Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej"

Transkrypt

1 Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej

2 Regionalny Program Operacyjny Program regionalny to jeden z programów, który umożliwi dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych w naszym regionie i który służy budowie potencjału gospodarczego regionu, także poprzez wsparcie infrastruktury i kapitału społecznego województwa. Projekt RPO WZ składa się z 10 osi priorytetowych, zawierających pieniądze zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowy Program łączy w sobie dotychczasowe działania RPO i regionalnego POKL.

3 RPO WZ Wstępny podział środków Oś priorytetowa Alokacja na oś (EUR) Fundusz Udział procentowy danym funduszu Udział procentowy w alokacji na RPO WZ I OP Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie(ct 1 (1PI) i 3) EFRR 31,67% 22,84% II OP Gospodarka niskoemisyjna (CT 4) EFRR 16,85% 12,15% III Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom EFRR 6,50% 4,69% IV Naturalne otoczenie człowieka EFRR 8,11% 5,85% V Zrównoważony transport (CT 7) EFRR 26,09% 18,82% VI Rynek pracy (CT 8) EFS 36,87% 10,28% VII Wyłączenie społeczne (CT 9) EFS 27,16% 7,58% VIII Edukacja (CT 10) EFS 21,68% 6,05% IX Infrastruktura publiczna (CT 10 i CT 2) EFRR 10,77% 7,76% X Pomoc Techniczna EFS 14,29% 3,98% SUMA EFRR ,11% SUMA EFS ,89%

4 RPO WZ OP 1 GOSPODARKA INNOWACJE - TECHNOLOGIE Cel główny - podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, dzięki wykorzystaniu potencjału regionalnych i inteligentnych specjalizacji CT 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji CT 3. Podnoszenie konkurencyjności MSP, sektora rolnego, rybołówstwa i akwakultury

5 PI 1.1: wzmacnianie infrastruktury B+R ( ) i możliwości rozwoju sektora B+I oraz promowanie centrów kompetencji, w szczególności tych o znaczeniu europejskim Cel szczegółowy 1: Zwiększenie zdolności jednostek naukowych do prowadzenia badań i prac rozwojowych na rzecz gospodarki. Typy projektów: 1. Nabycie lub wytworzenie infrastruktury B+R w jednostkach naukowych niezbędnej do realizacji strategii regionalnych inteligentnych specjalizacji. Wsparcie kluczowej infrastruktury badawczo-rozwojowej w jednostkach naukowych realizowane będzie poprzez projekty uzgodnione w trakcie negocjacji Kontraktu Terytorialnego. Do Kontraktu Terytorialnego zgłoszone zostały przedsięwzięcia: Północno-Zachodnie Centrum Biogospodarki Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej Typy beneficjentów: jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, partnerstwa wymienionych podmiotów Alokacja: euro

6 PI 1.2: promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi ( ) Cel szczegółowy: 1. Podniesienie potencjału B+R w przedsiębiorstwach Typy projektów: 1. Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach - projekty do 25 mln zł 2. Projekty B+R przedsiębiorstw wraz z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej (ochrona krajowa, międzynarodowa) projekty do 3 mln zł 3. Projekty przedsiębiorstw polegające na wdrożeniu własnych lub zakupionych wyników badań naukowych i prac rozwojowych projekty do 25 mln zł

7 PI 1.2: promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi ( ) Typy beneficjentów: przedsiębiorcy, partnerstwa przedsiębiorstw, partnerstwa naukowo przemysłowe Wybór projektów: tryb konkursowy Alokacja: euro Priorytetowo będą traktowane projekty realizowane przez partnerstwa, konsorcja naukowo-przemysłowe, klastry. Zaplanowane typy projektów zapewnią możliwość realizacji kompleksowego cyklu inwestycyjnego, od fazy inwestycji w infrastrukturę B+R czy badań począwszy, przez prace rozwojowe, linie demonstracyjne, po wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa.

8 OP 1 GOSPODARKA INNOWACJE - TECHNOLOGIE PI 3.1: promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm Cel szczegółowy: 1. Wzrost przedsiębiorczości i atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Typy projektów: 1. Tworzenie/rozbudowa terenów pod inwestycje Wzmocnienie dotychczasowych terenów inwestycyjnych, Tworzenie nowych obszarów aktywności biznesowej na terenach popegeerowskich, powojskowych, poprzemysłowych Typy beneficjentów: podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi, jst, jednostki organizacyjne jst, związki jst, przedsiębiorstwa, partnerstwa wymienionych podmiotów Tryb wyboru projektów: tryb pozakonkursowy, tryb negocjacyjny w ramach kontraktów samorządowych Alokacja: euro

9 OP 1 GOSPODARKA INNOWACJE - TECHNOLOGIE PI 3.2: opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji Cel szczegółowy: 1. Rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej Typy projektów: 1. Wsparcie działalności przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu (np. doradztwo, certyfikacja). 2. Wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej (np. udział w giełdach kooperacyjnych, międzynarodowych targach bądź misjach gospodarczych). 3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym) Tryb wyboru projektów: konkursowy, systemowy Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, Instytucje Otoczenia Biznesu, jst, jednostki organizacyjne jst, związki jst, partnerstwa wymienionych podmiotów Alokacja: euro

10 PI 3.3: wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Cel szczegółowy: 1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora MSP Typy projektów: 1. Inwestycje w przedsiębiorstwach. 2. Inwestycje w wysokoinnowacyjnych przedsiębiorstwach Realizowane będą projekty przyczyniające się do rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z regionu, przede wszystkim projekty koncentrujące się na pozyskaniu i wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych, a także skutkujące zwiększeniem zatrudnienia. Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, Alokacja: euro Tryb wyboru projektów: konkursowy

11 Inżynieria finansowa, a dotacje dla MŚP (PI 3.3) Planuje się zastosowanie instrumentów finansowych w przypadku projektów obarczonych normalnym ryzykiem biznesowym, w tym projektów mających charakter wdrożeń gotowych technologii lub polegających na zakupie maszyn i urządzeń. Wsparcie w formie dotacji planowane jest w przypadku projektów, gdzie ryzyko inwestycyjne będzie znacznie wyższe - z uwagi na np. nowatorski charakter projektu. Proponowane instrumenty zwrotne dla MMŚP: pożyczki, poręczenia, gwarancje, produkty kapitałowe i instrumenty mieszane, w tym kredyty umarzalne. Ostatecznie potrzeby i możliwości związane z finansowaniem poprzez instrumenty zwrotne będą określone dokładnie po przeprowadzeniu analizy ex ante instrumentów finansowych

12 PI 3.4: wspieranie zdolności MŚP do udziału w procesach wzrostu i innowacji Cel szczegółowy: 1. Profesjonalizacja usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu, Typy projektów: 1. Bony na specjalistyczne usługi (koszyk usług IOB opracowany zostanie po dokonaniu rozstrzygnięć podziału między poziomem krajowym a regionalnym). 2. Zwiększenie zdolności Instytucji Otoczenia Biznesu do budowania konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu w oparciu o regionalne specjalizacje 3. Wsparcie powiązań kooperacyjnych sektora przedsiębiorstw, edukacji i nauki, badań i rozwoju Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu Alokacja: euro

13 Instrumenty zwrotne w RPO WZ Planuje się zastosowanie instrumentów finansowych w przypadku projektów obarczonych normalnym ryzykiem biznesowym, w tym projektów mających charakter wdrożeń gotowych technologii lub polegających na zakupie maszyn i urządzeń. Wsparcie w formie dotacji planowane jest w przypadku projektów, gdzie ryzyko inwestycyjne będzie znacznie wyższe - z uwagi na np. nowatorski charakter projektu. Ostatecznie potrzeby i możliwości związane z finansowaniem poprzez instrumenty zwrotne będą określone dokładnie po przeprowadzeniu analizy ex ante instrumentów finansowych mającej na celu m.in. zbadanie występującej w województwie luki finansowej dla danego obszaru. Na podstawie wyników badania, zostanie podjęta decyzja, co do wykorzystania instrumentów finansowych w danym priorytecie, ich formy, wielkości oraz modelu wdrażania. Przedmiotowa analiza zostanie zakończona w sierpniu 2014 r.

14 Instrumenty wsparcia MŚP na lata Narzędzia bezzwrotne i kapitałowe Narzędzia mieszane Narzędzia zwrotne dłużne Innowacy jność pomysłu - dotacje - wejścia kapitałowe - kredyty umarzalne - subsydiowanie odsetek - pożyczki - poręczenia Stopień zwrotności narzędzi wsparcia

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Marcin Szmyt Dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego