opcja: Ilość. W polu wprowadza się ilość, o jaką zostanie zmniejszona ilość z dokumentu źródłowego. W przypadku wybrania opcji: Wartość, zostaną udostępnione do edycji kwoty wyświetlone w oknie: Element transakcji, na zakładce: Kwoty. 8.37

38 Rys Element transakcji FKS, zakładka: Kwoty. Edycji kwot dokonuje się poprzez dwuklik w kolumnie: Kwota, i wprowadzeniu wartości, o jakie zostaną skorygowane wartości ze źródłowej FWS. Po wprowadzeniu danych naleŝy zapisać okno: Element transakcji, przyciskiem: [Zapisz zmiany] oraz całe okno: Korekta faktury wewnętrznej. Aby moŝliwe było wygenerowanie z dokumentu FKS korekty FKZ konieczne jest zatwierdzenie FKS (odznaczenie parametru: Do bufora). Ponadto do źródłowej dla tej FKS, FWS musi zostać wygenerowany i zatwierdzony dokument FWZ. NaleŜy pamiętać, Ŝe aby wartości lub ilości korygowane za pomocą dokumentu FKS zostały uwzględnione w dokumentach kończących ścieŝkę zakupów importowych, do tego dokumentu FKS naleŝy wygenerować dokument FKZ. MoŜliwa jest równieŝ sytuacja, w której z dokumentu FKS generowany będzie dokument PKI, w przypadku gdy ze źródłowej FWS wygenerowany został dokument PZI. Dokument FKS jest jedynym dokumentem źródłowym dla FKZ. 8.9 Faktura wewnętrzna po stronie zakupu (FWZ) Faktura wewnętrzna po stronie zakupu (FWZ) słuŝy do: odliczenia podatku VAT naleŝnego naliczonego na fakturze wewnętrznej (FWS); generuje płatność wyliczoną na dokumencie FWS. Dokument FWZ słuŝy wyłącznie do ujęcia VAT naliczonego dokumentem FWS w rejestrze VAT dla zakupu. Dokument ten wygląda bardzo podobnie do dokumentu FWS, jednak wyróŝnia się następującymi cechami: jest generowany z zatwierdzonej faktury wewnętrznej po stronie sprzedaŝy (FWS) nie moŝna go utworzyć ręcznie FWZ nie ma własnych elementów, jego elementami będą elementy źródłowej FWS UWAGA: Atrybuty przypisane do elementu transakcji FWZ, to atrybuty, jakie zostały przypisane do pozycji FWS, z której wygenerowana została FWZ. Atrybuty na FWS i na FWZ z nich wygenerowanych mają takie sam pozycje, w związku z czym, operować atrybutami moŝna na pozycjach elementu FWS. FWZ ma własną tabelę VAT FWZ jest ujęty w rejestrze VAT dla zakupu UWAGA: Kontrahent na FWZ zostanie przepisany z FWS (zakładka: Ogólne), jednak moŝliwa jest jego modyfikacja do momentu wyjęcia dokumentu z bufora. 8.38

39 8.9.1 FWZ, zakładka: Ogólne Na zakładce, polami do edycji są: Kontrahent kontrahent transakcji Kraj wysyłki kraj wysyłki towaru Rodzaj transportu kod rodzaju transportu Termin i forma płatności termin i forma płatności transakcji [Zapłata gotówką] uruchamia proces zapłaty. Po naciśnięciu przycisku: zostanie lista form zapłaty., rozwinięta FWZ, zakładka: Kontrahent Rys FWZ, zakładka: Ogólne. Na zakładce znajdują się dane kontrahenta głównego, docelowego. MoŜliwa jest tu równieŝ edycja kontrahenta FWZ, zakładka: Urząd Na zakładce wskazuje się urząd, wobec którego powstaną zobowiązania wynikające z cła i akcyzy oraz płatnika. Domyślnym płatnikiem jest urząd wskazany na zakładce: Urząd/Urząd. Rys FWZ, zakładka: Urząd. 8.39

40 8.9.4 FWZ, zakładka: Kwoty Na zakładce wyświetlona jest lista wartości, przeniesiona z dokumentu źródłowego FWZ, zakładka: Płatności Rys FWZ, zakładka: Kwoty. Na zakładce znajdują się płatności wynikające z cła i akcyzy. Są to zobowiązania wobec urzędu, wybranego na zakładce Urząd FWZ, zakładka: Nagłówek Rys FWZ, zakładka: Płatności. Na zakładce, pola wypełnione są zgodnie z wartościami wskazanymi w dokumencie źródłowym. Daty: Wystawienia, Zakupu i VAT nie są dostępne do edycji równieŝ dla dokumentów FWZ znajdujących się w buforze. 8.40

41 8.9.7 FWZ, zakładka: VAT Na zakładce znajdują się następujące pola: Rys FWZ, zakładka: Nagłówek. Rejestr - rejestr VAT, w którym zostanie zapisany dokument. MoŜe być wybrany z listy rejestrów VAT dla zakupu, zdefiniowanych w konfiguracji. Domyślny rejestr VAT dla dokumentu zaleŝy od jego serii, gdyŝ jest do niej przypisany (moduł: Administrator -> Listy -> Serie). Pozycja - numer pozycji w rejestrze VAT. Niedostępny do edycji, wyświetlany po zatwierdzeniu dokumentu. Rodzaj transakcji przepisywany z dokumentu źródłowego, niedostępny dla edycji. Rodzaj - wybór opcji pozwala na zróŝnicowanie pozycji rejestrów VAT na obejmujące zakupy towarów, zakupy kosztowe, inwestycyjne (środków trwałych), nieruchomości, usługi, środki transportu. OdróŜnienie zakupu towarów od zakupu środków trwałych ma odzwierciedlenie w pozycjach deklaracji VAT 7. Odliczenia VAT: Tak - podatek zostanie odliczony w całości bez względu na proporcję sprzedaŝy, Nie - podatek nie zostanie odliczony, ściślej, nie zostanie uwzględniony w deklaracji VAT 7. Warunkowo - podatek zostanie odliczony wg proporcji sprzedaŝy. Proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi, przysługuje prawo do obniŝenia kwoty podatku naleŝnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniŝenia kwoty podatku naleŝnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Nie uwzględniaj na deklaracji VAT UE zaznaczenie powoduje, Ŝe dokument nie zostanie zakwalifikowany do kwartalnej deklaracji podsumowującej. Nie uwzględniaj na deklaracji VAT 7 - zaznaczenie powoduje, Ŝe transakcje z dokumentu nie będą uwzględniane w deklaracji VAT 7, ściślej, będą mieć odpowiednio ustawiony decydujący o tym parametr, który moŝna zmienić z poziomu rejestru VAT. 8.41

42 Rys FWZ, zakładka: VAT Korekta faktury wewnętrznej po stronie zakupu (FKZ) Korektę faktury wewnętrznej po stronie zakupu generuje się wyłącznie z korekty faktury wewnętrznej po stronie sprzedaŝy FKS (więcej informacji w rozdziale: 8.8 Korekta faktury wewnętrznej po stronie sprzedaŝy (FKS)). Edycja na FKZ, jest ograniczona do płatności i parametrów odliczeń VAT. Wszystkie wartości na FKZ odpowiadają wartościom źródłowej FKS. Na zakładce: Płatności, znajdują się płatności wynikające z korekty wartości cła, akcyzy, ewentualnych dodatkowych kosztów SAD Składu Celnego (SSC) Dokument SAD Składu celnego odpowiada zgłoszeniu celnemu wprowadzającemu towar do składu celnego w transakcjach zakupu z importu. MoŜna go utworzyć jedynie poprzez wygenerowanie z zatwierdzonej faktury importowej (FAI). Nie tworzy płatności, nie jest umieszczany w rejestrze VAT. Nie generuje dokumentów magazynowych, ale tworzy zasoby w składzie celnym. Powstają one przy zatwierdzaniu dokumentu SAD Składu Celnego, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się następujące pola: Waluta - waluta zakupu towarów, zgodna z walutą faktury importowej, niedostępna do edycji. Kurs - kurs waluty, po którym wartości zostaną przeliczone na walutę systemową. Przy generowaniu SSC, kurs pobierany jest z tabeli kursów według daty zgłoszenia. Rodzaj kursu (niezaleŝnie od tego, czy SSC generowany jest ręcznie czy z FAI). Skład - skład celny, do którego zostanie przyjęty towar. 8.42

43 Okno: Element transakcji Rys SAD Składu Celnego, zakładka: Ogólne. Pozycja dokumentu (element transakcji) odpowiada pozycji faktury importowej. MoŜe ona być dodatkowo podzielona na dostawy, jeśli dokonano takiego podziału na źródłowej fakturze zakupu. SAD Składu Celnego przejmuje ten podział, na dokumencie nie moŝna go jednak zmieniać. Elementów transakcji nie moŝna dodawać ani usuwać, moŝna je jednak edytować w pewnym zakresie. Aby to zrobić, naleŝy nacisnąć przycisk: [Zmień]. Zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Towar, jednostka, ilość są przepisywane z FAI niedostępne do edycji na SSC. Za pomocą przycisku: [Wybierz towar] moŝna otworzyć kartę towaru danego elementu transakcji. Objętość, Waga netto i brutto - wyliczane na podstawie danych z karty towaru. Dostępne do edycji. Kraj pochodzenia kraj pochodzenia towaru. JeŜeli jest wypełniony w elemencie dokumentu FAI, to jest z niego przepisywany, a jeŝeli nie, to jest pobierany z karty towaru. PCN w polu wprowadzany jest kod PCN. JeŜeli jest wypełniony w elemencie dokumentu FAI, to jest z niego przepisywany, a jeŝeli nie, to jest pobierany z karty towaru. Rys SAD Składu Celnego, Element transakcji, zakładka: Ogólne. 8.43

44 Zakładka: Kwoty Do kaŝdej pozycji dokumentu przypisane są 3 kwoty: wartość według faktury zakupu, koszt transportu zagranicznego i koszt transportu krajowego. Jeśli na źródłowej fakturze importowej są pozycje typu koszt transportu, to ich sumy zostają przepisane do dokumentu podczas jego tworzenia i rozdzielone na pozycje, według wybranego kryterium określonego w konfiguracji. Kwoty kosztów transportu przydzielone do pozycji są dostępne do edycji. Zakładka: Dostawy Rys SAD Składu Celnego, Element transakcji, zakładka: Kwoty. Na zakładce znajdują się następujące pola: [Zmień] - wyświetla okno z parametrami tworzonej dostawy. Podział na dostawy i ich parametry są przepisywane ze źródłowej faktury zakupu. [Edycja atrybutów] - otwiera okno edycji atrybutów elementu dostawy. Rys SAD Składu Celnego, Element transakcji, zakładka: Dostawy SAD Składu Celnego, zakładka: Kwoty Na dokumencie występują 3 kwoty: wartość według faktury zakupu, koszt transportu zagranicznego i koszt transportu krajowego. Jeśli na źródłowej fakturze importowej są pozycje typu koszt transportu, to ich sumy zostają przepisane do dokumentu podczas jego tworzenia i rozdzielone na pozycje. Podział ten moŝna zmienić podczas edycji dokumentu. Obie kwoty kosztów transportu są dostępne do edycji. Waluta kosztu zagranicznego jest zawsze zgodna z walutą Sumarycznej wartości dostawy wg faktur. Dla Kosztu transportu krajowego moŝliwa jest zmiana waluty jeŝeli Sumaryczna wartość dostawy wg faktur jest w walucie innej niŝ systemowa. 8.44

