szt. produktu obligatoryjny Ilość instytucji otoczenia biznesu, które w wyniku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "szt. produktu obligatoryjny Ilość instytucji otoczenia biznesu, które w wyniku"

Transkrypt

1 Nazwa Liczba wspartych powiązań kooperacyjnych Liczba przedsiębiorstw zaangaŝowanych w powiązania kooperacyjne Liczba instytucji otoczenia biznesu zaangaŝowanych w powiązania kooperacyjne Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu Liczba wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych obiektów Powierzchnia wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych obiektów Powierzchnia zagospodarowanego terenu wokół obiektów infrastruktury Typ OŚ PRIORYTETOWA 1 Poddziałanie Wsparcie instytucji otoczenia biznesu szt. produktu obligatoryjny Ilość projektów, które przewidują współpracę kilku podmiotów. szt. produktu obligatoryjny Ilość podmiotów gospodarczych, które w wyniku realizacji projektu podejmą współpracę w ramach powiązań kooperacyjnych. szt. produktu obligatoryjny Ilość instytucji otoczenia biznesu, które w wyniku realizacji projektu podejmą współpracę w ramach powiązań kooperacyjnych. szt. produktu obligatoryjny Ilość projektów, które przewidują wsparcie instytucji otoczenia biznesu. szt. produktu pomocniczy Ilość powstałych i zmodernizowanych w wyniku realizacji projektu budynków i/lub budowli. m 2 produktu pomocniczy Całkowita powierzchnia powstałych i zmodernizowanych w wyniku realizacji projektu budynków i/lub budowli. m 2 produktu pomocniczy Całkowita powierzchnia terenu wokół budynków i/lub budowli instytucji otoczenia biznesu, która w wyniku 1

2 Nazwa otoczenia biznesu Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach Typ technologicznych, inkubatorach. realizacji projektu została zagospodarowana. szt. rezultatu obligatoryjny Ilość podmiotów gospodarczych, które w wyniku realizacji projektu zostaną ulokowane w parkach Dodatkowo wprowadzone inwestycje PLN rezultatu obligatoryjny Wartość wkładu własnego kosztów kwalifikowanych, zgodnie z pkt Wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR Liczba przedsiębiorstw wspartych przez instytucje otoczenia biznesu Liczba nowych, zmodernizowanych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu , Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie eksportu szt. rezultatu obligatoryjny Ilość podmiotów gospodarczych obsługiwanych w wyniku realizacji projektu przez instytucje otoczenia biznesu. szt. rezultatu obligatoryjny Ilość nowych lub ulepszonych usług wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji szt. rezultatu obligatoryjny Ilość podmiotów gospodarczych, jaka powstanie w wyniku realizacji Poddziałanie Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach szt. produktu obligatoryjny Ilość mikroprzedsiębiorstw, które w ramach projektu przewidują pozyskanie usług specjalistycznego doradztwa, tj. takich które nie obejmują doradztwa stałego, związanego z codzienną działalnością. szt. produktu obligatoryjny Ilość mikroprzedsiębiorstw, które w ramach projektu przewidują sprzedaŝ towarów i usług na rynki 2

3 , , , , Nazwa Liczba zakupionych środków trwałych w tym: Typ zagraniczne. szt. produktu pomocniczy Ilość nabytych w wyniku realizacji projektu środków trwałych wpisanych do ewidencji, zgodnie z Ustawą o rachunkowości. - liczba zakupionych nieruchomości szt. produktu pomocniczy Ilość nabytych w wyniku realizacji projektu nieruchomości. Liczba zakupionych usług szt. produktu pomocniczy Ilość nabytych w wyniku realizacji projektu usług doradztwa specjalistycznego. Liczba zakupionych wartości szt. produktu pomocniczy Ilość nabytych w wyniku realizacji projektu wartości niematerialnych i prawnych niematerialnych i prawnych, (np. patenty, licencje) zgodnie z Ustawą o rachunkowości , , Dodatkowo wprowadzone inwestycje PLN rezultatu obligatoryjny Wartość wkładu własnego kosztów kwalifikowanych, zgodnie z pkt Wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR Liczba wybudowanych obiektów szt. produktu pomocniczy Ilość obiektów powstałych w wyniku realizacji Powierzchnia wybudowanych obiektów Liczba mikroprzedsiębiorstw, które dokonały zmian w produkcji przyczyniających się do ochrony środowiska m 2 produktu pomocniczy Całkowita powierzchnia obiektów powstałych w wyniku realizacji szt. produktu obligatoryjny Ilość mikroprzedsiębiorstw, które w wyniku realizacji projektu dokonały zmiany w procesie produkcyjnym lub wytwarzania usług, skutkujących zmniejszeniem negatywnego oddziaływania na środowisko Ilość usług/produktów oferowanych dzięki inwestycji szt. rezultatu pomocniczy Liczba usług bądź produktów wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji Procentowa zmiana zysku % rezultatu pomocniczy Wzrost procentowy zysku na koniec pierwszego pełnego roku kalendarzowego po zakończeniu realizacji projektu w odniesieniu do danych deklarowanych w części F Biznes planu, stanowiącego załącznik Wniosku o dofinansowanie Liczba zakupionych usług doradztwa strategicznego szt. produktu pomocniczy Ilość nabytych w wyniku realizacji projektu usług doradczych w zakresie opracowania strategii dla 3

4 Nazwa Liczba zakupionych usług doradztwa inwestycyjnego Liczba zakupionych usług doradztwa finansowego Liczba zakupionych usług doradztwa w zakresie innowacji Typ przedsiębiorstwa szt. produktu pomocniczy Ilość nabytych w wyniku realizacji projektu usług doradczych dotyczących polityki inwestycyjnej przedsiębiorstwa szt. produktu pomocniczy Ilość nabytych w wyniku realizacji projektu usług doradczych dotyczących zarządzania finansowego w przedsiębiorstwie. szt. produktu pomocniczy Ilość nabytych w wyniku realizacji projektu usług doradczych dotyczących wprowadzania nowych lub zmienionych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjnotechnicznych Procentowa zmiana przychodów % rezultatu pomocniczy Wzrost procentowy przychodu na koniec pierwszego pełnego roku kalendarzowego po zakończeniu realizacji Liczba wdroŝonych w ramach projektu innowacji Liczba dokapitalizowanych funduszy poŝyczkowych Liczba dokapitalizowanych funduszy poręczeniowych szt. rezultatu pomocniczy Ilość wprowadzonych w wyniku realizacji projektu nowych lub zmienionych wyrobów i usług, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno-technicznych.. Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości szt. produktu obligatoryjny Ilość instytucji finansowych oferujących kredyty i poŝyczki dla sektora MŚP, które zostały wsparte w wyniku realizacji szt. produktu obligatoryjny Ilość instytucji finansowych oferujących gwarancje dla sektora MŚP, które zostały wsparte w wyniku realizacji 4

5 Nazwa Wartość udzielonych kredytów i poŝyczek Liczba przedsiębiorstw wspartych przez fundusze poŝyczkowe i poręczeniowe, w tym: z branŝ wskazanych przez Foresight Regionalny Województwa Opolskiego , , , Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi Liczba objętych wsparciem ośrodków badawczych Liczba zakupionej aparatury naukowobadawczej Typ PLN rezultatu obligatoryjny Łączna kwota kredytów i poŝyczek udzielonych przedsiębiorcom sektora MŚP w wyniku realizacji szt. rezultatu obligatoryjny Ilość przedsiębiorstw sektora MŚP, którym udzielono kredytów, poŝyczek lub gwarancji w wyniku realizacji szt. rezultatu pomocniczy Ilość przedsiębiorstw sektora MŚP, którym udzielono kredytów, poŝyczek lub gwarancji w wyniku realizacji projektu a które prowadzą działalność gospodarczą w branŝach wskazanych przez Foresight Regionalny Województwa Opolskiego. Poddziałanie Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw szt. produktu obligatoryjny Ilość umów/porozumień pomiędzy jednostkami badawczymi a przedsiębiorstwami, na rzecz których realizowane będą badania wsparte w wyniku realizacji szt. produktu obligatoryjny Ilość jednostek sfery badawczo-rozwojowej (B+R), zgodnie z Ustawą o zasadach finansowania nauki, wspartych w wyniku realizacji szt. produktu obligatoryjny Ilość nabytych w wyniku realizacji projektu maszyn i urządzeń, słuŝących do prowadzenia działalności badawczo rozwojowej. 5

6 , , , , , , Nazwa Liczba zakupionego pozostałego wyposaŝenia Liczba zakupionych wartości niematerialnych i prawnych Liczba wdroŝonych systemów teleinformatycznych Wielkość nakładów poniesionych na rozwój bazy informatycznej Typ szt. produktu obligatoryjny Ilość nabytego w wyniku realizacji projektu wyposaŝenia, słuŝącego do prowadzenia działalności badawczo rozwojowej. szt. produktu pomocniczy Nabyte przez jednostkę na własne potrzeby, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej uŝyteczności dłuŝszym niŝ rok (np. autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, know-how). szt. produktu pomocniczy Ilość zainstalowanych i uruchomionych w wyniku realizacji projektu systemów składających się z urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniających przechowywanie, przetwarzanie, przesyłanie i odbieranie danych za pomocą sieci teleinformatycznej. PLN produktu pomocniczy Łączna kwota nakładów poniesionych na rozwój bazy informatycznej w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji Dodatkowo wprowadzone inwestycje PLN rezultatu obligatoryjny Wartość wkładu własnego kosztów kwalifikowanych, zgodnie z pkt Wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR. Liczba wdroŝeń powstałych w wyniku zrealizowanych projektów Liczba transferu technologii dokonanych pomiędzy podmiotami szt. rezultatu obligatoryjny Ilość wyników badań powstałych w wyniku realizacji projektu, które zostały przekazane do przedsiębiorstwa w celu wykorzystania ich w procesie produkcyjnym. szt. rezultatu obligatoryjny Ilość technologii powstałych w wyniku realizacji projektu, które zostały przekazane do przedsiębiorstwa w celu wykorzystania ich w procesie produkcyjnym. 6

7 Nazwa Typ Liczba wybudowanych laboratoriów szt. produktu obligatoryjny Ilość powstałych laboratoriów w wyniku realizacji Liczba zmodernizowanych laboratoriów Liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych zrealizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług wybudowanych laboratoriów Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie szt. produktu obligatoryjny Ilość laboratoriów przebudowanych w wyniku realizacji szt. rezultatu obligatoryjny Ilość przedsięwzięć badawczo rozwojowych przeprowadzonych przy wykorzystaniu infrastruktury, wspartej w wyniku realizacji projektu, szt. rezultatu obligatoryjny Ilość przedsiębiorstw, na rzecz których prowadzona jest działalność badawczo rozwojowa w laboratoriach powstałych w wyniku realizacji szt. rezultatu obligatoryjny Ilość przedsiębiorstw, na rzecz których prowadzona jest działalność badawczo rozwojowa w laboratoriach przebudowanych w wyniku realizacji Poddziałanie Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach PLN produktu obligatoryjny Wartość kosztów kwalifikowanych projektu przeznaczone na produkty i procesy przyjazne dla środowiska. 7

8 Nazwa Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie ochrony powietrza Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki odpadami Liczba przedsiębiorstw które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Typ Wskaźnik dotyczy beneficjentów, którzy w pkt. 1.5 Wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR wskazali kategorię interwencji 06. szt. produktu obligatoryjny Ilość przedsiębiorstw, które w wyniku realizacji projektu dokonały zmian w procesie produkcji, skutkujących ograniczeniem emisji zanieczyszczeń powietrza. szt. produktu obligatoryjny Ilość przedsiębiorstw, które w wyniku realizacji projektu dokonały zmian w procesie produkcji, skutkujących zmniejszeniem ilości wytwarzanych odpadów. szt. produktu obligatoryjny Ilość przedsiębiorstw, które w wyniku realizacji projektu dokonały zmian w procesie produkcji, skutkujących zmniejszeniem ilości zuŝycia wody, ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia oraz zwiększeniem ilości oczyszczanych ścieków przemysłowych odprowadzanych do wód lub ziemi Liczba wspartych przedsiębiorstw prowadzących działalność B+RT szt. produktu obligatoryjny Ilość przedsiębiorstw prowadzących własną działalność badawczo-rozwojową, które w wyniku realizacji projektu dokonały dodatkowych inwestycji w tym zakresie Liczba laboratoriów utworzonych w szt. produktu obligatoryjny Ilość laboratoriów powstałych w przedsiębiorstwach w 8

9 Nazwa przedsiębiorstwach Liczba zakupionych wartości niematerialnych i prawnych Typ wyniku realizacji szt. produktu pomocniczy Nabyte przez przedsiębiorstwo na własne potrzeby, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej uŝyteczności dłuŝszym niŝ rok (np. autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, know-how). Liczba zakupionych środków trwałych szt. produktu pomocniczy Ilość nabytego w wyniku realizacji projektu sprzętu i wyposaŝenia, które są ujęte w ewidencji środków trwałych. Dodatkowo wprowadzone inwestycje PLN rezultatu obligatoryjny Wartość wkładu własnego kosztów kwalifikowanych, zgodnie z pkt Wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR. Liczba nowych produktów/ usług szt. rezultatu obligatoryjny Ilość produktów lub usług, które zostaną wytworzone w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji Liczba wdroŝonych wyników prac B+R Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki, tlenku azotu, pyłów, dwutlenku węgla szt. rezultatu obligatoryjny Ilość wyników badań powstałych w związku z realizacją projektu, wykorzystanych przez przedsiębiorstwo w procesie produkcyjnym. tony/rok rezultatu obligatoryjny Zmniejszenie ilości emitowanych głównych zanieczyszczeń powietrza w wyniku realizacji Zmiana ilości wytwarzanych odpadów tony/rok rezultatu obligatoryjny Zmniejszenie w wyniku realizacji projektu, ilości powstałych odpadów w procesie produkcyjnym. 9

10 Nazwa Liczba nowych projektów B+RT prowadzonych przez wsparte przedsiębiorstwa Kwota przychodów ze sprzedaŝy wyników prac B+RT Typ szt. rezultatu obligatoryjny Ilość projektów badawczo-rozwojowych, których realizację rozpoczęto dzięki uzyskanemu przez przedsiębiorstwo wsparciu. PLN rezultatu obligatoryjny Wysokość wpływów ze sprzedaŝy wyników prac B+RT, uzyskanych dzięki wsparciu Liczba nowopowstałych CBR szt. rezultatu obligatoryjny Ilość wybudowanych w wyniku realizacji projektu Centrów Badawczo Rozwojowych Liczba innowacyjnych usług/produktów oferowanych dzięki realizacji inwestycji Liczba nowych usług elektronicznych dla obywateli świadczonych przez wsparte przedsiębiorstwa szt. rezultatu pomocniczy Ilość nowych lub udoskonalonych w wyniku realizacji projektu usług lub produktów oferowanych przez przedsiębiorcę. szt. rezultatu obligatoryjny Ilość nowych usług elektronicznych dla odbiorców indywidualnych, wprowadzonych do oferty przedsiębiorstwa w wyniku realizacji Poddziałanie Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno- sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych szt. produktu obligatoryjny Ilość obiektów, w których realizowane są usługi turystyczne, powstałych w wyniku realizacji 10

11 Nazwa Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych Powierzchnia wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych obiektów Typ szt. produktu obligatoryjny Ilość obiektów, w których realizowane są usługi turystyczne, przebudowanych w wyniku realizacji m 2 produktu pomocniczy Powierzchnia obiektów, które objęte są projektem, przeznaczona do realizacji usług turystycznych. Liczba zakupionych maszyn i urządzeń szt. produktu pomocniczy Ilość zakupionych maszyn i urządzeń będących elementem wyposaŝenia obiektów objętych projektem Liczba zakupionego wyposaŝenia gastronomicznego szt. produktu pomocniczy Ilość wyposaŝenia słuŝącego usługom gastronomicznym, nabytego w ramach realizowanego Liczba pozostałego sprzętu i wyposaŝenia szt. produktu pomocniczy Ilość pozostałego sprzętu i wyposaŝenia będącego elementem wyposaŝenia obiektów objętych projektem Liczba noclegów udzielonych w wyniku realizacji projektu szt. rezultatu obligatoryjny Ilość nowych, stworzonych w wyniku realizacji projektu, miejsc noclegowych Dodatkowo wprowadzone inwestycje PLN rezultatu obligatoryjny Wartość wkładu własnego kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z pkt Wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR Procentowy wzrost liczby nowopowstałych miejsc pracy % rezultatu pomocniczy Przyrost liczby miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektu w odniesieniu do wartości bazowej (tj. liczby miejsc pracy przed rozpoczęciem realizacji projektu). Miejsca pracy liczone według metodologii opisanej przy wskaźniku horyzontalnym Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy. Liczba odbiorców (turystów) osoby rezultatu pomocniczy Ilość osób korzystających z obiektów turystycznych objętych projektem. 11

12 Nazwa Szacunkowy wzrost liczby odwiedzających obiekt, w tym: Typ % rezultatu pomocniczy Przewidywany przyrost liczby odwiedzających obiekt w odniesieniu do wartości bazowej (tj. liczby osób, które odwiedziły obiekt w roku przed rozpoczęciem realizacji projektu) turystów zagranicznych. % rezultatu pomocniczy Przewidywany przyrost liczby turystów zagranicznych odwiedzających obiekt w odniesieniu do wartości bazowej (tj. liczby osób, które odwiedziły obiekt w roku przed rozpoczęciem realizacji projektu). Poddziałanie Usługi turystyczne i rekreacyjno- sportowe świadczone przez sektor publiczny Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych , Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych Powierzchnia wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych obiektów. szt. produktu obligatoryjny Ilość obiektów, w których realizowane są usługi turystyczne powstałych w wyniku realizacji szt. produktu obligatoryjny Ilość obiektów, w których realizowane są usługi turystyczne przebudowanych w wyniku realizacji m 2 produktu pomocniczy Powierzchnia obiektów, objęta projektem, przeznaczona do realizacji usług turystyczne. Liczba zakupionych maszyn i urządzeń szt. produktu pomocniczy Ilość zakupionych maszyn i urządzeń będących elementem wyposaŝenia obiektów objętych projektem. Liczba pozostałego sprzętu i wyposaŝenia szt. produktu pomocniczy Ilość pozostałego sprzętu i wyposaŝenia będącego elementem wyposaŝenia obiektów objętych projektem. 12

13 korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów turystycznych Nazwa Typ Dodatkowo wprowadzone inwestycje PLN rezultatu obligatoryjny Wartość wkładu własnego kosztów kwalifikowanych, zgodnie z pkt Wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR. Liczba odbiorców (turystów), w tym: osoby rezultatu obligatoryjny Ilość osób korzystających z obiektów turystycznych objętych projektem Liczba noclegów udzielonych w wyniku realizacji projektu Liczba wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych obiektów sportowych i rekreacyjnych Liczba osób korzystających z obiektów sportowo- rekreacyjnych Powierzchnia wytworzonej infrastruktury towarzyszącej lub zagospodarowanego terenu Liczba wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych obiektów promujących rozwój turystyki w regionie Liczba zorganizowanych wystaw/ targów osoby rezultatu obligatoryjny szt. rezultatu pomocniczy Ilość dodatkowych noclegów udzielonych przy wykorzystaniu nowych miejsc noclegowych powstałych w wyniku realizacji projektu szt. produktu pomocniczy Ilość obiektów, w których realizowane są usługi sportowo-rekreacyjne powstałych, przebudowanych w wyniku realizacji osoby rezultatu pomocniczy Ilość osób, które skorzystały z obiektów, w których realizowane są usługo sportowo-rekreacyjne powstałych, przebudowanych w wyniku realizacji ha produktu pomocniczy Powierzchnia infrastruktury lub terenu poddana procesowi zagospodarowania w wyniku realizacji projektu szt. produktu pomocniczy Ilość obiektów, w których realizowane są usługi promujące rozwój turystyki w regionie, powstałych, przebudowanych w wyniku realizacji szt. produktu pomocniczy Ilość wystaw/targów promujących zasoby turystyczne województwa opolskiego (krajowych i zagranicznych), 13

14 Nazwa Liczba uczestnictwa w wystawach/ targach krajowych i międzynarodowych Liczba punktów i obiektów informacji turystycznej Liczba turystów korzystających z systemu informacji turystycznej Długość wybudowanych szlaków turystycznych Długość przebudowanych szlaków turystycznych Długość wybudowanych lub oznakowanych/wytyczonych ścieŝek rowerowych Typ na których organizację beneficjent uzyskał dofinansowanie w wyniku realizacji szt. produktu pomocniczy Ilość wystaw/targów promujących zasoby turystyczne województwa opolskiego (krajowych i zagranicznych), na udział w których beneficjent uzyskał dofinansowanie w wyniku realizacji szt. produktu pomocniczy Ilość punktów, w których udostępniana jest informacja turystyczna w formie graficznej, słownej lub pisemnej. osoby rezultatu obligatoryjny Przewidywana ilość osób mierzona w skali roku, do których dotrze informacja turystyczna w formie graficznej, słownej lub pisemnej. km produktu obligatoryjny Długość trasy turystycznej oznaczonej specjalnymi symbolami wyznaczonej w wyniku realizacji km produktu obligatoryjny Długość trasy turystycznej oznaczonej specjalnymi symbolami przebudowanej w wyniku realizacji km produktu obligatoryjny Długość wybudowanych lub oznakowanych specjalnymi symbolami/wytyczonych tras, przystosowanych do poruszania się rowerami w celach turystycznych i rekreacyjnych. 14

Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 28 maja 2010 r. Jednostka miary. Nr Nazwa wskaźnika. Rodzaj Typ wskaźnika

Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 28 maja 2010 r. Jednostka miary. Nr Nazwa wskaźnika. Rodzaj Typ wskaźnika Nazwa Typ OŚ PRIORYTETOWA 1 1.1.1.1 Liczba wspartych powiązań kooperacyjnych 1.1.1.2 Liczba przedsiębiorstw zaangaŝowanych w powiązania kooperacyjne Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu

Definicje wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu Działanie III.6 Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw Rodzaj projektów: bezpośrednie wsparcie inwestycyjne Definicje wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji L.p. Nazwa wskaźnika produktu Kod

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

Lista wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Lista wskaźników produktów i rezultatów na poziomie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 WSKAŹNIKI HORYZONTALNE Nr Nazwa Źródło weryfikacji danych Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ OŚ PRIORYTETOWA I: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw Liczba wspartych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu

Załącznik nr 9. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu Załącznik nr 9 Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, styczeń 2015 r. Uwagi: Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu. Katowice, październik 2011 r.

Załącznik nr 9. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu. Katowice, październik 2011 r. logiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość 2010 Załącznik nr 9 Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników produktów i rezultatów na pozimie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

Lista wskaźników produktów i rezultatów na pozimie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Lista wskaźników produktów i rezultatów na pozimie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 WSKAŹNIKI HORYZONTALNE Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika Jednostka miary

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Definicje wskaźników kluczowych i regionalnych (produkty i rezultaty) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 Szczecin, 5 października 2010 r. RPO w liczbach - ZREALIZOWANE 44 przeprowadzone nabory (tryb konkursowy,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika core indicator 2 Wskaźniki mężczyźni** Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/10 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez nabór dla MŚP posiadających Pieczęć Doskonałości

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu

Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, LISTA WSKAŹNIKÓW KLUCZOWYCH W KSI (SIMIK 07-13) L.p. Nazwa wskaźnika produktu Jednostka

Bardziej szczegółowo

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Gliwice, 27 luty 2009r. Plan prezentacji 1. RPO WSL - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem % Cel główny RPO WL: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

Liczba wspartych projektów foresight

Liczba wspartych projektów foresight PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, B+R (1 9) DANE PODSTAWOWE P.1.1.1 Liczba wspartych projektów foresight szt. 1.1 Projekty foresight 1. Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych Liczba projektów badawczych zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej Cele i wskaźniki 1.0 CEL OGÓLNY Poprawa warunków życia i wypoczynku na terenie Ziemi Człuchowskiej 1.1 Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa CELE 1.2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja

Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem Cel główny

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Katowice, styczeń 2008r. 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki Aneta Wilmańska Ministerstwo Gospodarki Podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki i wsparcie dla rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

Dr Bogusław Klimczuk 1

Dr Bogusław Klimczuk 1 Dr Bogusław Klimczuk 1 2 3 4 RPO Województwo Lubelskie 2014-2020 5 6 Forma wsparcia Dotacje bezzwrotne Instrumenty zwrotne Instrumenty mieszane 7 Zasada koncentracji tematycznej środków w RPO WL 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl Adres biura: ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl KONTAKT: Krystyna Górak Tel. kom. 502066411 krystyna.gorak@consultrix.com.pl

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

GEKON. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

GEKON. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju GEKON Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1. Tematyka Dofinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa).

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa). Program: Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego Priorytet: 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie: 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Działanie skierowane jest do małych i średnich firm, chcących rozwijać

Bardziej szczegółowo

Rodzaj OŚ PRIORYTETOWA 5

Rodzaj OŚ PRIORYTETOWA 5 Nazwa 5.1.1.1 Liczba obiektów infrastruktury szkół wyŝszych zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych 5.1.1.2 Liczba szkół wyŝszych doposaŝonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby dydaktyki

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Działanie 1.2.1 Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013 2.1.0.1, 2.1.0.12 2.1.0.21 2.1.0.25 2.1.0.35 2.1.0.2 2.1.0.13 2.1.0.23 2.1.0.3 2.1.0.28 2.1.0.39 2.1.0.4 2.1.0.29 2.1.0.40 2.1.0.5 2.1.0.14 2.1.0.33 2.1.0.43 2.1.0.6 2.1.0.15 Nazwa Długość sieci Internetu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

Działanie 3.3 Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)

Działanie 3.3 Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) Załącznik do Uchwały nr 79/XVII//2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 z dnia 21 października 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 3.3 Wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia Program Operacyjny Polska Wschodnia 1 Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP Działanie 1.3 Ponadregionalne

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) Działanie: Rozwój przedsiębiorczości Rozwój

Bardziej szczegółowo

PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych

PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych Powiązanie kooperacyjne zgrupowanie działających w określonym

Bardziej szczegółowo

Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, Duże Przedsiębiorstwa. Alokacja przeznaczona na konkurs: PLN, w tym:

Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, Duże Przedsiębiorstwa. Alokacja przeznaczona na konkurs: PLN, w tym: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Termin naboru wniosków: 28 kwiecień 2017 17 lipiec 2017 Typy projektów mogące uzyskać

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.1 i 2.2:

Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.1 i 2.2: Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.1 i 2.2: Wskaźniki w pkt. 17 wniosku o dofinansowanie należy podawać mając na uwadze przedstawione poniżej informacje. Wskaźniki produktu - opisują bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o. Możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - podstawowe informacje - PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Sposoby finansowania projektów B+R w perspektywie finansowej 2014-2020

Sposoby finansowania projektów B+R w perspektywie finansowej 2014-2020 Sposoby finansowania projektów B+R w perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków, 10 marca 2015 Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków wybranych konkursów w ramach funduszy strukturalnych

Harmonogram naborów wniosków wybranych konkursów w ramach funduszy strukturalnych Harmonogram naborów wniosków wybranych konkursów w ramach funduszy strukturalnych Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Numer działania 2.1 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 Nazwa działania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Nazwa wskaźnika Skala Źródło danych Uwagi. - R-3 Zwiększenie oferty związanej z produktami regionalnymi 10,00% Ankieta - CEL SZCZEGÓŁOWY I.2.

Nazwa wskaźnika Skala Źródło danych Uwagi. - R-3 Zwiększenie oferty związanej z produktami regionalnymi 10,00% Ankieta - CEL SZCZEGÓŁOWY I.2. Wykaz wskaźników Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika Skala Źródło danych Uwagi WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA CEL OGÓLNY I O1 Wzrost dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarze PBN 5,00% Dane statystyczne

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat finansowania inwestycji w ramach RPO WSL 2014-2020 działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Informacja na temat finansowania inwestycji w ramach RPO WSL 2014-2020 działanie 3.2 Innowacje w MŚP EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP

1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP konkurs 3 Gdańsk, 01 grudnia 2011 r. 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP Konkurs nr 3 czas trwania: od 1 grudnia 2011 roku do 29 lutego 2012 r. 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE SPOTKANIE INFORMACYJNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów 4 X 2015 r. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Ewa Komorowska 1 Działalność badawczo - rozwojowa (B+R)

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r.

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r. MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Kraków, Marzec 2015 r. Program Regionalny dla Małopolski zatwierdzony przez Komisję Europejską Główne kierunki zmian 2014-2020 większe środki

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Monika Grajewska 17 listopad 2007r. Programy Operacyjne w latach 2007-2013 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP ELPARTNERS Twój zaufany partner w rozwoju biznesu Jesteśmy zespołem specjalistów, których misją jest wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw poprzez kreowania rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Warszawa, 8 października 2009 1. Przedsiębiorca, który nie ma siedziby na terytorium RP moŝe korzystać ze wsparcia działalności b+r w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw 2015 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja Wykorzystaj unijną szansę, czyli finansowanie UE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie PARP dla Małych

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Iga Dubicka Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 20 maj 2010 r. Możliwości bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. dr Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. dr Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi dr Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice 25.04.2017 Finansowanie MŚP Główne źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

2) projekty dotyczące infrastruktury zasilającej do pojazdów elektrycznych i jej integracji siecią elektroenergetyczną,

2) projekty dotyczące infrastruktury zasilającej do pojazdów elektrycznych i jej integracji siecią elektroenergetyczną, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Konkurs 2 w zakresie elektromobilności Termin naboru wniosków: 13 marca 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 31.05.2016 r. Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020

Wrocław, 31.05.2016 r. Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Wrocław, 31.05.2016 r. Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Główne cele: wsparcie skoncentrowane na pracach B+R

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy

Bardziej szczegółowo

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami:

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami: JAK SKOMERCJALIZOWAĆ INNOWACJĘ? Instrumenty i ich finansowanie w Programie Innowacyjna Gospodarka 1 Komercjalizacja wyników prac B+R to: Całokształt działań związanych z odpłatnym przenoszeniem wyników

Bardziej szczegółowo

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach FUNDUSZE UNIJNE Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania, aplikacji i realizacji

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Przegląd konkursów umożliwiających otrzymanie dofinansowania ze środków europejskich

Przegląd konkursów umożliwiających otrzymanie dofinansowania ze środków europejskich Przegląd konkursów umożliwiających otrzymanie dofinansowania ze środków europejskich AGENDA 1. Prezentacja firmy 2. Program sektorowy InnoMeble 3. Poddziałanie 1.1.1 POIR Szybka Ścieżka 4. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU wskaźniki Jedno stka Kod odpowia dajacego wskaźnik a kluczow ego KSI (SIMIK 73) rok 27 28 29 2 2 22 23 24 25 półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II wskaźnik z bezpośredniej pomocy inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo