Wynająć fachowca, czyli działalność funduszy inwestycyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wynająć fachowca, czyli działalność funduszy inwestycyjnych"

Transkrypt

1 Wynająć fachowca, czyli działalność funduszy inwestycyjnych

2 Skrócony opis lekcji Na zajęciach uczniowie poznają działanie funduszy inwestycyjnych, różne typy funduszy inwestycyjnych oraz opłacalność inwestycji w fundusze w ciągu ostatnich lat. Cele lekcji Uczeń powinien: wyjaśnić pojęcia: fundusze inwestycyjny, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, opisać działanie funduszu inwestycyjnego, opisać sposób obliczania wartość jednostki uczestnictwa, formułować wnioski o opłacalności inwestowania w fundusz inwestycyjny. Słowa kluczowe fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Adresat uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Metody realizacji zajęć analiza danych statystycznych, elementy burzy mózgów, wykład, praca w grupach. 2

3 Materiały materiał pomocniczy nr 1 Struktura lokowania oszczędności przez gospodarstwa domowe w Polsce, materiał pomocniczy nr 2 Liczba funduszy inwestycyjnych (wraz z subfunduszami) w Polsce w latach , materiały pomocnicze nr 3,4,5,6. Opis różnych typów funduszy, materiał pomocniczy nr 7 Aktywa funduszy inwestycyjnych w euro na osobę w wybranych krajach, materiał pomocniczy nr 8 Najwyższe i najniższe stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (od początku 2003 roku do stycznia 2004). Proponowany przebieg zajęć 1. Na początku lekcji przedstaw uczniom materiał pomocniczy nr 1 - Struktura lokowania oszczędności przez gospodarstwa domowe w Polsce. Zwróć uwagę, że Polacy coraz więcej środków lokują na giełdzie papierów wartościowych, kupują akcje, obligacje i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Wyjaśnij uczniom pojęcie funduszu inwestycyjnego oraz omów zasady jego funkcjonowania (informacje na ten temat znajdziesz w materiale pomocniczym dla nauczyciela). 2. W kolejnej części lekcji wyjaśnij, że istnieje wiele rodzajów funduszy. Przedstaw uczniom materiał pomocniczy nr 2 - Aktywa netto typów funduszy inwestycyjnych. Wyjaśnij, że przedstawia on dane o grupach funduszy w Polsce i wysokości zgromadzonych przez nie środków. Podziel klasę na 4 zespoły, zadaniem każdego z nich będzie przedstawienie kolegom informacji o następujących typach funduszy: fundusze rynku pieniężnego, fundusze agresywne, fundusze zrównoważone, fundusze obligacji. Rozdaj uczniom materiały pomocnicze nr 3, 4, 5, 6. Po ok. 15 minutach poproś przedstawicieli zespołów o zaprezentowanie wyników pracy. Zwróć uwagę, że różne grupy funduszy oferują 3

4 różne możliwości zysków. Decydując się na zakup jednostek, należy wziąć pod uwagę okres, na jaki powierza się funduszom środki. Zakup jednostek uczestnictwa to inwestycja na wiele lat. W ponad 10 - letniej historii funduszy w Polsce były lata, w których posiadanie jednostek przynosiło straty i okresy, kiedy był to najlepszy sposób inwestowania. 3. Przedstaw uczniom materiał pomocniczy nr 7 Aktywa funduszy inwestycyjnych w euro na osobę w wybranych krajach. Wyjaśnij, że w Unii Europejskiej działa ponad 20 tys. funduszy inwestycyjnych, natomiast w Polsce w 2013 było ich ok. 115 (dokładne dane znajdziesz w materiale pomocniczym dla nauczyciela). Ekonomiści przewidują, że liczba funduszy oraz ilość środków jakie Polacy im powierzą, będzie rosła. Po wejściu Polski do UE pojawiło się więcej zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz powstały nowe rodzaje polskich funduszy. Polacy zyskali dodatkowe możliwości inwestowania w fundusze działające na innych rynkach, a przez to wzrosło bezpieczeństwo przekazanych funduszom pieniędzy (kłopoty giełdy warszawskiej nie miały konsekwencji dla tych, którzy kupili jednostki uczestnictwa funduszy inwestujących na giełdach w innych częściach Europy). 4. Na zakończenie zajęć przedstaw uczniom materiał pomocniczy nr 8 - Najwyższe i najniższe stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Wyjaśnij, że opisuje on sytuację z pewnego okresu. W przyszłości ten ranking może ulec zmianie. Większe zyski mogą przynosić inne fundusze. Inwestowanie w funduszach jest obciążone pewnym ryzykiem. Jeśli jednak gotowi jesteśmy podjąć to ryzyko w imię większych zysków oraz możemy nasze pieniądze zainwestować na wiele lat, to fundusze są propozycją wartą rozważenia. 5. W domu uczniowie mogą przygotować informacje o aktualnej sytuacji na rynku funduszy, np. ustalić, jak zmieniły się wartości jednostek uczestnictwa poszczególnych grup funduszy w ciągu ostatnich miesięcy lub jaka jest aktualna wartość środków zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne. Potrzebne dane znajdą na stronach: 4

5 Materiały dla nauczyciela Fundusze inwestycyjne Fundusz jest instytucją finansową, której działalność polega na kupowaniu za pieniądze klientów różnego rodzaju tzw. instrumentów finansowych (przede wszystkim bonów skarbowych, obligacji i akcji) oraz nieruchomości. Inwestorzy indywidualni klienci funduszy - kupując tzw. jednostki uczestnictwa 1, wpłacają do funduszu pieniądze. Tymi pieniędzmi zarządzają specjaliści, których celem jest powiększenie powierzonych środków. Z określoną częstotliwością (nowe wyceny funduszy inwestycyjnych pojawiają się zazwyczaj po każdym dniu, w którym działała warszawska giełda papierów wartościowych) fundusz ocenia wartość posiadanych lokat (np. akcji), a następnie dzieli otrzymaną kwotę przez liczbę jednostek przysługujących wszystkim klientom funduszu. Aktualną wycenę jednostek uczestnictwa funduszy można znaleźć np. w Gazecie Wyborczej oraz na stronach internetowych. W praktyce wygląda to tak, że wpłacając określoną sumę na konto funduszy, kupujemy pewną liczbę jednostek uczestnictwa (w zależności od aktualnej wartości jednej jednostki). Od funduszu otrzymujemy informację, że posiadamy np. 100 jednostek uczestnictwa. Potem śledząc informacje w prasie lub na stronach www, w każdej chwili możemy ustalić, ile warte są nasze jednostki, a więc ile mamy pieniędzy. Jeżeli postanowimy odzyskać pieniądze składamy zlecenie umorzenia jednostek i otrzymamy wówczas kwotę wynikającą z pomnożenia liczby posiadanych jednostek przez aktualną ich wartość. Część wpłaconych przez nas pieniędzy jest przeznaczana na działalność towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządza pieniędzmi zgromadzonymi w funduszu. W Polsce w 2013 roku działało aktywnie 56 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, które zarządzały łącznie 929 funduszami oraz subfunduszami. 1 Jednostki uczestnictwa są emitowane przez fundusze otwarte. Istnieją jeszcze fundusze zamknięte, które emitują certyfikaty inwestycyjne. 5

6 Materiały dla uczniów Materiał pomocniczy nr 1 Wykres 1. Struktura lokowania oszczędności przez gospodarstwa domowe w Polsce ,1 24,9 7,9 5,3 5,3 1,4 10 6

7 Materiał pomocniczy nr 2 Wykres 2. Liczba funduszy inwestycyjnych (wraz z subfunduszami) w Polsce w latach (stan na koniec roku)

8 Materiał pomocniczy nr 3 Fundusze obligacji (papierów dłużnych) Obligacja jest dowodem udzielenia pożyczki przez nabywcę obligacji jej wystawcy emitentowi, np. skarbowi państwa, samorządowi, firmie. Emitent zobowiązuje się do jej wykupu w ustalonym (w momencie sprzedaży) terminie za określoną kwotę wyższą od tej, jaką zapłacił kupujący obligację. Zarządzający funduszami obligacji za powierzone pieniądze kupują obligacje emitowane przez Skarb Państwa, samorządy, firmy. Obligacje Skarbu Państwa są uważane za jeden z najmniej ryzykownych sposobów inwestycji, państwo bowiem jest gwarantem wypłacenia obiecanych odsetek. Samorządy są emitentami obligacji komunalnych. Poprzez sprzedaż takich obligacji gminy zdobywają środki np. na budowę oczyszczalni ścieków czy dróg. Zabezpieczeniem wypłacenia obiecanych odsetek jest majątek gminy. Lokaty w funduszach obligacji są mniej ryzykowne niż w funduszach akcyjnych, lecz tu także są możliwe okresowe wahania wartości jednostek uczestnictwa (choć wahania te są niższe niż w przypadku funduszy akcji). Tabela 1. Średnie stopy zwrotu dla funduszy obligacji w latach ,2% 6,1% 4,8% 10,3% 2% Źródło: analizy.pl 8

9 Materiał pomocniczy nr 4 Fundusze akcji Zarządzający funduszami tego typu kupują za powierzone pieniądze akcje spółek notowanych na giełdzie. Wartość akcji może ulegać gwałtownym zmianom. Samodzielne podejmowanie decyzji o zakupie (i sprzedaży w wybranym momencie) akcji wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Fundusz zatrudnia specjalistów, którzy mogą podejmować efektywniejsze decyzje. Duże ryzyko dla indywidualnego inwestora na giełdzie wynika także z tego, że zazwyczaj dysponuje on kwotami pozwalającymi na zakup akcji tylko kilku spółek. Spadek ich wartości oznacza więc duże straty. Fundusz, dysponując znacznymi środkami kupuje akcje wielu spółek, zatem istnieje szansa, że gdy część będzie traciła na wartości to inne akcje przyniosą zyski. Wahania kursów akcji na giełdzie powodują wahania wartości jednostek uczestnictwa funduszu. Ryzyko związane z inwestowaniem w fundusze akcji jest więc wyższe od ryzyka inwestowania np. w fundusze obligacji czy rynku pieniężnego, lecz wzrost wartości jednostek uczestnictwa może być także wyższy w krótszym czasie. Tabela 2. Średnie stopy zwrotu dla funduszy akcji w latach ,1% 19,0% -23,2% 17,7% 11,2% Źródło: analizy.pl 9

10 Materiał pomocniczy nr 5 Fundusze zrównoważone Zarządzający funduszami tego typu za powierzone pieniądze kupują zarówno akcje spółek notowanych na giełdzie, jak i obligacje. Udział akcji w portfelach funduszy zależy od sytuacji na rynku. W przypadku wzrostów kursów akcji na giełdzie zarządzający funduszami kupują więcej akcji. Gdy na giełdzie utrzymują się spadki, w funduszach zrównoważonych zaczynają przeważać obligacje. W portfelu typowego funduszu zrównoważonego udział akcji wynosi od 40% do 60%. Wahania wartości jednostek uczestnictwa funduszy zrównoważonych (a więc zarówno wzrosty jak i spadki) są zazwyczaj wyższe niż w przypadku funduszy obligacji i niższe niż w przypadku funduszy akcji. Tabela 3. Średnie stopy zwrotu dla funduszy zrównoważonych i stabilnego wzrostu w latach ,3% 11,4% -15,8% 15,8% 4,2% Źródło: analizy.pl 10

11 Materiał pomocniczy nr 6 Fundusze rynku pieniężnego Zarządzający funduszami tego typu za powierzone pieniądze kupują m.in. bony skarbowe. Bony skarbowe są to papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Wartość nominalna jednego bonu skarbowego wynosi złotych. Bony sprzedawane są po cenie niższej od wartości nominalnej. Różnica miedzy ceną sprzedaży a wartością nominalną stanowi zysk kupującego. Po określonym czasie (od 1 tygodnia do 52 tygodni) Skarb Państwa odkupuje bony skarbowe za kwotę równą wartości nominalnej. Celem funduszu rynku pieniężnego jest ochrona powierzonych środków przed utratą wartości wywołaną inflacją. Wzrost wartości jednostek uczestnictwa zazwyczaj nieznacznie przewyższa oprocentowanie lokat w bankach. Zaletą inwestowania w fundusze jest jednak to, że w każdej chwili można umorzyć jednostki uczestnictwa, nie tracąc przy tym wypracowanych odsetek (w banku zerwanie lokaty przed terminem oznacza utratę odsetek). Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego charakteryzują się najmniejszym ryzykiem wahań wartości jednostek uczestnictwa (w porównaniu do jednostek funduszy innych typów). Tabela 4. Średnie stopy zwrotu dla funduszy rynku pieniężnego w latach ,4% 4,7% 4,2% 5,7% 3,2% Źródło: analizy.pl 11

12 Materiał pomocniczy nr 7 Wykres 2. Aktywa funduszy inwestycyjnych maj 2013 czerwiec

13 Materiał pomocniczy nr 8 Tabela 5. Najwyższe i najniższe stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych od początku 2003 roku do stycznia Fundusz Zmiana FWP PKP SFIO 106,52% CU Polskich Akcji 64,60% DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek 51,57% Arka Akcji FIO 51,51% Skarbiec Akcja 43,70% ING Akcji 43,60% Pioneer Agresywnego Inw. 39,23% UniKorona Akcje 37,44% ING SFIO Akcji 2 36,10% Pioneer Akcji 35,34% Skarbiec Obligacja 1,76% Pioneer Obligacji 1,63% GTFI FIO Obligacji Skarbowych 1,53% Pioneer Obligacji Plus FIO 1,53% Pioneer Obligacji 2 FIM 1,47% CAIB FIO Obligacji 1,05% CU Obligacji 0,87% Skarbiec Dolarowa Obligacja -0,41% SEB 5 Obligacji Skarbowych SFIO -1,22% CA IB SFIO Dolarowych Obligacji -4,89% Źródło: 13

14

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA?

W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA? RAPORT PORTFELE MODELOWE W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA? ANALIZA WYNIKÓW DLA INWESTYCJI 1, 3, 5 ORAZ 10-LETNICH WIELU INWESTORÓW, KTÓRZY WYBRALI POLISY INWESTYCYJNE DECYDUJE SIĘ NA TZW. PORTFELE

Bardziej szczegółowo

http://kurs.opiekuninwestora.pl

http://kurs.opiekuninwestora.pl http://kurs.opiekuninwestora.pl LEKCJA 2: LOKATY, OBLIGACJE, AKCJE, FOREX. ILE MOŻNA ZAROBIĆ? Zanim przejdziemy do informacji o funduszach inwestycyjnych warto choćby pobieżnie poznać inne sposoby inwestowania.

Bardziej szczegółowo

Polityka pieniężna i inflacja a wzrost gospodarczy. Autor: Piotr Ciżkowicz

Polityka pieniężna i inflacja a wzrost gospodarczy. Autor: Piotr Ciżkowicz Polityka pieniężna i inflacja a wzrost gospodarczy Autor: Piotr Ciżkowicz Skrócony opis lekcji W czasie lekcji uczniowie zapoznają się z definicją pieniądza, inflacji i polityki pieniężnej. Poznają mechanizmy,

Bardziej szczegółowo

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa Wartość przedsiębiorstwa i papiery wartościowe 12 149 12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE 12.1. Wartość przedsiębiorstwa W ostatnich latach mamy coraz częściej do czynienia z wyceną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH Wrzesień 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 TERMINOLOGIA ORAZ KONSTRUKCJA INSTRUMENTU... 7 Czym są opcje... 7 Pozycja długa (ang. Long position)...

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CZY STATYSTYKI?

WYNIKI CZY STATYSTYKI? Strona 0 WYNIKI CZY STATYSTYKI? CZYLI OPIEKUN POMAGA WYBIERAĆ FUNDUSZE INWESTYCYJNE Czy znasz osoby, które inwestują na rynku Funduszy Inwestycyjnych i czują, że nie wykorzystują okazji albo nie potrafią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych.

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych. Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych. Piotr Zieliński 1. Oszczędzanie a inwestowanie. Tło makroekonomiczne. Zanim przejdziemy do omówienia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Temat: Od czego zależeć będzie Twoja emerytura?

Temat: Od czego zależeć będzie Twoja emerytura? Wszystkie scenariusze lekcji, komiksy i animacje są dostępne na: www.for.org.pl Temat: Od czego zależeć będzie Twoja emerytura? Autor: Beata Łuba-Krolik Poziom Szkoła ponadgimnazjalna Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Teoretycznie sprawa jest DUKATOR EKONOMICZNY ADAM GRZESZAK

Teoretycznie sprawa jest DUKATOR EKONOMICZNY ADAM GRZESZAK DUKATOR EKONOMICZNY Gospodarka głupcze! ten slogan prezydenta Clintona zrobił zawrotną karierę. Kryzys gospodarczy ujawnił, że głupcami bywali nawet wybitni eksperci. Tym większe kłopoty możemy mieć my,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki EkSoc UŁ studencki punkt widzenia www.deal.skninwestor.com nr 1 (3) marzec 2007 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897 1075 KASA LUDOWEGO BANKU CHIN PĘKA W SZWACH. REZERWY WALUTOWE PRZEKROCZYŁY WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE.

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE. MAGAZYN FINANSOWO-INWESTYCYJNY DLA POCZATKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH INWESTORÓW NUMER 1 (2) 2015 PRICE ACTION TRADERA HISTORIA FED INWESTYCJE alternatywne OUTLOOK 2015 FOREX MISSISSIPPI Bańka finansowa CARRY

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ INWESTOREM GIEŁDOWYM

JAK ZOSTAĆ INWESTOREM GIEŁDOWYM JAK ZOSTAĆ INWESTOREM GIEŁDOWYM GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE www.gpw.pl TO TRZEBA WIEDZIEĆ O WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE: największyrynekeuropyśrodkowo-wschodniej, jedenznajdynamiczniejrozwijającychsię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank Raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown Lipiec 2014 2 Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH WYSOKOŚĆ EMERYTUR W NOWYM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Warszawa 2003 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Rachunki emerytalne... 7 1.1 Wynagrodzenia i

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Warszawa 214 Opracowanie powstało w Departamencie Systemu Finansowego NBP. Redakcja: Paweł Sobolewski Dobiesław

Bardziej szczegółowo