Informacja. Nr 149. Utworzenie rynku finansowego w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. Nr 149. Utworzenie rynku finansowego w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Utworzenie rynku finansowego w Polsce Listopad 1993 Leszek Dziawgo Informacja Nr 149 W opracowaniu ukazano proces tworzenia rynku finansowego w Polsce w latach Poddano krótkiej analizie stan wyjściowy kształtowania rynku finansowego u progu przemian w roku 1989 oraz rezultaty reform według stanu w sierpniu 1993 r. Proces budowy rynku finansowego opisano w jego dwóch podstawowych segmentach tj. rynku kapitałowego i rynku pieniężnego. Przedstawiono zasady funkcjonowania podstawowych instytucji finansowych, proces ich adaptacji do wymagań gospodarki rynkowej, tworzenia nowych instytucji. Podjęto też próbę wskazania na pewne zagrożenia dla młodego, kształtującego się rynku finansowego.

2 BSE 1 W latach stworzono w Polsce podstawy nowoczesnego rynku finansowego. Proces organizacji podstaw rynku był niezwykle trudny, ponieważ był on integralną częścią ogólnej transformacji systemowej, jakiej podlegał nasz kraj w owym okresie. Tworzenie rynku finansowego w Polsce napotykało i napotyka przeszkody, które można określić lapidarnie jako: brak środków, brak kadr, brak doświadczenia. Mimo to uczyniono relatywnie dużo (w porównaniu do takich krajów jak np.: Czechy i Węgry)[1]. Niniejsze opracowanie prezentuje efekty polskich reform w zakresie rynku finansowego. Wskazuje również na ewentualne zagrożenia, jakie mogą wystąpić wobec rynku finansowego. Kolejno przedstawione są: - rynek finansowy, czyli określenie przedmiotu rozważań ( określenie rynków: finansowego, kapitałowego, pieniężnego) - opis stanu wyjściowego w roku instytucje rynku finansowego w okresie rynek kapitałowy w okresie rynek pieniężny w okresie opis stanu rynku finansowego w roku RYNEK FINANSOWY, RYNEK KAPITAŁOWY, RYNEK PIENIĘŻNY. Rynek finansowy to rynek, na którym handluje się kapitałem (np. gotówka, weksle, akcje, obligacje, bony skarbowe). Na rynku takim jako konkurenci występują w Polsce jak dotąd przede wszystkim banki. W zależności od tego, na jakie terminy sprzedaje się lub kupuje kapitał wyróżnia się: - rynek kapitałowy - część rynku finansowego, na którym przedmiotem obrotu jest kapitał o terminie zwrotu przekraczającym 1 rok (np. obligacje, akcje, kredyt długoterminowy). - rynek pieniężny - część rynku finansowego, na którym przedmiotem obrotu jest kapitał o nieprzekraczalnym terminie zwrotu do 1 roku (np. bony skarbowe Ministerstwa Finansów, bony komercyjne spółek akcyjnych, kredyt krótkoterminowy)[2]. Część rynku pieniężnego (np. bony skarbowe) i część rynku kapitałowego (np. obligacje, akcje) tworzą Rynek Papierów Wartościowych Rynek finansowy tworzą: - instytucje - np. banki, giełdy, Ministerstwo Finansów, fundusze powiernicze, fundusze emerytalne a także osoby fizyczne, które występują jako klienci tych instytucji. - produkty - np. akcje, obligacje, bony, weksle, kredyty, lokaty. - metody sprzedaży produktów finansowych - np. sposób sprzedaży akcji na giełdzie, sposób sprzedaży obligacji przez Ministerstwo Finansów itp.. Wszystkie te elementy rynku finansowego rozpoczęto tworzyć/reorganizować i wdrażać w życie w okresie

3 2 BSE 2. STAN WYJŚCIOWY - ROK 1989 W okresie stworzono podstawy rynku finansowego w Polsce. Na podkreślenie zasługuje fakt, że rynek finansowy tworzono wychodząc od gospodarki socjalistycznej, której mechanizmy rynkowe, a tym bardziej mechanizmy rynku finansowego, były zupełnie obce. Rynek finansowy w Polsce w owym okresie nie istniał. Funkcjonowały atrapy takiego rynku. Przede wszystkim należy wskazać na pieniądz. Był to nierealny i niewymienialny pieniądz socjalistyczny, który w żadnym miejscu nie pełnił roli pieniądza ( np. miernik wartości ).Jeżeli chodzi o instytucje to dysponowaliśmy: bankiem centralnym (NBP) i kilkoma bankami, które w całości lub prawie w całości ( Bank Inicjatyw Gospodarczych S.A. i Łódzki Bank Rozwoju S.A. ) należały do państwa. Działalność banków była dostosowana do doktryny gospodarki centralnie sterowanej. Banki realizowały zadania wyznaczone im przez państwo. Nie występowało zjawisko konkurencji między bankami. To był nasz socjalistyczny system bankowy. Jeżeli chodzi o produkty finansowe tak podstawowe, jak akcje, obligacje czy weksle to w ogóle nie znajdowały się w obiegu. Nie było dla nich miejsca w gospodarce centralnie sterowanej. Kredyt został sprowadzony do roli dotacji. Przyznawany był bez związku z kondycją ekonomiczną kredytobiorcy. Inną niedogodnością ówczesnego systemu był fakt, że obrót walutowy był reglamentowany. Jak wynika z powyższego opisu nie dysponowaliśmy niczym w finansach co można byłoby uznać za elementy rynkowe. Finanse są zawsze odbiciem stanu gospodarki. W gospodarce socjalistycznej elementarna kalkulacja ekonomiczne miała znaczenie marginalne i nie decydowała o przepływie kapitałów ku najefektywniejszym przedsięwzięciom. Dokładnie tak samo było w dziedzinie finansów. 3. INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO. Istotnym sukcesem okresu było przełamanie socjalistycznego monopolu bankowego i utworzenie systemu bankowego, na który składają się: - Bank Centralny (Narodowy Bank Polski - NBP), - sieć banków komercyjnych. W takim systemie bankowym banki komercyjne nie podlegają instytucjonalnie bankowi centralnemu. Bank Centralny wpływa na banki komercyjne poprzez parametry ekonomiczne(ustala stopy procentowe kredytów refinansowych, redyskontowych i lombardowych, poziom rezerw obowiązkowych, operacje otwartego rynku ), natomiast banki komercyjne konkurują między sobą o klientów. Podstawy takiego systemu utworzono. Istnieje jeden bank centralny - NBP i szereg banków komercyjnych. W końcu roku 1992 istniało 98 banków (w tym 9 wyodrębnionych uprzednio z NBP)[3]. Bank Centralny w gospodarce rynkowej wpływa na działalność banków komercyjnych regulując:

4 BSE 3 1. stopy procentowe na fundusze, które odpożycza bankom komercyjnym, które te z kolei odpożyczają podmiotom gospodarczym. Te podstawowe stopy procentowe w bankowości to: stopa kredytu redyskontowego, lombardowego i refinansowego. 2. regulując stopę rezerwy obowiązkowej (tj. wysokość środków jakie muszą utrzymywać banki komercyjne, jako swego rodzaju zabezpieczenie prowadzonej działalności finansowej). 3. prowadząc politykę otwartego rynku (tj. skupując i sprzedając bony - wpływa to na poziom gotówki, jaka pozostaje bankom. W przypadku zakupu bonów od Banku Centralnego, banki komercyjne dysponują mniejszą ilością gotówki. W przypadku sprzedaży Bankowi Centralnemu otrzymują gotówkę, dysponują więc jej większą ilością. Jeżeli banki komercyjne posiadają więcej gotówki, to są w stanie udzielić więcej kredytów, jeżeli mniej - udzielają ich mniej). W Polsce Narodowy Bank Polski jako bank centralny w okresie rozpoczął działalność finansową właściwą dla banku centralnego w gospodarce rynkowej. Innymi instytucjami finansowymi, poza bankami, są np.: - giełda, - Ministerstwo Finansów, - fundusze inwestycyjne (np. Pierwszy Polski Fundusz Powierniczy Pioneer ). Instytucje te również rozpoczęły działalność w okresie lub prowadziły dalej działalność uczestnicząc w życiu państwa na warunkach rynkowych.na szczególne wyróżnienie zasługuje Ministerstwo Finansów, które występuje aktywnie w pozyskiwaniu funduszy na rynku finansowym emitując obligacje i bony skarbowe. Taka właśnie forma działalności Ministerstw jest stosowana na Zachodzie. Polskie obligacje i bony skarbowe są odpowiednikiem np. dla obligacji amerykańskich (Treasury Bonds) czy amerykańskich weksli skarbowych (Treasury Bills). Pod względem instytucjonalnym rynek finansowy w Polsce nie jest kompletny. Brakuje ciągle jeszcze szeregu instytucji finansowych takich jak: fundusze inwestycyjne (w większej liczbie), towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych, itp. Utworzenie tego typu instytucji finansowych w istotny sposób wzmocniłoby polski rynek finansowy. 4. RYNEK KAPITAŁOWY I GIEŁDA. (Rynek kapitałowy papierów wartościowych). W tej części opracowania uwaga zostanie skupiona na Komisji Papierów Wartościowych, Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych a także na samych produktach finansowych typu akcje i obligacje. Rynek Kapitałowy w Polsce zapoczątkowała emisja akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw. Było ich pięć: -Tonsil S.A. -Próchnik S.A. -Krosno S.A. -Exbud S.A. -Swarzędz S.A. Zorganizowano też rynek, na którym właściciele kupionych akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw mogli tymi akcjami handlować

5 4 BSE między sobą wg. ustalonych zasad za pośrednictwem maklerów. Tym rynkiem jest właśnie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Rynek kapitałowy został rozszerzony przez kolejne emisje akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw, jak również poprzez emisję obligacji przez Ministerstwo Finansów ( jak dotąd obligacje jednoroczne i trzyletnie ). Wszystkie te walory trafiały następnie na Giełdę Papierów Wartościowych. Istotnymi elementami rynku papierów wartościowych są: -Komisja Papierów Wartościowych -Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Komisja Papierów Wartościowych jest organem administracji państwowej powołanym do nadzorowania rynku papierów wartościowych. w Polsce i popierania jego rozwoju. Działalność Komisji gwarantuje rzetelność będących w obiegu akcji i obligacji, a także osób (np. maklerów ) i instytucji dokonujących na nim transakcji. Giełda Giełda Papierów Wartościowych jest kluczową instytucją na rynku papierów wartościowych. Dzięki istnieniu giełdy możliwe jest kupowanie i odsprzedawanie akcji i obligacji w swobodny sposób. Giełda podjęła działalność w kwietniu 1991 roku notując kursy i dokonując transakcji akcjami pięciu pierwszych sprywatyzowanych spółek akcyjnych. W sierpniu 1993 roku w handlu giełdowym znajdowało się: -akcje 19 spółek -obligacje jednoroczne i trzyletnie dziewięciu serii wyemitowane przez Ministerstwo Finansów ( schemat nr.1 ). Schemat 1. Rynek Kapitałowy - Giełda. (notowane akcje i obligacje ). AKCJE OBLIGACJE AKCJE OBLIGACJE -BIG -PPJ 2 -Polifarb-Cn -BRE -PPJ 3 -Próchnik -Elektrim -PPJ 4 -Sokołów -Exbud -PPJ 5 -Swarzędz -Irena -PPT 1 -Tonsil -Kable -PPT 2 -Universal -Krosno -PPT 3 -WBK -Mostostal Exp. -PPT 4 -Wedel -Okocim -PPT 5 -Wólczanka -Zywiec Uwagi:PPJ-Państwowa Pożyczka Jednoroczna, PPT-Państwowa Pożyczka Trzyletnia. Cyfra oznacza numer serii. Źródło: Ceduła Giełdy Warszwskiej nr.97 (215). Giełda w latach zdołała zapewnić płynny obrót akcjami i obligacjami. Zdołała również przyciągnąć do siebie inwestorów. Transakcje giełdowe stały się atrakcyjnym źródłem osiągania dochodów (wahania kursów poszczególnych akcji przedstawia tabela I ), aczkolwiek obarczonym wysokim ryzykiem.

6 BSE 5 Tabela I Wahania kursowe akcji w okresie 52 tygodni: sierpień 92 - sierpień 93 ( w tys. zł ) Nazwa akcji kurs najwyższy kurs najniższy BIG BRE Elektrim Exbud Irena Kable Krosno Mostostal Exp. Okocim Polifarb-Cn. Próchnik Sokołów Swarzędz Tonsil Universal WBK Wedel Wólczanka Żywiec , , ,5 4, ,5 120 Uwagi: Powyższe dane potwierdzają atrakcyjność Giełdy ( wielokrotne wzrosty notowań! ), jednak rynek giełdowy jest rynkiem o wysokim ryzyku ( duże wahania kursów i ryzyko załamania kursów ). Źródło: Ceduła Giełdy Warszawskiej nr 96 (214) Giełda Papierów Wartościowych odegrała też pewną rolę w edukacji ekonomicznej społeczeństwa, jak również pozwoliła szerszym kręgom społeczeństwa na aktywniejszy udział w życiu gospodarczym kraju poprzez uczestnictwo w handlu giełdowym. Akcje, obligacje - Produkty rynku kapitałowego. Okres [4] zaznaczył się jako pionierski w tworzeniu podstaw rynku kapitałowego a więc i gospodarki rynkowej. Na rynek wprowadzono typowe dla gospodarki rynkowej produkty finansowe typu : akcja, obligacja. W znacznym stopniu zdołano przełamać obawy społeczeństwa względem tych produktów wynikające z uprzedzeń. Rozpoczęcie obrotu akcjami i obligacjami w formie zdematerializowanej tzn. zapisu komputerowo-księgowego można uznać za sukces twórców polskiego rynku papierów wartościowych. Na wyróżnienie zasługuje fakt nie tylko wprowadzenia akcji i obligacji do obrotu ale i nowoczesna forma, w jakiej to uczyniono. O intensyfikacji obrotów na polskim rynku kapitałowym świadczą poniższe dane dotyczące wartości całości obrotu akcjami na wybranych sesjach giełdowych: - jedna z sesji w lipcu ,8 mln zł - sesja z 24 marca ,0 mln zł - sesja z 19 sierpnia ,0 mln zł [5] ( wzrost obrotów lipiec 91 - sierpień 93 - ok. 260-krotny!).

7 6 BSE Mimo tak istotnego wzrostu obrotów pozostaje giełda w dużym stopniu nie wykorzystana w procesie przemian. Ilość notowanych na giełdzie przedsiębiorstw i obligacji państwa wydaje się być zbyt mała. Wprowadzenie na giełdę akcji nowych firm, jak również nowych obligacji Państwa ( innych niż wspomniane już jednoroczne-ppj i trzyletnie-ppt ) czy obligacji przedsiębiorstw odegrałoby poważną rolę we wzmocnieniu polskiego rynku kapitałowego. 5. RYNEK PIENIĘŻNY. Okres to także czas, w którym zaczął kształtować się, również od podstaw, rynek pieniężny - tj. rynek finansowy, na którym handluje się kapitałem o terminie zwrotu nie dłuższym od 1 roku. Decydującą rolę w tworzeniu rynku pieniężnego odegrały banki komercyjne. Na podkreślenie zasługuje również udział Narodowego Banku Polskiego, a także Ministerstwa Finansów, które potrafiło wystąpić jako kontrahent na rynku oferując bony skarbowe w celu gromadzenia funduszy potrzebnych na działalność państwa. Rynek pieniężny to rynek, na którym kontrahenci (np. banki, Ministerstwo Finansów, spółki akcyjne-giełdowe ) udzielają krótkoterminowych pożyczek lub je zaciągają. Pożyczki te mają różnorodną formę. Mogą to być bony albo fundusze. Bony rynku pieniężnego współtworzą łącznie z akcjami i obligacjami rynek papierów wartościowych. W Polsce w sierpniu 1993 roku występowały cztery podstawowe segmenty rynku pieniężnego ( schemat nr.2 ): -kredyty -lokaty międzybankowe -bony skarbowe -bony komercyjne Poniżej segmenty te są opisane. Osobno opisane są: rynek walutowy i rynek lokat dla klientów. Kredyty Na rynku kredytowym zaczęła występować sytuacja taka, że o przyznaniu Srodków zaczęła decydować kondycja finansowa kredytobiorcy. Niestety, były pewne odstępstwa od tej zasady, co wpłynęło na wzrost ilości trudno ściągalnych kredytów w bankach. Niezależnie od tego można mówić o postępie w pracy banków. Międzybankowy rynek lokat. W latach banki komercyjne podjęły udaną próbę organizowania międzybankowego rynku lokat. Jest to taki rynek, na którym banki odpożyczają sobie nawzajem kapitały. W transakcjach bierze udział wiele banków komercyjnych, z czego dziewięć podaje swoje kwotowania do publicznej wiadomości.[6] Na międzybankowym rynku lokat pieniądz sprzedawany/kupowany jest na siedem podstawowych terminów (np. na jeden dzień, tj. trzy rodzaje notowań: tzw. overnight, Tom/next, Spot/next; na jeden tydzień, na dwa tygodnie, na jeden miesiąc, na trzy miesiące -patrz schemat 2). W ten sposób powstały podstawy rynku międzybankowego, który jest typowy dla rozwiniętych rynków finansowych Zachodu. Są to słynne kwotowania typu LIBOR - londyńska stopa procentowa, wg której banki pożyczają sobie fundusze, FIBOR ( frankfurcka stopa ). W Polsce ten typ kwotowań określany jest jako WIBOR ( Warsaw Interbank Offered Rate.

8 BSE 7 Bony Pieniężne NBP i Bony Skarbowe Ministerstwa Finansów. W lipcu 1990 roku Narodowy Bank Polski wprowadził na rynek nowy produkt - Bon Pieniężny NBP. Bon Pieniężny był instrumentem krótkoterminowej pożyczki. Banki komercyjne kupując go udzielały tym samym kredytu NBP a sprzedając otrzymywały fundusze z powrotem powiększone o procent. Bon Pieniężny służył więc do regulowania wielkości środków finansowych posiadanych przez banki komercyjne. Banki komercyjne były głównym nabywcą bonów. Bony emitowane były na różne terminy wykupu ( np. 28-,91- i 182 dni) i w różnych nominałach ( np. 100 mln zł, 1 mld zł, 10 mld zł ). Bony Pieniężne zostały zastąpione przez Bony Skarbowe Ministerstwa Finansów. W maju 1992 roku nie było już w obrocie Bonów Pieniężnych NBP. W 1991 roku Ministerstwo Finansów za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego rozpoczęło sprzedaż Bonów Skarbowych. Są to rządowe, krótkoterminowe papiery wartościowe. Służą ( podobnie jak wcześniej Bony Pieniężne NBP ) do regulowania zasobów pieniężnych banków komercyjnych i do zaciągania przez rząd krótkoterminowego kredytu. ( Jest to ich główne zadanie ).Są emitowane na różne terminy wykupu: 28 dni, 56 dni, 91 dni, 182 dni,283 dni i 364 dni. Rynek Bonów Skarbowych rozwinął się znacznie, co ilustruje tabela II i schemat 2. Głównym kontrahentem pozostają banki komercyjne. Tabela II. Sprzedaż bonów skarbowych przez Ministerstwo Finansów w okresie porównawczym luty 92 i luty 93 w cenach nominalnych (mld zł ). Wyszczególnienie luty 92 luty 93 Sprzedaż ogółem -w tym bony o terminach wykupu: dni dni dni dni dni 5.811, , ,3 194,4 0, , , , , ,5 Uwagi: w sierpniu oferowano do sprzedaży bony skarbowe na następujące terminy wykupu: 56,91, 182, 283 i 364 dni. Źródło: Biuletyn Informacyjny NBP 2/1993 i Rzeczpospolita nr 204/1993. Bony komercyjne. Bony Pieniężne i Bony Skarbowe są publicznym instrumentem finansowym, gdyż emitentem ich był NBP albo jest Ministerstwo Finansów. W 1992 roku pojawiły się Bony Komercyjne emitowane przez sprywatyzowane spółki, które są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bony Komercyjne są więc prywatnym instrumentem finansowym, gdyż emitentem jest prywatne przedsiębiorstwo. Bony emitowane są na różne terminy wykupu i w zróżnicowanym wolumenie. Dotychczas siedem spółek giełdowych wyemitowało ( kilkakrotnie) bony komercyjne.(schemat 2 ) Dzięki sprzedaży bonów komercyjnych spółki akcyjne mają możliwość pozyskiwania taniego krótkoterminowego kredytu bezpośrednio u inwestorów z pominięciem tradycyjnego pośrednictwa kredytowego banków. Podsumowując rynek pieniężny ( w jego części rynek papierów wartościowych ) należy stwierdzić, że wprowadzone w Polsce instrumenty finansowe typu Bony Skarbowe i Ko-

9 8 BSE mercyjne ( uprzednio również Bony Pieniężne NBP ) są odpowiednikami typowych i szeroko stosowanych instrumentów na rynkach finansowych Zachodu. Jak wspomniano poprzednio Bon Skarbowy jest odpowiednikiem np. amerykańskiego Treasury Bill. Bon Komercyjny z kolei jest odpowiednikiem mającego szerokie zastosowanie w Wielkiej Brytanii i USA instrumentu typu Commercial Paper, który emitowany jest przez wielkie korporacje. Schemat 2 Segmenty rynku pieniężnego. ( stan - sierpień 1993 ). Kredyty krótkoterminowe Lokaty międzybankowe (tzw.wibor) -overnight -Tom/next -Spot/next -1 tydzień -2 tygodnie -1 miesiąc -3 miesiące Bony Skarbowe (terminy wykupu) -8 tygodni -13 tygodni -26 tygodni -39 tygodni -52 tygodnie Bony Komercyjne (emitent-liczba emisji.) -Okocim - 1 -Exbud - 8 -Kable Próchnik - 3 -Swarzędz - 5 -Tonsil - 3 -Krosno - 3 Uwagi: terminy wykupu bonów skarbowych podano w przeliczeniu na tygodnie. Źródło: Rynek Pieniężny, "Nowa Europa" z 19 sierpnia 1993 i Biuletyn Informacyjny NBP 2/1993 Rynek walutowy. Na osobne potraktowanie zasługuje polski rynek walutowy. W latach przeorganizowano i to w sposób zasadniczy rynek walutowy w Polsce. Zlikwidowano czarny rynek. Obrót walutowo/dewizowy opanowały banki komercyjne. Złoty polski jest walutą wewnętrznie wymienialną, co oznacza, że na obszarze Polski można go swobodnie wymienić na jakąkolwiek inną walutę. Na rynku walutowym nastąpiła normalizacja polegająca m.in. na tym, że kursy walut określane są na podstawie "koszyka" walut. Wpływa to na stabilizację kursu złotego. Także na rynku walutowym polskie banki wykazały się daleko idącą przedsiębiorczością i innowacyjnością wprowadzając w roku 1993 kursy terminowe walut obcych [7]. Tego typu rozwiązania są w powszechnym użyciu na rynkach zagranicznych. Rynek lokat dla klientów. Warto również wspomnieć o fakcie, że rynek lokat bankowych dla klientów - osób fizycznych uległ znacznemu rozszerzeniu. Zauważalne są elementy konkurencji między bankami komercyjnymi o klienta. Klient ma do dyspozycji wiele wariantów lokat zróżnicowanych co do terminów i oprocentowania ( są to dwa główne parametry rachunków ). Rynek pieniężny rozpoczął funkcjonowanie w Polsce ale również wymagałby wzmocnienia. Wydaje się, że byłoby korzystnym popieranie nowych emisji już istniejących instrumentów ( np. nowi emitenci bonów komercyjnych ). Zwiększenie atrakcyjności rynku przyciągnęłoby nowe instytucje co także będzie miało wpływ na zwiększenie roli tego rynku. Ponadto polityka kredytowa banków zasługuje na baczną uwagę (kompetencje NBP ).

10 BSE 9 6. RYNEK FINANSOWY W POLSCE - UWAGI KOŃCOWE. Jak zaznaczono uprzednio w okresie ukształtowano podstawy nowoczesnego rynku finansowego w Polsce, zarówno w jego części kapitałowej, jak i pieniężnej. Proces ten odbywał się w oparciu o przepisy prawa. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił szereg znaczących dla finansów ustaw( na wyróżnienie zasługuje przede wszystkim ustawa z dnia 22 marca 1991 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych jak również ustawa prywatyzacyjna z dnia 13 lipca 1991 roku ), a także nowelizował już istniejące. Zagraniczne ośrodki finansowe wyrażają się z uznaniem o polskich reformach w zakresie finansów [8]. Polski Rynek Finansowy jest już na tyle zorganizowany, że stwarza kontrahentom (np. banki, osoby fizyczne ) dość szeroką możliwość wyboru transakcji. Istnieje wiele instytucji finansowych i wiele form lokat. O przepływie kapitałów zaczynają decydować wyznaczniki rynkowe, takie,jak np. stopy procentowe ustalane przez NBP, stopy międzybankowe WI- BOR, itp.- innymi słowy cena pieniądza oparta na kalkulacji ekonomicznej. Doprowadzono do sytuacji, w której o przepływie kapitału zarówno publicznego, jak i powstałego prywatnego, decydować zaczyna "żelazne" kryterium: "dochodowość, płynność, ryzyko", gdzie: - dochodowość oznacza możliwy do osiągnięcia dochód z zainwestowanego kapitału, - płynność oznacza możliwość łatwej i korzystnej wymiany jednego produktu finansowego na inny ( np. sprzedaż akcji za gotówkę, sprzedaż waluty obcej za złote polskie, itp. ), - ryzyko oznacza możliwość utraty części lub całości zainwestowanego kapitału ( np. spadek kursu akcji ). Każda osoba i instytucja występująca jako kontrahent na rynku finansowym może wybrać sobie rodzaj transakcji ze względu na indywidualne preferencje co do oczekiwanego dochodu, płynności i ryzyka. Istnieje wiele form produktów finansowych, dzięki którym może przepływać kapitał kierując się do najefektywniejszych przedsięwzięć. Słabością polskiego rynku finansowego jest przede wszystkim ogólna słabość gospodarki. Ponadto brak doświadczenia a także brak dostatecznej liczby instytucji finansowych ( wspomniane uprzednio np. fundusze emerytalne czy towarzystwa ubezpieczeniowe ). Bardzo niebezpieczny dla rynku finansowego jest wyczuwalny brak stabilizacji polityczno-gospodarczej. Jest to element niezwykle istotny. Należałoby go wyeliminować. Poważną zaletą polskiego rynku finansowego jest ogromna podatność na innowacje, odwaga i zdecydowanie kadr w kształtowaniu nowej rzeczywistości gospodarczej. Rynek finansowy jest wiernym odbiciem gospodarki. Polska wykazuje się konsekwencją w reformowaniu gospodarki. Odbywa się to ogromnym kosztem społecznym. Polska zdołała utrzymać konkurencyjną pozycję względem najsilniejszych gospodarczo partnerów z byłego bloku socjalistycznego tj. Węgier i Czech.. Pozostałe kraje bloku zostały znacznie wyprzedzone. Biorąc pod uwagę fakt, że Polska nie dysponowała silną gospodarką, nasuwa się uwaga, że o sukcesie reform polskiego rynku finansowego zadecydowała wola jego zreformowania i realizacja poszczególnych zamierzeń w odpowiednim czasie. Stan rynku finansowego w roku 1993 pozwala z pewną dozą optymizmu spoglądać w przyszłość. Rynek finansowy jest częścią bazy, w oparciu o którą będzie możliwa kontynuacja reform.

11 10 BSE Rynek finansowy sam będzie również wymagał, jako element gospodarki, poświęcania mu dużej uwagi. Utrzymanie osiągniętej pozycji i dalszy postęp wymagać będzie wytężonej pracy całego społeczeństwa w tym również jego reprezentantów - posłów na Sejm. Przypisy: [1] Georg Junge Reformen tragen erste Früchte,Der Monat in Wirtschaft und Finanz, czerwiec 1993, s [2] wg.das Bankfachwort, Schweizerische Bankverein, Zeep W.D., Fachbegriffe der Geldwirtschaft, Deutscher Sparkassenverlag GmbH, Stuttgart 1989, wyd.15. Pass Ch., Lowes B., Davies L., Dictionary of Economics, Collins Reference, Londyn- Glasgow Dziawgo L., Jak zarobić, czyli rzecz o inwestowaniu pieniędzy, "Kontrakt", Szczecin 1992, s.67 [3] Żyżyński J., Transformacja systemu bankowego, opracowanie dla potrzeb BSE Kancelarii Sejmu, 1993 [4] W roku 1989 wyemitowano dwa typy obligacji państwowych tzw. I i II emisja. [5] Dziawgo L., Jak zarobić...,op.cit.,s.153 Ceduła Giełdy Warszawskiej nr. 23 (41) i 97 (215). [6] Kwotowania banków uczestniczących-18 sierpień, "Nowa Europa z 19 sierpnia [7] Kursy terminowe walut obcych, "Rzeczpospolita" nr 198 z 25 sierpnia 1993, s.8 [8] Np. Georg Junge, Reformen tragen erste Früchte, "Der Monat in Wirtschaft und Finanz, czerwiec 1993;Markus Ziener, Der polnische Aktienhandel wächst still, aber stetig aus den Kinderschuhen,"Handelsblatt" nr.153/1993;"economic and Financial Prospects" nr. 4/1991 i inne.

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI

Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI Art. 227 ust. 1 Konstytucji Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

18. Zasady działania banków zapewniające bezpieczeństwo wkładów określa:

18. Zasady działania banków zapewniające bezpieczeństwo wkładów określa: 1. Bank może przyjmować wpłaty zamknięte od klientów, którzy: a) są bankowi dobrze znani b) wpłacają systematycznie duże kwoty c) mają podpisaną specjalną umowę d) mają rachunek w innym banku 3. Kredyt

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

System bankowy i tworzenie wkładów

System bankowy i tworzenie wkładów System bankowy i tworzenie wkładów Wykład nr 4 Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach 2011-03-29 mgr Wojciech Bugajski 1 Prawo bankowe z dn.27.08.1997 Definicja banku osoba prawna

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi Sukces Każdy z nas przychodzi na świat z sekretnym zadaniem. Jak myślisz, jakie jest Twoje? Czy jesteś gotowy wykorzystać w pełni swój potencjał? Do czego masz talent? Jakie zdolności, zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 1

Bankowość Zajęcia nr 1 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 1 Bankowość centralna, przemiany w pośrednictwie finansowym System bankowy Dwuszczeblowość: bank centralny + banki komercyjne (handlowe);

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Zawiera zobowiązania obu stron przedstawione w regulaminie. Obowiązkowo określa typ oprocentowania depozytu i sposób kapitalizacji odsetek.

Zawiera zobowiązania obu stron przedstawione w regulaminie. Obowiązkowo określa typ oprocentowania depozytu i sposób kapitalizacji odsetek. Depozyty i BFG Umowa o prowadzenie rachunku depozytowego Ma charakter cywilnoprawny. Zawiera zobowiązania obu stron przedstawione w regulaminie Regulamin prowadzenia rachunku integralna częśd umowy Obowiązkowo

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne /I'iio I 80,4. o o Wydaimie III zmkelome B 375915 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 15 Rozdział 1 POLSKI SYSTEM BANKOWY 17 1.1. System bankowy jako cząść systemu finansowego 18 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Notowania i wyceny instrumentów finansowych

Notowania i wyceny instrumentów finansowych Notowania i wyceny instrumentów finansowych W teorii praktyka działa, w praktyce nie. Paweł Cymcyk 11.12.2016, Gdańsk W co będziemy inwestować? Rodzaj instrumentu Potrzebna wiedza Potencjał zysku/poziom

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Warszawa, 06 maja 2010 r. Agenda Wyniki sprzedażowe Pioneer Pekao TFI Rynek obligacji nieskarbowych Odpowiedź Pioneer Pekao TFI nowe produkty Strona 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. www.gpwirk.pl kapitałowy, a rynek finansowy pieniężny kapitałowy pożyczkowy walutowy instrumentów pochodnych Obejmuje

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005.

Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005. 1.. 2. Giełda Papierów Wartościowych Uczeń zna a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości pojęcie giełdy, papieru wartościowego, rodzaje rynków, rodzaje papierów wartościowych. Uczeń potrafi: wyjaśnić rolę giełdy,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne na rynku polskim

Fundusze inwestycyjne na rynku polskim Fundusze inwestycyjne na rynku polskim Paweł Panas Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 15 czerwca 2002 roku SPIS TREŚCI 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 1

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 1 Plan wykładu Pojęcie inwestowania i inwestycji, rodzaje inwestycji Instrumenty finansowe Charakterystyka rynku finansowego Rodzaje podmiotów działających

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wynająć fachowca, czyli działalność funduszy inwestycyjnych

Wynająć fachowca, czyli działalność funduszy inwestycyjnych Wynająć fachowca, czyli działalność funduszy inwestycyjnych Skrócony opis lekcji Na zajęciach uczniowie poznają działanie funduszy inwestycyjnych, różne typy funduszy inwestycyjnych oraz opłacalność inwestycji

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III, semestr letni (semestr szósty) Specjalność Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13 Spis treści Wstęp......................................... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE..... 13 Rozdział 1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego.............................

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Wykład 2 SYSTEM FINANSOWY Co to jest system finansowy? System finansowy obejmuje rynki pośredników, firmy usługowe oraz inne instytucje wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości dla samorządów. Robert Kwiatkowski Dział Rozwoju Rynku

Nowe możliwości dla samorządów. Robert Kwiatkowski Dział Rozwoju Rynku Catalyst rok później Nowe możliwości dla samorządów Robert Kwiatkowski Dział Rozwoju Rynku Co to jest Catalyst? Obszar handlu detalicznego Obligacje Samorządowe Inwestorzy Uczestnicy Catalyst Banki Obszar

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW Spis treści Wstęp Rozdział 1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW 1.1. Etymologia terminu finanse i główne etapy rozwoju finansów 1.2. Współczesne rozumienie finansów 1.2.1. Ogólna charakterystyka finansów

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Podział rynku finansowego. Podział rynku finansowego. Rynek pienięŝny. Rynek lokat międzybankowych

Podział rynku finansowego. Podział rynku finansowego. Rynek pienięŝny. Rynek lokat międzybankowych Podział rynku finansowego Podział rynku finansowego 1. Ze względu na rodzaj instrumentów będących przedmiotem obrotu: rynek pienięŝny rynek kapitałowy rynek walutowy rynek instrumentów pochodnych 2. Ze

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W8 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Wpływ stopy dyskonta na przepływ gotówki. Janusz Kotowicz

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zbigniew Dobosiewicz

Bankowość Zbigniew Dobosiewicz Bankowość Zbigniew Dobosiewicz Autor, Zbigniew Dobosiewicz, przedstawił najważniejsze problemy bankowości, ujęte w sposób syntetyczny, a w niektórych przypadkach bardzo skrótowy. W praktyce każdy rozdział,

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy Spis treści Pieniądz i polityka pieniężna 1. Istota pieniądza... 15 2. Funkcje pieniądza... 15 3. Współczesne formy pieniądza... 17 4. Istota i cele polityki pieniężnej państwa... 19 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Sierpień 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarz MF... 7 ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. Data: z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 2-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 1186

Bardziej szczegółowo

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom,

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, Obligacje Obligacje Teraz pora zająć się obligacjami.. Wbrew pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, jak i emitentom. Definicja

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Opis: Wraz z rozwojem rynku kapitałowego i pieniężnego w Polsce rośnie znaczenie znajomości konstrukcji i stosowania

Bardziej szczegółowo

Część I. Specyfika systemu bankowego w Polsce

Część I. Specyfika systemu bankowego w Polsce Wstęp Funkcjonowanie banku wymaga podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania posiadanych przez niego zasobów i osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych i operacyjnych. Decyzje te, odnoszące się

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich

Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich Mgr Bogusław Wacławik Doktorant na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 1 Maksyma wystąpienia:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego 6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy. Rynek kapitału i znaczenie kapitału w funkcjonowaniu współczesnej gospodarki. Wykład 5 Jerzy Wilkin. J. Wilkin: Ekonomia 1

Rynek finansowy. Rynek kapitału i znaczenie kapitału w funkcjonowaniu współczesnej gospodarki. Wykład 5 Jerzy Wilkin. J. Wilkin: Ekonomia 1 Rynek finansowy Rynek kapitału i znaczenie kapitału w funkcjonowaniu współczesnej gospodarki Wykład 5 Jerzy Wilkin J. Wilkin: Ekonomia 1 Części rynku finansowego Rynek finansowy Rynek pieniężny Rynek kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl t en m l ragek.p f wy kart o rm.bez a D ww w Recenzenci Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak Prof. zw. dr hab. Halina Henzel Opracowanie graficzne i typograficzne Jacek Tarasiewicz Redaktor Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Rynki finansowe. udziałowy (własnościowy) np. akcje (share,stock). Nabywca akcji staje się współwłaścicielem spółki akcyjnej, która emituje akcje.

Rynki finansowe. udziałowy (własnościowy) np. akcje (share,stock). Nabywca akcji staje się współwłaścicielem spółki akcyjnej, która emituje akcje. Rynki finansowe 1 Rynek finansowy Rynek finansowy to rynek, na którym dokonuje się sprzedaży i kupna instrumentów finansowych. Instrument finansowy (financial instrument) to kontrakt między dwiema stronami

Bardziej szczegółowo

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce GRUPAKAPITAŁOWAGPW BondSpot S.A. doświadczenie i rozwój BondSpot S.A. jest drugą, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., instytucją na polskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 9 Rynek pieniężny, faktoring, forfaiting, leasing, sekurytyzacja Rodzaje rynków finansowych (hybrydowe kryterium podziału: przedmiot obrotu oraz zapadalność instrumentu)

Bardziej szczegółowo

Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie

Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie dr Grzegorz Szafrański 03/03/2013 Ryzyko finansowe 1 Kontakt http://gszafranski.w.interia.pl/ konsultacje: B106 pon. 13-14.30 tel. : 42 635 5526 office email :

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce System emerytalny w Polsce 1 Reformy systemów emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo- Wschodniej i Ameryki Łacińskiej 20 18 16 Bułgaria Chorwacja Estonia Litwa Dominikana 14 12 10 Kazachstan

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 4 Papiery wartościowe i instrumenty finansowe Definicja papieru wartościowego i instrumentu finansowego Zarówno finansowy papier wartościowy, jak i instrument finansowy

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo