Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap)"

Transkrypt

1 Kraków, r. Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Zakup dokonywany jest w związku z realizacją projektu pt. E-Turysta e-usługa wspomagająca użytkowników w doborze odpowiednich mediów elektronicznych związanych z branżą turystyczną współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG /13-00 A) Oznaczenie Zamawiającego: Innowacje w Kulturze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Nullo 19 lok. 33, Kraków REGON: ; NIP: KRS: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: Biuro Projektu: ul. Św. Krzyża 17; Kraków Kierownik Projektu: Jan Świeży Tel.: WWW: B) Informacje ogólne: 1. Zamawiający dokonuje zakupu będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności, przejrzystości.

2 2. Zamawiający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności. 3. Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania przepisów ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473). 4. Szacowana wartość zamówienia przekracza wartość ,00 EUR obliczoną na podstawie kursu ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującego na dzień dokonywania szacowania wartości zakupu. 5. Zgodnie z art kodeksu cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu lub jego odwołania. 6. Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym, w Biurze Projektu w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: C) Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap). Ogólny opis e-usługi: E-usługa będzie miała za zadanie kompleksowe wspieranie użytkowników z sektora turystycznego w dokonaniu wyboru wśród nowoczesnych rozwiązań, w zakupach produktów/usług mediów elektronicznych i możliwości samodzielnego ich dopasowania ich do swoich potrzeb. E-usługa będzie obejmowała 4 podstawowe funkcjonalności: Generator aplikacji mobilnych; Platforma dla umieszczenia publikacji mediów elektronicznych przez wydawców pozwalający na pozyskiwania nowych klientów z sektora turystyki; Moduł zakupu mediów elektronicznych moduł zawiera wbudowanego wirtualnego konsultanta, który rozpozna potrzeby użytkownika na podstawie serii pytań opartych na algorytmach. Generator planera turystycznego pozwalający na samodzielne dodawanie POI (ang. Point of Interest - punkt zainteresowania) oraz umieszczanie wycinka cyfrowej mapy na stronie www Użytkownika, a także moduł planowania wycieczek. Moduł wirtualnego konsultanta. Ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w analizie przedwdrożeniowej i wniosku o dofinansowanie projektu zapoznać może się w Biurze Projektu po uprzednim podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, która stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. Dokumentacja dostępna będzie w Biurze

3 Projektu w godzinach pracy Biura (9 17). W celu zapoznania się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia należy umówić się na konkretny termin z Kierownikiem Projektu, Janem Świeżym ( , Ze względu na możliwą nieobecność Kierownika Projektu w Biurze (ze względu na wyjazd służbowy, itp.) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za nieuzyskanie dostępu do dokumentacji przez Wykonawców, którzy nie umówili się wcześniej na spotkanie. D) Termin realizacji zamówienia Termin realizacji całości zamówienia: I etap: do 25 kwietnia 2014r. II etap: do 22 sierpnia 2014r. Szczegółowy harmonogram prac przedstawiony został w analizie przedwdrożeniowej dostępnej po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności. E) Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia 1. W postępowaniu brać mogą udział Wykonawcy spełniający następujące warunki: a. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uznaje, iż Wykonawca zdolny do wykonania zamówienia to taki, który wykaże się dysponowaniem osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone: Funkcja Kierownika Projektu 1 os.: o Wykształcenie: wyższe informatyczne; o Doświadczenie: a. 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami IT; b. posiada doświadczenie w zarządzaniu co najmniej dwoma projektami IT o wartości minimum ,00 zł netto każde. Funkcja Specjalisty ds. systemu zarządzania treścią (Content Management System); Funkcja Specjalisty ds. aplikacji mobilnych. Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie dwóch funkcji z wyżej wymienionych.

4 2. Z postępowania wyklucza się podmioty, które z Zamawiającym są powiązane osobowo lub kapitałowo. 3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o którym mowa w punkcie powyżej rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a wykonawcą polegające na: o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; o posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji; o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; o pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 4. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia i weryfikacji zdolności do należytego wykonania udzielanego zamówienia do oferty należy dołączyć pod rygorem nieważności: a. Wykaz osób (stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego), przedstawiający informację na temat osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności w celu wykazania spełniania warunku zawartego w pkt. 1 b. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego). 5. Ponadto do oferty dołączyć należy: a. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego); b. Pełnomocnictwo (upoważnienie) do podpisania oferty - jeśli ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy osoba nieupoważniona do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym. F) Opis kryteriów, jakimi kierował się będzie Zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: 1.1 CENA o Ważność kryterium: 75%;

5 o Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w tym kryterium to 75,00 pkt.; o Punkty otrzymuje się na podstawie wzoru:, gdzie: Cn - najniższa cena netto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu; Cb - cena netto ocenianej oferty. 1.2 GWARANCJA o Ważność kryterium: 25%; o Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w tym kryterium to 25,00 pkt.; o Punkty otrzymuje się na podstawie wzoru:, gdzie: Gn najkorzystniejszy spośród ofert niepodlegających odrzuceniu termin gwarancji (podany w miesiącach); Gb termin gwarancji (podany w miesiącach) wskazany w ofercie badanej. o Maksymalny termin gwarancji wynosi 60 miesięcy (5 lat). W przypadku wskazania przez Wykonawcę terminu dłuższego niż ww. do oceny punktowej przyjmuje się 5 letni okres gwarancji. 2. W powyższych kryteriach oferta Wykonawcy uzyskać może maksymalnie 100,00 pkt. G) Dodatkowe warunki Zapytania Ofertowego: 1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta która uzyska największą łączną ilość punktów w kryteriach oceny ofert. 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że co najmniej dwie oferty przedstawiają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybiera ofertę z niższą ceną. Jeżeli oferta zawierać będzie takie same ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.

6 3. Zamawiający w toku badania ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku wezwania do uzupełnień/wyjaśnień Zamawiający wyznaczy termin na uzupełnienie dokumentów. Nieuzupełnienie dokumentów lub złożenie dokumentów niepotwierdzających spełniania warunku udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 4. Oferty Wykonawców wykluczonych zostaną odrzucone. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. 6. Zamawiający odrzuca oferty, które są niezgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu z podaniem uzasadnienia. 7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. H) Przygotowanie oferty i obliczenie ceny 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim (dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone z tłumaczeniem na język polski). 2. Ofertę sporządza się w formie pisemnej, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, wypełnionego na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie, długopisem w sposób czytelny. 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 4. Wszystkie strony oferty i załączników muszą być ponumerowane i parafowane. 5. Podana przez Wykonawcę cena nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania ani po zawarciu umowy. 6. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 7. Oferta musi być podpisana przez osobę (y) uprawnioną (e) do reprezentowania przedsiębiorstwa w obrocie prawnym, zgodnie z postanowieniami wynikającymi z mocy prawa bądź umowy. 8. Koszt przygotowania oferty obciąża Wykonawcę. 9. Przesłane do Zamawiającego dokumenty nie podlegają zwrotowi. I) Miejsce i termin składania ofert 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Biura Projektu Zamawiającego, tj.: Innowacje w Kulturze Sp. z o.o.,

7 ul. Św. Krzyża 17; Kraków 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na adres Biura Projektu, z następującym dopiskiem: dot. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.1/1/2014 na: Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) z dopiskiem Nie otwierać przed dniem r. do godziny 10:30. Koperta winna być zamknięta w taki sposób, by uniemożliwić jej otwarcie bez pozostawienia śladów. 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty jeżeli oferta nie będzie oznaczona w ww. sposób. 4. Termin składania ofert: maksymalnie do dn. 12 marca 2014r. do godziny 10: Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 6. Informacje o wynikach postępowania i złożonych ofertach zostaną umieszczone w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Projektu i na jego stronie internetowej oraz przekazane drogą telefoniczną lub elektroniczną do Wykonawców. 7. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania ofertą w siedzibie Zamawiającego lub w Biurze Projektu, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert. J) Informacje kontaktowe: 1. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest Kierownik Projektu, Jan Świeży. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie wyłącznie pisemnie lub drogą elektroniczną ( Nie udziela się żadnych informacji drogą telefoniczną. K) Załączniki: 1. Formularz Ofertowy (Załącznik nr 1); 2. Wykaz osób (Załącznik nr 2); 3. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 3); 4. Wzór umowy o zachowaniu poufności (Załącznik nr 4) Z poważaniem, Jan Świeży

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

Fitech Sp. z o.o. (33) 874 16 50 ul. Kościelna 5 (33) 874 98 79 34-200 Sucha Beskidzka www.fitech.pl Strona 1 z 6

Fitech Sp. z o.o. (33) 874 16 50 ul. Kościelna 5 (33) 874 98 79 34-200 Sucha Beskidzka www.fitech.pl Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka, dnia 27-05-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Opracowanie innowacyjnego zintegrowanego systemu FITest do testowania podzespołów elektronicznych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo