Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego"

Transkrypt

1 Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika core indicator 2 Wskaźniki mężczyźni** Jednost ka Rok ^ Ogółem % Cel główny RPO WL: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu. core indicator 1 core indicator 3 *1. dodatkowy wzrost wartości PKB wygenerowany dzięki interwencji RPO *2. liczba utworzonych miejsc pracy netto 3. liczba utworzonych miejsc pracy brutto - w tym: kobiety** % Realizacja,6,27, ,22 9,57% - - -, ,2-2,3 2, Realizacja ,52% Realizacja , ,72*** 1758, , , ,66 59,86% ,59 58,6 58,6 82,74% Realizacja 23,15 451,6*** 679,3 1281,3 1574,6-1574,6 51,27% ** ** ** Realizacja 298,97 713,12*** 179, ,32 211,6-211,6 68,46% ** ** ** Komentarz *w wyniku renegocjacji zmiana częstotliwości pomiaru wskaźnika z "raz w roku" na "rok 215" ** nie jest możliwe oszacowanie podziału na kobiety i mężczyzn z uwagi na obowiązek przestrzegania zasady równości szans w projektach. *** wartość skorygowana Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 1 z 5

2 Cel szczegółowy 1 RPO WL: Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności wskaźniki produktu 1. liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z bezpośredniego wsparcia mikro małe średnie Komentarz 1. liczba utworzonych miejsc pracy brutto* 2. liczba przedsiębiorstw które wprowadziły innowacje, w wyniku uzyskanego wsparcia** Realizacja ,6% ,97% Realizacja ,33% ,35% Realizacja ,71% ,57% Realizacja ,% ,88% Realizacja , , , , , ,16 53,87% ,9 4242, ,56 73,27% Realizacja ,49% wskaźniki rezultatu ,62% Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 2 z 5

3 core indicator 5 KSI- P Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi Komentarz 1. Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych* Komentarz 2. *liczba utworzonych miejsc pracy Komentarz 3. wzrost liczby firm z udziałem kapitału zagranicznego Komentarz % Realizacja ,1% ,67% * W ramach wskaźnika zliczane sa wszystkie miejsca pracy powstałe w ramach I, II, IV Osi Priorytetowej oraz miejsca pracy z inżynierii finansowej ** Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacj w wyniku uzyskanego wsparcia - spadek wartości wskaźników wynika ze zmiany sposobu jego wyliczania. Przyjęto zasadę, iż tylko przedsiębiorstwa dla których wybrano Temat priorytetowy 7 realizują ten; wskaźnik wskaźnik zliczany z działań Cel szczegółowy 2 RPO WL: Poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju ha Realizacja 3,98 231,74 231,74 262,77 272,5-272,54 363,39% ,46 417,46 417,46 556,61% * wartość z działania 3.1 wskaźnik rezultatu Realizacja , ,14% ,5 374,5 374,5 17,% *Działanie 3.2, Oś V, Oś VI wskaźnik produktu wskaźnik oddziaływania Realizacja ,% ,% Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 3 z 5

4 1. liczba osób które skorzystały z infrastruktury edukacyjnej zrealizowanej w ramach programu - w tym: szkolnictwo podstawowe szkolnictwo średnie miasto** wieś** Cel szczegółowy 3 RPO WL: Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku osób osób osób KSI-R szkolnictwo wyższe osób osób osób wskaźniki rezultatu Realizacja ,5% ,57% Realizacja ,93% ,11% Realizacja ,85% ,49% Realizacja ,33% ,13% Realizacja ,88% ** ** ** Realizacja ,71% ** ** ** Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 4 z 5

5 KSI R Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów Komentarz 4. saldo migracji GUS Komentarz 3. liczba turystów osób Realizacja * ,4% ,24% Realizacja ,41% ,52% * w poprzednim okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika była liczona na podstawie wsk. LSI "liczba badań wykonanych nowym sprzętem" którego zakres jest szerszy niż zakres wsk. KSI "Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów". ** nie jest możliwe oszacowanie podziału na miasto i wieś z uwagi na taki sam dostęp studentów/uczniów z obszarów miejskich i wiejskich do infrastruktury edukacyjnej. wskaźnik oddziaływania Realizacja *-4,4 **-4,1-4,9-5,13-5,17-5, , , ,7 - -1,7-1, *w poprzednim roku sprawozdawczym w podanej wartość salda migracji (-4,1) nie została uwzględniona migracja za granicę, prawidłowa wartość wynosi - 4,4 ** dane z GUS dostępne za 29 r.umieszczone w tabeli za rok 21 zgodnie z sugestia MRR ^wartość przed renegocjacjami Programu Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 5 z 5

6 Załącznik nr II do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata za rok 214 Tabela 2 Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) w danym roku oraz narastająco Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Oś priorytetowa 1 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 2 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 3 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 4 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 5 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 6 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 7 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 8 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 9 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Okres sprawozdawczy 214 r. Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1) Łączne płatności otrzymane od Komisji Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej 5 = 3/1 lub 4/ Dane narastająco od uruchomienia programu , , , ,44 11,2% , , , ,47 69,2% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D , , , ,44 11,21% , , , ,47 69,2% , , , ,7 11,5% , , , ,53 76,81% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D , , , ,7 11,5% , , , ,53 76,81% , , , ,32 19,48% , , , ,26 88,67% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D , , , ,32 19,48% , , , ,26 88,67% , , , ,1 14,85% , , , ,4 78,49%,, 5 3,66 5 3,66 N/D,, , ,59 N/D , , , ,44 14,84% , , , ,81 78,23% , , , ,13 2,83% , , , ,68 16,12%,,,, N/D,,,, N/D , , , ,13 2,83% , , , ,68 16,12% , , , ,19 18,69% , , , ,48 74,9% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D , , , ,19 18,69% , , , ,48 74,9% , , , ,42 6,61% , , , ,91 76,4% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D , , , ,42 6,61% , , , ,91 76,4% , , , ,36 21,57% , , , ,57 17,72%,, 5 369, ,97 N/D,, , ,64 N/D , , , ,39 21,56% , , , ,93 17,66% , , , ,22 14,23% , , , ,39 82,9% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D , , , ,11 16,91% , , , ,17 67,86% Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1) Łączne płatności otrzymane od Komisji 11=9/7 lub 1/7 12 OGÓŁEM , , , ,88 12,18% , , , , ,69 86,52% ,98 Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR 3),, 1 67, ,63 N/D N/D,, , ,23 N/D N/D Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS 2) N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1) W przypadku, gdy podstawę wyliczania wkładu UE stanowią wydatki ogółem (publiczne i prywatne) 5 =3/1 i 11 = 9/7; w przypadku, gdy wspomnianą podstawę stanowią jedynie wydatki publiczne 5 =4/1 i 11 = 1/7. 2) Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub EFS, w przypadku gdy skorzystano z mozliwości okreśłonej w art 34 ust. 2 rozporządzenia nr 183/26.

7 Załącznik III do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata za rok 214 Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii Kod* Klasyfikacja 1 Priorytetowy obszar tematyczny Kod* Klasyfikacja 2 Forma finansowania Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 Kod* Klasyfikacja 3 Obszar realizacji Kod* Klasyfikacja 4 Rodzaj działalności gospodarczej Kod* Klasyfikacja 5 Lokalizacja (euro) PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL ,7 ** Załącznik III do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata za rok 214 Strona 1 z 4

8 Kod* Klasyfikacja 1 Priorytetowy obszar tematyczny Kod* Klasyfikacja 2 Forma finansowania Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 Kod* Klasyfikacja 3 Obszar realizacji Kod* Klasyfikacja 4 Rodzaj działalności gospodarczej Kod* Klasyfikacja 5 Lokalizacja (euro) PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL ,79 ** Załącznik III do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata za rok 214 Strona 2 z 4

9 Kod* Klasyfikacja 1 Priorytetowy obszar tematyczny Kod* Klasyfikacja 2 Forma finansowania Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 Kod* Klasyfikacja 3 Obszar realizacji Kod* Klasyfikacja 4 Rodzaj działalności gospodarczej Kod* Klasyfikacja 5 Lokalizacja (euro) PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL ,8 ** Załącznik III do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata za rok 214 Strona 3 z 4

10 Kod* Klasyfikacja 1 Priorytetowy obszar tematyczny Kod* Klasyfikacja 2 Forma finansowania Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 Kod* Klasyfikacja 3 Obszar realizacji Kod* Klasyfikacja 4 Rodzaj działalności gospodarczej Kod* Klasyfikacja 5 Lokalizacja (euro) PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , Ogółem 17 PL , ,75 * Kategorie kodów powinny mieć przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium ** przyznanego wkładu wspólnotowego w ramach każdej kombinacji kodów ** Załącznik III do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata za rok 214 Strona 4 z 4

11 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Postęp fizyczny I Osi Priorytetowej RPO WL - Przedsiębiorczość i innowacje. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem od początku realizacji programu % Cel I Osi Priorytetowej: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie lubelskim wskaźniki produktu Realizacja ,67% core indicator 4 1. Liczba projektów z zakresu B+R ,44% core indicator 7 2. liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP () - w tym m.in..: w przedsiębiorstwach innowacyjnych^ Realizacja ,53% ,35% Realizacja ,84% ,51% Realizacja ,% w przedsiębiorstwach związanych z inwestycjami ochrony środowiska ,33% core indicator 8 3. Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw (przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności) () Realizacja ,25% ,% Realizacja ,6% 4. Liczba wspartych przedsiębiorstw - w tym: ,97% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 1 z 46

12 core indicator 34 core indicator 23 mikro małe średnie 5. liczba projektów doradczych dla MŚP 6. Liczba projektów z zakresu turystyki 7. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem B+R 8. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej Realizacja ,33% ,35% Realizacja ,71% ,57% Realizacja ,% ,88% Realizacja ,43% ,8% Realizacja ,2% ,% Realizacja ,1% ,67% Realizacja ,% ,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 2 z 46

13 wskaźniki rezultatu Realizacja 52, , , , , ,66 53,83% core indicator 9, KSI- R.1*** 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: , ,6 4 16,6 79,85% Realizacja 23,15 451,6 677,8 951, , ,56 43,71% kobiety ** ** ** ** ** Realizacja 298,97 713, , , , ,1 63,96% mężczyźni ** ** ** ** ** Realizacja 28,5 146,7 319,95 498,95 547,2-547,2 91,2% core indicator 35 w turystyce ,95 597,7 597,7 99,62% Realizacja ,31% 2. liczba miejsc noclegowych powstałych w wyniku realizacji projektów ,96% Realizacja 15 75, , , , , ,25 196,76% core indicator 1 3. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu euro , , ,75 357,32% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 3 z 46

14 4. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia Realizacja ,49% ,62% Realizacja,6 -,6,6% core indicator Potencjalna wytworzona moc zainstalowana w OZE MW ,41 34,59 34,59 345,9% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL - na poziomie Działań I Osi Priorytetowej Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem od początku realizacji programu % Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw wskaźniki produktu core indicator 8 1. Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw (przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności) Realizacja ,25% ,% wskaźniki rezultatu Realizacja,,, 179,75 26,87 394,54 464,49 554,61 554,61 76,29% core indicator 9, KSI-R.1 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: ,36 668,61 668,61 91,97% Realizacja,,, 74,5 16,12 147,72 182,47 235,27 235,27 65,72% kobiety ** ** ** ** ** **, Realizacja,,, 15,25 154,75 246,82 282,2 319,34 319,34 86,54% mężczyźni ** ** ** ** ** **, Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 4 z 46

15 Realizacja,,, 1 7, , , , , ,12 24,68% core indicator 1 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu**** euro 3, 12, 12, 12,, , , ,27 261,43% core indicator 7 core indicator 9, KSI-R.1 3. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia 1. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - w tym m.in..: w przedsiębiorstwach innowacyjnych 2. Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety Realizacja ,14% ,4% Realizacja ,91% ,26% Realizacja ,42% ,57% Realizacja ,42% Działanie 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw wskaźniki produktu ,15% wskaźniki rezultatu Realizacja,,, 26,62 451,9 635,22 78, ,7 1 23,7 52,8% , ,35 1 3,69 1 3,69 67,8% Realizacja,,, 97,65 19,48 249,88 312,86 415,46 415,46 39,68% , ** ** ** ** ** Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 5 z 46

16 core indicator 1 mężczyźni 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu**** 3. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia euro Realizacja,,, 18,97 261,42 385,34 467,85 68,24 68,24 68,19% , ** ** ** ** ** Realizacja,,, 3, , , , , ,67 17,27% 1, 38, 38, 38, -, , , ,96 247,42% Realizacja ,4% ,22% Działanie 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw wskaźniki produktu core indicator 7 1. liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - w tym m.in..: w przedsiębiorstwach innowacyjnych^ 2. Liczba wspartych przedsiębiorstw - w tym: Realizacja ,8% ,87% Realizacja ,27% ,45% Realizacja ,8% małe ,86% Realizacja ,7% średnie ,15% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 6 z 46

17 core indicator 9,KSI-R.1 core indicator 1 core indicator 7 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety mężczyźni 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu**** 3. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia ^ 1. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - związanych z inwestycjami ochrony środowiska euro Realizacja 85,25 33,25 44,25 524,7 646,8 646,8 37,9% , , ,4 84,54% Realizacja 15, 75, 111, 149,5 159,75 159,75 19,48% ** ** ** ** ** Realizacja 7,25 228,25 293,25 375,2 487,5 487,5 52,71% ** ** ** ** ** Realizacja,,, 1 3, , , , , ,53 261,94% 1, 38, 38, 38, -, , , ,84 472,23% Realizacja ,27% ,45% Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii Realizacja ,47% ,47% Realizacja ,% wskaźniki rezultatu wskaźniki produktu ,33% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 7 z 46

18 Realizacja ,% core indicator liczba projektów z zakresu energii odnawialnej ,% 3. Liczba wspartych przedsiębiorstw - w tym: Realizacja ,% mikro małe średnie ,39% Realizacja ,19% ,57% Realizacja ,5% ,68% wskaźniki rezultatu core indicator 9,KSI-R.1 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety mężczyźni Realizacja ,1 4,1 2,5% ,41 72,41 36,21% Realizacja ,% ** ** ** ** ** Realizacja ,1 3,1 2,7% ** ** ** ** ** Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 8 z 46

19 core indicator 1 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu**** euro Realizacja 75, , , , , ,93 66,35% , , , ,68 437,38% Realizacja,6,6,6% core indicator Potencjalna wytworzona moc zainstalowana w OZE MW ,41 34,59 34,59 345,9% Działanie 1.5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki wskaźniki produktu core indicator 7 core indicator Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP 2. Liczba wspartych przedsiębiorstw - w tym: mikro małe średnie Realizacja ,2% ,% Realizacja ,27% ,27% Realizacja ,74% ,44% Realizacja ,% ,% Realizacja ,2% Liczba projektów z zakresu turystyki ,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 9 z 46

20 wskaźniki rezultatu core indicator 9,KSI-R.1 core indicator Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety mężczyźni w turystyce etat etat etat etat Realizacja,,, 28,5 146,7 319,95 498,95 547,2 547,2 91,2% ,95 597,7 597,7 99,62% Realizacja,,, 16, 8, 169,2 31,95 32,8 32,8 96,99% ** ** ** ** ** Realizacja,,, 12,5 66,7 15,75 197, 227,12 227,12 84,12% ** ** ** ** ** Realizacja,,, 28,5 146,7 319,95 498,95 547,2 547,2 91,2% ,95 597,7 597,7 99,62% core indicator 4 2. Liczba miejsc noclegowych powstałych w wyniku realizacji projektów 1. Liczba projektów z zakresu B+R 2. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem B+R Realizacja ,31% ,96% Realizacja ,67% ,44% Realizacja ,1% Działanie 1.6. Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach wskaźniki produktu ,67% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 1 z 46

21 Działanie 1.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo wskaźniki produktu Realizacja ,43% Liczba projektów doradczych dla MŚP ,8% *wartość przed renegocjacjami Programu Komentarz ** nie jest możliwe oszacowanie podziału na kobiety i mężczyzn z uwagi na obowiązek przestrzegania zasady równości szans w projektach. *** wskaźnika "liczba utworzonych miejsc pracy" dla Osi I jest zliczany z działań od 1.1 do 1.7 ****wskaźnik rezultatu Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu interpretowany dotychczas jako wartość zaangażowanego przez Wnioskodawcę kapitału prywatnego, stanowiącego różnicę pomiędzy całkowitą wartością projektu a wnioskowanym dofinansowaniem (rozumianym jako suma dofinansowania ze środków EFRR oraz z Budżetu Państwa) zostaje dodatkowo rozszerzony o efekt dźwigni inwestycyjnej wywołany realizacją projektów co przyczyni się do poprawy sytuacji przedsiębiorstw i pociągnie za sobą kolejne inwestycje - do obliczeń przyjęto kurs: 1 EUR = 4,1798 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 11 z 46

22 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Postęp fizyczny II Osi Priorytetowej RPO WL - Infrastruktura ekonomiczna. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem od początku realizacji programu % Cel II Osi Priorytetowej: Stworzenie przyjazanego otoczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej na Lubelszczyźnie wskaźniki produktu 1. Powierzchnia utworzonych/wyposażo nych pomieszczeń laboratoryjnych wspartych uczelni 2. zakupionego wyposażenia do pomieszczeń laboratoryjnych 3. Liczba kampanii, imprez promujących region *** 4. Powierzchnia utworzonych/wyposażo nych parków, inkubatorów itp.. m2 tys. PLN m2 Realizacja 273,51 273,51 273,51 17,88% ,51 273,51 273,51 17,88% Realizacja 66,35 66,35 66,35,65% ,75% Realizacja *** ,8% ,92% Realizacja ,89% , , , 211,74% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 12 z 46

23 Realizacja,% KSI-P Liczba wspartych funduszy pożyczkowych/poręczen iowych wskaźniki rezultatu 1,% Realizacja ,86% 1. Liczba firm, które skorzystały z usług wspartych instytucji otoczenia biznesu ,57% core indicator 6 KSI-R Liczba udzielonych pożyczek, udzielonych poręczeń z funduszy kredytowych i mikropożyczkowych wspartych w ramach programu 3. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w inkubatorach/parkach stworzonych w ramach programu 4. Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R tylko etaty badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) 5. Liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury Realizacja ,61% ,61% Realizacja -,% ,88% Realizacja 1 ** ,% ,% Realizacja ,% ,5% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 13 z 46

24 KSI-R Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów 7. Liczba odbiorców kampanii informacyjnopromocyjnych osoby Realizacja ,75% ,% Realizacja ,11% 78,72% ,91% 183,8% Realizacja ,43% 8. Liczba opracowanych ofert inwestycyjnych ,43% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL - na poziomie Działań II Osi Priorytetowej Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Działanie 2.1. Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw Ogółem od początku realizacji programu % wskaźniki produktu Realizacja -,% KSI-P Liczba wspartych funduszy pożyczkowych/poręczen iowych ,% wskaźniki rezultatu 1.Liczba udzielonych pożyczek, udzielonych poręczeń z funduszy kredytowych i mikropożyczkowych wspartych w ramach programu Realizacja ,61% ,61% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 14 z 46

25 1. Powierzchnia utworzonych/wyposażo nych pomieszczeń laboratoryjnych wspartych uczelni m2 Realizacja 273,51 273,51-273,51 17,88% Działanie 2.2. Regionalna infrastruktura B+R wskaźniki produktu ,51 273,51 273,51 17,88% Realizacja 66,35 66,35-66,35,65% 2. zakupionego wyposażenia do pomieszczeń laboratoryjnych tys.zł ,75% wskaźniki rezultatu core indicator 6 1. Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R tylko etaty badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) Realizacja 1 ** ,% ,% KSI-R KSI-R Liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury 3. Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów Realizacja ,% ,5% Realizacja ,75% ,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 15 z 46

26 Komentarz 1. Powierzchnia utworzonych/wyposażo nych parków, inkubatorów 1. Liczba firm, które skorzystały z usług wspartych instytucji otoczenia biznesu 2.Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w inkubatorach/parkach stworzonych w ramach programu 1. Liczba kampanii, imprez promujących region *** 1. Liczba odbiorców kampanii informacyjnopromocyjnych 2. Liczba opracowanych ofert inwestycyjnych m2 osoby Działanie 2.3. Wsparcie inwestycji otoczenia biznesu i transferu wiedzy wskaźniki produktu Realizacja ,89% , , ,27 211,74% wskaźniki rezultatu Realizacja ,86% ,57% Realizacja -,% ,88% Działanie 2.4. Marketing gospodarczy wskaźniki produktu Realizacja *** ,8% ,92% wskaźniki rezultatu Realizacja ,11% ,91% Realizacja ,43% ,43% *wartość przed renegocjacjami Programu **w poprzednim okresie błęnie wprowadzona wartość *** korekta wartości osiągniętej oraz szacunkowej Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 16 z 46

27 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Postęp fizyczny III Osi Priorytetowej RPO WL - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem od początku realizacji programu % Cel III Osi Priorytetowej: Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wsparcie dla obszarów rewitalizowanych i terenów inwestycyjnych core indicator 39 KSI- P KSI-P Liczba projektów mających na celu poprawę atrakcyjności miast) 2. Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych ** 3. Powierzchnia terenów zrewitalizowanych 1. Liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym 2. Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach zrewitalizowanych i terenach inwestycyjnych ha ha Realizacja ,7% ,35% Realizacja 3,98 231,74 231,74 262,77 272,54-272,54 363,39% ,46 417,46 417,46 556,61% Realizacja 1,14 34,81 113,94-113, ,4% ,84 229,6 229,6 2296,% Realizacja ,92% ,6% Realizacja ,5-767,5 219,29% wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu ,43% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 17 z 46

28 Kod wskaźnika Realizacja ,% 3. Liczba firm funkcjonujących na przygotowanych terenach inwestycyjnych ,% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań III Osi Priorytetowej Ogółem od Wskaźniki Jednostka Rok * początku realizacji % programu Działanie 3.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych wskaźniki produktu KSI -P core indicator 39 1.Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych 1.Liczba firm funkcjonujących na przygotowanych terenach inwestycyjnych 2. Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach iwestycyjnych 1. Liczba projektów mających na celu poprawę atrakcyjności miast ha Realizacja 3,98 231,74 231,74 262,77 272,54-272,54 363,39% ,46 417,46 417,46 556,61% Realizacja ,% ,% Realizacja ,33% ,% Działanie 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Realizacja ,7% wskaźniki rezultatu wskaźniki produktu ,35% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 18 z 46

29 KSI-P KSI-R.1 komentarz 2. Powierzchnia terenów zrewitalizowanych 1.Liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym ha Realizacja 1,14 34,81 113,94-113, ,4% ,84 229,6 229,6 2296,% wskaźniki rezultatu Realizacja ,92% ,6% Realizacja ,5-7,5 141,% 2.Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach zrewitalizowanych ,% *wartość przed renegocjacjami Programu ** wartość wsk. "Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych " jest zliczana tylko z działania 3.1 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 19 z 46

30 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Postęp fizyczny IV Osi Priorytetowej RPO WL - Społeczeństwo informacyjne. Kod wskaźnika core indicator 11 KSI.P KSI-R KSI-P , KSI-P , KSI-P , KSI-P , KSI-P Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem % Cel IV Osi Priorytetowej: Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz usług społeczeństwa informacyjnego 1. Liczba projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego w tym projekty e- usług 2. Liczba PIAP 1. Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu 2. Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line (liczba korzystających z usług on-line) Realizacja ,23% ,31% Realizacja ,% ,% Realizacja ,2% ,2% wskaźniki rezultatu Realizacja ,14% ,14% Realizacja ,2% wskaźniki produktu ,26% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 2 z 46

31 KSI.R Liczba korzystajacych z usług on-line osoby Realizacja ,7% ,13% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań IV Osi Priorytetowej Kod wskaźnika core indicator 11 KSI.P KSI-R Wskaźniki Jednostka Rok * Liczba projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego w tym projekty e- usług 2. Liczba PIAP 1. Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu Ogółem od początku realizacji programu Realizacja ,23% ,31% Realizacja ,% ,% Realizacja ,2% ,2% wskaźniki rezultatu Realizacja ,14% Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne wskaźniki produktu ,14% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 21 z 46

32 KSI-P , KSI-P , KSI-P , KSI-P , KSI-P KSI.R Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line (liczba korzystających z usług on-line) 3. Liczba korzystajacych z usług on-line komentarz osoby Realizacja ,2% ,26% Realizacja ,7% ,13% *wartość przed renegocjacjami Programu Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 22 z 46

33 Załącznik nr IV do sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Postęp fizyczny V Osi Priorytetowej RPO WL - Transport. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem % core indicator 13 core indicator 14, KSI- P ,KSI- P , KSI- P core indicator 16 KSI - P KSI - P KSI - P core indicator 17, KSI-P core indicator 19, KSI-P liczba projektów z zakresu transportu 2. Długość nowych dróg 3. Długość zrekonstruowanych dróg- w tym: regionalnych lokalnych drogi uszkodzone w wyniku powodzi 4. Długość nowych linii kolejowych 5. Długość zrekonstruowanych linii kolejowych km km km km km km km Realizacja ,85% ,11% Realizacja ,62 5,55-5,55 91,91% ,8 56,73 56,73 13,15% Realizacja,19 87,55 265,9 424,92 479,8 484,51-484,51 92,31% ,9-524,9 524, ,85 498,57 498,57 94,98% Realizacja -,43 23,88 37,5 73,23 73,23-73,23 81,37% ,43 75,25 75,25 83,61% Realizacja,19 87,12 241,21 387,87 45,85 411,28-411,28 97,92% Cel V Osi Priorytetowej: Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny wskaźniki produktu ,42 423,32 423,32 1,79% Realizacja -,% ,9-14,9 14, ,7 7,7 7,7 47,45% Realizacja -,% ,2 2,2 2,2 73,33% Realizacja 4,65 4,65-4,65 15,5% ,65 33,47 33,47 111,57% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 23 z 46

34 KSI-P , KSI- P KSI-P , KSI- P Liczba zakupionego/odnowione go taboru komunikacji miejskiej 7. Miejsca w zakupionym/odnowiony m taborze komunikacji miejskiej Realizacja ,73% ,73% Realizacja ,33% ,22% wskaźniki rezultatu core indicator 2, KSI-R KSI-R Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich ** 2. Oszczędność czasu w euro na nowych core indicator i zrekonstruowanych 2, KSI-R drogach w KSI-R przewozach towarowych ** core indicator 21, KSI-R core indicator 21, KSI-R core indicator 22 KSI-R ^3. oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich ^4. oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach towarowych 5. przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu^^ 6. liczba pasażerów obsługiwanych przez regionalny port lotniczy euro/rok euro/rok euro/rok euro/rok osoby osoby Realizacja , , , , , ,89 41,93% , , , , , , ,52 5,53% Realizacja 63333, , , , , ,62 21,23% , , , , , , ,9 24,61% Realizacja -,,% - - -, , , , ,% Realizacja -,% , , 7 272, ,% Realizacja , ,92% ,92% Realizacja -,% ,54% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 24 z 46

35 Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * core indicator 13 core indicator 16, KSI - P core indicator 2, KSI-R KSI-R liczba projektów z zakresu regionalnego układu transportowego transportu 2. Długość zrekonstruowanych dróg regionalnych 1. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich ** km euro/rok Ogółem od początku realizacji programu Realizacja ,57% ,71% Realizacja 2,12 23,88 37,5 73,23 73,23-73,23 81,37% ,43 75,25 75,25 83,61% Realizacja , , , , , ,5 11,31% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań V Osi Priorytetowej Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu , , , , , , ,72 15,29% % core indicator 2, KSI-R KSI-R core indicator 13 core indicator 14, KSI- P ,KSI- P , KSI- P Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach towarowych ** 1. liczba projektów z zakresu lokalnego układu transportowego euro/rok 2. Długość nowych dróg km Realizacja,,, 115 8, , , , , ,92 6,47% , , , ,55, , , ,6 1,74% Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy wskaźniki produktu Realizacja ,56% ,89% Realizacja ,11*** 45,35-45,35 82,45% ,11 48,11 48,11 87,47% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 25 z 46

36 3.Długość zrekonstruowanych dróg: core indicator 16, KSI - P KSI - P lokalnych km Realizacja,19 87,12 241,21 387,87 398,73 42,48-42,48 95,83% ,93 45,27 45,27 96,49% Realizacja -,% drogi uszkodzone w wyniku powodzi km ,9-14,9 14, ,7 7,7 7,7 47,45% wskaźniki rezultatu core indicator 2, KSI-R KSI-R core indicator 2, KSI-R KSI-R Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich ** 2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach towarowych ** euro/rok euro/rok Realizacja,,, , , , , , ,56 227,51% , , , , , , ,63 228,22% Realizacja,,, , , , , , ,68 6,89% , , , ,1,, , , ,27 61,83% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Strona 26 z 46

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem % Cel główny RPO WL: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja

Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem Cel główny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ OŚ PRIORYTETOWA I: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw sposób Liczba

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata zawarte w dokumencie programowym

Wskaźniki realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata zawarte w dokumencie programowym Wskaźniki osiągnięcia celu głównego RPO WL 1. Dodatkowy wzrost wartości PKB wygenerowany dzięki interwencji RPO 2. liczba utworzonych miejsc pracy netto % 0 docelowym 2013 (2015) 1 Częstotliwość Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ OŚ PRIORYTETOWA I: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw Liczba wspartych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW CELU GŁÓWNEGO, HORYZONTALNYCH I PROGRAMOWYCH RPO WSL

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW CELU GŁÓWNEGO, HORYZONTALNYCH I PROGRAMOWYCH RPO WSL Załącznik nr II d do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL za I półrocze 211 roku ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW CELU GŁÓWNEGO, HORYZONTALNYCH I PROGRAMOWYCH RPO WSL WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU RPO WSL

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WL Wskaźniki na poziomie celu i działań V Osi Priorytetowej

Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WL Wskaźniki na poziomie celu i działań V Osi Priorytetowej Tabela. Postęp rzeczowy RPO WL i na poziomie celu i działań V Osi Priorytetowej Postęp rzeczowy z realizacji RPO WL na poziomie V Osi Priorytetowej: TRANSPORT i jej celu: Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU ZAWARTYCH W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU ZAWARTYCH W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM Załącznik nr II d do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL za I półrocze 21 roku ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU ZAWARTYCH W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2013 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2013 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika Wskaźniki Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem % Cel

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów. Strona 1 z 74

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów. Strona 1 z 74 Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów LP. KOD WSKAŹNIKA KSI WSKAŹNIKI JEDNOSTKA ROK 27 28 29 2 2 22 23 24 25 Ogółem % Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL na dzień 31 maja 2013 r.

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL na dzień 31 maja 2013 r. Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL 2007 2013 w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL 2007 2013 na dzień 31 maja 2013 r. LUBLIN 26 czerwca 2013 r. Stan wdrażania RPO WL na dzień 31 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II. Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II. Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Załącznik nr II d do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu roku L..P. WSKAŹNIKI JEDNOST KA KOD WSKAŹNI KA ROK 7 8 9 5 PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II Priorytet

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CCCXII/4127/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CCCXII/4127/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CCCXII/4127/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. WYKAZ ZMIAN W DOKUMENCIE SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU wskaźniki Jedno stka Kod odpowia dajacego wskaźnik a kluczow ego KSI (SIMIK 73) rok 27 28 29 2 2 22 23 24 25 półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II wskaźnik z bezpośredniej pomocy inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji RPO WL

Stan realizacji RPO WL Stan realizacji RPO WL 2007 2013 Stan na 31 grudnia 2011 r. Aneta Pieczykolan Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Stan realizacji RPO WL

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL

6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL 6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL 2007 2013 Niniejszy załącznik powstał w oparciu o rozporządzenia regulujące zasady udzielania pomocy publicznej, w szczególności zatwierdzone projekty rozporządzeń i

Bardziej szczegółowo

6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL

6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL 6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL 2007 2013 Niniejszy załącznik powstał w oparciu o rozporządzenia regulujące zasady udzielania pomocy publicznej zatwierdzone, projekty rozporządzeń i w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

Występowanie pomocy publicznej. Działanie w całości objęte pomocą publiczną. Działanie w całości objęte pomocą publiczną

Występowanie pomocy publicznej. Działanie w całości objęte pomocą publiczną. Działanie w całości objęte pomocą publiczną 6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL 2007 2013 Niniejszy załącznik powstał w oparciu o rozporządzenia regulujące zasady udzielania pomocy publicznej, w szczególności zatwierdzone projekty rozporządzeń i

Bardziej szczegółowo

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB. Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. Wstęp Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2014 R.

REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2014 R. REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2014 R. LUBLIN 24 WRZEŚNIA 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL 2007 2013 - INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO

PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO Załącznik nr 3 PoniŜej zaprezentowano propozycje zmian w zakresie systemu wskaźników MRPO. Analizę przyjętych wartości docelowych dla przeprowadzono w oparciu

Bardziej szczegółowo

REALOKACJA ŚRODKÓW POMIĘDZY DZIAŁANIAMI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REALOKACJA ŚRODKÓW POMIĘDZY DZIAŁANIAMI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REALOKACJA ŚRODKÓW POMIĘDZY DZIAŁANIAMI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 Marek Kowalski Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie ZAŁ. 3 TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁANIA Typ wskaźnika Nazwa wskaźnika Jednostka Częstotliwość pomiaru Wartość w roku bazowym Zakładana wartość w roku docelowym (2013) PRIORYTET

Bardziej szczegółowo

Paweł Majka. 9 grudnia 2009 r.

Paweł Majka. 9 grudnia 2009 r. Podsumowanie wdrażania I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-20132013 Złożone wnioski w ramach I i II Osi RPO WL 2007-20132013 Paweł Majka Kierownik

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WSTĘP Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA

WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA 2007-2013 I. W Rozdziale 2 Strategia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI RPO WL SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012

STAN REALIZACJI RPO WL SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 STAN REALIZACJI RPO WL 2007-2013 SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 2 października 2012

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB. Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. Wstęp Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Krajowy wkład publiczny. Ogółem w tym Ogółem. Budżet państwa. EFRR EFS FS SL Inne 1=2+12 2=3+7 3= =

Krajowy wkład publiczny. Ogółem w tym Ogółem. Budżet państwa. EFRR EFS FS SL Inne 1=2+12 2=3+7 3= = Załącznik 1. do URPO WZ. INDYKATYWNA TABELA FINANSOWA ZOBOWIĄZAŃ DLA RPO WZ W PODZIALE NA PRIORYTETY I DZIAŁANIA Z PRZYPORZĄDKOWANIEM KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ORAZ OZNACZONYMI DZIAŁANIAMI

Bardziej szczegółowo

Zał. 1 Wskaźniki realizacji celów i priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata podlegające ewaluacji

Zał. 1 Wskaźniki realizacji celów i priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata podlegające ewaluacji Zał. 1 realizacji celów i priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 200713 podlegające ewaluacji Cel ogólny Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej,

Bardziej szczegółowo

(wersja wstępna) Zakup środków transportu w ramach RPO. Oś priorytetowa I: Przedsiębiorczość i innowacje

(wersja wstępna) Zakup środków transportu w ramach RPO. Oś priorytetowa I: Przedsiębiorczość i innowacje (wersja wstępna) Zakup środków transportu w ramach RPO Oś priorytetowa I: Przedsiębiorczość i innowacje Działanie 1.1 Dotacje inwestycyjne dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw 1. W przypadku Wnioskodawcy,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian WRPO (uwzględnionych w wersji 8.2.)

Zestawienie zmian WRPO (uwzględnionych w wersji 8.2.) Zestawienie zmian WRPO 27-213 (uwzględnionych w wersji 8.2.) 1. W rozdziale 1.2.3. Opis wprowadzonych zmian do Programu dodano podrozdział f) zmiany dokonane w grudniu 215 roku w wyniku kolejnego przeglądu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - podsumowanie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Marzec 2017 r. RPO WSL 2007-2013 alokacja w podziale

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Białystok, 7 czerwca 2010 r.

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Białystok, 7 czerwca 2010 r. Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 27-213 Białystok, 7 czerwca 21 r. liczba 1 2 Stan wdrażania RPOWP (stan na 31.5.21 r.) 1 182 1 47 1 8 6 535 485 4 2 ZŁOŻONE

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV Tabela 4. Postęp fizyczny według priorytetów A)

Załącznik IV Tabela 4. Postęp fizyczny według priorytetów A) Załącznik IV Tabela 4. Postęp fizyczny według priorytetów A) Kod wskaźnika P.1.1.1 P.13.3.1, P.13.3.2, P.13.3.4 Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 21 a) 211 212 213 a) 214 215 Ogółem % Wskaźnik 1: (36) Liczba

Bardziej szczegółowo

szt. produktu obligatoryjny Ilość instytucji otoczenia biznesu, które w wyniku

szt. produktu obligatoryjny Ilość instytucji otoczenia biznesu, które w wyniku Nazwa 1.1.1.1 Liczba wspartych powiązań kooperacyjnych 1.1.1.2 Liczba przedsiębiorstw zaangaŝowanych w powiązania kooperacyjne 1.1.1.3 Liczba instytucji otoczenia biznesu zaangaŝowanych w powiązania kooperacyjne

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1444/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 1444/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. Uchwała Nr 1444/215 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 215 r. w sprawie: przyjęcia zmian w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 27-213 Na podstawie art. 2 ust.2 i

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków WRPO

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Twój pomysł, europejskie pieniądze Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 O czym należy pamiętać ubiegając się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r.

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r. Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w roku 2017 Lublin, maj 2018 r. Opracowano: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł 1 Dnia 21 grudnia 2011 roku Komisja Europejska podjęła

Bardziej szczegółowo

Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 27-213 V posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWP 2 listopada 28 r. Nabory i ocena wniosków w ramach RPOWP na lata 27-213

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe RPO alokacje

Osie priorytetowe RPO alokacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 Marek Kowalski Z-ca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

PROPOZYCJE ZMIAN DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA PROPOZYCJE ZMIAN DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 Marek Kowalski Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO Zakres EFRR wer. 33

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO Zakres EFRR wer. 33 Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR wer. 33 Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 429/2019 z dnia 4 marca 2019 r. 1. Karta

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Czerwiec 2015r. 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Streszczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Załącznik nr 4 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Streszczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Opis programu

Bardziej szczegółowo

Środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata dla rozwoju sieci szerokopasmowych na Lubelszczyźnie

Środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata dla rozwoju sieci szerokopasmowych na Lubelszczyźnie Środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 dla rozwoju sieci szerokopasmowych na Lubelszczyźnie Plan prezentacji 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej

Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Program regionalny to jeden z programów, który umożliwi

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Stan wdrażania informacje podstawowe Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka w ramach Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 248/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 832/2010 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt.

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Jednostka miary Kategoria regionu 1 Wartość Bazowa 2 Rok bazowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach RPOWŚ

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach RPOWŚ EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach RPOWŚ 2014-2020 postępy w realizacji stan na 17 styczeń 2019 Styczeń 2019 PLAN PREZENTACJI NABORY PROJEKTY POZAKONKURSOWE KONTRAKTACJA WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorców i współpracy nauki z biznesem w ramach RPO WKP

Wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorców i współpracy nauki z biznesem w ramach RPO WKP Wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorców i współpracy nauki z biznesem w ramach RPO WKP 2014-2020 Bydgoszcz, 28.09.2015 r. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Środki strukturalne na lata

Środki strukturalne na lata Środki strukturalne na lata 2007-2013 Prof. Tadeusz Więckowski Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką Plan wystąpienia: Część I Charakterystyka ogólna Część II Finansowanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach RPOWŚ

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach RPOWŚ EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach RPOWŚ 2014-2020 postępy w realizacji stan na 11 luty 2019r. Luty 2019 Opracowano: DW EFRR Oś Alokacja podstawowa liczba wniosków poprawnych formalnie liczba

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata być albo nie być (regionem samodzielnym rozwojowo po 2023 roku)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata być albo nie być (regionem samodzielnym rozwojowo po 2023 roku) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 być albo nie być (regionem samodzielnym rozwojowo po 2023 roku) Radomir Matczak Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich

Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Rezultaty i efekty realizacji RPO WM 2007-2013 Rezultaty i efekty realizacji PO KL 2007-2013 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wrzesień, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WZ

Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WZ Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WZ 2007-2013 Fot. Przystań w Nowym Warpnie Broszura opracowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Gliwice, 27 luty 2009r. Plan prezentacji 1. RPO WSL - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I Tabela 1. Postęp fizyczny Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr I Tabela 1. Postęp fizyczny Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr I Załącznik nr I Tabela 1. Postęp fizyczny Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 27213 Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 21 211 212 213 214

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44 www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu Warszawa, 14 stycznia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Podsumowanie

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Podsumowanie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Podsumowanie Ogólny opis programu Cel POIR: Celem POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Cel ten będzie się wyrażał głównie zwiększeniem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA

WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/860/2011 Zarządu Województwa Lubelskiego WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA 2007-2013 I. W Rozdziale 2 Strategia realizacji

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Nabory wniosków w 2012 roku

Nabory wniosków w 2012 roku Nabory wniosków w 2012 roku 1. Program Kapitał Ludzki część centralna część regionalna 2. Regionalne Programy Operacyjne 3. Program Infrastruktura i Środowisko 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - część

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Tomasz Nowakowski III Konferencja Prorektorów w ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych Poznań,, 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w perspektywie do roku 2020

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w perspektywie do roku 2020 Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w perspektywie do roku 2020 Ryszard Boguszewski EuroCompass Sp. z o.o. Janów Lubelski, 8 lutego 2016

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA. Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

OPIS DZIAŁANIA. Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług OPIS DZIAŁANIA Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 1. Nazwa działania/ Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora

Bardziej szczegółowo