45 Rys SAD Składu Celnego, zakładka: Kwoty. Rozbijaj kwoty w oparciu o - kryterium, według którego koszty transportu są rozdzielane na pozycje dokumentu. Domyślne ustawienie przepisywane jest z definicji dokumentu, zakładka: Inne. Ma ono skutek przy tworzeniu dokumentu, gdyŝ kwoty są wtedy od razu rozdzielane na pozycje. [Rozbij wszystkie kwoty]. Naciśnięcie spowoduje rozbicie obydwu kwot kosztu transportu na pozycje dokumentu, zgodnie z przyjętym kryterium. Jeśli podświetlono kwotę inną, niŝ wartość dostawy, to po naciśnięciu przycisku: wskazaną kwotę., dostępna jest równieŝ opcja: Rozbij UWAGA: Kwoty kosztów transportu pozycji dokumentu są dostępne do edycji, moŝe więc wystąpić niezgodność pomiędzy sumą kwot pozycji, a kwotą całego dokumentu (nagłówka). Przed zatwierdzeniem dokumentu naleŝy rozbić kwoty na pozycje. Tworzone zasoby składu celnego będą mieć przypisane indywidualne koszty transportu według pozycji dokumentu. [Zmień] - po zaznaczeniu kwoty i naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Kwota nagłówka do podglądu. W oknie wyświetlone są dane dotyczące zaznaczonej kwoty: Nazwa, Wartość kwoty, Waluta, Dokument związany z kwotą, określenie, czy kwota wchodzi do podstawy VAT, wartości celnej, podstawy obliczania akcyzy, określenie czy kwota jest wliczana do płatności, czy ma być pominięta w wartości towaru na magazynie oraz opis kwoty. Dostępne do edycji są pola: dla kwoty Koszt transportu zagranicznego: Kwota, Dokument dla kwoty Koszt transportu krajowego: Kwota, Dokument, Waluta SAD Składu Celnego, zakładka: Nagłówek Na zakładce znajdują się pola: Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji. Właściciel - centrum struktury praw, do którego naleŝy operator wystawiający dokument. Jeśli operator naleŝy do wielu centrów, to przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest centrum, w kontekście którego operator jest zalogowany. W takim przypadku właściciela dokumentu moŝna zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator. Daty Zgłoszenia data zgłoszenie celnego, 8.45

46 Wpływu data wpłynięcia dokumentu, Przyjęcia data przyjęcia towaru do składu celnego. Obok dat umieszczone są odpowiednie przyciski, otwierające kalendarz, ułatwiający wprowadzanie danych. Wystawił, Modyfikował, Zatwierdził wskazuje operatora, który wykonał określone czynności. Rys SAD Składu Celnego, zakładka: Nagłówek. Incoterms - dane dotyczące miejsca przejęcia kosztów związanych z transportem towarów: Symbol - domyślnie wprowadzona jest wartość EXW, jednak moŝe ona ulec modyfikacji, Miejsce - miejsce przejęcia, Kraj kraj Incoterms. URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane z dokumentem. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie. Opis - dodatkowy opis dokumentu. Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróŝniający transakcję), wybierana ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. Objętość - objętość towaru obliczona jw., przeliczana przy kaŝdej zmianie, niedostępna do edycji. Waga - waga netto i brutto towaru, we wskazanej jednostce wagi SAD (SAD) Dokument SAD odzwierciedla zgłoszenie celne do odprawy ostatecznej. Powstają w nim wyliczenia opłat celnych, a z nich płatności (zobowiązania wobec Urzędu Celnego). Dokument jest umieszczany w rejestrze VAT. Dokument SAD moŝe być utworzony poprzez wygenerowanie: z jednej FAI z wielu FAI (niezaleŝnie od tego, czy część źródłowych FAI jest wygenerowanych ręcznie a część z zamówień) 8.46

47 UWAGA: JeŜeli FAI jest związane z PZI (PZI wygenerowano z FAI lub FAI z PZI) i do FAI wygenerowano korektę (FKI), to naleŝy równieŝ wygenerować (i zatwierdzić) PKI z FKI. W przeciwnym wypadku, wygenerowanie SAD nie będzie moŝliwe. Uwaga ta odnosi się do SAD generowanego zarówno z jednego jak i wielu FAI. z SSC lub ręcznie. Aby moŝna było utworzyć SAD z wielu faktur importowych, muszą one być jednolite, co do waluty. W pierwszym przypadku zawiera dokładnie te pozycje, które są na źródłowych fakturach. Pozycji nie moŝna dodawać ani usuwać, ale moŝna szczegółowo edytować stawki i kwoty opłat celnych, równieŝ w przypadku, kiedy do jednej pozycji stosuje się kilka róŝnych stawek celnych, dla jej poszczególnych składników. SAD utworzony ręcznie słuŝy do wyprowadzania towarów ze składu celnego. MoŜna do niego dodawać pozycje. Ich źródłem są zasoby składu celnego. Dokument SAD w systemie CDN XL zawiera wszystkie wymagania dla wygenerowania zgłoszenia celnego w formacie XML, zgodnie z specyfikacją systemu Celina SAD, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się następujące pola i przyciski: Urząd - dokument SAD jest związany z Urzędem Celnym, w którym dokonywana jest odprawa towaru. Jest wybierany z listy urzędów. Opłaty celne wyliczone w dokumencie są płatnościami (zobowiązaniami) wobec urzędu. Zamiast urzędu moŝna wybrać kontrahenta. Ma to zastosowanie, jeŝeli jest on płatnikiem naleŝności celnych związanych z odprawą. Wybrany urząd będzie jednocześnie płatnikiem dla dokumentu i zostanie wprowadzony za zakładce: Urząd/Płatnik. KaŜda zmiana urzędu, spowoduje wyświetlenie komunikatu o aktualizacji płatnika. Płatność - forma i termin płatności decydują o tworzonej automatycznie płatności dla dokumentu. Są pobierane z okna: Urząd celny lub Karta kontrahenta. Termin płatności, moŝe być określony w dniach lub przez podanie daty. Wprowadzanie daty ułatwia kalendarz uruchamiany przyciskiem: [Termin płatności]. Rys SAD, zakładka: Ogólne. Waluta - waluta pozycji dokumentu. Jest przepisywana z faktury importowej, jeśli dokument został z niej wygenerowany. Jeśli został utworzony ręcznie, to jest ona dostępna, dopóki na dokumencie nie ma Ŝadnych pozycji. 8.47

48 Kurs - rodzaj kursu i jego wartość, stosowane do obliczenia wartości celnej i opłat celnych. MoŜna wybrać rodzaj kursu, z listy zdefiniowanej w słowniku nazw kursów, do dokumentu zostanie wtedy przepisany aktualny kurs wybranego rodzaju lub wpisać go ręcznie, a następnie nacisnąć przycisk [Przelicz]. Podczas generowania SAD, kurs pobierany jest z tabeli kursów według daty zgłoszenia. Rodzaj kursu (niezaleŝnie od tego, czy SAD generowany jest ręcznie czy z FAI) przenoszony jest z konfiguracji (okno: Konfiguracja, zakładka: Eksport/Import/Parametry, pole: Kurs SAD). Skład - skład celny, z którego dokumentem SAD wyprowadzane są towary. Wybór jest dostępny tylko wtedy, gdy dokument został utworzony ręcznie lub z SSC i gdy nie ma na nim Ŝadnych pozycji. [Eksport] umoŝliwia eksport dokumentu w postaci pliku XML. Miejsce, do którego jest eksportowany plik, określane jest w konfiguracji (zakładka: Ogólne/Parametry). [Zmień] umoŝliwia podgląd i edycję pozycji elementu transakcji. [Dodaj] słuŝy dodaniu pozycji do dokumentu. Po naciśnięciu przycisku:, moŝliwy jest wybór dodania: Dodaj z zasobu moŝna dodać nowy towar wybierając go z listy towarów o ile będzie on posiadał zasób na składzie celnym; Dodaj z SSC moŝna dodać towar, który znajduje się na dokumencie SSC o ile dokument SAD został z niego wygenerowany; Dodaj listę - dodawanie wielu towarów poprzez ich zaznaczenie na liście towarów. Jest to moŝliwe tylko wtedy, gdy zasoby składu celnego są pobierane bez ich wskazywania, czyli wybrano dla niego sposób rozliczania FIFO lub LIFO. [Usuń] usuwa zaznaczoną pozycję z dokumentu. UWAGA: Na liście zasobów wyświetlane są tylko te, których waluta jest zgodna z walutą dokumentu SAD Okno: Element transakcji Pozycja dokumentu (element transakcji) odpowiada pozycji źródłowej faktury zakupu, jeśli SAD został z niej utworzony. MoŜe ona być dodatkowo podzielona na dostawy. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy towar objęty jedną pozycją dokumentu jest zróŝnicowany, np. posiada róŝne cechy. Dla SAD-u utworzonego z FAI podział na dostawy jest przepisywany z FAI. Zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się następujące pola: Towar - kod towaru. Towar moŝe być wybrany poprzez wpisanie jego kodu, Kodu u dostawcy, jeśli określono go w karcie towaru lub przez wybór z listy otwieranej przyciskiem: [Wybierz towar]. Lista jest równieŝ otwierana, jeśli wpisano nieistniejący kod. Pod kodem towaru wyświetlana jest jego nazwa. Jest ona dostępna do edycji, jeśli w karcie tego towaru wybrano opcję: Edycja nazwy. Jednostka, Ilość - w pierwszym wierszu moŝna edytować ilość w jednostce podstawowej towaru, w drugim wierszu w wybranej jednostce pomocniczej, dostępnej z listy jednostek określonych w karcie towaru. 8.48

49 Rys Element transakcji SAD, zakładka: Ogólne. UWAGA: Edycja ilości i wybór towaru są moŝliwe tylko dla SAD-u wyprowadzającego towar ze składu celnego, niedostępne dla SAD-u utworzonego z FAI. Objętość, Waga Netto, Brutto - wyliczane na podstawie danych z karty towaru lub zasobów składu celnego. Kraj pochodzenia - pole podlega edycji dla zestawu kwot bez przypisanej kategorii celnej (zestaw: Ogólne). PCN w polu wprowadzany jest kod PCN przypisany do towaru na elemencie FAI. Pole podlega edycji dla zestawu kwot bez przypisanej kategorii celnej (zestaw: Ogólne). Zakładka: Kwoty Z kaŝdą pozycją dokumentu SAD, związane są następujące kwoty: Sumaryczna wartość dostawy wg faktur - przepisywana z źródłowych faktur importowych, niedostępna do edycji lub wyliczana z wartości zasobu składu celnego. Koszt transportu zagranicznego waluta tego kosztu jest zawsze zgodna z walutą Sumarycznej wartości dostawy wg faktur. Koszt transportu krajowego moŝliwa jest zmiana waluty jeŝeli Sumaryczna wartość dostawy wg faktur jest w walucie innej niŝ systemowa. Jeśli na źródłowej fakturze importowej są pozycje typu koszt transportu, to ich sumy zostają przepisane do dokumentu SAD podczas jego tworzenia. Są dostępne do edycji. Cło, Akcyza, VAT (kwota i stawka) obliczone dla pozycji z uwzględnieniem stawki zapisanej w oknie: Karta towaru lub stawki dla składnika celnego, jeśli określono je dla towaru. Inne, zdefiniowane przez UŜytkownika (patrz opis zakładki Kwoty/Zbiorczo). Rys Element transakcji SAD, zakładka: Kwoty. 8.49

50 UWAGA: Sumy kwot cła, akcyzy i VAT-u dla pozycji nie są naleŝnościami celnymi. NaleŜności są liczone dla grup pozycji o tych samych stawkach i kodach PCN według metod obowiązujących dla dokumentu SAD (więcej w opisie zakładki: Kwoty/Szczegóły). Towar moŝe mieć z punktu widzenia naliczania opłat celnych wiele odrębnych składników, objętych róŝnymi stawkami. Odzwierciedla to lista składników celnych, przypisana do towaru. Składnik celny zawiera kod PCN, kod kraju pochodzenia, stawki cła, akcyzy i VAT-u. Jeśli dla towaru określono składniki celne, to w pozycji dokumentu SAD wystąpi tyle zestawów wyŝej wymienionych kwot, ile ma on składników. W przeciwnym przypadku powstanie jeden zestaw kwot, a przy wyliczeniu opłat zostaną uwzględnione podstawowe stawki zapisane w karcie towaru. Lista składników nie zawiera informacji o rozdziale wartości towaru na poszczególne składniki, więc przy tworzeniu dokumentu całość wartości towaru zostanie przypisana do pierwszego składnika. Rozdziału na poszczególne składniki dokonuje operator poprzez edycję wartości. Suma poszczególnych kwot musi być jednak zachowana, czyli kwoty pierwotne mogą być jedynie rozdzielone na składniki. Jeśli składniki są dwa, zmiana dowolnej kwoty powoduje przeliczenie odpowiedniej kwoty drugiego składnika. Przy większej ilości składników zgodność kwot nie jest kontrolowana przy ich edycji, nie moŝna jednak zapisać zmian, jeśli suma kwot po edycji jest róŝna od kwoty pierwotnej. Zgodność sum kwot z kwotami pierwotnymi dotyczy wartości i kosztów transportu. Cło, akcyza i VAT mogą być dowolnie zmieniane dla kaŝdego składnika poprzez edycję stawki. Dostępne przyciski: Zakładka: Dostawy [Dodaj zestaw kwot] - otwiera listę kategorii celnych. Wybranie kategorii spowoduje dodanie zestawu kwot. Wszystkie kwoty będą zerowe, z list zostanie przepisany kod PCN i stawki. [Usuń] - usuwa zestaw kwot. Nie moŝna usunąć jedynego zestawu. Jeśli przed usunięciem są dwa zestawy, to cała wartość oraz koszty transportu zostaną przypisane do zestawu, który pozostanie jako jedyny. Na zakładce dostępne są przyciski: [Zmień] - otwiera okno dostawy (do podglądu). [Edycja atrybutów] - otwiera okno edycji atrybutów elementu. Przypisanie atrybutów odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami, opisanymi w dokumentacji modułu: Administrator. Przycisk jest aktywny, jeśli podświetlono element. Rys Element transakcji SAD, zakładka: Dostawy. Jeśli SAD został utworzony z faktury importowej, to podział na dostawy został z niej przepisany i nie moŝna go zmienić. Jeśli SAD został utworzony ręcznie i wyprowadza towary ze składu 8.50

51 celnego, to dostawy moŝna zmieniać, moŝna teŝ edytować cechę towaru. Dostępne są wtedy przyciski: [Dodaj/zmień dostawę] - otwiera listę zasobów składu celnego i umoŝliwia wybranie dostawy, z której zostanie pobrany towar. Jeśli suma ilości w elementach dostaw w tabeli jest zgodna z całkowitą ilością, to wybranie dostawy spowoduje, Ŝe aktualnie podświetlona dostawa zostanie zamieniona na wybraną. Wszystkie parametry, takie jak cecha, data waŝności, itd. Zostaną przy tym przepisane z wybranej dostawy i nie będą dostępne do edycji. Jeśli suma jest mniejsza, to naciśnięcie przycisku spowoduje dodanie nowej dostawy z ilością uzupełniającą. [Usuń] - usuwa element związany z dostawą. Nie moŝna usunąć ostatniego SAD, zakładka: Urząd Na zakładce wyświetlane są szczegóły danych urzędu celnego. Urząd moŝna wybrać poprzez wpisanie jego akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem: przycisku:, moŝliwy jest wybór kontrahenta. [Wybierz urząd]. Po naciśnięciu Na zakładce: Urząd/Płatnik, wyświetlone są dane płatnika, do którego mają wpłynąć naleŝności z tytułu: cła, akcyzy, VAT. Domyślnie płatnikiem będzie urząd wskazany na zakładce: Urząd/Urząd, jednak moŝe on ulec zmianie. Płatnik moŝe zostać wybrany z listy: z listy kontrahentów z listy banków z listy urzędów z listy pracowników SAD, zakładka: Zgłaszający Rys SAD, zakładka: Urząd. Na zakładce wprowadza się dane podmiotu agencji celnej, która złoŝyła zgłoszenie celne. 8.51

52 Rys SAD, zakładka: Zgłaszający. Oprócz standardowych danych dotyczących kontrahenta, na zakładce znajdują się pola: Wpis dane dotyczące wpisu na listę agentów celnych Numer wpisu numer wpisu, Data wpisu data wpisu. Pracownik nazwisko agenta celnego SAD, zakładka: Kwoty/Zbiorczo Na zakładce wyświetlone są następujące kwoty: Sumaryczna wartość dostawy wg faktur przepisywana z źródłowych faktur zakupu, niedostępna do edycji. Koszt transportu zagranicznego waluta tego kosztu jest zawsze zgodna z walutą Sumarycznej wartości dostawy wg faktur. Koszt transportu krajowego moŝliwa jest zmiana waluty jeŝeli Sumaryczna wartość dostawy wg faktur jest w walucie innej niŝ systemowa. Jeśli na źródłowej fakturze importowej są pozycje typu koszt transportu, to ich sumy zostają przepisane do dokumentu SAD podczas jego tworzenia. Są dostępne do edycji. Rys SAD, zakładka: Kwoty/Zbiorczo. 8.52

53 Cło, Akcyza, VAT suma kwot naliczonych dla poszczególnych grup pozycji (suma odpowiednich kwot z zakładki: Kwoty/Szczegóły). Proforma - wartość towarów dostarczonych bez opłaty (np. katalogi). Dostępna do edycji. Opłata manipulacyjna opłata za zgłoszenie celne. Inne - zdefiniowane przez UŜytkownika. Dostępne parametry: Rozbijaj kwoty w oparciu o - kryterium, według którego dzielone będą kwoty rozbijane na pozycje dokumentu. Podział będzie proporcjonalny do wybranej wielkości. Aby rozbić kwoty w oparciu o Wagę lub Objętość odpowiednie wartości powinny być wypełnione w elementach transakcji dokumentu SAD. Osobny dokument dla kaŝdego zamówienia po zaznaczeniu parametru, o ile dokument SAD został wygenerowany z kilku dokumentów ZZ, to do kaŝdego z nich zostanie wygenerowany osobny dokument PZI. Wartość po kursie - do wyliczenia wartości towaru przyjmowanego do magazynu moŝe być zastosowany kurs z dokumentu SAD lub ze źródłowej faktury importowej (jeśli SAD został z niej wygenerowany). W wartości towaru na magazynie pomiń w wyliczeniu wartości towaru przyjmowanego do magazynu moŝna uwzględnić lub pominąć: Koszt transportu zagranicznego Koszt transportu krajowego Akcyzę Cło. UWAGA Pomijanie odpowiednich kwot dotyczy tylko wartości księgowej. Wartość rzeczywista zawsze uwzględnia wszystkie te składniki. Domyślne ustawienia parametrów pobierane są z definicji dokumentu SAD z zakładki: Inne. Dostępne przyciski: [Zmień] umoŝliwia podgląd i edycję niektórych parametrów wybranej kwoty predefiniowanej lub dodatkowej. [Usuń] usuwa kwotę z listy. Usunąć moŝna kwotę definiowaną oraz kwoty predefiniowane Proforma i Opłata manipulacyjna. [Rozbij kwoty] koszty transportu oraz definiowane kwoty mogą zostać rozbite. Naciśnięcie spowoduje rozbicie obydwu kwot kosztu transportu oraz dodanych definiowanych kwot na pozycje dokumentu, zgodnie z przyjętym kryterium. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe w rozbijaniu kosztu transportu uwzględniane są równieŝ elementy typu koszt (traktowane są tak samo jak elementy typu towar). Jeśli podświetlono kwotę inną, niŝ wartość dostawy, cło, VAT, akcyza, to po naciśnięciu przycisku:, dostępna jest równieŝ opcja: Rozbij wskazaną kwotę. Rozbicie kwot powoduje przeliczenie cła, akcyzy i VAT-u dla wszystkich pozycji. [Dodaj definiowaną kwotę] do listy kwot moŝna dodać dowolną dodatkową kwotę ze słownika kwot SAD lub jedną z dwóch predefiniowanych (opłata manipulacyjna, proforma), wybieranych z menu rozwijanego strzałką obok przycisku. Przycisk otwiera okno: Kwota nagłówka. 8.53

54 Rys SAD, Dodawanie definiowanej kwoty. W oknie: Kwota nagłówka, znajdują się pola: Kod kod kwoty nagłówkowej. MoŜna wpisać czteroznakowy kod kwot. Nazwa nazwa dodawanej kwoty. MoŜna ją wybrać z listy rozwijanej przyciskiem:. Kwota, Waluta - wartość, która zostanie dodana. Dokument - dodawana kwota moŝe być związana z dokumentem zakupu. MoŜna go wybrać z rejestru zakupów VAT lub z listy dokumentów FAI, otwieranego przyciskiem:. Wybranie dokumentu spowoduje przepisanie jego wartości jako kwoty, jednak pozostanie ona dostępna do edycji. Powiązanie kwoty z dokumentem moŝna usunąć umieszczonym obok jego numeru przyciskiem: [Usuń związany dokument]. W polu: Opis, wprowadzony zostanie numer wybranego dokumentu. MoŜliwe jest wybranie wielu dokumentów, których numery zostaną wyświetlone w polu: Opis. Cło, Akcyza, Vat - zaznaczenie spowoduje, Ŝe kwota będzie dodawana do podstawy wyliczenia Generuj płatności - zaznaczenie spowoduje, Ŝe kwota będzie uwzględniona w płatności. Pomiń w wartości towaru na magazynie - zaznaczenie spowoduje, Ŝe kwota nie będzie uwzględniana przy wyliczeniu wartości księgowej towaru przy przyjmowaniu go do magazynu SAD, zakładka: Kwoty/Szczegóły Zakładka zawiera listę kwot odpowiadającą pozycjom formularza SAD. Kwoty są zgrupowane według kodu PCN i krajów pochodzenia towarów. Opłaty są wyliczane dla kaŝdej grupy zgodnie z metodą obowiązującą dla formularza: Podstawa cła (wartość celna) - suma wartości pozycji według faktur, przeliczonych po kursie waluty, kosztów transportu zagranicznego i innych kwot definiowanych, dla których wybrano opcję: Cło, zaokrąglona do pełnych złotych. Cło - podstawa cła razy stawka cła, zaokrąglone do pełnych złotych. Podstawa akcyzy - podstawa cła powiększona o cło i sumę definiowanych kwot, dla których wybrano opcję Akcyza, zaokrąglona do pełnych złotych. Akcyza - podstawa akcyzy razy stawka akcyzy, zaokrąglona do 10 groszy. Podstawa VAT - Podstawa cła powiększona o cło, akcyzę i sumę definiowanych kwot, dla których wybrano opcję VAT, zaokrąglona do pełnych złotych. VAT - podstawa VAT razy stawka VAT, zaokrąglony do 10 groszy. 8.54

55 Rys SAD, zakładka: Kwoty/Szczegóły. Dostępne przyciski: [Zmień] otwiera okno, w którym moŝna edytować parametry wskazanej pozycji SAD. W oknie: Edycja kwot poza informacjami znajdującymi się na zakładce: Kwoty/Szczegóły znajdują się parametry formularza SAD: Masa netto pole nr 38. Ilość w jedn. uzup.: - pole nr 41. Preferencje pole nr 35. Lista opakowań i numerów kontenerów dane umieszczane w polu 31 obok opisu towaru. Lista poprzednich dokumentów, Lista załączonych dokumentów dane umieszczane w polu 44. Opis towaru jest to opis przenoszony z definicji kodu CN; pole jest dostępne do edycji. Rys SAD, okno Edycja kwot, zakładka: Ogólne. 8.55

56 [Aktualizuj karty towarów] przepisuje kod PCN, stawkę: cła, akcyzy do kart towarów z elementów dokumentu SAD. Odpowiednie parametry są aktualizowane w zaleŝności od ustawienia opcji w oknie: SAD, zakładka: Płatności Rys SAD, okno Zapisz w kartach towaru. Dokument SAD tworzy płatność na rzecz urzędu. Składają się na nią: Cło, Akcyza, VAT i inne definiowane kwoty, dla których wybrano opcję: Generuj Płatności. Po utworzeniu dokumentu lista płatności zawiera jedną pozycję, czyli zobowiązanie na pełną kwotę jw. Forma płatności i termin są zgodne z ustawieniami tych parametrów dla Urzędu. Termin płatności jest liczony od daty wpływu (zakładka: Nagłówek). Proponowana przez system płatność moŝe być podzielona na poszczególne rodzaje kwot (osobno cło, VAT itd.). Płatność moŝna dzielić i ponownie grupować przy pomocy przycisku: [Płatności: podzielone/niepodzielone]. Rejestrowanie i rozliczanie płatności dokumentów opisano szczegółowo w dokumentacji modułu: Księgowość SAD, zakładka: Nagłówek Na zakładce znajdują się pola: Rys SAD, zakładka: Płatności. Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji. Właściciel - centrum struktury praw, do którego naleŝy operator wystawiający dokument. Jeśli operator naleŝy do wielu centrów, to przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest centrum, w kontekście którego operator jest zalogowany. W takim przypadku właściciela dokumentu moŝna zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator. SAD - numer zgłoszenia celnego (do 20 znaków). 8.56

57 Daty: Zgłoszenia data zgłoszenia celnego. Po zmianie daty zgłoszenia, na zakładce: Ogólne, zmieni się kurs, zgodnie z którym zostaną przeliczone wartości na dokumencie. Wpływu data wpłynięcia dokumentu. Decyduje o tym, w której deklaracji VAT (za który miesiąc) zostanie uwzględniony dokument. Obok dat umieszczone są odpowiednie przyciski, otwierające kalendarz, ułatwiający wprowadzanie danych. Związany parametr aktywny, jeśli dokument wygenerowano z SSC. Rys SAD, zakładka: Nagłówek. Wystawił, Zatwierdził, Modyfikował, Rozliczył dane dotyczące operatora, który wykonywał poszczególne czynności. Incoterms Symbol - kod warunków dostawy wg Incoterms, wybierany ze słownika kategorii. Miejsce - miejsce przejęcia towaru, zgodnie z warunkami Incoterms, wybierane ze słownika kategorii. Kraj - kraj miejsca według Incoterms. URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane z dokumentem. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest, umieszczony obok, przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie. Opis - dodatkowy opis dokumentu. Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróŝniający transakcję), wybierana ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. Objętość - objętość towarów, będących przedmiotem transakcji. Waga - waga netto i brutto towaru, we wskazanej jednostce wagi SAD, zakładka: Inne Na zakładce znajdują się pola, które odpowiadają formularzowi SAD. Są one niezbędne do eksportu dokumentu SAD w pliku XML. 8.57

58 SAD, zakładka: VAT Na zakładce znajdują się następujące pola: Rys SAD, zakładka: Inne. Rejestr - rejestr VAT, w którym zostanie zapisany dokument. MoŜe być wybrany z listy rejestrów VAT dla zakupu, zdefiniowanych w konfiguracji. Domyślny rejestr VAT dla dokumentu zaleŝy od jego serii, gdyŝ jest do niej przypisany (moduł: Administrator -> listy -> serie). Pozycja - numer pozycji w rejestrze VAT. Niedostępny do edycji, wyświetlany po zatwierdzeniu dokumentu. Rodzaj - wybór opcji pozwala na zróŝnicowanie pozycji rejestrów VAT na obejmujące zakupy towarów, zakupy kosztowe, inwestycyjne (środków trwałych), nieruchomości, usługi, środki transportu. OdróŜnienie zakupu towarów od zakupu środków trwałych ma odzwierciedlenie w pozycjach deklaracji VAT 7. Odliczenia VAT Rys SAD, zakładka: VAT. Tak - podatek zostanie odliczony w całości bez względu na proporcję sprzedaŝy Nie - podatek nie zostanie odliczony, ściślej, nie zostanie uwzględniony w deklaracji VAT

59 Warunkowo - podatek zostanie odliczony wg proporcji sprzedaŝy. Proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniŝenia kwoty podatku naleŝnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniŝenia kwoty podatku naleŝnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo Nie uwzględniaj na deklaracji VAT 7: zaznaczenie powoduje, Ŝe transakcje z dokumentu nie będą uwzględniane w deklaracji VAT 7, ściślej, będą mieć odpowiednio ustawiony decydujący o tym parametr, który moŝna zmienić z poziomu rejestru VAT. Miesiąc: rok i miesiąc, w którym zakup zostanie uwzględniony na deklaracji VAT 7. UWAGA: Wszystkie parametry związane z rejestrem VAT są przepisywane zgodnie z ich ustawieniem w konfiguracji dla wybranego rejestru VAT. Jeśli dla tego rejestru wybrano w konfiguracji opcję: Obowiązkowy, to edycja tych parametrów jest niemoŝliwa Przyjęcie zewnętrzne importowe (PZI) Przyjęcie zewnętrzne importowe dokumentuje przyjęcie towaru od dostawcy do magazynu, przy określonych warunkach zakupu. Nie generuje płatności, nie jest dokumentem umieszczanym w rejestrze VAT. MoŜe być utworzone poprzez wygenerowanie z FAI, FWS, FWZ, SAD-u, ZZ, PM lub zostać wygenerowane ręcznie, jako pierwszy dokument w ścieŝce obsługującej dostawę zagraniczną. Jest źródłem dokumentów magazynowych. Dokument PZI moŝna równieŝ wygenerować za pomocą notatnika (więcej informacji o generowaniu dokumentów z poziomu notatnika znajduje się w dokumentacji modułu: SprzedaŜ) Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Kontrahent - dostawca towaru. MoŜe być wybrany z listy kontrahentów rozwijanej przyciskiem:. Rozwijane przyciskiem:, menu umoŝliwia wybranie opcji: Kontrahent jednorazowy. Dane dostawcy będą wtedy wprowadzone ręcznie, bez wyboru z listy kontrahentów. Rys Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Ogólne. 8.59

60 Kraj wysyłki - kraj wysyłki towaru. Transakcja rodzaj transakcji. Przepisywany z dokumentu źródłowego lub dla dokumentu generowanego ręcznie moŝliwy wybór: Wewnątrzwspólnotowa Innej zagranicznej (poza UE). Dostawa - sposób dostarczenia lub odbioru towaru, wybierany z listy zdefiniowanej jako słownik w konfiguracji. Lista moŝe być rozbudowywana poprzez wpisanie nieistniejącego sposobu. Wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. Rodzaj transakcji kod rodzaju transakcji, wybierany ze zdefiniowanej listy. Netto - suma wartości pozycji dokumentu. Docelowy - domyślny magazyn, do którego trafią zakupione (przyjmowane) towary (zostaną utworzone zasoby). Przy generowaniu dokumentu magazynem docelowym staje się magazyn domyślny, zgodnie z ustawieniem w definicji dokumentu i zostaje on przypisany do wszystkich pozycji dokumentu. Działanie tego parametru jest zaleŝne od ustawienia opcji: SprzedaŜ z magazynu, w definicji dokumentu w strukturze praw, do którego przypisany jest zalogowany operator. Ustawienia: SprzedaŜ z magazynu: Jednego lub Wszystkich (dla dokumentu zakupu oba ustawienia dają ten sam efekt) - Magazyn Docelowy moŝe zostać zmieniony, jeśli dokument nie jest zatwierdzony. Zmiana ustawienia spowoduje zmianę magazynu dla wszystkich pozycji (po potwierdzeniu). KaŜda pozycja dokumentu moŝe mieć inny magazyn docelowy. Jest on dostępny do edycji dla pozycji; zróŝnicowanie jest równieŝ moŝliwe w obrębie pozycji, jeśli ilość jest większa od 1. Jedną pozycje moŝna rozdzielić na róŝne magazyny przy pomocy opcji dostępnych na zakładce Dostawy elementu transakcji. Wszystkie pozycje na dokumencie z jednego magazynu - magazyn docelowy moŝna zmienić, jeśli dokument nie jest zatwierdzony. Zmiana ustawienia spowoduje zmianę magazynu dla wszystkich pozycji (po potwierdzeniu). Wszystkie pozycje na dokumencie z domyślnego magazynu - wybór magazynu docelowego nie jest w ogóle moŝliwy. Aktualizuj kaucje - parametr zostanie domyślnie zaznaczony w przypadku, gdy na definicji dokumentu PZI, został zaznaczony parametr: Automatyczne generowanie dokumentów kaucji. Przy zaznaczonym parametrze zostaną automatycznie wygenerowane dokumenty kaucji, po wprowadzeniu na PZI towaru z przypisanym schematem kaucji. Na zakładce znajdują się przyciski: [Dodaj] dodaje nową pozycję transakcji, otwierając okno: Element transakcji. Po naciśnięciu przycisku:, moŝliwy jest wybór dodania pozycji lub list pozycji. Dostępny tylko dla dokumentów wystawianych ręcznie lub wygenerowanych z dokumentu ZZ. [Zmień] otwiera do podglądu i edycji (do momentu wyjęcia z bufora) okno: Element transakcji. [Usuń] - usuwa podświetloną pozycję. Dostępny tylko dla dokumentów wystawianych ręcznie lub wygenerowanych z dokumentu ZZ Okno: Element transakcji Pozycja dokumentu (element transakcji) odpowiada pozycji faktury importowej lub dokumentu SAD, FWS lub FWZ. Podstawowe parametry pozycji, w szczególności: cena i ilość są dostępne do edycji w przypadku PZI generowanego ręcznie. 8.60

61 Zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Towar - kod towaru. Towar moŝe być wybrany poprzez wpisanie jego kodu, Kodu u dostawcy, jeśli określono go w karcie towaru lub przez wybór z listy otwieranej przyciskiem: [Wybierz towar]. Lista jest równieŝ otwierana, jeśli wpisano nieistniejący kod. Pod kodem towaru wyświetlana jest jego nazwa. Jest ona dostępna do edycji, jeśli w karcie tego towaru wybrano opcję: Edycja nazwy. PCN w polu moŝna wprowadzić kod PCN dla towaru. JeŜeli danego kodu CN nie ma w liście kodów CN, to zostanie otworzona lista kodów CN, w której dany kod będzie moŝna dodać. Więcej na temat kodów CN w rozdziale Kody CN. Będzie on pobierany przy generowaniu FAI, FWS lub SAD. Punkty - ilość punktów za zakup jednostki towaru. MoŜe mieć zastosowanie w rozliczeniach akcji marketingowych prowadzonych przez dostawcę. Domyślnie przepisywana jest: Wartość punktowa, z karty towaru. Kraj - kraj wysyłki towaru. Rys Element transakcji PZI, zakładka: Ogólne. Jednostka, Ilość - w pierwszym wierszu wyświetlana jest ilość w jednostce podstawowej towaru, w drugim wierszu w jednostce pomocniczej, wybranej z listy jednostek określonych w karcie towaru przy dodawaniu pozycji do faktury importowej. Zakup moŝna rejestrować w jednostkach pomocniczych, jednak ewidencja ilościowa towaru jest prowadzona wyłącznie w jednostce podstawowej i w takiej zostanie on przyjęty do magazynu według przeliczenia widocznego w pierwszym wierszu. Cena - koszt zakupu w złotych. JeŜeli dokument został wygenerowany z SAD/FWS, to na koszt zakupu składa się cena z faktury importowej przeliczona po kursie z FAI lub SAD/FWS, zgodnie z wyborem opcji: Wartość po kursie na dokumencie SAD/FWS oraz inne składniki, wybrane na dokumencie SAD/FWS. Składnikiem moŝe być: Koszt transportu zagranicznego Koszt transportu krajowego Cło Akcyza Definiowana kwota, jeśli nie wybrano dla niej opcji: Pomiń w wartości towaru na magazynie. 8.61

62 Zakładka: Kalkulacja Zakładka dostępna jest tylko na PZI generowanym ręcznie, lub generowanym z zamówienia zakupu. Na zakładce wyświetlona jest kalkulacja wartości dokumentu w wybranej na nagłówku dokumentu walucie. Zakładka: Dostawy Rys Element transakcji PZI, zakładka: Kalkulacja. Na zakładce wyświetlona jest lista dostaw. Dostawa moŝe być rozbita na wiele dostaw. MoŜe ona być dodatkowo podzielona na dostawy, które tworzą zasoby. Rys Element transakcji PZI, zakładka: Dostawy. [Zmień dostawę] przycisk aktywny na PZI generowanym ręcznie lub z zamówienia zakupu. otwiera listę dostaw towaru (okno: Dostawy) i umoŝliwia wybranie dostawy, do której zostanie dołączony przyjmowany towar. Jeśli suma ilości w elementach dostaw w tabeli jest zgodna z całkowitą ilością, wyświetlaną w górnej części okna, to wybranie dostawy spowoduje, Ŝe aktualnie podświetlona dostawa zostanie zamieniona na wybraną. Wszystkie parametry, takie jak cecha, data waŝności, itd. zostaną przy tym przepisane z wybranej dostawy i nie będą dostępne do edycji. [Dodaj dostawę] - przycisk aktywny na PZI generowanym ręcznie lub z zamówienia zakupu. za pomocą przycisku następuje dodanie nowego subelementu. Subelement będzie dodany na ilość, będącą róŝnicą między ilością na elemencie a sumą ilości z istniejących subelementów. Jeśli wyliczona róŝnica jest ujemna bądź równa zero, ilość na nowym subelemencie będzie równa 1. [Rozbij dostawy] - umoŝliwia rozbicie dostaw (np. ze względu na cechę danej partii towarów). 8.62

63 [Edycja atrybutów] - otwiera okno edycji atrybutów elementu dostawy. [Dodaj element] - naciśnięcie spowoduje dodanie elementu do podświetlonej dostawy, z ilością uzupełniającą do całkowitej ilości pozycji. Jest to moŝliwe (przycisk jest aktywny), jeśli suma ilości w elementach dostaw w jest mniejsza od całkowitej ilości, wyświetlanej w górnej części okna. Dodawać moŝna jedynie elementy, nie dostawy. [Zmień] - otwiera okno edycji dostawy. Oprócz parametrów, które są dostępne do edycji na liście dostaw, moŝna w nim podać połoŝenie w magazynie. [Usuń] - naciśnięcie powoduje usunięcie podświetlonego elementu dostawy. Nie moŝna usunąć elementu, jeśli jest on jedynym w dostawie. Nie moŝna równieŝ usuwać dostaw Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Kontrahent Na zakładce wyświetlane są szczegóły danych dostawcy, przepisane z karty kontrahenta. Dostawcę moŝna wybrać poprzez wpisanie jego akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem: [Wybierz kontrahenta]. Adres moŝna wybrać z listy adresów kontrahenta, otwieranej przyciskiem: [Wybierz adres]. Domyślnie przepisywany jest adres aktualny. Dodatkowo wyświetlane są nazwa banku kontrahenta, numer konta, akronim akwizytora, akronim opiekuna oraz ich miasta. Akwizytora moŝna wybrać z listy kontrahentów lub pracowników, opiekuna z listy pracowników Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Kaucje Na zakładce moŝliwe jest wygenerowanie dokumentów kaucji do towarów (z przypisanym schematem kaucji) przyjętych dokumentem PZI. Na zakładkę wybranego dokumentu, wprowadzane są kaucje (dokumenty kaucji), poprzez: naliczenie kaucji uruchamiane po naciśnięciu przycisku: [Generuj dokument kaucji], na zakładce: Kaucje lub zaznaczenie pola: Aktualizuj kaucje, na zakładce: Ogólne, spięcie dokumentu kaucji (PKA) z danym dokumentem, automatycznie po zaznaczeniu na definicji dokumentu PZI, parametru: Automatyczne generowanie dokumentów kaucji i przyjęciu na PZI towaru z przypisanym schematem kaucji Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Nagłówek Na zakładce znajdują się pola: Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji. Właściciel - centrum struktury praw, do którego naleŝy operator wystawiający dokument. Jeśli operator naleŝy do wielu centrów, to przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest centrum, w kontekście którego operator jest zalogowany. W takim przypadku właściciela dokumentu moŝna zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator. Faktura - numer faktury obcej, z którą związany jest dokument (do 30 znaków). Jeśli dokument został utworzony z SAD-u lub FWS, a te z FAI, to w to miejsce wpisywany jest numer źródłowej FAI. Zamówienie - numer zamówienia zakupu (do 30 znaków). Jeśli dokument powstał w sekwencji zamówienie FAI SAD PZI, to numer zamówienia źródłowego zostanie wyświetlony, a obok niego dostępny będzie przycisk: [Podgląd zamówienia]. 8.63

64 JeŜeli dokument PZI został wygenerowany z kilku zamówień, wtedy w polu zostanie wyświetlona lista zamówień źródłowych. Dok. źródłowy - numer źródłowego SAD-u, FWS lub FWZ. Obok dostępny jest przycisk: Daty: [Podgląd SAD-u]. Wpływu data wpłynięcia dokumentu. Wystawienia data wystawienia dokumentu. Zakupu według faktury zakupu od dostawcy, przepisana ze źródłowej FAI. Przyjęcia data przyjęcia towaru. Obok dat umieszczone są odpowiednie przyciski, otwierające kalendarz, ułatwiający wprowadzanie danych. Rys Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Nagłówek. Wystawił, Modyfikował, Zatwierdził wskazuje operatora, który wykonał określone czynności. Waluta, Kurs - waluta źródłowego dokumentu oraz kurs, po którym przeliczono ceny. Kurs będzie pobierany z dnia poprzedzającego wcześniejszą z dat zakupu/wystawienia dokumentu. Jeśli taki nie będzie określony, pobierany będzie kurs najpóźniejszy z wcześniejszych. Zmiana kursu jest dostępna na: niezwiązanym i pozostawionym w buforze dokumencie PZI, zatwierdzonym ilościowo dokumencie PZI (z odznaczonym parametrem: Ustalona wartość dostawy) moŝliwa jest zmiana kursu. URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane z dokumentem. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie. Opis - dodatkowy opis dokumentu. Ustalona wartość dostawy zaznaczenie parametru przepisywane jest domyślnie z definicji dokumentu. Jest dostępny do edycji tylko na dokumentach wystawionych ręcznie lub 8.64

65 wygenerowanych z zamówienia, po odznaczeniu: Do bufora. JeŜeli na zatwierdzonym dokumencie jest on: odznaczony, to dokument jest zatwierdzony ilościowo oznacza to, Ŝe na dokumencie moŝna zmieniać rodzaj i wartość kursu, a w jego elementach transakcji: cenę i wartość, ale nie moŝna zmieniać ilości. Takiego dokumentu nie moŝna zaksięgować. Towar, który został przyjęty takim dokumentem moŝna sprzedawać po zaznaczeniu parametru zostaną wygenerowane dokumenty Korekt kosztu lub zamienione koszty na dokumentach rozchodowych w zaleŝności od tego, czy dokumenty rozchodowe zostały zaksięgowane czy nie. zaznaczony, to dokument jest zatwierdzony wartościowo oznacza to, Ŝe na dokumencie nie moŝna zmieniać podstawowych parametrów oraz moŝe zostać zaksięgowany. JeŜeli dokument PZI jest dokumentem zatwierdzonym ilościowo, z którego wygenerowano FAI, a następnie SAD lub FWS, to jeŝeli zmienią się wartości lub zostaną dodane dodatkowe koszty na dokumentach SAD lub FWS, to w momencie zatwierdzenia tych dokumentów nastąpi zatwierdzenie wartościowe i aktualizacja wartości na dokumencie PZI. JeŜeli w takiej samej sekwencji wystawiania dokumentów dokument PZI jest zatwierdzony wartościowo, to z dokumentu SAD lub FWS moŝna wygenerować dokument PKI. Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróŝniający transakcję), wybierana ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. Dokumenty magazynowe - przyjęcie towaru do magazynu następuje na podstawie dokumentu magazynowego PM. Mogą one być generowane automatycznie przy zatwierdzaniu dokumentu PZI. Dostępne są następujące opcje, od których zaleŝy działanie systemu przy zatwierdzaniu dokumentu: Nie generuj - dokumenty magazynowe nie zostaną wygenerowane. Wydanie towaru będzie wymagać ich osobnego utworzenia, Do bufora - zostaną wygenerowane niezatwierdzone dokumenty magazynowe, Zatwierdzone - dokumenty magazynowe zostaną wygenerowane i automatycznie zatwierdzone (towar zostanie wydany z magazynu). Uwzględniaj w deklaracji Intrastat elementy dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji Intrastat. Przywóz, Wywóz domyślnie zaznaczone Przywóz, niedostępne do edycji. Miesiąc rok i miesiąc deklaracji Intrastat, na której elementy zostaną uwzględnione Korekta przyjęcia importowego (PKI) Informacje ogólne Dokument PKI słuŝy do korygowania ilości lub wartości towaru wprowadzonego do magazynu dokumentem PZI. MoŜliwa jest równieŝ korekta wartości całego dokumentu. PKI moŝe być utworzony: ze źródłowego PZI, z FWS/SAD (więcej w rozdziale: Korekta przyjęcia importowego generowana z dokumentu SAD/FWS), z korekty FWS czyli dokumentu FKS, gdy PZI został wygenerowany do źródłowej FWS (więcej w rozdziale: Korekta przyjęcia importowego generowana z FKS). MoŜliwe jest równieŝ generowanie PKI z FKZ wygenerowana w ten sposób PKI będzie podpięta pod FKS źródłową dla tego FKZ. Z FKI czyli korekty faktury importowej (więcej informacji w rozdziale: Korekta przyjęcia importowego generowana z FKI). 8.65

66 Nie generuje płatności, nie jest umieszczany w rejestrze VAT. Jest źródłem dokumentów magazynowych. Pozycji dokumentu nie moŝna dodawać. MoŜna edytować ich ilość albo wartość - ale nie w przypadku PKI generowanego z SAD/FWS. Korekta ilościowa jest moŝliwa tylko wtedy, gdy istnieją jeszcze odpowiednie zasoby. Korekta wartościowa moŝliwa jest wtedy, gdy PKI zostanie wygenerowana z PZI, a na PZI zaznaczony jest parametr: Ustalona wartość dostawy Korekta przyjęcia importowego generowana z dokumentu SAD/FWS Dokument PKI moŝe zostać wygenerowany z SAD lub FWS. Taką korektę moŝna wygenerować, jeŝeli: przed wygenerowaniem dokumentów SAD/FWS został wygenerowany lub wystawiony jako pierwszy dokument PZI; została zmieniona cena nabycia towaru na dokumentach SAD/FWS i wg ustawień parametrów dotyczących przyjęcia towaru z zakładki: Kwoty/Zbiorczo róŝni się ona od tej, która wynika z dokumentu PZI. Dokument PKI wygenerowany z SAD lub FWS ma tylko ograniczoną edycję nie moŝna zmieniać m.in. cen i wartości. Wartość wygenerowanej korekty (PKI) moŝe być niezgodna z róŝnicą pomiędzy wartościami SAD/FWS i PZI, gdyŝ do PZI mogły być juŝ wystawione inne korekty. Wygenerowana korekta będzie mieć zawsze taką wartość, która spowoduje, Ŝe wartość PZI po wszystkich korektach będzie zgodna z wartością wynikającą z SAD/FWS. Korekta będzie więc generowana następująco: wartość elementu PZI po wszystkich korektach zostanie porównana z wartością wynikającą z SAD/FWS i na róŝnicę zostanie wygenerowana korekta. Na takiej korekcie nie będzie moŝna zmienić dostaw Korekta przyjęcia importowego generowana z FKI MoŜliwe jest wygenerowanie PKI z jednej korekty FKI. Podobnie jak w przypadku generowania PKI z SAD/FWS, wartości na PKI nie podlegają edycji. UWAGA Dokumentu FKI nie moŝna wygenerować z dokumentu PKI Korekta przyjęcia importowego generowana z FKS Z korekty FWS moŝna wygenerować korektę PZI, w przypadku, gdy został on wygenerowany z FWS, źródłowej dla FKS. Jeśli z FWS wygenerowano wiele PZI, to powstanie równieŝ wiele korekt. Wygenerowana korekta (PKI) moŝe być niezgodna pod względem ilości i wartości ze źródłową FKS, gdyŝ do PZI mogły być juŝ wystawione inne korekty, a zasoby mogą być rozchodowane. Korekta o ilość/wartość występującą na FKS moŝe więc być niemoŝliwa. W takiej sytuacji ilość/wartość elementu PKI zostanie zmniejszona do maksymalnej moŝliwej. Wygenerowanie PKI z FKS nie będzie moŝliwe, jeśli źródłowa FKS nie jest powiązana z PZI. Na PKI wygenerowanym z FKS nie ma moŝliwości edycji wartości/ilości elementów. Udostępnione do edycji są natomiast dane nagłówkowe, podobnie jak na PKI generowanym z PZI Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Ogólne Po utworzeniu PKI z PZI zawiera on wszystkie pozycje źródłowego PZI z ujemnymi ilościami. Oznacza to propozycję pełnego zwrotu towaru. Wszystkie pozostałe dane są przepisane ze źródłowego PZI. Pozycje PKI wyświetlone są w trybie multiselect, który umoŝliwia usunięcie wielu pozycji jednocześnie. Kontrahent - dostawca towaru, zgodny ze źródłowym PZI. Przycisk: do podglądu kartę kontrahenta., otwiera 8.66

67 Dostawa - sposób dostarczenia lub odbioru towaru, wybierany z listy zdefiniowanej jako słownik w konfiguracji. Lista moŝe być rozbudowywana poprzez wpisanie nowej wartości w tym polu. Wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. Kraj wysyłki, transakcja pola niepodlegające edycji. Ich wartość jest przepisana z dokumentu źródłowego. Rys Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Ogólne. Kod dostawy kod rodzaju dostawy wybierany ze zdefiniowanej listy. Netto - suma wartości pozycji dokumentu. Źródłowy - magazyn, którego zasobów dotyczy korekta, czyli magazyn docelowy źródłowego PZI. Poszczególne pozycje dokumentu mogą mieć róŝne magazyny źródłowe, jeśli były one zróŝnicowane na PZI. Zmiana magazynu źródłowego spowoduje jego zmianę dla wszystkich pozycji, pod warunkiem, Ŝe w nowym magazynie istnieją zasoby, których wartość moŝna korygować tworzonym dokumentem, czyli takie, które zostały przyjęte źródłowym PZI. Aktualizuj kaucje - parametr zostanie domyślnie zaznaczony w przypadku, gdy na definicji dokumentu PZI, został zaznaczony parametr: Automatyczne generowania dokumentów kaucji. Przy zaznaczonym parametrze zostaną automatycznie wygenerowane Korekty dokumentów kaucji, po wprowadzeniu na PZI towaru z przypisanym schematem kaucji. Dostępne przyciski: [Zwolnij rezerwacje] uruchomienie funkcji spowoduje zwolnienie rezerwacji utworzonych na zasób, przyjęty dokumentem PZI. Opcja niedostępna dla PKI generowanej z SAD/FWS. [Korekta wartości dokumentu] umoŝliwia dokonanie korekty wartościowej całego dokumentu, otwierając okno: Korekta wartości dokumentu. Opcja niedostępna dla PKI generowanej z SAD/FWS. [Maksymalny zwrot] - naciśnięcie spowoduje zmianę ilości zaznaczonych pozycji na pełną (czyli maksymalną, jaka moŝe być zwrócona, ze znakiem ujemnym). Opcja niedostępna dla PKI generowanej z SAD/FWS. 8.67

68 [Zmień] - otwiera okno edycji podświetlonej pozycji (elementu transakcji). [Zeruj zwrot] - naciśnięcie spowoduje wyzerowanie ilości i wartości zaznaczonych pozycji. Opcja niedostępna dla PKI generowanej z SAD/FWS Okno: Korekta wartości dokumentu W oknie moŝna dokonać korekty wartościowej całego dokumentu, jeŝeli dokument PKI generowany jest z PZI. Dla PKI generowanego z dokumentu SAD/FWS okno nie jest dostępne. Korekta tu dokonywana, będzie dotyczyła automatycznie wszystkich pozycji. JeŜeli ma zostać dokonana korekta ręczna kaŝdej pozycji z osobna, wtedy korekty naleŝy dokonać w oknie element transakcji, otwieranym przyciskiem: [Zmień], znajdującym się w oknie: Korekta przyjęcia zewnętrznego importowego, na zakładce: Ogólne. W oknie: Korekta wartości dokumentu, znajdują się pola: Zeruj zwrot wszystkich pozycji pola jest domyślnie zaznaczone. Odznaczenie jest moŝliwe, gdy co najmniej jedna z pozycji na liście została wyzerowana. Wartość w polu: RóŜnica, zmniejszy się w ten sposób o wartość wyzerowanej uprzednio pozycji. Było wartość dokumentu źródłowego. Ma być wartość, jaką ma mieć skorygowany dokument. RóŜnica kwota, o jaką ma zostać zmieniona wartość dokumentu. RóŜnicę moŝna podać w kwocie lub w wartości procentowej. Kwota ta zostanie rozbita na pozycje dokumentu. Rys PKI, Korekta wartości dokumentu. Po wprowadzeniu odpowiednich wartości naleŝy je zapisać, naciskając przycisk: Korygowana wartość zostanie rozbita na pozycje dokumentu. [Zapisz] Okno: Element transakcji W oknie moŝna dokonać ręcznej korekty danej pozycji dokumentu. Zakładka: Ogólne Na zakładce moŝna edytować ilość albo wartość. Wpisanie ujemnej ilości spowoduje odpowiednie zmniejszenie ilości w zasobach utworzonych przez korygowane PZI przy zatwierdzaniu dokumentu. W przypadku PKI generowanej z PZI, w oknie moŝna dokonać korekty wartościowej dokumentu (o ile na korygowanym PZI, został zaznaczony parametr: Ustalona wartość dostawy). JeŜeli parametr: Ustalona wartość dostawy, na korygowanym dokumencie PZI, nie został zaznaczony, wtedy na PKI moŝliwa jest tylko korekta ilościowa. W przypadku PKI generowanego z SAD/FWS, wartość dokumentu nie będzie podlegała edycji będzie ona wynikała z wartości na dokumentach źródłowych. 8.68

69 Rys Element transakcji PKI, zakładka: Ogólne. Na zakładce znajdują się pola: Towar przycisk umoŝliwia otworzenie do przeglądu karty towaru. Rodzaj korekty moŝliwy jest wybór jednego z rodzajów korekty: Ilość Wartość. W zaleŝności od tego, czy wybrana została korekta ilości czy wartości, naleŝy wskazać wartość korekty w odpowiednich polach i zapisać zmiany przyciskiem: [Zapisz]. Zakładka: Dostawy Na zakładce znajdują się przyciski: [Zwolnij rezerwacje] uruchomienie funkcji spowoduje zwolnienie rezerwacji utworzonych na zasób, przyjęty dokumentem PZI. [Zmień dostawę] - otwiera listę zasobów (dostaw) towaru i umoŝliwia wybranie dostawy. MoŜe to być dowolna dostawa, równieŝ taka, która nie została załoŝona przez źródłowe PZI. JeŜeli PKI jest generowane z SAD/FWS, wtedy zmiana dostawy nie jest moŝliwa. [Maksymalny zwrot] - naciśnięcie spowoduje zmianę ilości podświetlonego elementu na największą moŝliwą. [Zmień] - otwiera okno edycji dostawy. [Zeruj zwrot] - naciśnięcie spowoduje wyzerowanie ilości w podświetlonym elemencie. 8.69

70 Rys Element transakcji PKI, zakładka: Dostawy Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Kontrahent Na zakładce wyświetlane są szczegóły danych dostawcy, zgodne ze źródłowym PZI. Są one niedostępne do edycji. Przycisk: [Wybierz kontrahenta] otwiera kartę kontrahenta do podglądu, przycisk: [Wybierz adres] otwiera okno z adresem. Dodatkowo wyświetlane są nazwa banku kontrahenta, numer konta, akronim akwizytora, akronim opiekuna oraz ich miasta Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Kaucje Na zakładce wyświetlone będą korekty dokumentów kaucji. Korekty te zostaną wygenerowane, jeśli źródłowe PZI było powiązane z dokumentami kaucji. Generowanie korekt dokumentów kaucji odbywa się: automatycznie jeśli na definicji dokumentu PZI, został zaznaczony parametr: Automatyczne generowanie dokumentów kaucji ręcznie za pomocą przycisku: [Generuj dokument kaucji] Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Nagłówek Na zakładce znajdują się pola i funkcje: Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji. Właściciel - Centrum struktury praw, do którego naleŝy operator. Jeśli operator naleŝy do wielu centrów, przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest domyślne centrum operatora. W takim przypadku właściciela dokumentu moŝna zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator. Faktura - numer faktury obcej, z którą związany jest dokument (do 20 znaków). Jeśli korygowany dokument PZI został utworzony z SAD-u, a ten z FAI, to w to miejsce wpisywany jest numer źródłowej FAI. 8.70

71 Korygowana - numer korygowanego PZI. Źródłowy dokument moŝna wyświetlić przy pomocy umieszczonego obok niego przycisku: Data: Wpływu data wpłynięcia dokumentu Wystawienia data wystawienia dokumentu Korekty data wystawienia korekty [Podgląd korygowanej]. Wydania data wydania towaru. Będzie to domyślna data wystawienia dokumentu magazynowego. Kod fiaska - przyczyna korekty, wybierana ze słownika kategorii. Wystawił, Modyfikował, Zatwierdził wskazuje operatora, który wykonał określone czynności. Waluta, Kurs - waluta źródłowego dokumentu, kurs, po którym przeliczono ceny. Incoterms - dane dotyczące miejsca przejęcia kosztów związanych z transportem towarów. Domyślnie wprowadzona jest wartość EXW, jednak moŝe ona ulec modyfikacji. URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane z dokumentem. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie. Rys Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Nagłówek. Rodzaj transakcji - kod rodzaju transakcji. JeŜeli dokument jest generowany z dokumentu FWS, to domyślnie wprowadzana jest wartość 11, w przeciwny przypadku ustawiana jest wartość 21, jednak moŝe ona ulec modyfikacji. Po naciśnięciu przycisku:, rozwinięta zostanie lista dostępnych kodów wraz z ich opisem. Opis - dodatkowy opis dokumentu. Ustalona wartość dostawy wartość parametru przenoszona z oryginalnego dokumentu. Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróŝniający transakcję), wybierana ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. 8.71

72 Dokumenty magazynowe - Wydanie towaru z magazynu następuje na podstawie dokumentu magazynowego WM. Mogą one być generowane automatycznie przy zatwierdzaniu dokumentu PKI. Dostępne są następujące opcje, od których zaleŝy działanie systemu przy zatwierdzaniu dokumentu: Nie generuj - dokumenty magazynowe nie zostaną wygenerowane. Wydanie towaru będzie wymagać ich osobnego utworzenia Do bufora - zostaną wygenerowane niezatwierdzone dokumenty magazynowe Zatwierdzone - dokumenty magazynowe zostaną wygenerowane i automatycznie zatwierdzone (towar zostanie wydany z magazynu). Uwzględniaj w deklaracji Intrastat elementy dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji Intrastat. Przywóz, Wywóz domyślnie zaznaczone Wywóz. W zaleŝności od tej opcji elementy dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji dla przywozu lub wywozu. Miesiąc rok i miesiąc deklaracji Intrastat, na której elementy zostaną uwzględnione 8.15 Intrastat Informacje ogólne Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej podmioty gospodarcze zobowiązane są do składania miesięcznych deklaracji Intrastat, będących zestawieniem transakcji dokonanych z państwami członkowskimi. Obowiązkiem objęte będą przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku kalendarzowym przekroczyły ustalony próg wartości obrotów z krajami Unii. Deklaracja jest dokumentem statystycznym. Pod względem struktury i formy jest podobna do dokumentu SAD. Celem deklaracji jest ilościowo-wartościowe dokumentowanie przepływu towarów pomiędzy państwami Unii, z uwzględnieniem ich klasyfikacji według kodu CN i cech transakcji (np. rodzaju transportu). Wywóz i przywóz towarów dokumentowane są osobnymi deklaracjami. Deklaracja moŝe mieć jeden z dwóch stopni szczegółowości. Podmiot jest zobowiązany do składania deklaracji o większym stopniu szczegółowości, jeśli jego obroty z krajami UE (liczone osobno dla wywozu i przywozu) za poprzedni rok lub od początku bieŝącego roku w poprzednim miesiącu przekroczyły próg specyficzny. RozróŜnienie deklaracji ze względu na stopień szczegółowości znajduje odzwierciedlenie w systemie CDN XL. Poprzez zaznaczenie opcji: Szczegółowość powyŝej progu specyficznego, w konfiguracji (na zakładce: Intrastat) lub przy dodawaniu deklaracji Intrastat, UŜytkownik decyduje o rodzaju generowanej deklaracji. Deklaracje Intrastat mogą być drukowane na formularzu Intrastat jak równieŝ zapisywane w postaci pliku XML, zgodnego ze specyfikacją systemu Celina. Deklaracja jest w pełni dostępna do edycji przed zatwierdzeniem. Elementy deklaracji są generowane automatycznie na podstawie zarejestrowanych transakcji z kontrahentami naleŝącymi do UE oraz odpowiednio oznaczonymi na dokumentach zakładce: Nagłówek Konfiguracja Deklaracja Intrastat w Systemie CDN XL nie posiada definicji dokumentu w strukturze praw. Parametry dotyczące deklaracji Intrastat znajdują się w konfiguracji ogólnej. Aby wyświetlić okno: Konfiguracja naleŝy wybrać z menu: System, podmenu: Konfiguracja. W oknie naleŝy wybrać zakładkę: Intrastat/Parametry. 8.72

73 Rys Konfiguracja, zakładka: Intrastat/Parametry. Na zakładce Intrastat/Parametry znajdują się dwa parametry: Szczegółowość powyŝej progu specyficznego - zaznaczenie tej opcji spowoduje generowanie deklaracji Intrastat o wyŝszym poziomie szczegółowości, właściwym dla deklaracji, które naleŝy składać po przekroczeniu progu specyficznego. Zaznaczenie opcji nie wyklucza generowania innej deklaracji Intrastat, jednak przy dodawaniu nowej deklaracji, naleŝy zaznaczyć jej typ (w oknie: Intrastat, na zakładce: Ogólne). Grupuj pozycje o wartości do - opcja pozwalająca określić maksymalną wartość, do jakiej będą grupowane pozycje Intrastatu Uwzględnianie kwot w deklaracji Intrastat O tym, czy kwota z danego dokumentu zostanie uwzględniona w deklaracji Intrastat, decyduje grupa opcji: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat. Jest ona widoczna na zakładce: Nagłówek, konkretnego dokumentu, o ile w definicji dokumentu jest odznaczony parametr: Tylko transakcje krajowe. JeŜeli na dokumencie wybrany jest rodzaj transakcji inny niŝ Wewnątrzwspólnotowa, to grupa opcji: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat jest niedostępna do edycji. Miesiąc oraz rok ujęcia kwot wynikających z dokumentów uzaleŝniony jest od daty przyjęcia/wydania. Grupa opcji: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat Na dokumencie zakupu Uwzględniaj w deklaracji Intrastat elementy dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji Intrastat. Przywóz, Wywóz domyślnie zaznaczone Przywóz, niedostępne do edycji Miesiąc rok i miesiąc deklaracji Intrastat, w której elementy zostaną uwzględnione Dla korekt zakupu Uwzględniaj w deklaracji Intrastat elementy dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji Intrastat. Przywóz, Wywóz domyślnie zaznaczone Wywóz. W zaleŝności od tej opcji elementy dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji dla przywozu lub wywozu Miesiąc rok i miesiąc deklaracji Intrastat, w której elementy zostaną uwzględnione Na dokumencie sprzedaŝy Uwzględniaj w deklaracji Intrastat elementy dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji Intrastat. 8.73

74 Przywóz, Wywóz domyślnie zaznaczone Wywóz, niedostępne do edycji Miesiąc rok i miesiąc deklaracji Intrastat, w której elementy zostaną uwzględnione Dla korekt sprzedaŝy Wyjątek Uwzględniaj w deklaracji Intrastat elementy dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji Intrastat. Przywóz, Wywóz domyślnie zaznaczone Przywóz. W zaleŝności od tej opcji elementy dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji dla przywozu lub wywozu Miesiąc rok i miesiąc deklaracji Intrastat, w której elementy zostaną uwzględnione Na dokumentach FW i FWK grupa opcji: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat, jest dostępna do edycji tylko w sytuacji, gdy na zakładce: VAT, wybrany jest rodzaj transakcji Wewnątrzwspólnotowa dostawa Lista Intrastat Na liście Intrastat wyświetlane są deklaracje Intrastat i deklaracje korygujące w podziale na przywóz i wywóz. Podziałowi temu odpowiadają umieszczone w oknie zakładki. Uwaga: Generowanie deklaracji Intrastat jest moŝliwe za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+Ins na zarejestrowanej deklaracji. Tak utworzona deklaracja będzie kolejną danego rodzaju, bez pozycji, z przeniesionymi wszystkimi danymi z nagłówka deklaracji źródłowej. Dzięki temu UŜytkownik nie musi ręcznie wypełniać wszystkich danych nagłówkowych w kolejnej deklaracji moŝe je skopiować z poprzedniej. Rys Lista Intrastat, zakładka: Przywóz. W oknie znajdują się funkcje jednakowe dla obu zakładek: Filtr umoŝliwia filtrowanie wyświetlonych dokumentów. 8.74

75 [Dodaj deklarację] generuje deklarację Intrastat przywozu lub wywozu (w zaleŝności od tego, która z zakładek jest wybrana). Po naciśnięciu przycisku: wyświetlone podmenu z opcjami wygenerowania dokumentów: deklaracja generuje deklarację Intrastat (przywozu lub wywozu),, zostanie deklaracja korygująca deklaracja korygująca zastępuje w całości korygowaną deklarację. [Zmień] umoŝliwia podgląd i edycję deklaracji zaznaczonej na liście. [Usuń] usuwa zaznaczoną deklarację, o ile nie jest ona zatwierdzona Intrastat (przywóz/wywóz) Istnieją dwa rodzaje Intrastatu: Wywozowy Przywozowy RóŜnice między tymi deklaracjami (oprócz funkcji, jaką spełniają) polegają na: odmiennym sposobie liczenia wartości statystycznej na deklaracji Intrastat przywozu znajduje się pozycja: kraj wysyłki, natomiast na deklaracji Intrastat wywozu kraj przeznaczenia na deklaracji Intrastat wywozu nie ma pozycji: kraj pochodzenia Intrastat, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się następujące parametry: Rodzaj dokumentu pole wskazuje rodzaj generowanego (lub edytowanego) dokumentu. Wartość w tym polu ustawiana jest domyślnie w momencie generowania dokumentu i jest niedostępna do edycji. Za identyfikator deklaracji związany z okresem, którego ona dotyczy, zbudowany z następujących segmentów: rok, miesiąc, wersja. Pole jest dostępne do edycji do momentu dodania lub wygenerowania pozycji. Ilość pozycji ilość pozycji na Intrastacie, znajdujących się w liście pozycji. Wartość faktur - suma wartości fakturowej netto wszystkich transakcji, w złotych. Odpowiada ona podstawie opodatkowania podatkiem VAT z wyłączeniem kwoty akcyzy. Wartość statystyczna (tylko dla Intrastatu w wersji szczegółowej) - wartość ta to w przypadku: przywozu wartość towarów zawierająca wszystkie dodatkowe koszty poniesione do granicy polskiej (sprowadzona do warunków dostawy CIF granica; fracht i ubezpieczenie opłacone do granicy) wywozu wartość niezawierająca dodatkowych kosztów ponoszonych na terytorium RP (do warunków FOB/EXW; bez kosztów transportu) Kwoty pobierane są do Intrastatu wg. poniŝszej tabeli. 8.75

76 Dokument źródłowy FZ, FZK, FS, FSK, FW, FWK, FSE, FKE, WZE, WKE, PZ, PZK, WZ, WZK, PKA, PKK, PW, PWK, RW, RWK, PKI WKA, WKK PZI Źródło danych Kwoty netto elementów Kwoty brutto, jeŝeli dokumenty nie są spięte do (S)FS Kwoty netto, jeŝeli dokumenty są spięte Kwoty netto, jeŝeli PZI nie jest związany z FWS oraz jeŝeli istnieje korekta PKI albo Kwoty będące podstawą VAT na dokumencie FWS, z pominięciem akcyzy, jeŝeli PZI jest związany z FWS i nie istnieje korekta PKI Szczegółowość powyŝej progu specyficznego wartość ta przenoszona jest domyślnie z konfiguracji (zakładka: Intrastat/Parametry), jednak przy generowaniu dokumentu moŝe zostać zmieniona. Zaznaczenie powoduje wygenerowanie bardziej szczegółowego Intrastatu uwzględniającego: wartość statystyczną zróŝnicowanie ze względu na warunki dostawy rodzaj transportu. Rys Intrastat przywóz, zakładka: Ogólne. Grupuj pozycje o wartości poniŝej 200 euro wartość, która zostanie wyświetlona dla bieŝącego Intrastatu określana jest w konfiguracji na zakładce: Intrastat/Parametry. Zaznaczenie powoduje, Ŝe grupowane będą towary o wartości nieprzekraczającej ustawionej w konfiguracji wartości. Grupowanie odbywa się według zasad przewidzianych w Instrukcji wypełniania deklaracji Intrastat. Przy włączonej opcji, do obliczenia wartości pozycji pobierany będzie rodzaj rodzaju kursu z konfiguracji (okno: Konfiguracja, zakładka: Ogólne/Parametry, parametr: Kurs domyślny). 8.76

77 Uwaga: W przypadku przywozów lub wywozów towarów, których suma wartości jest mniejsza lub równa równowartości 200 Euro i które zostały dokonane w przeciągu jednego okresu sprawozdawczego, moŝna ująć je łącznie w jednej pozycji zgłoszenia pod kodem towarowym CN: Przy generowaniu Intrastatu w pozycjach dotyczących tego kodu będą wypełniane jedynie pola nr: 9 (numer pozycji), 11 (Kraj przeznaczenia/wysyłki), 14 (Kod CN), 19 (Wartość wg faktur). W dolnej części okna, znajduje się lista pozycji Intrastatu. Wprowadzenie pozycji na listę odbywa się poprzez: naciśnięcie przycisku: [Generowanie pozycji] generowanie pozycji odbywa się automatycznie naciśnięcie przycisku: [Dodaj] generowanie pozycji odbywa się ręcznie Pozycja deklaracji powstaje przez zsumowanie wartości wszystkich tych transakcji w danym miesiącu, które mają te same wartości parametrów takich jak kraj pochodzenia, warunki dostawy itd. oraz dotyczą towarów o tym samym kodzie CN. W liście elementów znajdują się kolumny: KOD CN kod CN dla pozycji. Kraj Przeznaczenia (dla wywozu), Wysyłki (dla przywozu). Pochodzenia kraj, z którego pochodzi towar (tylko dla przywozu), Warunki dostawy kod Incoterms warunków dostawy. Transakcja kod rodzaju transakcji, Transport kod rodzaju transportu. Wartość Faktur opis wyŝej, Statystyczna opis wyŝej. Masa netto Masa netto w kg wszystkich towarów objętych transakcjami. Dla niektórych towarów (określonych kodem CN) masy netto nie podaje się. JMU ilość w jednostce uzupełniającej. Dla niektórych towarów (określonych kodem CN) w taryfie celnej podano jednostkę uzupełniającą, w której naleŝy obowiązkowo podawać ilość (dotyczy zgłoszeń celnych i Intrastat). Dla pozostałych towarów ilości tej nie podaje się. Jeśli transakcje są rejestrowane w innych jednostkach, ilość będzie przeliczona na jednostkę uzupełniającą według przelicznika określonego w karcie towaru. Opis kolumna wyświetla opis towaru. Dodatkowo dostępne są przyciski: [Zmień] umoŝliwia podgląd i edycję pozycji zaznaczonej na liście. [Zapis deklaracji do pliku XML] funkcja dostępna na kaŝdej zakładce. UmoŜliwia zapisywanie dokumentu w postaci pliku XML, zgodnego ze specyfikacją systemu Celina. Przez zapisem naleŝy wskazać ścieŝkę dla pliku w oknie: Parametry komputera, na zakładce: Wymiana danych (moduł: Administrator). 8.77

78 Okno: Element, Ogólne Wartości wyświetlone w oknie: Element, pobierane są z transakcji przeprowadzonych w okresie, za który sporządzana jest deklaracja. Transakcje mające jednakowe wartości, grupowane są w jednej pozycji. Pozycja ta wyświetlana jest później w oknie: Intrastat, na zakładce: Ogólne. Rys Element - pozycja Intrastat, zakładka: Ogólne W oknie dostępny jest parametr: Edycja ręczna: Parametr ten jest dostępny do edycji, jeŝeli pozycja deklaracji Intrastat została wygenerowana automatycznie. Zaznaczenie parametru umoŝliwia edycję wartości pól elementu. Wartości w elemencie wypełniają się z następujących źródeł: 8.78

79 Pole Źródło danych 9. Opis towaru Tabela kodów CN 11. Kraj wysyłki/przeznaczenia Nagłówek dokumentu handlowego 12. Warunki dostawy Jw. 13. Rodzaj transakcji Jw. 14. Kod CN Elementy dokumentów handlowych lub karta towaru 15. Rodzaj transportu Nagłówek dokumentu handlowego 16. Kraj pochodzenia 17. Masa netto 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 19. Wartość transakcji 20. Wartość statystyczna Jw. Elementy dokumentów handlowych lub karta towaru Waga netto dla jednostki podstawowej z karty towaru oraz ilość w jednostce podstawowej z elementów dokumentów Ilość w jednostce podstawowej z elementów transakcji oraz przelicznik jednostki podstawowej na uzupełniającą (zdefiniowaną jako pomocnicza) z karty towaru. Wypełniane tylko wtedy, gdy dla danego kodu CN określono jednostkę pomocniczą (na liście kodów CN) Elementy dokumentów handlowych lub kwoty elementów FWS, Uwaga: W przypadku gdy masa dla jednostki podstawowej jest zerowa do wyliczeń jest brana masa jednostki pomocniczej. Jest ona wyliczana z uwzględnieniem danych z karty oraz przelicznika jednostek z elementu transakcji. Jeśli masa dla danej jednostki jest zerowa, masę jest wyliczana na podstawie ilości w jednostce podstawowej i masy dla jednostki podstawowej Okno: Element, Elementy źródłowe Na zakładce tej prezentowane są elementy dokumentów, z których została wygenerowana pozycja deklaracji Intrastat. JeŜeli pozycja została dodana ręcznie, to na zakładce nie ma elementów. 8.79

80 Rys Element - pozycja Intrastat, zakładka: {Elementy źródłowe} Intrastat, zakładka: Urząd Na zakładce wyświetlone są dane izby celnej, do której kierowana jest deklaracja. Wybór następuje po naciśnięciu przycisku: [Wybierz urząd] i wskazaniu odpowiedniej pozycji z okna: Lista urzędów. Rys Intrastat przywóz, zakładka: Urząd Intrastat, zakładka: Zgłaszający Na zakładce wyświetlone są dane podmiotu, który w imieniu zobowiązanego zgłasza deklarację Intrastat do urzędu celnego. Zawsze będzie to podmiot trzeci. Wybór następuje po naciśnięciu przycisku: Kontrahenci. [Wybierz kontrahenta] i wskazaniu odpowiedniego podmiotu w oknie: 8.80

81 Rys Intrastat przywóz, zakładka: Zgłaszający Intrastat, zakładka: Nagłówek Na zakładce wprowadza się dane dotyczące daty i miejsca wypełnienia deklaracji oraz osoby wypełniającej dokument. Wyświetlone są równieŝ dane dotyczące operatora, który wystawił, modyfikował i zatwierdził dokument Listy pomocnicze Rys Intrastat przywóz, zakładka: Nagłówek. Listy pomocnicze to ewidencje, które ułatwiają i usprawniają pracę z systemem. Zdefiniowane w nich kategorie i elementy wykorzystywane są podczas generowania dokumentów i dokonywania transakcji. Listy te są dostępne po wybraniu na pasku narzędzi menu: Listy Kody CN Wykaz kodów celnych CN wyświetlony jest w oknie: Lista kodów CN. 8.81

82 Rys Lista kodów CN. Na liście informacje wyświetlone są w kolumnach: Kod kod CN dla danego towaru. Opis opis towaru. Jed. uzup. jednostka uzupełniająca towaru. Masa netto wskazuje czy masę towaru podaje się jako wartość netto. W oknie znajdują się przyciski: [Dodaj] dodaje nową pozycję do listy kodów CN, otwierając okno: Kod CN. [Zmień] umoŝliwia podgląd i edycję kodu CN. [Usuń] usuwa zaznaczoną pozycję z listy Okno: Kod CN W oknie definiuje się kod CN. Rys Kod CN. W oknie znajdują się pola, które po zapisaniu kodu CN, zostaną wyświetlone w oknie: Lista kodów CN. Uwaga: Aby na deklaracji Intrastat, gdzie uŝywane są kody CN, ilość towaru przeliczyła się w jednostce pomocniczej naleŝy ustawić przelicznik tej jednostki na kacie towaru (okno: Karta towaru, zakładka: Opakowanie). Więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: SprzedaŜ. 8.82

83 Kategorie celne Okno: Kategorie celne, stanowi ewidencję kategorii celnych, wykorzystywanych w obrocie międzynarodowym. Kategorie celne mogą być przepisywane jako składniki celne do danego towaru w oknie: Karta towaru, na zakładce: Składniki celne (więcej informacji w dokumentacji modułu: SprzedaŜ). Aby otworzyć okno, naleŝy z menu: Listy, wybrać podmenu: Kategorie celne. W oknie znajduje się lista kategorii celnych, których elementy podzielone są na kolumny: Kraj - kraj pochodzenia towaru. Nazwa - nazwa kategorii celnej. PCN - kod towaru PCN. Vat - stawka podatku dla towaru. Akcyza - wskazuje stawkę akcyzy dla towaru. Cło - cło, jakim obciąŝony jest przywóz towaru. Rys Lista kategorii celnych. Ponadto w oknie znajdują się funkcje: [Nowy] - słuŝy dodaniu kategorii celnej do listy. [Karta] - umoŝliwia edycję zarejestrowanej kategorii celnej. [Usuń] - usuwa zaznaczoną pozycję z listy Okno: Kategoria Okno słuŝy zdefiniowaniu kategorii celnej. Aby je otworzyć, w oknie: Kategorie celne, naleŝy: nacisnąć przycisk: [Nowy] - jeŝeli ma zostać dodana kategoria celna do listy, nacisnąć przycisk: [Karta] - jeŝeli zarejestrowana kategoria celna ma zostać otworzona do edycji. W oknie znajdują się pola, uporządkowane według standardu SAD-u: PCN - kod PCN dla towaru. Po naciśnięciu przycisku: [Wybierz kod PCN], zostanie otworzone okno: Lista kodów CN, z którego naleŝy dokonać wyboru. Kod PCN moŝna równieŝ wpisać z klawiatury. 8.83

84 Kraj - kraj pochodzenia towaru. Po naciśnięciu przycisku: [Wybierz kraj] - zostanie wyświetlone okno: Kraje celne, z którego naleŝy dokonać wyboru. Pole moŝna uzupełnić równieŝ z klawiatury. Na listę kategorii celnych zostanie przeniesiony kod wybranego kraju. Nazwa - nazwa kategorii celnej. Rys Kategoria celna. Cło - stawka cła, jaką obciąŝony jest przywóz towaru. Akcyza - stawka akcyzy dla towaru. VAT - stawka podatku VAT dla towaru. Po wprowadzeniu danych, naleŝy je zapisać naciskając przycisk: [Zapisz zmiany] Słownik kwot SAD Słownik kwot SAD zawiera listę kwot, wykorzystywanych na dokumentach: SAD i FWS, i stanowiących dodatkowe kwoty na tych dokumentach (np. koszt pakowania). Rys Lista definiowalnych kwot SAD. W oknie informacje o kwotach wyświetlone są w kolumnach: Kod kod kwoty. Nazwa - nazwa kwoty. VAT, Cło, Akcyza parametry decydujące o tym czy dana kwota będzie uwzględniona w podstawie obliczania danej stawki. Pomiń parametr wskazujący, czy kwota będzie pominięta w wartości towaru na magazynie. Płatność parametr decydujący o tym, czy kwota będzie generowała płatność. Waluta wskazuje, jaki rodzaj waluty będzie uwzględniany dla danej kwoty. Dostępne są warianty waluty: 8.84

85 Systemowa taka, jaka została ustawiona jako systemowa, Dokumentu pobierana kaŝdorazowo z dokumentu. W oknie dostępne są przyciski: [Nowy] umoŝliwia dodanie nowej definiowalnej kwoty, otwierając okno: Definiowalna kwota SAD. [Karta] umoŝliwia edycję i podgląd pozycji wskazanej na liście. [Usuń] usuwa pozycję wskazaną na liście Okno: Definiowalna kwota SAD W oknie następuje definiowanie nowej kwoty SAD. UWAGA: Nową kwotę moŝna dodać równieŝ po naciśnięciu przycisku: definiowaną kwotę], w oknie: SAD lub FWS, na zakładce Kwoty/Zbiorczo. [Dodaj Rys Definiowalna kwota SAD. W oknie znajdują się pola, które po zapisaniu definiowalnej kwoty SAD, zostaną wyświetlone w oknie: Słownik definiowalnych kwot SAD. 8.85

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 4 Import... 4.6 4.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 4.6 4.2 Menu główne i pasek narzędzi... 4.6 4.2.1 Menu główne... 4.6 System... 4.6 Listy...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Moduł: Import Wersja:

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Moduł: Import Wersja: Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego. Wersja:

Biuletyn techniczny. Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego. Wersja: Biuletyn techniczny Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego Wersja: 2014.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.14 Vincent Office 1. Admin-zarządzanie podatnikami. a) przenoszenie planu kont między podatnikami. KaŜdy nowo załoŝony podatnik posiada wzorcowy plan kont opracowny przez naszą

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Spis treści 6 SERWIS... 6.4 6.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 6.4 6.2 Menu główne i pasek narzędzi... 6.4 6.2.1 Menu główne...6.4 System...6.4 Listy...6.5

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja funkcjonalna Systemu CDN XL

Specyfikacja funkcjonalna Systemu CDN XL Specyfikacja funkcjonalna Systemu CDN XL Wydruki standardowe Spis treści 21 WYDRUKI STANDARDOWE... 21.9 P R O C E D U R A [Lista sesji]...21.9 P R O C E D U R A [Lista banków]...21.9 P R O C E D U R A

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Moduł: SprzedaŜ detaliczna Wersja programu: 4.5 Spis treści 13 SprzedaŜ detaliczna... 13.4 13.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 13.4 13.2 Operacje dostępne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium 1/5 Zamienniki towarów Program Handel Premium Wersja 2010 programu Wersja modułu 1.0 Cena (netto) Tel. Licencja 1 firma Wersja demo Tak Opis modułu Raport umoŝliwia przypisanie wybranym towarom zamienników,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 3 Zamówienia... 3.6 3.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 3.7 3.1.1 Kolejność wykonywania czynności... 3.7 3.1.2 Dualizm zamówień zakupu i sprzedaży...

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu COMARCH CDN XL. Moduł: SprzedaŜ. Wersja 9.5

Dokumentacja UŜytkownika Systemu COMARCH CDN XL. Moduł: SprzedaŜ. Wersja 9.5 Dokumentacja UŜytkownika Systemu COMARCH CDN XL Spis treści 2 SPRZEDAś...2.14 2.1 Menu główne i pasek narzędzi...2.14 2.1.1 Menu główne...2.14 System...2.14 Listy...2.14 Zestawienia...2.15 Księgowość...2.15

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS).

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS). Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS). W programie FRAKTAL SAD++ istnieje moŝliwość automatycznego wczytywania danych z

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Trasówka by CTI. Instrukcja

Trasówka by CTI. Instrukcja Trasówka by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie, ustawienia... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Kontrahenci... 7 5.1. Tworzenie kontrahenta... 8 5.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy ) TERMINAL TERMINAL jest programem umoŝliwiającym klientom zdalny dostęp do magazynu dostawcy, podgląd na jego ofertę, wystawianie i potwierdzanie zamówienia, analizę własnych płatności i wystawionych wcześniej

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu COMARCH CDN XL. Moduły: Produkcja, Projekty, Kompletacja. Wersja 9.5

Dokumentacja UŜytkownika Systemu COMARCH CDN XL. Moduły: Produkcja, Projekty, Kompletacja. Wersja 9.5 Dokumentacja UŜytkownika Systemu COMARCH CDN XL Moduły: Produkcja, Projekty, Kompletacja Spis treści Produkcja, Projekty, Kompletacja - uwagi ogólne... 5.10 5 Produkcja... 5.11 5.1 Uwagi ogólne... 5.11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5 Instrukcja obsługi programu Faktura wersja 1.0.0.5 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 6 4. Okno główne... 7 4.1. Tworzenie i edycja faktury... 7 4.1.1. Nowa faktura... 7 4.1.2.

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Sprzedaż detaliczna. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Sprzedaż detaliczna. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2015.2 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Spis treści 9 KSIĘGOWOŚĆ... 9.9 9.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 9.9 9.2 Opis funkcji dostępnych w module... 9.10 9.2.1 Menu główne...9.10 System...9.10

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.4 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.4 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.4 7.2.1 Menu główne... 7.4 System... 7.4 Kampanie... 7.4 Kontakty...

Bardziej szczegółowo

enova365 Korekty i zwroty

enova365 Korekty i zwroty enova365 Korekty i zwroty Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Korygowanie faktur, zwrot towaru Korekta faktury sprzedaży Korekta sprzedaży fiskalizowanej

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Konfiguracja rejestry kasowe... 5 4. Przygotowanie pliku do importu... 6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM Strona 1 / 10 1.1 Wniosek zbiorczy Moduł Wniosek zbiorczy pomoŝe Państwu zestawić pojedyncze wnioski, by je złoŝyć w PNWM celem otrzymania wstępnej decyzji finansowej wzgl. później do rozliczenia. Proszę

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja ShoperIntegra V3.3 Instalacja i konfiguracja 1. Stworzenie konta API w sklepie Shoper Logujemy się do panelu administracyjnego sklepu Shoper i przechodzimy do Konfiguracja -> Administracja, system -> Administratorzy.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Lista zgłoszeń zrealizowanych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji

Lista zgłoszeń zrealizowanych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji zrealizowanych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji Wstęp... 3 Hot Fix 1... 3 Zgłoszenia zrealizowane w wersji Hot Fix.1... 4 Zgłoszenie TFSID 242420... 4 Zgłoszenie TFSID 245676... 4 Zgłoszenie TFSID 272269...

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis funkcjonalności: Produkcja z cechą

PRODUKCJA BY CTI. Opis funkcjonalności: Produkcja z cechą PRODUKCJA BY CTI Opis funkcjonalności: Produkcja z cechą 1 Spis treści: 1. Opis ogólny.... 3 2. Wprowadzenie surowca i wyrobu w Comarch ERP Optima.... 3 3. Konfiguracja Produkcja by CTI.... 3 3.1. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego.

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Opis i cel szkolenia: Jest to szkolenie polecane osobom rozpoczynającym

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr

Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31 Strona: 1 z 31 Explorer Analyzer 1 Uruchamianie programu i raportu PoniŜsze czynności uruchamiają program Bex Analyzer oraz wybrany raport z hurtowni danych. 1. uruchom z menu Start>Programy>Business Explorer>Analyzer

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo