ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:"

Transkrypt

1 Łódź, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów wirtualnego konsultanta i Generatora Aplikacji Mobilnych Zakup dokonywany jest w związku z realizacją projektu pt. Wortal poświęcony innowacyjnym technologiom dla sektora kultury platforma wspomagająca w wyborze i samodzielnym tworzeniu innowacyjnych rozwiązań optymalnych pod względem potrzeb i możliwości finansowych. Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG / ) ZAMAWIAJĄCY: Update Plus Sp z o.o. Siedziba: ul. Rydzyny 89E Pabianice Biuro Projektu: Al. T. Kościuszki 80/82 lok Łódź NIP: Tel Fax ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi Projekt ma na celu stworzenie wortalu tematycznego, wspierającego kompleksowo podmioty z sektora kultur (np. muzea, galerie, teatry) w dokonaniu wyboru wśród nowoczesnych rozwiązań, w zakupach produktów/usług i możliwości samodzielnego ich tworzenia i udostępniania odbiorcom kultury. Użytkownik uzyskuje wsparcie w pozyskiwaniu informacji, rozpoznaniu jego rzeczywistych potrzeb, dostępnych na rynku

2 rozwiązań i otrzymuje propozycje produktów i usług (np.: systemy i bazy danych digitalizacja, monitorowanie mediów, AR, aplikacje mobilne, przewodniki multimedialne) o parametrach adekwatnych do jego potrzeb, skali działań i możliwości finansowych. Serwis będzie pierwszym dostępnym na rynku wortalem łączącym tematykę technologii i kultury, dedykowanym nowoczesnym rozwiązaniom dla sektora kultury i platformą udostępniania Modułu Wirtualnego Konsultanta i Modułu Generatora Aplikacji Mobilnych. 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów wirtualnego konsultanta i Generatora Aplikacji Mobilnych Projekt ma odpowiadać na zapotrzebowanie grup docelowych na merytoryczne informacje o nowych technologiach i produktach. W tym celu niezbędne będzie przygotowanie odpowiednich treści merytorycznych i algorytmów do modułów wirtualnego konsultanta i Generatora Aplikacji Mobilnych. Docelowo treści merytoryczne ujęte w modułach tematycznych udostępniane będą nieodpłatnie. Zadaniem Wykonawcy będzie odpowiednie dostosowanie języka i materiałów wizualnych (takich jak: diagramy, ilustracje, filmy, infografiki, fotografie, itp.). Dostosowanie języka poprzez przejrzyste połączenie informacji technicznych z opisowymi i językiem potrzeb ma za zadanie ułatwić orientację użytkowników w dostępnych na rynku rozwiązaniach, wdrażanych w kraju usługach, nowościach i możliwościach ich wykorzystania na potrzeby podmiotów kultury. Moduły wirtualnego konsultanta i Generatora Aplikacji Mobilnych pozwolą na efektywną konsultację potrzeb i ich samodzielne zaspokojenie. Treści zaproponowane przez Wykonawcę cechować się muszą wysoką jakością merytoryczną, łącząc tematykę technologii, innowacji, kultury i zaawansowanych, unikalnych rozwiązań i algorytmów odpowiadających na potrzeby rynku. Zaproponowane treści muszą być dostosowane do potrzeb i kompetencji grupy docelowej. Szczegółowo w ramach niniejszej usługi Wykonawca wykonać musi następujące zadania: A) Przygotowanie scenariuszy konsultacji eksperckich z zakresu nowych technologii dla Modułu Wirtualnego Konsultanta Scenariusze te umożliwią użytkownikom określenie własnych potrzeb i stworzenie zapytania ofertowego w obszarach tematycznych takich jak np.: aplikacja mobilna, strona www, UX, kody QR, rozszerzona rzeczywistość (ang. augmented reality), planowanie podróży, grywalizacjia, marketing, promocja, systemy archiwizacji danych cyfrowych. Ostateczny wybór tematów musi zostać uzgodniony z Zamawiającym i zaakceptowany przez niego. Wymagania dotyczące ilości, formy, struktury scenariuszy: - minimum 12 scenariuszy tematycznych dla konsultacji eksperckich; - minimum 10 merytorycznych pytań w każdym scenariuszu.

3 B) Przygotowanie tekstów z obszaru innowacyjnych technologii i ich wykorzystania w kulturze (w tym: artykuły tematyczne, recenzje, case study). Przygotowane treści muszą pełnić jednocześnie rolę materiałów wspierających dla tematyki scenariuszy konsultacji i muszą być z nimi spójne. Wymagania dotyczące struktury, objętości i ilości tekstów: - długość tekstu: min znaków ze spacjami, - w sumie zostanie wykonane minimum 65 tekstów, o objętości łącznej: min znaków, zgrupowanych w minimum 12 obszarach tematycznych, korespondujących z tematami scenariuszy konsultacji; - wprowadzanie do tworzonych przez siebie tekstów tagów znaczników, tj. nazw kategorii pod każdym z tekstów, które służą do klasyfikowania zawartości strony WWW, np. artykułów o serwisie. Tagowanie elementów serwisu umożliwia czytelnikowi szybki wybór interesujących go informacji. Wykonawca jest zobowiązany zamieścić w każdym z tekstów minimum 2 tagi, w sumie minimum 130 tagów we wszystkich tekstach, w tym co najmniej 50 różnych; - teksty powinny zawierać linki zewnętrzne (wprowadzone w tekście hiperlinki) odwołania związane z tematyką tekstów minimum 130 linków łącznie we wszystkich tekstach; C) Przygotowanie wywiadów o tematyce z obszaru innowacyjnych technologii i ich wykorzystania w kulturze. Wywiady muszą być poświęcone aspektom wykorzystania lub możliwości wykorzystania nowych technologii w obszarze kultury. Wywiady powinny korespondować z tematami scenariuszy konsultacji, mogą je też poszerzać. Wymagania dotyczące ilości, formy i struktury wywiadów: - w sumie Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i opracowania minimum 5 wywiadów z 5 różnymi rozmówcami; - rozmowy o łącznej objętości nie mniejszej niż znaków, znaków na jeden wywiad. D) Przygotowanie raportów z obszaru tematyki innowacyjnych technologii Raporty muszą być poświęcone aspektom wykorzystania nowych technologii w obszarze kultury. Raporty powinny korespondować z tematami scenariuszy konsultacji, mogą je też poszerzać. Wymagania dotyczące raportów: - raporty muszą być merytoryczne, jednak dostosowane w warstwie merytorycznej dla czytelnika z wykształceniem nietechnicznym, powinny zawierać zarówno opisy, materiały wizualne, jak i dane liczbowej.

4 - minimum 2 raporty, minimalna ilość stron: 10 stron każdy. E) Przygotowanie i opracowanie haseł związanych z obszarem innowacyjnych technologii. Krótkie teksty zawierające definicje terminów i opisy technologii i funkcjonalności, np. rozszerzona rzeczywistość (AR), kody QR, aplikacja, Facebook, Twitter, marketing mobilny, SEO, pozycjonowanie, AdWords, itd. Zaproponowany wybór haseł powinien korespondować z tematami scenariuszy konsultacji, może być też szerszy. Wymagania dotyczące ilości, formy i struktury haseł: - w sumie powinno zostać przygotowane minimum 100 haseł 100 zwięzłych opracowań o łącznej objętości nie mniejszej niż znaków średnio 1000 znaków na hasło. F) Przygotowanie materiałów graficznych dla tworzonych tekstów Poprzez materiały graficzne rozumie się zdjęcia, grafiki, infografiki, rysunki, wykresy, animacje, zestawienia, itp. Przygotowane materiały wizualne mają pełnić funkcje ilustracyjne artykułów i wzmacniać atrakcyjność przekazu i ułatwiać użytkownikom przyswajanie treści. Wymagania dotyczące materiałów graficznych: - minimum 250 szt. materiałów wizualnych w jakości umożliwiającej wykorzystanie ich jako materiał ilustracyjny na stronie www, np. zdjęcia, grafiki, infografiki, rysunki, wykresy, animacje, zestawienia, itp.; - materiały wizualne muszą być spójne z estetyką wortalu. Wymagania dotyczące warstwy językowej treści scenariuszy, tekstów, wywiadów, haseł, raportów: - poprawność językowa (brak literówek, błędów ortograficznych, składniowych); - czytelność komunikatu, przez co rozumie się używanie zrozumiałego języka przez przeciętnego odbiorcę, bez wprowadzania zbędnej gwary zawodowej. Wymagania dotyczące warstwy merytorycznej: - wykorzystywanie przykładów, studium przypadku, ciekawostek; - praktyczne ujęcie tematów korespondencja tematyki z oferowanymi i promowanymi przez Wortal usługami z zakresu nowych technologii; - wartość użyteczna pod kątem adresata; - brak ogólnikowych pytań, niewiele wnoszących do scenariusza; - pytania w scenariuszach muszą być oparte o wiedzę ekspercką z każdego konsultowanego tematu; - hasła muszą być opracowane w sposób zwięzły i przejrzysty;

5 UWAGA! Ze względu na innowacyjny charakter przedmiotu zamówienia jego szczegółowy opis (zawarty w analizie przedwdrożeniowej i wniosku o dofinansowanie) dostępny jest w siedzibie Zamawiającego po uprzednim podpisaniu umowy o poufności stanowiącej załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. W celu weryfikacji dokumentacji należy skontaktować się z Panią Patrycją Musiał (kontakt: , Z dokumentacją zapoznać można się w godzinach pracy biura: Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie się na dany termin drogą telefoniczną ze względu na możliwą nieobecność w biurze. 3) PODSTAWA PRAWNA 1. Zamawiający dokona zakupu w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z uwzględnieniem zasad: uczciwej konkurencji, efektywności, jawności, przejrzystości. Zamawiający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności. 2. Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania przepisów ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 3. Szacowana wartość zamówienia przekracza wartość ,00 EUR obliczoną na podstawie kursu ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującego na dzień dokonywania szacowania wartości zakupu. 4. Zgodnie z art kodeksu cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu lub jego odwołania. 5. W celu dochowania zasady jawności postępowania, zapytanie ofertowe umieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym, w Biurze Projektu w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej 4) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania całości zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 września 2014r. 5) OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający następujące warunki: a. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uznaje, iż Wykonawca zdolny do wykonania zamówienia to taki, który wykaże się dysponowaniem osobą, która uczestniczyć będzie w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się odpowiednimi

6 kwalifikacjami i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie jej powierzona: i. Funkcja: Kierownik Projektu 1 os. Wykształcenie: wyższe informatyczne; Doświadczenie: o 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami IT; o Posiada doświadczenie w zarządzaniu co najmniej dwoma projektami informatycznymi o wartości minimum ,00 zł netto każde. b. Posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uznaje, iż Wykonawca zdolny do wykonania zamówienia to taki, który wykaże się wiedzą i doświadczeniem w należytym wykonaniu co najmniej 2 usług polegających na wykonaniu systemu informatycznego lub portalu internetowego o wartości minimum ,00 zł netto każda. 6) OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 1. Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty: a. Wykaz osób (stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego), przedstawiający informacje na temat osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności w celu wykazania spełniania warunku zawartego w pkt. 5.1a) Zapytania Ofertowego. b. Wykaz usług (stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego), przedstawiający informacje na temat zamówień wraz z podaniem danych podmiotów na rzecz których zostały one wykonane, ich wartości wraz z załączeniem dowodów ich należytego wykonania w celu wykazania spełniania warunku zawartego w pkt. 5.1b) Zapytania Ofertowego. c. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zawarte w formularzu ofertowym. 2. Ponadto Zamawiający wymaga złożenia do oferty: a. Formularza ofertowego (stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego); b. Upoważnienia (pełnomocnictwa) do podpisania oferty jeżeli ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy osoba nieupoważniona do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym. 7) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

7 a. CENA = 70% Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium CENA to 70 punktów. W przypadku tego kryterium ilość punktów otrzymuje się na podstawie wzoru: Cn C = x 100 x 70 %, gdzie: Co Cn - najniższa cena netto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Co - cena netto ocenianej oferty b. GWARANCJA I RĘKOJMIA = 30% Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium GWARANCJA to 30 punktów. W przypadku tego kryterium ilość punktów otrzymuje się na podstawie wzoru: Gb G = x 100 x 30 %, gdzie: Gn Gn najkorzystniejszy spośród ofert niepodlegających odrzuceniu termin gwarancji i rękojmi (podany w miesiącach); Gb termin gwarancji (podany w miesiącach) wskazany w ofercie badanej. UWAGA! Wykonawca na wykonaną usługę udzieli Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru całości prac. Wykonawca ponosi we wskazanym przez siebie czasie wszelkie koszty usunięcia wad i awarii ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Wykonawca zobowiązuje się również zapewnić serwis gwarancyjny tj. podjąć naprawę awarii najpóźniej w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia awarii i dokonać naprawy w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Zgłoszenia awarii dokonywane będą pisemnie, telefonicznie, faksem, em. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego z tytułu rękojmi (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) za wady fizyczne i prawne wykonanej usługi. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanej usługi wygasają wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji. Ze względu na charakter prac i długość cyklu życia projektu IT, maksymalny możliwy termin gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat (60 miesięcy). W przypadku wskazania przez Wykonawcę terminu dłuższego niż ww. do oceny punktowej przyjmuje się 5 letni okres gwarancji.

8 2. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w przedmiotowym postępowaniu. 3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że co najmniej dwie oferty przedstawiają taki sam bilans punktów Zamawiający wybiera ofertę z niższą ceną. W przypadku wskazania takich samych cen, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach. 4. Wybrany Wykonawca zobowiązuję się zawrzeć umowę z w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zaproszeniu do podpisania umowy. 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 6. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny, zawiadamiając o tym równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: a. ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b. złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. 8) WYJAŚNIENIA, ODRZUCENIE OFERT 1. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert. Nieuzupełnienie dokumentów w terminie skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów. 3. Zamawiający odrzuca oferty, które są niezgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu z podaniem uzasadnienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Zamawiający wyklucza z postępowania podmioty, które są powiązane z nim osobowo lub kapitałowo. 6. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o którym mowa w punkcie powyżej rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a wykonawcą polegające na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w

9 związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 7. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 8. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali braku podstaw do wykluczenia. 9. Z postępowania odrzucone zostaną także oferty zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (tj. odbiegającą istotnie od średnich stawek rynkowych). 10. Oferty Wykonawców wykluczonych zostaną odrzucone. 9) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Ofertę sporządza się w formie pisemnej, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, wypełnionego na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie, długopisem w sposób czytelny w języku polskim (w przypadku dokumentów w językach obcych należy załączyć tłumaczenie na język polski). 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Wszystkie strony oferty i załączników muszą być ponumerowane i parafowane. 4. Podana przez Wykonawcę cena nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania ani po zawarciu umowy. 5. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Oferta musi być podpisana przez osobę (y) uprawnioną (e) do reprezentowania przedsiębiorstwa w obrocie prawnym, zgodnie z postanowieniami wynikającymi z mocy prawa bądź umowy. 7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym. 8. Koszt przygotowania oferty obciąża Wykonawcę. 9. Przesłane do Zamawiającego dokumenty nie podlegają zwrotowi. 10) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Biura Projektu Zamawiającego: Update Plus Sp. z o.o., Al. Kościuszki 80/82, VII piętro, lok. 8, Łódź. 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami zamieścić należy w kopercie

10 zaadresowanej na adres Biura Projektu, z następującym dopiskiem: dot. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/8.1/2014 w ramach projektu Wortal poświęcony innowacyjnym technologiom dla sektora kultury platforma wspomagająca w wyborze i samodzielnym tworzeniu innowacyjnych rozwiązań optymalnych pod względem potrzeb i możliwości finansowych. Koperta winna być zamknięta w taki sposób, by uniemożliwić jej otwarcie bez pozostawienia śladów. 3. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty jeżeli oferta nie będzie oznaczona w odpowiedni sposób lub zaadresowana na adres siedziby Zamawiającego. 4. Termin składania ofert: maksymalnie do dn. 30 maja 2014r. do godziny 10: Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 6. Informacje o wynikach postępowania i złożonych ofertach zostaną umieszczone w siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej oraz przekazane drogą telefoniczną lub elektroniczną do Wykonawców. 7. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania ofertą w siedzibie Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert. 8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 11) SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie lub drogą elektroniczną ( 2. W celu zachowania zasady równego traktowania wszystkich Wykonawców nie udziela się żadnych informacji dotyczących postępowania drogą telefoniczną. 3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów. 4. Ewentualne pytania prosimy kierować na adresy wskazane w pkt. 11 ust.1. Osobą uprawnioną do reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcami jest Kierownik Projektu, Pani Patrycja Musiał. 12) ZAŁĄCZNIKI 1. Wzór formularza ofertowego. 2. Wykaz osób. 3. Wzór umowy o zachowaniu poufności. 4. Wykaz usług. Zapytanie ofertowe zatwierdza: Patrycja Musiał, Kierownik Projektu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 70 1 70 5 KODEKSU CYWILNEGO

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 70 1 70 5 KODEKSU CYWILNEGO Gdańsk, 09.02.2015 DCT Gdańsk S.A. ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie tel. (+48 58) 737 9000; fax (+48 58) 737 6350 http://www.dctgdansk.pl NIP: 2040000183; Regon: 192967316 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo