OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowe przygotowanie i dostarczenie posiłków dla pacjentów szpitalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowe przygotowanie i dostarczenie posiłków dla pacjentów szpitalnych"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowe przygotowanie i dostarczenie posiłków dla pacjentów szpitalnych 1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Szpitala, w terminie od dnia r., do dnia r. usług w zakresie kompleksowego przygotowania i dostarczenia posiłków dla pacjentów szpitalnych, z możliwością przedłużenia okresu świadczenia usługi do Wykonawca świadczyć będzie na rzecz Szpitala usługi związane z codziennym, całodziennym żywieniem pacjentów w zakresie: a) przygotowania posiłków według zamówień z oddziałów, z podziałem na diety, z uwzględnieniem diet specjalnych indywidualnych b) przygotowania posiłków z zachowaniem podanych zalecanych norm (załącznik do SIWZ) oraz średnioważonego zapotrzebowania na składniki odżywcze (dieta ogólna, lekkostrawna, wrzodowa, wątrobowa, papkowata, b/solna, wegetariańska) c) przygotowania diet specjalistycznych - indywidualnych zgodnie z zleceniem i zasadami dietetyki d) dostarczenia i rozładunku posiłków do dwóch lokalizacji Szpitala, do wyznaczonych pomieszczeń - rozdzielni posiłków w termoportach i opisanych informacją o zawartości pojemnikach GN, dostosowanych do systemu bemarowego dystrybucji; sprzęt do dystrybucji potraw musi spełniać wymagania Rozp. 1135/2004. e) odbioru pojemników GN po wydaniu posiłków z oddziałów oraz termoportów z wyznaczonego przez zamawiającego pomieszczenia. Załadunek oraz mycie i dezynfekcja termoportów i pojemników GN po stronie Wykonawcy f) dostawy posiłków i zaopatrzenia w wodę w sytuacjach zagrożeń, stanów wyjątkowych, wojny oraz ewakuacji, dla pacjentów Szpitala oraz osób ewakuowanych oraz biorących udział w akcji ratowniczej. 3. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa żywnościowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z pozostałymi przepisami związanymi ze świadczoną usługą, a także przestrzegać w produkcji zasad Dobrej Praktyki Higienicznej, Cateringowej i zasad systemu HACCP lub ISO Zakład - miejsce produkcji posiłków produkcyjny musi być pod nadzorem właściwego dla wykonawcy Państwowego inspektora Sanitarnego. 4. Produkcja posiłków odbywać się będzie wyłącznie na bazie pełnowartościowych produktów wysokiej jakości oraz półproduktów, posiadających stosowne atesty, świadectwa, protokoły badań itp. oraz zgodnie z określonymi normami żywienia i wymagania prawa żywnościowego. 5. Nie dopuszcza się podawania gotowych dań głównych (np. z konserw), poza sytuacjami wyjątkowymi. 6. Wykonawca dostarcza posiłki w oznakowanym oddziałami i opisanym wyposażeniu, zapewniającym utrzymanie właściwej jakości i temperatury posiłków. Minimalna temperatura w rozdzielni w momencie dostawy: a) zupy, napoje gorące nie niższa niż 80 o C. b) II dania, dodatki skrobiowe, jarzynki nie niższa niż 75 o C c) Temperatura potraw podawanych na zimno w rozdzielni w momencie dostawy 4-10 o C 7. Rodzaj diety powinien być oznaczony w sposób widoczny. Diety specjalne dostarczane będą w oddzielnych pojemnikach 8. Do każdego posiłku dodatek warzyw lub owoców (min. Dieta ogólna, lekkostrawna, wątrobowa, wrzodowa, papkowata, wegetariańska, wegańska, b/solna, wysokobiałkowa, niskobiałkowa), przynajmniej w 2 posiłkach w postaci surowej. 9. Podstawę do sporządzania posiłków dla pacjentów Szpitala, stanowią zasady i normy opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia Podstawy Naukowe Żywienia w Szpitalach, Wydawca: Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2001r. a w zakresie posiłków profilaktycznych Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów ( Dz. U. nr 60 poz. 279 ). 1

2 10. Jakość posiłków (w tym produktów używanych do ich sporządzania) i procedury Wykonawcy powinny być zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 poz ze zm. ) oraz prawem WE w zakresie produkcji, identyfikowalności oraz dystrybucji żywności min. Rozp. 852/2004,853/2004 Rozp. 178/ Zamawiający określa rodzaje diet i diety specjalne a Wykonawca przygotowuje opis diet. 12. Godziny dostarczania posiłków do dwóch lokalizacji: a) Śniadanie w godz b) II Śniadanie oddzielnie oznakowane i przywiezione razem ze śniadaniem c) Obiad godz d) Podwieczorek Oddzielnie oznakowany i przywieziony razem z obiadem e) Kolacja godz f) Posiłek nocny Oddzielnie oznakowany i przywieziony razem z obiadem 13.W zakresie sporządzania posiłków Wykonawca jest zobowiązany: a) opracowywać jadłospisy dla wszystkich diet na okres 7 dni dni zgodnie z wytycznymi norm żywieniowych oraz stosowanych diet i wskazówkami Zamawiającego b) przedkładać jadłospis wszystkich diet do zatwierdzenia upoważnionemu pracownikowi Szpitala ( dietetyczce ) najpóźniej na 7 dni przed wprowadzeniem do realizacji, c) dostarczać każdego dnia ze śniadaniem komplet dokumentów na każdy oddział, na każdy dzień zawierający: ilość i rodzaj zaprowiantowanych diet oraz jadłospis każdej diety z gramaturą i składem potraw oraz rozliczeniem zawartości energii i podstawowych składników odżywczych: białko ogółem w tym zwierzęce, tłuszcze, NNKT, węglowodany, błonnik pokarmowy. Jadłospisy powinny zawierać odpowiednio przedstawione informacje o alergenach zgodnie z Roz. 1169/2011. W przypadku diety ogólnej i lekkostrawnej jadłospisy w dwóch egzemplarzach. d) powiadamiać o zmianach w planowanych jadłospisach w przypadkach których Wykonawca wcześniej nie mógł przewidzieć oraz uaktualniać jadłospis, e) do każdego przywiezionego posiłku dostarczać komplet dokumentów na każdy oddział zawierający ilość i rodzaj zaprowiantowanych diet f) przedstawiać, na życzenie Zamawiającego handlowe dokumenty identyfikacyjne, jakościowe i atesty g) zapewnić potrawy wynikające z tradycji świat uwzględniając sugestie i propozycje upoważnionego pracownika Zamawiającego 14. W przypadku zgłoszenia reżimu sanitarnego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć określona liczbę i rodzaj posiłków w opakowaniach/ zastawie jednorazowej z kompletem sztućców jednorazowych. 15. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów dot. żywienia w zakładach opieki zdrowotnej Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich wdrożenia i stosowania po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym 16. Zamawiający przekazuje Wykonawcy zestawienie ilości zamawianych posiłków-diet z poszczególnych oddziałów Szpitala na każdy dzień do godz dnia poprzedniego, a w przypadku dni świątecznych w ostatni dzień roboczy na wszystkie dni świąteczne z zastrzeżeniem wprowadzenia korekt w bieżącym dniu, w następujących godzinach: a) śniadanie do godz. 6.00, b) obiad do godz , c) kolacja do godz W zakresie dystrybucji posiłków Wykonawca jest zobowiązany do 2

3 a) wyposażenia pracowników zajmujących się dystrybucją posiłków w jednolite, estetyczne i czyste ubrania ochronne z widocznymi emblematami identyfikacyjnymi zawierającymi imię i nazwisko oraz nazwę firmy, b) zapewnienia aby pracownicy zajmujący się produkcją, dowozem i dystrybucją posiłków zachowywali czysty i estetyczny wygląd osobisty oraz posiadali przy sobie aktualne książeczki zdrowia do celów sanitarno epidemiologicznych, dokumenty dopuszczenia środka transportu do przewozu posiłków oraz potwierdzenie jego mycia i dezynfekcji 18. Otrzymywanie posiłków będzie potwierdzane pisemnie przez upoważnionych pracowników Szpitala. 19. Zamawiający ma prawo do codziennej kontroli jakości, temperatury, estetyki, gramatury posiłków na każdym etapie w pełnym zakresie, łącznie z prawem do degustacji i pobierania prób. 20. Wykonawca ma obowiązek pobierania i przetrzymywania przez 72 h wszystkich prób żywności wszystkich składników przywiezionych potraw. 21. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia w zakładzie produkcyjnym Wykonawcy niezapowiedzianej wcześniej weryfikacji stosowanych surowców, przebiegu procesów technologicznych oraz przestrzegania przez Wykonawcę dziennych racji pokarmowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli pomieszczeń, urządzeń, stanu technicznego, instalacji, technologii produkcji, itp. przez uprawnionych pracowników Zamawiającego. 22. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć posiłki dla pacjentów przyjętych po godzinach zgłoszeń korekt. 23. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję wydanych posiłków - stanowiącą podstawę wystawienia faktury. 24. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem elektronicznego systemu zamawiania posiłków. 25. Wykonawca jest zobowiązany poddać pracowników zatrudnionych i inne osoby wykonujące zamówienie, stałemu nadzorowi lekarza medycyny przemysłowej i systematycznie aktualizować książeczki zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 26. Zamawiający nie zapewnia na terenie szpitala pomieszczenia do zmywania sprzętu do dystrybucji. 27. Wszelki niezbędny sprzęt do realizacji przedmiotowej usługi zapewnia Wykonawca. Opis rodzaju i ilości diet prognoza dzienna Dzienna liczba pacjentów ok Dieta ogólna (3 pos.) ok Dieta lekkostrawna (3 pos) ok Dieta z ograniczeniem tłuszczu - wątrobowa (3 pos) ok Dieta cukrzycowa (5 lub 6 pos.) stand 1900kcal ok Dieta bezglutenowa (3 pos) ok.5 6. Dieta wrzodowa (6 pos.) ok.6 7. Dieta specjalna ok. 15 Indywidualna, dostosowana do określonych schorzeń, będąca niezbędnym warunkiem prawidłowego procesu leczenia przygotowana wg wskazówek lekarza Do tej grupy należą takie diety jak min. : ziemniaczana - niskobiałkowa 20-30g białka /dobę, 30-40g/ dobę (3 posiłki) niskosodowa (3 posiłki) wysokobiałkowa ok. 120 g białka /dobę (6 posiłków) cukrzycowo-niskobiałkowa (5 lub 6 pos.) 3

4 cukrzycowo - wątrobowa (5 lub 6 pos.) cukrzycowo - wegetariańska (5 lub 6 pos.) cukrzyca b/mleczna ok. 6 dziennie, śniadanie zupa b/mleczna, 5 posiłków płynna (6 pos.) płynna wysokobiałkowa (6 pos.) papkowata (5 pos.) papkowata wysokobiałkowa (6 pos.) papkowata cukrzyca (5 pos.) bezmięsna (3 pos.) bezmleczna (3 pos.) niskokaloryczna (3 pos.) wegetariańska (3 pos.) wegańska (3 pos.) bogatoresztkowa (3 pos.) małoresztkowa (3 pos.) ubogopurynowa (3 pos.) hipoalergiczna ( z wykluczeniem alergenów, żywności przetworzonej), (3 pos.) niskosodowa (3 pos.) pokrzywkowa (3 pos.) kleik (3 pos.) ubogoniklowa (3 pos.) aspirynowa (3 pos.) 1. Dieta ogólna i lekkostrawna, pieczywo mieszane pszenno - zytnie i razowe, pozostałe według wytycznych 2. 3 x dziennie 4l zupy b/mlecznej zmiksowanej 3. Oddział leczenia otyłości około pacjentów, możliwe prowiantowanie od ZASADY ŻYWIENIA W PRZYPADKU PROWIANTOWANIA POSIŁKÓW DLA ODDZIAŁU LECZENIA OTYŁOŚCI Ilość posiłków: 5 Kaloryczność: 1200 kcal (śniadanie kcal, II śniadanie i przekąska po kcal, obiad kcal, kolacja kcal) Przykładowe menu: Śniadanie np. kanapka z pastą twarogową/ jajeczną/ rybną/ jajko faszerowane Chleb żytni razowy 1 kromka 40 g jajko na twardo 1 szt. Natka pietruszki Pomidor 100 g Sałata II śniadanie np. sałatka warzywna, pomidory z mozzarellą, jogurt z musli, kanapka Jogurt naturalny 150 g Musli 50 g Obiad (jednodaniowy),np. mięso/ ryba pieczone + kasza/ryż/ziemniaki + surówka; ziemniak faszerowany mięsem; naleśniki ze szpinakiem; roladki drobiowe/rybne; leczo Pierś z kurczaka z indyka 100 g Kasza/ryż 30 g Surówka/ warzywa gotowane g 4

5 Podwieczorek np. koktajl/owoc/ smoothie/ jabłko/gruszka pieczone Kolacja np. sałatka z mięsem/ rybą, pasta z awokado, zupa krem/ zapiekanki warzywne, placki z cukinii/selera seler korzeń 100 g marchew 60 g mąka gryczana 15 g jajko ½ szt. natka pietruszki sól, olej do smażenia 10 g WYTYCZNE DOTYCZĄCE NORM ŻYWIENIOWYCH CHORYCH 1. NORMY ŻYWIENIA CHORYCH OBEJMUJACE DZIENNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ I SKŁADNIKI ODŻYWCZE NA POZIOMIE ZALECANYM Energia Białko ogółem w tym białko zwierzęce tłuszcze NNKT Węglowodany ogółem Błonnik pokarmowy Wapń Żelazo Magnez Witamina A Witamina B1 Witamina B2 Witamina PP Witamina B6 Witamina C 2200 kcal / osobę / dobę 75 g / osobę / dobę 52 g / osobę / dobę 75 g / osobę/ dobę 20 g / osobę / dobę 365 g / osobę / dobę 30 g / osobę / dobę 1100 mg / osobę / dobę 15 mg / osobę / dobę 400 mg / osobę / dobę 1500 ug równoważników retinolu / osobę / dobę 1,6 mg / osobe / dobę 2,0 mg / osobę / dobę 18 mg / osobę / dobę 2,0 mg / osobę / dobę 80 mg / osobę / dobę 2. Dzienne zapotrzebowanie kaloryczne dla pacjenta w szpitalu (wyłączając diety specjalistyczne) przyjęto średnio na kcal. a) przy 3 posiłkach dziennie: na śniadanie przypada na obiad przypada na kolację przypada b) przy 5 posiłkach dziennie: na śniadanie przypada na II śniadanie przypada na obiad przypada 30 % dziennego zapotrzebowania w kcal; 45 % dziennego zapotrzebowania w kcal; 25 % dziennego zapotrzebowania w kcal; 25 % dziennego zapotrzebowania w kcal; 5 % dziennego zapotrzebowania w kcal; 45 % dziennego zapotrzebowania w kcal; 5

6 na podwieczorek przypada na kolację przypada 5 % dziennego zapotrzebowania w kcal; 20 % dziennego zapotrzebowania w kcal; 3. Zalecane normy wyżywienia dla poszczególnych grup produktów wg projektu Instytutu Żywienia i Żywności w dziennej racji pokarmowej wynoszą: a) produkty zbożowe 300 g b) mleko i produkty mleczne 570 g c) jaja 15 g d) mięso, wędliny, ryby 135 g e) masło, śmietana, tłuszcze 48 g f) ziemniaki 300 g g) warzywa i owoce bogate w witaminę C, warzywa i owoce z karotenem oraz inne warzywa i owoce 750 g h) suche strączkowe 20 g i) cukier i słodycze 45 g 6

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu UMOWA NR DZZ-383-15/17 (PROJEKT UMOWY) zawarta w dniu r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania bezprzetargowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(dz.

Bardziej szczegółowo

Polska-Wieluń: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 232-421902

Polska-Wieluń: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 232-421902 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:421902-2015:text:pl:html Polska-Wieluń: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 232-421902 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

9. Do transportu posiłków Zamawiający udostępni windę. Do odbioru posiłków upoważnionymi są: dietetyczka i pielęgniarka dyżurna oddziału. 1.

9. Do transportu posiłków Zamawiający udostępni windę. Do odbioru posiłków upoważnionymi są: dietetyczka i pielęgniarka dyżurna oddziału. 1. Zał. nr 3 do umowy nr ZP 1/2015: Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki dotyczące przedmiotu umowy: Usługa dostarczania całodobowych posiłków dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Lesku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Numer sprawy: II PN/27/2017/11/24 Załącznik Nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są Usługi przygotowywania, dostarczania i dystrybucji posiłków dla pacjentów Szpitala Centrum Medycznego

Bardziej szczegółowo

SIWZ. Część II. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

SIWZ. Część II. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) SIWZ Część II Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie czterech posiłków dziennie tj. śniadanie, II śniadanie, obiad (dwa dania) i podwieczorek dla grupy 42 dzieci.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis zamówienia 1) Zamówienie obejmuje dostawę dziennie 30 zestawów wyżywienia (śniadanie, zupa, II danie oraz deser/podwieczorek) dla dzieci w żłobku

Bardziej szczegółowo

Zamawianie posiłków. Dystrybucja:

Zamawianie posiłków. Dystrybucja: Załącznik nr 6 do siwz OPIS SPOSOBU ŚWIADCZENIA USŁUG ŻYWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług żywieniowych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. A. Grucy CMKP w Otwocku

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku

SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku NASZE KULINARNE TRADYCJE NASZE KULINARNE TRADYCJE Co składa się na nie? Bez jakich produktów i potraw nie wyobrażamy sobie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie i dowiezienie do Punktu Dystrybucji Posiłków (dalej PDP ), posiłków całodziennych (śniadanie, obiad, kolacja) dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Materiałpomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiałpomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiałpomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

Zadaniem działu żywienia jest planowanie oraz przygotowanie posiłków dla hospitalizowanych pacjentów oddziałów obu lokalizacji szpitala.

Zadaniem działu żywienia jest planowanie oraz przygotowanie posiłków dla hospitalizowanych pacjentów oddziałów obu lokalizacji szpitala. Zadaniem działu żywienia jest planowanie oraz przygotowanie posiłków dla hospitalizowanych pacjentów oddziałów obu lokalizacji szpitala. Całokształt organizacji żywienia chorych oparty jest na tzw. systemie

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY, WYSOKIE MAZOWIECKIE UL.SZPITALNA 5

SZPITAL OGÓLNY, WYSOKIE MAZOWIECKIE UL.SZPITALNA 5 Załącznik Nr 5 UMOWA USŁUGI / UU / NR.. 2012 zawarta w dniu. pomiędzy : SZPITAL OGÓLNY, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE UL.SZPITALNA 5 reprezentowanym przez : 1.Dyrektora Szpitala mgr inż. Stanisława Bielskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie i dowiezienie do Punktu Dystrybucji Posiłków (dalej PDP ), posiłków całodziennych (śniadanie, obiad, kolacja) dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na jednodniowy jadłospis dla dzieci pn. Zdrowe dzieci jedzą radomszczańską zalewajkę

Regulamin Konkursu na jednodniowy jadłospis dla dzieci pn. Zdrowe dzieci jedzą radomszczańską zalewajkę Reulamin Konkursu na jednodniowy jadłospis dla dzieci pn. Zdrowe dzieci jedzą radomszczańską zalewajkę I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Oranizatorem Konkursu pn. Zdrowe dzieci jedzą radomszczańską zalewajkę

Bardziej szczegółowo

ZR.271.13.2015 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZR.271.13.2015 Załącznik nr 9 do SIWZ ZR.271.13.2015 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dożywianie dzieci w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębnica Kaszubska w roku szkolnym 2015/2016 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Łuków: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RYŻKACH

Łuków: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RYŻKACH Łuków: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RYŻKACH Numer ogłoszenia: 244345-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: DIETETYK przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. 2. Modelowa całodzienna racja pokarmowa dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. 2. Modelowa całodzienna racja pokarmowa dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ZP.CZE.13.2018 1. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać posiłki codziennie na bieżąco, w ilości ustalonej każdorazowo przez Zamawiającego dla maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług cateringowych dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie A. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Świadczenie usług w zakresie przygotowania oraz dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny Żyj smacznie i zdrowo

Program edukacyjny Żyj smacznie i zdrowo Program edukacyjny Żyj smacznie i zdrowo Cel i założenia: Przypomnienie zasad prawidłowego i smacznego odżywiania Niemarnowanie jedzenia Zachęcenie do rodzinnego spożywania posiłków Zmniejszanie ilości

Bardziej szczegółowo

Plan żywieniowy: TYDZIEŃ 3 - SZKOŁA CHRZANÓW

Plan żywieniowy: TYDZIEŃ 3 - SZKOŁA CHRZANÓW Plan żywieniowy: TYDZIEŃ 3 - SZKOŁA CHRZANÓW Ile dni: 5 Termin rozpoczęcia: 2017-01-16 Posiłki: 1. obiad Przypisana grupa żywieniowa: Norma na energię dla podanej grupy: Wybrane posiłki mają zapewnić %

Bardziej szczegółowo

Dokładny okres dostarczania posiłków zostanie ustalony z dyrektorem szkoły.

Dokładny okres dostarczania posiłków zostanie ustalony z dyrektorem szkoły. UMOWA Załącznik NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Zawarta w dniu sierpnia 2018 r. w Kamiennej Górze pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM - Szkołą Podstawową w Ptaszkowie z siedzibą: Ptaszków 49, 58-400 Kamienna Góra,

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące żywienia dzieci w przedszkolach

Zalecenia dotyczące żywienia dzieci w przedszkolach Zalecenia dotyczące żywienia dzieci w przedszkolach NORMY ŻYWIENIA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM W POLSCE OPRACOWANO W INSTYTUCIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA I ZATWIERDZONE ZOSTAŁY PRZEZ INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW Młody organizm, aby mógł prawidłowo się rozwijać potrzebuje wielu różnorodnych składników odżywczych, które powinny być nieodłączną częścią diety każdego dojrzewającego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 4/żywienie/18 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: 4/żywienie/18 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1. do IWZ Sukcesywne świadczenie usług społecznych w zakresie całodziennego żywienia pacjentów hospitalizowanych w ZOZ w Bolesławcu 1. Usługi kompleksowego Żywienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY. 26.10.2015r.

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY. 26.10.2015r. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY 26.10.2015r. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY Żywienie, szczególnie zbiorowe, nie powinno być realizowane w sposób doraźny. Jest to istotny problem

Bardziej szczegółowo

PL-Racibórz: Usługi przygotowywania posiłków 2013/S 005-005216. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

PL-Racibórz: Usługi przygotowywania posiłków 2013/S 005-005216. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:5216-2013:text:pl:html PL-Racibórz: Usługi przygotowywania posiłków 2013/S 005-005216 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ W RAMACH AKADEMII ZDROWEGO ŻYWIENIA. Opis. - praca z materiałami drukowanymi, - pogadanka, - dyskusja problemowa

PROGRAM ZAJĘĆ W RAMACH AKADEMII ZDROWEGO ŻYWIENIA. Opis. - praca z materiałami drukowanymi, - pogadanka, - dyskusja problemowa PROGRAM ZAJĘĆ W RAMACH AKADEMII ZDROWEGO ŻYWIENIA Uwaga: Dopuszcza się modyfikację kolejności zaplanowanych tematów. Kolejne zajęcia Temat główny - Liczba godzin Metody prowadzenia zajęć: Opis 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie Ptaszków Kamienna Góra tel , e.mail:

Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie Ptaszków Kamienna Góra tel , e.mail: SZKOŁA PODSTAWOWA W PTASZKOWIE Ptaszków 49 tel. 75 610 64 46 ZOJG.D.351.5.2018 Kamienna Góra, dnia 19.07.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę: PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA)

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 10, 59-820 Leśna, woj. dolnośląskie, tel. 75 721 14 94, fax. 75 721 14 94.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 10, 59-820 Leśna, woj. dolnośląskie, tel. 75 721 14 94, fax. 75 721 14 94. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 328678-2015 z dnia 2015-12-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Leśna ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j... Termin składania ofert: 2015-12-14 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do UMOWY/SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów cateringu dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. Dzienne

Bardziej szczegółowo

1.1. Przygotowanie i dostawa gotowych obiadów (dwa dania) dla 55 dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat).

1.1. Przygotowanie i dostawa gotowych obiadów (dwa dania) dla 55 dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). UMOWA Załącznik NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Zawarta w dniu sierpnia 2018 r. w Kamiennej Górze pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM - Zespołem Szkół w Pisarzowicach z siedzibą Pisarzowice 149, 58-400 Kamienna

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 17.01.2012r

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 17.01.2012r Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 17.01.2012r Wysokie Mazowieckie dn. 13.01.2012r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres wykonywania usługi sporządzania posiłków W ramach wykonywanej usługi wykonawca zobowiązany będzie:

Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres wykonywania usługi sporządzania posiłków W ramach wykonywanej usługi wykonawca zobowiązany będzie: Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres wykonywania usługi sporządzania posiłków W ramach wykonywanej usługi wykonawca zobowiązany będzie: 1) sporządzanie posiłków dla pacjentów w systemie tacowym i transport

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Należy spożywać produkty z różnych grup żywności (dbać o urozmaicenie posiłków) Kontroluj masę ciała (dbaj o zachowanie

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 24.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 24.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 24.12.2014r. Wysokie Mazowieckie 18.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Rola poszczególnych składników pokarmowych

Rola poszczególnych składników pokarmowych Zdrowy styl życia Rola poszczególnych składników pokarmowych 1. Białka Pełnią w organizmie funkcję budulcową. Są składnikiem wszystkich tkanek oraz kości. 2. Tłuszcze Pełnią w organizmie funkcję energetyczną.

Bardziej szczegółowo

U M O W A o świadczenie usług

U M O W A o świadczenie usług Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A o świadczenie usług zawarta w dniu. 2014 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Oborniki: ZPU/01/16 Świadczenie usługi w zakresie przygotowania i dystrybucji całodziennego wyżywienia dla pacjentów SP ZOZ w Obornikach Numer ogłoszenia: 5545-2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. USŁUGA CAŁODZIENNEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW- numer sprawy 46/ZP/2014

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. USŁUGA CAŁODZIENNEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW- numer sprawy 46/ZP/2014 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 28 marca 2014 r. DZPiZ 46/ZP/2014

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113

Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19113-2015:text:pl:html Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113 Specjalistyczny Szpital im.

Bardziej szczegółowo

DIETA O ZMIENIONEJ KONSYSTENCJI DIETA PŁYNNA WZMOCNIONA

DIETA O ZMIENIONEJ KONSYSTENCJI DIETA PŁYNNA WZMOCNIONA DIETA O ZMIENIONEJ KONSYSTENCJI DIETA PŁYNNA WZMOCNIONA Zastosowanie i cel diety Dieta płynna wzmocniona stosowana jest: w chorobach jamy ustnej i przełyku u chorych nieprzytomnych w innych stanach chorobowych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312525-2011:text:pl:html PL-Świętochłowice: Usługi przygotowywania posiłków 2011/S 192-312525 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Obiad dwa dania (zupa i drugie danie), napój (sok, kompot) oraz deser (np. ciasto) dla każdego uczestnika, Podwieczorek 2.2.

Obiad dwa dania (zupa i drugie danie), napój (sok, kompot) oraz deser (np. ciasto) dla każdego uczestnika, Podwieczorek 2.2. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do umowy nr.../201.. na świadczenie usługi żywienia pacjentom Domu Dziennej Opieki Medycznej KCRiO 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób powinien odżywiać się młody człowiek?

W jaki sposób powinien odżywiać się młody człowiek? W jaki sposób powinien odżywiać się młody człowiek? Prawidłowe odżywianie się to dostarczanie organizmowi niezbędnych składników odżywczych, a tym samym energii i substratów potrzebnych do utrzymania zdrowia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III WZ. Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III WZ. Opis przedmiotu zamówienia ZP/41/U/MOPS/17 Załącznik nr 5 do WZ CZĘŚĆ III WZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu podwieczorków dla dzieci uczestniczących w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Oborniki: ZPU/02/16 Świadczenie usługi w zakresie przygotowania i dystrybucji całodziennego wyżywienia dla pacjentów SP ZOZ w Obornikach Numer ogłoszenia: 8427-2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do ogłoszenia I. Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług cateringowych dla uczestników projektu Centrum wsparcia opiekunów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa... zawarta w dniu... roku pomiędzy

WZÓR UMOWY. Umowa... zawarta w dniu... roku pomiędzy WZÓR UMOWY Umowa... zawarta w dniu... roku pomiędzy Nabywcą: Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów NIP: 813-00-08-613 Szkoła Podstawowa nr 24 35-602 Rzeszów, ul. Czajkowskiego 11 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M.

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M. 1 z 5 2013-01-07 12:12 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 465062-2012 z dnia 2012-11-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Głubczyce Opis przedmiotu zamówienia: 1) Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... roku pomiędzy

UMOWA NR... zawarta w dniu... roku pomiędzy PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 UMOWA NR... zawarta w dniu... roku pomiędzy Nabywcą: Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów NIP: 813-00-08-613 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 35-036 Rzeszów, ul.

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paulina Liszka dr inż. Mirosław Pysz Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

dr inż. Paulina Liszka dr inż. Mirosław Pysz Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia Zasady układania jadłospisów, zmiany w wykorzystywanych dotychczas produktach spożywczych, obliczanie wartości odżywczej posiłku, przykładowy jadłospis dr inż. Paulina Liszka dr inż. Mirosław Pysz Krakowska

Bardziej szczegółowo

dr hab. Paweł Bogdański, prof. UM

dr hab. Paweł Bogdański, prof. UM dr hab. Paweł Bogdański, prof. UM Zakład Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 0% 5% 6% do 5 tys. mieszkańców 5-50

Bardziej szczegółowo

Plan żywieniowy: Tydzień

Plan żywieniowy: Tydzień Plan żywieniowy: Tydzień 29.04.2019-02.05.2019 Ile dni: 3 Termin rozpoczęcia: 2019-04-29 Posiłki: 1. I śniadanie 2. II śniadanie 3. obiad 4. podwieczorek Przypisana grupa żywieniowa: Norma na energię dla

Bardziej szczegółowo

Zupa koperkowa ziemniakami (250 g) Zupa zacierkowa (250 g) Zupa pomidorowa z makaronem (250 g)

Zupa koperkowa ziemniakami (250 g) Zupa zacierkowa (250 g) Zupa pomidorowa z makaronem (250 g) 05.2018 PN 07.05 WT 08.05 ŚR 09.05 CZ 10.05 Zupa Zupa koperkowa ziemniakami (250 g) Zupa zacierkowa (250 g) Zupa pomidorowa z makaronem (250 g) Krem marchewkowy z groszkiem ptysiowym(250 g) Wartość energetyczna

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Pisarzowicach Pisarzowice Kamienna Góra tel , e.mail:

Zespół Szkół w Pisarzowicach Pisarzowice Kamienna Góra tel , e.mail: Pisarzowice 149 tel. 75 610 64 82 ZOJG-D.351.4.2018 Kamienna Góra, dnia 19.07.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę: PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĘSZCZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

"Program pilotażowy - Dieta Mamy".

Program pilotażowy - Dieta Mamy. "Program pilotażowy - Dieta Mamy". Dnia 1.10.2019 r Szpital Powiatowy im.t.malińskiego w Śremie podjął współpracę z programem pilotażowym Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym-dieta

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Radomsko: Przygotowanie i dostarczanie całodobowych posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Radomsku Numer ogłoszenia: 73575-2016; data zamieszczenia: 07.06.2016

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO Z YWIENIA DZIECI

ZASADY ZDROWEGO Z YWIENIA DZIECI ZASADY ZDROWEGO Z YWIENIA DZIECI 1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2. Bądź codziennie aktywny fizycznie - ruch korzystnie wpływa na sprawność i prawidłową sylwetkę.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Radomsko: Przygotowanie i dostarczanie całodobowych posiłków dla Pacjentów Szpitala Powiatowego w Radomsku / procedura powtórzona/ Numer ogłoszenia: 121123-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA. Racjonalne żywienie jest jednym z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego i dobrego zdrowia.

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA. Racjonalne żywienie jest jednym z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego i dobrego zdrowia. ŻYWIENIE CZŁOWIEKA Racjonalne żywienie jest jednym z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego i dobrego zdrowia. Prawidłowe żywienie należy do najważniejszych czynników środowiskowych,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do siwz 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi przygotowania posiłków na rzecz pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej wraz z

Bardziej szczegółowo

OGŁASZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU

OGŁASZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl OGŁASZENIE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ QP-OD/ Diety SPIS TREŚCI

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ QP-OD/ Diety SPIS TREŚCI Strona 1 z 7 WYDANIE: II 30.06.2017 SPIS TREŚCI 1. Cel procedury... 2 2. Przedmiot procedury... 2 3. Zakres stosowania... 2 4. Sposób postępowania... 3 5. Odpowiedzialność i uprawnienia... 4 6. Kontrola

Bardziej szczegółowo

U M O W A o świadczenie usług

U M O W A o świadczenie usług Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A o świadczenie usług zawarta w dniu. 2015 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

ZDROWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW PORADNIK DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

ZDROWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW PORADNIK DLA RODZICÓW I UCZNIÓW ZDROWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW PORADNIK DLA RODZICÓW I UCZNIÓW SPIS TREŚCI 1. Zasady zdrowego żywienia 2. Zapotrzebowanie energetyczne nastolatków 3. Zapotrzebowanie energetyczne nastolatków 4. Zalecenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji zamówienia Celem niniejszego zamówienia jest kompleksowe żywienie pacjentów Zamawiającego. II. III. IV. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) produkcję

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu 1. W okresie trwania umowy realizacja zamówienia będzie uzależniona wyłącznie od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr SZP V-T/Z/III/2018 na świadczenie usług, całodziennego żywienia pacjentów cateringu dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. Załącznik nr 2 do SIWZ/UMOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Polska-Zakopane: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 051-088787. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 14.2.2015, 2015/S 32-054511)

Polska-Zakopane: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 051-088787. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 14.2.2015, 2015/S 32-054511) 1/17 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:88787-2015:text:pl:html Polska-Zakopane: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 051-088787 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

Plan żywieniowy: Tydzień

Plan żywieniowy: Tydzień Plan żywieniowy: Tydzień 27.12.2018-28.12.2018 Ile dni: 2 Termin rozpoczęcia: 2018-12-27 Posiłki: 1. I śniadanie 2. II śniadanie 3. obiad 4. podwieczorek Przypisana grupa żywieniowa: Norma na energię dla

Bardziej szczegółowo

Piramida Żywienia. Dominika Kondrak Karina Warwas 1TFS

Piramida Żywienia. Dominika Kondrak Karina Warwas 1TFS Piramida Żywienia Dominika Kondrak Karina Warwas 1TFS Zasady zdrowego żywienia 1. Dbaj o różnorodnośd spożywanych produktów. 2. Strzeż się nadwagi i otyłości, nie zapominaj o codziennej aktywności fizycznej.

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu, dostarczaniu i wydawaniu obiadów dwudaniowych w okresie od podpisania umowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr SZP V-T/Z/I/2017 na świadczenie usług, całodziennego żywienia pacjentów cateringu dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. Załącznik nr 2 do SIWZ/UMOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr../2016

Załącznik do umowy nr../2016 Załącznik do umowy nr../2016 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu oraz serwowaniu posiłków dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr. Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr. SPOSÓB ZAMAWIANIA POSIŁKÓW 1. Zamówienia na diety na dzień bieżący, w zakresie obiadu i kolacji, z poszczególnych oddziałów muszą być dostarczone do punktu dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w dniu. w Dubiecku pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w dniu. w Dubiecku pomiędzy: Załącznik nr 4- Wzór umowy Umowa nr.. zawarta w dniu. w Dubiecku pomiędzy: 1. Gminą Dubiecko z siedzibą w Dubiecku, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko, NIP 795-23-11-403, zwaną w treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Opole: Catering Numer ogłoszenia: 317117-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Opole: Catering Numer ogłoszenia: 317117-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2011-12-05 10:14 Opole: Catering Numer ogłoszenia: 317117-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powierzonej usługi z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej przestrzegając obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

Normy wyżywienia Racje pokarmowe. Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2015

Normy wyżywienia Racje pokarmowe. Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2015 Normy wyżywienia Racje pokarmowe Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2015 1 Normy wyżywienia (zalecane racje pokarmowe) (recommended pattern of food use) dzienne zestawy produktów

Bardziej szczegółowo

zadanie pn.: Dożywianie przedszkolaków na rzecz realizacji projektu pod nazwą:,,przedszkolak z kapitałem

zadanie pn.: Dożywianie przedszkolaków na rzecz realizacji projektu pod nazwą:,,przedszkolak z kapitałem zadanie pn.: Dożywianie przedszkolaków na rzecz realizacji projektu pod nazwą:,,przedszkolak z kapitałem współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W PRZEDSZKOLU NR 35 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI TĘCZOWY DOMEK WE WROCŁAWIU

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W PRZEDSZKOLU NR 35 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI TĘCZOWY DOMEK WE WROCŁAWIU REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W PRZEDSZKOLU NR 35 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI TĘCZOWY DOMEK WE WROCŁAWIU Opracowano na podstawie: art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j.

Bardziej szczegółowo

Nr Spr. 2/P - MCM/11 Tarnów, r.

Nr Spr. 2/P - MCM/11 Tarnów, r. Nr Spr. 2/P - MCM/11 Tarnów, 07.03.2011 r. Ogłasza przetarg nieograniczony na: CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE DLA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO MOŚCICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP ZOZ SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA ZAWARTE

Bardziej szczegółowo

Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie

Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie Doktorze Zdrówko, co to znaczy być zdrowym? Być zdrowym, to nie tylko nie chorować, ale też czuć się dobrze, być radosnym i sprawnym fizycznie. Czy wiesz, co pomaga

Bardziej szczegółowo

Piramida zdrowego żywienia w cukrzycy

Piramida zdrowego żywienia w cukrzycy Piramida zdrowego żywienia w cukrzycy Wysiłek fizyczny codziennie ok. 30-60 minut Codzienna aktywność fizyczna wpływa na dobre samopoczucie i lepsze funkcjonowanie organizmu. Każdy wysiłek fizyczny jest

Bardziej szczegółowo

Projekt realizacji prac dotyczących produkcji 5 ton koncentratu pomidorowego 30% w zakładzie produkcyjnym przemysłu spożywczego.

Projekt realizacji prac dotyczących produkcji 5 ton koncentratu pomidorowego 30% w zakładzie produkcyjnym przemysłu spożywczego. Technik technologii żywności przykładowe rozwiązanie Przykładowe rozwiązanie zadania TYTUŁ Projekt realizacji prac dotyczących produkcji 5 ton koncentratu pomidorowego 30% w zakładzie produkcyjnym przemysłu

Bardziej szczegółowo

GDA. Prawidłowe odżywianie

GDA. Prawidłowe odżywianie GDA Prawidłowe odżywianie Co to jest GDA? Prawidłowe odżywianie jest jednym z warunków zachowania dobrego stanu zdrowia. Aby móc dopasować swój sposób odżywiania do stylu życia jaki prowadzimy, niezbędne

Bardziej szczegółowo

Jakościowe metody oceny sposobu żywienia

Jakościowe metody oceny sposobu żywienia Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. Jakościowe metody oceny sposobu żywienia Małgorzata Stodolak Gorzów Wlkp. 15.12.2014 r. Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU S.P.S.G. i CH.P DAG. 2011. 3. 2015. ACH Poniatowa 1września 2015r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej ul.fabryczna

Bardziej szczegółowo

Plan żywieniowy: tydzień

Plan żywieniowy: tydzień Plan żywieniowy: tydzień 09.01.2018-12.01.2018 Ile dni: 4 Termin rozpoczęcia: 2018-01-09 Posiłki: 1. I śniadanie 2. II śniadanie 3. obiad 4. podwieczorek Przypisana grupa żywieniowa: Norma na energię dla

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku dotyczące ceny na świadczenie usługi cateringu

Rozeznanie rynku dotyczące ceny na świadczenie usługi cateringu Rozeznanie rynku dotyczące ceny na świadczenie usługi cateringu Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia,

Bardziej szczegółowo

1. Usługi o których mowa w 1 powinny charakteryzować się następującymi parametrami:

1. Usługi o których mowa w 1 powinny charakteryzować się następującymi parametrami: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Zawarta w dniu... 2017 roku w Mikstacie pomiędzy: Nabywca: Miasto i Gmina Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat NIP 514 02 55 464 Odbiorca:

Bardziej szczegółowo

Plan żywieniowy: tydzień

Plan żywieniowy: tydzień Plan żywieniowy: tydzień 02.01.2018-08.01.2018 Ile dni: 5 Termin rozpoczęcia: 2018-01-02 Posiłki: 1. I śniadanie 2. II śniadanie 3. obiad 4. podwieczorek Przypisana grupa żywieniowa: Norma na energię dla

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66A 45-061 Opole NIP 754-25-57-814 REGON 531420768 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu tel. 077/441 60 01 fax.

Bardziej szczegółowo

Gmina Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego Kamienna Góra tel , e.mail:

Gmina Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego Kamienna Góra tel , e.mail: ZOJG. D.361-4/16 Kamienna Góra, dnia 11.07.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę: PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 43-400 Cieszyn ul. Liburnia 2 asystent Teresa Kopiec asystent Halina Dziadek st. asystent Czesława Lis

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 43-400 Cieszyn ul. Liburnia 2 asystent Teresa Kopiec asystent Halina Dziadek st. asystent Czesława Lis Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 43-400 Cieszyn ul. Liburnia 2 asystent Teresa Kopiec asystent Halina Dziadek st. asystent Czesława Lis Żywienie i aktywność fizyczna mają wpływ na rozwój psychofizyczny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA EZ pzp/1/2013 Załącznik Nr 1 do SIWZ stanowiący zał. Nr 1 do umowy usługi 1. Zakres świadczenia usługi: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA a) Zadaniem Wykonawcy jest kompleksowe żywienie pacjentów

Bardziej szczegółowo