WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA"

Transkrypt

1 WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA I. W Rozdziale 2 Strategia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Wprowadzono następujące zmiany: 1. W podrozdziale 2.2 Cele szczegółowe RPO WL, na str , Tabeli Wskaźniki osiągnięcia celu szczegółowego 1 nadano brzmienie: Rodzaj wskaźnika (definicja) Jednostka Wartość w roku bazowym Wartość w roku docelowym 2013 (2015) Częstotliwość pomiaru Źródło danych, sposób pomiaru Wskaźniki produktu 1.liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z bezpośredniego wsparcia: - mikro - małe - średnie szt (1540), w tym: 1020 (1020) 350 (350) 170 (170) Raz w roku IZ 2.Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi 3.liczba utworzonych miejsc pracy brutto 4.liczba przedsiębiorstw które wprowadziły innowacje, w wyniku uzyskanego wsparcia szt. 0 20(21) Raz w roku IZ/IP Wskaźniki rezultatu szt (5790) Raz w roku Beneficjent szt (613) Raz w roku IZ II. W Rozdziale 3 Osie Priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Oś Priorytetowa V: TRANSPORT Strona 1 z 16

2 Wprowadzono następujące zmiany: 1. na str , Tabeli Wskaźniki osiągnięcia celu nadano brzmienie: Rodzaj wskaźnika (definicja) Jednostka Wartość w roku bazowym Wskaźniki produktu Wartość w roku docelowym 2013 (2015) Częstotliwość pomiaru Źródło danych, sposób pomiaru 1.Liczba projektów z zakresu transportu szt (106) Raz w roku IZ 2.Długość nowych dróg 3.Długość zrekonstruowanych dróg - regionalnych - lokalnych - w tym drogi uszkodzone w wyniku powodzi km 0 km 0 55 (55) 504,90 (524,90) 90 (90) 400 (420) 14,90 (14,90) Raz w roku Raz w roku Beneficjent Beneficjent 4.Długość nowych linii kolejowych km 0 3 (3) Raz w roku Beneficjent 5.Długość zrekonstruowanych linii kolejowych km 0 30 (30) Raz w roku Beneficjent 6.Liczba zakupionego/ odnowionego taboru komunikacji miejskiej 7.Miejsca w zakupionym /odnowionym taborze komunikacji miejskiej 8.Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach: - pasażerskich - towarowych 9.Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach: - pasażerskich - towarowych 10.Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu 11.Liczba pasażerów obsługiwanych przez regionalny port lotniczy szt (110) Raz w roku Beneficjent szt (5500) Raz w roku Beneficjent Euro/rok 0 Euro/rok 0 Wskaźniki rezultatu ,27 ( ,57) ,66 ( ,01) ,61 ( ,56) ( ) ( ) (7 272) Raz w roku Raz w roku Beneficjent Beneficjent osoby (75 000) Raz w roku Beneficjent osoby ( ) Raz w roku Beneficjent Strona 2 z 16

3 Oś Priorytetowa IX: POMOC TECHNICZNA Wprowadzono następujące zmiany: 1. na str , w szóstym akapicie zaczynającym się od słów: Zakres wsparcia procesu wdrażania RPO będzie obejmował: dodano kolejny podpunkt w brzmieniu: działania wspomagające przygotowanie potencjalnych beneficjentów i ich projektów do przyszłych interwencji strukturalnych oraz finansowanie przygotowania projektów pilotażowych z wyłączeniem zadań polegających na umacnianiu ogólnego potencjału administracji. III. W Rozdziale 4 Plan finansowy Wprowadzono następujące zmiany: 1. na str. 167, akapitowi czwartemu nadano brzmienie: Szczegółowy podział funduszy strukturalnych w ramach RPO WL w układzie poszczególnych priorytetów kształtuje się w następujący sposób: Oś Priorytetowa I - Przedsiębiorczość i innowacje 22,23 środków wspólnotowych pochodzących z EFRR (265,11 mln euro) Oś Priorytetowa II - Infrastruktura ekonomiczna - 5,05 środków wspólnotowych pochodzących z EFRR (60,25 mln euro) Oś Priorytetowa III - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne 6,15 środków wspólnotowych pochodzących z EFRR (73,35 mln euro) Oś Priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne - 4,84 środków wspólnotowych pochodzących z EFRR (57,79 mln euro) Oś Priorytetowa V Transport - 22,19 środków wspólnotowych pochodzących z EFRR (264,73 mln euro) Oś Priorytetowa VI - Środowisko i czysta energia 15,14 środków wspólnotowych pochodzących z EFRR (180,54 mln euro) Oś Priorytetowa VII - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna - 8,37 środków wspólnotowych pochodzących z EFRR (99,86 mln euro) Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna 13,28 środków wspólnotowych pochodzących z EFRR (158,41 mln euro) Oś Priorytetowa IX Pomoc techniczna 2,75 środków wspólnotowych pochodzących z EFRR (32,80 mln euro). Strona 3 z 16

4 2. na str. 169, Tabeli 5.2. Tabela finansowa dla programu operacyjnego w podziale na priorytety oraz źródła finansowania (w Euro) nadano brzmienie: Wkład wspólnotowy ogółem Wkład krajowy krajowy wkład publiczny wkład prywatny Ogółem Wskaźnik wkładu funduszy UE 3. na str , Tabeli 5.3 podziału według kategorii, zaprogramowanego wykorzystania wkładu funduszy w program operacyjny (w Euro) nadano brzmienie: Dla celów informacyjnych Pożyczki EBI Inne finansowanie 1 2= =1+2 6=1/5 7 8 Oś I , Oś II , Oś III , Oś IV , Oś V , Oś VI , Oś VII , Oś VIII , Oś IX , Ogółem , Kod Kwota Strona 4 z 16

5 Ogółem Forma finansowania Kod Forma finansowania Ogółem: Terytorium Kod Kwota Ogółem: Strona 5 z 16

6 4 na str.172, Tabeli 5.4 wydatków w ramach RPO WL z podziałem na kategorie interwencji wspierające wdrażanie Strategii Lizbońskiej nadano brzmienie: Priorytet tematyczny/kod interwencji Wkład wspólnotowy B+RT, INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ,81 2.Infrastruktura związana z B+RT ,01 3.Transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy 4.Wsparcie na rzecz B+RT, w szczególności w MŚP 5.Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw , , ,36 6.Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska 7.Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji , ,86 8.Inne inwestycje w przedsiębiorstwa ,51 9.Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP ,36 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE , Infrastruktura telekomunikacyjna , Technologie informacyjne i telekomunikacyjne , Usługi i aplikacje dla obywateli , Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie ,03 TRANSPORT , Koleje 28. Integralne systemy transportu , , Porty lotnicze ,50 ENERGIA , Energia odnawialna: wiatrowa , Energia odnawialna: słoneczna , Energia odnawialna: biomasa ,10 42.Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe , Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią ,89 Razem Procentowy udział w wydatkach ogółem 41,38 Strona 6 z 16

7 IV. W Rozdziale 8 Przegląd i renegocjacje programów operacyjnych w ramach NSRO na lata Wprowadzono następujące zmiany: 1. na str. 206, podrozdziałowi 8.3 Streszczenie wprowadzonych zmian nadano brzmienie: Projekt zmian Programu został opracowany po dokonaniu wnikliwej merytorycznej analizy jego treści oraz dotychczasowego przebiegu procesu jego wdrażania. W związku z powyższym IZ podjęła decyzje dotyczące kierunków modyfikacji Programu, które obejmują następujący zakres: 1. Zmiany w planie finansowym RPO WL Modyfikacja planu finansowego RPO WL, związana jest z: realokacją środków pozostałych w Działaniu 2.2 Regionalna infrastruktura B+R, w kwocie EURO, na Działanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii realokacją środków pomiędzy niżej wymienionymi Działaniami: z Działania 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystki na Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw w kwocie w wysokości ,00 EURO, z Działania 3.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w kwocie w wysokości ,00 EURO, z Działania 5.2 Lokalny układ transportowy na Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy w kwocie w wysokości ,00 EURO, z Działania 5.3 Miejski transport publiczny na Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy w kwocie w wysokości ,00 EURO, z Działania 5.5 Transport lotniczy na Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy w kwocie w wysokości ,00 EURO, z Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska na Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku w kwocie w wysokości ,00 EURO, z Działania 7.2 Promocja kultury i turystyki na Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki w kwocie w wysokości ,00 EURO, z Działania 7.3 Współpraca międzyregionalna na Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki w kwocie w wysokości ,00 EURO, z Działania 5.3 Miejski transport publiczny na Działanie 5.5 Transport lotniczy w ramach Osi Priorytetowej V w kwocie w wysokości ,00 Euro. Wszystkie wyżej opisane przesunięcia środków spowodowały konieczność zmiany w opisie Rozdziału 4 Plan finansowy oraz w tabelach: 5.2. Tabela finansowa dla programu operacyjnego w podziale na priorytety oraz źródła finansowania (w Euro), 5.3. Tabela podziału według kategorii, zaprogramowanego wykorzystania wkładu funduszy w program operacyjny (w Euro), 5.4. Tabela wydatków w ramach RPO WL z podziałem na kategorie interwencji wspierające wdrażanie Strategii Lizbońskiej. Strona 7 z 16

8 Poniższa tabela przedstawia wszystkie zmiany w Palnie finansowym RPO WL 2. Zmiana opisu IX Osi Priorytetowej RPO WL Rozszerzenie zakresu wsparcia wdrażania RPO WL poprzez dodanie działań wspomagających przygotowanie potencjalnych beneficjentów i ich projektów do przyszłych interwencji strukturalnych oraz finansowanie przygotowania projektów pilotażowych z wyłączeniem zadań polegających na umacnianiu ogólnego potencjału administracji. 3. Zmiany w zakresie wskaźników RPO WL W ramach przeglądu RPO WL wprowadzono zmiany w wybranych wskaźnikach postępu rzeczowego Programu, polegające na zmianie wartości docelowych wskaźników na poziomie celu szczegółowego 1 oraz V Osi Priorytetowej. Zmiany te obejmują: przeniesienie wskaźnika Celu szczegółowego 1 Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi z wskaźnik rezultatu na wskaźnik produktu oraz dokonaniu korekty tego wskaźnika, wprowadzenie dla V Osi Priorytetowej Transport wskaźnika produktu Długość nowych dróg. Zmianie uległ również Załącznik nr 2. Lista wskaźników kontekstowych dla RPO. Potrzeba zmiany wynika m.in. z konieczności dostosowania wskaźników kontekstowych do zmian wprowadzonych we wskaźnikach programowych w ramach przeglądu RPO WL przeprowadzonego w 2011 roku oraz adaptacji wskaźników kontekstowych RPO WL do listy wskaźników przygotowywanych dla poszczególnych województw przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego p.n. Wskaźniki kontekstowe zestawienie dla województw i porównanie. 4. Wprowadzenie zmian i modyfikacji mających charakter horyzontalny i techniczny w celu doprecyzowania i ujednolicenia treści Programu. Strona 8 z 16

9 Zmiany w załącznikach 1. na str Załącznikowi nr 2. Lista wskaźników kontekstowych dla RPO nadano brzmienie: L.p. Zmienna/Wskaźnik Jednostk a Miary Przekrój terytorialny (NTS) Źródło Wartość wskaźnika (2005 r.) Uwagi I. SPOŁECZEŃSTWO 1. Wskaźnik zatrudnienia (15 lat i więcej wg BAEL): a) wg grup wieku: (15-64 lat; 15-24; 25-34; 35-44; 45-54; 55-64); b) ogółem wg płci (kobiety, mężczyźni); c) ogółem wg miasto/wieś; 2. Pracujący: a) rok 2004 =100; b) w tym w sektorze prywatnym; c) w tym MŚP (agregacja wg siedziby przedsiębiorstwa); NTS 2 GUS-BDL Eurostat tyś. Ogółem: 48,6 a) lat: 56, : 23, : 72, : 75, : 63, : 36,4 b) Kobiety: 42,6 Mężczyźni: 54,8 c) Miasto: 43,9 Wieś: 53,4 NTS 2 GUS-publ. Ogółem: 931 tyś. a) rok 2004=100: 103,9 b) w sektorze prywatnym: 74 c) w MSP: 65,8 - nr 2 celu głównego - nr 3 celu głównego - nr 2 celu szczegółowego 1 - nr 2 celu szczegółowego 2 - nr 9 Osi Priorytetowej I - nr 9 Osi Priorytetowej II - nr 5 Osi Priorytetowej III - nr 4 Osi Priorytetowej VII - nr 1 Osi Priorytetowej IX - nr 2 celu głównego - nr 3 celu głównego - nr 2 celu szczegółowego 1 - nr 2 celu szczegółowego 2 - nr 9 Osi Priorytetowej I - nr 9 Osi Priorytetowej II - nr 5 Osi Priorytetowej III - nr 4 Osi Priorytetowej VII - nr 1 Osi Priorytetowej IX 3. Stopa bezrobocia wg BAEL: a) w tym kobiety NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 14,3 a) kobiety: 14,3 - nr 2 celu głównego - nr 3 celu głównego - nr 2 celu szczegółowego 1 - nr 2 celu szczegółowego 2 Strona 9 z 16

10 - nr 9 Osi Priorytetowej I - nr 9 Osi Priorytetowej II - nr 5 Osi Priorytetowej III - nr 4 Osi Priorytetowej VII - nr 1 Osi Priorytetowej IX 4. Stopa bezrobocia rejestrowanego NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 17 - nr 2 celu głównego - nr 3 celu głównego - nr 2 celu szczegółowego 1 - nr 2 celu szczegółowego 2 - nr 9 Osi Priorytetowej I - nr 9 Osi Priorytetowej II - nr 5 Osi Priorytetowej III - nr 4 Osi Priorytetowej VII - nr 1 Osi Priorytetowej IX 5. Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do internetu w ogółu gospodarstw domowych 6. Udział szkół wyposażonych w komputery: - według poziomu kształcenia: a) w tym szkoły podstawowe i gimnazja; b) w tym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne; c) w tym szkoły policealne; 7. Liczba uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do internetu: wg poziomu kształcenia: a) w tym szkoły podstawowe i gimnazja; b) w tym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne; c) w tym szkoły policealne; 8. Wykształcenie ludności w wieku 15 lat i więcej (BAEL): NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 16,4 - nr 2 oś priorytetowa IV NTS 2 RSW Ogółem: 69,2 a) w tym szkoły podstawowe i gimnazja: 87,5 b) w tym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne: 24,5 c) w tym szkoły policealne: 27 osoby NTS 2 RSW Ogółem: 8,5 a) w tym szkoły podstawowe i gimnazja: 9,0 b) w tym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne: 7,5 c) w tym szkoły policealne: 12,1 NTS 2 GUS-BDL a) podstawowe i niepełne podstawowe: 31,1 - nr 14 Osi priorytetowej VIII - nr 14 Osi priorytetowej VIII - nr 1 celu szczegółowego 3 Strona 10 z 16

11 a) podstawowe i niepełne podstawowe (w tym gimnazjum); poziom 0-2 (ISCED 1997); b) ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne; poziom 3-4 (ISCED 1997); c) wyższe; poziom 5-6 (ISCED 1997); b) ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne: 56,0 c) wyższe: 12,9 - nr 2 Osi priorytetowej VIII 9. Udział osób uczących się i dokształcających w liczbie ludności w wieku lat 10. Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania na 1 tyś. mieszkańców; a) w tym turystom zagranicznym; NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 5,4 - nr 1 celu szczegółowego 3 l. bezwzgl. NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 567,9 a) w tym turystom zagranicznym: 67,5 - nr 3 celu szczegółowego 3 - nr 6 Osi priorytetowej I - nr 10 Osi priorytetowej I - nr 1 Osi priorytetowej VII - nr 5 Osi priorytetowej VII 11. Ofiary śmiertelne wypadków drogowych: a) na 100 tyś. zarejestrowanych pojazdów; b) na 100 tyś. ludności; c) rok poprzedni=100; 12. Saldo migracji wewnętrznych: a) w miastach; b) na wsi; osoby NTS 2 GUS-BDL Ogółem: na 100 tyś. zarejestrowanych pojazdów: 33 - na 100 tyś. ludności: 14,8 - rok poprzedni=100: 89,94 osoby NTS2 GUS-BDL Ogółem: a) w miastach: b) na wsi: nr 2 Osi priorytetowej V - nr 4 celu szczegółowego Saldo migracji zagranicznych osoby NTS2 GUS-BDL Ogółem: 4 - nr 4 celu szczegółowego Liczba ludności korzystającej z przewozów komunikacją miejską mln NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 97,7 mln - nr 5 Osi Priorytetowej V - nr 6 Osi Priorytetowej V - nr 9 Osi Priorytetowej V Strona 11 z 16

12 15. Długość dróg publicznych o twardej nawierzchni: - ogółem: a) na 100 km2 b) w tym wojewódzkich; c) w tym powiatowych; d) w tym gminnych; 16. Linie kolejowe eksploatowane: a) na 100 km2; km NTS 2 GUS-BDL Ogółem: km a) na 100 km2: 72,3 km b) w tym wojewódzkich: 2 214,2 km c) w tym powiatowych: 9 186,6 km d) w tym gminnych: km km NTS 2 GUS-BDL Ogółem: km a) na 100 km2: 4,3 km - nr 2 Osi Priorytetowej V - nr 3 Osi Priorytetowej V - nr 4 Osi Priorytetowej V - nr 8 Osi Priorytetowej V II. GOSPODARKA 17. Produkt krajowy brutto: - na 1 mieszkańca; a) na mieszkańca w PPS - UE 27 = 100); zł NTS 2 GUS- BDL Eurostat Na mieszkańca: zł a) na mieszkańca w PPS UE 27=100: 35 - nr 1 celu głównego - nr 2 celu głównego 18. Wzrost PKB w cenach stałych (rok poprzedni =100) NTS 2 GUS-BDL Wzrost PKB w cenach stałych (rok poprzedni = 100): 104,9 - nr 1 celu głównego - nr 2 celu głównego 19. Wartość dodana brutto na 1 pracującego: a) Polska = 100; - wg sektorów ekonomicznych: I.) rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo; I.a) Polska = 100; II.) przemysł; II.a) Polska = 100; III.) w tym przetwórstwo przemysłowe; III.a) Polska = 100; IV.) budownictwo; IV.a) Polska = 100; V.) usługi rynkowe; V.a) Polska = 100; VI.)usługi nierynkowe; VI.a) Polska = 100; zł NTS 2 GUS-BDL - ogółem: zł a) Polska = 100: 68,4 - wg sektorów ekonomicznych: I.) rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo: zł I.a) Polska = 100: 53,5 II.) przemysł: zł II.a) Polska = 100: 82,9 III.) w tym przetwórstwo przemysłowe: zł III.a) Polska = 100: 85,1 IV.) budownictwo: zł IV.a) Polska = 100: 99,7 V.) usługi rynkowe: zł V.a) Polska = 100: 91,3 VI.) usługi nierynkowe: - nr 1 celu szczegółowego 1 - nr 3 celu szczegółowego 1 - nr 2 Osi Priorytetowej I - nr 3 Osi Priorytetowej I - nr 4 Osi Priorytetowej I - nr 5 Osi Priorytetowej I Strona 12 z 16

13 20. Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych (województwo=100): I.) rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo; I.a) rok poprzedni=100; II.) przemysł ogółem; II.a) rok poprzedni = 100; III.) w tym przemysł przetwórczy; III.a) rok poprzedni = 100; IV.) budownictwo; IV.a) rok poprzedni = 100; V.) usługi rynkowe; V.a) rok poprzedni = 100; VI.) usługi nierynkowe; VI.a) rok poprzedni = 100; 21. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tyś. ludności: - w tym udział MŚP; 22. Liczba przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego 23. Kapitał zagraniczny w podmiotach z kapitałem zagranicznym na 1 mieszkańca zł VI.a) Polska = 100: 90,9 NTS 2 GUS-BDL I.) rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo: 38,2 I.a) rok poprzedni = 100: 100 II.) przemysł ogółem: 14,6 II.a) rok poprzedni = 100: 99,6 III.) w tym przemysł przetwórczy: 12,7 III.a) rok poprzedni = 100: 99,9 IV.) budownictwo: 3,4 IV.a) rok poprzedni = 100: 95,5 V.) usługi rynkowe: 25,2 V.a) rok poprzedni = 100: 98,2 VI.) usługi nierynkowe: 18,7 VI.a) rok poprzedni = 100: 103,3 l. bezwzgl. NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 683,69 - w tym udział MŚP: 99,1 - nr 2 celu szczegółowego 1 - nr 9 Osi Priorytetowej 1 - nr 1 celu szczegółowego 1 - nr 3 celu szczegółowego 1 - nr 3 Osi Priorytetowej I - nr 4 Osi Priorytetowej I - nr 12 Osi Priorytetowej I - nr 6 Osi Priorytetowej II - nr 8 Osi Priorytetowej II - nr 4 Osi Priorytetowej III - nr 6 Osi Priorytetowej III l. bezwzgl. NTS 2 GUS-BDL Ogółem: nr 3 celu szczegółowego 2 tyś. zł NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 0,029 tyś. zł - nr 3 celu szczegółowego 2 Strona 13 z 16

14 24. Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca: a) w tym udział sektora prywatnego; 25. Nakłady na działalność badawczorozwojową (ceny bieżące) w relacji do PKB: a) tym nakłady finansowane przez podmioty gospodarcze; tyś.zł 26. Zatrudnieni w sektorze B+R l. bezwzgl. NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 1,992 zł a) w tym udział sektora prywatnego: 55,6 NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 0,46 a) w tym nakłady finansowane przez podmioty gospodarcze: 0,04 - nr 3 celu szczegółowego 2 - nr 11 Osi Priorytetowej I - nr 4 Osi Priorytetowej III - nr 6 Osi Priorytetowej III - nr 1 Osi Priorytetowej I - nr 7 Osi Priorytetowej I - nr 12 Osi Priorytetowej I NTS 2 GUS-BDL Ogółem: nr 9 Osi Priorytetowej II 27. Udział przedsiębiorstw, które prowadziły działalność innowacyjną w przemyśle w przedsiębiorstw w przemyśle III ŚRODOWISKO NTS 2 GUS-publ. Ogółem: 27,8 - nr 3 celu szczegółowego 1 - nr 12 Osi Priorytetowej I 28. Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza: I.) pyłowych; I.a) rok poprzedni = 100; II.) dwutlenek siarki (bez CO2); II.a) rok poprzedni = 100; III.) tlenków azotu; III.a) rok poprzedni = 100; kg/km 2 NTS 2 GUS-BDL I.) pyłowych: 300 kg/km 2 I.a) rok poprzedni = 100: 100,7 II.) dwutlenku siarki (bez CO2): 800 kg/km 2 II.a) rok poprzedni = 100: 100,3 III.) tlenków azotu: 400 kg/km 2 III.a) rok poprzedni = 100: 97,5 - nr 8 Osi Priorytetowej I - nr 1 Osi Priorytetowej VI 29. Ludność korzystająca z kanalizacji: a) w tym na wsi; b) w ludności ogółem: c) w tym na wsi; tyś. NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 978,63 tyś. a)w tym na wsi: 115,7 tyś. b) w ludności ogółem: 44,9 c) w tym na wsi: 9,9 - nr 8 Osi Priorytetowej VI Strona 14 z 16

15 30. Ludność korzystająca z wodociągów: a) w tym na wsi; b) w ludności ogółem; c) w tym na wsi; 31. Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków: - w ogólnej liczby ludności: a) w tym na wsi; 32. Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane: - na km 2 powierzchni; a) w ścieków wymagających oczyszczania; 33. Udział odpadów poddanych odzyskowi w ogólnej ilości odpadów wytworzonych (z wyłączeniem komunalnych) 34. Odpady komunalne zebrane na 1 mieszkańca 35. Ilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (moc zainstalowana) tyś. NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 1 718,2 tyś. a) w tym na wsi: 769,02 tyś. b) w ludności ogółem: 78,8 c) w tym na wsi: 66,1 NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 50,98 a) w tym na wsi: 13,56 m 3 /km 2 NTS 2 GUS-BDL - 2,8 m 3 /km 2 a) w ścieków wymagających oczyszczenia: 97,6 - nr 7 Osi Priorytetowej VI - nr 8 Osi Priorytetowej VI - nr 8 Osi Priorytetowej VI NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 94,3 - nr 2 Osi Priorytetowej VI - nr 9 Osi Priorytetowej VI kg NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 155,12 kg - nr 2 Osi Priorytetowej VI - nr 9 Osi Priorytetowej VI MW NTS 2 ARE publ. Ogółem: 2,05 MW - nr 8 Osi Priorytetowej I - nr 13 Osi Priorytetowej I - nr 1 Osi Priorytetowej VI - nr 3 Osi Priorytetowej VI 36. Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w powierzchni ogólnej. 37. Powierzchnia zrekultywowanych i zagospodarowanych terenów do ogółu wymagających rekultywacji. 38. Emisja CO 2 z zakładów uciążliwych ogółem tyś. ton /rok NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 22,8 - nr 5 Osi Priorytetowej VII NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 2,17 - nr 3 Osi Priorytetowej III NTS 2 GUS-BDL 5 245,3 tyś. ton /rok - nr 3 Osi Priorytetowej VI Strona 15 z 16

16 V. Dodatkowo w dokumencie zaktualizowano spis treści oraz wprowadzono zmiany redakcyjne i porządkowe. Strona 16 z 16

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4 Wskaźniki kontekstowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Rok bazowy Zródło UE 27 Polska wskaźniki kontekstowe dla woj. świętokrzyskiego, dla których rokiem bazowym był rok

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego Wskaźniki kontekstowe zestawienie dla województwa świętokrzyskiego 1 2 3 4 5 6 7 8 2007 2007 2006 2007 Nazwa zmiennej lub Jedn. Miary Zródło UE 27 Polska wskaźnika Lp Województwo Świętokrzyskie 1 SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 2007 2008 2009 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Zródło UE 27 2007 UE 27 2008 UE 27 2009 SPOŁECZEŃSTWO 1 Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL) % GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 a) wg

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO 2007 % GUS-BDR 53,3 48,5 46, % GUS-BDR 53,7 50,4 48, % GUS-BDR 52,5 50,4 49, % GUS-BDR 52,0 50,4 49,0

SPOŁECZEŃSTWO 2007 % GUS-BDR 53,3 48,5 46, % GUS-BDR 53,7 50,4 48, % GUS-BDR 52,5 50,4 49, % GUS-BDR 52,0 50,4 49,0 Załacznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w 2011 roku Wskaźniki kontekstowe dla RPO Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika Rok* Jedn. Miary Źródło UE 27 Ogółem Polska Województwo SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki kontekstowe dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Wskaźniki kontekstowe dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Załącznik nr. 4 Wskaźniki kontekstowe dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa go na lata 2007-2013 Rok bazowy 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 2. SPOŁECZEŃSTWO Wskaźnik zatrudnienia ogółem(15 lat

Bardziej szczegółowo

Załącznik V Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe

Załącznik V Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe Załącznik V Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika Rok Jedn. Miary Zródło Ogółem (średnia) UE 28* Polska Małopolska SPOŁECZEŃSTWO 2006-45,2 47,4 2007 52,8 46,5 48,1 2008 53,3

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ OŚ PRIORYTETOWA I: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw sposób Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO MIASTA I.1. Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata zawarte w dokumencie programowym

Wskaźniki realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata zawarte w dokumencie programowym Wskaźniki osiągnięcia celu głównego RPO WL 1. Dodatkowy wzrost wartości PKB wygenerowany dzięki interwencji RPO 2. liczba utworzonych miejsc pracy netto % 0 docelowym 2013 (2015) 1 Częstotliwość Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian WRPO (uwzględnionych w wersji 8.2.)

Zestawienie zmian WRPO (uwzględnionych w wersji 8.2.) Zestawienie zmian WRPO 27-213 (uwzględnionych w wersji 8.2.) 1. W rozdziale 1.2.3. Opis wprowadzonych zmian do Programu dodano podrozdział f) zmiany dokonane w grudniu 215 roku w wyniku kolejnego przeglądu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika core indicator 2 Wskaźniki mężczyźni** Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem % Cel główny RPO WL: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW CELU GŁÓWNEGO, HORYZONTALNYCH I PROGRAMOWYCH RPO WSL

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW CELU GŁÓWNEGO, HORYZONTALNYCH I PROGRAMOWYCH RPO WSL Załącznik nr II d do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL za I półrocze 211 roku ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW CELU GŁÓWNEGO, HORYZONTALNYCH I PROGRAMOWYCH RPO WSL WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów. Strona 1 z 74

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów. Strona 1 z 74 Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów LP. KOD WSKAŹNIKA KSI WSKAŹNIKI JEDNOSTKA ROK 27 28 29 2 2 22 23 24 25 Ogółem % Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja

Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem Cel główny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CCCXII/4127/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CCCXII/4127/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CCCXII/4127/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. WYKAZ ZMIAN W DOKUMENCIE SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ OŚ PRIORYTETOWA I: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw Liczba wspartych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1444/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 1444/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. Uchwała Nr 1444/215 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 215 r. w sprawie: przyjęcia zmian w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 27-213 Na podstawie art. 2 ust.2 i

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU ZAWARTYCH W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU ZAWARTYCH W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM Załącznik nr II d do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL za I półrocze 21 roku ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU ZAWARTYCH W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

PROPOZYCJE ZMIAN DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA PROPOZYCJE ZMIAN DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 Marek Kowalski Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU wskaźniki Jedno stka Kod odpowia dajacego wskaźnik a kluczow ego KSI (SIMIK 73) rok 27 28 29 2 2 22 23 24 25 półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II wskaźnik z bezpośredniej pomocy inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II. Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II. Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Załącznik nr II d do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu roku L..P. WSKAŹNIKI JEDNOST KA KOD WSKAŹNI KA ROK 7 8 9 5 PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II Priorytet

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie ZAŁ. 3 TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁANIA Typ wskaźnika Nazwa wskaźnika Jednostka Częstotliwość pomiaru Wartość w roku bazowym Zakładana wartość w roku docelowym (2013) PRIORYTET

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO

PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO Załącznik nr 3 PoniŜej zaprezentowano propozycje zmian w zakresie systemu wskaźników MRPO. Analizę przyjętych wartości docelowych dla przeprowadzono w oparciu

Bardziej szczegółowo

REALOKACJA ŚRODKÓW POMIĘDZY DZIAŁANIAMI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REALOKACJA ŚRODKÓW POMIĘDZY DZIAŁANIAMI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REALOKACJA ŚRODKÓW POMIĘDZY DZIAŁANIAMI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 Marek Kowalski Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Zał. 1 Wskaźniki realizacji celów i priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata podlegające ewaluacji

Zał. 1 Wskaźniki realizacji celów i priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata podlegające ewaluacji Zał. 1 realizacji celów i priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 200713 podlegające ewaluacji Cel ogólny Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej,

Bardziej szczegółowo

Wartość bazowa (rok) (2010) 764 (2011) 930 (2010) 0,27 (2011) -1,64 (2011) 1188,46 (2011) 2,83 (2011) 9291 (2012) 0,32 (2010) 18,6 (2011)

Wartość bazowa (rok) (2010) 764 (2011) 930 (2010) 0,27 (2011) -1,64 (2011) 1188,46 (2011) 2,83 (2011) 9291 (2012) 0,32 (2010) 18,6 (2011) ZAŁĄCZNIK 2 Tabela 1. Wskaźniki monitorowania celów strategicznych i operacyjnych SRWP 2020 Zestawienie wskaźników monitorowania celów strategii Cel strategiczny 1. Konkurencyjna gospodarka 1. PKB na 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL na dzień 31 maja 2013 r.

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL na dzień 31 maja 2013 r. Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL 2007 2013 w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL 2007 2013 na dzień 31 maja 2013 r. LUBLIN 26 czerwca 2013 r. Stan wdrażania RPO WL na dzień 31 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki monitorujące Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Wskaźniki monitorujące Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Wskaźniki monitorujące Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 00 Cel główny Wykorzystanie potencjałów województwa lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Zestaw wskaźników monitorowania celów Strategii

Załącznik nr 4. Zestaw wskaźników monitorowania celów Strategii Załącznik nr 4. Zestaw wskaźników monitorowania celów Strategii Tabela 1. Wskaźniki monitorowania celów strategicznych i operacyjnych SRWP 2020 Cel strategiczny 1. Konkurencyjna gospodarka 1. PKB na 1

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WL Wskaźniki na poziomie celu i działań V Osi Priorytetowej

Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WL Wskaźniki na poziomie celu i działań V Osi Priorytetowej Tabela. Postęp rzeczowy RPO WL i na poziomie celu i działań V Osi Priorytetowej Postęp rzeczowy z realizacji RPO WL na poziomie V Osi Priorytetowej: TRANSPORT i jej celu: Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki monitorujące Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Wskaźniki monitorujące Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Cel główny Wykorzystanie potencjałów województwa lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia spójności regionu oraz efektywnego zarządzania jego rozwojem 2011

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Krajowy wkład publiczny. Ogółem w tym Ogółem. Budżet państwa. EFRR EFS FS SL Inne 1=2+12 2=3+7 3= =

Krajowy wkład publiczny. Ogółem w tym Ogółem. Budżet państwa. EFRR EFS FS SL Inne 1=2+12 2=3+7 3= = Załącznik 1. do URPO WZ. INDYKATYWNA TABELA FINANSOWA ZOBOWIĄZAŃ DLA RPO WZ W PODZIALE NA PRIORYTETY I DZIAŁANIA Z PRZYPORZĄDKOWANIEM KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ORAZ OZNACZONYMI DZIAŁANIAMI

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB. Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. Wstęp Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata Indykatywny harmonogram konkursów na 2009 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata Indykatywny harmonogram konkursów na 2009 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Indykatywny harmonogram konkursów na 2009 r. Działanie/Poddziałanie Oś priorytetowa 1 - Gospodarka - Innowacje - Technologie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Występowanie pomocy publicznej. Działanie w całości objęte pomocą publiczną. Działanie w całości objęte pomocą publiczną

Występowanie pomocy publicznej. Działanie w całości objęte pomocą publiczną. Działanie w całości objęte pomocą publiczną 6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL 2007 2013 Niniejszy załącznik powstał w oparciu o rozporządzenia regulujące zasady udzielania pomocy publicznej, w szczególności zatwierdzone projekty rozporządzeń i

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji RPO WL

Stan realizacji RPO WL Stan realizacji RPO WL 2007 2013 Stan na 31 grudnia 2011 r. Aneta Pieczykolan Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Stan realizacji RPO WL

Bardziej szczegółowo

System wskaźników monitorowania

System wskaźników monitorowania Aneks nr 4 do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 z dnia 9 września 2013 r. System wskaźników monitorowania Białystok, wrzesień 2013 r. Wskaźniki monitorowania celów strategicznych SRWP

Bardziej szczegółowo

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 1. Nazwa programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

System wskaźników monitorowania

System wskaźników monitorowania Aneks nr 4 do projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 z dnia 19 marca 2013 r. System wskaźników monitorowania Projekt Białystok, 19 marca 2013 r. Wskaźniki monitorowania celów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Tabela 6. Całkowita kwota przeznaczona na realizację MRPO w podziale na poszczególne lata w euro.

Tabela 6. Całkowita kwota przeznaczona na realizację MRPO w podziale na poszczególne lata w euro. Tabela 6. Całkowita kwota przeznaczona na realizację MRPO w podziale na poszczególne lata w euro. Fundusze strukturalne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Fundusz Spójności Ogółem 1 2 3=1+2 2007

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA

WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/860/2011 Zarządu Województwa Lubelskiego WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA 2007-2013 I. W Rozdziale 2 Strategia realizacji

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Olsztyn 2013-09-23 Regionalny Program Operacyjny Warmia

Bardziej szczegółowo

6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL

6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL 6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL 2007 2013 Niniejszy załącznik powstał w oparciu o rozporządzenia regulujące zasady udzielania pomocy publicznej, w szczególności zatwierdzone projekty rozporządzeń i

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.)

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.) STRATEGIA ROZWOJU SZCZECINA MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE 1.2. Statystyczny wizerunek Szczecina na tle województwa zachodniopomorskiego i kraju Miejsce Szczecina w województwie zachodniopomorskim i w kraju przedstawia

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WSTĘP Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia województw w 2012 roku w km²

Powierzchnia województw w 2012 roku w km² - 10 %? powierzchnia w km2 lokata DOLNOŚLĄSKIE 19947 7 KUJAWSKO-POMORSKIE 17972 10 LUBELSKIE 25122 3 LUBUSKIE 13988 13 ŁÓDZKIE 18219 9 MAŁOPOLSKIE 15183 12 MAZOWIECKIE 35558 1 OPOLSKIE 9412 16 PODKARPACKIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9.3 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRIORYTET INWESTYCYJNY 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego - wskaźniki oddziaływania

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego - wskaźniki oddziaływania Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- w 2010 roku Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego - wskaźniki oddziaływania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki spójności realizowanej w latach na rozwój kraju i Podkarpacia Agnieszka Dawydzik Ministerstwo Infrastruktury I Rozwoju

Wpływ polityki spójności realizowanej w latach na rozwój kraju i Podkarpacia Agnieszka Dawydzik Ministerstwo Infrastruktury I Rozwoju Wpływ polityki spójności realizowanej w latach 2007-2013 na rozwój kraju i Podkarpacia Agnieszka Dawydzik Ministerstwo Infrastruktury I Rozwoju LISTOPAD 2015 R. 2 WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH STAN

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL

6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL 6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL 2007 2013 Niniejszy załącznik powstał w oparciu o rozporządzenia regulujące zasady udzielania pomocy publicznej zatwierdzone, projekty rozporządzeń i w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, Warszawa

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, Warszawa MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres Adresat Rb-WSa jednostki sprawozdawczej roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - podsumowanie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Marzec 2017 r. RPO WSL 2007-2013 alokacja w podziale

Bardziej szczegółowo

szt. produktu obligatoryjny Ilość instytucji otoczenia biznesu, które w wyniku

szt. produktu obligatoryjny Ilość instytucji otoczenia biznesu, które w wyniku Nazwa 1.1.1.1 Liczba wspartych powiązań kooperacyjnych 1.1.1.2 Liczba przedsiębiorstw zaangaŝowanych w powiązania kooperacyjne 1.1.1.3 Liczba instytucji otoczenia biznesu zaangaŝowanych w powiązania kooperacyjne

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Gruta Spotkanie konsultacyjne, 8 kwiecień 2014 r. Urząd Gminy Gruta

Strategia Rozwoju Gminy Gruta Spotkanie konsultacyjne, 8 kwiecień 2014 r. Urząd Gminy Gruta Strategia Rozwoju Gminy Gruta 214 22 Spotkanie konsultacyjne, 8 kwiecień 214 r. Urząd Gminy Gruta Ważne dokumenty Strategia nie powstaje w oderwaniu od istniejących dokumentów o podobnym charakterze: 1.

Bardziej szczegółowo

Bank Danych Lokalnych GUS 14,2 11,6 10,2. Bank Danych Lokalnych GUS Bank Danych Lokalnych GUS

Bank Danych Lokalnych GUS 14,2 11,6 10,2. Bank Danych Lokalnych GUS Bank Danych Lokalnych GUS PRIORYTET WSKAŹNIK JEDNOSTKA MIARY ŹRÓDŁO DANYCH 2013 2014 2015 2016 I. Gospodarka i miejsca pracy Liczba bezrobotnych Wojewódzki Urząd Pracy 6 872 5 569 4 798 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ I INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 W Szczegółowym opisie

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI. 85 i więcej WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

MĘŻCZYŹNI. 85 i więcej WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU GMINA WIEJSKA AUGUSTÓW POWIAT AUGUSTOWSKI Liczba miejscowości sołectw 42 36 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2010 R. MĘŻCZYŹNI 85 i więcej WYBRANE DANE 2008 2009 2010 80-84

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych RPO WD

Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych RPO WD Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 z dn. 15 października 2018 r. Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych RPO WD

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZBIÓR ZMIENNYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH KAPITAŁ INTELEKTUALNY KAPITAŁ INTELEKTUALNY MAZOWSZA BADANIE POTENCJAŁU REGIONU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZBIÓR ZMIENNYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH KAPITAŁ INTELEKTUALNY KAPITAŁ INTELEKTUALNY MAZOWSZA BADANIE POTENCJAŁU REGIONU ZAŁĄCZNIK NR 1 ZBIÓR ZMIENNYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH KAPITAŁ INTELEKTUALNY DO RAPORTU Z BADAŃ PN. KAPITAŁ INTELEKTUALNY MAZOWSZA BADANIE POTENCJAŁU REGIONU Badanie na zlecenie Województwa Mazowieckiego zrealizował

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Dr Bogusław Klimczuk 1

Dr Bogusław Klimczuk 1 Dr Bogusław Klimczuk 1 2 3 4 RPO Województwo Lubelskie 2014-2020 5 6 Forma wsparcia Dotacje bezzwrotne Instrumenty zwrotne Instrumenty mieszane 7 Zasada koncentracji tematycznej środków w RPO WL 2014-2020

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo