Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty, poręczenia i gwarancje) Kwiecień 2003 Urszula Smołkowska, Joanna Strzelecka Informacja Informację przygotowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Informator o dotacjach, pożyczkach kredytach i usługach doradczych dla MSP, wydany przez Euro Info Centre w grudniu 2002 roku i Przedsiębiorco skorzystaj, Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, nowa edycja 2002/2003, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz strony internetowe ARIMR, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych. Nr 965

2 BSiE 1 Od kilku lat w Polsce prowadzone są działania, mające na celu stworzenie krajowego systemu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Powstała sieć ośrodków Krajowego Systemu Usług, w ramach której prowadzone są projekty finansowane ze środków budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. Wdrażanie programów wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MPS) obejmuje współpracę partnerów na trzech poziomach działania: krajowym, regionalnym (wojewódzkim) i lokalnym. Na poziomie krajowym odpowiedzialna za wdrażanie polityki państwa wobec MSP jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, której celem działania jest udział w realizacji programów rozwoju gospodarki, a w szczególności w zakresie wspierania: eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Na poziomie regionalnym działają Regionalne Instytucje Finansujące (RIF), zarządzające realizacją programów regionalnych skierowanych do sektora MSP. Świadczą między innymi usługi w zakresie pomocy doradczej ogólno-biznesowej w sprecyzowaniu problemu z jakim zgłasza się firma, w wyborze najbardziej odpowiedniego, krajowego lub regionalnego instrumentu wsparcia (określenie budżetu przedsięwzięcia i podziału współfinansowania). Poziom regionalny reprezentowany jest przez: pozarządowe organizacje specjalizujące się w świadczeniu usług doradczych, szkoleniowych i finansowych dla małych i średnich firm, które współpracują ze sobą w ramach sieci Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ośrodki KSU), 1 ośrodki prowadzące Punkty Konsultacyjno - Doradcze (PKD), w których przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą uzyskać bezpłatne porady i informacje, między innymi na temat dostępu do oferty finansowania zewnętrznego, możliwości skorzystania z zaawansowanych usług doradczych i programów pomocowych, konsultantów, ekspertów i instytucje szkoleniowe sektora prywatnego, realizujące usługi bezpośrednio na rzecz przedsiębiorstw lub ich grup. Głównymi instrumentami wsparcia finansowego są: - dotacje dostępne dla przedsiębiorców w Polsce, - pożyczki i kredyty o preferencyjnym oprocentowaniu, - poręczenia kredytowe, oraz pomoc państwa dla zakładów pracy chronionej. 1. Dotacje Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z różnych form wsparcia za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Od 2001 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela przedsiębiorstwom dotacji przeznaczonych na finansowanie kosztów: 1 Bliższe informacje na temat KSU można uzyskać w każdym ośrodku należącym do sieci, w Regionalnych Instytucjach Finansujących lub w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, Al. Jerozolimskie 125/127, tel /45 oraz na stronach internetowych

3 2 BSiE uczestnictwa przedstawicieli małych firm w szkoleniach, Kwota dotacji z tytułu uczestnictwa jednej osoby w jednym szkoleniu nie może przekroczyć 60% ceny netto szkolenia, ani kwoty zł. Łączna kwota dotacji udzielonych jednemu przedsiębiorcy w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć zł. uzyskiwania certyfikatów z zakresu systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, Finansowaniu podlega: w zakresie kosztów usług doradczych i szkoleniowych do 60% ceny netto usług nie więcej niż zł dla małego przedsiębiorcy, zł dla średniego przedsiębiorcy, w zakresie kosztów audytu certyfikacyjnego do 60% ceny audytu, nie więcej niż zł dla małego przedsiębiorcy, zł dla średniego przedsiębiorcy. Powyższe limity kwot zwiększa się o 50% w przypadku projektowania i wdrażania jednocześnie więcej niż jednego systemu zarządzania. przygotowania do uczestnictwa w rynku kapitałowym. Finansowaniu podlega do 60% ceny netto usług, jednak nie więcej niż zł. Ponadto istnieje cały szereg innych dotacji na specjalistyczne szkolenia i wdrażanie nowych technologii w ramach programu Phare oraz dotacji dla eksporterów, dotacji dla rolnictwa (SAPARD na przetwórstwo i marketing produktów rolnych i rybnych, na tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich, na szkolenia zawodowe dla rolników), na badania naukowe i edukację, dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne (refundacja kosztów organizacji miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zakładów pracy chronionej). Wymienione instrumenty wspomagają prowadzenie działalności i ułatwiają rozwój MSP, jednak wnioskodawcy muszą spełnić określone wymagania. Potencjalni wnioskodawcy nie są uprawnieni do ubiegania się o dotację, między innymi jeżeli: - ogłoszona została ich upadłość lub są w trakcie likwidacji, znajdują się pod zarządem komisarycznym, przystąpili do postępowania układowego z wierzycielami, zawiesili prowadzenie działalności lub znajdują się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa, - zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, - zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo związane z działalnością zawodową, - są winni poważnego wykroczenia w zakresie działalności zawodowej, potwierdzonego w dowolny sposób, który uznany zostanie za uzasadniony, - zalegają z uiszczaniem składek na ubezpieczenia społeczne, - zalegają z uiszczaniem podatków i opłat. 2. Pożyczki Przedsięwzięcia w zakresie małej przedsiębiorczości w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich (do tys. mieszkańców) mogą być wspomagane następującymi pożyczkami, udzielanymi przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Fundacji Wspomagania Wsi oraz lokalnych funduszy pożyczkowych:

4 BSiE Pożyczka na tworzenie miejsc pracy w działalnościach pozarolniczych Kwota pożyczki nie może przekroczyć 70% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż zł dla każdego podmiotu. Na każde zł kwoty pożyczki powinno przypadać co najmniej jedno nowo utworzone miejsce pracy. Pożyczka jest nieoprocentowana. Innym instrumentem są pożyczki dla podmiotów, które nie mają wystarczającej ilości kapitału własnego i nie mogą również liczyć na uzyskanie kredytu bankowego. Preferowanymi zabezpieczeniami wśród wszystkich funduszy są weksel własny in blanco oraz poręczenia osób fizycznych. Oferty poszczególnych funduszy różnią się między sobą i są ściśle uzależnione od źródła pochodzenia środków, którymi dysponują. Wśród pożyczek o charakterze ogólnym wydzielonym instrumentem są mikropożyczki Fundusz Mikro - utworzony przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. Pożyczki z niego udzielane są właścicielom najmniejszych firm, które mają małe szanse na uzyskanie kredytów bankowych. O pożyczki tego typu ubiegać się mogą: - właściciele małych przedsiębiorstw, sklepów, warsztatów, - osoby, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą i potrzebują dofinansowania do posiadanego przez siebie kapitału, - właściciele gospodarstw agroturystycznych zrzeszeni w lokalnych stowarzyszeniach Agroturystyki, - stowarzyszenia powołane w celu realizacji inwestycji dla społeczności lokalnych. Wysokość pożyczki wynosi od 1 tys. do 30 tys. zł, przy czym pierwsza pożyczka nie może być wyższa niż 10 tys. zł. Oprocentowanie pożyczek jest wysokie i wynosi 26% w skali roku. Pożyczkę można przeznaczyć na zakup maszyn, wyposażenie lokalu, na remont lokalu, maszyny, samochodu, na zwiększenie środków obrotowych lub inny cel mający na względzie rozwój firmy. W celu uzyskania pożyczki należy zgłosić się do jednego z przedstawicielstw lokalnych Funduszu Mikro (zobacz: zał. nr 1 zawierający listę lokalnych przedstawicielstw funduszu mikro wraz z adresami oraz zał. nr 2 zawierający listę lokalnych funduszy pożyczkowych) Inicjatywa Mikro - pożyczki dla przedsiębiorstw zatrudniających do 10 osób. Jest to program pożyczek działający podobnie jak Fundusz Mikro. Przeznaczony jest dla małych firm, które nie spełniają kryteriów stosowanych przy udzielaniu kredytu przez banki. W szczególności z pożyczek tych korzystać mogą firmy krótko działające na rynku, występujące o niewielkie kwoty pożyczek, prowadzące uproszczoną księgowość, nie posiadające zabezpieczeń majątkowych. O pożyczkę ubiegać się mogą przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób, dla których kredyt bankowy jest trudny do osiągnięcia. Wysokość pożyczki wynosi maksymalnie 30 tys. zł, ale za pierwszym razem udziela się nie więcej niż 10 tys. zł. Oprocentowanie jest stosunkowo wysokie i wynosi realnie (powyżej inflacji) od 14% do 16% w skali roku w zależności od skali ryzyka. Pobiera się także prowizję w wysokości 2-3% kwoty pożyczki. Wymagane jest poręczenie 3 osób i weksel własny pożyczkobiorcy.

5 4 BSiE Pożyczki te udzielane są wyłącznie na działalność gospodarczą, na cele: - inwestycyjne i wówczas okres spłaty wynosi do 2 lat, - na zwiększenie kapitału obrotowego z okresem spłaty 12 miesięcy, - na zwiększenie kapitału obrotowego dla grup przedsiębiorców (4-5 osób), wzajemnie poręczających sobie pożyczki, do 100 tys. zł dla jednej osoby. W celu uzyskania pożyczki przedsiębiorcy powinni się zgłosić do jednego z biur Inicjatywy Mikro: - w Krakowie, Al. Z. Krasińskiego 11 a, pok. 404, tel. (0-12) , , - w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pok. 116, tel. (0-32) , , - w Bielsku Białej, ul. Browarna 2, III piętro, tel. (0-33) , , Mikropożyczka Fundacji Wspomagania Wsi. Jest to instrument wyspecjalizowany i skierowany na działalność gospodarczą prowadzoną na terenach wiejskich. O pożyczkę ubiegać się mogą: byli pracownicy PGR, młodzież wiejska, rolnicy, osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenach wiejskich, które nie mają dostępu do innych źródeł finansowania. Udziela się ich tylko na terenie działania lokalnych doradców pożyczkowych Fundacji. Wysokość pożyczki może maksymalnie wynieść od 3 tys. zł do 15 tys. zł, w zależności od tego, o którą z kolei pożyczkę pożyczkobiorca się ubiega. Oprocentowanie wynosi od 5% do 10% dla byłych pracowników PGR i ich rodzin oraz od 8% do 14% dla pozostałych osób. Oprocentowanie wzrasta wraz ze wzrostem pożyczanej kwoty. Pożyczek tych udziela się na rozwój działalności gospodarczej w produkcji (poza rolniczą), usługach, handlu, turystyce i agroturystyce, tworzącej nowe miejsca pracy na wsi, poza rolnictwem. W celu uzyskania pożyczki należy zgłosić się do lokalnego doradcy pożyczkowego. Komplet informacji na temat mikropożyczek Fundacji Wspomagania Wsi został zamieszczony na stronie internetowej 3. Kredyty Kredyty preferencyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw można podzielić na kredyty o charakterze ogólnym i na kredyty dla rolnictwa. W ramach pierwszej grupy kredytów należy wymienić: kredyty na inwestycje ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego O kredyt mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zatrudniające do 500 osób oraz posiadające majątek trwały do 75 mln euro, na realizację inwestycji nie przekraczających 25 mln euro w dziedzinach: przemysł, przetywórstwo rolne, turystyka, ochrona środowiska, infrastruktura i zmniejszenie zużycia energii. Kwoty udzielanych kredytów mieszczą się w granicach od 20 tys. EUR do 12,5 mln EUR (na okres od 4 do 12 lat z możliwością zastosowania karencji w spłacie) i mogą finansować do 50% kosztów inwestycji. Stosowane jest oprocentowanie stałe lub zmienne.

6 BSiE 5 kredyty na inwestycje i środki obrotowe ze środków EBOR (udzielane za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A., ING Bank Śląski S.A., Fortis Bank Polska S.A., Pekao S.A.). Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o kredyt mogą być przedsiębiorstwa zatrudniające nie więcej niż 100 osób. Wysokość kredytu może wynosić maksymalnie euro dla podmiotów zatrudniających do 20 pracowników oraz euro dla pozostałych i udzielana na okres maksymalnie do 5 lat. kredyt na tworzenie nowych stałych miejsc pracy w działalnościach pozarolniczych Na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, na zakup, modernizację, adaptację, budowę i rozbudowę zakładów prowadzących działalność pozarolniczą, na dokończenie rozpoczętej inwestycji, zakup niezbędnych maszyn, urządzeń i narzędzi, zakup środków transportu. O kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące lub podejmujące działalność gospodarczą w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż 4 mln zł, przy czym na każde zł, a w przypadku przedsięwzięć realizowanych na obszarach zagrożonych szczególnie wysokim poziomem bezrobocia strukturalnego na każde zł udzielonego kredytu wymagany jest wzrost zatrudnienia co najmniej o 1 osobę. Oprocentowanie jest zmienne w skali roku, obecnie wynosi od 4,89 do 5,32% w skali roku a okres spłaty kredytu nie może przekroczyć 6 lat, w przypadku obszarów zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym 8 lat (możliwe jest udzielenie karencji w spłacie kapitału od 1 roku do 2 lat). kredyty dla przedsiębiorstw Kanadyjsko Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Pomoc jest udzielana małym i średnim przedsiębiorstwom działającym na terenie północnozachodniej Polski, zatrudniającym do 300 pracowników. Preferowane są przedsiębiorstwa zatrudniające od 5 do 100 osób. W ramach programu istnieje kilka rodzajów kredytu, w tym: - kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej START, udzielany do wysokości PLN na okres 5 lat, przy oprocentowaniu zmiennym i negocjowanym, - kredyt krótkoterminowy na działalność bieżącą, do PLN na okres jednego roku (prowizje, opłaty i oprocentowanie są negocjowane indywidualnie), - średnioterminowy kredyt elastyczny, do 1 mln PLN na okres 5 lat (prowizje, opłaty i oprocentowanie są negocjowane indywidualnie), - kredyt inwestycyjny krótkoterminowy do wysokości 1 mln PLN na okres 3 lat. Ponadto, w ramach tego programu istnieją jeszcze inne formy kredytowania, realizowane przez oddziały banku Pekao S.A. współpracujące z Fundacją. Kredyty dla rolnictwa udzielane są poprzez oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a mianowicie: kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa Ze środków kredytu można realizować przedsięwzięcia polegające na modernizacji, adaptacji, budowie i rozbudowie zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zakładów świadczących usługi dla rolnictwa. Środki z kredytu mogą być przeznaczone również na zakup nieruchomości rolnych, maszyn i urządzeń, stada podstawowego, prawa wieczystego do działki oraz zakup sa-

7 6 BSiE mochodów ciężarowych wykorzystywanych w produkcji rolnej, a także na przedsięwzięcia inwestycyjne w działalności agroturystycznej i weterynaryjnej. Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcia realizowane w ramach działalności agroturystycznej lub weterynaryjnej (jednak nie więcej niż 2 mln zł), 70% wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej oraz usługi dla rolnictwa (jednak nie więcej niż 4 mln zł), 70% nakładów inwestycyjnych na przetwórstwo rolno-spożywcze (nie więcej niż 8 mln zł). Okres spłaty kredytu może wynosić maksymalnie 8 lat z możliwością uzyskania 2 letniej karencji spłaty kapitału. Oprocentowanie zmienne, nie mniej niż 6% w skali roku. kredyt w ramach Branżowego programu wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych Kredyt przeznaczony jest na zakup maszyn i urządzeń rolniczych, ciągników przyczep rolniczych, samochodów ciężarowych i dostawczych, na zakup budowę adaptację i modernizację elewatorów i silosów zbożowych oraz budynków przetwórstwa warzyw i owoców dla potrzeb gospodarstw rolnych. Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwa rolne tworzące ww. zespół (nie więcej jednak niż 2 mln zł) lub 70% wartości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne prowadzące działy specjalne produkcji rolnej i tworzące zespoły wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych oraz osoby fizyczne i prawne świadczące usługi dla rolnictwa (nie więcej jednak niż 4 mln. zł). Maksymalny okres kredytowania wynosi 8 lat, a karencja w spłacie kapitału 3 lata. Oprocentowanie dla kredytobiorcy wynosi obecnie od 2,16% do 2,35% w skali roku. kredyt w ramach Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce Kredyt przeznaczony jest na realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie: - produkcji skrobi i jej modyfikatów (dekstryn, środków wykańczalniczych, nośników barwników i innych preparatów stosowanych w przemyśle papierniczym i włókienniczym, obejmujących m.in. modernizację istniejących instalacji i urządzeń, materiałów i surowców, zakup maszyn i urządzeń dla przetwórstwa ziemniaka na skrobię i jej modyfikaty, modernizację węzłów cieplnych, zakup sprzętu dla poprawy kontroli jakości ziemniaków skrobiowych i skrobi ziemniaczanej), - produkcji ziemniaków skrobiowych (m.in. zakup sadzeniaków do reprodukcji oraz sadzeniaków do produkcji towarowej ziemniaków odmian skrobiowych, zakup sprzętu do sadzenia, pielęgnacji i zbioru ziemniaków sadzeniaków i ziemniaków towarowych, budowę, adaptację i modernizację obiektów na potrzeby przechowalnictwa sadzeniaków na cele produkcji towarowej ziemniaków dla produkcji skrobi ziemniaczanej). Kwota kredytu nie może przekraczać 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne (nie więcej jednak niż 2 mln zł) lub 70% wartości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie realizowane w zakresie przetwórstwa ziemniaka na skrobię (nie więcej niż 8 mln zł). Maksymalny okres kredytowania wynosi 8 lat, w tym karencja w spłacie kapitału 3 lata. Oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę wynosi obecnie od 2,16% do 2,35% w skali roku. kredyt branżowy w ramach Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego w Polsce Kredyt przeznaczony jest na wsparcie inwestycji zmierzających do: uboju, rozbioru oraz przetwórstwa mięsa czerwonego i drobiowego,

8 BSiE 7 chłodnictwa składowego w zakresie usługowego mrożenia i przechowywania mięsa pochodzenia krajowego będącego własnością Agencji Rynku Rolnego lub zakładów mięsnych, produkcji mięsa czerwonego i białego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Kwota kredytu nie może przekraczać 70% wartości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie realizowane w zakresie uboju, rozbioru, przetwórstwa mięsa lub chłodnictwa składowego, polegające na dostosowaniu prowadzonej działalności do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych obowiązujących w Unii Europejskiej (nie więcej jednak niż 16 mln zł) lub 70% wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej (nie więcej jednak niż 4 mln zł) lub 80% wartości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie realizowane przez podmiot w gospodarstwie lub gospodarstwach rolnych (nie więcej jednak niż 2 mln zł). Maksymalny okres kredytowania wynosi 8 lat, w tym karencja w spłacie kapitału 3 lata. Oprocentowanie dla kredytobiorcy wynosi obecnie od 2,16% do 2,35% w skali roku. kredyt w ramach Branżowego programu mleczarskiego Kredyt adresowany jest do pięciu grup podmiotów: - producentów mleka (m.in.: zakup i montaż dojarek i urządzeń chłodniczych, urządzeń do zbioru i przygotowania pasz, jałowic i krów hodowlanych, rozbudowa i budowa obór), - zakładów zajmujących się przetwórstwem mleka (m.in.: modernizacja zakładów w celu dostosowania ich do standardów sanitarno-weterynaryjych Unii Europejskiej, zakup maszyn i urządzeń do przetwórstwa mleka, a także do kontroli jakości, zakup samochodów-cystern do zbioru mleka), - podmiotów prowadzących wyłącznie skup mleka (m.in.: zakup chłodni służących do skupu mleka, zakup samochodów cystern do zbioru mleka), - zakładów produkujących sery topione (m.in.: modernizacja zakładów w celu dostosowania ich do standardów sanitarno-weterynaryjych Unii Europejskiej, zakup maszyn i urządzeń do produkcji serów topionych i opakowań), - laboratorium referencyjne lub podmioty tworzące laboratoria badania mleka podejmujące działania dla uzyskania akredytacji (m.in. zakup aparatury niezbędnej do badania mleka, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do rejestracji wyników oceny mleka, zakup, budowa, adaptacja i modernizacja budynków i pomieszczeń). Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne (nie więcej jednak niż 2 mln zł) lub 70% wartości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie w zakresie skupu mleka bezpośrednio od producentów (nie więcej niż 4 mln zł) lub 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie mleka na przedsięwzięcia w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych obowiązujących w Unii Europejskiej (nie więcej niż 16 mln zł). Maksymalny okres kredytowania wynosi 8 lat, a karencja w spłacie kapitału nie może przekraczać 3 lat. Oprocentowanie dla kredytobiorcy wynosi obecnie od 2,16% do 2,35% w skali roku. Ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie finansowe również na: - zakup gruntów rolnych (powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwach utworzonych lub powiększonych przy udziale tej linii kredytowej nie może przekroczyć 100 ha. Kwota kredytu nie może przekroczyć 2 mln zł na gospodarstwo rolne oraz poziomu średnich cen rynkowych gruntów w danym województwie, ustalonych przez GUS. Minimalny udział środków własnych kredytobiorcy wynosi 20% wartości przedsięwzięcia. Maksymalny okres spłaty kredytu

9 8 BSiE wynosi 15 lat, karencja w spłacie kapitału nie może przekraczać 2 lat. Oprocentowanie dla kredytobiorcy wynosi obecnie 1,88% w skali roku), - inwestycje w rybactwie śródlądowym, - na skup produktów rolno-spożywczych od producentów, - likwidację skutków klęsk żywiołowych (kredyt inwestycyjny i obrotowy). Procedura ubiegania się o kredyty w ramach wymienionych linii kredytowych obejmuje: - Przygotowanie planu przedsięwzięcia. - Uzyskanie pozytywnej opinii Ośrodka Doradztwa Rolniczego właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia. - Złożenie w Banku współpracującym z ARiMR wniosku o kredyt wraz z planem przedsięwzięcia, opinią ODR oraz kompletem dokumentów wymaganych przez Bank. 4. Gwarancje kredytowe i poręczenia spłaty kredytów 4.1 Udzielane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Na wniosek kredytobiorcy ARiMR może udzielić poręczenia kredytu lub gwarancji spłaty kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, które mogą być objęte pomocą ARiMR w formie dopłat do oprocentowania kredytów. O poręczenie lub gwarancję mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty nie będące osobami prawnymi, prowadzące działalność gospodarczą i posiadające zdolność kredytową. Osoby prowadzące gospodarstwa rolne bądź działy specjalne produkcji rolnej, zobowiązane są do prowadzenia rachunkowości rolnej w okresie ważności poręczenia lub gwarancji. Poręczenia są terminowe i udzielane do wysokości 60% wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu oraz odsetek od kwoty objętej poręczeniem, nie więcej jednak niż 1 mln zł. Gwarancje są terminowe i mogą być udzielane do kwoty 1 mln zł. Z tytułu udzielonego poręczenia i gwarancji Agencja pobiera jednorazowo prowizję w wysokości 1% poręczonej lub 2% gwarantowanej kwoty kredytu. Wnioski o poręczenie lub gwarancje składa się za pośrednictwem banku-kredytodawcy na formularzach, których wzór określa Prezes Agencji. Kompletne wnioski są ewidencjonowane w Agencji według daty wpływu i rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty zarejestrowania. 4.2 Poręczenia z Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych (KFPK) BGK Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego, na mocy porozumienia z Ministrem Finansów. Udziela zabezpieczeń w postaci poręczeń kredytów udzielanych przez większość banków działających w Polsce. Poręczeniem może być objęty kredyt bankowy (inwestycyjny lub kredyt przeznaczony na zakup materiałów lub surowców do produkcji), zaciągnięty w banku krajowym lub zagranicznym. Poręczenia kredytu udzielane są na okres równy okresowi kredytowania powiększony o 1 miesiąc. Ze środków KFPK udzielane są poręczenia spłaty kredytów wszystkim krajowym podmiotom gospodarczym, bez względu na skalę zatrudnienia i obrotów. Poręczenia udzielane są w trybie uproszczonym i trybie zwykłym. W trybie uproszczonym możliwe jest uzyskanie poręczenia w wysokości nie przekraczającej 50% wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu bez odsetek. Maksymalna wysokość poręczenia wynosi euro dla kredytobiorców prowadzących działalność krócej niż 2 lata i euro dla kredytobiorców prowadzących

10 BSiE 9 działalność dłużej niż dwa lata. W trybie zwykłym możliwe jest uzyskanie poręczenia w wysokości nie przekraczającej 70% wysokości wykorzystanej kwoty kredytu bez odsetek. Jednostkowe poręczenie nie może przekroczyć kwoty 1,5 mln euro. Bank kredytujący pobiera jednorazowo prowizję z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 1-2% poręczonej kwoty. Zabezpieczeniem poręczenia jest weksel in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową. 5. Pomoc państwa dla zakładów pracy chronionej Zakłady tworzące nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych oraz zakłady zatrudniające osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z różnych form finansowego wsparcia udzielanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczególną formą pomocy w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wspieranie zakładów pracy chronionej. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przedsiębiorstwa posiadające status zakładu pracy chronionej mają możliwość uzyskania z PFRON środków na: 1) dofinansowanie w wysokości 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych, pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, 2) zwrot kosztów za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w związku z koniecznością zmiany profilu produkcji, 3) jednorazową pożyczkę w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych, 4) refundację zwiększonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych (u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję lub niewidomych) w wysokości 75% najniższego wynagrodzenia. Wymienione formy wsparcia zostały zmienione ustawą z dnia 20 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw przez art. 32 (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 79) i obowiązują od 20 stycznia bieżącego roku (z wyjątkiem punktu 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku). Równocześnie w art. 32 ww. ustawy wprowadzono ust. 2, w którym stwierdza się, że Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania środków z Funduszu, w tym terminy składania oraz rozpatrywania wniosków. Ponieważ aktualnie trwają prace nad rozporządzeniem, dlatego nie ma możliwości podania szczegółów dotyczących wymienionych form wsparcia. Dla zakładów pracy chronionej, które do końca stycznia bieżącego roku złożyły wnioski o dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych, obowiązują dotychczasowe przepisy, zawarte w Uchwale nr 36/2002 Rady Nadzorczej PFRON z 28 listopada 2002 roku oraz Regulaminie przyznawania dofinansowania. Jak wynika z powyższych dokumentów, dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% oprocentowania kredytów zaciągniętych przez zakład zatrudniający nie mniej niż 16 osób niepełnosprawnych, w tym nie mniej niż 4 osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Jeśli zakład nie spełnia ww. warunków może uzyskać dofinansowanie w wysokości 30% oprocentowania kredytu. Maksymalna wysokość kredytów, do których zakład może uzyskać dofinansowanie, nie może przekroczyć sumy kwot: zł na jedną osobę niepełnosprawną o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przeliczeniu na pełny etat,

11 10 BSiE zł na jedną osobę niepełnosprawną o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w przeliczeniu na pełny etat, zł na jedną osobę niepełnosprawną lekkim stopniu niepełnosprawności, w przeliczeniu na pełny etat. Zakład korzystający z dofinansowania do oprocentowania kredytów, obowiązany jest do utrzymania stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, będącego podstawą wyliczenia wysokości kredytów objętych dofinansowaniem w okresie, na jaki zostało przyznane. Szczegółowe informacje o programach celowych realizowanych przez PFRON są dostępne na internetowej stronie Funduszu (www.pfron.org.pl). Przystąpienie do Unii Europejskiej otworzy Polsce dostęp do funduszy strukturalnych, w tym do Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Obecnie prowadzone są prace w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej nad Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Inicjatywą Wspólnotową Equal, zgodnie z którymi, począwszy od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej, zainteresowane podmioty, w oparciu o projekty, będą mogły skorzystać ze wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie to będzie miało na celu m.in. rozwój przedsiębiorczości poprzez doskonalenie umiejętności kadr oraz zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

3. Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku Ŝycia (symbol nmr)

3. Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku Ŝycia (symbol nmr) WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Informujemy uprzejmie, Ŝe Warmiński Bank Spółdzielczy współpracuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie poniŝszych linii kredytowych: L.p. Linie kredytowe

Bardziej szczegółowo

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne.

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 09-2011 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM Kinga Wargocka Ascend Consulting Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A http://www.barr.org.pl Pożyczki z RPO WL: Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania

KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania RR Z PR K01 K02 na inwestycje w rolnictwie i rybactwie na zakup ziemi (formuła de minimis)

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

3. Źródła finansowania turystyki na obszarach wiejskich

3. Źródła finansowania turystyki na obszarach wiejskich 3. Źródła finansowania turystyki na obszarach wiejskich Kapitał początkowy to pieniądze potrzebne na rozpoczęcie działalności. Mimo, że wiele pomysłów na działalność gospodarczą będzie potrzebować minimalnej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Joanna Leśniak-Merta, Dyrektor Centrum Bankowości dla Firm Oddział w Katowicach Katowice, 17 stycznia 2017 Kredyt UNIA

Bardziej szczegółowo

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj.

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj. Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Regionalny Fundusz Pożyczkowy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. . Fundusz przeznaczony jest na wspomaganie inwestycji, realizowanych na terenie województwa łódzkiego, przez mikro, małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Nowa Ruda-Słupiec, 18 maja 2012 r. Ostatnia aktualizacja 16.05.2012 r. Charakterystyka PFRON - wprowadzenie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Dostępne instrumenty wsparcia finansowego dla nowo powstałych Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Monika Szymańska, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu ączni1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Dział XII Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w ramach Branżowego programu mleczarstwa - symbol nbr15 - program branżowy

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006 Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm Lublin 24-11-2006 Geneza Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o. -Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Źródła wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej.

Źródła wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. Departament Rozwoju Wsi Warszawa, 2003.04.16 Źródła wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR spełnia znaczącą rolę w rozwoju przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Działania dla przedsiębiorców

Działania dla przedsiębiorców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania dla przedsiębiorców Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru wiele rozmaitych możliwości dofinansowania swoich inwestycji. Większość z nich myśli jednak

Bardziej szczegółowo

Program Pierwszy biznes omówienie Programu i roli Akademickich Biur Karier

Program Pierwszy biznes omówienie Programu i roli Akademickich Biur Karier P aństw o w y b a n k r o z w o j u Program Pierwszy biznes omówienie Programu i roli Akademickich Biur Karier Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 3 grudnia 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Giżycko 19 czerwca 2012 roku 1 31 lipca 1998 w Sądzie Rejonowym dla Miasta

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 1374: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW (wyciąg) z dnia 12 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PROMOCYJNY. Iwona CZAPLIKOWSKA Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Katowice

ARTYKUŁ PROMOCYJNY. Iwona CZAPLIKOWSKA Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Katowice WARSZTATY 2000 nt. Zagrożenia naturalne w górnictwie ARTYKUŁ PROMOCYJNY Mat. Symp. Warsztaty 2000 str. 67-72 Iwona CZAPLIKOWSKA Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Katowice O programie Unii

Bardziej szczegółowo

CZYSTA INWESTYCJA ROZWÓJ I EKOLOGIA. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OD 2,5%

CZYSTA INWESTYCJA ROZWÓJ I EKOLOGIA. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OD 2,5% Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OD 2,5% Fundusz pożyczkowy Od dnia 1 stycznia 2010 r. WFOŚiGW w Opolu udziela pożyczek w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Fundacja OIC Poland w Liczbach. Wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych.

Fundacja OIC Poland w Liczbach. Wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych. Fundusz Pożyczkowy Fundacja OIC Poland w Liczbach Wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: - 241 podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych. Fundacja OIC Poland w Liczbach Fundusz Pożyczkowy 222

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego.

Warunki uzyskania w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego. Warunki uzyskania w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego. 1. 1. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa udziela mikroprzedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki dla przedsiębiorczych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pożyczki dla przedsiębiorczych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. od 1 października 2012r., realizuje projekt pt. Pożyczki dla przedsiębiorczych Na realizację projektu pozyskano 20 mln PLN, które w formie mikropożyczek

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz wspierający Przedsiębiorców w województwie Kujawsko-Pomorskim

Regionalny Fundusz wspierający Przedsiębiorców w województwie Kujawsko-Pomorskim Regionalny Fundusz wspierający Przedsiębiorców w województwie Kujawsko-Pomorskim Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych powstał we wrześniu 2002 roku jako element realizacji Strategii Województwa

Bardziej szczegółowo

Fundacja OIC Poland w Liczbach. W wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych.

Fundacja OIC Poland w Liczbach. W wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych. Fundusz Pożyczkowy Fundacja OIC Poland w Liczbach W wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: - 241 podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych. Fundacja OIC Poland w Liczbach Fundusz Pożyczkowy 222

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. SPIS TREŚCI: 1. Co to jest JEREMIE? 2. JEREMIE w Polsce 3. JEREMIE w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa Bank Spółdzielczy w Człuchowie Data wpływu Numer w rejestrze WNIOSEK o udzielenie kredytu inwestycyjnego z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Informacje

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Biuro główne w Warszawie ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa tel. (022) 864 03 90, faks (022) 864 03 61 Program pożyczkowy Cel: zapewnienie środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne.

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu

Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 roku udziela wsparcia finansowego, które obejmuje m.in. spłacanie za rolników części należnych bankom odsetek

Bardziej szczegółowo

Kredyty preferencyjne i MRcsk: na jakie inwestycje?

Kredyty preferencyjne i MRcsk: na jakie inwestycje? .pl https://www..pl Kredyty preferencyjne i MRcsk: na jakie inwestycje? Autor: Elżbieta Sulima Data: 10 października 2016 Kredyty preferencyjne przez wiele lat były podstawowym instrumentem wsparcia inwestycji

Bardziej szczegółowo

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, sierpień 2006 rok 1 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stosuje ze środków krajowych pomoc na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach

Bardziej szczegółowo

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Oferta Funduszu Pożyczkowego skierowana jest do klientów głównie z województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych.

Bardziej szczegółowo

Fundacja OIC Poland w Liczbach. Wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych.

Fundacja OIC Poland w Liczbach. Wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych. Fundusz Pożyczkowy Fundacja OIC Poland w Liczbach Wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: - 241 podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych. Fundacja OIC Poland w Liczbach Fundusz Pożyczkowy 222

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski Starostwo Powiatowe w Koninie Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE 24.03.2014r. Konin Bank Gospodarstwa Krajowego Inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r.

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r. Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Warszawa, sierpień 2012 r. Współpraca w zakresie poręczeń i gwarancji BGK oraz PRFPK

Bardziej szczegółowo

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces Lubelska Fundacja Rozwoju Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces www.biznespozyczka.eu Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju działa na rynku od 2001 r. W 2013 r. udzieliliśmy przedsiębiorcom blisko

Bardziej szczegółowo

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Natalia Łaba KARR S.A. Fundusz PoŜyczkowy przez 20 lat swojej działalności jest

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

TABELA. II. RACHUNKI w USD, EUR, GBP, CHF oprocentowanie stałe Wszystkie Oddziały 1. Rachunki bieżące

TABELA. II. RACHUNKI w USD, EUR, GBP, CHF oprocentowanie stałe Wszystkie Oddziały 1. Rachunki bieżące Strona 1 z 7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 104/2015 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 01.08.2015r.

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Karlino, 9 lipca 2013 roku

Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Karlino, 9 lipca 2013 roku Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości Karlino, 9 lipca 2013 roku Program Samorządowa Polska współpraca na rzecz przedsiębiorczości Samorząd terytorialny Samorząd gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą.

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą. zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji Wsparcie dla firm nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusze pożyczkowe Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oferta dla małopolskich Przedsiębiorców. www.marr.pl

Fundusze pożyczkowe Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oferta dla małopolskich Przedsiębiorców. www.marr.pl Fundusze pożyczkowe Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oferta dla małopolskich Przedsiębiorców O Agencji Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Założona w 1993 roku w celu rewitalizacji zdegradowanych

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia

Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia Przeznaczenie kredytu, cel inwestycji Zakup lub modernizacja ( budowa, przebudowa,

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Wsparcie pozadotacyjne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe

Wsparcie pozadotacyjne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe Wsparcie pozadotacyjne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe mają na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez ułatwienie dostępu do zewnętrznego finansowania. Fundusze

Bardziej szczegółowo

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE FINANSOWE?

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE FINANSOWE? GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE FINANSOWE? Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 10-516 Olsztyn. Plac Gen. Józefa Bema 3, Tel. 089 521 12 89/79 www.wmarr.olsztyn.pl, E-mail:wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. SPIS TREŚCI: 1. Co to jest JEREMIE? 2. JEREMIE w Polsce 3. JEREMIE w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej Nie każdy niepełnosprawny jest w stanie znaleźć pracę i pracować na otwartym rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Giżycko 19 czerwca 2012 roku 1 31 lipca 1998 w Sądzie Rejonowym dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie Giżycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Kredyt preferencyjny: linia RR. Co umożliwia sfinansować?

Kredyt preferencyjny: linia RR. Co umożliwia sfinansować? .pl https://www..pl Kredyt preferencyjny: linia RR. Co umożliwia sfinansować? Autor: Elżbieta Sulima Data: 30 września 2016 Jedną z wprowadzonych w 2015 r. preferencyjnych linii kredytowych jest kredyt

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na rynku usług finansowych w województwie kujawsko-pomorskim

Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na rynku usług finansowych w województwie kujawsko-pomorskim Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na rynku usług finansowych w województwie kujawsko-pomorskim Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowychpowstał we wrześniu 2002 roku jako

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 19 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 19 grudnia 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2262. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ECDF DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ECDF DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ECDF DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Wypełnia ECDF Data wpływu Numer wniosku Uwaga: */ niepotrzebne skreślić, I. DANE WNIOSKODAWCY: NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO*:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 93/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym Oferta BGK w zakresie zabezpieczania projektów unijnych i krajowych nowy model prowadzenia działalności poręczeniowej wynikający z projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Kredyty preferencyjne na inwestycje w gospodarstwach rolnych

Kredyty preferencyjne na inwestycje w gospodarstwach rolnych Kredyty preferencyjne na inwestycje w gospodarstwach rolnych Linie kredytowe Kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania Kredyt z linii RR na inwestycje w rolnictwie może być przeznaczony: Budowa, rozbudowa,

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka O FRRR Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 marca 2013 r. Poz. 370

Warszawa, dnia 19 marca 2013 r. Poz. 370 Warszawa, dnia 19 marca 2013 r. Poz. 370 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WIELKOPOLSKA 2 Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ECDF

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WIELKOPOLSKA 2 Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ECDF WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WIELKOPOLSKA 2 Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ECDF Wypełnia ECDF Data wpływu Numer wniosku Uwaga: */ niepotrzebne skreślić, I. DANE WNIOSKODAWCY: NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO*: SIEDZIBA/ADRES

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego. www. arms-szczecin.eu

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego. www. arms-szczecin.eu Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego www. arms-szczecin.eu www.jeremie.pl 1 Kim jesteśmy? Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. to spółka miejska (Gmina Miasto Szczecin posiada

Bardziej szczegółowo

TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 17.05.2013r.

TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 17.05.2013r. Strona 1 z 6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 63/2013 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 17.05.2013r. I. RACHUNKI w PLN oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE oferta dla przedsiębiorców. BGK Szczecin, 9 kwietnia 2014 r.

Inicjatywa JEREMIE oferta dla przedsiębiorców. BGK Szczecin, 9 kwietnia 2014 r. Inicjatywa JEREMIE oferta dla przedsiębiorców BGK Szczecin, 9 kwietnia 2014 r. JEREMIE w Polsce W Polsce inicjatywa JEREMIE realizowana jest : na poziomie krajowym i regionalnym BGK realizuje JEREMIE na

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Departament Pożyczek i Poręczeń. Targi Energii; Jachranka

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Departament Pożyczek i Poręczeń. Targi Energii; Jachranka Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Departament Pożyczek i Poręczeń Fundusz pożyczkowy ARP S.A. dla MŚP na finansowanie przedsięwzięć przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej Piotr Żbikowski Targi

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START Możliwości finansowania nowych podmiotów gospodarczych Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

Bardziej szczegółowo

FINASUJEMY FIRMY W REGIONIE

FINASUJEMY FIRMY W REGIONIE FINASUJEMY FIRMY W REGIONIE Obsługa i finansowanie firm w województwie Zachodniopomorskim Fundusz powstał w 2002 roku z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Siedziba: Centrum

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo