Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja"

Transkrypt

1 Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok ^ Ogółem Cel główny RPO WL: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu. Realizacja[1],6,27, core indicator 1, KSI-R.1 core indicator 3 core indicator 2 *1. dodatkowy wzrost wartości PKB wygenerowany dzięki interwencji RPO *2. liczba utworzonych miejsc pracy netto 3.*** liczba utworzonych miejsc pracy brutto - w tym: kobiety mężczyźni % [2] [3] [4] - - -, ,2-2,3 2, Realizacja Realizacja , , , , , ,47 529,97 534,47 534,47 Realizacja 23,15 777, , ** ** ** ** ** ** Realizacja 298,97 139, , ** ** ** ** ** ** *w wyniku renegocjacji zmiana częstotliwości pomiaru wskaźnika z "raz w roku" na "rok 215" Komentarz ** nie jest możliwe oszacowanie podziału na kobiety i mężczyzn z uwagi na obowiązek przestrzegania zasady równości szans w *** wartość wskaźnika jest zliczana z celu szczegółowego I i II Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Strona 1 z 5

2 Cel szczegółowy 1 RPO WL: Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności wskaźniki produktu 1. liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z bezpośredniego wsparcia mikro małe średnie Komentarz Realizacja Realizacja Realizacja Realizacja wskaźniki rezultatu Realizacja , , ,72 KSI-R.1 1.* liczba utworzonych miejsc pracy brutto , , ,47 272, , ,47 Realizacja liczba przedsiębiorstw które wprowadziły innowacje, w wyniku uzyskanego wsparcia Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Strona 2 z 5

3 Realizacja core indicator 5 3. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi Komentarz * wskaźnik jest zliczany z I Osi Priorytetowej (Działania od 1 do 5) Cel szczegółowy 2 RPO WL: Poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju wskaźnik produktu Realizacja 3,98 231, ,74 KSI- P Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych ha ,18 343,21 343,21 343,21 343,21 343,21 Komentarz - wskaźnik rezultatu Realizacja *liczba utworzonych miejsc pracy Komentarz * wskaźnik jest zliczany z III Osi Priorytetowej wskaźnik oddziaływania 3. wzrost liczby firm z udziałem kapitału zagranicznego % Realizacja Komentarz - Cel szczegółowy 3 RPO WL: Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku wskaźniki rezultatu 1. liczba osób które skorzystały z infrastruktury edukacyjnej zrealizowanej w ramach programu - w tym: osób Realizacja Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Strona 3 z 5

4 Realizacja KSI-R ***szkolnictwo podstawowe osób Realizacja ***szkolnictwo średnie osób Realizacja core indicator 37;KSI-R KSI R szkolnictwo wyższe miasto wieś 2. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów osób osób osób 3. liczba turystów osób Realizacja 2, ** ** ** ** ** ** Realizacja 1, ** ** ** ** ** ** Realizacja * Realizacja , , , , , , Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Strona 4 z 5

5 Komentarz * w poprzednim okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika była liczona na podstawie wsk. LSI "liczba badań wykonanych nowym sprzętem" którego zakres jest szerszy niż zakres wsk. KSI "Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów". ** nie jest możliwe oszacowanie podziału na miasto i wieś z uwagi na taki sam dostęp studentów/uczniów z obszarów miejskich i wiejskich do infrastruktury edukacyjnej. *** wartość wskaźników zliczana jest z działania 8.2 wskaźnik oddziaływania Realizacja *-4,4 **-4,1-4, ,9 4. saldo migracji GUS Komentarz , ,7 - -1,7-1, *w poprzednim roku sprawozdawczym w podanej wartość salda migracji (-4,1) nie została uwzględniona migracja za granicę, prawidłowa wartość wynosi -4,4 ** dane z GUS dostępne za 29 r.umieszczone w tabeli za rok 21 zgodnie z sugestia MRR ^wartość przed renegocjacjami Programu Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Strona 5 z 5

6 Załącznik nr II do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Tabela 2 Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) w danym roku oraz narastająco Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Oś priorytetowa 1 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 2 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 3 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 4 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 5 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Okres sprawozdawczy 211 r. Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1) Łączne płatności otrzymane od Komisji Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej 5 = 3/1 lub 4/ =9/7 lub 1/7 12 Dane narastająco od uruchomienia programu , , , ,39 15,14% , , , ,2 33,77% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D , , , ,39 15,14% , , , ,63 18,63% , , 1 63, ,48 1,31% , , , ,9 49,42% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D , , 1 63, ,48 1,31% , , , ,9 49,42% , , , ,75 2,79% , , , ,6 14,83% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D , , , ,75 2,79% , , , ,6 14,83% , , , ,93 21,89% , , , ,24 36,23%,, 8 989, ,6 N/D,, , ,92 N/D , , , ,93 21,89% , , , ,24 36,23% , , , ,8 17,16% , , , ,12 53,36%,,,, N/D,,,, N/D , , , ,8 17,16% , , , ,12 53,36% Załącznik nr II do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 1 z 2 Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1) Łączne płatności otrzymane od Komisji

7 Oś priorytetowa 6 (EFRR) , , , ,7 11,9% , , , ,5 25,9% W tym wydatki związane z zakresem N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem , , , ,7 11,9% , , , ,5 25,9% interwencji EFRR Oś priorytetowa 7 (EFRR) , , , ,98 15,85% , , , ,89 28,27% W tym wydatki związane z zakresem N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem , , , ,98 15,85% , , , ,89 28,27% interwencji EFRR Oś priorytetowa 8 (EFRR) , , , ,12 21,71% , , , ,69 43,7% W tym wydatki związane z zakresem,, 2 843, ,93 N/D,, 4 57, ,61 N/D interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem , , , ,12 21,71% , , , ,8 43,6% interwencji EFRR Oś priorytetowa 9 (EFRR) , , , ,79 1,9% , , , ,13 37,16% W tym wydatki związane z zakresem N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR , , , ,79 1,9% , , , ,13 37,16% OGÓŁEM , , , ,94 14,76% , , , , ,55 37,6% ,12 Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR 3) Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS 2),, , ,53 N/D N/D,, 9 926, ,46 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1) W przypadku, gdy podstawę wyliczania wkładu UE stanowią wydatki ogółem (publiczne i prywatne) 5 =3/1 i 11 = 9/7; w przypadku, gdy wspomnianą podstawę stanowią jedynie wydatki publiczne 5 =4/1 i 11 = 1/7. 2) Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub ESF, w przypadku gdy skorzystano z mozliwości okreśłonej w art 34 ust. 2 rozporządzenia nr 183/26. Załącznik nr II do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 2 z 2

8 Załącznik nr III do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Tabela 3 Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii Kod* Kod * Kod * Kod * Kod * Klasyfikacja 1 Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Klasyfikacja 5 (euro) Priorytetowy obszar tematyczny Forma finansowania Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 Obszar realizacji Rodzaj działalności gospodarczej Lokalizacja ** PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL ,84 Załącznik nr III do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 1 z 3

9 PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL ,19 Załącznik nr III do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 2 z 3

10 PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL ,65 Ogółem ,11 * Kategorie kodów powinny mieć przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg ** przyznanego wkładu wspólnotowego w ramach każdej kombinacji kodów Załącznik nr III do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 3 z 3

11 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Postęp fizyczny I Osi Priorytetowej RPO WL - Przedsiębiorczość i innowacje. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Cel I Osi Priorytetowej: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie lubelskim wskaźniki produktu Ogółem od początku realizacji programu Realizacja core indicator 4 1. Liczba projektów z zakresu B+R core indicator 7 2. liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP () - w tym m.in..: w przedsiębiorstwach innowacyjnych Realizacja Realizacja Realizacja w przedsiębiorstwach związanych z inwestycjami ochrony środowiska Realizacja core indicator 8 3. Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw (przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności) () Realizacja Liczba wspartych przedsiębiorstw - w tym: Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 1 z 45

12 Realizacja mikro core indicator 23 małe średnie 5. liczba projektów doradczych dla MŚP 6. Liczba projektów z zakresu turystyki 7. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem B+R 8. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej Realizacja Realizacja Realizacja Realizacja Realizacja Realizacja Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 2 z 45

13 wskaźniki rezultatu Realizacja 52, , ,72 core indicator 9, KSI- R.1*** 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: , , , , , ,47 Realizacja 23,15 451, ,6 kobiety ** ** ** ** ** ** Realizacja 298,97 713, ,12 mężczyźni ** ** ** ** ** ** Realizacja 28,5 146, ,7 core indicator 35 w turystyce , 237,2 599,95 645,7 652,7 652,7 Realizacja liczba miejsc noclegowych powstałych w wyniku realizacji projektów Realizacja 15 75, , ,28 core indicator 1 3. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu euro , , , , , ,38 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 3 z 45

14 4. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia Realizacja Realizacja Potencjalna wytworzona moc zainstalowana w OZE MW Postęp fizyczny z realizacji RPO WL - na poziomie Działań I Osi Priorytetowej Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem od początku realizacji programu core indicator 8 1. Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw (przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności) Realizacja Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu Realizacja,,, 179,75 26,87 26,87 core indicator 9, KSI-R.1 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: , 359,32 552,16 586,91 586,91 586,91 Realizacja,,, 74,5 16,12 16,12 kobiety , ** ** ** ** ** ** Realizacja,,, 15,25 154,75 154,75 mężczyźni , ** ** ** ** ** ** Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 4 z 45

15 Realizacja,,, 1 7, , ,14 core indicator 1 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu euro 3, 12, 12, 12,, , , , , , ,43 core indicator 7 core indicator 9, KSI-R.1 3. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia 1. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - w tym m.in..: w przedsiębiorstwach innowacyjnych 2. Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety Realizacja Realizacja Realizacja Realizacja Realizacja,,, 26,62 451,9 451, ,57 591,72 74,16 744,16 744,16 744,16 Realizacja,,, 97,65 19,48 19,48 Działanie 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu ** ** ** ** ** **,, Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 5 z 45

16 core indicator 1 core indicator 7 mężczyźni 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu 3. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia 1. liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - w tym m.in..: w przedsiębiorstwach innowacyjnych 2. Liczba wspartych przedsiębiorstw - w tym: euro Realizacja,,, 18,97 261,42 261, ** ** ** ** ** ** Realizacja,,, 3, , ,3 1, 38, 38, 38, , , , , , ,7 Realizacja Realizacja Realizacja Działanie 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw wskaźniki produktu ,, Realizacja małe Realizacja średnie Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 6 z 45

17 core indicator 9,KSI-R.1 core indicator 1 core indicator 7 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety mężczyźni 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu 3. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia 1. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP euro Realizacja 85,25 33,25 33, , 627,5 719,2 719,2 725,7 725,7 Realizacja 15, 75, 75, ** ** ** ** ** ** Realizacja 7,25 228,25 228, ** ** ** ** ** ** Realizacja,,, 1 3, , ,67 1, 38, 38, 38, , , , , , ,45 Realizacja Realizacja wskaźniki rezultatu Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii wskaźniki produktu Realizacja 3 3 3, - związanych z inwestycjami ochrony środowiska Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 7 z 45

18 Realizacja core indicator liczba projektów z zakresu energii odnawialnej Liczba wspartych przedsiębiorstw - w tym: core indicator 9,KSI-R.1 mikro małe średnie 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety mężczyźni Realizacja Realizacja Realizacja Realizacja Realizacja ** ** ** ** ** ** Realizacja wskaźniki rezultatu ** ** ** ** ** ** Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 8 z 45

19 Realizacja 75, , ,17 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu euro , , , , , , ,43 Realizacja 3. Potencjalna wytworzona moc zainstalowana w OZE MW Działanie 1.5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki wskaźniki produktu core indicator 7 1. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP 2. Liczba wspartych przedsiębiorstw - w tym: Realizacja Realizacja mikro Realizacja małe Realizacja średnie Realizacja Liczba projektów z zakresu turystyki Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 9 z 45

20 core indicator 9,KSI-R.1 core indicator Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety mężczyźni w turystyce etat etat etat etat Realizacja,,, 28,5 146,7 146, , 237,2 599,95 645,7 652,7 652,7 Realizacja,,, 16, 8, 8, ** ** ** ** ** ** Realizacja,,, 12,5 66,7 66, ** ** ** ** ** ** Realizacja,,, 28,5 146,7 146,7 wskaźniki rezultatu , 237,2 599,95 645,7 652,7 652,7,,, Realizacja Liczba miejsc noclegowych powstałych w wyniku realizacji projektów Działanie 1.6. Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach wskaźniki produktu core indicator 4 1. Liczba projektów z zakresu B+R 2. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem B+R Realizacja Realizacja Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 1 z 45

21 Działanie 1.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo wskaźniki produktu Realizacja Liczba projektów doradczych dla MŚP *wartość przed renegocjacjami Programu Komentarz ** nie jest możliwe oszacowanie podziału na kobiety i mężczyzn z uwagi na obowiązek przestrzegania zasady równości szns w projektach. *** wskaźnika "liczba utworzonych miejsc pracy" dla Osi I jest zliczany z działań od 1.1 do 1.5 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 11 z 45

22 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Postęp fizyczny II Osi Priorytetowej RPO WL - Infrastruktura ekonomiczna. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem od początku realizacji programu Cel II Osi Priorytetowej: Stworzenie przyjazanego otoczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej na Lubelszczyźnie 1. Powierzchnia utworzonych/wyposażonyc h pomieszczeń laboratoryjnych wspartych uczelni m2 Realizacja wskaźniki produktu ,51 273,51 273,51 273,51 273,51 Realizacja 2. zakupionego wyposażenia do pomieszczeń laboratoryjnych tys. PLN Liczba kampanii, imprez promujących region 4. Powierzchnia utworzonych/wyposażonyc h parków, inkubatorów itp.. m2 Realizacja Realizacja Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 12 z 45

23 core indicator 6 KSI-R Liczba wspartych funduszy pożyczkowych/poręczeniow ych 1. Liczba firm, które skorzystały z usług wspartych instytucji otoczenia biznesu 2. Liczba udzielonych pożyczek, udzielonych poręczeń z funduszy kredytowych i mikropożyczkowych wspartych w ramach programu 3. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w inkubatorach/parkach stworzonych w ramach programu 4. Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R tylko etaty badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) 5. Liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury Realizacja Realizacja Realizacja Realizacja Realizacja 1 ** Realizacja wskaźniki rezultatu Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 13 z 45

24 KSI-R Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów 7. Liczba odbiorców kampanii informacyjnopromocyjnych Realizacja Realizacja osoby Liczba opracowanych ofert inwestycyjnych Realizacja Postęp fizyczny z realizacji RPO WL - na poziomie Działań II Osi Priorytetowej Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Działanie 2.1. Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw wskaźniki produktu Ogółem od początku realizacji Realizacja Liczba wspartych funduszy pożyczkowych/poręczeniow ych wskaźniki rezultatu 1.Liczba udzielonych pożyczek, udzielonych poręczeń z funduszy kredytowych i mikropożyczkowych wspartych w ramach programu Realizacja Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 14 z 45

25 1. Powierzchnia utworzonych/wyposażonyc h pomieszczeń laboratoryjnych wspartych uczelni m2 Realizacja Działanie 2.2. Regionalna infrastruktura B+R wskaźniki produktu ,51 273,51 273,51 273,51 273,51 Realizacja zakupionego wyposażenia do pomieszczeń laboratoryjnych tys.zł wskaźniki rezultatu core indicator 6 1. Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R tylko etaty badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) Realizacja 1 ** Realizacja KSI-R Liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury Realizacja KSI-R Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 15 z 45

26 Komentarz 1. Powierzchnia utworzonych/wyposażonyc h parków, inkubatorów 1. Liczba firm, które skorzystały z usług wspartych instytucji otoczenia biznesu 2.Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w inkubatorach/parkach stworzonych w ramach programu 1. Liczba kampanii, imprez promujących region 1. Liczba odbiorców kampanii informacyjnopromocyjnych 2. Liczba opracowanych ofert inwestycyjnych m2 osoby Działanie 2.3. Wsparcie inwestycji otoczenia biznesu i transferu wiedzy wskaźniki produktu Realizacja wskaźniki rezultatu Realizacja Realizacja Działanie 2.4. Marketing gospodarczy wskaźniki produktu Realizacja wskaźniki rezultatu Realizacja Realizacja *wartość przed renegocjacjami Programu **w poprzednim okresie błęnie wprowadzona wartość Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 16 z 45

27 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Postęp fizyczny III Osi Priorytetowej RPO WL - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem od początku realizacji programu Cel III Osi Priorytetowej: Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wsparcie dla obszarów rewitalizowanych i terenów inwestycyjnych wskaźniki produktu Realizacja core indicator Liczba projektów mających na celu poprawę atrakcyjności miast) KSI- P KSI-P core indicator 1, KSI-R.1 2. Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych ** 3. Powierzchnia terenów zrewitalizowanych 1. Liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym 2. Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach zrewitalizowanych i terenach inwestycyjnych ha ha Realizacja 3,98 231, , ,18 343,21 343,21 343,21 343,21 343,21 Realizacja ,27 85,55 85,55 85,55 85,55 Realizacja Realizacja wskaźniki rezultatu Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 17 z 45

28 Kod wskaźnika 3. Liczba firm funkcjonujących na przygotowanych terenach inwestycyjnych Realizacja Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań III Osi Priorytetowej Wskaźniki Jednostka Rok * Działanie 3.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych wskaźniki produktu Ogółem od początku realizacji programu KSI -P core indicator 1, KSI-R.1 core indicator 39 1.Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych 1.Liczba firm funkcjonujących na przygotowanych terenach inwestycyjnych 2. Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach iwestycyjnych 1. Liczba projektów mających na celu poprawę atrakcyjności miast ha Realizacja 3,98 231, , ,18 343,21 343,21 343,21 343,21 343,21 Realizacja Realizacja Realizacja wskaźniki rezultatu Działanie 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich wskaźniki produktu Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 18 z 45

29 Realizacja KSI-P Powierzchnia terenów zrewitalizowanych ha ,27 85,55 85,55 85,55 85,55 wskaźniki rezultatu core indicator 1, KSI-R.1 komentarz 1.Liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym 2.Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach zrewitalizowanych Realizacja Realizacja *wartość przed renegocjacjami Programu ** wartość wsk. "Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych " jest zliczana tylko z działania Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 19 z 45

30 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Postęp fizyczny IV Osi Priorytetowej RPO WL - Społeczeństwo informacyjne. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem Cel IV Osi Priorytetowej: Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz usług społeczeństwa informacyjnego wskaźniki produktu core indicator 11 KSI.P Liczba projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego w tym projekty e- usług 2. Liczba PIAP Realizacja Realizacja Realizacja wskaźniki rezultatu Realizacja KSI-R Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu KSI-P , KSI-P , KSI-P , KSI-P , KSI-P Liczba usług publicznych zrealizowanych online (liczba korzystających z usług on-line) Realizacja Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 2 z 45

31 Realizacja KSI.R Liczba korzystajacych z usług on-line osoby Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań IV Osi Priorytetowej Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne wskaźniki produktu Ogółem od początku realizacji programu core indicator Liczba projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego w tym projekty e- usług KSI.P Liczba PIAP Realizacja Realizacja Realizacja wskaźniki rezultatu Realizacja KSI-R Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 21 z 45

32 KSI-P , KSI-P , KSI-P , KSI-P , KSI-P Liczba usług publicznych zrealizowanych online (liczba korzystających z usług on-line) Realizacja Realizacja KSI.R Liczba korzystajacych z usług on-line osoby komentarz *wartość przed renegocjacjami Programu Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 22 z 45

33 Załącznik nr IV do sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Postęp fizyczny V Osi Priorytetowej RPO WL - Transport. Kod Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem wskaźnika Cel V Osi Priorytetowej: Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny core indicator 13 core indicator 16 KSI - P KSI - P KSI - P KSI- P ,KSI- P (drogi wybudowane) core indicator 17, KSI-P core indicator 19, KSI-P KSI-P , KSI- P liczba projektów z zakresu transportu 2. Długość zrekonstruowanych dróg- w tym: regionalnych lokalnych *** drogi uszkodzone w wyniku powodzi*** 3. Długość nowych linii kolejowych 4. Długość zrekonstruowanych linii kolejowych 5. Liczba zakupionego/odnowionego taboru komunikacji miejskiej km km km km km km Realizacja Realizacja,19 87,55 265, , ,9-524,9 524, ,66 51,29 51,29 51,29 51,29 51,29 Realizacja -,43 23, , ,88 62,36 62,36 62,36 62,36 62,36 Realizacja,19 87,12 241, , ,78 447,93 447,93 447,93 447,93 447,93 Realizacja ,9-14,9 14, Realizacja Realizacja ,65 29,95 29,95 29,95 29,95 Realizacja wskaźniki produktu Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 23 z 45

34 KSI-P , KSI- P miejsca w zakupionym/odnowionym taborze komunikacji miejskiej Realizacja wskaźniki rezultatu core indicator 2, KSI-R KSI-R ****1. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich ** ****2. Oszczędność czasu core indicator w euro na nowych 2, KSI-R i zrekonstruowanych KSI-R drogach w przewozach towarowych ** euro/rok euro/rok Realizacja , , , , , , , , , , , , ,11 Realizacja 63333, , , , , , , , , , , , ,76 core indicator 21, KSI-R oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich Realizacja , - - -, , , , euro/rok core indicator 21, KSI-R core indicator 22 KSI-R Kod wskaźnika 4. oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach towarowych 5. przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu 6. liczba pasażerów obsługiwanych przez regionalny port lotniczy euro/rok osoby osoby Realizacja , , 7 272, Realizacja Realizacja Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań V Osi Priorytetowej Wskaźniki Jednostka Rok * Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy Ogółem od początku realizacji programu Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 24 z 45

35 core indicator 13 core indicator 16, KSI - P core indicator 2, KSI-R KSI-R liczba projektów z zakresu regionalnego układu transportowego transportu 2. Długość zrekonstruowanych dróg regionalnych 1. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich ** km Realizacja Realizacja 2,12 23, , ,88 62,36 62,36 62,36 62,36 62,36 Realizacja , , , , , , ,8 euro/rok wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu , , , , , ,13 core indicator 2, KSI-R KSI-R core indicator 13 core indicator 16, KSI - P KSI - P KSI- P ,KSI- P (drogi wybudowane) 2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach towarowych ** 1. liczba projektów z zakresu lokalnego układu transportowego 2.Długość zrekonstruowanych dróg: lokalnych *** drogi uszkodzone w wyniku powodzi*** euro/rok km km Realizacja,,, 115 8, , , , , , , , , , , , ,82 Realizacja Realizacja,19 87,12 241, , ,78 447,93 447,93 447,93 447,93 447,93 Realizacja Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy wskaźniki produktu, ,9-14,9 14, Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 25 z 45

36 wskaźniki rezultatu core indicator 2, KSI-R KSI-R core indicator 2, KSI-R KSI-R core indicator 13 KSI-P , KSI- P KSI-P , KSI- P Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich ** 2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach towarowych ** 1. liczba projektów z zakresu transportu publicznego 2. Liczba zakupionego/odnowionego taboru komunikacji miejskiej 3. Miejsca w zakupionym/odnowionym taborze komunikacji miejskiej euro/rok euro/rok Realizacja,,, , , , , , , , , , , , , ,98 Realizacja,,, , , , , , , , , , , , , ,93 Realizacja Realizacja Realizacja Działanie 5.3 Miejski transport publiczny wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu Realizacja ,, core indicator 22 1.Przyrost liczby ludności korzystajacej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu osoby Działanie 5.4 Transport kolejowy wskaźniki produktu Realizacja core indicator Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 26 z 45

37 Realizacja core indicator 19, KSI-P Długość zrekonstruowanych linii kolejowych km ,65 29,95 29,95 29,95 29,95 wskaźniki rezultatu core indicator 21, KSI-R core indicator 21, KSI-R Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich** 2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach towarowych** euro/rok euro/rok Realizacja , , , Realizacja , 7 272, 7 272, Działanie 5.5 Transport lotniczy wskaźniki produktu Realizacja core indicator Liczba projektów z zakresu transportu lotniczego Realizacja core indicator 17, KSI-P Długość nowych linii kolejowych km wskaźniki rezultatu Realizacja KSI-R Liczba pasażerów obsługiwanych przez regionalny port lotniczy osoby , , - 16, 16, *wartość przed renegocjacjami Programu **wartość w KSI wyrażona w PLN kurs 1 EURO = 4,527 PLN komentarz *** wartość wskaźnika "długość zrekonstruowanych dróg: lokalnych, uszkodzonych w wyniku powodzi" jest zliczana z działania 5.2; w ramach przeglądu RPO WL został usunięty wskaźnik "długość nowych dróg - lokalnych,-regionalnych" zostało ono podyktowane odpowiedzią na diagnoze stanu sieci drogowej na terenie województwa lubelskiego, z którą sieć dróg lokalnych i regionalnych jest wystarczająco dobrze rozwinięta. Natomiast podstawowym problemem jest stan w jakim są ciągi komunikacyjne. Beneficjęci na etapie wybierania wskaźników błędnie zakwalifikowali drogi które były przedmiotem projektu dlatego też wartość wsk. KSI dla dróg wybudowanych jest wliczana do dróg zrekonstruowanych na poziomie działania 5.2 które ma przełożenie na wsk. na Osi V. **** wskaźniki " Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich/towarowych" zliczany jest z działań 5.1 i 5.2 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 27 z 45

38 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Postęp fizyczny VI Osi Priorytetowej RPO WL Środowisko i czysta energia. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem Cel VI Osi Priorytetowej: Poprawa stanu, zachowanie bioróżnorodności oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego wskaźniki produktu Realizacja core indicator liczba projektów z zakresu energii odnawialnej Realizacja core indicator liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami core indicator 24, KSI-P.4.1.6,KSI- P.4.1.5,KSI.- P ,KSI- P ,KSI- P ,KSI- P ,KSI-P Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych MW Realizacja 1, , ,87 6,13 6,13 7,28 7,28 7,28 Realizacja 135, ,93 KSI-P , KSI- P Długość wybudowanej/zm odernizowanej sieci wodociągowej km ,16 43,31 471,62 471,62 471,62 471,62 Realizacja 118, ,12 KSI-P , KSI- P Długość wybudowanej/zm odernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej km ,42 495,49 576,77 596,97 596,97 596,97 core indicator Powierzchnia terenów zrekultywowanyc h w wyniku realizacji projektów ha Realizacja , 19,1 31,46 33,62 33,62 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 28 z 45

39 wskaźniki rezultatu core indicator 25, KSI-R Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów osoby Realizacja core indicator 26, KSI-R Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów osoby Realizacja KSI-R Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów osoby Realizacja Realizacja core indicator 32, KSI-R Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów osoby Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań VI Osi Priorytetowej Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem od początku realizacji programu Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska wskaźniki produktu Realizacja core indicator Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 29 z 45

40 Realizacja 135, ,93 KSI-P , KSI- P Długość wybudowanej/zm odernizowanej sieci wodociągowej km ,16 43,31 471,62 471,62 471,62 471,62 Realizacja 118, ,12 KSI-P , KSI- P Długość wybudowanej/zm odernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej km ,42 495,49 576,77 596,97 596,97 596,97 core indicator Powierzchnia terenów zrekultywowanyc h w wyniku realizacji projektów ha Realizacja , 19,1 31,46 33,62 33,62 wskaźniki rezultatu core indicator 25, KSI-R Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów osoby Realizacja core indicator 26, KSI-R Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów osoby Realizacja KSI-R Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów osoby Realizacja Realizacja core indicator 32, KSI-R Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów osoby Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 3 z 45

41 Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku wskaźniki produktu Realizacja core indicator Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej core indicator 24, KSI-P.4.1.6,KSI- P.4.1.5,KSI.- P ,KSI- P ,KSI- P ,KSI- P ,KSI-P Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych MW Realizacja 1, , ,87 6,13 6,13 7,28 7,28 7,28 komentarz *wartość przed renegocjacjami Programu Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 31 z 45

42 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Postęp fizyczny VII Osi Priorytetowej RPO WL - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem Cel VII Osi Priorytetowej: Zwiększenie udziału sektorów kultury i turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmocnienie powiązań międzynarodowych regionu wskaźniki produktu Realizacja core indicator Liczba projektów z zakresu turystyki 2. Liczba wybudowanych / zmodernizowan ych obiektów kultury 3. Liczba projektów współpracy międzynarodow ej Realizacja Realizacja wskaźniki rezultatu Realizacja KSI-R.1 1. Liczba utworzonych miejsc pracy*** ,5 15,5 15,5 15,5 Realizacja core indicator 35 w turystyce ,5 79,5 79,5 79,5 Realizacja w kulturze , Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 32 z 45

43 2. Nowe rodzaje usług/produktó w/atrakcji oferowanych w wyniku realizacji projektów Realizacja Realizacja ** ** Kod wskaźnika 3. Liczba odwiedzających, widzów osoby Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań VII Osi Priorytetowej Wskaźniki Jednostka Rok * Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki wskaźniki produktu Realizacja Ogółem od początku realizacji programu core indicator 34 KSI-R.1 core indicator Liczba projektów z zakresu turystyki 2. liczba wybudowanych /zmodernizowa nych obiektów kultury 1. Liczba utworzonych miejsc pracy- w tym: w turystyce osoby osoby Realizacja Realizacja ,5 15,5 15,5 15,5 Realizacja wskaźniki rezultatu ,5 79,5 79,5 79,5 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 33 z 45

44 w kulturze 2. Nowe rodzaje usług/produktó w/atrakcji oferowanych w wyniku realizacji projektów osoby Realizacja , Realizacja Realizacja ** ** 3. Liczba odwiedzających, widzów osoby Działanie 7.2 Promocja kultury i turystyki wskaźniki produktu Realizacja core indicator Liczba projektów z zakresu turystyki wskaźniki rezultatu 1. Nowe rodzaje usług/produktó w/atrakcji oferowanych w wyniku realizacji projektów Realizacja Realizacja Liczba odwiedzających, widzów osoby Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 34 z 45

45 1. Liczba projektów współpracy międzynarodow ej Realizacja Działanie 7.3 Współpraca międzyregionalna wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu Realizacja Liczba odwiedzających, widzów osoby *wartość przed renegocjacjami Programu komentarz ** poprawna wartość wskaźnika w poprzednim okresie nie została pomniejszona o wartość bazową *** wskaźnik "liczba utworzonych miejsc pracy" dla Osi VII jest zliczana z działania 7.1 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 35 z 45

46 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Postęp fizyczny VIII Osi Priorytetowej RPO WL - Infrastruktura społeczna. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem Cel VIII Osi Priorytetowej: Poprawa warunków kształcenia oraz dostępu do wiedzy, usług medycznych i pomocy społecznej wskaźniki produktu Realizacja core indicator Liczba projektów z zakresu edukacji Realizacja Liczba wspartych obiektów edukacyjnych :- w tym: Realizacja szkoły wyższe Realizacja szkoły ponadgimnazjalne Realizacja gimnazja Realizacja szkoły podstawowe Realizacja Pojemność (capacity) wspartych obiektów szkół wyższych osoby Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 36 z 45

47 4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury sportowej w tym: - przy obiektach edukacyjnych - obiekty uszkodzone w wyniku powodzi 5. Pojemność (capacity) wspartych obiektów infrastrukrury sportowej osoby Realizacja Realizacja Realizacja Realizacja Realizacja Liczba projektów z zakresu: Realizacja core indicator 38 - ochrony zdrowia Realizacja pomocy społecznej Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 37 z 45

48 7. Liczba zmodernizowanych: Realizacja Realizacja KSI -P szpitali - obiektów pomocy społecznej 6. Liczba szpitali, które zakupiły sprzęt medyczny Realizacja Realizacja wskaźniki rezultatu Realizacja core indicator 37, KSI- R Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów osoby Realizacja KSI-R Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku projektu osoby Liczba obiektów edukacyjnych wykorzystywanych w kształceniu ustawicznym oraz zawodowym Realizacja Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 38 z 45

49 KSI R Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów Realizacja * Realizacja wartość zakupionego sprzętu - onkologia - choroby układu krążenia PLN Realizacja Liczba szkół wyposażonych w pracownie komputerowe Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań VIII Osi Priorytetowej Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Działanie 8.1 Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych wskaźniki produktu Ogółem od początku realizacji programu Realizacja core indicator Liczba projektów z zakresu szkolnictwa wyższego Realizacja Liczba wspartych obiektów edukacyjnych szkół wyższych Realizacja Pojemność (capacity) wspartych obiektów szkół wyższych osoby Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 39 z 45

50 wskaźniki rezultatu Realizacja core indicator 37, KSI- R Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów osoby Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa wskaźniki produktu Realizacja core indicator Liczba projektów z zakresu edukacji Realizacja Liczba wspartych obiektów edukacyjnych szkoły ponadgimnazjalne Realizacja Liczba wspartych obiektów edukacyjnych gimnazja Realizacja Liczba wspartych obiektów edukacyjnych szkoły podstawowe Realizacja Liczba wspartych obiektów infrastruktury sportowej w tym: Realizacja przy obiektach edukacyjnych Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 4 z 45

51 Realizacja obiekty uszkodzone w wyniku powodzi Realizacja Pojemność (capacity) wspartych obiektów infrastrukrury sportowej osoby wskaźniki rezultatu 1. Liczba obiektów edukacyjnych wykorzystywanych w kształceniu ustawicznym oraz zawodowym Realizacja Realizacja Liczba szkół wyposażonych w pracownie komputerowe Realizacja KSI-R Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku projektu osoby Działanie 8.3 Ochrona zdrowia wskaźniki produktu Realizacja core indicator 38 KSI -P Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia 2. Liczba zmodernizowanych szpitali Realizacja Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 41 z 45

52 Realizacja Liczba szpitali, które zakupiły sprzęt medyczny wskaźniki rezultatu KSI R Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów Realizacja * Realizacja wartość zakupionego sprzętu - onkologia - choroby układu krążenia PLN Działanie 8.4 Pomoc społeczna wskaźniki produktu Realizacja liczba projektów z zakresu pomocy społecznej Realizacja liczba zmodernizowanych obiektów pomocy społecznej *wartość przed renegocjacjami Programu komentarz **w poprzednim okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika była liczona na podstawie wsk. LSI "liczba badań wykonanych nowym sprzętem" którego zakres jest szerszy niż zakres wsk. KSI "Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów". Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 42 z 45

53 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Postęp fizyczny IX Osi Priorytetowej RPO WL - Pomoc techniczna. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem Cel IX Osi Priorytetowej: Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu KSI - P KSI-P Liczba etatów współfinansowanyc h z PT 2. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego 3. Liczba kampanii informacyjnych i promocyjnych 4. Liczba zleconych ekspertyz, analiz (wartość wskaźnika dla Osi IX)* 5. Liczba szkoleń, seminariów i konferencji dla beneficjentów 1. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, seminariach i konferencjach szt szt szt Realizacja Realizacja Realizacja Realizacja Realizacja Realizacja osoby wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 43 z 45

54 Kod wskaźnika KSI -P Liczba przeszkolonego personelu zaangażowanego we wdrażanie RPO 3 Liczba odwiedzin portalu pl Realizacja osoby Realizacja , , , , , , Wskaźniki Jednostka Rok * Liczba etatów współfinansowanyc h z PT 2. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego 3. Liczba zleconych ekspertyz, analiz (wartość wskaźnika dla działania 9.1) 1. Liczba przeszkolonego personelu zaangażowanego we wdrażanie RPO szt Realizacja Ogółem od początku realizacji programu Realizacja Realizacja Realizacja Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań IX Osi Priorytetowej Działanie 9.1 Wsparcie wdrażania RPO wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 44 z 45

55 1. Liczba kampanii informacyjnych i promocyjnych 2. Liczba szkoleń, seminariów i konferencji dla beneficjentów 1. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, seminariach i konferencjach szt szt osoby Realizacja Realizacja Realizacja Działanie 9.2 Informacja i promocja RPO wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu Realizacja komentarz 2. Liczba odwiedzin portalu pl , , , , , , * zmiana metodologii liczenia wartości wskaźnika Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 45 z 45

56 Załącznik nr V do sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe dla RPO na lata Jedn. Ogółem (średnia) Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika Rok Źródło Miary UE 27 Polska Wskaźnik zatrudnienia ogółem Wskaźnik zatrudnienia miasto Wskaźnik zatrudnienia wieś Wskaźnik zatrudnienia wg grup wieku lat Wskaźnik zatrudnienia wg grup wieku lat Wskaźnik zatrudnienia wg grup wieku lata Wskaźnik zatrudnienia wg płci kobiety Pracujący ogółem (gdzie rok poprzedni = 1) Pracujący ogółem w sektorze prywatnym 27 53,3 48,6 51, ,7 5,4 5, ,5 5,4 5, , 5,4 5, ,9 49, ,8 53, 29-48,9 53,8 21-5,4 48,9 211 % GUS-BDL ,9 57, ,1 55, 29-49,2 53,9 21-5,4 52, ,1 25,8 26, 28 37,5 27,4 27, ,1 26,8 27, , 26,3 21, ,9 77, 28-77,5 77, ,6 77, ,1 78, ,7 29,7 38, ,6 36,1 3, , 32,3 29, ,3 34, 37, , 41,5 45, ,6 42,9 44, ,1 43,2 44, ,7 43,4 44, ,5 18,4 14, ,5 16, ,3 14, , 19, ,4 75, , 74, ,7 75, ,5 77, % SPOŁECZEŃSTWO GUS-BDL % GUS-BDL % GUS-BDL % GUS-BDL % GUS-BDL % GUS-BDL % GUS-publ % GUS-publ Województwo Załącznik nr V so Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 1 z 14

57 ,9 74, ,4 74, ,8 75, ,7 84, Stopa bezrobocia (wg. BAEL) 211 % GUS-BDL ,2 9,6 9,5 28 7, 7,1 8,8 29 8,9 8,2 9,7 21 9,6 9,6 9, ,9 1,3 9,4 28 7,5 8, 8,7 29 8,9 8,7 9,3 21 9,6 1, 9,5 % GUS-BDL ,2 13, 28-9,5 11, ,1 12, ,4 13,1 4 Stopa bezrobocia rejestrowanego 211 % GUS-BDL - 12,5 13, Pracujący ogółem w MŚP Stopa bezrobocia (wg. BAEL) kobiety Stopa bezrobocia rejestrowanego kobiety 5 Liczba nowoutworzonych miejsc pracy 6 6 7a Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do internetu (l. bezwzględne) Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do Internetu Komputery w szkołach ogółem ,2 15, ,6 13, , 16, l.bezwzględ 211 GUS- BDL ne (na badanych) 627 (na badanych) ( na badanych) 813 (na badanych) ( na badanych) 1 14 (na 2 25 badanych) (na badanych) 116 (na 2186 badanych) , 36,6 28,1 28 6, 45,7 36, , 53,4 46, 21 7, 59,6 5, % GUS-publ % Tys. GUS-BDL % GUS-BDL GUS-BDL Załącznik nr V so Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 2 z 14

58 7a 7b 7b 7b 7b 7b Komputery w szkołach w tym z dostępem do Internetu Udział szkół wyposażonych w komputery w % danej grupy szkół Udział szkół wyposażonych w komputery w % danej grupy szkół podstawowe Udział szkół wyposażonych w komputery w % danej grupy szkół gimnazjalne Udział szkół wyposażonych w komputery w % danej grupy szkół ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne Udział szkół wyposażonych w komputery w % danej grupy szkół policealne Wykształcenie ludności w wieku 15 lat i wiecej (BAEL) podstawowe i niepełne podstawowe (poziom -2 ISCED) Wykształcenie ludności w wieku 15 lat i wiecej (BAEL) ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne (poziom 3-4 ISCED) Wykształcenie ludności w wieku 15 lat i wiecej (BAEL) wyższe (poziom 5-6 ISCED) ,4 74, ,2 79, , 82, ,6 81, ,6 82,6 28-9,4 87, 29-92, 9, 21-93,3 91, ,5 76, ,9 83, ,9 83, 21-82,9 82, ,4 46, ,4 59, ,5 6, ,8 61, ,2 4, , ,6 48, ,1 46, ,7 25,4 3, ,7 24,3 27, ,7* 23,4 26, ,4 59,3 55, ,4 59, 56, ,4* 58,5 56, ,4 15,3 14, ,5 16,6 16, ,5* 18,1 17, GUS-BDL % GUS-BDL % GUS-BDL % GUS-BDL % GUS-BDL % GUS-BDL % GUS-BDL % GUS-BDL % GUS-BDL Załącznik nr V so Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 3 z 14

59 Liczba uczniów w szkołach podstawowych Liczba uczniów w szkołach gimnazjach Liczba uczniów w szkołach średnich Liczba uczniów w szkołach policealnych Liczba uczniów w szkołach wyższych Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania na 1 tys. mieszkańców Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania na 1 tys. mieszkańców w tym turystom zagranicznym 11 Widzowie: w kinach stałych Widzowie: i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych l bezwzgledn e GUS-BDL l bezwzgledn e GUS-BDL l bezwzgledn e GUS-BDL l bezwzgledn e GUS-BDL l bezwzgledn e GUS-BDL ,8 65, ,1 719, ,1 742, ,1 748, ,4 73, ,9 64, ,9 57, ,5 59, tys. GUS-BDL tys. GUS-BDL tys. GUS-BDL tys. GUS-BDL Załącznik nr V so Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 4 z 14

60 11 Widzowie: zwiedzający muzea i wystawy a 13a tys. GUS-BDL , 16, 28-14,3 14, , 13,6 21-1, 12, , 32, 28-25,5 3,8 29-2,8 23, , 19, ,5 12, ,4 16, 29-84,1 8, ,5 8, , , , , , , , , , -5, , -269, , -772, , 71, , -68, , -315, , 84, , -38, 13b Saldo migracji zagranicznych liczba GUS-BDL Ofiary śmiertelne wypadków drogowych na 1 tys. ludności Ofiary śmiertelne wypadków drogowych na 1 tys. zarejestrowanych pojazdów Ofiary śmiertelne wypadków drogowych rok poprzedni = 1 Saldo migracji wewnętrznych w miastach Saldo migracji wewnętrznych na wsi Liczba ludności korzystającej z przewozów komunikacją miejską Długość dróg publicznych (o twardej nawierzchni) ogółem , 97, , 99, , 1, ,9 98, , , % GUS-BDL % GUS-BDL % GUS/BDL liczba GUS-BDL liczba GUS-BDL mln GUS -publ km GUS-BDL Załącznik nr V so Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 5 z 14

61 , 2 215, , , ,2 2 24, ,3 2 28, , 9 176, , , , 9 239, , 9 261, , 6 63, , , ,1 7 81, , , , 1 75, , 1 71, , 1 89, , 1 39, 17 Linie kolejowe eksploatowane ogółem km GUS-BDL , 37, , 37, , 38, , 42, 19 Liczba szpitali GUS-BDL 2 2 Długość dróg publicznych (o twardej nawierzchni) ogółem wojewódzkich Długość dróg publicznych (o twardej nawierzchni) ogółem powiatowych Długość dróg publicznych (o twardej nawierzchni) ogółem gminnych Udział dróg w złym stanie technicznym w stosunku do ogółu Udział zmodernizowanych linii kolejowych w długości ogółem Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wg średniej UE 27 (w PPS, UE- 27 = 1) Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wg średniej UE 27 (w PPS, UE- 27 = 1) GOSPODARKA , 54,4 36,9 28 1, 56,2 39, km GUS-BDL km % PLN GUS-BDL km GUS-BDL % Eurostat % Eurostat Załącznik nr V so Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 6 z 14

62 Wzrost PKB w cenach stałych (rok poprzedni = 1) dodana brutto wg sektorów ekonomicznych na jednego pracującego dodana brutto wg sektorów ekonomicznych rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo na jednego pracującego dodana brutto wg sektorów ekonomicznych rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołóstwo Polska=1 dodana brutto wg sektorów ekonomicznych przemysł na jednego pracującego dodana brutto wg sektorów ekonomicznych przemysł Polska=1 dodana brutto wg sektorów ekonomicznych w tym przetwórstwo przemysłowe na jednego pracującego dodana brutto wg sektorów ekonomicznych w tym przetwórstwo przemysłowe Polska=1 dodana brutto wg sektorów ekonomicznych budownictwo na jednego pracującego 27-16,8 15, ,4 111, , 52 84, , 56 96, , , , 1 422, , 69 31, , 79 84, , 64 32, , , , , , , % GUS-BDL PLN PLN PLN GUS-BDL % GUS-BDL PLN % GUS-BDL PLN GUS-BDL GUS-BDL % GUS-BDL GUS-BDL GUS-BDL Załącznik nr V so Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 7 z 14

63 dodana brutto wg sektorów ekonomicznych budownictwo Polska=1 dodana brutto wg sektorów ekonomicznych usługi rynkowe na jednego pracującego dodana brutto wg sektorów ekonomicznych usługi rynkowe Polska=1 dodana brutto wg sektorów ekonomicznych usługi nierynkowe na jednego pracujacego dodana brutto wg sektorów ekonomicznych usługi nierynkowe Polska=1 Struktura pracujących wg sektórów ekonomicznych rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo województwo = 1 Struktura pracujących wg sektórów ekonomicznych rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo rok poprzedni = 1 Struktura pracujących wg sektórów ekonomicznych przemysł ogółem województwo = 1 Struktura pracujących wg sektórów ekonomicznych przemysł ogółem rok poprzedni = , 91 39, , , , 6 75, , , , 87,7 28-1, 88, ,6 16, 36,8 28 5,6 15,6 36, ,2 11, ,8 99, ,4 23,2 14, ,4 22,5 13, ,6 12, ,1 97, % GUS-BDL PLN GUS-BDL % GUS-BDL PLN GUS-BDL % GUS-BDL % GUS-BDL % GUS-BDL % GUS-BDL % GUS-BDL Załącznik nr V so Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 8 z 14

64 ,3 12, ,7 12, ,4 12, ,9 96, ,2 5,8 4,1 28 8,2 6,1 4, , 113, ,4 115, ,8 37,6 26, 28 36,8 38,3 26, ,8 14, ,9 14, ,4 17,5 18, ,4 17,4 18, ,9 11, ,2 11, Struktura pracujących wg sektórów ekonomicznych % GUS-BDL usługi nierynkowe 212 rok poprzedni = Struktura pracujących wg sektórów ekonomicznych w tym przetwórstwo przemysłowe województwo = 1 Struktura pracujących wg sektórów ekonomicznych w tym przetwórstwo przemysłowe rok poprzedni = 1 Struktura pracujących wg sektórów ekonomicznych budownictwo województwo = 1 Struktura pracujacych wg sektórów ekonomicznych budownictwo rok poprzedni = 1 Struktura pracujących wg sektórów ekonomicznych usługi rynkowe województwo = 1 Struktura pracujących wg sektórów ekonomicznych usługi rynkowe rok poprzedni = 1 Struktura pracujących wg sektórów ekonomicznych usługi nierynkowe województwo = 1 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 1 tys. ludności ogółem , 699, , 715, , 724, 21 Liczba , 762, bezwzględn a GUS-BDL % GUS-BDL % GUS-BDL % GUS-BDL % GUS-BDL % % GUS-BDL GUS-BDL % GUS-BDL Załącznik nr V so Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 9 z 14

65 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 1 tys. ludności w tym MŚP Liczba przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego Kapitał zagraniczny w podmiotach z kapitałem zagranicznym na 1 mieszkańca (w tys. PLN.) Nakłady inwestycyjne na 1 mieszakańca ogółem Nakłady inwestycyjne na 1 mieszakańca w tym bezpośrednie inwestycje zagraniczne Nakłady inwestycyjne na 1 mieszakańca w tym udział sektora prywatnego Nakłady inwestycyjne na 1 mieszakańca w tym udział sektora prywatnego Nakłady na działalność badawczorozwojową (ceny bieżące) w relacji do PKB ogółem Nakłady na działalność badawczorozwojową (ceny bieżące) w relacji do PKB w tym nakłady finansowane przez przedsiębiorstwa , 698, , 714, , 723,3 21 Liczba ,2 761, bezwzględn a GUS -publ , 329, , 329, , 318, 21 Liczba , 343, bezwzględn a GUS-BDL ,5,3 28-3,8,3 29-4,,4 21 Liczba bezwzględn a GUS-BDL , 2 799, , 3 526, , 3 673, , 3 846, , 1 589, , 2 35, , 2 78, , 1 952, , 56, ,5 57, ,6 56, ,8,6,4 28 1,9,6,5 29 2,,6,5 21 -, ,2,1,1 28 1,2,2,1 29 1,3,2, 21 1,2,2, PLN % zł GUS-BDL GUS-BDL GUS-BDL % GUS-BDL % GUS-BDL % GUS - publ Załącznik nr V so Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 1 z 14

66 29 Zatrudnieni w sektorze B+R Liczba udzielonych patentów, (kraj) a Udział przedsiębiorstw, które prowadziły działalność innowacyjną w przemyśle w % przesiębiorstw w przemyśle Liczba zgłoszonych wynalazków (kraj) Liczba zgłoszonych wzorów użytkowych (kraj) Liczba udzielonych praw ochrony wzorów użytkowych (kraj) Udział produkcji wyrobów nowych i zmodernizowanych w produkcji sprzedanej w przemyśle Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza pyłowych Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza pyłowych rok poprzedni = , , , , ,7 3 79,6 21 liczby , , bezwzględn e GUS-BDL ,8 31, ,9 31, liczba bezwzględn a GUS liczba bezwzględn a GUS liczba bezwzględn a GUS liczba bezwzględn a GUS ,72 13, ,71 11, ,9 4, ŚRODOWISKO ,3 118, , 135, ,9 11, ,5 85,5 28-8,9 71,2 29-8,4 88, ,3 93, % GUS - publ % GUS kg/km2 % GUS GUS Załącznik nr V so Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 11 z 14

67 33b 33b 33b 33b Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza gazowych dwutlenku siarki (bez CO2) Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza gazowych dwutlenku siarki (bez CO2) rok poprzedni = 1 Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza gazowych tlenku azotu Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza gazowych tlenku azotu rok poprzedni = 1 Ludność korzystająca z kanalizacji ogółem Ludność korzystająca z kanalizacji w % ludności ogółem Ludność korzystająca z kanalizacji w tym na wsi Ludność korzystająca z kanalizacji w % ludności w tym na wsi Ludność korzystająca z wodociagów ogółem ,4 594, , , ,6 524, ,2 11, ,9 64, ,3 43, ,9 88, , 338, ,8 877, , 344, ,7 16, ,8 86, ,6 38, ,4 12, ,9 994, ,5 999, ,5 1 6, ,8 1 16, ,3 45, , 46, ,5 46, ,1 47, ,3 132, ,4 138, ,2 144, ,4 156, ,2 11, ,6 12, 29-23,5 12, ,8 13, , , , , , , , , kg/km2 GUS % GUS kg/km2 GUS % GUS tys. GUS-BDL % GUS-BDL tys. GUS-BDL % GUS-BDL tys. GUS-BDL Załącznik nr V so Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 12 z 14

68 Ludność korzystająca z wodociagów ogółem Ludność korzystająca z wodociagów w tym na wsi Ludność korzystająca z wodociagów w tym na wsi Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w % ogólnej liczby ludności Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w % ogólnej liczby ludnosci w tym na wsi Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane na km2 powierzchni Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane w % ścieków wymagających oczyszczania Udział odpadów poddanych odzyskowi w ogólnej ilosci odpadów wytworzonych (z wyłączeniem komunalnych) Odpady komunalne zebrane na 1 mieszkańca 27-86,6 79, , 74, ,2 8, ,5 81, ,5 779, , 937, ,2 797, ,8 85, ,8 66, ,2 68, ,7 69, ,2 7, ,2 52, ,1 52, ,9 67, ,2 53, ,8 15, ,7 15, ,9 17, ,8 18, ,2 2,8 28-6,6 2,9 29-6,6 2,9 21-6,8 2, ,1 97, 28-92,9 97, ,8 98, ,4 99, ,4 88, 28-74,9 83, ,4 54, ,3 79, , 265, 172, , 263,2 172, , 263,4 153, , 262,9 157, % GUS-BDL tys. GUS-BDL % GUS-BDL % GUS-BDL % GUS-BDL dam3/km2 GUS-BDL % GUS-BDL % GUS-BDL kg GUS-BDL Załącznik nr V so Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 13 z 14

69 Ilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (moc zainstalowana) Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w % powierzchni ogółu Powierzchnia zrekultywowanych i zagospodarowanych terenów do ogółu wymagających rekultywacji , 5, ,4 5, ,3 22, ,3 22, ,3 22, ,4 22, ,4 1, 28-2,9 2,1 29-3,1 3,1 21-2,9 6, , , Udział wód I i II klasy czystości do ogółem 211 % WIOŚ-publ - -, Emisja CO2 z zakładów uciążliwych ogółem 211 kt/r GUS-BDL , , , , , , , , MW GUS-BDR % GUS-BDL % GUS-BDL Pola niewypełnione dotyczą wskaźników niedostępnych na chwilę przygotowania sprawozdania WSKAŹNIKI Z DZIEDZINY GOSPODARKI NIE ZOSTAŁY UZUPEŁNIONE, PONIEWAŻ BRAK JEST CAŁOŚCIOWYCH DANYCH PREZENTOWANYCH PRZEZ GUS W NOWEJ METODOLOGII ( PKD 27 ), NATOMIAST WG PKD 24 AKTUALNE DANE NIE SĄ DOSTĘPNE. Zgodnie z informacją z GUS, kompletne dane wg PKD 27 wstecz do 25 r. będą dostępne pod koniec obecnego roku. * - dane dla UE 27za 29 r. są niedostępne, w związku z czym zostały podane dla roku 26. Załącznik nr V so Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 14 z 14

70 Załącznik nr VI do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Tabela nr 6. EU 22 Matryca priorytetów, obszarów, celów i inicjatyw flagowych Strategii Europa 22 oraz kategorii interwencji realizowanych w okresie programowania Priorytety Strategii UE 22 Obszary/cele Startegii UE 22 stanowiące cel jej głównych działań Wskaźniki dla obszarów/celów Startegii UE 22 Wstępne wskaźniki dla obszarów/celów Polski Inicjatywy flagowe UE Kategorie interwencji PS wpisujące się w realizację Strategii 22 - ujęcie indykatywne* Alokacja UE RPO WL - ujęcie indykatywne** Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość 3% PKB - wydatki Unii na inwestycje w B+R 1,7% - wydatki Polski na inwestycje w B+R Unia Innowacji - inicjatywa na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania badań i innowacji, tak by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9, , które z kolei przyczynią się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy; Rozwój inteligentny - rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji smart growth Społeczeństwo informacyjne Edukacja cel określony w Inicjatywie flagowej 1% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną; 4% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem 4,5% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną; 45% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem Europejska Agenda Cyfrowa - inicjatywa na rzecz upowszechnienia szybkiego Internetu i umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego; Młodzież w drodze - inicjatywa na rzecz poprawy wyników systemów kształcenia oraz ułatwiania młodzieży wejścia na rynek pracy; 1,11,12,13,14, , 62,72,73,75, , 75% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 2-64 lat 71% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 2-64 lat Rozwój zrównoważony - wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; suistainable growth Klimat, energia, mobilność Otoczenie biznesu (+przedsiębiorczość) cel 2/2/2 w zakresie klimatu i energii - 2% redukcja emisji gazów cieplarnianych, 2% udział OZE w konsumpcji energii, 2% wzrost efektywności energetycznej cel określony w Inicjatywie flagowej 19% redukcja emisji gazów cieplarnianych, 15% udział OZE w konsumpcjji energii, 13,6% wzrost efektywności energetycznej Europa efektywnie korzystająca z zasobów inicjatywa na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej; Polityka przemysłowa w erze globalizacji inicjatywa na rzecz poprawy otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do MŚP, oraz wspierania rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach światowych; 16,17,18,19,2,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,3,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,41,42,43,44,45,46,47,48,4 9,5,51,52,53, , , 3,5,6,8, , , Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu - wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. inclusive growth 75% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 2-64 lat 71% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 2-64 lat Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia inicjatywa na rzecz modernizacji rynków pracy i wzmocnienia Zatrudnienie i umiejętności pozycji obywateli poprzez rozwój kwalifikacji przez całe życie w 62,63,64,65,66,67,68,69,7,71,74 1% - maksymalny odsetek 4,5% - maksymalny celu zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej i osób przedwcześnie odsetek osób lepszego dopasowania popytu do podaży na rynku pracy, przedwcześnie kończących między innymi dzięki mobilności siły roboczej; kończących naukę szkolną; naukę szkolną; 4% - minimalny odsetek 45% - minimalny odsetek osób w wieku 3-34 lat z wyższym wykształceniem osób z wyższym wykształceniem, Walka z ubóstwem 2 mln - zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem 1,5-2mln - zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem Europejski program walki z ubóstwem inicjatywa na rzecz zapewnienia spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa. 61,76,78,79, , , * Uwaga: niektóre kategorie przypisane zostały do wiecej niż jednego celu (zaznaczone kolorem czerwonym). Kategorie 55-6,81,85-86 nie zostały przypisane do żadnego z celów UE 22. ** Wartości w poszczególnych wierszach liczone są w oparciu o kol. 6. Nie należy sumować kwoty alokacji na poziomie programu, ponieważ niektóre kategorie interwencji realizują jednocześnie kilka priorytetów lub inicjatyw flagowych. Załącznik nr VI do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Strona 1 z 1

71 Załącznik nr VI a do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Przykłady projektów wpisujących się w Strategię Europa 22 Przykład 1 Priorytet Strategii Europa 22 Priorytet I Wzrost inteligentny Obszar priorytetowy Strategii Europa 22 Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość Inicjatywa flagowa Priorytet, działanie, poddziałanie PO Tytuł projektu Beneficjent Data podpisania umowy Unia innowacji Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i innowacje Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Podniesienie konkurencyjności firmy Kartonex Sp.z.o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii do produkcji opakowań KARTONEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (aneks do umowy) podpisanej umowy (ogółem) ,29 EUR ( ,3 PLN) podpisanej umowy (dofinansowanie UE) ,8 EUR ( ,46 PLN) Okres realizacji projektu Projekt zakładał zastosowanie innowacji produktowej i technologicznej, która pozwoliła na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz stworzenie nowych miejsc pracy, a tym samym wpłynęła na wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolność do tworzenia miejsc pracy. Głównym celem projektu było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Kartonex na rynku krajowym poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii. Cel został osiągnięty poprzez zakup środków trwałych: nowej maszyny do produkcji wielkogabarytowych opakowań, sprężarki, używanej maszynydo produkcji worków papierowych oraz wybudowanie budynki hali produkcyjnej. Opis projektu, w tym informacja na temat Projekt wiązał się również z wprowadzeniem innowacji o charakterze procesowym i produktowym, co umożliwiło stworzenie miejsc pracy z zgodności ze Strategią Europa 22 przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Wprowadzona innowacja procesowa dotyczyła technologii zastosowanej przy produkcji worków papierowych o nośności poniżej 5 kg, w tym z nieprzepuszczalną wkładką z folii HDPE lub PE. Produkt ten stanowi innowację produktową i przedmiot wynalazku zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP Worek i sposób wytworzenia worka. Innowacja procesowa dotyczyła także maszyny wysoko zaawansowanej technologicznie, ze skomputeryzowaną linią do produkcji wielkogabarytowych opakowań z tektur falistych. Realizacja projektu, poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiazań technologicznych, wpisuje się w załączonenia I Priorytetu Strategii Europa 22 Wzrost inteligentny. Zdjęcia lub wizualizacje Załącznik nr VI a do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 1 z 6

72 Przykład 2 Priorytet Strategii Europa 22 Priorytet I Wzrost inteligentny Obszar priorytetowy Strategii Europa 22 Społeczeństwo informacyjne Inicjatywa flagowa Europejska agenda cyfrowa Priorytet, działanie, poddziałanie PO Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne Tytuł projektu Budowa zintegrowanej infrastruktury informacyjnej w Powiecie Lubelskim Beneficjent Data podpisania umowy Powiat Lubelski (aneks do umowy) podpisanej umowy (ogółem) ,45 EUR ( ,1 PLN) podpisanej umowy (dofinansowanie UE) ,31 EUR ( ,29 PLN) Okres realizacji projektu Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią Europa 22 Głównym celem projektu jest budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim. Szczegółowe cele projektu to: udostępnienie pracownikom Urzędów Gminy oraz Starostwa Powiatowego zintegrowanego systemu informatycznego obsługującego procesy administracyjne wraz z modułem komunikacji elektronicznej z mieszkańcami; udostępnienie możliwości składania wniosków w sprawach indywidualnych mieszkańcom 24 g/dobę 7 dni w tygodniu; uzyskanie kompletności i spójności systemów informatycznych obsługujących urzędy w Gminach i Starostwie Powiatowym; zautomatyzowanie wymiany danych między elementami systemu informatycznego w starostwie; utworzenie i udostępnienie w Gminach elementów systemu GIS oraz zakup odpowiedniego oprogramowania do przeglądania map cyfrowych GIS udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Lublinie. Ponadto w ramach projektu zaplanowano rozszerzanie bazy danych mapy numerycznej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego o dane dotyczące planowania przestrzennego (nałożenie map planów przestrzennych na mapę zasadniczą geodezyjną ze Starostwa Powiatowego), dane ewidencyjne dotyczące ulic i dróg gminnych, dane dotyczące parametrów sieci wod.-kan. i sieci ciepłowniczej, innych sieci i urządzeń dotychczas nie naniesionych przez powiatową obsługę geodezyjną; wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w sferze telekomunikacji wykorzystanie technologii Voice over Internet Protocol (VoIP); modernizacja i standaryzacja platformy oprogramowanie i sprzętu IT JST powiatu lubelskiego. W ramach realizacji projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy oraz wybudowana lub zmodernizowana sieć komputerowa w urzędach jak również zostanie dokonana integracja poszczególnych oprogramowań. Jednak najważniejszym produktem tego projektu z punktu widzenia mieszkańca jest portal www który oprócz szerokiej funkcji informacyjnej będzie spełniał rolę komunikacyjną pomiędzy mieszkańcem a urzędem. Portal ten stworzy możliwość wypełniania wniosku on line przesłania go do danej gminy, a przede wszystkim śledzenia stanu załatwiania swojej sprawy. port znajduje się pod adresem internetowym: Cele projektu są w pełni zgodne z założeniami obszaru priorytetowego Strategii Europa 22 Społeczeństwo informacyjne. W wyniku realizacji projektu mieszkańcy powiatu lubelskiego będą mogli korzystać z nowoczesnych usług on-line (e-administracja). Zdjęcia lub wizualizacje Załącznik nr VI a do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 2 z 6

73 Przykład 3 Priorytet Strategii Europa 22 Priorytet I Wzrost inteligentny Obszar priorytetowy Strategii Europa 22 Edukacja Inicjatywa flagowa Młodzież w drodze Priorytet, działanie, poddziałanie PO Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna Działanie 8.1 Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych Tytuł projektu Centrum Tranferu Wiedzy KUL Beneficjent Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Data podpisania umowy podpisanej umowy (ogółem) ,16 EUR ( , PLN) podpisanej umowy (dofinansowanie UE) ,12 EUR ( ,75 PLN) Okres realizacji projektu Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią Europa 22 Projekt polega na budowie i wyposażeniu nowego gmachu dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który będzie nosił nazwę Centrum Transferu Wiedzy. W centrum Lublina powstanie obiekt o powierzchni użytkowej przekraczającej 6 tys. m², z którego jednocześnie będzie mogło korzystać 345 osób. Budynek zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt multimedialny tj. stoły i projektory multimedialne, ekrany, systemy nagłośnieniowe, a także meble biurowe. Dzięki inwestycji uczelnia poszerzy ofertę edukacyjną o nowe kierunki: specjalistyczne studia lingwistyczne dla niewidomych, stosunki międzynarodowe, fizjoterapię i planowanie przestrzenne. Przekazywanie wiedzy bazujące na e-edukacji będzie szybsze, sprawniejsze, bardziej urozmaicone i skuteczniejsze. Realizacja inwestycji wzmocni rolę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. Uczelnia będzie mogła skutecznie konkurować z innymi ośrodkami nie tylko na Lubelszczyźnie, ale także w kraju i zagranicą. Z nowej infrastruktury będzie mogło skorzystać 23 tys. studentów KUL. Ponadto obiekt będzie zaadoptowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z zaplecza dydaktycznego będzie mogło skorzystać około stu niepełnosprawnych osób. Zwiększy się liczba i powierzchnia sal wykładowych i audytoryjnych. Utworzenie Centrum Transferu Wiedzy zdynamizuje współpracę środowisk naukowych, pomoże nawiązać nowe kontakty i rozpocząć współpracę pomiędzy wieloma uczelniami i ośrodkami naukowo-badawczymi, czy też innymi instytucjami związanymi ze szkolnictwem wyższym. Poprzez zwiększenie powierzchni infrastruktury naukowo-dydaktycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, podstawowym i bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie podniesienie poziomu i jakości kształcenia na poziomie studiów wyższych oraz zwiększenie dostępności mieszkańców regionu do infrastruktury edukacyjnej. Wraz z pozostałą infrastrukturą dydaktyczną i badawczo-naukową uczelni, Centrum Transferu Wiedzy stanowić będzie zespół nowoczesnych budynków w pełni wyposażonych i przystosowanych do kształcenia studentów na najwyższym poziomie. Projekt Katolickiego Uniwesytetu Lubelskiego Jana Pawła II wpisuje się w obszar prioerytetowy Strategii Europa 22 - Edukacja, którego celem jest poprawa wyników i podniesienie atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej oraz podniesienie wyszystkich poziomów kształcenia w UE. Wizualizacja gmachu Centrum Transferu Wiedzy KUL Zdjęcia lub wizualizacje Postepy prac Załącznik nr VI a do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 3 z 6

74 Przykład 4 Priorytet Strategii Europa 22 Priorytet II Wzrost zrównoważony Obszar priorytetowy Strategii Europa 22 Klimat, energia, mobilność Inicjatywa flagowa Europa efektywnie korzystająca z zasobów Priorytet, działanie, poddziałanie PO Oś Priorytetowa VI Środowisko i zysta energia Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku Tytuł projektu Biogazownia w gminie Jeziorany Beneficjent Gmina Jezionary Data podpisania umowy podpisanej umowy (ogółem) ,41 EUR (1, PLN) podpisanej umowy (dofinansowanie UE) ,21 EUR (5, PLN) Okres realizacji projektu Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią Europa 22 Celem projektu jest wprowadzenie na terenie gminy Jeziorzany technologii umożliwiającej wykorzystanie energii odnawialnej. Realizacja projektu pozwoli na pozyskanie i wykorzystanie energii z odpadów gorzelnianych i nadprodukcji biomasy, co w efekcie przełoży się m.in. na częściowe zabezpieczenie energetyczne gminy Jeziorzany oraz pozwoli na wdrożenie modelowego systemu zagospodarowania odpadów gorzelnianych (wywary) oraz innych produktów przemysłu spożywczego. Zagospodarowanie odpadów gorzelnianych w znaczący sposób ograniczy, a także ostatecznie wyeliminuje problemy związane z wywarami gorzelnianymi. Ponadto uzyskany w procesie fermentacji produkt organiczny trafi do gospodarstw rolnych jako pełnowartościowy nawóz organiczny. Projekt ma charakter pilotażowy w zakresie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, co jest jednym z warunków zrównoważonego rozwoju województwa lubelskiego. Projekt, uznany za priorytetowe dla rozwoju województwa lubelskiego, znajduje się na liście Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Projekty wpisuje się w obszar priorytetowy Strategii Europa 22 Klimat, energia, mobilność oraz inicjatywę flagową Europa efektywnie korzystająca z zasobów, przyczyniając się do zwiększenia udziału energii odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w województwie lubelskim. Zdjęcia lub wizualizacje Załącznik nr VI a do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 4 z 6

75 Przykład 5 Priorytet Strategii Europa 22 Priorytet II Wzrost zrównoważony Obszar priorytetowy Strategii Europa 22 Otoczenie biznesu i przedsiębiorczość Inicjatywa flagowa Polityka przemysłowa w erze globalizacji Priorytet, działanie, poddziałanie PO Oś Priorytetowa III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działanie 3.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych Tytuł projektu Uatrakcyjnienie miasta Zamość poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ul. Szczebrzeskiej w Zamościu Beneficjent Data podpisania umowy Miasto Zamość (aneks do umowy) podpisanej umowy (ogółem) ,14 EUR (7 3 26,58 PLN) podpisanej umowy (dofinansowanie UE) ,6 EUR ( ,43 PLN) Okres realizacji projektu Celem ogólnym (nadrzędnym) projektu było zwiększenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Zamościa poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców miasta objętych oddziaływaniem projektu. Celem głównym (bezpośrednim) projektu było podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Zamościa poprzez budowę infrastruktury technicznej na terenach należących do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC w Zamościu stwarzających korzystne warunki do powstawania przedsiębiorstw konkurencyjnych i otwartych na innowacje. Realizacja projektu pozwoliła na osiągnięcie szczegółowych celów, do których należą: profesjonalne przygotowanie terenu inwestycyjnego o łącznej powierzchni 27,15 ha do obsługi istniejących i potencjalnych podmiotów gospodarczych, zagospodarowanie niewykorzystanego obszaru pod działalność przemysłową, pozyskanie inwestorów, szczególnie takich, którzy dysponują nowoczesnymi rozwiązaniami zarówno w zakresie technologii jak i organizacji przedsiębiorstw, którzy mogą przyczynić się do zwiększenia udziału na rynku regionalnym i krajowym poprzez eksport towarów i usług, wzrost dochodów mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności przedmiotowego obszaru, wykorzystanie zasobów ludzkich regionu ograniczenie bezrobocia, poprawa dostępności do strefy o wysokim potencjale inwestycyjnym w mieście. Przedmiotowa inwestycja uzasadniona była koniecznością poprawy dostępności komunikacyjnej obszaru o zabudowie techniczno produkcyjno - Opis projektu, w tym informacja na temat usługowej poprzez budowę nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej i doprowadzenie obszaru do parametrów technicznych przewidzianych obecnie zgodności ze Strategią Europa 22 obowiązującymi przepisami. Celem inwestycji była także poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności, a także dostosowanie terenu do wymogów wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności w odniesieniu do: ładu przestrzennego w zakresie urbanistyki i architektury, walorów architektonicznych i krajobrazowych, wymagań ochrony środowiska, wymagań ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeb osób niepełnosprawnych, ograniczenia negatywnego oddziaływania obszaru na środowisko. Inwestycja w wewnętrzny układ transportowy dla przedmiotowych terenów inwestycyjnych, uzbrojenie obszaru w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, deszczową, oświetlenia ulicznego, telekomunikacyjną i teleinformatyczną, zagospodarowanie terenu w postaci zatok autobusowych, zatok parkingowych dla samochodów ciężarowych i osobowych, wykonanie pętli do nawracania oraz organizacja zieleni na terenie przedmiotowej inwestycji jest podstawą do uznania projektu za przedsięwzięcie kompleksowe i w pełni zgodne z celami Priorytetu II Strategii Europa 22 Wzrost zrównoważony. Dzięki realizacji projektu powstały atrakcyjne dobrze przygotowane pod względem uzbrojenia tereny inwestycyjne, które podniosły znacznie atrakcyjność inwestycyjną Zamościa i wpłynęły na rozwój przedsiębiorczości. Ponadto przedmiotowego przedsięwzięcia zaowocowała wzrostem zainteresowania potencjalnych inwestorów Zamościem, jako lokalizacją przedsięwzięć o charakterze produkcyjno przemysłowym. Zdjęcia lub wizualizacje Załącznik nr VI a do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 5 z 6

76 Przykład 6 Priorytet Strategii Europa 22 Priorytet III Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu Obszar priorytetowy Strategii Europa 22 Walka z ubóstwem Inicjatywa flagowa Europejski program walki z ubóstwem Priorytet, działanie, poddziałanie PO Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna Działanie 8.4 Pomoc społeczna Tytuł projektu Modernizacja i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78 Beneficjent Gmina Lublin Data podpisania umowy podpisanej umowy (ogółem) ,45 EUR ( ,23 PLN) podpisanej umowy (dofinansowanie UE) ,68 EUR (2, PLN) Okres realizacji projektu Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią Europa 22 Projekt zakładał kompleksową modernizację obiektu Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie w Lublinie wraz z jego wyposażeniem. W wyniku realizacji projektu powstał DPS w pełni dostosowany do obowiązujących wymogów i standardów, zapewniający potrzebującym osobom niepełnosprawnym, zarówno będących jego mieszkańcami, jak i osobom z zewnątrz, korzystających z usług rehabilitacyjnych, usługi odpowiadające ich potrzebom. Dzięki projektowi, w DPS zostały stworzone nie tylko optymalne warunki bytowe dla mieszkańców, ale powstały również nowoczesne pomieszczenia rehabilitacyjne. Umożliwiono także stworzenie dodatkowych miejsc dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Stworzono bardziej korzystne warunki bytowe dla bezpośrednich użytkowników obiektu, którzy nie są już narażeni na niedostateczne ilości tlenu w powietrzu, dzięki nie przegrzewaniu pomieszczeń, jak również dzięki sprawnej wentylacji mechanicznej. Zakładane zmniejszenia emisji gazów i pyłów oraz zmniejszenie energochłonności jest spójne z założeniami polityki energetycznej kraju i regionu. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki zlikwidowaniu istniejących barier architektonicznych (modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych, montaż dźwigu dostosowanego do potrzeb os. niepełnosprawnych). Poprzez kompleksową modernizację i doposażenie obiektu DPS dla osób niepełnosprawnych fizycznie, biorąc pod uwagę zwiększający się odsetek osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych, wymagających stałej opieki i rehabilitacji, projekt przyczynił się bezpośrednio do poprawy stanu pozostałej sfery społecznej na obszarze lokalnym. Pośrednio więc, przyczynił się również do zwiększenia atrakcyjności sektora usług społecznych, a tym samym atrakcyjności Lubelszczyzny. Poprzez realizację projektu nastąpiła poprawa jakości i dostępności świadczeń z zakresu pomocy społecznej, udzielanych przez domy pomocy, co w obliczu malejącej liczby miejsc w ww. placówkach oraz starzeniem się społeczeństwa jest priorytetem. Projekt zgodny jest z celami obszaru priorytetowego Strategii Europa 22 Walka z ubóstwem poprzez realizację inwestycji przyczyniającej się do poprawy warunków bytowych osób niepełnosprawnych z terenu województwa lubelskiego. Zdjęcia lub wizualizacje Załącznik nr VI a do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 6 z 6

77 Załącznik nr VII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Tabela 7a. Wpływ projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Strategicznych Ram Odniesienia na Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego Lp. Priorytet i Obszar Priorytetowy W okresie sprawozdawczym Od uruchomienia programu Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie ze środków publicznych Dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie ze środków publicznych Dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE _ I. Region Morza Bałtyckiego jako obszar Zrównoważony 1. Redukcja środków odżywczych w morzu do akceptowalnego poziomu Nr kategorii interwencji _ Liczba projektów podpisanych umów w okresie sprawozdawczym (w EURO) podpisanych umów od uruchomienia programu (w EURO) Zachowanie stref przyrodniczych oraz bioróżnorodności, uwzględniając łowiska morskie 3. Redukcja użytkowania oraz wpływu substancji niebezpiecznych 4. Region wzorcowy dla czystej żeglugi i transportu morskiego 5. Łagodzenie skutków oraz adaptacja do zmian klimatycznych II. Region Morza Bałtyckiego jako obszar Dobrobytu 6. Usuwanie przeszkód w rynku wewnętrznym w regionie Morza Bałtyckiego w tym poprawa współpracy w zakresie ceł i podatków 7. Wykorzystanie pełnego potencjału regionu w zakresie badań i innowacji 8. Wdrożenie Small Business Act: promocja przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP oraz podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich 46, 51 44, 53, _ 1-4, 7 5, 8-9, 63, 64, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 9. Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa III. _ Region Morza Bałtyckiego jako obszar Dostępny i Atrakcyjny Poprawa dostępności, efektywności i bezpieczeństwa rynków energetycznych 11. Wzmocnienie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych 12. Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności IV. Region Morza Bałtyckiego jako Obszar Bezpieczny 13. Uzyskanie statusu wiodącego regionu w zakresie bezpieczeństwa morskiego , 55-57, 62, 75, 76 _ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Wzmocnienie ochrony przed głównymi zagrożeniami na morzu i lądzie _ 15. Obniżenie poziomu przestępczości _ przygranicznej i szkód powstałych w jej wyniku. V. Ogółem kurs euro 4,527 Załącznik nr VII do Sprawozdania roczneg z realizacji RPO WL za 211r. Strona 1 z 2

78 Załącznik nr VII do sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Tabela 7b. EFRR a SRMB Country (specify) Convergence/competitiveness/territorial cooperation (specify the objective) programme (specify name of the programme) 27/213 Total ERDF amount of the programme: Inwestycje dofinansowane z EFRR wpisujące się w SRMB wg obszarów wsparcia Główne obszary priorytetowe Strategii Kwota EFRR w projektach wpisujących się w Strategię (suma 3 i 4) Kwota EFRR w projektach flagowych wskazanych w Action plan of the strategy Kwota EFRR w pozostałych projektach wpisujących się w Strategię B+R, Innowacje ,88, ,88 Energia ,32, ,32 Transport ,2, ,2 Środowisko ,75, ,75 Inne ,73, ,73 B+R, Innowacje Transport Energia Środowisko Przedsiębiorczość, wsparcie dla MŚP, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich ,25, ,25 Inne: Edukacja, turystyka i zdrowie ,48, ,48 Suma ,7, ,7 Załącznik nr VII do sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r Strona 2 z 2

79 Załącznik nr VII a do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Karta przykładowego projektu wpisującego się w realizacje SUE RMB. Przykład 1. Priorytet SRMB Priorytet III Region Morza Bałtyckiego jako obszar Dostępny i Atrakcyjny Obszar priorytetowy SRMB Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności Projekt flagowy (tak/nie) Nie Priorytet, działanie, poddziałanie PO Oś Priorytetowa VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki Tytuł projektu Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym Beneficjent Lider projektu flagowego (tak/nie) Data podpisania umowy podpisanej umowy (ogółem) podpisanej umowy (dofinansowanie UE) Okres realizacji projektu Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią Gmina Zwierzyniec Nie r ,7 EUR ( ,65 PLN) 39716,69 EUR ( ,55 PLN) r r. Przedmiotem projektu jest odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca. Inwestycja swym zakresem obejmuje następujące prace: modernizację deptaka przy ul. Wachniewskiej, balustrady i posadzki mostu przy kościele św. Jana Nepomucena, oczyszczenie Stawu Kościelnego. Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Zwierzyniec i regionu poprzez rozwijanie infrastruktury turystycznej przyczyniające się do lepszego wykorzystania posiadanych zasobów i zwiększenie ich dostępności. Cele szczegółowe sformułowano następująco: potrzeba rewaloryzacji i wyeksponowania zabytkowego układu wodno-pałacowego jako świadectwa bogatej historii regionu, podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i turystów (oświetlenie, monitoring), poprawa stanu środowiska naturalnego i estetyki w zakresie urządzeń wodnych (retencja), wzrost uczestnictwa mieszkańców i turystów w kulturze, pobudzenie turystyki przyjazdowej dzięki wzbogaceniu oferty produktów turystycznych, wzrost zatrudnienia bezpośredni i pośredni w sektorze turystycznym, wzrost liczby przedsiębiorstw. Projekt wpisuje się w SUE RMB poprzez kategorię interwencji 56 Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego. Zdjęcia lub wizualizacje Załącznik nr VII a do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 1 z 6

80 Przykład 2. Priorytet SRMB Priorytet I Region Morza Bałtyckiego jako obszar zrównoważony Obszar priorytetowy SRMB Zachowanie stref przyrodniczych oraz bioróżnorodności uwzględniając łowiska morskie Projekt flagowy (tak/nie) Priorytet, działanie, poddziałanie PO Nie Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia, 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska Działanie Tytuł projektu Edukacja ekologiczna i ochrona zwierzyny drobnej celem zachowania zasobów przyrodniczych w obwodach łowieckich Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 121 "Świt" w Zamościu Beneficjent Lider projektu flagowego (tak/nie) Data podpisania umowy podpisanej umowy (ogółem) podpisanej umowy (dofinansowanie UE) Okres realizacji projektu Wojskowe Koło Łowieckie Nr 121 Świt w Zamościu Nie r ,3 EUR (394587,5 PLN) 65251,85 EUR (295395,11 PLN) r r. Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia ochrony środowiska i zachowania zasobów przyrodniczych, które są zasadniczym celem projektu. Działania realizowane w ramach projektu eliminują negatywne zjawiska w środowisku, wprowadzają pozytywne wzorce zachowań wobec przyrody oraz uczą czynnej ochrony środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie przyczyni się także do rozwoju aktywności społecznej. Celami szczegółowymi umożliwiającymi wypełnienie głównego celu projektu są: - wzrost poziomu świadomości ekologicznej, - zwiększenie aktywności społecznej w zakresie ochrony środowiska, - zahamowanie dalszego spadku liczebności zwierzyny drobnej poprzez reprodukcję zajęcy celem zachowania gatunku, Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią - niwelowanie zagrożeń cywilizacyjnych dla środowiska naturalnego, - atrakcyjne i pożyteczne spędzanie wolnego czasu z pożytkiem dla przyrody i promocji zdrowego stylu życia poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach jak również organizowanie zajęć w szkole w celu edukacji ekologicznej i kształtowania w nich świadomej odpowiedzialności za środowisko, - zasiedlenie przygotowanych terenów wyhodowaną we własnym zakresie i zakupioną zwierzyną, - wzrost świadomości i edukacji ekologicznej wśród dzieci, - promocja obszarów o wysokich zasobach przyrodniczych, - zwiększenie świadomości mieszkańców na temat zagrożonych gatunków umieszczonych na regionalnej czerwonej liście województwa lubelskiego, - zapewnienie zwierzynie drobnej dostępu do urozmaiconego pokarmu innego niż roślinność uprawna (dokarmianie zajęcy), - redukcja drapieżników (lisy, jenoty) w obwodach łowieckich. Projekt wpisuje się w SUE RMB poprzez kategorię interwencji 51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2). Zdjęcia lub wizualizacje Załącznik nr VII a do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 2 z 6

81 Przykład 3. Priorytet SRMB Obszar priorytetowy SRMB Wdrożenie Small Business Act: promocja przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP oraz podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich Projekt flagowy (tak/nie) Nie Priorytet, działanie, poddziałanie PO Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i innowacje, Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Tytuł projektu Wzrost konkurencyjosci firmy POL-MAK S.A poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji makaronów Beneficjent Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK Spółka Akcyjna Lider projektu flagowego (tak/nie) Data podpisania umowy podpisanej umowy (ogółem) podpisanej umowy (dofinansowanie UE) Nie r ,2 EUR (439597,75 PLN) ,6 EUR (16715,65 PLN) Okres realizacji projektu Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią r r. Projekt zakłada zastosowanie innowacji produktowej i technologicznej, która pozwoli na podniesienie konkurencyjności firmy na rynku krajowym oraz stworzenie nowych miejsc pracy, a tym samym wpłynie na wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolność do tworzenia miejsc pracy. Poprzez nabycie nowoczesnych i wydajnych maszyn produkcyjnych, realizowana inwestycja umożliwi produkcję makaronu ekologicznego, wpływając znacząco na zmniejszenie strat materiałowych. Dodatkowo, jednym z elementów realizowanego projektu jest zakup pompy cieplnej, której zadaniem będzie odzyskiwanie ciepła wytworzonego podczas procesu produkcji i suszenia makaronów i wykorzystanie go do podgrzania wody zużywanej podczas procesu produkcji. W ten sposób nastąpi zmniejszenie zużycia energii potrzebnej na podgrzewanie wody zarówno do celów produkcyjnych jak i socjalnych. Zakup pompy cieplnej jak i maszyn produkcyjnych będzie miał pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Projekt wpisuje się w SUE RMB poprzez kategorię interwencji 7 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.). Zdjęcia lub wizualizacje Załącznik nr VII a do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 3 z 6

82 Przykład 4. Priorytet SRMB Priorytet I Region Morza Bałtyckiego jako obszar Zrównoważony Obszar priorytetowy SRMB Redukcja użytkowania oraz wpływu substancji niebezpiecznych Projekt flagowy (tak/nie) Priorytet, działanie, poddziałanie PO Nie Oś Priorytetowa VI. Środowisko i czysta energia, 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska Działanie Tytuł projektu Kompleksowy system gospodarki odpadami w ZZO Korczów - etap II Beneficjent Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Biłgoraju Lider projektu flagowego (tak/nie) Data podpisania umowy podpisanej umowy (ogółem) podpisanej umowy (dofinansowanie UE) Nie r ,99 EUR (886445,48 PLN) ,7 EUR ( ,51 PLN) Okres realizacji projektu r r. Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie ilości gromadzonych na składowisku odpadów biodegradowalnych oraz ograniczenie szkodliwego oddziaływania składowiska na tereny przylegle i tym samym spełnienie wymagań przepisów Unii Europejskiej i krajowych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Na zakres inwestycji składa się: 1. Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt i urządzenia, 2. Rekultywacja zapełnionej tzw. starej kwatery (kwatera i) składowiska odpadów, 3. Zakup specjalistycznego pojazdu o wysokim zgniocie do transportu odpadów. Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią Powstający w kompostowni kompost wykorzystywany będzie w rolnictwie, ogrodnictwie i do procesów rekultywacji. Kompost nie odpowiadający wymaganiom- nie nadający się do wykorzystania będzie deponowany lub odzyskiwany w II kwaterze składowiska odpadów. Kompostowanie prowadzone będzie w technologii pryzm statycznych napowietrzanych poprzez przerzucanie mechaniczną przerzucarką. Łączny, obszar przeznaczony pod kompostownię (teren utwardzony i uszczelniony) to 2325 m2 (bez dróg dojazdowych). Podjęte działania wpłyną znacząco na ograniczenie szkodliwego oddziaływania powstającego gazu składowiskowego. Przewiduje się, że Inwestycja ograniczy szkodliwe oddziaływanie składowiska na środowisko oraz umożliwi zagospodarowanie terenu zgodne z pierwotnym kierunkiem, jakim był las. Projekt wpisuje się w SUE RMB poprzez kategorię interwencji 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi. Zdjęcia lub wizualizacje Załącznik nr VII a do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 4 z 6

83 Przykład 5. Priorytet SRMB Priorytet III Region Morza Bałtyckiego jako obszar Dostępny i Atrakcyjny Obszar priorytetowy SRMB Projekt flagowy (tak/nie) Wzmocnienie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych Nie Priorytet, działanie, poddziałanie PO Oś Priorytetowa V. Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy Tytuł projektu Beneficjent Lider projektu flagowego (tak/nie) Data podpisania umowy podpisanej umowy (ogółem) podpisanej umowy (dofinansowanie UE) Przebudowa dróg gminnych łączących graniczne terminale przeładunkowe z drogą powiatową 145L Gmina Zalesie Nie r ,82 EUR (285812,62 PLN) ,91 EUR (14296,31 PLN) Okres realizacji projektu Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią r r. Celem projektu jest usprawnienie połączeń komunikacyjnych pomiędzy drogami krajowymi, powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Zalesie (opracowanie obejmuje odcinek dróg o całkowitej długości 4,85 km), który będzie w stanie zaspokoić rosnące potrzeby transportowe ludności i gospodarki regionu (połączenie z granicznymi terminalami przeładunkowymi). Zły stan techniczny, niedostateczne parametry oraz niski poziom bezpieczeństwa stanowi barierę utrudniającą rozwój społeczny i gospodarczy gminy Zalesie. Ponadto podnosi koszty użytkowania pojazdów, prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej, obniża efektywność działalności przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie gminy. Studium wykonalności dotyczy: budowy drogi gminnej nr 1755L Dobryń Duży Wólka Dobryńska od km + do km 3+285, budowy drogi gminnej nr 1743L Dobryń Kolonia Nowosiółki II etap o długości,8 km. Z realizacją projektu wiąże się podniesienie komfortu podróżowania (poprawa ogólnych warunków transportu) zarówno dla korzystających z usług transportu zbiorowego, jak również indywidualnego. Poza tym, projekt w przyszłości może sprzyjać rozwojowi turystycznemu gminy Zalesie (Rezerwat Dobryń ). Rezerwat częściowy Dobryń został utworzony na terenach leśnych siedliska olsu i lasu mieszanego - o powierzchni 85,28 ha (powierzchnia całkowita 87,66 ha). W drzewostanie dominują olcha oraz dąb, często ponad stuletnie. Penetracja dozwolona wyłącznie po wyznaczonych szlakach. Bezpośrednim i wymiernym efektem realizacji będzie budowa 4,85 km dróg gminnych, wykonanie 25 m obustronnego chodnika dla pieszych, nowych zjazdów do gospodarstw i przepustów oraz niezbędnego oznakowania drogi. Dzięki realizacji projektu 31,25ha terenów stanie się dostępnych pod inwestycje, nośność drogi będzie wynosiła 8 kn/oś, skróci się czas przejazdu o 11 min. Dzięki realizacji projektu 222 osób uzyska dostęp do infrastruktury drogowej. Projekt wpisuje się w SUE RMB poprzez kategorię interwencji 23 Drogi regionalne/lokalne. Zdjęcia lub wizualizacje Załącznik nr VII a do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 5 z 6

84 Przykład 6. Priorytet SRMB Priorytet III Region Morza Bałtyckiego jako obszar Dostępny i Atrakcyjny Obszar priorytetowy SRMB Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności Projekt flagowy (tak/nie) Nie Priorytet, działanie, poddziałanie PO Oś Priorytetowa VI. Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2. Energia przyjazna środowisku Tytuł projektu Beneficjent Lider projektu flagowego (tak/nie) Data podpisania umowy podpisanej umowy (ogółem) podpisanej umowy (dofinansowanie UE) Okres realizacji projektu Kotłownia wykorzystująca biomasę dla Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim Powiat Lubartowski Nie r ,82 EUR ( ,36 PLN) ,32 EUR ( ,4 PLN) r r. Przedmiotem projektu jest wymiana źródła ogrzewania ZS w Ostrowie Lubelskim poprzez instalację dwóch kotłów do Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią gazyfikacji biomasy i wytwarzania w nim ciepła. Wybrane do realizacji rozwiązanie techniczno-technologiczne spowoduje zwiększenie wydajności instalacji poprzez spalanie surowców organicznych w procesie pyrolizy i gazyfikacji z jednoczesnym zmniejszeniem zanieczyszczeń wydobywających się do środowiska. Przedmiotem inwestycji jest: -demontaż starego kotła, -wybudowanie nowozaprojektowanego budynku i montaż kotłów, -przemurowanie przewodów i instalacja nowych kominów, -dostawa i montaż jednostki cieplnej, -instalowanie infrastruktury okablowania, -roboty w zakresie instalacji elektrycznych, -budowa magazynu do składowania surowca. Efektem społeczno-gospodarczym projektu jest zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej regionu poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców objętych oddziaływaniem projektu oraz podniesienie konkurencyjności regionu poprzez poprawę stanu infrastruktury służącej produkcji energii pochodzącej ze źródeł alternatywnych. Realizacja projektu przyczyni się również do osiągnięcia licznych wymiernych i niewymiernych korzyści dla ZSZ w Ostrowie Lubelskim, dla społeczności lokalnej i całej powiatu lubartowskiego, zarówno w bliższej, jak i dalszej perspektywie. Istotny jest wpływ projektu przede wszystkim na podniesienie jakości edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym, co pozwoli lepiej przygotować młodzież z terenów wiejskich do kontynuacji nauki na poziomie wyższym. W dłuższej perspektywie wpłynie to na zwiększenie kapitału ludzkiego w powiecie i województwie. Ograniczenie wydatków w sferze użyteczności publicznej (dzięki budowie kotłowni i zmianie rodzaju stosowanego paliwa) prowadzi do racjonalnej gospodarki budżetem państwa i samorządów terytorialnych. Projekt wpisuje się w SUE RMB poprzez kategorię interwencji 41 Energia odnawialna: biomasa. Zdjęcia lub wizualizacje Załącznik nr VII a do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 6 z 6

85 Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: 27PL-161-PO-7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata Załącznik do sprawozdania nr: Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL za 211 r. Okres sprawozdawczy: od: do: Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata prowadziła działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości ogółu społeczności regionalnej w zakresie możliwości korzystania z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego, a tym samym ukazujące rolę UE w rozwoju społecznym i gospodarczym kraju/regionu. Działania były prowadzone zgodnie z Planem Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata (przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr XXVI/39/211 z dnia r.) oraz Rocznym Planem Działań informacyjnych i promocyjnych na 211 rok (przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr XXXIII/566/211 z dnia r. oraz zaktualizowanym uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr LXXI/1345/211 z dnia r.). Były one adresowane przede wszystkim do opinii publicznej, potencjalnych Beneficjentów, Beneficjentów oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Koncentrowały się na sześciu głównych obszarach: informacja, promocja, edukacja, Internet, ewaluacja, wymiana doświadczeń. Listę najważniejszych działań oraz ich szczegółowy opis przedstawia poniższa tabela. Lp. Nazwa działania Opis działania INFORMACJA IZ RPO WL 1. Punkty Informacyjne W okresie sprawozdawczym Punkty Informacyjne RPO WL zlokalizowane w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego w Lublinie oraz w filiach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu odwiedziło łącnie 1795 Beneficjentów. Ponadto punkty udzieliły 278 odpowiedzi na pytania przekazane za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej oraz przeprowadziły 2373 rozmowy telefoniczne. Działalność Punktów Informacyjnych RPO WL skierowana jest do Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata IP II RPO WL W okresie sprawozdawczym Punkt Informacyjny LAWP udzielił Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 1

86 744 odpowiedzi na zapytania pisemne (wpływające drogą mailową, bądź zapytania przesłane pocztą tradycyjną). Osobiście punkt informacyjny odwiedziło 1439 osób. W drugim półroczu 211 r. udzielono także 8648 informacji telefonicznych. Działalność Punktu Informacyjnego LAWP skierowana jest do Beneficjentów oraz potencjalnych Beneficjentów (głównie przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata PROMOCJA IZ RPO WL Elementami wspierającymi kampanię były: Konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych na temat Regionalnego Programu Operacyjnego (szerzej konkurs został opisany w pkt. 6 Informacje dodatkowe), Publikacje w piśmie Samorządu Województwa Lubelskiego pt. Lubelskie.pl, Produkcja 6 spotów promujących projekty z województwa lubelskiego podczas Tygodnia Miast i Regionów Open Days 211, zorganizowanego w Brukseli. 2. Kampania promocyjnowizerunkowa o szerokim zasięgu / Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu W okresie sprawozdawczym Samorząd Województwa Lubelskiego wydawał własne pismo pt. Lubelskie.pl. Periodyk formatu A3 ukazywał się w formie wkładki (insertu) do dzienników i tygodników wydawanych w województwie lubelskim: Dzienniku Wschodnim, Kurierze Lubelskim, Gazecie Wyborczej Lublin, Tygodniku Zamojskim, Nowym Tygodniu Tygodniku Lokalnym w Chełmie oraz Wspólnocie wydawanej w Radzyniu Podlaskim. Każdy numer zawierał informacje nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. IZ RPO współfinansowała jedną stronę periodyku. Na jej łamach publikowane były m.in. artykuły dotyczące projektów zrealizowanych z RPO (tzw. dobrych praktyk), informacje o naborach wniosków oraz materiały na temat przyszłego okresu programowania w latach Własne strony posiadały również: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Rozwój Obszarów Wiejskich, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich oraz Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich. Wersje elektroniczne gazety dostępne są na stronie internetowej Województwa Lubelskiego pod adresem: IZ RPO zleciła także opracowanie i produkcję 6 spotów promujących projekty, które zostały zaprezentowane w Brukseli, podczas IX Tygodnia Miast i Regionów Open Days 211. Filmy dotyczyły następujących projektów: Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu, Rowerem przez krainę Lewarta, Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu, Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 2

87 Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym, Konserwacja najcenniejszych zabytków Lublina Kaplicy Trójcy Świętej i zabudowy wzgórza zamkowego oraz Bramy Krakowskiej, Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach wraz z obiektami towarzyszącymi. Wszystkie spoty można obejrzeć na kanale RPO WL w serwisie You Tube ( oraz na stronie internetowej programu pod adresem: W I półroczu 211 r. IZ RPO zorganizowała konkurs internetowy pn. RPO wiele projektów, jedna Lubelszczyzna, na najpopularniejszy projekt w województwie lubelskim zrealizowany dzięki funduszom europejskim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Opis dobrej praktyki został zamieszczony w pkt. 6 Informacje dodatkowe. Obok wymienionych działań IZ RPO stale współpracuje z mediami lokalnymi i ogólnokrajowymi informując je o bieżącej realizacji programu. Instytucja Zarządzająca RPO WL korzysta również z profesjonalnej usługi monitoringu mediów świadczonej przez Instytut Monitorowania Mediów Sp. z o.o. w Warszawie. IP II RPO WL W okresie sprawozdawczym LAWP w Lublinie przeprowadziła kampanię informacyjno promocyjną, w ramach której zrealizowano: II edycję konkursu Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego 211, promocję w prasie lokalnej (Dziennik Wschodni) oraz internetowym wydaniu tej gazety. Szczegółowy opis konkursu znajduje się w pkt. 6 Informacje dodatkowe. Ponadto Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości zorganizowała konferencję prasową nt. zmian w dotacjach unijnych dla biznesu. Zrealizowano także 2 filmy promocyjne w TVP Lublin, dotyczące działań 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach i 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo (emisja filmu dotyczącego działania 1.7 trwała do r.). Spoty miały zachęcić potencjalnych Beneficjentów do aplikowania o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w konkursach dedykowanych ww. działaniom. Ponadto IP II na bieżąco przesyłała komunikaty do mediów na temat ważnych wydarzeń związanych z realizowanymi zadaniami statutowymi instytucji, a więc z wdrażaniem I i II Osi Priorytetowej RPO WL , np. komunikaty o rozpoczęciu naboru wniosków, informacje na temat Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 3

88 możliwości uzyskania dotacji unijnych w ramach I i II Osi RPO WL czy stanu wdrażania I i II Osi RPO WL IZ RPO WL 3. Kampania promocyjnowizerunkowa o szerokim zasięgu (IZ RPO WL) W 211 r. IZ RPO WL przeprowadziła kampanię o szerokim zasięgu pn. Lubelskie jasne, że do przodu. Opis dobrej praktyki został umieszczony w pkt. 6 Informacje dodatkowe Kampania informacyjnopromocyjna o szerokim zasięgu (IP II) Przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych (m.in. aktualnych podręczników, broszur, folderów, biuletynów tematycznych i innych publikacji na temat RPO WL na lata ) IP II RPO WL W okresie sprawozdawczym LAWP w Lublinie przeprowadziła kampanię informacyjno promocyjną, w ramach której zrealizowano: II edycję konkursu Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego 211, promocję w prasie lokalnej (Dziennik Wschodni) oraz internetowym wydaniu tej gazety. Szczegółowy opis konkursu znajduje się w pkt. 6 Informacje dodatkowe. Ponadto Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości zorganizowała konferencję prasową nt. zmian w dotacjach unijnych dla biznesu. Zrealizowano także 2 filmy promocyjne w TVP Lublin, dotyczące działań 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach i 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo (emisja filmu dotyczącego działania 1.7 trwała do r.). Spoty miały zachęcić potencjalnych Beneficjentów do aplikowania o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w konkursach dedykowanych ww. działaniom. Ponadto IP II na bieżąco przesyłała komunikaty do mediów na temat ważnych wydarzeń związanych z realizowanymi zadaniami statutowymi instytucji, a więc z wdrażaniem I i II Osi Priorytetowej RPO WL , np. komunikaty o rozpoczęciu naboru wniosków, informacje na temat możliwości uzyskania dotacji unijnych w ramach I i II Osi RPO WL czy stanu wdrażania I i II Osi RPO WL IZ RPO WL W okresie sprawozdawczym IZ RPO WL zleciła przygotowanie następujących materiałów informacyjno-promocyjnych: 1. Gadżety Regionalnego Programu Operacyjnego cz. 1 (38 85 ): Długopis 6, Pióro kulkowe 3, Pióro wieczne 15, Długopis z miarką 1, Ołówek wariant 1 1, Ołówek wariant 2 6, Ołówki z dziecięcym wykończeniem 2, Piłka plażowa 1, Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 4

89 Kubek wariant 1 1, Kubek wariant 2 6, Parasol 3 Pendrive metalowy 3, Pendrive skórzany 3, Torba ekologiczna 5, Baloniki reklamowe 4, Zawieszka odblaskowa miękka 5, Kredki dziecięce 1, Plasterki opatrunkowe 2, Zakreślacz Gadżety Regionalnego Programu Operacyjnego cz. 2 (26 3 ): Plan lekcji 5, Zawieszka zapachowa 5, Zapałki reklamowe 5, Teczki przeźroczyste na zatrzask z notesem wewnątrz 1, Teczka na dokumenty wariant 1 1, Teczka na dokumenty wariant 2 5, Teczka okazjonalna 3, Chusteczki higieniczne 1, Torebka papierowa 5, Biuwar na biurko 5, Torba papierowa 5, Notes na biurko 1, Puzzle dziecięce Ulotki informacyjne na temat 6 projektów promowanych podczas Tygodnia Miast i Regionów Open Days 211 (1 2 egz.). 4. Materiały promujące Regionalny Program Operacyjny wśród najmłodszych mieszkańców województwa lubelskiego (8 sztuk): Zakładki książkowe 3, Broszura informacyjna dla dzieci Druk kartek świątecznych (1 ) 6. Biuletyn Lubelski Informator Unijny Puls Regionu (2 egz.). Szczegółowy opis zadania został opublikowany w pkt. 6 Informacje dodatkowe. 7. Katalog RPO wiele projektów, jedna Lubelszczyzna, promujący projekty nagrodzone w konkursie na najpopularniejszy projekt w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego zorganizowanym w I półroczu 211 r. pod tym samym tytułem (5 egz.). 8. Materiały drukowane związane z konkursem plastycznym RPO zmienia przyszłość - namaluj swój świat (16 26): 15 ulotek informujących o konkursie, 7 plakatów informujących o konkursie, Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 5

90 16 dyplomów dla zwycięskich szkół i dzieci biorących udział w konkursie, 4 zaproszeń do udziału w konkursie i w konferencji prasowej podsumowującej zmagania szkół. 9. Gadżety dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym RPO zmienia przyszłość - namaluj swój świat (6): Zestaw ekologicznych gier/układanek edukacyjnych - 15, Pluszowy pojemnik na długopisy - 15, Dziecięca skakanka - 15, Świnka skarbonka Wizytówki dla pracowników Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego (3 9 ) 11. Wykonanie oznakowania powierzchni szklanej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, przy ul. Czechowskiej 19 w Lublinie. Reklama zawiera informacje dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego. 12. Wykonanie oznakowania siedziby Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego (obecnie Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego), m.in. wykonanie metalowej konstrukcji, montaż tablic informacyjnych i opłacenie najmu gruntu pod konstrukcję. 13. Oznakowanie wylizingowanych 2 samochodów służbowych na potrzeby RPO WL. 14. Wykonanie zewnętrznych materiałów reklamowych (rollup ów -1, namiotów reklamowych - 2, balonu reklamowego - 1, pompowanej bramy reklamowej - 1, stojaków na foldery - 3 oraz proporczyków - 9 ). IZ RPO WL opłaciła również wykonanie sesji zdjęciowej projektów zrealizowanych przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (6 inwestycji). IP II RPO WL 6. Przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych (IP II) W okresie sprawozdawczym LAWP zleciła druk Poradnika Beneficjenta, czyli jak prawidłowo realizować projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach I i II Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w nakładzie 6 Ponadto wydrukowana została ulotka informacyjna dotycząca Działania 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii - Schemat A w nakładzie 4 egz. Ulotka była dystrybuowana w formie insertu do jednego z wydań Gazety Wyborczej Lublin. Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 6

91 Szkolenia w zakresie wdrażania projektów dla RPO WL na lata Szkolenie Zamówienia publiczne związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE 3. Szkolenie Praktyczne aspekty procedury OOŚ dobre i złe przykłady 4. Szkolenie Proces budowlany w świetle ustawy Prawo budowlane 5. Szkolenie Proces inwestycyjny w formule zaprojektuj i wybuduj 6. Szkolenia Pomoc publiczna w realizacji projektów III VIIII Osi Priorytetowej RPO WL 7. Szkolenie Studium wykonalności analiza finansowa i ekonomiczna Szkolenia dla Beneficjentów I i II Osi Priorytetowej EDUKACJA IZ RPO W okresie sprawozdawczym IZ RPO WL przeprowadziła 7 szkoleń: Proces budowlany w świetle ustawy Prawo budowlane (w szkoleniu uczestniczyło 145 osób, w tym 58 kobiet i 87 mężczyzn); Studium wykonalności analiza finansowa i ekonomiczna (w szkoleniu uczestniczyło 87 osób, w tym 5 kobiet i 37 mężczyzn); Pomoc publiczna w realizacji projektów od III do VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata (w szkoleniu uczestniczyło 69 osób, w tym 41 kobiet i 28 mężczyzn); Zamówienia publiczne związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE (w szkoleniu uczestniczyły 144 osoby, w tym 78 kobiet i 66 mężczyzn); Cykl szkoleń w zakresie wdrażania projektów dla RPO WL na lata (w szkoleniu uczestniczyło 143 osoby, w tym 81 kobiet i 62 mężczyzn); Przebieg procesu inwestycyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj (w szkoleniu uczestniczyło 142 osoby, w tym 63 kobiety i 79 mężczyzn); Praktyczne aspekty procedury OOŚ dobre i złe przykłady (w szkoleniu uczestniczyło 19 osób, w tym 71 kobiet i 38 mężczyzn). W szkoleniach zorganizowanych przez IZ RPO w 211r. przeszkolonych zostało łącznie 839 osób, w tym 442 kobiety i 397 mężczyzn. Przygotowywana przez IZ RPO WL tematyka szkoleń adresowana jest zarówno do Beneficjentów, jaki i potencjalnych Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata IP II RPO Od 1 stycznia do 31 grudnia 211 r. IP II zorganizowała 9 szkoleń, w których uczestniczyło łącznie 419 osób, w tym 272 kobiety i 147 mężczyzn. Szkolenia dotyczyły możliwości uzyskania dofinansowania w ramach I i II Osi RPO WL, jak również tematyki związanej z rozliczaniem dotacji unijnej w ramach I i II Osi RPO WL: Szkolenie z zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata (w szkoleniu uczestniczyły 53 osoby, w tym 26 kobiet i 27 mężczyzn); Szkolenie z zasad poprawnego wypełniania wniosku o płatność Jak rozliczyć dotację (w szkoleniu uczestniczyło 57 osób, w tym 37 kobiet i 2 mężczyzn); Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 7

92 9. Organizacja konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań na temat RPO WL na lata (IZ RPO) Szkolenie z zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata (w szkoleniu uczestniczyło 7 osób, w tym 44 kobiety i 26 mężczyzn); Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów działania 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo oraz działania 2.4 Marketing gospodarczy Schemat A w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata dwa odrębne szkolenia skierowane do dwóch grup Beneficjentów, przeprowadzone w tym samym terminie (w szkoleniu uczestniczyły 42 osoby, w tym 28 kobiet i 14 mężczyzn); Szkolenia z zasad poprawnego wypełniania wniosku o płatność Jak rozliczyć dotację unijną? (w szkoleniu uczestniczyło 129 osób, w tym 91 kobiet i 38 mężczyzn) - były adresowane do odrębnych grup Beneficjentów, stąd zostały uznane za dwa odrębne szkolenia, mimo że dotyczyły tożsamej tematyki; Szkolenie z zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 1.4 Schemat A Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata (w szkoleniu uczestniczyło 52 osoby, w tym 33 kobiety i 19 mężczyzn); Szkolenie z zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Schemat B Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata (w szkoleniu uczestniczyło 16 osób, w tym 13 kobiet i 3 mężczyzn). Zakres szkoleń Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie odpowiada potrzebom zarówno Beneficjentów, jaki i potencjalnych Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata IZ RPO WL 22 kwietnia br. IZ RPO WL zorganizował konferencję dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pt. Wyzwania rozwojowe Lubelszczyzny w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego i nowej perspektywy finansowej. Patronat nad konferencją objęła Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego. Opis dobrej praktyki został zamieszczony w pkt. nr 6 Informacje dodatkowe. Ponadto IZ RPO zorganizowała spotkanie dla laureatów konkursu plastycznego RPO zmienia przyszłość - namaluj swój świat. Podczas spotkania Krzysztof Hetman, marszałek Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 8

93 Organizacja konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań na temat RPO WL na lata (IP II) Administrowanie podstrony portalu województwa lubelskiego, wręczył 4 samorządowcom i przedstawicielom zwycięskich szkół interaktywne zestawy edukacyjne oraz drobne upominki dla dzieci biorących udział w konkursie. W spotkaniu uczestniczyło 4 osób. Przedstawiciele IZ RPO uczestniczyli także w kilku konferencjach / spotkaniach / warsztatach w roli prelegentów i ekspertów. IP II RPO WL W 211 r. LAWP była organizatorem jednego spotkania dla przedstawicieli Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich województwa lubelskiego oraz Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług dla MSP. Tematyka spotkania obejmowała m.in. zmiany w dokumentacji konkursowej do działania 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii - Schemat A. Uczestniczyło w nim 7 osób. Ponadto w okresie sprawozdawczym przedstawiciele IP II uczestniczyli w kilkunastu spotkaniach i konferencjach, w których występowali w roli prelegentów. INTERNET IZ RPO W okresie sprawozdawczym IZ RPO WL zleciła modernizację i aktualizację serwisu Mapę Projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego funkcjonującego w ramach strony internetowej Opis dobrej praktyki został zamieszczony w pkt. nr 6 Informacje dodatkowe. IZ RPO wprowadziła także zmiany na oficjalnej stronie programu. W ramach modernizacji wykonano m.in.: zmianę layout u witryny poprzez wymianę flash a na stronie głównej. Po otwarciu serwisu prezentowane są fotografie zrealizowanych projektów w ramach RPO WL. Zdjęcia zmieniają się cykliczne w równych odstępach czasu. Każda z głównych zakładek wortalu ma własny flash, składający się z różnych fotografii, wersję strony dla osób niedowidzących, moduł do oceny strony, zakładkę Czaty spotkania z ekspertami, w której rejestrowane będą rozmowy z pracownikami IZ RPO dotyczące wdrażania programu, ankietę na temat potrzeb szkoleniowych dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego, rozbudowę wyszukiwarki (m.in. zmiana konfiguracji wyszukiwania informacji), filtr w module FAQ (możliwość odfiltrowania pytań według Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 9

94 Administrowanie portalu Stworzenie sieci wymiany informacji w celu wymiany doświadczeń i propagowania dobrych wzorów (IZ RPO i IP II) podziału na konkretne działania), identyfikację osób odpowiedzialnych za podwieszanie informacji w portalu (w dziale Aktualności, obok danych osób podwieszających informacje, dodatkowo pojawia się data i godzina wytworzenia informacji), zapewniono także usługę hostingowi strony na 212 rok. Informacje umieszczane w zasobach wortalu Regionalnego Programu Operacyjnego adresowane są do Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Wortal posiada specjalną zakładkę pn. Przewodnik RPO, w której podmioty i instytucje ubiegające się o wsparcie z RPO mogą znaleźć dokładne dane dotyczące procesu aplikacyjnego, zestawienia obszarów, w których można starać się o unijne dofinansowanie, kwot zarezerwowanych na poszczególne priorytety itp. IP II RPO W 211 r. LAWP opłaciła utrzymanie domeny Portal Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie dedykowany jest zarówno Beneficjentom, jak i potencjalnym Beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata WYMIANA DOŚWIADCZEŃ IZ RPO WL W okresie sprawozdawczym IZ RPO nie zorganizowała spotkania związanego z wymianą doświadczeń. Natomiast w ramach niniejszego zadania finansowane były wyjazdy służbowe (krajowe i zagraniczne) pracowników IZ RPO na spotkania, konferencje, warsztaty stanowiące forum wymiany informacji i doświadczeń dotyczące m.in. promocji dobrych praktyk (np. IV Forum Funduszy Europejskich w Warszawie, Spotkania Grupy Sterującej ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich działającej przy IK NSRO, Tydzień Miast i Regionów Open Days 211 w Brukseli). IP II RPO LAWP nie zorganizowała w okresie sprawozdawczym spotkania dotyczącego tworzenia sieci wymiany doświadczeń. Jej przedstawiciele uczestniczyli natomiast w spotkaniu Instytucji Pośredniczących II stopnia z całego kraju, zorganizowanym w Białymstoku. 14. Grupy Robocze IZ RPO i IP II RPO W okresie sprawozdawczym IZ RPO WL wspólnie z IP II zorganizowały łącznie 5 spotkań Grupy Roboczej (11.2., 8.3., 9.5., oraz r.). * W sprawozdaniu za I półrocze 211 r. błędnie wskazano liczbę spotkań grup roboczych. Zamiast trzech spotkań wpisano dwa. Zabrakło posiedzenia z r. UWAGA: Nazwy działań oraz ich opisy powinny ć na nazwach działań i opisach zawartych w tabeli nr 1, znajdującej się w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych. Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 1

95 2. Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych 1 Obszar Wskaźnik Jednostka Rok Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja Liczba punktów informacyjnych RPD IP PK 5 Realizacja Punkty kontaktowe Liczba osób odwiedzających punkty 1 osoby RPD IP (12 osób dla każdego z punktów) PK 1 osób w każdym z punktów Liczba odpowiedzi udzielanych drogą elektroniczną 1 Realizacja RPD IP (15 osób dla każdego z punktów) PK 7 odpowiedzi w każdym z punktów 1) Jeśli ilość danych uniemożliwia wypełnienie tabeli w sprawozdaniu, należy załączyć dodatkową tabelę w formacie xls. Jeśli dane dotyczące wskaźników nie są dostępne, należy zaznaczyć kiedy będą możliwe do zaprezentowania (w polu Komentarz ). 2 powinna zostać podana w ujęciu rocznym, jak w załączniku nr 1 do Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych oraz dla całego okresu programowania tak, jak został określony w dokumentach programowych (wskazane podanie danych szacowanych na lata: 21, 213, 215). Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 11

96 Realizacja Liczba odpowiedzi udzielanych drogą telefoniczną RPD IP (12 osób rocznie dla każdego z punktów) PK 5 odpowiedzi w każdym z punktów Kampania informacyjno-promocyjna Liczba kampanii informacyjnopromocyjnych Realizacja URPO 3 RPD IP URPO 9 - URPO 1 PK 7 (kampanii przeprowadzo nych przez IZ RPO) Realizacja Edukacja Liczba zorganizowanyc h szkoleń URPO 8 RPD IP URPO 25 - URPO 25 PK 7 Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 12

97 Realizacja Liczba osób uczestniczących w szkoleniach osoby URPO 1 5 RPD IP URPO 5 - URPO 5 PK 15 Konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje Liczba zorganizowanyc h konferencji, seminariów, warsztatów i innych rodzajów spotkań Liczba osób uczestniczących w w/w spotkaniach osoby Realizacji Realizacja RPD IP RPD IP PK 7 PK 4 Serwisy internetowe Liczba odwiedzin portalu lubelskie.pl Liczba odwiedzin portalu lubelskie.pl Realizacja Realizacja RPD IP URPO tylko dla URPO tylko dla PK URPO tylko dla Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 13

98 ie.pl 1 ie.pl 3 skie.pl 3 5 RPD IP PK 5 Newsletter Liczba wysłanych wiadomości (łącznie stron lubelskie.pl i lubelskie.pl) 2 Realizacja Realizacja RPD IP PK 1 Liczba subskrybentów newslettera RPD IP PK 7 Realizacja * 63 Publikacje Liczba tytułów/ numerów publikacji RPD IP PK 6 Wolumen egzemplarzy egz. Realizacja * Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 14

99 wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych itp RPD IP PK 5 Realizacja Wymiana doświadczeń Liczba grup roboczych Liczba spotkań grup roboczych RPD IP Realizacja ** RPD IP PK 1 PK 3 Badania ewaluacyjne Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych Realizacja RPD IP PK 5 Materiały informacyjnopromocyjne Liczba rodzajów wszystkich materiałów Realizacja *** RPD IP PK 25 łącznie dla IZ RPO i IP II Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 15

100 Realizacja *** 94 Liczba wydanych materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych RPD IP PK 3 łącznie dla IZ RPO i IP II 1 Obecnie w ramach RPO WL funkcjonuje pięć Punktów Informacyjnych. Dwa punkty zlokalizowane zostały w Lublinie (Punkt Informacyjny IZ RPO WL, Punkt Informacyjny IP II w Lublinie). Natomiast trzy kolejne punkty, znajdujące się w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, tworzą sieć lokalnych punktów informacyjnych. Z chwilą utworzenia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, lokalne punkty RPO zostały włączone do nowego systemu punktów informacyjnych w Polsce, jednocześnie pozostając w sieci punktów RPO WL. Dane dotyczące wskaźników Liczba punktów informacyjnych, Liczba osób odwiedzających punkty, Liczba odpowiedzi udzielanych drogą elektroniczną oraz Liczba odpowiedzi udzielanych drogą telefoniczną dotyczą ww. punktów informacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Ze względu na uruchomienie zmodernizowanego serwisu internetowego w grudniu 28 roku, a także w związku z usunięciem baz danych IZ RPO WL nie jest w stanie dokładne określić liczby wysłanych wiadomości. Komentarz 3 Liczba nowych subskrybentów newslettera IZ RPO WL jest niemożliwa do określenia ze względu na brak narzędzi służących do mierzenia niniejszego parametru. * Skorygowano wartość wskaźnika Liczba spotkań grup roboczych w I półroczu 211 r. ** W związku z aktualizacją Rocznego Planu Działań informacyjnych i promocyjnych na 211 r. zmieniono wartości wskaźników: Liczba tytułów/ numerów publikacji i Wolumen egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur, ulotek informacyjnych itp. W sprawozdaniu za I półrocze 211 r. ujęto w ramach ww. wskaźników wykonanie druku kartek świątecznych. Po aktualizacji RPD IiP zakwalifikowano je do materiałów informacyjno-promocyjnych, nie zaś do publikacji. Niniejsza zmiana spowodowała pomniejszenie wartości dwóch powyższych wskaźników i ujęcie tych wartości w dwóch innych wskaźnikach: Liczba rodzajów wszystkich materiałów oraz Liczba wydanych materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych. *** Wobec zmian opisanych wyżej skorygowano wartość wskaźników: Liczba rodzajów wszystkich materiałów oraz Liczba wydanych materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych w rubryce dotyczącej pierwszego półrocza 211 r. UWAGA: Nazwy działań oraz wskaźników powinny być tożsame z nazwami działań i wskaźników zawartymi w załączniku nr 1 do Rocznego planu działań informacyjnych ipromocyjnych. Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 16

101 3. Informacja nt. udostępnienia listy Beneficjentów Instytucja Zarządzająca opublikowała listę Beneficjentów programu, zawierającą nazwy Beneficjentów, tytuły operacji oraz wielkość wkładu publicznego / wkładu publicznego w części odpowiadającej KE i budżetowi państwa* w Internecie pod adresem/adresami: i W okresie sprawozdawczym lista Beneficjentów była aktualizowana 69 razy. * niepotrzebne skreślić 4. Informacja nt. współpracy IZ PO/RPO z podmiotami wymienionymi w Art. 5 ust. 3 Rozp. 1828/26. Prowadząc działania informacyjne, promocyjne oraz szkoleniowe w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca lub instytucja wykonująca zadania w jej imieniu współpracowała z następującymi podmiotami określonymi w Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/26: Władze krajowe, regionalne lub lokalne oraz agencje rozwoju Partnerzy społeczni i gospodarczy Organizacje przedsiębiorców Przedstawicielstwo KE w Polsce Stowarzyszenia handlowe i zawodowe Organizacje pozarządowe Centra informacji europejskiej Instytucje oświatowe 5. Informacje nt. analizy i oceny prowadzonych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych 5.1. Czy w okresie sprawozdawczym były prowadzone badania ewaluacyjne dotyczące skuteczności i efektywności realizowanych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych? Tak Nie 5.2. W wyniku przeprowadzonej oceny działań lub analizy informacji zwrotnych Instytucja Zarządzająca podjęła następujące działania usprawniające: A... B... C Czy w wyniku przeprowadzonej oceny działań, analizy informacji zwrotnych lub z innych powodów Instytucja Zarządzająca planuje dokonać modyfikacji Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych lub Planu komunikacji programu operacyjnego? Tak Nie Nie dotyczy 5.4. Zakres planowanych modyfikacji rocznego planu działań lub Planu komunikacji obejmuje (np. grupy docelowe, do których należy wzmocnić przekaz; rezygnacja z istniejącego lub wybór nowego narzędzia/kanału komunikacji): Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 17

102 A. Zmiana zapisów pkt. IX Indykatywny budżet w podziale na poszczególne lata, B. Modyfikacja zapisów pkt. V Grupy docelowe, C. Redakcja techniczna (np. zmiana nazwy departamentu wykonującego zadania IZ RPO z Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego na Departament Regionalnego Programu Operacyjnego) Planowane modyfikacje wynikają z następujących przyczyn: A. Zmiany montażu finansowego przedsięwzięć finansowanych z działania 9.2 Informacja i promocja RPO wynikająca z zakończenia renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego z Komisją Europejską (14 grudnia 211 r.). IZ RPO uzyskała zgodę na pokrycie wydatków związanych z realizacją działań informacyjno-promocyjnych w 1% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi IX Pomoc Techniczna, Działania 9.2 Informacja i promocja RPO. Poprzedni montaż finansowy opierał się na proporcji: 85% (EFRR) i 15% (budżet województwa), B. Zmiana grup roboczych wiąże się z dostosowaniem Planu Komunikacji RPO do Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata (wersja z 2 września 211 r.), C. Aktualizacji informacji i danych zawartych w dokumencie Czy w trakcie prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych Instytucja Zarządzająca zidentyfikowała istotne zagrożenia dla realizacji Rocznego planu działań lub Planu komunikacji? Tak Nie 5.7. Zidentyfikowane istotne zagrożenia dotyczą: A... B... C Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe wszystkie informacje, które nie zostały podane w pkt. 1 5, a których podanie IZ uzna za celowe, dotyczące: - sposobu, w jaki w danym okresie sprawozdawczym właściwe instytucje na wszystkich szczeblach wdrażania programu wywiązywały się z zobowiązań w zakresie informacji i komunikacji; - typów przeprowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych; - sposobu koordynacji i zapewnienia komplementarności działań informacyjnych pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie, w odniesieniu do realizacji strategii komunikacji; - innych zagadnień. Opis realizowanych działań powinien wyróżniać działania skierowane do potencjalnych Beneficjentów (partnerzy społeczni i ekonomiczni, organizacje pozarządowe, instytucje promujące równość szans kobiet i mężczyzn) oraz szerokiej opinii publicznej. Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 18

103 OPIS DOBRYCH PRAKTYK: PROMOCJA, KAMPANIA PROMOCYJNO-WIZERUNKOWA O SZEROKIM ZASIĘGU, KAMPANIA POD HASŁEM LUBELSKIE JASNE, ŻE DO PRZODU. TŁO Rozpoznawalność marki Regionalnego Programu Operacyjnego wśród mieszkańców województwa lubelskiego oraz informowanie o efektach realizacji programu stanowią najważniejsze priorytety działań promocyjnych prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego. Konieczność realizacji kampanii promocyjnej wynika z obowiązków nałożonych na IZ RPO. Ramy prowadzonych działań określane są w Planie Komunikacji RPO WL oraz Rocznym Planie Działań informacyjnych i promocyjnych RPO WL, podlegających akceptacji i ocenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wypełnianie obowiązku informowania i promocji RPO jest weryfikowane zarówno przez MRR jak i Komisję Europejską, poprzez składanie corocznych sprawozdań z realizacji RPO. Wykorzystywanie funduszy europejskich stanowi istotną szansę dla regionu, dzięki czemu rośnie jego potencjał inwestycyjny, gospodarczy oraz atrakcyjność w odniesieniu do infrastruktury, czy poziomu życia jego mieszkańców. Jednak wciąż niska jest świadomość społeczna związana z korzyściami, jakie niesie ze sobą wykorzystanie środków europejskich, w tym środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Sposobem na zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat efektów RPO w województwie lubelskim była kampanii promocyjnej, podkreślającej rolę projektów współfinansowanych w ramach RPO oraz korzyści płynących z tego programu dla województwa. Realizatorami kampanii były firmy ECORYS Polska Sp. z o.o, Media On Sp. z o.o. oraz Red Branch Polska Sp. z o.o. Billboard wykorzystany podczas kampanii RPO. Twarzą kampanii był lubelski muzyk hiphopowy Tomasz Dolar Dymek CZAS Kampania rozpoczęła się w sierpniu 211 r. i trwała przez trzy miesiące (do końca października 211 r.) Mieszkańcy województwa mieli okazję zobaczyć w kinach ciekawe produkcje reklamowe, odchodzące nieco od zwyczajowej sztywnej konwencji spotów współfinansowanych z funduszy unijnych. Przekaz kampanii obecny był również w radiu, Internecie oraz na billboardach i autobusach. Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 19

104 CELE KAMPANII Celem głównym kampanii jest podtrzymanie pozytywnego wizerunku marki Regionalnego Programu Operacyjnego. Cele szczegółowe: Informowanie mieszkańców województwa lubelskiego o efektach wdrażania RPO WL w zaawansowanej fazie jego realizacji, Zwiększenie rozpoznawalności projektów zrealizowanych przy współudziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego wśród opinii publicznej, Zwiększenie świadomości społeczeństwa o roli funduszy europejskich w wyrównywaniu różnic w poziomie życia poszczególnych regionów Unii Europejskiej w perspektywie ich najbliższego otoczenia, Uświadomienie mieszkańcom województwa ich pozycji, jako ostatecznych odbiorców rezultatów realizacji projektów, a także wpływu projektów na ich życie, Zwiększenie rozpoznawalności RPO jako programu, z którego współfinansowane są projekty infrastrukturalne. GRUPY DOCELOWE Młodzież (wiek 18-3), Odbiorcy rezultatów. NARZĘDZIA I NOŚNIKI KAMPANII Tym, co odróżniało przekaz od innych podobnych przedsięwzięć, było zaangażowanie w kampanię znanego w środowisku młodych osób (18-3 lat) muzyka hiphopowego Tomasza Dymka, występującego pod pseudonimem Dolar. Młodzież korzysta z efektów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie lubelskim, wiąże swoją przyszłość z rozwijającym się regionem, widzi w nim szansę rozwoju dla siebie oraz optymistycznie patrzy w przyszłość. Młodzi ludzie byli bohaterami spotu reklamującego RPO, zrealizowanego w rytmie wpadającej w ucho, autorskiej piosenki hop-hopowej, pt. To jest RPO z Lublina, stworzonej przez Dolara specjalnie na potrzeby kampanii. Tekst utworu To jest RPO z Lublina Wiesz na niebie widać słońce, jest jak zawsze jasne My stawiamy dziś na koncept żeby robić swoje pasje A ty sam nie pozwól by dopadła Cię marność R jak Rozwój, P to przyszłość, O jak Otwartość Nie ma co dłużej zwlekać, pora brać się do działania My nie chcemy więcej czekać, tylko żyć od rana Chcemy być w tych zmianach, żeby dbać o przyszłość Bo to dziś jest dla nas, jeśli zadziałamy szybko Zobacz jak to się rozwija, jak uwierzyłeś w jutro Pozytywnie tu nawijam i nie daję się smutkom Powiem dziś wam krótko cieszymy się życiem No bo co by się nie działo, czujemy się znakomicie Spełniaj więc swoje marzenia, żyj i pracuj co dzień Jeszcze dużo do zrobienia, ale coś Wam powiem Każdy dzień daje nam uśmiech, żeby nie być smutnym Wiesz kto nam w tym pomaga RPO Lublin. Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 2

105 Chodź zabiorę Cię tam, gdzie jest uśmiech po zenit Chcę pokazać Ci plan, żeby wszystko zmienić Otwórz głowę, żeby pomysł zamienić w sukces Popatrz jak to robię, aby lepiej było wkrótce Mamy plany i marzenie, technologie i wartości, To jest głos pokolenia co wybiera możliwości Bo stawiamy tu na pasję, którą słychać w rymach Wszystko staje się jasne, RPO z Lublina. Każdy dzień daje szansę, by coś zrobić zaraz Mieć pomysły własne, bo wystarczy się postarać Moje miejsce, mój przekaz, poczuj jego klimat Otwórz się na rozwój, to jest RPO z Lublina Szczegółowe zestawienie nośników kampanii: Spot kinowy - emitowany w siedmiu kinach na terenie województwa lubelskiego (Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Lublinie, Puławach, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu), przed wybranymi seansami. Format reklamy: spot 3 sek. Spoty radiowe - kampania radiowa została zaplanowana w stacjach o najlepszej słuchalności w województwie lubelskim: Polskim Radiu Lublin, Złote Przeboje Puls Lublin, ESKA Lublin, ESKA Zamość. Format reklamy: spot 3 sek. W ramach dodatkowych działań spoty radiowe można było usłyszeć także w dwóch lokalnych radiostacjach, których odbiorcami są głównie studenci: Radiu Centrum Lublin oraz Radiu Free Lublin. Łącznie wyemitowano 42 spotów radiowych. Internet - kampania internetowa prowadzona była w regionalnych serwisach informacyjnych: gazeta.pl - sekcja Lublin, dziennikwschodni.pl, kurier lubelski.pl oraz w ogólnopolskim portalu WP.pl z geolokalizacją na województwo lubelskie (screeny poniżej). Format reklamy: 4 banery internetowe. Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 21

106 Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 22

107 Elementami kampanii, związanymi z działaniami w Internecie, były: specjalny serwis kampanii (funkcjonujący jako podstrona wortalu RPO WL), dostępny pod adresem: oraz FANPAGE w portalu społecznościowym Facebook (screen poniżej). Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 23

108 Na stronie internetowej kampanii można było m.in. posłuchać radiowego klipu To jest RPO z Lublina, autorstwa Tomasza Dolara Dymka, obejrzeć spot kampanii emitowany w kinach, zobaczyć film z produkcji spotu, relacje z eventów towarzyszących kampanii oraz galerię zdjęć z wybranymi projektami, zrealizowanymi dzięki funduszom europejskim z Regionalnego Programu Operacyjnego. Każdy, kto odwiedził stronę kampanii, mógł zapoznać się z nośnikami reklamy wykorzystywanymi w trakcie jej trwania oraz pobrać wygaszacz ekranu i tapety na pulpit. Strona zawierała także przekierowanie do wortalu RPO WL oraz serwisu Mapa projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Kampania outdoorowa W ramach kampanii na ulicach 5 miast województwa lubelskiego - Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, Puławach i Zamościu - pojawiło się 53 tablice, w tym 39 billboardów oraz 14 miniboardów. Elementem dodatkowym była siatka reklamowa, zlokalizowana w Lublinie (fotografia poniżej). Siatka reklamowa przy ul. Nadbystrzyckiej w Lublinie Reklama na autobusach Ostatnim elementem kampanii była reklama na autobusach komunikacji miejskiej i komunikacji miedzymiastowej, typu full back (umieszczonej z tyłu pojazdu). Reklama pojawiła się na 25 autobusach (15 komunikacji miejskiej oraz 1 PKS) w Białej Podlaskiej, Lublinie, Puławach i Zamościu. Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 24

109 Reklama na autobusie komunikacji miejskiej w Zamościu Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 25

110 Reklama na autobusie komunikacji miejskiej w Białej Podlaskiej EFEKTY Efektem prowadzonych działań promocyjnych było uświadomienie mieszkańcom województwa jak inwestycje finansowane z RPO wpływają na ich życie i otoczenie. Cel został osiągnięty w szczególności poprzez zwiększenie rozpoznawalności marki RPO WL oraz powiązanie jej z przedsięwzięciami zrealizowanymi ze środków programu. Marka RPO WL zaistniała wizualnie w przestrzeni miejskiej i internetowej oraz w wersji audio. Skrót RPO zgrabnie ubrany w hip hopowe rymy wybrzmiewał w kinie, radio i Internecie. Wciąż można obejrzeć spot kampanii - pokazujący inwestycje zrealizowane w ramach RPO - i klip muzyczny na kanale YouTube, pod hasłem Lubelskie jasne, że do przodu. W serwisie można zobaczyć również spoty dokumentujące wydarzenia promocyjne realizowane w lubelskich kinach, w których górowała muzyka na żywo. Oryginalna koncepcja wygenerowała duże zainteresowanie wśród adresatów kampanii, co potwierdza chociażby ponad 1 odsłon klipu muzycznego w pierwszych kilku dniach po jego umieszczeniu w sieci. IZ RPO przekonała się, że nawet skomplikowane zagadnienie, jakim są Fundusze Europejskie pokazane w niesztampowy, ale dopasowany do grupy odbiorców sposób, może wzbudzić duże zainteresowanie i być pozytywnie przyjęte, a przy tym wyróżniać się spośród innych kampanii. Kampania dotarła do ok. 1 mln unikalnych użytkowników w Internecie, osiągnęła widownię kinową o wielkości ok. 17 tys. osób, a słuchaczy radiowych ok. 62 tys. osób. Przyświecała jej idea zwiększenia pozytywnego nastawienia mieszkańców do zalet korzystania z funduszy europejskich, ich znaczenia dla rozwoju i przyszłości oraz poprawy jakości życia w regionie dzięki dotychczasowemu funkcjonowaniu RPO na terenie województwa. Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 26

111 PROMOCJA, PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZANIE KAMPANII INFORMACYJNO- PROMOCYJNEJ ORAZ WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z INFORMACJĄ I PROMOCJĄ RPO WL, KONKURS INTERNETOWY RPO WIELE PROJEKTÓW, JEDNA LUBELSZCZYZNA. Wkład funduszy unijnych w rozwój województwa lubelskiego jest powszechnie zauważalny. W każdym powiecie, mieście, a nawet najmniejszej gminie regionu można znaleźć inwestycję współfinansowaną z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zaawansowana programu skłoniła władze województwa do zwiększonej promocji efektów wdrażania RPO, czyli pokazania, jak w ciągu 4 lat zmieniła się Lubelszczyzna dzięki pomocy Unii Europejskiej. Spośród wielu form promocji wybrano Internet i po raz pierwszy w RPO WL zorganizowano konkurs na najpopularniejszy projekt sfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego pn. RPO wiele projektów, jedna Lubelszczyzna. Plakat zachęcający do głosowania w konkursie Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 27

112 CELE Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego wśród mieszkańców województwa lubelskiego, Popularyzacja rezultatów i efektów wdrażania funduszy unijnych na Lubelszczyźnie (prezentacja dobrych praktyk ), Wzrost świadomości mieszkańców regionu na temat zmian, jakie zaszły na Lubelszczyźnie dzięki wykorzystaniu środków europejskich z RPO, Wybór najpopularniejszego projektu sfinansowanego ze środków RPO WL, Wybór najlepszych haseł promujących Regionalny Program Operacyjny i wyróżniających go spośród innych Programów Operacyjnych wdrażanych w województwie lubelskim. POMYSŁ NA HASŁO Hasło konkursu RPO wiele projektów, jedna Lubelszczyzna zostało wyłonione w plebiscycie zorganizowanym wśród pracowników Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego (obecnie Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego). Pracownicy aktywnie włączyli się w kreację konkursowego hasła. W ciągu tygodnia do Oddziału Informacji i Promocji (organizatora plebiscytu) wpłynęło 38 haseł. W głosowaniu pracowników oraz dyrekcji DSiRR (DRPO) zwyciężyła propozycja Pani Ewy Kowalczyk-Chodyry z Oddziału Informacji i Promocji: RPO wiele projektów, jedna Lubelszczyzna. WYBÓR PROJEKTÓW Do konkursu wytypowano 48 najwyżej ocenionych projektów w RPO (po 6 projektów w ramach 7 priorytetów RPO), które zostały zrealizowane do marca 211 r. (data graniczna 8 marca 211 r.). Wśród nich były projekty zrealizowane przez przedsiębiorców, samorządy, szpitale, ośrodki zdrowia, straż pożarną, a także parafię. To zarówno wielomilionowe przedsięwzięcia, jak i małe, kilkunastotysięczne inwestycje, zlokalizowane na terenie całego województwa. Projekty przyporządkowano do 8 kategorii (po 6 najlepszych projektów w każdej kategorii): Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie firmy, Społeczeństwo informacyjne, Transport, Środowisko, Kultura i turystyka, Zdrowie, Edukacja i sport. Kategorie odpowiadały priorytetom w Regionalnym Programie Operacyjnym. Jednakże ze względu na zbyt małą liczbę zakończonych przedsięwzięć z konkursu zostały wyłączone: projekty kluczowe, projekty dotyczące wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo (Działanie 1.7) oraz marketingu gospodarczego (Działanie 2.4), projekty z zakresu terenów inwestycyjnych i rewitalizacji (Działania 3.1 i 3.2). ZASADY GŁOSOWANIA Głosowanie trwało od 18 kwietnia do 2 maja 211 r. Głosy można było oddawać raz dziennie,(zastosowano blokadę adresu IP danego komputera). Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 28

113 Aby zagłosować należało wejść na stronę i kliknąć na przynajmniej jeden projekt. Maksymalnie można było oddać 8 głosów, wybierając po jednej inwestycji z każdej kategorii. O zwycięstwie decydowała liczba zdobytych głosów. Osoby zainteresowane nagrodami oprócz oddania głosu musiały wymyśleć hasło promujące RPO. W tym celu po zagłosowaniu wchodziły na specjalną zakładkę Weź udział, gdzie wpisywały wymyślone przez siebie hasło i wypełniały krótki formularz z danymi kontaktowymi. NAGRODY Nagrodą główną dla najpopularniejszego projektu w RPO jest profesjonalny spot reklamowy. Trzy najlepsze projekty z każdej kategorii zostaną umieszczone w katalogu promującym efekty wykorzystania funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie lubelskim. Trzech autorów najlepszych haseł promujących RPO, wyłonionych z grona Internautów otrzyma: Tablet 3G marki Apple, Lustrzankę cyfrową marki Canon, Telefon komórkowy typu smartphone marki Samsung. WYNIKI Finaliści konkursu: I. Miasto Zamość II. III. Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu (Najpopularniejszy projekt w RPO) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) Koło w Tomaszowie Lubelskim Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim Gmina Łęczna Rozbudowa sieci drogowej łączącej drogę krajową Nr 82 z drogą wojewódzką Nr 829 w Łęcznej Zwycięzcy poszczególnych kategorii konkursowych: I. Mikroprzedsiębiorstwa II. III. IV. Marzena Maria Gęśla - Pokoje gościnne Krasnobród Wzmocnienie potencjału turystycznego Krasnobrodu - rozbudowa obiektu turystycznego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Małe i średnie firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej Wdrożenie innowacyjnej, recyklingowej technologii wykonywania nawierzchni drogowych wykorzystujących polską myśl techniczną Społeczeństwo informacyjne Powiat Bialski Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Powiatu Bialskiego Transport Gmina Łęczna Rozbudowa sieci drogowej łączącej drogę krajową Nr 82 z drogą wojewódzką Nr 829 w Łęcznej V. Środowisko Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 29

114 VI. VII. VIII. Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim Poprawa bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarach Lasów Janowskich, Puszczy Solskiej i Roztocza Kultura i turystyka Miasto Zamość Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu Zdrowie Gmina Łabunie Modernizacja i remont ośrodka zdrowia w Łabuniach Edukacja i sport Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) Koło w Tomaszowie Lubelskim Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim Laureaci konkursu na najlepsze hasło promujące RPO I. Wiesław Grudzień (Lublin): RPO - Tak się zmienia Lubelszczyznę! II. Jarosław Jaremczuk (Jabłeczna, gm. Sławatycze): Lubelskie RPO - Pokażmy, że potrafimy III. Łukasz Semeniuk (Chełm): RPO - Warto działać Zwycięzców wyłoniła 5-cio osobowa Komisja konkursowa, złożona z ekspertów z zakresu dziennikarstwa i public relations oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. W czasie plebiscytu zgłoszono 256 haseł. EFEKTY W plebiscycie oddano 13 5 głosów. Średnio 41 internautów klikało codziennie na wybrane przez siebie projekty. Liczba niepowtarzalnych użytkowników wyniosła Stronę konkursu odwiedziło blisko 19 osób. Fanpage RPO na Facebooku polubiło w ciągu miesiąca 159 osób. W plebiscycie zgłoszono 256 haseł promujących RPO. REKLAMA I PROMOCJA Do głosowania zachęca kampania promocyjna prowadzona na: Facebooku, największych portalach regionalnych, stronach internetowych urzędu i podległych mu instytucji. Ponadto na przystankach komunikacji miejskiej w Lublinie pojawiły się citylighty z konkursowym banerem oraz reklamy w prasie lokalnej. Relację z uroczystego zakończenia konkursu można przeczytać na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego pod linkiem: Zasady oraz wyniki konkursu zostały opublikowane pod adresami: Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 3

115 PROMOCJA, KAMPANIA PROMOCYJNO-WIZERUNKOWA O SZEROKIM ZASIĘGU, II EDYCJA KONKURSU INNOWACYJNY PRZEDSIĘBIORCA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 211. Przedsiębiorstwo specjalizujące się w innowacyjnych rozwiązaniach dla górnictwa, przychodnia okulistyczna, zakład produkujący okna i drzwi, stacja diagnostyczna samochodów ciężarowych oraz trzygwiazdkowy hotel to laureaci II edycji konkursu Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego 211. Gala finałowa odbyła się 19 listopada 211 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Tytuł Innowacyjnego Przedsiębiorcy Województwa Lubelskiego otrzymały prężnie działające firmy, które z powodzeniem konkurują na rynku regionalnym, krajowym i mogą być wizytówką województwa. Kapituła Konkursowa wybrała 15 przedsiębiorstw nominowanych do nagrody głównej w 5 kategoriach. Przedsiębiorstwa oceniane były między innymi pod kątem liczby nowych produktów lub usług wprowadzonych na rynek, liczby utworzonych miejsc pracy oraz wzrostu konkurencyjności. W kategorii Innowacyjna firma zwyciężyło przedsiębiorstwo SIGMA S.A., które zajmuje się opracowywaniem, produkcją i wdrażaniem nowatorskich rozwiązań dla górnictwa i ochrony środowiska. W drugiej zkonkursowych kategorii Dynamicznie rozwijająca się firma kapituła nagrodziła spółkę GABI-BIS, która w Lublinie utworzyła jedną z najnowocześniejszych placówek medycznych Eyemed, świadczącą usługi w zakresie okulistyki ambulatoryjnej oraz chirurgii gałki ocznej. Liderem funduszu RPO WL została firma STOLMIR z Dubowa, producent okien i drzwi. W kategorii Najlepszy start nagrodzono AUTO-DIAG z Zamościa, stację diagnostyczną samochodów ciężarowych. Za Najlepszy produkt turystyczny uznano Hotel Antoni z Kolonii Łaszczówka k. Tomaszowa Lubelskiego. Spośród laureatów II edycji konkursu kapituła wybrała dwóch Beneficjentów, którzy otrzymali Nagrodę Specjalną. Są to firmy SIGMA S.A. i GABI-BIS S.C. Galę uświetniły występy muzycznych gwiazd. Na scenie Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego pojawili się: Tomasz Dolar Dymek, twarz kampanii Lubelskie jasne, że do przodu, zespół AVOCADO znany z I edycji programu X-FACTOR oraz URSZULA. Nagrodą dla laureatów Nagrody Specjalnej była emisja spotów promocyjnych w lubelskim oddziale Telewizji Polskiej. Ponadto przed rozstrzygnięciem konkursu, LAWP sfinansowała emisję pięciu krótkich filmów o przedsiębiorcach nominowanych w każdej kategorii. Spoty były emitowane na antenie TVP Lublin (można je obejrzeć na stronie internetowej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, pod adresem Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 31

116 Zespół AVOCADO Konkurs zorganizowany został przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z myślą o przedsiębiorcach, którzy z sukcesem sięgnęli po dofinansowanie swojej działalności z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. W ten sposób mieszkańcy województwa lubelskiego mogli poznać efekty realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych. W 211 roku w konkursie rywalizowało ponad 3 firm. NOMINOWANI I ZWYCIĘZCY Kategoria: Innowacyjna firma 1. Sigma S.A. 2. NPLAY Sp. z o.o. 3. ENERGOREMONT Przedsiębiorstwo Wdrażania Nowych Technologii Remontowych Sp. z o.o. Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma 1. GABI-BIS Iwona Szymaniak-Rokita, Sławomir Rokita 2. Firma Produkcyjno Handlowa LUKS" Lucja Kisiel 3. Fabryka Kabli ELPAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kategoria: Lider funduszu RPO WL 1. STOLMIR Marek Łukasiak 2. CE2 Tech Consulting M. Dziewa i Wspólnicy Spółka Jawna Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 32

117 3. EMIKS Jacek Sałasiński Kategoria: Najlepszy start 1. AUTO-DIAG Kornet Marzena 2. "Genesis" Arkadiusz Wołoch,Justyna Wołoch Spółka Cywilna 3. Diesel Technika s.c. Wojciech Pawłowski, Grzegorz Krajewski, Robert Rozpędowski Kategoria: Najlepszy produkt turystyczny 1. Zakład Gastronomiczny "U Antka" Antoni Wyszyński 2. Piotr Wężyk Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 3. Centrum Szkoleniowo Wypoczynkowe "DUO" Iwona Piłat-Rząd Nagroda specjalna 1. Sigma S.A. 2. GABI-BIS Iwona Szymaniak-Rokita, Sławomir Rokita Pamiątkowe zdjęcie wszystkich laureatów konkursu Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego 211. Od lewej stoją: Marek Łukasiak STOLMIR, Jan Hajduk SIGMA S.A., Renata Mazur AUTO-DIAG, Izabela Byzdra dyrektor LAWP, Sławomir Rokita GABI BIS S.C., Antoni Wyszyński Hotel Antoni, Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego, Jacek Sobczak Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Marceli Niezgoda Wiceminister w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 33

118 KOGO PREMIOWANO? 1. Innowacyjna firma w tej kategorii premiowani byli Beneficjenci, którzy wykazali się m.in. największą liczbą wprowadzonych nowych produktów/usług, największą skalą innowacyjności i konkurencyjności. 2. Dynamicznie rozwijająca się firma w tej kategorii premiowani byli Beneficjenci, którzy wykazali się m.in. największym wzrostem zatrudnienia, najwyższym stopniem zmiany poziomu konkurencyjności i wprowadzeniem nowych produktów/usług. 3. Lider funduszu RPO WL - w tej kategorii premiowani byli Beneficjenci, którzy zrealizowali największą liczbę umów biorąc pod uwagę działania I Osi Priorytetowej i działanie 2.4 schemat A II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego z uwzględnieniem powiązań między realizowanymi projektami. 4. Najlepszy start w tej kategorii premiowane były nowopowstałe mikroprzedsiębiorstwa, które wykazały się m.in. najwyższym poziomem konkurencyjności, najwyższą liczbą wprowadzonych nowych produktów/usług i największą liczbą wprowadzonych miejsc pracy. 5. Najlepszy produkt turystyczny w tej kategorii premiowani byli Beneficjenci, którzy m.in. zróżnicowali ofertę turystyczną w regionie, realizowali cele Planu marketingu turystyki w województwie lubelskim oraz których projekty przyczyniły się do przedłużenia okresów turystycznych i zmniejszenia sezonowości działalności turystyczno-rekreacyjnej w danym regionie. Więcej informacji na temat konkursu oraz zdjęć i filmów promocyjnych znajduje się na stronie internetowej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, pod adresem: PROMOCJA, KAMPANIA PROMOCYJNO-WIZERUNKOWA O SZEROKIM ZASIĘGU (DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE), KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI POD HASŁEM RPO ZMIENIA PRZYSZŁOŚĆ NAMALUJ SWÓJ ŚWIAT. Tablica za rysunek. Tak w skrócie można opisać konkurs plastyczny zorganizowany przez IZ RPO dla szkół podstawowych. Dzieci miały stworzyć plakat o tematyce funduszy europejskich. Celem była promocja Regionalnego Programu Operacyjnego. Nagrodą był nowoczesny zestaw edukacyjny z tablicą interaktywną, projektorem i oprogramowaniem (IZ RPO opłaciła również dostawę i montaż urządzeń oraz szkolenia z ich obsługi). Konkurs RPO zmienia przyszłość namaluj swój świat był okazją do promocji Regionalnego Programu Operacyjnego i sposobem na zwiększenie wiedzy o funduszach europejskich wśród najmłodszych mieszkańców regionu. Przez zabawę dzieci mogły lepiej poznać RPO, a szkoły zyskały wysokiej klasy sprzęt edukacyjny. W nowoczesne zestawy IZ RPO chce wyposażyć jedną szkołę podstawową w każdej gminie. Łącznie 213 samorządów. Pierwsze 4 sztuk trafiło do szkół w 211 r. Pozostałe do końca bieżącego roku. Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 34

119 Key visual konkursu RPO zmienia przyszłość namaluj swój świat Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu plakatu prezentującego efekty wykorzystania unijnych dotacji na Lubelszczyźnie. Forma była dowolna. Można było go namalować, naszkicować, zrobić wycinankę lub kompozycję z gotowych zdjęć. Prace oceniło profesjonalne jury: Jarosław Koziara, znany lubelski artysta plastyk, Anna Nawrot-Gryka, prowadzi Galerię Białą w Lublinie i Bernard Homziuk, wykładowca na Wydziale Artystycznym UMCS w pracowni Malarstwa i Rysunku. Do konkursu zaproszono 176 szkół podstawowych z 4 gmin województwa lubelskiego. Były to samorządy z najniższym dochodem na mieszkańca oraz najsłabszymi wynikami egzaminów szkolnych. Na przygotowanie plakatu dzieci miały dwa tygodnie (od 12 do 23 września 211 r.). Ostatecznie udział w konkursie potwierdziło 147 szkół (w przypadku 3 gmin: Aleksandrów, Ruda Huta i Stary Brus wzięto pod uwagę również gimnazja ponieważ w każdej z nich funkcjonuje tylko jedna szkoła podstawowa). Pod koniec września ubiegłego roku jury oceniło 383 prace wykonane przez ponad 5 małych artystów. Wyłoniono 4 najciekawszych, autorstwa 58 dzieci. Obok nagrody głównej, przeznaczonej dla zwycięskiej szkoły, niespodzianki otrzymają autorzy najlepszych prac oraz pozostałe dzieci biorące udział w zabawie. Ponadto wyróżnione plakaty można było obejrzeć na wystawie plenerowej, zorganizowanej w największych miastach województwa: Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, Puławach i Zamościu. Nowoczesny sprzęt edukacyjny ma sprawić, że lekcje nie będą nudne, a uczniowie z większą uwagą i zainteresowaniem będą uczestniczyć w zajęciach. Zestawy ułatwią również dostęp do nowych technologii dzieciom z mniejszych miejscowości. Na interaktywnej tablicy można pisać i rysować kolorowymi pisakami, wyświetlać mapy, prezentacje i filmy oraz przeglądać strony internetowe. Konkurs będzie kontynuowany w tym roku. Zwycięskie szkoły otrzymają pozostałe 173 tablice i projektory, które IZ RPO planuje kupić w 212 r. Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 35

120 Konkurs plastyczny to kolejne wydarzenie promujące Regionalny Program Operacyjny wśród dzieci i młodzieży. Był on okazją do promocji RPO oraz sposobem na zwiększenie wiedzy o funduszach europejskich wśród najmłodszych mieszkańców regionu W latach 21 i 211 IZ RPO dotowała uruchomienie w Lublinie sztucznego lodowiska, przy którym organizowano gry i zabawy dla najmłodszych, poświęcone tematyce Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego, pod adresem PROMOCJA, PRZYGOTOWANIE, WYDRUK I ROZPOWSZECHNIENIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH, LUBELSKI INFORMATOR UNIJNY PULS REGIONU. IZ RPO wydała 4 numery Lubelskiego Informatora Unijnego Puls Regionu. Za pośrednictwem pisma IZ RPO trafiała z informacją do głównych grup Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego. Biuletyn kolportowany był przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, bibliotek, mediów oraz innych instytucji i organizacji z województwa lubelskiego. W 211 r. zmieniono wygląd gazety. Odświeżono jej szatę graficzną, zwiększono liczbę stron oraz wprowadzono nową strukturę (pojawiły się m.in. nowe działy). IZ RPO zależało głównie na promocji dobrych praktyk, czyli projektów zrealizowanych dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego. W każdym numerze pojawiały się wywiady z Beneficjentami programu i członkami Zarządu Województwa Lubelskiego, dotyczące RPO. W szczególny sposób zadbano o przedsiębiorców tworząc dla nich specjalny dział pn. Informator dla przedsiębiorców. IZ RPO dążyła również do publikacji informacji związanych z procesem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Stąd pomysł na wydzielenie w piśmie osobnego działu, poświęconego tej problematyce, pn. Vademecum Beneficjenta. Uwagę skupiono również na publikacjach dotyczących innych projektów i programów europejskich wdrażanych w województwie lubelskim. Na łamach pisma ukazywały się informacje na temat projektu FRESH, realizowanego w ramach Programu INTERREG IV C; projektu HERO, wdrażanego w ramach projektu Urbact II oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i Programu Rozwój Obszarów Wiejskich. Ponadto w biuletynie pojawił się dział Kalendarium, w którym prezentowane były ważne wydarzenia i daty związane z wdrażaniem RPO oraz dział pn. Promocja, poświęcony działaniom informacyjnopromocyjnym współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Nie zapomniano także o rozrywce. W jednym z numerów pisma opublikowano krzyżówkę, za rozwiązanie której IZ RPO przewidziała drobne nagrody rzeczowe w postaci gadżetów promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego. Wersje elektroniczne Lubelskiego Informatora Unijnego Puls Regionu opublikowano na stronie internetowej RPO WL, pod adresem: Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 36

121 EDUKACJA, ORGANIZACJA KONFERENCJI, SEMINARIÓW, WARSZTATÓW, SPOTKAŃ NA TEMAT RPO WL NA LATA , KONFERENCJA PN. WYZWANIA ROZWOJOWE LUBELSZCZYZNY W KONTEKŚCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO I NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ. Na zaproszenie Krzysztofa Hetmana, marszałka województwa, do Lublina, obok minister Bieńkowskiej, przyjechali wybitni eksperci, zajmujący się rozwojem regionalnym: prof. Marek Kozak, Państwowa Rada Gospodarki Przestrzennej, prof. Andrzej Kidyba, prezes Lubelskiej Fundacji Rozwoju, prof. Wojciech Misiąg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz prof. Andrzej Miszczuk, Uniwersytet Warszawski, moderator dyskusji. Wspólne spotkanie z samorządowcami, przedsiębiorcami, rektorami uczelni wyższych i przedstawicielami organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny było okazją do podsumowania efektów Regionalnego Programu Operacyjnego. Omawiano również wsparcie unijne w kontekście nowego okresu programowania. Jak podkreśliła Minister Bieńkowska była to pierwsza konferencja na szczeblu regionalnym poświęcona przyszłej polityce spójności. Debacie przysłuchiwało się 16 zaproszonych gości, głównie samorządowców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz rektorów uczelni wyższych z województwa lubelskiego. Dla osób, które nie mogły osobiście uczestniczyć w konferencji IZ RPO WL przygotowała transmisję na żywo. Można było ją obejrzeć na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego w technologii 3D. Zapis konferencji wraz z obszerną relacją znajduje się pod adresem: Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 37

122 Agenda spotkania Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 38

123 INTERNET, ADMINISTROWANIE PODSTRONY PORTALU ADMINISTROWANIE PORTALU MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA SERWISU MAPA PROJEKTÓW, DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH STRONY INTERNETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Zakres zmian dotyczył m.in.: stworzenia opcji porównania ze sobą gmin i powiatów z terenu województwa lubelskiego, wykonanie tłumaczenia na język angielski strony tytułowej oraz tytułów zakładek (podsumowanie, wnioski, umowy), możliwości wyszukiwania projektów z poszczególnych osi priorytetowych na mapie satelitarnej Google po nazwach Osi Priorytetowych, Dodanie herbów powiatów, Dodanie zakładki Kontakt, Przystosowanie serwisu do potrzeb osób niedowidzących. Serwis pod nazwą Mapa projektów to przejrzyste, interaktywne i bardzo proste w obsłudze narzędzie promujące efekty realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie lubelskim. Dzięki Mapie projektów każdy może sprawdzić, czy jego gmina lub miasto skutecznie zabiega o unijne dotacje. Wystarczy wejść na stronę internetową i odnaleźć specjalny link do serwisu. Mapa projektów zawiera informacje o liczbie, wartości i wysokości unijnego wsparcia projektów realizowanych w każdej gminie i powiecie województwa lubelskiego. Poruszanie się po serwisie jest niezwykle intuicyjne. Na stronie tytułowej znajdują się dane liczbowe dotyczące wszystkich wniosków, umów, projektów kluczowych oraz projektów, których Beneficjentem jest województwo lubelskie. Aby odszukać interesujące nas informacje wystarczy wybrać jeden z czterech podregionów (puławski, lubelski, chełmsko - zamojski lub bialski), a następnie wybrać dany powiat. W dalszej kolejności serwis wyświetli wszystkie tamtejsze gminy. Mapa projektów jest bardzo prostym i przejrzystym sposobem pokazania efektów wdrażania RPO w województwie lubelskim. W jednym miejscu udało się zebrać dużo ciekawych, wiarygodnych i pełnych danych. Serwis jest doskonałym źródłem informacji nie tylko dla mieszkańców naszego regionu, ale także dla mediów. Projekty przedstawiane są za pomocą danych liczbowych, dzięki którym łatwo się zorientować, jaką wartość ma dana inwestycja, ile środków pochodzi z Unii Europejskiej oraz jaka część tej kwoty przypada na jednego mieszkańca. Ponadto projekty zostały podzielone na dwie grupy: projekty własne, czyli realizowane indywidualnie oraz projekty wspólne, wykonywane w ramach partnerstwa kilku samorządów. Narzędzie zawiera także galerię zdjęć, która umożliwia łatwiejszą identyfikację poszczególnych inwestycji i ich ostateczny rezultat (efekt). Dane statystyczne zawarte w mapie są aktualizowane raz w miesiącu. Informacje zawarte w Mapie Projektów RPO są udostępnianie IK NSRO w celu ich publikacji w Mapie Dotacji UE. Mapa Projektów RPO została udostępniona pod adresem: Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 39

124 OCENA PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI CELÓW PLANU KOMUNIKACJI Działania informacyjno-promocyjne podejmowane przez IZ RPO WL i IP II realizowały cele zapisane w Planie Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata W okresie sprawozdawczym kontynuowano działania polegające na promocji dobrych praktyk, czyli już zrealizowanych projektów w RPO WL. Służyły temu przede wszystkim: kampania wizerunkowa Regionalnego Programu Operacyjnego, pod hasłem Lubelskie jasne, że do przodu oraz konkurs na najpopularniejszy projekt w Regionalnym Programie Operacyjnym, pod nazwą RPO wiele projektów, jedna Lubelszczyzna. Dodatkowo dzięki współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego wybrane projekty z województwa lubelskiego dofinansowane z RPO, zostały zaprezentowane podczas Tygodnia Miast i Regionów Open Days 211 w Brukseli. Ważnym elementem promocji programu były działania skierowane bezpośrednio do dzieci i młodzieży. Celem IZ RPO było bowiem wywołanie pozytywnego skojarzenia z Regionalnym Programem Operacyjnym wśród najmłodszych mieszkańców regionu. W to zamierzenie wpisywały się kampania wizerunkowa, zrealizowana w rytmie hip-hop oraz konkurs plastyczny, pod hasłem RPO zmienia przyszłość. Namaluj swój świat. Świadomość mieszkańców województwa nt. korzyści płynących z realizacji RPO kształtowały również materiały drukowane: biuletyn Puls Regionu, dodatek do prasy lokalnej Lubelskie.pl oraz katalog projektów nagrodzonych w konkursie RPO wiele projektów, jedna Lubelszczyzna. Promocję zrealizowanych inwestycji zapewnia także strona internetowa programu, gdzie w zakładce Dobre praktyki na bieżąco publikowane są informacje o wykonanych projektach. Rozbudowano także serwis Mapa Projektów RPO, dzięki któremu każdy mieszkaniec województwa lubelskiego może sprawdzić, jak jego gmina, czy miasto korzysta z funduszy europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego. Obok promocji efektów wykorzystania funduszy europejskich na Lubelszczyźnie działania IZ RPO/IP II zmierzały również do ułatwienia (pomocy) Beneficjentom realizacji ich inwestycji. Wśród nich najważniejsze były szkolenia dedykowane konkretnym obszarom związanym bezpośrednio z wykonaniem projektów. Ponadto IZ RPO WL oraz IP II na bieżąco informowały potencjalnych Beneficjentów o możliwości skorzystania ze wsparcia oferowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego. Punkty informacyjne, bezpłatna infolinia, strony internetowe oraz materiały drukowane zapewniały powszechny dostęp do informacji nt. naborów wniosków ogłaszanych w okresie sprawozdawczym. Ze względu na zaawansowanie realizacji programu IZ RPO, jako pierwsza w kraju, rozpoczęła dyskusję nt. przyszłej polityki spójności po 213 r. W czerwcu gościli w Lublinie eksperci zajmujący się problematyką rozwoju regionalnego na czele z Minister Elżbietą Bieńkowską, którzy debatowali z samorządowcami, rektorami uczelni wyższych, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcami o budżecie Unii Europejskiej w latach i nowym podejściu Komisji Europejskiej do wydawania środków europejskich. Wszystkie działania informacyjno-promocyjne służyły budowaniu zaufania do funduszy unijnych w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego i pozytywnego wizerunku programu wśród mieszkańców regionu. Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 4

125 Załącznik nr IX do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Przykłady projektów wpisujących się w Regionalną Strategię Innowacji dla Województwa Lubelskiego Przykład 1 Cel strategiczny Regionalnej Strategii Innowacji Wzrost przedsiębiorczości w regionie Cel operacyjny Regionalnej Strategii Innowacji Rozwój usług wysokospecjalistycznych Priorytet, działanie, poddziałanie PO Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i innowacje Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw Tytuł projektu Ruchoma baza do obsługi statków powietrznych z zakupem pojazdu specjalnego do przewozu aparatury kontrolno pomiarowej w ustalonych precyzyjnie warunkach środowiskowych wraz z zatrudnieniem 6 osób Beneficjent Bogusław Jędrasik, Grzegorz Jędrasik s.c. PPHU NAVCOM SYSTEMS Data podpisania umowy podpisanej umowy (ogółem) ,63 EUR ( ,1 PLN) podpisanej umowy (dofinansowanie UE) ,79 EUR ( ,82 PLN) Okres realizacji projektu Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią Europa 22 Projekt zakłada realizację wysokospecjalistycznych usług naprawczych i usług badań technicznych wymaganych instrukcjami obsługi statków powietrznych bezpośrednio dla samolotów typu awionetki, helikopterów, śmigłowców i innych statków powietrznych, jakie używane są obecnie i używane będą w przyszłości nie tylko w regionie lubelskim, (na obecnym lotnisku Aeroklubu WSK Świdnik ale także w przyszłości po wybudowaniu lotniska pasażerskiego w Świdniku) oraz na terenie całego kraju i Unii Europejskiej czy innych regionach świata. Celem planowanego projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy i szybszy jej rozwój, który będzie spełniony poprzez innowację procesową - wprowadzenie zupełnie nowej, nieznanej w kraju usługi dotarcia bezpośrednio do klienta z usługą naprawy w miejscu awarii samolotu przy pomocy samochodu (pogotowia technicznego) wraz z niezbędnymi urządzeniami służącymi do wykrycia usterki i wykonania naprawy systemów nawigacyjnych, systemów pokładowych łączności i innych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu różnych samolotów i helikopterów. Wymieniony wyżej sposób wykonywania usług przy użyciu pojazdu specjalnego wyjazdowo do siedziby klienta lub miejsca postoju statku powietrznego wykonywany obecnie tylko w USA, w Europie nie jest jeszcze stosowany. Cele szczegółowe projektu to: umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku usług weryfikacji, napraw i przeglądów technicznych statków powietrznych, poprawa bezpieczeństwa samolotów, obniżenie bezrobocia na terenie powiatu świdnickiego. Zdjęcia lub wizualizacje Załącznik nr IX do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211r. Strona 1 z 5

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika core indicator 2 Wskaźniki mężczyźni** Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem % Cel główny RPO WL: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ OŚ PRIORYTETOWA I: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw Liczba wspartych

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WL Wskaźniki na poziomie celu i działań V Osi Priorytetowej

Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WL Wskaźniki na poziomie celu i działań V Osi Priorytetowej Tabela. Postęp rzeczowy RPO WL i na poziomie celu i działań V Osi Priorytetowej Postęp rzeczowy z realizacji RPO WL na poziomie V Osi Priorytetowej: TRANSPORT i jej celu: Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2013 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2013 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika Wskaźniki Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem % Cel

Bardziej szczegółowo

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU wskaźniki Jedno stka Kod odpowia dajacego wskaźnik a kluczow ego KSI (SIMIK 73) rok 27 28 29 2 2 22 23 24 25 półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II wskaźnik z bezpośredniej pomocy inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO

PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO Załącznik nr 3 PoniŜej zaprezentowano propozycje zmian w zakresie systemu wskaźników MRPO. Analizę przyjętych wartości docelowych dla przeprowadzono w oparciu

Bardziej szczegółowo

6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL

6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL 6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL 2007 2013 Niniejszy załącznik powstał w oparciu o rozporządzenia regulujące zasady udzielania pomocy publicznej zatwierdzone, projekty rozporządzeń i w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB. Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. Wstęp Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WSTĘP Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB. Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. Wstęp Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Paweł Majka. 9 grudnia 2009 r.

Paweł Majka. 9 grudnia 2009 r. Podsumowanie wdrażania I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-20132013 Złożone wnioski w ramach I i II Osi RPO WL 2007-20132013 Paweł Majka Kierownik

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - podsumowanie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Marzec 2017 r. RPO WSL 2007-2013 alokacja w podziale

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

(wersja wstępna) Zakup środków transportu w ramach RPO. Oś priorytetowa I: Przedsiębiorczość i innowacje

(wersja wstępna) Zakup środków transportu w ramach RPO. Oś priorytetowa I: Przedsiębiorczość i innowacje (wersja wstępna) Zakup środków transportu w ramach RPO Oś priorytetowa I: Przedsiębiorczość i innowacje Działanie 1.1 Dotacje inwestycyjne dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw 1. W przypadku Wnioskodawcy,

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe RPO alokacje

Osie priorytetowe RPO alokacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 Marek Kowalski Z-ca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich

Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Rezultaty i efekty realizacji RPO WM 2007-2013 Rezultaty i efekty realizacji PO KL 2007-2013 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wrzesień, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących

Bardziej szczegółowo

szt. produktu obligatoryjny Ilość instytucji otoczenia biznesu, które w wyniku

szt. produktu obligatoryjny Ilość instytucji otoczenia biznesu, które w wyniku Nazwa 1.1.1.1 Liczba wspartych powiązań kooperacyjnych 1.1.1.2 Liczba przedsiębiorstw zaangaŝowanych w powiązania kooperacyjne 1.1.1.3 Liczba instytucji otoczenia biznesu zaangaŝowanych w powiązania kooperacyjne

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Twój pomysł, europejskie pieniądze Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 O czym należy pamiętać ubiegając się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Streszczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Załącznik nr 4 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Streszczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Opis programu

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WZ

Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WZ Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WZ 2007-2013 Fot. Przystań w Nowym Warpnie Broszura opracowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I Tabela 1. Postęp fizyczny Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr I Tabela 1. Postęp fizyczny Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr I Załącznik nr I Tabela 1. Postęp fizyczny Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 27213 Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 21 211 212 213 214

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich do rozwoju kraju: Co należy zrobić inaczej w latach 2014-2020

Wykorzystanie środków europejskich do rozwoju kraju: Co należy zrobić inaczej w latach 2014-2020 Wykorzystanie środków europejskich do rozwoju kraju: Co należy zrobić inaczej w latach 2014-2020 dr Jerzy Kwieciński Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości VI Forum Polskiego Kongresu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA

WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/860/2011 Zarządu Województwa Lubelskiego WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA 2007-2013 I. W Rozdziale 2 Strategia realizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,6 69,0 54,0 35,0. 0 20 40 60 80 mld PLN

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,6 69,0 54,0 35,0. 0 20 40 60 80 mld PLN 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca lipca 214 r. w 16 programach regionalnych podpisano 34,4 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość to ponad 18 mld zł, w tym dofinansowanie UE - 68,9 mld zł. Tym

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata 2014-2020 Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Mielec, 30.05.2014

Bardziej szczegółowo

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Gliwice, 27 luty 2009r. Plan prezentacji 1. RPO WSL - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Warszawa Wrocław 2009 r.

Warszawa Wrocław 2009 r. RAPORT KOŃCOWY Analiza listy wskaźników bazowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Autorzy Raportu: Katarzyna Krok - Czyż, Paweł Tomaszewski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł 1 Dnia 21 grudnia 2011 roku Komisja Europejska podjęła

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Polityka spójności na rzecz obszarów wiejskich Warszawa, 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za drugie półrocze 2010 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za drugie półrocze 2010 r. Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za drugie półrocze 2010 r. kwiecień 2011 1 2 SPIS TREŚCI I. Informacje wstępne... 5 1. Realizacja

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt.

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Jednostka miary Kategoria regionu 1 Wartość Bazowa 2 Rok bazowy

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Konferencja podsumowująca stopień wdrażania RPO w perspektywie finansowej 2007 2013 Warszawa, 24 listopada

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 72,3 70,4 59,6 39,6

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 72,3 70,4 59,6 39,6 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca stycznia 2015 r. w 16 programach regionalnych podpisano 35,4 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 109,8 mld zł, w tym dofinansowanie UE 70,4 mld zł.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex-post realizacji RPO WM Raport końcowy

Ewaluacja ex-post realizacji RPO WM Raport końcowy Ewaluacja ex-post realizacji RPO WM 2007-2013 Raport końcowy Maj 2017 1 Informacje o badaniu Ewaluacja ex-post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Podsumowanie

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Podsumowanie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Podsumowanie Ogólny opis programu Cel POIR: Celem POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Cel ten będzie się wyrażał głównie zwiększeniem

Bardziej szczegółowo

Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu

Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, LISTA WSKAŹNIKÓW KLUCZOWYCH W KSI (SIMIK 07-13) L.p. Nazwa wskaźnika produktu Jednostka

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja

Bardziej szczegółowo

Dr Bogusław Klimczuk 1

Dr Bogusław Klimczuk 1 Dr Bogusław Klimczuk 1 2 3 4 RPO Województwo Lubelskie 2014-2020 5 6 Forma wsparcia Dotacje bezzwrotne Instrumenty zwrotne Instrumenty mieszane 7 Zasada koncentracji tematycznej środków w RPO WL 2014-2020

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata być albo nie być (regionem samodzielnym rozwojowo po 2023 roku)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata być albo nie być (regionem samodzielnym rozwojowo po 2023 roku) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 być albo nie być (regionem samodzielnym rozwojowo po 2023 roku) Radomir Matczak Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,5 71,1 62,3 42,6

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,5 71,1 62,3 42,6 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca maja 215 r. w 16 programach regionalnych podpisano 36 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 11,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 71,1 mld zł. Tym samym

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. dr Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. dr Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi dr Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice 25.04.2017 Finansowanie MŚP Główne źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Invest Expo, Katowice, 08.12.2014 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Tomasz Nowakowski III Konferencja Prorektorów w ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych Poznań,, 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 Szczecin, 5 października 2010 r. RPO w liczbach - ZREALIZOWANE 44 przeprowadzone nabory (tryb konkursowy,

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki Luty 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020: 11.12.2014 r. przedłożona wersja RPO-L2020 zatwierdzona przez KE decyzja z 16.12.2014 r. 20.01.2015 r. zatwierdzony przez ZWL Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Lublin, 24 maja 2017 r.

Lublin, 24 maja 2017 r. Lublin, 24 maja 2017 r. Doświadczenia w zakresie pozyskania funduszy unijnych przez przedsiębiorców w okresie programowania 2017-2013 oraz perspektywy pozyskiwania środków w nowym okresie 2014-2020 Lubelska

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 2007 2008 2009 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Zródło UE 27 2007 UE 27 2008 UE 27 2009 SPOŁECZEŃSTWO 1 Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL) % GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 a) wg

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 23 stycznia 2014 r. RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia OŚ PRIORYTETOWA

Bardziej szczegółowo

System wskaźników monitorowania

System wskaźników monitorowania Aneks nr 4 do projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 z dnia 19 marca 2013 r. System wskaźników monitorowania Projekt Białystok, 19 marca 2013 r. Wskaźniki monitorowania celów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

1. P o s t ę p f i n a n s o w y

1. P o s t ę p f i n a n s o w y 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca września 2015 r. w 16 programach regionalnych podpisano 36,3 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 111,0 mld zł, w tym dofinansowanie UE 71,5 mld zł.

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo