Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego"

Transkrypt

1 Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednost ka Rok ^ Ogółem % Cel główny RPO WL: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu. core indicator 1, KSI-R.1 core indicator 3 core indicator 2 *1. dodatkowy wzrost wartości PKB wygenerowany dzięki interwencji RPO *2. liczba utworzonych miejsc pracy netto 3.*** liczba utworzonych miejsc pracy brutto - w tym: kobiety** mężczyźni** % Realizacja,6,27, ,22 9,57% - - -, ,2-2,3 2, Realizacja ,52% Realizacja , , , ,96 28,65% , ,2 2832, , ,34 47,3% Realizacja 23,15 777,6 679, ,3 22,13% ** ** ** ** ** Realizacja 298,97 139,12 179, ,66 35,17% Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego ** ** ** ** ** Komentarz *w wyniku renegocjacji zmiana częstotliwości pomiaru wskaźnika z "raz w roku" na "rok 215" ** nie jest możliwe oszacowanie podziału na kobiety i mężczyzn z uwagi na obowiązek przestrzegania zasady równości szans w projektach. *** wartość wskaźnika jest zliczana z celu szczegółowego I i II;wartość została skorygowana Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2112 r. Strona 1 z 5

2 Cel szczegółowy 1 RPO WL: Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności wskaźniki produktu 1. liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z bezpośredniego wsparcia* mikro małe średnie Komentarz Realizacja ,96% ,53% Realizacja ,16% ,84% Realizacja ,71% ,57% Realizacja ,% * wskaźnik zliczany z działań wskaźniki rezultatu 55,88% KSI-R.1 1.* liczba utworzonych miejsc pracy brutto 2. liczba przedsiębiorstw które wprowadziły innowacje, w wyniku uzyskanego Realizacja , , , ,96 3,33% , ,2 2752,47 287,34 287,34 48,49% Realizacja ,68% Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2112 r. Strona 2 z 5

3 core indicator 5 KSI- P uzyskanego wsparcia** 3. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi Komentarz 1. Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych* Komentarz 2. *liczba utworzonych miejsc pracy Komentarz 3. wzrost liczby firm z udziałem kapitału zagranicznego Komentarz 1. liczba osób które skorzystały z infrastruktury edukacyjnej % ,27% Realizacja ,33% ,22% Realizacja 3,98 231,74 231, ,74 38,99% ,21 366,69 417,46 417,46 417,46 556,61% Realizacja 652 3* ,86% ,86% Realizacja ,% Cel szczegółowy 3 RPO WL: Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku osób 4,% Realizacja ,18% * wskaźnik jest zliczany z I Osi Priorytetowej (Działania od 1 do 5) Cel szczegółowy 2 RPO WL: Poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju ha ** wskaźnik zliczany z działań * wartość z działania 3.1 wskaźnik produktu wskaźnik rezultatu *wskaźnik został skorygowany, jest od zliczany jedynie z Działania 3.2 wskaźnik oddziaływania wskaźniki rezultatu Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2112 r. Strona 3 z 5

4 KSI R edukacyjnej zrealizowanej w ramach programu - w tym: szkolnictwo podstawowe szkolnictwo średnie KSI-R szkolnictwo wyższe miasto** wieś** 2. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów osób osób osób osób osób osób ,1% Realizacja ,94% ,3% Realizacja ,5% ,29% Realizacja ,86% ,74% Realizacja ,1% ** ** ** ** ** Realizacja ,72% ** ** ** ** ** Realizacja * ,7% ,35% Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2112 r. Strona 4 z 5

5 3. liczba turystów osób Komentarz 4. saldo migracji GUS Komentarz Realizacja ,46% , , , , , 27,98% * w poprzednim okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika była liczona na podstawie wsk. LSI "liczba badań wykonanych nowym sprzętem" którego zakres jest szerszy niż zakres wsk. KSI "Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów". Realizacja *-4,4 **-4,1-4,9-5, ,13 ** nie jest możliwe oszacowanie podziału na miasto i wieś z uwagi na taki sam dostęp studentów/uczniów z obszarów miejskich i wiejskich do infrastruktury edukacyjnej. wskaźnik oddziaływania , ,7 - -1,7-1, ^wartość przed renegocjacjami Programu *w poprzednim roku sprawozdawczym w podanej wartość salda migracji (-4,1) nie została uwzględniona migracja za granicę, prawidłowa wartość wynosi -4,4 ** dane z GUS dostępne za 29 r.umieszczone w tabeli za rok 21 zgodnie z sugestia MRR Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2112 r. Strona 5 z 5

6 Załącznik nr II do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata za 212 r. Tabela 2 Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) w danym roku oraz narastająco Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Oś priorytetowa 1 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 2 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 3 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 4 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 5 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 6 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 7 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 8 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 9 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Okres sprawozdawczy 212 r. Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1) Łączne płatności otrzymane od Komisji Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej 5 = 3/1 lub 4/ Dane narastająco od uruchomienia programu , , , ,83 14,54% , , , ,85 48,31% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D , , , ,83 14,54% , , , ,85 48,31% , , , ,62 4,45% , , , ,52 53,87% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D , , , ,62 4,45% , , , ,52 53,87% , , , ,64 24,6% , , , ,7 39,43% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D , , , ,75 2,79% , , , ,7 39,43% , , , ,3 15,18% , , , ,27 51,41%,, 8 313, ,62 N/D,, , ,54 N/D , , , ,41 15,6% , , , ,73 51,17% , , , ,9 32,11% , , , ,2 85,47%,,,, N/D,,,, N/D , , , ,9 32,11% , , , ,2 85,47% , , , ,29 2,6% , , , ,79 45,68% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D , , , ,29 2,6% , , , ,79 45,68% , , , ,18 28,58% , , , ,7 56,84% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D , , , ,18 28,58% , , , ,7 56,84% , , , ,5 28,59% , , , ,19 71,66%,, , ,46 N/D,, , , N/D , , , ,4 28,55% , , , ,19 71,61% , , , ,93 13,8% , , , ,6 5,96% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D , , , ,93 13,8% , , , ,6 5,96% Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1) Łączne płatności otrzymane od Komisji 11=9/7 lub 1/7 12 OGÓŁEM , , , ,92 22,61% , , , , ,47 6,21% ,9 Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR 3),, , ,8 N/D N/D,, , ,54 N/D N/D Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS 2) N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1) W przypadku, gdy podstawę wyliczania wkładu UE stanowią wydatki ogółem (publiczne i prywatne) 5 =3/1 i 11 = 9/7; w przypadku, gdy wspomnianą podstawę stanowią jedynie wydatki publiczne 5 =4/1 i 11 = 1/7. 2) Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub ESF, w przypadku gdy skorzystano z mozliwości okreśłonej w art 34 ust. 2 rozporządzenia nr 183/26. Załącznik nr II do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata za 212 r.

7 Załącznik nr III do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata za 212 r. Tabela 3 Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 Kod* Kod * Kod * Kod * Kod * Klasyfikacja 1 Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Klasyfikacja 5 (euro) Priorytetowy obszar tematyczny Forma finansowania Obszar realizacji Rodzaj działalności gospodarczej Lokalizacja ** PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL ,11 Strona 1 z 4

8 PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL ,29 Strona 2 z 4

9 PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL ,4 Strona 3 z 4

10 PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL ,32 Ogółem ,57 * Kategorie kodów powinny mieć przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium ** przyznanego wkładu wspólnotowego w ramach każdej kombinacji kodów Strona 4 z 4

11 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Postęp fizyczny I Osi Priorytetowej RPO WL - Przedsiębiorczość i innowacje. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem od początku realizacji programu % Cel I Osi Priorytetowej: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie lubelskim wskaźniki produktu Realizacja ,22% core indicator 4 1. Liczba projektów z zakresu B+R ,56% core indicator 7 2. liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP () - w tym m.in..: w przedsiębiorstwach innowacyjnych Realizacja ,69% ,75% Realizacja ,85% ,15% Realizacja ,% core indicator 8 w przedsiębiorstwach związanych z inwestycjami ochrony środowiska 3. Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw (przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności) () ,% Realizacja ,% ,75% Realizacja ,96% 4. Liczba wspartych przedsiębiorstw - w tym: mikro ,53% Realizacja ,16% ,84% Realizacja ,71% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 1 z 45

12 core indicator 23 małe średnie 5. liczba projektów doradczych dla MŚP 6. Liczba projektów z zakresu turystyki 7. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem B+R 8. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej ,57% Realizacja ,% ,88% Realizacja ,29% ,57% Realizacja ,25% ,27% Realizacja ,95% ,1% Realizacja ,% ,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 2 z 45

13 wskaźniki rezultatu Realizacja 52, , , ,96 33,7% core indicator 9, KSI- R.1*** 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: , , , , ,34 53,88% Realizacja 23,15 451,6 677, ,8 26,2% kobiety ** ** ** ** ** Realizacja 298,97 713, , ,16 41,39% mężczyźni ** ** ** ** ** Realizacja 28,5 146,7 319, ,95 53,33% core indicator 35 w turystyce ,2 477,45 636,7 658,7 658,7 19,78% Realizacja ,27% 2. liczba miejsc noclegowych powstałych w wyniku realizacji projektów ,99% Realizacja 15 75, , , ,7 12,6% core indicator 1 3. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu euro , , , , ,17 172,47% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 3 z 45

14 4. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia Realizacja ,68% ,27% Realizacja - - -,% core indicator Potencjalna wytworzona moc zainstalowana w OZE MW ,15,15,15,15 1,5% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL - na poziomie Działań I Osi Priorytetowej Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem od początku realizacji programu % Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw wskaźniki produktu core indicator 8 1. Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw (przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności) Realizacja ,% ,75% wskaźniki rezultatu Realizacja,,, 179,75 26,87 394,54 394,54 54,27% core indicator 9, KSI-R.1 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: ,7 448,76 556,16 563,3 563,3 77,45% Realizacja,,, 74,5 16,12 147,72 147,72 41,26% kobiety , ** ** ** ** ** ** Realizacja,,, 15,25 154,75 246,82 246,82 66,89% mężczyźni , ** ** ** ** ** ** Realizacja,,, 1 7, , , ,74 13,39% core indicator 1 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu**** euro 3, 12, 12, 12,, , , , , ,8 192,75% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 4 z 45

15 core indicator 7 core indicator 9, KSI-R.1 3. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia 1. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - w tym m.in..: w przedsiębiorstwach innowacyjnych 2. Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety Realizacja ,49% ,7% Realizacja ,7% ,94% Realizacja ,13% ,88% Realizacja ,57% ,19% Realizacja,,, 26,62 451,9 635,22 635,22 32,76% , 56,97 75,29 737,91 737,91 737,91 38,6% Realizacja,,, 97,65 19,48 249,88 249,88 23,87% Działanie 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu ** ** ** ** **, Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 5 z 45

16 core indicator 1 core indicator 7 mężczyźni 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu**** 3. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia 1. liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - w tym m.in..: w przedsiębiorstwach innowacyjnych 2. Liczba wspartych przedsiębiorstw - w tym: małe średnie euro Realizacja,,, 18,97 261,42 385,34 385,34 43,2% , ** ** ** ** ** Realizacja,,, 3, , , ,82 97,87% 1, 38, 38, 38, ,7, , , , ,8 111,94% Realizacja ,3% ,39% Realizacja ,64% ,19% Realizacja ,57% ,42% Realizacja ,21% ,83% Realizacja ,54% Działanie 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw wskaźniki produktu ,38% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 6 z 45

17 core indicator 9,KSI-R.1 core indicator 1 core indicator 7 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety mężczyźni 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu**** 3. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia 1. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - związanych z inwestycjami ochrony środowiska euro Realizacja 85,25 33,25 44,25 44,25 23,18% ,5 723,7 814,7 839,7 839,7 48,15% Realizacja 15, 75, 111, 111, 13,54% ** ** ** ** ** Realizacja 7,25 228,25 293,25 293,25 31,74% ** ** ** ** ** Realizacja,,, 1 3, , , ,61 173,5% 1, 38, 38, 38, ,42, , , , ,97 266,48% Realizacja ,42% ,39% Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii Realizacja ,76% ,24% Realizacja ,% wskaźniki rezultatu wskaźniki produktu ,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 7 z 45

18 Realizacja ,% core indicator liczba projektów z zakresu energii odnawialnej ,% 3. Liczba wspartych przedsiębiorstw - w tym: Realizacja,% mikro małe średnie ,6% Realizacja ,38% ,48% Realizacja ,53% ,42% wskaźniki rezultatu core indicator 9,KSI-R.1 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety mężczyźni Realizacja ,% ,% Realizacja,% ** ** ** ** ** Realizacja ,33% ** ** ** ** ** Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 8 z 45

19 Realizacja 75, , , ,53 16,3% core indicator 1 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu**** euro , , , , , ,4 46,23% Realizacja,% core indicator Potencjalna wytworzona moc zainstalowana w OZE MW ,15,15,15,15 1,5% Działanie 1.5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki wskaźniki produktu core indicator 7 1. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP 2. Liczba wspartych przedsiębiorstw - w tym: mikro małe średnie 3. Liczba projektów z zakresu turystyki Realizacja ,25% ,27% Realizacja ,9% ,9% Realizacja ,1% ,56% Realizacja ,% ,% Realizacja ,25% ,27% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 9 z 45

20 wskaźniki rezultatu core indicator 9,KSI-R.1 core indicator Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety mężczyźni w turystyce etat etat etat etat Realizacja,,, 28,5 146,7 319,95 319,95 53,33% ,2 477,45 636,7 658,7 658,7 19,78% Realizacja,,, 16, 8, 169,2 169,2 51,27% ** ** ** ** ** Realizacja,,, 12,5 66,7 15,75 15,75 55,83% ** ** ** ** ** Realizacja,,, 28,5 146,7 319,95 319,95 53,33% ,2 447,45 636,7 658,7 658,7 19,78% core indicator 4 2. Liczba miejsc noclegowych powstałych w wyniku realizacji projektów 1. Liczba projektów z zakresu B+R 2. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem B+R Realizacja ,27% ,99% Realizacja ,22% ,56% Realizacja ,95% Działanie 1.6. Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach wskaźniki produktu ,1% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 1 z 45

21 1. Liczba projektów doradczych dla MŚP Komentarz Działanie 1.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo wskaźniki produktu Realizacja ,29% ,57% *wartość przed renegocjacjami Programu ** nie jest możliwe oszacowanie podziału na kobiety i mężczyzn z uwagi na obowiązek przestrzegania zasady równości szns w projektach. *** wskaźnika "liczba utworzonych miejsc pracy" dla Osi I jest zliczany z działań od 1.1 do 1.5 ****wskaźnik rezultatu Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu interpretowany dotychczas jako wartość zaangażowanego przez Wnioskodawcę kapitału prywatnego, stanowiącego różnicę pomiędzy całkowitą wartością projektu a wnioskowanym dofinansowaniem (rozumianym jako suma dofinansowania ze środków EFRR oraz z Budżetu Państwa) zostaje dodatkowo rozszerzony o efekt dźwigni inwestycyjnej wywołany realizacją projektów co przyczyni się do poprawy sytuacji przedsiębiorstw i pociągnie za sobą kolejne inwestycje - do obliczeń przyjęto kurs: 1 EUR = 4,968 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 11 z 45

22 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Postęp fizyczny II Osi Priorytetowej RPO WL - Infrastruktura ekonomiczna. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem od początku realizacji programu % Cel II Osi Priorytetowej: Stworzenie przyjazanego otoczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej na Lubelszczyźnie 1. Powierzchnia utworzonych/wyposażo nych pomieszczeń laboratoryjnych wspartych uczelni 2. zakupionego wyposażenia do pomieszczeń laboratoryjnych 3. Liczba kampanii, imprez promujących region 4. Powierzchnia utworzonych/wyposażo nych parków, inkubatorów itp.. m2 tys. PLN m2 Realizacja,% ,51 273,51 273,51 273,51 273,51 17,88% Realizacja,% ,75% Realizacja ,3% ,74% Realizacja,% wskaźniki produktu ,1% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 12 z 45

23 Realizacja,% KSI-P Liczba wspartych funduszy pożyczkowych/poręczen iowych ,% wskaźniki rezultatu Realizacja ,8% 1. Liczba firm, które skorzystały z usług wspartych instytucji otoczenia biznesu ,79% core indicator 6 KSI-R Liczba udzielonych pożyczek, udzielonych poręczeń z funduszy kredytowych i mikropożyczkowych wspartych w ramach programu 3. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w inkubatorach/parkach stworzonych w ramach programu 4. Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R tylko etaty badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) 5. Liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury Realizacja ,99% ,64% Realizacja - - -,% ,% Realizacja 1 ** - - -,% ,% Realizacja - - -,% ,5% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 13 z 45

24 KSI-R Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów 7. Liczba odbiorców kampanii informacyjnopromocyjnych Realizacja - - -,% ,% Realizacja ,57% 28,75% osoby ,% 75,27% 8. Liczba opracowanych ofert inwestycyjnych Realizacja ,% ,43% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL - na poziomie Działań II Osi Priorytetowej Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Działanie 2.1. Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw Ogółem od początku realizacji programu % wskaźniki produktu Realizacja - - -,% KSI-P Liczba wspartych funduszy pożyczkowych/poręczen iowych ,% wskaźniki rezultatu 1.Liczba udzielonych pożyczek, udzielonych poręczeń z funduszy kredytowych i mikropożyczkowych wspartych w ramach programu Realizacja ,99% ,64% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 14 z 45

25 1. Powierzchnia utworzonych/wyposażo nych pomieszczeń laboratoryjnych wspartych uczelni m2 Realizacja - - -,% Działanie 2.2. Regionalna infrastruktura B+R wskaźniki produktu ,51 273,51 273,51 273,51 273,51 17,88% Realizacja - - -,% 2. zakupionego wyposażenia do pomieszczeń laboratoryjnych tys.zł ,75% wskaźniki rezultatu core indicator 6 1. Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R tylko etaty badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) Realizacja 1 ** - - -,% ,% KSI-R KSI-R Liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury 3. Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów Realizacja - - -,% ,5% Realizacja - - -,% ,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 15 z 45

26 Komentarz 1. Powierzchnia utworzonych/wyposażo nych parków, inkubatorów 1. Liczba firm, które skorzystały z usług wspartych instytucji otoczenia biznesu 2.Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w inkubatorach/parkach stworzonych w ramach programu 1. Liczba kampanii, imprez promujących region 1. Liczba odbiorców kampanii informacyjnopromocyjnych 2. Liczba opracowanych ofert inwestycyjnych m2 osoby Działanie 2.3. Wsparcie inwestycji otoczenia biznesu i transferu wiedzy wskaźniki produktu Realizacja - - -,% ,1% wskaźniki rezultatu Realizacja ,8% ,79% Realizacja - - -,% ,% Działanie 2.4. Marketing gospodarczy wskaźniki produktu Realizacja ,3% ,74% wskaźniki rezultatu Realizacja ,57% ,% Realizacja ,% ,43% *wartość przed renegocjacjami Programu **w poprzednim okresie błęnie wprowadzona wartość Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 16 z 45

27 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Postęp fizyczny III Osi Priorytetowej RPO WL - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem od początku realizacji programu % Cel III Osi Priorytetowej: Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wsparcie dla obszarów rewitalizowanych i terenów inwestycyjnych wskaźniki produktu Realizacja ,7% core indicator Liczba projektów mających na celu poprawę atrakcyjności miast) ,9% KSI- P KSI-P Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych ** 3. Powierzchnia terenów zrewitalizowanych ha ha Realizacja 3,98 231,74 231, ,74 38,99% ,21 366,69 417,46 417,46 417,46 556,61% Realizacja 1, ,14 11,4% ,54 132,47 132,47 132,47 132, ,7% wskaźniki rezultatu 1. Liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym 2. Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach zrewitalizowanych i terenach inwestycyjnych Realizacja - - -,% ,56% Realizacja ,14% ,14% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 17 z 45

28 Kod wskaźnika 3. Liczba firm funkcjonujących na przygotowanych terenach inwestycyjnych Realizacja ,75% ,63% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań III Osi Priorytetowej Wskaźniki Jednostka Rok * Działanie 3.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych wskaźniki produktu Ogółem od początku realizacji programu % Realizacja 3,98 231,74 231, ,74 38,99% KSI -P Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha ,21 366,69 417,46 417,46 417,46 556,61% wskaźniki rezultatu 1.Liczba firm funkcjonujących na przygotowanych terenach inwestycyjnych 2. Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach iwestycyjnych Realizacja ,75% ,63% Realizacja ,33% ,% Działanie 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich wskaźniki produktu Realizacja ,7% core indicator Liczba projektów mających na celu poprawę atrakcyjności miast ,9% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 18 z 45

29 KSI-P KSI-R.1 komentarz 2. Powierzchnia terenów zrewitalizowanych 1.Liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym Realizacja 1, ,14 11,4% 2.Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach zrewitalizowanych *wartość przed renegocjacjami Programu ha ,54 132,47 132,47 132,47 132, ,7% wskaźniki rezultatu Realizacja - - -,% ,56% Realizacja ,% ** wartość wsk. "Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych " jest zliczana tylko z działania ,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 19 z 45

30 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Postęp fizyczny IV Osi Priorytetowej RPO WL - Społeczeństwo informacyjne. Kod wskaźnika core indicator 11 KSI.P KSI-R KSI-P , KSI-P , KSI-P , KSI-P , KSI-P Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem % Cel IV Osi Priorytetowej: Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz usług społeczeństwa informacyjnego 1. Liczba projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego w tym projekty e- usług 2. Liczba PIAP 1. Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu 2. Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line (liczba korzystających z usług on-line) Realizacja ,92% ,8% Realizacja ,% ,% Realizacja ,67% ,33% Realizacja ,64% ,71% Realizacja ,84% wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu ,56% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 2 z 45

31 KSI.R Liczba korzystajacych z usług on-line osoby Realizacja ,9% ,68% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań IV Osi Priorytetowej Kod wskaźnika core indicator 11 KSI.P KSI-R Wskaźniki Jednostka Rok * Liczba projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego w tym projekty e- usług 2. Liczba PIAP 1. Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu Ogółem od początku realizacji programu Realizacja ,92% ,8% Realizacja ,% ,% Realizacja ,67% ,33% Realizacja ,64% Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu ,71% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 21 z 45

32 KSI-P , KSI-P , KSI-P , KSI-P , KSI-P KSI.R Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line (liczba korzystających z usług on-line) 3. Liczba korzystajacych z usług on-line komentarz osoby Realizacja ,84% ,56% Realizacja ,9% ,68% *wartość przed renegocjacjami Programu Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 22 z 45

33 Załącznik nr IV do sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Postęp fizyczny V Osi Priorytetowej RPO WL - Transport. Kod Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem % wskaźnika Cel V Osi Priorytetowej: Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny core indicator 13 core indicator 16 KSI - P KSI - P KSI - P core indicator 17, KSI- P core indicator 19, KSI- P KSI-P , KSI-P liczba projektów z zakresu transportu 2. Długość zrekonstruowanych dróg- w tym: regionalnych lokalnych drogi uszkodzone w wyniku powodzi**** 3. Długość nowych linii kolejowych**** 4. Długość zrekonstruowanych linii kolejowych 5. Liczba zakupionego/odnowione go taboru komunikacji miejskiej km km km km km km Realizacja ,92% ,85% Realizacja,19 87,55 265,9 424, ,92 8,95% ,9-524,9 524, ,64 466,77 466,77 466,77 466,77 88,93% Realizacja -,43 23,88 37, ,5 41,17% ,97 68,57 68,57 68,57 68,57 76,19% Realizacja,19 87,12 241,21 387, ,87 92,35% ,67 398,2 398,2 398,2 398,2 94,81% Realizacja - - -,% ,9-14,9 14, ,% Realizacja - - -,% ,% Realizacja - - -,% ,65 29,95 29,95 29,95 29,95 99,83% Realizacja ,82% wskaźniki produktu ,73% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 23 z 45

34 KSI-P , KSI-P miejsca w zakupionym/odnowiony m taborze komunikacji miejskiej Realizacja ,4% ,22% wskaźniki rezultatu core indicator 2, KSI- R KSI- R core indicator 2, KSI- R KSI- R core indicator 21, KSI- R core indicator 21, KSI- R core indicator 22 KSI-R ***1. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich ** ***2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach towarowych ** ^3. oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich ^4. oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach towarowych 5. przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu 6. liczba pasażerów obsługiwanych przez regionalny port lotniczy euro/rok euro/rok euro/rok euro/rok osoby osoby Realizacja , , , ,4 37,97% , , , , , , , , ,31 41,83% Realizacja 63333, , , ,29 17,38% , , , , , , , , ,64 2,8% Realizacja - - -,,% - - -, , , , ,% Realizacja - - -,% , , 7272, ,% Realizacja 16759, ,75% ,8% Realizacja - - -,% ,54% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 24 z 45

35 Kod wskaźnika core indicator 13 core indicator 16, KSI - P core indicator 2, KSI- R KSI- R core indicator 2, KSI- R KSI- R core indicator 13 core indicator 16, KSI - P KSI - P Wskaźniki Jednostka Rok * liczba projektów z zakresu regionalnego układu transportowego transportu 2. Długość zrekonstruowanych dróg regionalnych 1. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich ** 2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach towarowych ** 1. liczba projektów z zakresu lokalnego układu transportowego 2.Długość zrekonstruowanych dróg: lokalnych drogi uszkodzone w wyniku powodzi**** km euro/rok euro/rok km km Ogółem od początku realizacji programu Realizacja ,14% ,29% Realizacja 2,12 23,88 37, ,5 41,17% ,97 68,57 68,57 68,57 68,57 76,19% Realizacja , , , ,81 7,32% , , , , , , , , ,81 11,29% Realizacja,,, 115 8, , , ,16 2,99% , , , , , , , , ,57 6,5% Realizacja ,% ,67% Realizacja,19 87,12 241,21 387, ,87 92,35% ,67 398,2 398,2 398,2 398,2 94,81% Realizacja - - -,% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań V Osi Priorytetowej Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy wskaźniki produktu ,9-14,9 14,9, ,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 25 z 45 %

36 core indicator 2, KSI- R KSI- R core indicator 2, KSI- R KSI- R core indicator 13 KSI-P , KSI-P KSI-P , KSI-P core indicator 22 core indicator Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich ** 2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach towarowych ** 1. liczba projektów z zakresu transportu publicznego 2. Liczba zakupionego/odnowione go taboru komunikacji miejskiej 3. Miejsca w zakupionym/odnowiony m taborze komunikacji miejskiej 1.Przyrost liczby ludności korzystajacej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu 1. Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego euro/rok euro/rok osoby Realizacja,,, , , , ,6 226,41% , , , , , , , , , ,5 229,62% Realizacja,,, , , , ,12 57,14% , , , , , , , , ,7 61,55% Realizacja ,% ,% Realizacja ,82% ,73% Realizacja ,4% ,22% Realizacja ,75% ,8% Realizacja ,% wskaźniki rezultatu Działanie 5.3 Miejski transport publiczny wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu Działanie 5.4 Transport kolejowy wskaźniki produktu , ,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 26 z 45

37 Realizacja - - -,% core indicator 19, KSI- P Długość zrekonstruowanych linii kolejowych km ,65 29,95 29,95 29,95 29,95 99,83% wskaźniki rezultatu core indicator 21, KSI- R core indicator 21, KSI- R core indicator 13 core indicator 17, KSI- P KSI-R ^1. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich** ^2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach towarowych** 1. Liczba projektów z zakresu transportu lotniczego 2.Długość nowych linii kolejowych **** 1.Liczba pasażerów obsługiwanych przez regionalny port lotniczy komentarz euro/rok euro/rok km osoby Realizacja - - -,% , , , ,% Realizacja - - -,% , 7 272, 7 272, ,% Realizacja - - -,% ,% Realizacja - - -,% ,% wskaźniki rezultatu Realizacja - - -,% , , - 16, 16, ,54% *wartość przed renegocjacjami Programu **wartość w KSI wyrażona w PLN kurs 1 EURO = 4,968 PLN Działanie 5.5 Transport lotniczy wskaźniki produktu *** wskaźniki " Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich/towarowych" zliczany jest z działań 5.1 i 5.2 **** wartści szacunkowe będą zaprezentowane po podpisaniu umów o dofinansowanie z Beneficjentamii ^ IZ RPO planuje przeprowadzenie ewaluacji po zakończeniu wszystkich projektów kolejowych w ramach Działania 5.4 w celu wyliczenia wartości wskaźników; z uwagi na brak takich wyliczeń ze strony Beneficjenta PKP Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 27 z 45

38 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212r. Postęp fizyczny VI Osi Priorytetowej RPO WL Środowisko i czysta energia. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem % core indicator 23 core indicator 27 core indicator 24, KSI-P.4.1.6,KSI- P.4.1.5,KSI.- P ,KSI- P ,KSI- P ,KSI- P ,KSI- P KSI-P , KSI- P KSI-P , KSI- P core indicator liczba projektów z zakresu energii odnawialnej 2. liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami 3. Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych 4. Długość wybudowanej/zmode rnizowanej sieci wodociągowej 5. Długość wybudowanej/zmode rnizowanej sieci kanalizacji sanitarnej 6. Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów Cel VI Osi Priorytetowej: Poprawa stanu, zachowanie bioróżnorodności oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego MW km km ha Realizacja ,78% ,83% Realizacja ,67% ,67% Realizacja 1,87 6, ,18 17,66% ,13 6,13 7,28 7,28 7,28 2,8% Realizacja 135,93 24, ,89 53,53% ,38 465,1 465,1 465,1 465,1 13,34% Realizacja 118,12 316, ,1 63,2% ,29 588,5 664,82 664,82 664,82 132,96% Realizacja ,% wskaźniki produktu ,24 31,11 31,11 31,11 31,11 155,55% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 28 z 45

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika core indicator 2 Wskaźniki mężczyźni** Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2013 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2013 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika Wskaźniki Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem % Cel

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

(wersja wstępna) Zakup środków transportu w ramach RPO. Oś priorytetowa I: Przedsiębiorczość i innowacje

(wersja wstępna) Zakup środków transportu w ramach RPO. Oś priorytetowa I: Przedsiębiorczość i innowacje (wersja wstępna) Zakup środków transportu w ramach RPO Oś priorytetowa I: Przedsiębiorczość i innowacje Działanie 1.1 Dotacje inwestycyjne dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw 1. W przypadku Wnioskodawcy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I Tabela 1. Postęp fizyczny Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr I Tabela 1. Postęp fizyczny Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr I Załącznik nr I Tabela 1. Postęp fizyczny Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 27213 Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 21 211 212 213 214

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich

Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Rezultaty i efekty realizacji RPO WM 2007-2013 Rezultaty i efekty realizacji PO KL 2007-2013 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wrzesień, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Twój pomysł, europejskie pieniądze Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 O czym należy pamiętać ubiegając się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,6 69,0 54,0 35,0. 0 20 40 60 80 mld PLN

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,6 69,0 54,0 35,0. 0 20 40 60 80 mld PLN 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca lipca 214 r. w 16 programach regionalnych podpisano 34,4 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość to ponad 18 mld zł, w tym dofinansowanie UE - 68,9 mld zł. Tym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za drugie półrocze 2010 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za drugie półrocze 2010 r. Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za drugie półrocze 2010 r. kwiecień 2011 1 2 SPIS TREŚCI I. Informacje wstępne... 5 1. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Podsumowanie

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Podsumowanie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Podsumowanie Ogólny opis programu Cel POIR: Celem POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Cel ten będzie się wyrażał głównie zwiększeniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa Wrocław 2009 r.

Warszawa Wrocław 2009 r. RAPORT KOŃCOWY Analiza listy wskaźników bazowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Autorzy Raportu: Katarzyna Krok - Czyż, Paweł Tomaszewski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

szt. produktu obligatoryjny Ilość instytucji otoczenia biznesu, które w wyniku

szt. produktu obligatoryjny Ilość instytucji otoczenia biznesu, które w wyniku Nazwa 1.1.1.1 Liczba wspartych powiązań kooperacyjnych 1.1.1.2 Liczba przedsiębiorstw zaangaŝowanych w powiązania kooperacyjne 1.1.1.3 Liczba instytucji otoczenia biznesu zaangaŝowanych w powiązania kooperacyjne

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt.

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Jednostka miary Kategoria regionu 1 Wartość Bazowa 2 Rok bazowy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Marek Kowalski Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Warszawa, 24-25

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 72,3 70,4 59,6 39,6

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 72,3 70,4 59,6 39,6 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca stycznia 2015 r. w 16 programach regionalnych podpisano 35,4 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 109,8 mld zł, w tym dofinansowanie UE 70,4 mld zł.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w perspektywie do roku 2020

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w perspektywie do roku 2020 Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w perspektywie do roku 2020 Ryszard Boguszewski EuroCompass Sp. z o.o. Janów Lubelski, 8 lutego 2016

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za pierwsze półrocze 2010 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za pierwsze półrocze 2010 r. Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za pierwsze półrocze 2010 r. sierpień 2010 1 2 SPIS TREŚCI I. Informacje wstępne... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik IX. Zweryfikowana zakładana wartość w roku docelowym 2013 2015 2013 2015. Źródło danych/ częstotliwości pomiaru

Załącznik IX. Zweryfikowana zakładana wartość w roku docelowym 2013 2015 2013 2015. Źródło danych/ częstotliwości pomiaru Tabela 90. Zakres zmian we wskaźnikach celu głównego Programu oraz w ramach poszczególnych Osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 dokonanych podczas przeglądu środokresowego roku Zmiana w poziomie PKB (%)

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego - wskaźniki oddziaływania

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego - wskaźniki oddziaływania Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- w 2010 roku Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego - wskaźniki oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Brodnica, 26 października 2016 r. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o Program jest

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Działanie 1.2.1 Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych

Bardziej szczegółowo

1. P o s t ę p f i n a n s o w y

1. P o s t ę p f i n a n s o w y 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca września 2015 r. w 16 programach regionalnych podpisano 36,3 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 111,0 mld zł, w tym dofinansowanie UE 71,5 mld zł.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020 Warszawa, 14 marca 2015 Obszary Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ RPO WP W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ RPO WP W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO 28 czerwca r. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ RPO WP 204-2020 W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO Rzeszów, 28 czerwca r. Numer działania lub poddziałania Tytuł lub zakres projektu Podmiot zgłaszający

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020

Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020 Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego I Forum Przedsiębiorców Dziennika Polskiego 26 maja 2014, Kraków Wsparcie dla przedsiębiorców w Małopolskim Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac nad RPO WD

Harmonogram prac nad RPO WD Harmonogram prac nad RPO WD Działanie Termin I projekt RPO WD 2014-2020 25 października 2013 r. Konsultacje społeczne 28 października - 2 grudnia 2013 r. Konsultacje Prognozy OOŚ 23 stycznia 12 lutego

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP Wsparcie sektora MŚP w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 Liczba złożonych wniosków o dofinansowania:3965

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,5 71,1 62,3 42,6

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,5 71,1 62,3 42,6 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca maja 215 r. w 16 programach regionalnych podpisano 36 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 11,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 71,1 mld zł. Tym samym

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 projekt Projekt przyjęty Uchwałą nr 196/2816/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2013 r. Minimalne poziomy koncentracji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków UE Procedury i wymagania Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie każdego z 16 województw monofunduszowe: finansowane

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich do rozwoju kraju: Co należy zrobić inaczej w latach 2014-2020

Wykorzystanie środków europejskich do rozwoju kraju: Co należy zrobić inaczej w latach 2014-2020 Wykorzystanie środków europejskich do rozwoju kraju: Co należy zrobić inaczej w latach 2014-2020 dr Jerzy Kwieciński Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości VI Forum Polskiego Kongresu Drogowego

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu DLA ROZWOJU MAZOWSZA Stwarzamy warunki do rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MSP w perspektywie

Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Działalność PARP 2007-2013 Krajowy Program Reform

Bardziej szczegółowo

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o. Możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - podstawowe informacje - PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności w latach 2014-2020: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i instrumenty wspierające B+R+I. ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa

Polityka spójności w latach 2014-2020: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i instrumenty wspierające B+R+I. ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Polityka spójności w latach 2014-2020: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i instrumenty wspierające B+R+I ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Nowa polityka spójności 2014-2020 Źródło: Komisja Europejska,

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH 1 Środa z Funduszami Europejskimi dla JEDNOSTEK NAUKOWYCH 2 3 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Dokumenty na poziomie unijnym Europa 2020 Pakiet Rozporządzeń Wspólne Ramy strategiczne

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki Luty 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020: 11.12.2014 r. przedłożona wersja RPO-L2020 zatwierdzona przez KE decyzja z 16.12.2014 r. 20.01.2015 r. zatwierdzony przez ZWL Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Poprzedni zapis Proponowany zapis Uzasadnienie PRIORYTET I

Poprzedni zapis Proponowany zapis Uzasadnienie PRIORYTET I Legenda: 1. Wskaźniki przekraczające zakładane wartości (w tym też wskaźniki nowe dodane). 42 2. Wskaźniki liczbowe (dot. liczby projektów, beneficjentów, usług, łóżek); - 6 3. Wskaźniki niezrealizowane

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Iga Dubicka Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 20 maj 2010 r. Możliwości bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata 2014-2020

Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata 2014-2020 Łódź, 13 listopada 2014 r. Nowa perspektywa 2014-2020 Miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu

Załącznik nr 9. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu Załącznik nr 9 Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, styczeń 2015 r. Uwagi: Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE SPOTKANIE INFORMACYJNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów 4 X 2015 r. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Zmiany w treści Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (w stosunku do wersji 7.1)

Zmiany w treści Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (w stosunku do wersji 7.1) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 31/2011 z dnia 6 maja 2011 r. Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Zmiany w treści Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA

REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA 2014 2020 WRPO 2014+ Poznań, dnia 3 lutego 2015 roku 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Alokacja WRPO

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Warszawa, 5 czerwca 2014 r. Nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp...

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Spis treści Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... V XIII XIX 1. Występowanie pomocy publicznej... 1 1.1. Zakazana pomoc publiczna... 1 1.2. Dopuszczalna pomoc publiczna... 13 2. Zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

POLICY PAPER 01. Luty 2015 r. Tomasz Styś, Robert Foks

POLICY PAPER 01. Luty 2015 r. Tomasz Styś, Robert Foks POLICY PAPER 1 Luty 215 r. Tomasz Styś, Robert Foks Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 214 22. Priorytety i wysokość wsparcia 1 1. Cel i przedmiot analizy Celem opracowania jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 2 Opis metodyki programowania RPO WM 2014-2020 Spotkanie cel Statystyki spotkań Terminy spotkań Liczba spotkań Spotkania w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Załącznik Do Uchwały Nr 34 / 09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z dnia 10 września 2009 roku Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo