Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy w Człuchowie Data wpływu Numer w rejestrze WNIOSEK o udzielenie kredytu inwestycyjnego z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Informacje dotyczące Wnioskodawcy / Współwnioskodawcy: Imię i nazwisko Nazwa Adres zamieszkania / siedziba: województwo powiat gmina miejscowość kod i poczta ulica, nr domu i nr mieszkania Numer telefonu kontaktowego Seria i nr dowodu osobistego data i przez kogo wydany Forma prawna, nr rejestru handlowego nr wpisu do ewidencji o działalności gospodarczej nr gospodarstwa 1 PESEL REGON NIP Nr rachunku i nazwa Banku prowadzącego rachunek Kierunek prowadzonej działalności w okresie kredytowania 2 Informacje dotyczące kredytu: Wnioskodawca Współwnioskodawca Wnioskowana kwota kredytu zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa

2 Cel kredytu 1) A zwiększenie oferty towarowej i usługowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku 2) C poprawa wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt 3) D poprawa efektywności produkcji polegająca w szczególności na zmniejszeniu kosztów wytwarzania 4) E utrzymanie lub poprawa wymagań w zakresie ochrony środowiska 5) H poprawa jakości i promocja produktów rolnych 6) K poprawa struktury agrarnej 7) O lepsze wykorzystanie zasobów pracy 8) P tworzenie bazy surowcowej upraw roślin energetycznych Przeznaczenie kredytu (nakłady) 1) 101 zakup, budowa budynków inwentarskich 2) 102 przebudowa, remont połączony z modernizacją budynków inwentarskich 3) 103 budowa budynków dla przetwórstwa produktów rolnych 4) 104 remont połączony z modernizacją budynków dla przetwórstwa produktów rolnych 5) 105 zakup, budowa, remont połączony z modernizacją innych budynków 6) 108 zakup, budowa silosów 7) 109b utwardzenie placów 8) 109c budowa przyłączy do sieci kanalizacyjnej 9) 109d budowa, modernizacja ujęć wody 10) 109e budowa, modernizacja oczyszczalni ścieków 11) 110 zakup użytków rolnych 12) 111 zakup maszyn lub urządzeń rolniczych 13) 112 zakup ciągników 14) 113 zakup kombajnów 15) 114 zakup maszyn lub urządzeń dla przetwórstwa produktów rolnych 16) 115 zakup kompletnych linii technologicznych 17) 116 zakup innych maszyn lub urządzeń 18) 117 zakup samochodów specjalistycznych 19) 118 zakup stada podstawowego 20) 120 zakup materiału nasadzeniowego roślin wieloletnich 21) 121 wdrażanie procedury systemów zarządzania jakością Określenie przedmiotu kredytowania Okres realizacji inwestycji od... do... Całkowity koszt inwestycji zł...

3 Deklarowany udział środków własnych zł... w formie: Termin postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy Proponowany termin karencji w spłacie kredytu Proponowane terminy spłaty rat Spłata odsetek Proponowane zabezpieczenie spłaty kredytu kwartalnie Oświadczam, że 4 : Korzystam z następujących kredytów / gwarancji / kart kredytowych Wnioskodawca Współwnioskodawca Jestem zobowiązany / a z tytułu poręczenia / gwarancji Posiadam zadłużenie wymagalne (przeterminowane) wobec osób trzecich Toczy się w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne Posiadam rachunek w innym Banku Nr rachunku Jestem emerytem / emerytką Ukończyłem/łam 40 rok życia Posiadam wykształcenie rolnicze wykształcenie nazwa szkoły Posiadam udokumentowany 3-letni okres pracy w gospodarstwie o kierunku zgodnym z działalnością, na którą zostanie przeznaczony kredyt Jestem rencistą / rencistką Jestem rencistą / rencistką z tytułu częściowej niezdolności do pracy, bez przeciwwskazań do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa

4 Jestem powiązany/a kapitałowo i organizacyjnie z akcjonariuszem banku, członkiem organu banku lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w banku lub z jednostką powiązaną z nimi kapitałowo i organizacyjnie. Rodzaj powiązania: Kredyt nie zostanie przeznaczony na realizację inwestycji, do których stosowana jest lub będzie pomoc ze środków publicznych w formie dotacji, pożyczek lub kredytów udzielanych przedsiębiorcom na warunkach korzystniejszych od oferowanych im na rynku, dokapitalizowania oraz zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków - na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku. Upoważniam Bank Spółdzielczy w Człuchowie do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych w niniejszym wniosku i załączonych dokumentach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie obecnie i w przyszłości przez okres 5-ciu lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania przez Bank Spółdzielczy w Człuchowie oraz Banki Spółdzielcze zrzeszone w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej, a także w zakresie pkt. 2 inne banki oraz instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów oraz ARiMR: 1. moich danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności na potrzeby dostarczania informacji o usługach oferowanych przez te podmioty, 2. moich danych osobowych oraz dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, w szczególności o wierzytelnościach, obrotach i stanach rachunków bankowych, w tym na przekazywanie tych danych i informacji: bankom i innym instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów oraz ARiMR w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych, innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów oraz ARiMR - w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzieleniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji, bankowych i poręczeń. - w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego 5. Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych osobowych zamieszczonych w zbiorze, przy czym mogę je w każdym czasie poprawić w szczególności w celu ich uaktualnienia, sprostowania, a także uzupełniać 6. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w artykule 297 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 roku Nr 88, pozycja 553), że informacje podane w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Miejscowość, data... Miejscowość, data... Podpis Wnioskodawcy. Podpis Współwnioskodawcy.

5 Oświadczenie Współmałżonka / Współmałżonki *: Ja,..., legitymujący/a się dowodem osobistym seria... nr..., wydanym przez..., dnia..., PESEL..., NIP.. Wyrażam zgodę na realizację inwestycji wymienionej we wniosku oraz na warunki kredytowania kredytem z dopłatami ARiMR do oprocentowania.... podpis osoby wyrażającej zgodę 1 wypełniają tylko producenci rolni podając numer nadany w trybie przepisów ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 2 Zgodnie z wykazem działalności w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów. 3 np: zakup gruntów rolnych o powierzchni... ha, zakup kombajnu zbożowego marki... itp 4 należy wpisać TAK lub NIE; w przypadku odpowiedzi TAK należy wpisać jakie. 5 Dotyczy osób fizycznych 6 Dotyczy osób fizycznych. *- Wypełnia się, gdy Współmałżonek / Współmałżonka nie jest Współwnioskodawcą.

Wzorcowy PLAN INWESTYCJI

Wzorcowy PLAN INWESTYCJI Załącznik nr 8 Wzorcowy PLAN INWESTYCJI dla podmiotów ubiegających się o kredyt z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nmr - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny Nazwa rejestru KRS NIP REGON Data

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów obrotowych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy: Siedziba / Adres Wnioskodawcy:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr 10 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY KRS NIP REGON. e-mail

WNIOSEK KREDYTOWY KRS NIP REGON. e-mail Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytu inwestycyjnego z premią termomodernizacyjną i remontową BGK WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ

WNIOSEK KREDYTOWY O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/39/2012 Zarządu Banku z dnia 21.11.2012r. Zmieniający Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W..

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W.. Wpisano do rejestru zgłoszeń BS pod Nr... / dnia... BANK SPÓŁDZELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZAŁ W.. WNOSEK o udzielenie kredytu: gotówkowego / odnawialnego w ROR / na zakup pojazdów / mieszkaniowego / hipotecznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/ Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/ Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE Załącznik nr 4 do Instrukcji udzielania kredytów pomostowych Unia Biznes/ Unia Super Biznes na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE BANK SPÓŁDZIELCZY W NIEMCACH Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE BANK SPÓŁDZIELCZY w TRZEBNICY Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 do Instrukcji MDM.. Bank Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Słownie:... Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU Numer Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki Wnioskuję o podwyższenie kwoty udzielonego kredytu z przeznaczeniem: KWOTA I CEL PODWYŻSZENIA: Cel mieszkaniowy Cel komercyjny Cena/

Bardziej szczegółowo

Wniosek o finansowanie działalności gospodarczej / odnowienie kredytu **

Wniosek o finansowanie działalności gospodarczej / odnowienie kredytu ** Wypełnia Bank: Data wpływu wniosku do Banku: Numer wniosku: Nazwa i adres Wnioskodawcy / Stempel Firmowy Strona WWW: REGON: PKD: NIP: Osoby upoważnione do kontaktu z Bankiem Imię i nazwisko Funkcja Telefon

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTĘ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A W ODPOWIEDNICH POLACH PROSIMY WSTAWIĆ ZNAK X. JEŚLI WE WNIOSKU SĄ PYTANIA, KTÓRE PANI / PANA NIE DOTYCZĄ, PROSIMY WPISAĆ KLAUZULĘ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW dane osoby upoważnionej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Bank Spółdzielczy w Białobrzegach Załącznik 2.1 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku Bank Spółdzielczy w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO/POśYCZKI HIPOTECZNEJ/KREDYTU GOTÓWKOWEGO*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO/POśYCZKI HIPOTECZNEJ/KREDYTU GOTÓWKOWEGO* Załącznik nr. 1 do Instrukcji udzielania kredytów i poŝyczek zabezpieczonych hipotecznie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO/POśYCZKI HIPOTECZNEJ/KREDYTU GOTÓWKOWEGO* Prosimy o czytelne wypełnianie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na zakup użytków rolnych - Symbol nkz - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Załącznik 2.1 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym - WK WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku Pieczęć z nazwą i siedzibą banku PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA/ KREDYTOBIORCA/ PORĘCZYCIEL I

WNIOSKODAWCA/ KREDYTOBIORCA/ PORĘCZYCIEL I Załącznik nr 3 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej Informacja Wnioskodawcy/ Kredytobiorcy/ Poręczyciela)* prowadzącego działalność rolniczą o prowadzonym gospodarstwie rolnym, stanie majątkowym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu ączni1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Dział XII Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w ramach Branżowego programu mleczarstwa - symbol nbr15 - program branżowy

Bardziej szczegółowo