ARTYKUŁ PROMOCYJNY. Iwona CZAPLIKOWSKA Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Katowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARTYKUŁ PROMOCYJNY. Iwona CZAPLIKOWSKA Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Katowice"

Transkrypt

1 WARSZTATY 2000 nt. Zagrożenia naturalne w górnictwie ARTYKUŁ PROMOCYJNY Mat. Symp. Warsztaty 2000 str Iwona CZAPLIKOWSKA Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Katowice O programie Unii Europejskiej PL 9811 INICJATYWA Łagodzenie społecznych i regionalnych skutków restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz hutnictwa żelaza i stali w Polsce 1. Wprowadzenie Program PL 9811 INICJATYWA, finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Phare '98, ma na celu wsparcie rządowych programów restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz hutnictwa żelaza i stali poprzez łagodzenie społecznych i regionalnych skutków wynikających z redukcji zatrudnienia w tych sektorach. Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami Memorandum Finansowego podpisanego 24 grudnia 1998 r. pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej i Komisją Europejską. Budżet programu wynosi 30 mln euro. Program administrowany jest przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki. Wyróżnić można dwa zasadnicze obszary, na które skierowane zostały środki pochodzące z Unii Europejskiej: wsparcie dla aktywnych form osłon socjalnych finansowanych ze środków budżetu państwa, w tym: - przekwalifikowujących szkoleń zawodowych dla zwalnianych pracowników górnictwa i hutnictwa, - aktywizujących osłon socjalnych dla zwalnianych pracowników obu sektorów. wsparcie tworzenia alternatywnych miejsc pracy poprzez rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W skład oferowanego instrumentarium wchodzą następujące elementy, dostosowane do różnych faz rozwoju firmy i potrzeb finansowych związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej oraz/lub zatrudnianiem nowych pracowników: - system refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz pracodawców zatrudniających byłych górników i hutników, - preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez byłych górników i hutników lub ich współmałżonków oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw planujących zatrudnienie pracowników górnictwa i hutnictwa, z którymi rozwiązano umowę o pracę, 67

2 I. CZAPLIKOWSKA - O programie Unii Europejskiej PL 9811 INICJKATYWA - system dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych małym i średnim przedsiębiorstwom planującym zatrudnienie byłych górników i hutników, - system subsydiowania kosztów usług biznesowych dla podmiotów korzystających z powyższych instrumentów. 2. Komponenty programu PL 9811 INICJATYWA skierowanego do sektora górnictwa węgla kamiennego 2.1 Przekwalifikowujące szkolenia zawodowe dla zwalnianych pracowników górnictwa węgla kamiennego Do skorzystania ze szkoleń przekwalifikowujących uprawnieni są: byli pracownicy przedsiębiorstwa górniczego korzystający z zasiłku socjalnego, skierowani na przekwalifikowujące szkolenie zawodowe przez właściwe biuro pomocy zawodowej Górniczej Agencji Pracy (BPZ GAP), pracownicy przedsiębiorstwa górniczego planowani do zwolnienia w ciągu najbliższych 6- ciu miesięcy, skierowani na przekwalifikowujące szkolenie zawodowe przez właściwe BPZ GAP za zgodą wydziału kadr przedsiębiorstwa górniczego, pracownicy przedsiębiorstwa górniczego w okresie ustawowego wypowiedzenia umowy o pracę, skierowani na przekwalifikowujące szkolenie zawodowe przez właściwe BPZ GAP za zgodą wydziału kadr przedsiębiorstwa górniczego. Wykonawca: Konsorcjum instytucji szkoleniowych, którego liderem jest firma IMC Consulting Ltd. Adres w Polsce - Katowice ul. PCK 10/5 tel. (032) , , Fundusz pożyczkowy na tworzenie nowych miejsc pracy dla byłych pracowników sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce oraz rozpoczynanie przez nich działalności gospodarczej O pożyczkę na sfinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej mogą ubiegać się: byli pracownicy przedsiębiorstwa górniczego, z którymi rozwiązano umowę o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku o pożyczkę albo ich współmałżonkowie lub podmioty, których jedynymi właścicielami są osoby wyżej wymienione, jeżeli podmioty przez nie prowadzone zostały zarejestrowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o pożyczkę. O pożyczkę w celu tworzenia nowych miejsc pracy mogą ubiegać się podmioty zatrudniające do 50 osób, które zatrudnią na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony: pozostających bez pracy byłych pracowników przedsiębiorstwa górniczego, z którymi rozwiązano umowę o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku o pożyczkę, przebywających na zasiłku socjalnym byłych pracowników przedsiębiorstwa górniczego. 68

3 WARSZTATY 2000 nt. Zagrożenia naturalne w górnictwie Wykonawcą projektu jest Konsorcjum instytucji regionalnych i lokalnych, którego liderem jest Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Szczegółowe informacje oraz wnioski można uzyskać w: 1. Agencji Inicjatyw Lokalnych S.A. w Bytomiu, tel. (032) Centrum Szkolenia i Adaptacji Zawodowej Sp. z o.o. w Bytomiu, tel. (032) , Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie tel. (032) , Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Gliwicach tel Jastrzębskiej Agencji Promocji i Rozwoju S.A. w Jastrzębiu Zdrój tel. (032) Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach, tel. (032) , Agencji Rozwoju Regionalnego Lokalnego "Agrotur" S.A. w Krupskim Młynie, tel. (032) Agencji Inicjatyw Lokalnych "Wektor" Sp. z o.o. w Mikołowie tel. (032) Rudzkiej Agencji Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. (032) , Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu tel. (032) , Agencji Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A. w Tychach, tel. (032) , Ośrodku Promocji Ziemi Wodzisławskiej Sp. z o.o. w Radlinie, tel. (032) , Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach tel. (032) , Agencji Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie, tel. (074) , , Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu, tel. (074) , , maksymalny okres udzielenia pożyczki - 4 lata, maksymalna kwota pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej zł, maksymalna kwota pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy przez przedsiębiorstwa zł na jedno tworzone miejsce pracy oraz nie więcej niż zł na jedno przedsięwzięcie, oprocentowanie: dla pożyczek z terminem spłaty do 1 roku oprocentowanie stałe - 5,5%; dla pożyczek z dłuższym terminem spłaty zmienne (1/3 zmiennej stopy redyskonta weksli), minimalny wkład własny - 25% wnioskowanej kwoty pożyczki, zabezpieczenie pożyczki -weksel własny in blanco, zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie, ubiegające się o pożyczkę przedsiębiorstwa są zobowiązane do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę deklarowanej liczby osób w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy pożyczki oraz zatrudniania tych osób w okresie nie krótszym niż dwa lata. 69

4 I. CZAPLIKOWSKA - O programie Unii Europejskiej PL 9811 INICJKATYWA 2.3 Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych na tworzenie nowych miejsc pracy dla byłych pracowników przemysłu górnictwa węgla kamiennego w Polsce. O dopłaty do oprocentowania kredytów mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zatrudniające do 250 osób w celu utworzenia nowych miejsc pracy dla: pozostających bez racy byłych pracowników przedsiębiorstwa górniczego, z którymi rozwiązano umowę o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku oraz korzystających z zasiłku socjalnego byłych pracowników górnictwa. Wykonawca: W grudniu 1999 r. Polska Fundacja MSP podpisała odpowiednie umowy z następującymi bankami: 1. Bank Pekao S.A., 2. Kredyt Bank S.A., 3. PKO BP, 4. Bank Śląski S.A., 5. Górnośląski Bank Gospodarczy S.A. Kwota dopłat - nie może przekroczyć równowartości euro w złotych polskich. Przedsiębiorca jest uprawniony do skorzystania z kwoty dopłat do oprocentowania tylko jednego kredytu, dopłata równa jest iloczynowi liczby deklarowanych nowych miejsc pracy oraz ekwiwalentu w wysokości zł na jedno utworzone nowe miejsce pracy. Bieżące oprocentowanie kredytów ustalane jest przez bank. Dopłatami mogą być objęte wyłącznie pierwsze 24 miesięczne raty odsetkowe. Zabezpieczenie kredytu określane jest przez oddział kredytujący banku. Ubiegające się o dopłatę do oprocentowania przedsiębiorstwa są zobowiązane do zatrudnienia na pełny etat, na podstawie umowy o pracę deklarowanej liczby osób w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy kredytowej oraz zatrudniania tych osób w okresie nie krótszym niż dwa lata. 2.4 Refundacja składki ZUS pracodawcom zatrudniającym byłych pracowników sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce Małe i średnie przedsiębiorstwa spoza sektora górnictwa węgla kamiennego zatrudniające byłych pracowników przedsiębiorstw górniczych, z którymi rozwiązano umowę o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy System refundacji składki ZUS na rzecz pracodawców zatrudniających do 250 osób, deklarujących zatrudnienie byłych pracowników górnictwa, refundacja odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 1999 r. (Dz.U. nr 52, poz. 538). 70

5 WARSZTATY 2000 nt. Zagrożenia naturalne w górnictwie 2.5 Współfinansowanie usług doradczych dla byłych pracowników sektora górnictwa węgla kamiennego rozpoczynających działalność gospodarczą oraz małych i średnich przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy dla byłych pracowników sektora węgla kamiennego O współfinansowanie usług doradczych mogą ubiegać się osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, które: były pracownikami przedsiębiorstwa górniczego, z którymi rozwiązano umowę o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie 18 miesięcy przed momentem ubiegania się o usługę doradczą, lub są ich współmałżonkami, były pracownikami przedsiębiorstwa górniczego i prowadzą samodzielną działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji uzyskany w okresie 12 miesięcy przed momentem ubiegania się o usługę doradczą, są współmałżonkami byłych pracowników przedsiębiorstwa górniczego z którymi rozwiązano umowę o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie 18 miesięcy przed momentem ubiegania się o usługę doradczą i prowadzą samodzielną działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji uzyskany w okresie 12 miesięcy przed momentem ubiegania się o usługę doradczą a także przedsiębiorstwa zatrudniające nie więcej niż 250 osób, które planują zatrudnienie byłych górników. Wykonawca: Konsorcjum lokalnych i regionalnych instytucji doradczych, którego liderem jest Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Instytucje zapewniające doradztwo to: 1. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach, tel. (032) , , Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie tel. (032) , Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach tel. (032) Agencja Inicjatyw Lokalnych "Wektor" sp. z o.o. w Mikołowie tel. (032) Agencja Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A. w Tychach tel. (032) , Ośrodek Promocji Ziemi Wodzisławskiej sp. z o.o. w Radlinie tel. (032) Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie tel. (074) , Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu, tel. (074) , Główny Instytut Górnictwa. Centrum Doradztwa i Usług dla MSP. w Katowicach, tel Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach tel. (032) Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR w Rudzie Śląskiej tel./fax (032) Usługi są świadczone w II etapach: pierwszym poprzedzającym skorzystanie przez beneficjenta z instrumentów finansowych, drugim obejmującym okres 10 miesięcy od momentu skorzystania przez beneficjenta z jednego z instrumentów finansowych przewidzianych w Programie. 71

6 I. CZAPLIKOWSKA - O programie Unii Europejskiej PL 9811 INICJKATYWA Pakiet dostępnych usług obejmuje: doradztwo przy uruchamianiu działalności gospodarczej, pomoc w przygotowaniu biznes planu i wniosku o pożyczkę/kredyt lub refundację kosztów ZUS, prowadzenie obsługi typu sekretariat, księgowej. Subsydiowanie usługi dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą w ramach I etapu maksymalnie 300 euro, II etapu - maksymalnie 700 euro, współfinansowanie ze środków pomocowych może objąć 90% kosztów usługi netto. Subsydiowanie usługi na jedną firmę w ramach I etapu - maksymalnie 300 euro, II etapu - maksymalnie 1000 euro, współfinansowanie ze środków pomocowych może objąć 75% kosztów obsługi netto. 72

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne

I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne Zasady udzielania pomocy finansowej w ramach Programu Phare 2003

Bardziej szczegółowo

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji 2011 Pomocna dłoń informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji Spis treści 1. Wstęp...2 1.1 O Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości...2 1.2 Kim jest przedsiębiorca?...3 1.3 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wytyczne dla Wnioskodawców Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego w ramach instrumentu Linia Pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wytyczne dla Wnioskodawców Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego w ramach instrumentu Linia Pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH,

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, PROJEKT SYSTEMOWY PARP Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY Wsparcie z Funduszu Pracy dla Bezrobotnych...2 1. Dotacje na uruchomienie własnej działalności gospodarczej...2

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 Robert Skwara WSTĘP Na początku XXI wieku młodzi ludzie stoją przed dużymi wyzwaniami. Zmieniły się priorytety i dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - dla osób planujących założenie działalności gospodarczej Katowice, 1 kwietnia 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe. Iwona Raszeja-Ossowska

Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe. Iwona Raszeja-Ossowska Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe Iwona Raszeja-Ossowska Strona1 Spis treści Wprowadzenie... 2 Dotacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Doradztwo i inwestycje... 3 Dotacje z Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Kapitał Ludzki. Pożyczka na start dla Twojej firmy. Program Operacyjny

Kapitał Ludzki. Pożyczka na start dla Twojej firmy. Program Operacyjny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pożyczka na start dla Twojej firmy w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wstęp Jedną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Amanda Bełdowska Anna Forin Wanda Powałka Korekta: Dominik Lada Pracownicy zespołów

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH Plan prezentacji Fundusze pożyczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Program Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

10. ŹRÓDŁA POMOCY DORADCZEJ I FINANSOWEJ

10. ŹRÓDŁA POMOCY DORADCZEJ I FINANSOWEJ 10. ŹRÓDŁA POMOCY DORADCZEJ I FINANSOWEJ Początkujący przedsiębiorca może liczyć na pomoc zewnętrzną przy próbie organizacji pierwszego biznesu. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości i tworzenia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013. pod redakcją EWY WILK. 1 sierpnia 2009 r.

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013. pod redakcją EWY WILK. 1 sierpnia 2009 r. 54. Uszczegółowienie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, stanowiące Załącznik do Uchwały Nr 189/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2009 r. 55. Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Osoby w wieku od piętnastu do dwudziestu czterech lat. Osoby bezrobotne przez okres ponad roku i poszukujące pracy.

Osoby w wieku od piętnastu do dwudziestu czterech lat. Osoby bezrobotne przez okres ponad roku i poszukujące pracy. Artykuł 1 - Prawo do pracy W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa do pracy, Umawiające się Strony zobowiązują się: 1. przyjąć, jako jeden z ich zasadniczych celów i obowiązków, osiągnięcie i

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE III) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE -

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE - POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE - DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - utworzenie stanowiska pracy... 3 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 239 16270 Poz. 1598 1598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

I. OFERY PRACY W KRAJU

I. OFERY PRACY W KRAJU Informacje zebrane przez Gminne Centrum Informacji w Pawłowicach według stanu na 29 wrzesień 2006r. Termin wydania kolejnego informatora 6października 2006r. Gminne Centrum Informacji Ul. Zjednoczenia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo