Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r.

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r."

Transkrypt

1 Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku 2017 Lublin, maj 2018 r.

2 Opracowano: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 2 / 43

3 Spis treści Spis treści... 3 Wstęp... 5 Część I Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata (stan na dzień 31 grudnia 2017 r.) Środki dostępne w ramach Programu i ich podział na Osie Priorytetowe Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r Projekty pozakonkursowe Realizacja wskaźników Ram Wykonania Część II Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata (stan na dzień 15 maja 2018 r.) Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata według stanu na dzień 15 maja 2018 r Projekty pozakonkursowe Realizacja wskaźników Ram Wykonania Renegocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata / 43

4 4 / 43

5 Wstęp Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubelskiego na lata z dnia 20 marca 2018 r. (wersja 0.8), Zarząd Województwa Lubelskiego do dnia 30 czerwca każdego roku przekazuje Sejmikowi Województwa, informację o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku poprzednim. Niniejsza informacja została sporządzona na bazie sprawozdania rocznego z realizacji Programu w 2017 r., które opracowano zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu Europejska współpraca terytorialna oraz w oparciu o Instrukcję do sprawozdania rocznego z wdrażania Programu Operacyjnego otrzymaną z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIiR). Zgodnie z art. 111 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata Ministra Rozwoju i Finansów Instytucja Zarządzająca do dnia 31 maja przekazuje Komisji Europejskiej (KE) sprawozdanie roczne zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WL (KM RPO). W niniejszej informacji zostały zawarte wszystkie najważniejsze dane o postępie rzeczowym i finansowym RPO WL na lata oraz informacje na temat renegocjacji Programu. 5 / 43

6 Część I Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata (stan na dzień 31 grudnia 2017 r.) 1. Środki dostępne w ramach Programu i ich podział na Osie Priorytetowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata (RPO WL na lata ) został zatwierdzony przez Komisję Europejską Decyzją Wykonawczą nr C(2015) 887 z dnia 12 lutego 2015 r. oraz przyjęty przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą nr XXI/355/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Najważniejszym dokumentem regionalnym, będącym bazą dla programowania RPO WL jest Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata (z perspektywą do 2030 roku) zgodna zarówno z wytyczonymi kierunkami rozwoju całej Unii Europejskiej, jak i z zapisami krajowych dokumentów strategicznych. Ponadto, dokumentem kierunkującym interwencję RPO WL w zakresie badań i innowacji jest Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku, wyznaczająca m.in. inteligentne specjalizacje regionalne i priorytety polityki innowacyjnej. Interwencja RPO WL wpisuje się w główne cele określone w Umowie Partnerstwa, Strategii Rozwoju Kraju Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska Trzecia Fala nowoczesności, Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 i pozostałych 8 zintegrowanych strategiach. Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata jest podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej. Zakres wsparcia w ramach RPO WL wpisuje się w 10 celów tematycznych (CT) i w wybrane priorytety inwestycyjne polityki spójności, wyznaczone na poziomie całej UE w pakiecie rozporządzeń dotyczących perspektywy Realizacja Programu przebiega poprzez wdrażanie 14 osi priorytetowych: 9 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 5 (w tym oś dotycząca pomocy technicznej) z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Na realizację RPO WL przeznaczono środki z Unii Europejskiej w wysokości EUR (w tym PLN rezerwy wykonania), co stanowi 85% ogółu środków zaangażowanych w finansowanie Programu. Wkład środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi EUR, zaś EUR pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 6 / 43

7 Podział środków z UE na poszczególne Osie Priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Oś Priorytetowa Alokacja [EUR] Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje ,00 Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie ,00 Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw ,00 Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku ,00 Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna ,00 Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów ,00 Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego ,00 Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport ,00 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy ,00 Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian ,00 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne ,00 Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje ,00 Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna ,00 Oś Priorytetowa 14 Pomoc techniczna ,00 EFRR ,00 EFS ,00 OGÓŁEM ,00 Alokacja RPO WL na lata w podziale na Osie Priorytetowe (% alokacji na Program) 10,44% 3,11% 4,50% Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje 3,24% Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie 8,09% 2,51% 5,55% 13,07% 6,76% Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy 8,87% 11,61% Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12,15% 3,17% 6,93% Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna Oś Priorytetowa 14 Pomoc techniczna 7 / 43

8 2. Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Zaprezentowane dane finansowe dotyczące postępu w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata odnoszą się do alokacji RPO WL na lata z rezerwą wykonania, wynoszącej ,00 EUR ( ,64 PLN). W poniższym materiale zastosowano alokację wyrażoną w PLN i wyliczoną zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dla pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym (styczeń 2018 r.) oraz kurs 1 EUR = 4,1808 PLN. Nabory wniosków o dofinansowanie Od początku uruchomienia Programu ogłoszono 128 naborów wniosków o dofinansowanie, w trybie konkursowym i pozakonkursowym, w ramach których ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wyniosła ,62 EUR ( ,71 PLN), w tym ,61 EUR ( ,83 PLN) dofinansowania z UE, co stanowi 82,94% alokacji na Program. Oś Priorytetowa Nabory wniosków o dofinansowanie w podziale na Osie Priorytetowe Liczba ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie Budżet naboru - ogółem [EUR] Budżet naboru - dofinansowanie UE [EUR] % alokacji OP , ,21 89,80% OP , ,08 92,34% OP , ,67 84,54% OP , ,37 90,96% OP , ,91 75,00% OP , ,61 80,04% OP , ,36 82,15% OP , ,00 75,49% OP , ,09 69,37% OP , ,05 94,38% OP , ,01 87,85% OP , ,53 107,84% OP , ,72 92,51% OP , ,02 45,42% EFRR , ,91 83,37% EFS , ,70 81,82% RPO WL , ,61 82,94% 8 / 43

9 Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie jako % alokacji na Osie Priorytetowe i Program 120,00% 107,84% 100,00% 89,80% 92,34% 84,54% 90,96% 94,38% 87,85% 92,51% 83,37% 81,82% 82,94% 80,00% 75,00% 80,04% 82,15% 75,49% 69,37% 60,00% 45,42% 40,00% 20,00% 0,00% EFRR EFS RPO WL Złożone wnioski o dofinansowanie Od początku uruchomienia Programu w odpowiedzi na ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie złożono wnioski o dofinansowanie, w których autorzy projektów wnioskowali o ,17 EUR ( ,34 PLN) dofinansowania z UE, co stanowi 126,37% alokacji przeznaczonej na ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie oraz 104,81% alokacji na Program. Liczba i wartość złożonych wniosków o dofinansowanie w podziale na Osie Priorytetowe Oś Priorytetowa Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość projektów ogółem [EUR] Wartość wnioskowanego wkładu UE [EUR] % alokacji OP , ,74 118,41% OP , ,95 131,20% OP , ,76 88,09% OP , ,55 168,45% OP , ,22 72,80% OP , ,56 73,87% OP , ,77 143,45% OP , ,72 64,98% OP , ,76 138,81% OP , ,79 236,14% 9 / 43

10 OP , ,63 105,46% OP , ,14 139,57% OP , ,05 99,13% OP , ,53 47,09% EFRR , ,32 95,78% EFS , ,85 127,87% RPO WL , ,17 104,81% Wnioskowana wartość dofinansowania z UE w złożonych wnioskach o dofinansowanie jako % alokacji na Oś Priorytetową i Program 250,00% 236,14% 200,00% 168,45% 150,00% 100,00% 118,41% 131,20% 88,09% 143,45% 138,81% 105,46% 139,57% 99,13% 95,78% 127,87% 104,81% 72,80% 73,87% 64,98% 50,00% 47,09% 0,00% EFRR EFS RPO WL Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej Od początku uruchomienia Programu na ocenie formalnej pozytywnie oceniono wniosków o dofinansowanie na całkowitą wartość projektów ,00 EUR ( ,25 PLN), w których Beneficjenci wnioskowali o ,84 EUR ( ,42 PLN) dofinansowania z UE, co stanowi 73,50% środków z UE w ramach RPO WL na lata Liczba i wartość wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej w podziale na Osie Priorytetowe Oś Priorytetowa Liczba wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej Wartość projektów ogółem [EUR] Wartość wnioskowanego wkładu UE [EUR] % alokacji OP , ,97 81,38% OP , ,04 99,23% 10 / 43

11 OP , ,17 79,36% OP , ,33 140,92% OP , ,64 42,56% OP , ,75 40,17% OP , ,05 80,14% OP , ,67 64,86% OP , ,00 112,63% OP , ,81 167,88% OP , ,55 48,75% OP , ,95 83,53% OP , ,38 41,39% OP , ,53 47,09% EFRR , ,00 68,53% EFS , ,84 86,20% RPO WL , ,84 73,50% Wnioskowana wartość dofinansowania z UE we wnioskach o dofinansowanie po ocenie formalnej jako % alokacji na Oś Priorytetową i Program 180,00% 167,88% 160,00% 140,00% 140,92% 120,00% 112,63% 100,00% 80,00% 81,38% 99,23% 79,36% 80,14% 64,86% 83,53% 68,53% 86,20% 73,50% 60,00% 40,00% 42,56% 40,17% 48,75% 47,09% 41,39% 20,00% 0,00% EFRR EFS RPO WL Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji Od początku uruchomienia Programu do realizacji zatwierdzono wnioski o dofinansowanie na całkowitą wartość projektów wynoszącą ,02 EUR ( ,49 PLN), przy dofinansowaniu z UE wynoszącym ,93 EUR ( ,84 PLN), co stanowi 51,57% środków z UE w ramach RPO WL na lata / 43

12 Liczba i wartość wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji w podziale na Osie Priorytetowe Oś Priorytetowa Liczba wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji Wartość projektów ogółem [EUR] Wartość wnioskowanego wkładu UE [EUR] % alokacji OP , ,75 43,49% OP , ,00 79,31% OP , ,57 62,84% OP , ,68 87,44% OP , ,46 41,17% OP , ,16 34,88% OP , ,14 58,47% OP , ,67 64,86% OP , ,93 58,73% OP , ,86 33,58% OP , ,68 24,54% OP , ,30 49,64% OP , ,20 35,61% OP , ,53 47,09% EFRR , ,64 54,69% EFS , ,29 43,59% RPO WL , ,93 51,57% Wnioskowana wartość dofinansowania z UE we wnioskach o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji jako % alokacji na Oś Priorytetową i Program 12 / 43

13 100,00% 90,00% 87,44% 80,00% 79,31% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 43,49% 62,84% 64,86% 58,47% 58,73% 41,17% 34,88% 33,58% 54,69% 51,57% 49,64% 47,09% 43,59% 35,61% 30,00% 24,54% 20,00% 10,00% 0,00% EFRR EFS RPO WL Podpisane umowy o dofinansowanie Od początku uruchomienia Programu podpisano umów o dofinansowanie na całkowitą wartość projektów wynoszącą ,30 EUR ( ,43 PLN), przy dofinansowaniu z UE wynoszącym ,58 EUR ( ,25 PLN), co stanowi 48,95% środków z UE w ramach RPO WL na lata Liczba i wartość podpisanych umów o dofinansowanie w podziale na Osie Priorytetowe Oś Priorytetowa Liczba umów o dofinansowanie Wartość projektów ogółem [EUR] Wartość wkładu UE [EUR] % alokacji OP , ,84 40,68% OP , ,00 79,31% OP , ,68 61,61% OP , ,19 75,82% OP , ,08 40,47% OP , ,88 34,34% OP , ,74 58,47% OP , ,54 60,90% OP , ,20 53,24% OP , ,49 32,30% OP , ,70 21,86% OP , ,35 47,95% OP , ,95 35,66% OP , ,93 43,32% EFRR , ,89 52,37% 13 / 43

14 EFS , ,68 40,22% RPO WL , ,58 48,95% 14 / 43

15 Wartość dofinansowania z UE w podpisanych umowach o dofinansowanie jako % alokacji na Oś Priorytetową i Program 100,00% 90,00% 80,00% 79,31% 75,82% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 40,68% 61,61% 58,47% 60,90% 53,24% 52,37% 47,95% 48,95% 40,47% 34,34% 43,32% 35,66% 40,22% 32,30% 21,86% 20,00% 10,00% 0,00% EFRR EFS RPO WL Wnioski o płatność Od początku uruchomienia Programu zatwierdzono wnioski o płatność o łącznej wartości ,95 EUR ( ,93 PLN), dofinansowania z UE, co stanowi 6,99% środków z UE w ramach RPO WL na lata Wartość zatwierdzonych wnioskach o płatność w podziale na Osie Priorytetowe Oś Priorytetowa Wartość ogółem [EUR] Wartość wkładu UE [EUR] % alokacji OP , ,35 5,60% OP 2 0,00 0,00 0,00% OP , ,17 8,67% OP , ,78 2,45% OP 5 0,00 0,00 0,00% OP , ,20 4,02% OP , ,55 4,02% OP , ,72 14,81% OP , ,63 16,73% OP , ,18 6,38% OP , ,64 1,76% OP , ,32 6,93% OP , ,35 4,01% 15 / 43

16 OP , ,06 23,02% EFRR , ,12 5,70% EFS , ,83 10,28% RPO WL , ,95 6,99% Certyfikacja do Komisji Europejskiej Od początku uruchomienia Programu Instytucja Zarządzająca RPO WL przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność okresową na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych wynoszącą ,11 EUR ( ,80 PLN), w tym ,59 EUR ( ,12 PLN) wnioskowanego wkładu UE, co stanowi 7,05% alokacji na Program. Wartość wniosków o płatność okresową przekazanych do Komisji Europejskiej w podziale na Osie Priorytetowe Oś Priorytetowa Wartość wydatków kwalifikowalnych [EUR] Wartość wkładu UE certyfikowanego do KE [EUR] % alokacji OP , ,53 6,62% OP 2 0,00 0,00 0,00% OP , ,37 8,57% OP , ,31 2,43% OP 5 0,00 0,00 0,00% OP , ,71 4,80% OP , ,24 1,38% OP , ,07 14,69% OP , ,08 16,44% OP , ,44 5,70% OP , ,70 1,69% OP , ,80 6,56% OP , ,34 4,79% OP , ,00 22,64% EFRR , ,57 5,90% EFS , ,02 9,98% RPO WL , ,59 7,05% 16 / 43

17 3. Projekty pozakonkursowe Do dnia 31 grudnia 2017 r. w ramach Programu zidentyfikowano 372 projekty pozakonkursowe o łącznej szacowanej wartości całkowitej wynoszącej ,87 EUR ( ,82 PLN), przy szacowanej wartości dofinansowania z UE wynoszącej ,88 EUR ( ,12 PLN), co stanowi 32,79% alokacji na Program, w tym: 10 projektów zidentyfikowanych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o łącznej szacowanej wartości całkowitej wynoszącej ,08 EUR ( ,98 PLN), przy szacowanej wartości dofinansowania z UE wynoszącej ,57 EUR ( ,74 PLN); 42 projekty strategiczne o łącznej szacowanej wartości całkowitej wynoszącej ,63 EUR ( ,36 PLN), przy szacowanej wartości dofinansowania z UE wynoszącej ,65 EUR ( ,31 PLN); 4 projekty w zakresie wdrażania instrumentów finansowych o łącznej szacowanej wartości całkowitej wynoszącej ,99 EUR ( ,77 PLN), przy szacowanej wartości dofinansowania z UE wynoszącej ,59 EUR ( ,15 PLN); 281 projektów pozakonkursowych współfinansowanych z EFS, dotyczących włączenia społecznego, ekonomii społecznej oraz kształcenia ogólnego i zawodowego, o łącznej szacowanej wartości całkowitej wynoszącej ,64 EUR ( ,82 PLN), przy szacowanej wartości dofinansowania z UE wynoszącej ,14 EUR ( ,69 PLN); 35 projektów z zakresu pomocy technicznej o łącznej szacowanej wartości całkowitej wynoszącej ,55 EUR ( ,89 PLN), przy szacowanej wartości dofinansowania z UE wynoszącej ,93 EUR ( ,23 PLN). Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 131 umów o dofinansowanie projektów pozakonkursowych o wartości ogółem wynoszącej ,41 EUR ( ,75 PLN), przy dofinansowaniu z UE wynoszącym ,82 EUR ( ,40 PLN), co stanowi 62,74% szacowanej wartości UE oraz 20,57% alokacji na Program. Projekty pozakonkursowe Oś Priorytetowa Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych Liczba projektów Szacowana wartość całkowita [EUR] Szacowana wartość dofinansowania UE [EUR] Liczba projektów Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu Wartość ogółem [EUR] Wartość dofinansowania UE [EUR] OP 1 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 OP , , , ,15 OP , , , ,45 OP 4 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 OP , , , ,11 17 / 43

18 OP , , , ,30 OP , , , ,16 OP , , , ,54 OP , , , ,97 OP , , , ,53 OP , , , ,20 OP , , , ,11 OP , , , ,37 OP , , , ,93 EFRR , , , ,08 EFS , , , ,74 RPO WL , , , ,82 18 / 43

19 4. Realizacja wskaźników Ram Wykonania Realizacja wskaźników Ram Wykonania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Oś Priorytetowa Priorytet inwestycyjny (Działanie) Typ wskaźnika,, Nazwa wskaźnika / Cel pośredni na 2018 r. Cel pośredni na 2018 r. wartość po renegocjacjach Realizacja wskaźnika produktu (na podstawie ostatniego wniosku o płatność)/ (na podstawie podpisanych umów), stan na r. 1 1b (1.2, 1.3, 1.5) Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) (szt.) ,10 EUR 24,69%; 32,47% 54 52,94%; 108% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) EUR 2 2c (2.1, 2.2) Liczba podpisanych umów partnerskich w zakresie tworzenia dostępu do informacji sektora publicznego (szt.) Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego (szt.) 1 1 Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z % 0 3 3c (3.7, 3.10) Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29) (szt.) ,68 EUR 47,50%; 39,85% 54 25,59%; 45% 4 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) ,39 EUR 11,26%; 7,90%

20 4a (4.1, 4.2) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (szt.) ; %; 81,27% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) EUR 0%; 0% 5 4b (5.1) Wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt.) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) (szt.) Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z ,44%; 52,67% 0 4c (5.2, 5.3, 5.8) Wartość wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt.) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z ,11%; 135,91% 0 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) ,60 EUR 24,93%; 32,79% 6 6a (6.3) Wartość wskaźnika Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt.) Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów (szt.) 8 8 Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z % 0 6b (6.4) Wartość wskaźnika Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (km) Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej (km) Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z. 136,82 89,42% 11,38 Wartość wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych umowach ,74 132,84% 20 / 43

21 o dofinansowanie (km) Długość wybudowanej sieci wodociągowej (km) Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z. 23,41 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) ,52 EUR 7,61% Wartość wskaźnika Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt.) ,86%; 155% 7 6c (7.1) Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem (szt.) Wartość wskaźnika Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt.) Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z ,89%; 141,67% Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego (szt.) Wartość pośrednia wynosi "0" - wskaźnik powiązany z. 0 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) ,11 EUR 76,22% 8 7b (8.1, 8.2, 8.4) Wartość wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (km) Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI14) (km) ,49 78,33% 0 0% 13 9a (13.1) Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) Wartość wskaźnika Liczba wspartych podmiotów leczniczych w zakontraktowanych ,23 EUR 26,33%; 36,08% 6 31,57% 21 / 43

22 umowach o dofinansowanie (szt.) Liczba wspartych podmiotów leczniczych (szt.) Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z. 0 9b (13.3, 13.4, 13.8) Wartość wskaźnika Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt.) ,82%; 108% Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach (szt.) Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z / 43

23 Realizacja wskaźników Ram Wykonania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Oś Priorytetowa Priorytet inwestycyjny (Działanie) Typ wskaźnika,, Nazwa wskaźnika / Cel pośredni na 2018 r. Cel pośredni na 2018 r. wartość po renegocjacjach Realizacja wskaźnika stan na r. 8i, 8iii, 8iv Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej ,30 90,93% 9 8i, 8iii. 8iv (9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7) Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie O: M: K: O: M: K: O: (186,74%) M: (211,91%) K: (169,97%) 8iii (9.3, 9.6) Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie ,26%; 53,76% 8v, 8vi Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej ,57 31,59%; 52,47% 10 8v, 8vi (10.1, 10.2, 10.3, 10.4) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie O: M: K: O: M: K: O: 160 (2,99%; 4,42%) M: 107 (4,34%; 6,43%) K: 53 (1,83%; 2,71%) 8vi (10.3) Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS % 9i, 9iv, 9v Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej ,87 9,38%; 14,69% 11 9i, 9v (11.1, 11.3, 11.4) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie ,01%; 32,43% 9v (11.3) Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem ,02% 23 / 43

24 10i, 10iii, 10iv Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej ,97 36,16%; 47,51% 12 10i (12.1) Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej ,15% 10iv (12.4) Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy % 24 / 43

25 Część II Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata (stan na dzień 15 maja 2018 r.) 1. Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata według stanu na dzień 15 maja 2018 r. Zaprezentowane dane finansowe dotyczące postępu w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata odnoszą się do alokacji RPO WL na lata z rezerwą wykonania, wynoszącej ,00 EUR ( ,14 PLN). W poniższym materiale zastosowano alokację wyrażoną w PLN i wyliczoną zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z maja 2018 r. oraz kurs 1 EUR = 4,2161 PLN. Nabory wniosków o dofinansowanie Od początku uruchomienia Programu ogłoszono 153 nabory wniosków o dofinansowanie, w trybie konkursowym i pozakonkursowym, w ramach których ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wyniosła ,43 EUR ( ,18 PLN), w tym ,83 EUR ( ,20 PLN) dofinansowania z UE, co stanowi 92,62% alokacji na Program. Oś Priorytetowa Nabory wniosków o dofinansowanie w podziale na Osie Priorytetowe Liczba ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie Budżet naboru - ogółem [EUR] Budżet naboru - dofinansowanie UE [EUR] % alokacji OP , ,96 120,70% OP , ,50 103,75% OP , ,30 84,79% OP , ,26 113,42% OP , ,23 86,45% OP , ,47 76,40% OP , ,62 87,96% OP , ,64 78,63% OP , ,62 79,18% OP , ,43 97,21% OP , ,11 120,70% OP , ,94 122,90%

26 OP , ,54 95,41% OP , ,23 45,17% EFRR , ,51 90,68% EFS , ,32 97,57% RPO WL , ,83 92,62% Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie jako % alokacji na Osie Priorytetowe i Program 140,00% 120,00% 120,70% 113,42% 120,70% 122,90% 100,00% 80,00% 103,75% 84,79% 97,21% 86,45% 87,96% 78,63% 79,18% 76,40% 95,41% 97,57% 90,68% 92,62% 60,00% 45,17% 40,00% 20,00% 0,00% EFRR EFS RPO WL Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata na 2018 rok (wersja z 15 maja 2018 r.) w 2018 r. zaplanowane jest przeprowadzenie 15 naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na kwotę dofinansowania publicznego wynoszącą ,84 EUR ( ,67 PLN), w tym ,49 EUR ( ,73 PLN) dofinansowania z UE. Złożone wnioski o dofinansowanie Od początku uruchomienia Programu w odpowiedzi na ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie złożono wniosków o dofinansowanie, w których autorzy projektów wnioskowali o ,34 EUR ( ,97 PLN) dofinansowania z UE, co stanowi 120,27% alokacji przeznaczonej na ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie oraz 111,39% alokacji na Program. 26 / 43

27 Liczba i wartość złożonych wniosków o dofinansowanie w podziale na Osie Priorytetowe Oś Priorytetowa Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość projektów ogółem [EUR] Wartość wnioskowanego wkładu UE [EUR] % alokacji OP , ,02 132,24% OP , ,24 134,57% OP , ,46 88,09% OP , ,23 162,81% OP , ,32 75,95% OP , ,61 68,95% OP , ,66 138,74% OP , ,82 67,75% OP , ,14 142,14% OP , ,80 344,79% OP , ,86 119,55% OP , ,52 149,88% OP , ,97 111,51% OP , ,69 46,83% EFRR , ,33 98,37% EFS , ,01 144,67% RPO WL , ,34 111,39% Wnioskowana wartość dofinansowania z UE w złożonych wnioskach o dofinansowanie jako % alokacji na Oś Priorytetową i Program 400,00% 350,00% 344,79% 300,00% 250,00% 200,00% 150,00% 100,00% 50,00% 162,81% 132,24% 134,57% 88,09% 138,74% 142,14% 75,95% 68,95% 67,75% 149,88% 144,67% 119,55% 111,51% 111,39% 98,37% 46,83% 0,00% EFRR EFS RPO WL 27 / 43

28 Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej Od początku uruchomienia Programu na ocenie formalnej pozytywnie oceniono wnioski o dofinansowanie na całkowitą wartość projektów ,34 EUR ( ,87 PLN), w których Beneficjenci wnioskowali o ,77 EUR ( ,14 PLN) dofinansowania z UE, co stanowi 81,00% środków z UE w ramach RPO WL na lata Liczba i wartość wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej w podziale na Osie Priorytetowe Oś Priorytetowa Liczba wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej Wartość projektów ogółem [EUR] Wartość wnioskowanego wkładu UE [EUR] % alokacji OP , ,48 80,72% OP , ,99 101,59% OP , ,64 78,79% OP , ,20 139,73% OP , ,27 47,99% OP , ,49 55,19% OP , ,12 100,83% OP , ,04 64,41% OP , ,26 116,12% OP , ,87 266,61% OP , ,30 69,17% OP , ,53 97,89% OP , ,89 42,49% OP , ,69 46,83% EFRR , ,12 71,70% EFS , ,65 104,76% RPO WL , ,77 81,00% 28 / 43

29 Wnioskowana wartość dofinansowania z UE we wnioskach o dofinansowanie po ocenie formalnej jako % alokacji na Oś Priorytetową i Program 300,00% 250,00% 266,61% 200,00% 150,00% 139,73% 100,00% 50,00% 80,72% 101,59% 78,79% 116,12% 100,83% 47,99% 55,19% 64,41% 104,76% 97,89% 81,00% 69,17% 71,70% 42,49% 46,83% 0,00% EFRR EFS RPO WL Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji Od początku uruchomienia Programu do realizacji zatwierdzono wniosków o dofinansowanie na całkowitą wartość projektów wynoszącą ,32 EUR ( ,70 PLN), przy dofinansowaniu z UE wynoszącym ,66 EUR ( ,04 PLN), co stanowi 57,04% środków z UE w ramach RPO WL na lata Liczba i wartość wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji w podziale na Osie Priorytetowe Oś Priorytetowa Liczba wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji Wartość projektów ogółem [EUR] Wartość wnioskowanego wkładu UE [EUR] % alokacji OP , ,63 54,70% OP , ,13 92,55% OP , ,70 62,38% OP , ,50 109,30% OP , ,43 43,77% OP , ,31 47,69% OP , ,83 68,96% OP , ,04 64,41% OP , ,20 63,65% 29 / 43

30 OP , ,88 48,56% OP , ,51 31,54% OP , ,53 49,46% OP , ,30 38,52% OP , ,69 46,83% EFRR , ,86 60,42% EFS , ,80 48,42% RPO WL , ,66 57,04% Wnioskowana wartość dofinansowania z UE we wnioskach o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji jako % alokacji na Oś Priorytetową i Program 120,00% 109,30% 100,00% 92,55% 80,00% 60,00% 40,00% 54,70% 62,38% 68,96% 64,41% 63,65% 60,42% 57,04% 47,69% 49,46% 48,56% 46,83% 48,42% 43,77% 38,52% 31,54% 20,00% 0,00% EFRR EFS RPO WL Podpisane umowy o dofinansowanie Od początku uruchomienia Programu podpisano umów o dofinansowanie na całkowitą wartość projektów wynoszącą ,48 EUR ( ,97 PLN), przy dofinansowaniu z UE wynoszącym ,04 EUR ( ,03 PLN), co stanowi 51,57% środków z UE w ramach RPO WL na lata Liczba i wartość podpisanych umów o dofinansowanie w podziale na Osie Priorytetowe Oś Priorytetowa Liczba umów o dofinansowanie Wartość projektów ogółem [EUR] Wartość wkładu UE [EUR] % alokacji OP , ,20 45,75% OP , ,32 81,92% OP , ,79 60,73% 30 / 43

31 OP , ,63 87,92% OP , ,86 43,44% OP , ,51 36,34% OP , ,48 67,75% OP , ,77 57,24% OP , ,47 57,01% OP , ,40 47,82% OP , ,51 25,31% OP , ,60 47,68% OP , ,60 38,53% OP , ,89 43,08% EFRR , ,17 54,66% EFS , ,88 43,69% RPO WL , ,04 51,57% Wartość dofinansowania z UE w podpisanych umowach o dofinansowanie jako % alokacji na Oś Priorytetową i Program 100,00% 90,00% 80,00% 81,92% 87,92% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 45,75% 60,73% 67,75% 57,24% 57,01% 47,82% 43,44% 36,34% 47,68% 43,08% 38,53% 54,66% 43,69% 51,57% 30,00% 25,31% 20,00% 10,00% 0,00% EFRR EFS RPO WL Wnioski o płatność Od początku uruchomienia Programu zatwierdzono wnioski o płatność o łącznej wartości ,43 EUR ( ,82 PLN), dofinansowania z UE, co stanowi 9,97% środków z UE w ramach RPO WL na lata / 43

32 Wartość zatwierdzonych wnioskach o płatność w podziale na Osie Priorytetowe Oś Priorytetowa Wartość ogółem [EUR] Wartość wkładu UE [EUR] % alokacji OP , ,53 9,67% OP , ,30 0,02% OP , ,16 12,82% OP , ,93 5,72% OP , ,83 0,29% OP , ,88 7,83% OP , ,18 4,31% OP , ,92 16,87% OP , ,07 24,88% OP , ,99 8,34% OP , ,14 3,13% OP , ,15 11,86% OP , ,03 4,67% OP , ,31 28,50% EFRR , ,77 8,00% EFS , ,66 14,99% RPO WL , ,43 9,97% Certyfikacja do Komisji Europejskiej Od początku uruchomienia Programu Instytucja Zarządzająca RPO WL przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność okresową na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych wynoszącą ,52 EUR ( ,07 PLN), stanowiące podstawę do wnioskowania o ,58 EUR ( ,32 PLN) wkładu UE, co stanowi 9,28% alokacji na Program. Wartość wniosków o płatność okresową przekazanych do Komisji Europejskiej w podziale na Osie Priorytetowe Oś Priorytetowa Wartość wydatków kwalifikowalnych [EUR] Wartość wkładu UE certyfikowanego do KE [EUR] % alokacji OP , ,63 10,38% OP 2 0,00 0,00 0,00% OP , ,96 12,41% OP , ,57 4,02% OP , ,96 0,07% OP , ,80 8,70% OP , ,40 3,06% OP , ,48 16,88% 32 / 43

33 OP , ,66 20,68% OP , ,06 6,78% OP , ,06 2,30% OP , ,01 9,33% OP , ,84 5,45% OP , ,15 28,27% EFRR , ,64 7,92% EFS , ,94 12,75% RPO WL , ,58 9,28% 33 / 43

34 2,25% 2,47% 2,62% 2,87% 3,32% 3,94% 6,39% 6,94% 7,16% 7,85% 9,00% 9,66% 9,97% 28,08% 27,35% 31,52% 28,72% 32,55% 31,84% 34,85% 33,76% 37,05% 34,40% 39,38% 35,97% 38,07% 45,04% 49,76% 53,79% 51,18% 48,58% 51,82% 48,65% 52,14% 49,12% 53,36% 49,72% 58,27% 56,91% 51,05% 57,04% 51,57% 63,92% 64,49% 66,50% 67,13% 72,95% 76,06% 76,67% 77,26% 80,87% 81,00% Postęp realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata ,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% V 2017 r. VI 2017 r. VII 2017 r. VIII 2017 r. IX 2017 r. X 2017 r. XI 2017 r. XII 2017 r. I 2018 r. II 2018 r. III 2018 r. IV 2018 r. 15 V 2018 r. Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej Zatwierdzone wnioski o dofinansowanie Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność

35 2. Projekty pozakonkursowe W ramach Programu zidentyfikowano 395 projektów pozakonkursowych o łącznej szacowanej wartości całkowitej wynoszącej ,45 EUR ( ,97 PLN), przy szacowanej wartości dofinansowania z UE wynoszącej ,10 EUR ( ,71 PLN), co stanowi 31,31% alokacji na Program. Do dnia 15 maja 2018 r. podpisano 151 umów o dofinansowanie projektów pozakonkursowych o wartości ogółem wynoszącej ,77 EUR ( ,64 PLN), przy dofinansowaniu z UE wynoszącym ,41 EUR ( ,23 PLN), co stanowi 67,02% szacowanej wartości UE oraz 20,98% alokacji na Program. Oś Priorytetowa Projekty pozakonkursowe Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych Liczba projektów Szacowana wartość całkowita [EUR] Szacowana wartość dofinansowania UE [EUR] Liczba projektów Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu Wartość ogółem [EUR] Wartość dofinansowania UE [EUR] OP 1 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 OP , , , ,31 OP , , , ,78 OP 4 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 OP , , , ,26 OP , , , ,35 OP , , , ,43 OP , , , ,77 OP , , , ,67 OP , , , ,57 OP , , , ,14 OP , , , ,51 OP , , , ,75 OP , , , ,89 EFRR , , , ,64 EFS , , , ,78 RPO WL , , , ,41

36 3. Realizacja wskaźników Ram Wykonania Realizacja wskaźników Ram Wykonania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego według stanu na dzień 15 maja 2018 r. Oś Priorytetowa Priorytet inwestycyjny (Działanie) 1b (1.2, 1.3, 1.5) 2c (2.1, 2.2) 3c (3.7, 3.10) Typ wskaźnika,, Nazwa wskaźnika / Cel pośredni na 2018 r. Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) (szt.) Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) Liczba podpisanych umów partnerskich w zakresie tworzenia dostępu do informacji sektora publicznego (szt.) Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego (szt.) Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29) (szt.) Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) Cel pośredni na 2018 r. wartość po renegocjacjach Realizacja wskaźnika produktu (na podstawie ostatniego wniosku o płatność)/ (na podstawie podpisanych umów), stan na r ,76 EUR 38,76%; 50,97% 79 77,45%; 158% EUR 1 1 Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z % EUR 68,77%; 57,69% ,30%; 118,33% ,88 EUR 18,61%; 13,06% 4a Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania ; 4 496

37 (4.1, 4.2) energii elektrycznej z OZE (szt.) 0,11%; 241,33% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) ,66 EUR 0,40%; 0,64% 5 4b (5.1) Wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt.) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) (szt.) Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z ,52%; 57,33% 7 4c (5.2, 5.3, 5.8) Wartość wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt.) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z ,24%; 138,18% 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) ,42 EUR 45,16%; 59,39% 6 6a (6.3) Wartość wskaźnika Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt.) Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów (szt.) Wartość wskaźnika Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (km) 8 8 Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z % 0 156,91 102,55% 6b (6.4) Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej (km) Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z. 40,61 Wartość wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (km) ,94 138,79% 37 / 43

38 Długość wybudowanej sieci wodociągowej (km) Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z. 51,51 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) ,25 EUR 16,90% Wartość wskaźnika Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt.) ,71%; 170% 7 6c (7.1) Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem (szt.) Wartość wskaźnika Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt.) Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z %; 150% Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego (szt.) Wartość pośrednia wynosi "0" - wskaźnik powiązany z. 0 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) ,78 EUR 87,59% 8 7b (8.1, 8.2, 8.4) Wartość wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (km) Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI14) (km) ,49 78,33% 46,52 155,07% 13 9a (13.1) Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) Wartość wskaźnika Liczba wspartych podmiotów leczniczych w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt.) ,23 EUR 30,01%; 41,12% 7 36,84% 38 / 43

Stan wdrażania RPO WP i perspektywy osiągnięcia rezerwy wykonania

Stan wdrażania RPO WP i perspektywy osiągnięcia rezerwy wykonania Stan wdrażania RPO WP 2014-2020 i perspektywy osiągnięcia rezerwy wykonania Gdańsk, 16 listopada 2018 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Stan wdrażania Programu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2014 R.

REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2014 R. REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2014 R. LUBLIN 24 WRZEŚNIA 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL 2007 2013 - INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r.

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r. Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 214 22 według stanu na 31.12.216 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przedstawia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania RPO WP (wg stanu na dzień r.) - 11 grudnia 2017 r.-

Stan wdrażania RPO WP (wg stanu na dzień r.) - 11 grudnia 2017 r.- Stan wdrażania RPO WP 2014-2020 (wg stanu na dzień 03.12.2017 r.) - 11 grudnia 2017 r.- * Kurs EBC z dnia 29.11.2017r. - EUR 4,2006 Stan wdrażania RPO WP 2014-2020 Postęp finansowy 2 52,80% 19,77% 13,59%

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI RPO WL SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012

STAN REALIZACJI RPO WL SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 STAN REALIZACJI RPO WL 2007-2013 SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 2 października 2012

Bardziej szczegółowo

EFRR (tryb pozakonkursowy) ZIT EFRR+EFS w mln PLN

EFRR (tryb pozakonkursowy) ZIT EFRR+EFS w mln PLN 400,00 ZIT EFRR+EFS 350,00 EFRR (tryb pozakonkursowy) 70,00 EFS (tryb konkursowy) 350,00 346,66 300,00 288,60 60,00 58,06 300,00 250,00 50,00 50,29 250,00 200,00 150,00 217,85 200,00 150,00 167,56 40,00

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach RPOWŚ

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach RPOWŚ EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach RPOWŚ 2014-2020 postępy w realizacji stan na 17 styczeń 2019 Styczeń 2019 PLAN PREZENTACJI NABORY PROJEKTY POZAKONKURSOWE KONTRAKTACJA WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r. Zgodnie z zapisami Procedury Monitorowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach RPOWŚ

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach RPOWŚ EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach RPOWŚ 2014-2020 postępy w realizacji stan na 11 luty 2019r. Luty 2019 Opracowano: DW EFRR Oś Alokacja podstawowa liczba wniosków poprawnych formalnie liczba

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji RPO WL

Stan realizacji RPO WL Stan realizacji RPO WL 2007 2013 Stan na 31 grudnia 2011 r. Aneta Pieczykolan Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Stan realizacji RPO WL

Bardziej szczegółowo

Streszczenie obywatelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Streszczenie obywatelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Streszczenie obywatelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Załącznik do RPO WL 2014-2020 Opis Programu Główne cele Głównym celem RPO WL 2014-2020 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL na dzień 31 maja 2013 r.

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL na dzień 31 maja 2013 r. Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL 2007 2013 w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL 2007 2013 na dzień 31 maja 2013 r. LUBLIN 26 czerwca 2013 r. Stan wdrażania RPO WL na dzień 31 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji RPO WL

Stan realizacji RPO WL Sprawozdanie okresowe z realizacji Sprawozdanie za I półrocze 2011 r. Marek Kowalski Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 30 września

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Streszczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Załącznik nr 4 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Streszczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Opis programu

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA A REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA A REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA A REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Konferencja Efektywne gospodarowanie energią - możliwości finansowania zewnętrznego inwestycji w sferze publicznej, prywatnej,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata stan na dzień

Informacja o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata stan na dzień Informacja o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 stan na dzień 31.01.2019 Toruń 28.02.2019 Nabory w ramach RPO WK-P wg stanu realizacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu Fundusze unijne w ochronie środowiska dotychczasowe Januszdoświadczenia Mikuła Podsekretarz Stanu Wieliczka, 1 grudnia 2008 Finansowanie polityki spójności Instrument pomocy przedakcesyjnej ISPA (2000

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Departament Wdrażania EFRR Alokacja dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 bez rezerwy wykonania wynosi: 2 097 100 684,00 EURO tj. 8 757

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Katowice, 10 maja 2016 r. Postęp wdrażania RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /18 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata z dnia...

Uchwała Nr /18 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata z dnia... Projekt Uchwała Nr /18 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia.... w sprawie zmiany Uchwały nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2015 r. C(2015) 903 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 12.2.2015 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego "Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 538/15

Załącznik do Uchwały nr 538/15 Załącznik do Uchwały nr 538/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

EFRR (tryb pozakonkursowy) ZIT EFRR+EFS w mln PLN

EFRR (tryb pozakonkursowy) ZIT EFRR+EFS w mln PLN 400,00 ZIT EFRR+EFS 350,00 EFRR (tryb pozakonkursowy) 70,00 EFS (tryb konkursowy) 350,00 346,66 300,00 288,60 60,00 58,06 300,00 250,00 50,00 50,29 250,00 200,00 150,00 218,07 200,00 150,00 167,78 40,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA ZA ROK 2017

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA ZA ROK 2017 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 ZA ROK 2017 Załącznik nr 1 Streszczenie Sprawozdania podawane do wiadomości publicznej Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

IX posiedzenie Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu

IX posiedzenie Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu IX posiedzenie Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Toruń, 17 października 2018 r. Strategia

Bardziej szczegółowo

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Podsumowanie POPC Opis programu Cel główny Celem Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Postępy wdrażania Plany na przyszłość. Kielce, 5 grudnia 2016 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Postępy wdrażania Plany na przyszłość. Kielce, 5 grudnia 2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Postępy wdrażania Plany na przyszłość Kielce, 5 grudnia 2016 r. 12 luty 2015 Akceptacja RPOWŚ 2014-2020 przez Komisję Europejską

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. na lata Olsztyn, 29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. na lata Olsztyn, 29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Olsztyn, 29 maja 2015 r. Podstawa prawna oraz wytyczne horyzontalne: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 30/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia8 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr 30/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia8 sierpnia 2017 r. Uchwała Nr 30/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia8 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT O p o l e, 4 w r z e ś n i a 2 0 1 4 r. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1.Schemat priorytetów, celów i działań określonych Strategii ZIT AO

Rysunek 1.Schemat priorytetów, celów i działań określonych Strategii ZIT AO Zgodnie z zapisami Procedury Monitorowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej przyjętej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska nr 9/19/2016 z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. C(2014) 10025 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ KULTURA I DZIEDZICTWO

WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ KULTURA I DZIEDZICTWO WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ KULTURA I DZIEDZICTWO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 (zatwierdzonym Uchwałą nr 55/852/17/V Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 6. Rozwój miast 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze użyteczności publicznej na obszarze KOF. Obniżona emisja substancji

Bardziej szczegółowo

Analiza realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Analiza realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Analiza realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 stan na 31.12.2017 Porównanie wybranych elementów realizacji Programu (narastająco rok 2016 i 2017)

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Rola Instrumentów Finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Rola Instrumentów Finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Rola Instrumentów Finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Departament Wdrażania Programu Regionalnego Poznań, 22 maja 2017 WRPO na lata 2014-2020 Wielkopolska

Bardziej szczegółowo

Założenia funkcjonowania ZIT w ramach RPO Lubuskie Zielona Góra, 12 września 2013 r.

Założenia funkcjonowania ZIT w ramach RPO Lubuskie Zielona Góra, 12 września 2013 r. Założenia funkcjonowania ZIT w ramach RPO Lubuskie 2020 Zielona Góra, 12 września 2013 r. Wymiar terytorialny w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Nowym podejściem Komisji Europejskiej do polityki rozwoju,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/18 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata z dnia 19 marca 2018 r.

Uchwała nr 5/18 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata z dnia 19 marca 2018 r. Uchwała nr 5/18 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 55/17 Komitetu Monitorującego Regionalny

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i rezultatu w ramach EFRR Osi 6 Rozwój miast Jednostka Kategoria regionu Wartość bazowa Rok bazowy Wartość docelowa (2023) 4.c Sprzedaż energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS Załącznik nr 1 do Uchwały nr.. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia.. 2019 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Nazwa programu Dane aktualne na dzień* DD/MM/RR Data i miejsce sporządzenia DD/MM/RR Instytucja sporządzająca informację kwartalną w zakresie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH DLA DZIAŁANIA LUBELSKIEGO NA LATA

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH DLA DZIAŁANIA LUBELSKIEGO NA LATA KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH DLA DZIAŁANIA.3 EKONOMIA SPOŁECZNA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 204-2020 OŚ PRIORYTETOWA WŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania projektów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako IP. w ramach RPO WK-P w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

Stan wdrażania projektów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako IP. w ramach RPO WK-P w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Stan wdrażania projektów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako IP w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń, 20 czerwca 2017 Działanie 8.1 Podniesienie aktywności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS Załącznik nr 1 do Uchwały nr.. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia.. 2017 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy Załącznik do Uchwały nr 26/207 Komitetu Monitorującego na lata 204-2020 z dnia 20 lutego 207 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA - PROJEKTY PUP PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

wersja z dnia 31 marca 2016 r.

wersja z dnia 31 marca 2016 r. Załącznik do uchwały nr 318/131/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata być albo nie być (regionem samodzielnym rozwojowo po 2023 roku)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata być albo nie być (regionem samodzielnym rozwojowo po 2023 roku) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 być albo nie być (regionem samodzielnym rozwojowo po 2023 roku) Radomir Matczak Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu przygotowania do wdrożenia RPO WKP 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem prac dot. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

Informacja na temat stanu przygotowania do wdrożenia RPO WKP 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem prac dot. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Informacja na temat stanu przygotowania do wdrożenia RPO WKP 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem prac dot. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WKP 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek ZIT (Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) jako Instytucja Pośrednicząca RPO WO

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek ZIT (Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) jako Instytucja Pośrednicząca RPO WO Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek ZIT (Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) jako Instytucja Pośrednicząca RPO WO 2014-2020 System instytucjonalny realizacji RPO WO 2014-2020 Instytucja

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 projekt OPOLE, LUTY 2015 r. 1 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa osi

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 zakres EFRR, wersja nr 11 Dokument przyjęty Uchwałą ZWO nr 1939/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. Lp. Lokalizacja w dokumencie

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

PRZECIWDZIAŁANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU PRZECIWDZIAŁANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W ŚWIETLE PROJEKTÓW ROZPORZĄDZEŃ DOTYCZĄCYCH POLITYKI SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INFORMACYJNA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Rybnik, 16 października 2007r. Otwarcie spotkania Prezentacja systemu wdrażania PO KL i

KONFERENCJA INFORMACYJNA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Rybnik, 16 października 2007r. Otwarcie spotkania Prezentacja systemu wdrażania PO KL i KONFERENCJA INFORMACYJNA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Rybnik, 16 października 2007r. Otwarcie spotkania Prezentacja systemu wdrażania PO KL i instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL w województwie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Bieżący stan realizacji RPO 2014-2020 i plan na rok 2016 Konkursy na rok 2016 EFS liczba konkursów: 26 kwota UE (EUR): 118.758.488

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI

POLITYKA SPÓJNOŚCI POLITYKA SPÓJNOŚCI 2021-2027 TOMASZ HANZEL Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego FINANSE 2021-2027 PROJEKTOWANA PULA ŚRODKÓW EFRR

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /18 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata z dnia...

Uchwała Nr /18 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata z dnia... Projekt Uchwała Nr /18 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia.... w sprawie zatwierdzenia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju SOSEXPO 2019, 28 lutego 2019 r. Perspektywa na lata 2014-2020 Perspektywa na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 projekt Projekt przyjęty Uchwałą nr 196/2816/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2013 r. Minimalne poziomy koncentracji

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok 1 NUMER I NAZWA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA Działanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 14 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr 1/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 14 stycznia 2016 r. Uchwała Nr 1/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 14 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Planowany (w dn. identyfikacji) okres realizacji (kwartał/miesiąc oraz rok)

Planowany (w dn. identyfikacji) okres realizacji (kwartał/miesiąc oraz rok) Załącznik 4 Wykaz zidentyfikowanych 1 projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 214 22 A. Wykaz Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM 214-22 l.p. Tytuł Beneficjent/ i podmiot realizujący

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

PROPOZYCJE ZMIAN DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA PROPOZYCJE ZMIAN DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 Marek Kowalski Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Załącznik do Uchwały nr 1374/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Załącznik do Uchwały nr 10/II/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 28 kwietnia 2015 roku KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty 1 2 Zakres udzielanych informacji wstępna diagnoza sytuacji zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego Programu

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Od Strategii do RPO WiM Olsztyn, 28 maja 2015 r.

Od Strategii do RPO WiM Olsztyn, 28 maja 2015 r. Od Strategii do RPO WiM 2014-2020 Olsztyn, 28 maja 2015 r. Aktualizacja Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego Ponowne oszacowanie zasobów i potrzeb regionu Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania i renegocjacji RPO i harmonogram naborów RPO WK-P na 2018 rok

Stan wdrażania i renegocjacji RPO i harmonogram naborów RPO WK-P na 2018 rok Stan wdrażania i renegocjacji RPO i harmonogram naborów RPO WK-P na 2018 rok Stan wdrażania na 31.12.2017 r. (kurs = 4,1808) Alokacja RPO w euro: 1 903 540 287 euro Alokacja RPO w PLN: 7 958 321 232 zł

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Monika Ptak Kruszelnicka, Kierownik Referatu Regionalnej Strategii Innowacji Wydziału Rozwoju Regionalnego Regionalne Programy Operacyjne

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego Adam Hamryszczak Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 16 grudnia 2014 r. 1 ZIT a STRATEGIA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Polityka terytorialna

Polityka terytorialna Polityka terytorialna BYDGOSZCZ 19.01.2017 R. Zgodnie z ustaleniami w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Plan Modernizacji 2020+ w warunkach naszego regionu proces planowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 41/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 21 października 2016 r.

Uchwała Nr 41/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 21 października 2016 r. Uchwała Nr 41/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru podmiotu wdrażającego

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Instytucja ogłaszająca konkurs. Numer i nazwa Działania/Poddziałania. Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Planowana alokacja (EUR)

Instytucja ogłaszająca konkurs. Numer i nazwa Działania/Poddziałania. Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Planowana alokacja (EUR) Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na 2015 rok 1 (wersja z dnia 23 czerwca 2015 r.) Numer

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Polityka spójności na rzecz obszarów wiejskich Warszawa, 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO Zakres EFS wersja nr 28

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO Zakres EFS wersja nr 28 Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS wersja nr 28 Dokument przyjęty Uchwałą nr 6305/2018 z dnia 29 października 2018r. PI 1. 2. 3. 1.3.1 Konkursowa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo