PAGED S.A. Wyniki finansowe 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAGED S.A. Wyniki finansowe 2014 r."

Transkrypt

1 PAGED S.A. Wyniki finansowe 2014 r. Warszawa,

2 Oświadczenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Paged S.A. (dalej Spółka ) w celu udostępnienia interesariuszom jako dokument o charakterze informacyjnym. Niniejszy dokument nie stanowi oferty, ani zaproszenia do sprzedaży lub zakupu papierów wartościowych, ani żadnych aktywów, firm lub przedsiębiorstw opisanych w niniejszym dokumencie i nie może stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy. Prezentacja zawiera wybrane informacje dotyczące Spółki i jej spółek zależnych, które Spółka uznała za niezbędne i możliwe do przekazania interesariuszom w świetle obowiązujących przepisów prawa. Żadne oświadczenia ani gwarancje nie są składane, w sposób wyraźny lub dorozumiany, w odniesieniu do dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszej prezentacji, jak również Spółka ani członkowie zarządu lub członkowie kadry zarządzającej Spółki bądź spółek zależnych nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z powyższym, a żadne postanowienie niniejszego dokumentu nie będzie obecnie ani w przyszłości stanowić podstawy do uznania go za przyrzeczenie lub oświadczenie, niezależnie od tego, czy będzie ono dotyczyło sytuacji przeszłej czy przyszłej. Interesariusz winien dokonać własnej niezależnej analizy odpowiednich zagadnień dotyczących Spółki w szczególności przy podejmowaniu decyzji o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki. Niektóre z informacji zawartych w niniejszej prezentacji są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Stwierdzenia mogą dotyczyć informacji odnoszących się m. in. do planowanych inwestycji oraz wszelkich innych informacji, które nie stanowią danych historycznych. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia przyjęte za podstawę do opracowania informacji dotyczących przyszłości za prawidłowe, potencjalne wyniki sugerowane w przekazywanych informacjach odznaczają się pewnym poziomem ryzyka i niepewności i nie można stwierdzić, że faktyczne wyniki okażą się zgodne z prezentowanymi informacjami w szczególności ze względu na fakt, że dane te odnoszą się do przyszłych wydarzeń, uwarunkowań i czynników, które z natury są związane z ryzykiem i niepewnością. Spółka nie podejmuje żadnego zobowiązania do publikowania jakichkolwiek korekt czy aktualizacji stwierdzeń zawartych w prezentacji w celu odzwierciedlenia zmian oczekiwań Spółki, zmian okoliczności, na których oparte zostały te stwierdzenia czy też zdarzeń zaistniałych po dacie sporządzenia niniejszej prezentacji. 2

3 Agenda 1 Informacje o Grupie Paged 2 Realizacja planów w 2014 r. 3 Omówienie wyników finansowych Grupy Paged za 2014 r. 4 Plany na rok

4 Grupa Paged w skrócie Grupa Paged to holding przemysłowo-inwestycyjny działający w sześciu segmentach (w tym trzech związanych z przemysłem drzewnym) Segment sklejkowy Segment meblowy Segment handlowy Segment zarządzania wierzytelnościami Pozostała działalność Segment nieruchomości 4

5 Podstawowe dane o Paged Podstawowe dane o Paged S.A. Liczba akcji Wybrane dane ze skonsolidowanego rachunku zysków i start (mln PLN) Wzrost Kapitalizacja rynkowa (mln PLN) (1) 871 Wartość przedsiębiorstwa (mln PLN) (2) 1,120 Przychody ze sprzedaży 623,4 710,9 +14% Wskaźniki rynkowe (1) EV/EBITDA (L12M) (3) 9,3x P/E (L12M) (4) 14,3x Źródło: Spółka, GPW Zysk na akcję Paged S.A. (5) +9% 3,86 4% 4,00 3,66 Zysk brutto na sprzedaży 174,2 200,9 +15% Zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 105,5 120,2 +14% Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 87,7 95,8 +9% Zysk netto 70,0 75,0 +7% 2013 Oczyszcz. (6) Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 58,4 60,8 +4% Źródło: Spółka Źródło: Spółka 1) Kapitalizacja oraz wskaźniki rynkowe obliczono wg kursu akcji na dzień (PLN 56,2) 2) Wartość przedsiębiorstwa = kapitalizacja rynkowa + dług netto wartość nieruchomości inwestycyjnych (nie uwzględniono udziałów niesprawujących kontroli) 3) Wskaźnik EV/EBITDA obliczono jako wartość przedsiębiorstwa podzielona przez EBITDA z ostatnich 12 miesięcy do ) Wskaźnik P/E obliczono jako kapitalizacja rynkowa podzielona przez zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej z ostatnich 12 miesięcy do ) Zysk na akcję = całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej/ liczba akcji 6) Oczyszczony dochód całkowity netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej został obliczony poprzez odjęcie od raportowanego dochodu całkowitego netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wielkości efektu wpływu jednej wierzytelności w segmencie zarządzania wierzytelnościami (w 1 kw r.) na zysk netto (5,9 mln PLN) przemnożonego przez udział w DTP S.A. nienależący do Paged S.A. (45,9%) (wpływ na wynik: 2,7 mln PLN) 5

6 Agenda 1 Informacje o Grupie Paged 2 Realizacja planów w 2014 r. 3 Omówienie wyników finansowych Grupy Paged za 2014 r. 4 Plany na rok

7 Realizacja planów w 2014 r. (1/3) Wzrost wartości segmentu sklejkowego Wzrost efektywności i zyskowności segmentu EBITDA (mln PLN) 75,6 15% 86, Zysk netto (mln PLN) 53,7 13% 60, Produkcja sklejki i innych wyr. (tys. m 3 ) Rozwój nowych produktów i znaczące inwestycje kapitałowe Cele inwestycji: Budowa linii do produkcji sklejki MIRROR za ~ 110 mln zł Zwiększenie mocy produkcyjnych segmentu o 50 tys. m 3 rocznie; docelowo linia powinna generować dodatkowe 30 mln PLN EBITDA rocznie; Dywersyfikacja surowcowa segmentu poprzez zwiększenie produkcji sklejki opartej o bardziej dostępne drewno iglaste; Wzbogacenie oferty produktowej, rozszerzenie grona odbiorców produktów segmentu sklejkowego. 7

8 Realizacja planów w 2014 r. (2/3) Realizacja jednej istotnej inwestycji kapitałowej Zakup 70% udziałów w Europa Systems Sp. z o.o. za 109,5 mln PLN Europa System to dynamicznie rozwijająca się firma przemysłowa tworząca własne rozwiązania transportu wewnętrznego (Material Handling Equipment MHE). Spółka cechuje się kadrą o wysokich kompetencjach, wieloletnimi relacjami z odbiorcami i nowoczesnym parkiem maszynowym. Transakcja zgodna z kryteriami inwestycyjnymi Grupy Paged Umiarkowane ryzyko konkurencji w niszy dla spółki Silna struktura bilansu, umożliwiająca lewarowanie transakcji Istotny potencjał wzrostu Preferencja dla spółek przemysłowych/ produkcyjnych 8

9 Zysk netto (mln PLN) Realizacja planów w 2014 r. (3/3) Kontynuacja restrukturyzacji operacyjnej Paged Meble S.A. Osiągnięcie zysku netto po dwóch latach restrukturyzacji Paged Meble S.A. Mapa rentowności netto producentów mebli w Polsce (1) Przychody (mln PLN) Zysk brutto ze sprzedaży (mln PLN) Średnia rentowność wszystkich producentów = 3,4% Średnia rentowność rentownych producentów = 5,2% ,9 117,0 130, ,0 20,9 27, EBITDA (mln PLN) 8 5 Wynik netto (mln PLN) -20 Paged Meble S.A Paged Meble S.A Paged Meble S.A ,9 6, ,3-2,5 0, Przychody (mln PLN) 1) W celu lepszego przedstawienia rynku z zestawienia usuniętych zostało 12 największych producentów mebli w Polsce (o przychodach >250 mln PLN). Na wykresie przedstawionych jest łącznie 188 podmiotów. Wyniki za 2012 r. Źródło: "Zestawienie Największych producentów mebli w Polsce"- "Złota 200" bezpłatny dodatek do miesięcznika "Biznes Meble.pl" 2 0 1,

10 Agenda 1 Informacje o Grupie Paged 2 Realizacja planów w 2014 r. 3 Omówienie wyników finansowych Grupy Paged za 2014 r. 4 Plany na rok

11 Nieprzerwany wzrost EBITDA Zdolność Grupy Paged do generowania gotówki stale się poprawia 125 Znormalizowana EBITDA-12M 120,2 105, ,5 EBITDA 12M (1) ,0 63,5 28, (2) 2010 (3) ) EBITDA12M (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) = zysk operacyjny + amortyzacja, za okres ostatnich 12 miesięcy 2) Wartość EBITDA za okres 2009 r. została oczyszczona ze zdarzenia o charakterze jednorazowym, tj. pozytywnego wpływu aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych (38,2 mln PLN) 3) Wartość EBITDA za okres 2010 r. uwzględnia wartość pro-forma EBITDA wygenerowaną przez spółkę Fabryka Sklejka-Pisz S.A. (13,8 mln PLN; transakcja miała miejsce w grudniu 2010 r.) 11

12 Zadłużenie Grupy w latach Stabilna sytuacja dłużna. Wzrost wartości nominalnej długu netto oraz wskaźnika Dług netto/ EBITDA w 2014 r. związany z realizacją inwestycji (Europa Systems, MIRROR) Dług netto (1) Dług netto/ebitda12m (2) 5,0x 4,0x 3,0x 2,0x 1,0x 4,4x 4,2x 2,4x 2,7x 2,1x 1,5x (3) 2009 (4) ) Dług netto to dług całkowity pomniejszony o środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2) Dług netto/ebitda12m, gdzie wartość długu netto jest na ostatni dzień bilansowy (koniec okresu), a EBITDA jest za okres ostatnich 12 miesięcy 3) Wartość EBITDA za okres 2009 r. została oczyszczona ze zdarzenia o charakterze jednorazowym, tj. pozytywnego wpływu aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych (38,2 mln PLN) 4) Wartość EBITDA za okres 2010 r. uwzględnia wartość pro-forma EBITDA wygenerowaną przez spółkę Fabryka Sklejka-Pisz S.A. (13,8 mln PLN; transakcja miała miejsce w grudniu 2010 r.) 12

13 Kwartalne wyniki finansowe Grupy Paged Najsłabszy sezonowo IV kwartał, w 2014 r. był trzecim najlepszym w historii pod względem wypracowanej EBITDA EBITDA (5) (mln PLN) 11,9 (1) +77% r/r 37,4 17,9 15,4 16,4 23,3 26,0 27,6 29,7 29,6 23,6 16,7 9, KW KW KW KW. (2) KW KW KW. (6) KW KW. (7) KW KW. (6) KW. Zysk netto (mln PLN) +23% r/r (1) 5,9 23,8 24,5 17,2 18,4 18,0 12,0 9,8 12,3 11,5 14,2 3,6 4, KW KW KW KW KW. (3) (6) (7) (6) KW KW KW KW KW KW KW. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (mln PLN) 5% r/r 2,7 (1) 21,5 21,3 14,1 15,4 14,7 11,4 11,3 7,9 8,9 9,3 3,2 5, KW KW KW KW KW. (4) KW KW KW. (6) (7) (6) KW KW KW KW. 1) W I kw r. segment zarządzanie wierzytelnościami odnotował wpływ jednej wierzytelności, która miała charakter jednorazowy. Wyniki finansowe 1 kw r. zostały oczyszczone z tego pozytywnego wpływu (11,9 mln PLN na poziomie EBITDA, 5,9 mln PLN na poziomie zysku netto oraz 2,7 na poziomie zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej). 2) EBITDA I kw r. została oczyszczona z efektu wpływu jednej wierzytelności (w segmencie zarządzania wierzytelnościami), który miał charakter jednorazowy (wpływ na wynik: 11,9 mln PLN) 3) Zysk netto I kw r. został oczyszczony z efektu wpływu jednej wierzytelności (w segmencie zarządzania wierzytelnościami), który miał charakter jednorazowy (wpływ na wynik: 5,9 mln PLN) 4) Oczyszczony zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w 1 kw r. został obliczony poprzez odjęcie od raportowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wielkości efektu wpływu jednej wierzytelności w segmencie zarządzania wierzytelnościami na zysk netto (5,9 mln PLN) przemnożonego przez udział w DTP S.A. nienależący do Paged S.A. (45,9%) (wpływ na wynik: 2,7 mln PLN) 5) EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) = zysk operacyjny + amortyzacja 6) Grupa Paged nie publikowała wyników za 4 kw i 2014 r. Pro forma wynik 4 kw. powstał poprzez odjęcie wyników po 9 miesiącach danego roku od wyników za 12 miesięcy. 7) Grupa Paged nie publikowała wyników za 2 kw r. Pro forma wynik 2 kw. powstał poprzez odjęcie wyników po 1 kw r. od wyników za 6 miesięcy 2014 r. 13

14 Przychody Grupy Paged w 2014 r. Wzrost przychodów (+14% r/r) Grupy głównie dzięki segmentom: sklejkowemu, meblowemu oraz konsolidacji Europa Systems Przychody (mln PLN) Podział przychodów 623,4 +14% 710, ,8% 8,0% 0,2% 0,0% ,9% 7,0% 0,2% 5,2% 23,3% 58,7% 21,7% 57,0% RAZEM: 623,4 mln PLN RAZEM: 710,9 mln PLN Wpływ poszczególnych segmentów na przychody (mln PLN) 365,9 405,5 +11% ,9 154,4 +6% -1% +4% 50,1 49,6 61,0 63,5 1,4 1,4 0,1 36,6 +36,5 mln zł Segment sklejkowy Segment meblowy Segment zarządzania wierzytelnościami Segment handlowy Segment nieruchomości Pozostałe nieprzypisane do segmentów 14

15 EBITDA Grupy Paged w 2014 r. Znacząca poprawa EBITDA dzięki segmentowi sklejkowemu oraz meblowemu. Spadek EBITDA w segmencie wierzytelności związany z wysoką bazą 2013 r., osiągniętą m.in. dzięki pozytywnemu wpływowi windykacji jednej należności EBITDA (mln PLN) Podział EBITDA 105,5 +14% 120, ,7% 1,6% 0,2% ,1% 2,0% 0,2% 26,6% 22,1% 68,0% 69,7% Wpływ poszczególnych segmentów na EBITDA (mln PLN) 84,8 75,6 +12% RAZEM: 111,1 mln PLN (1) RAZEM: 121,7 mln PLN (1) ,1 7,4 +81% 29,5 26,8-9% +41% 1,7 2,5 0,3 0, Segment sklejkowy Segment meblowy Segment zarządzania wierzytelnościami -5,4-1,5 Segment handlowy Segment nieruchomości Pozostałe nieprzypisane do segmentów 1) Wykres nie zawiera Pozostałe nieprzypisane do segmentów oraz wyłączeń (łącznie -1,5 mln PLN w 2013 r. i -5,4 mln PLN w 2014 r.). Skonsolidowane EBITDA za 2013 r. wyniosła 105,5 mln PLN, a za 2014 r. 120,2 mln PLN 15

16 Zysk netto Grupy Paged w 2014 r. Wzrost zysku osiągnięty głównie dzięki segmentowi sklejkowemu, odzyskaniu rentowności netto przez segment meblowy. Koszty związane z akwizycją Europa Systems, rozpoznane w pozostałych nieprzypisanych do segmentów wpłynęły negatywnie na wynik netto za 2014 r. Zysk netto (mln PLN) +7% 75,0 70,0 Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (mln PLN) 58,6 +4% 60,8 Podział zysku netto ,5% ,1% 0,9% 31,1% 28,0% 67,3% 68,9% RAZEM: 79,8 mln PLN (1) RAZEM: 87,8 mln PLN (1) Wpływ poszczególnych segmentów na zysk netto (mln PLN) (2) 60,5 53,7 +13% 24,8 24,6-1% ,8 +3,4 mln PLN 1,2 1,9 +53% -2,6 Segment sklejkowy Segment meblowy Segment zarządzania wierzytelnościami -0,4-0,4-6,8-12,3 Segment handlowy Segment nieruchomości Pozostałe nieprzypisane do segmentów 1) Dane przedstawiają tylko segmenty z pozytywnym wynikiem na poziomie netto (oraz bez wyłączeń), tj. nie przedstawiają wyników segmentów nieruchomości oraz pozostałych nieprzypisanych do segmentów. Łącznie wynik netto w tych obszarach w 2013 r. wyniósł -9,8 mln PLN, -12,7 mln PLN w 2014 r.. Skonsolidowany zysk netto w 2013 r. wyniósł 70,0 mln PLN, w 2014 r. 75,0 mln PLN. 16

17 Agenda 1 Informacje o Grupie Paged 2 Realizacja planów w 2014 r. 3 Omówienie wyników finansowych Grupy Paged za 2014 r. 4 Plany na rok

18 Plany Grupy na 2015 r. Plany na rok 2015 zakładają przede wszystkim fundamentalną, organiczną pracę w najważniejszy segmentach Grupy oraz redukcję zadłużenia po 2014 r., który był okresem wzmożonych inwestycji Grupa Segment sklejkowy Europa Systems Paged Meble Redukcja zadłużenia od końca II kwartału (zakończenie inwestycji w linię do sklejki iglastej MIRROR; szacowany szczyt zadłużenia w 2015 r.) Szukanie nowych możliwości wzrostu przez przejęcia w ramach obecnych segmentów jak i działalności pozostałej Uruchomienie linii do produkcji sklejki iglastej MIRROR Prawdopodobne dołączenie zakładu w Morągu do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (decyzja o rozszerzeniu podjęta przez Radę Ministrów w dniu 17 marca 2015 r.) Uplasowanie zwiększonej produkcji na rynku, poszukiwanie nowych odbiorców nowoczesnego produktu Zabezpieczenie surowca na kolejne lata pod potrzeby obecnych linii + nowej linii MIRROR Praca nad wzrostem wartości Europa Systems Zmiana struktur sprzedażowych spółki ( opiekunowie dla poszczególnych branż) Rekrutacje na wybrane kluczowe stanowiska, w tym handlowców na najważniejsze rynki zagraniczne Optymalizacje w obszarach zakupów i produkcji Budowa potencjału pod wzrost sprzedaży Kontynuacja wzrostu w Polsce Wzrost sprzedaży na kluczowych rynkach zagranicznych (nowe rekrutacje w 2H 2014) Rozwój wzornictwa Kilkanaście autorskich rodzin krzeseł zaprojektowanych przez Tomka Rygalika prezentacja w kwietniu na targach w Mediolanie Optymalizacja produkcji Dalsze wdrażanie kultury Lean Manufacturing w całej organizacji (zakład w Jarocinie, administracja) Inwestycje w park maszynowy (modernizacja) na poziomie ~3-5 mln PLN 18

19 Załącznik: Schemat Grupy Paged SCHEMAT GRAFICZNY GRUPY PAGED - STAN NA 31 GRUDNIA 2014 R. "PAGED" S.A. PAGED MEBLE S.A. 47,57% DTP S.A. PAGED CAPITAL Z O.O. SP. 16,70% "SKLEJKA-PISZ" PAGED S.A. 81,77% PAGED PROPERTY SP. Z O.O. BUK LTD VERDON GREY LTD DEBT TRADING PARTNERS BIS SP. Z O.O. DTLEX KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH ROSIŃSKI I WSPÓLNICY S.K.A. DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. "PAGED" SPÓŁKA AKCYJNA IP SP. K. PLANETON 1 SP. Z O.O. 49,99987% 50,00003% 0,000104% 51% "PAGED-SKLEJKA" S.A. 99% 1% "PAGED PROPERTY SP. Z O.O." SP. K. MINERALNA DEVELOPMENT SP. Z O.O. 4,04% 95,96% DEBT TRADING PARTNERS SP. Z O.O. FINANSE RATALNE SP. Z O.O. DTP NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FIZ 68,85% IVOPOL SP. Z O.O. EUROPA SYSTEMS SPV SP. Z O.O. EUROPA SYSTEMS SP. Z O.O. 49,99% ALFA ART SP. Z O.O. SEGMENT MEBLOWY SEGMENT ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI SEGMENT POZOSTAŁY SEGMENT SKLEJKOWY SEGMENT NIERUCHOMOŚCI 19

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2014 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię

Bardziej szczegółowo

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA Wyceniliśmy jedną akcję Elzabu metodą DCF na 16 zł. Otrzymaną wycenę powiększyliśmy o szacunkową wartość przejętych przez Elzab Spółek: MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU HARPER HYGIENICS S.A. DO RAPORTU ZA

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12. SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY www.vistulagroup.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym: - 40.000.000

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wrocław, 20.03.2015 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 1 kwartał 2015r.

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 1 kwartał 2015r. Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 1 kwartał 2015r. Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Rafał Warpechowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Planowania i Sprawozdawczości Dariusz Grębosz,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW WPŁYW PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN NA SEKTOR WYDOBYWCZY MIEDZI I SREBRA ORAZ NA SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

RADA MINISTRÓW WPŁYW PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN NA SEKTOR WYDOBYWCZY MIEDZI I SREBRA ORAZ NA SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH RADA MINISTRÓW WPŁYW PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN NA SEKTOR WYDOBYWCZY MIEDZI I SREBRA ORAZ NA SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH Warszawa, kwiecień 214 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 I. WPŁYW USTAWY NA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo