PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE"

Transkrypt

1 PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE 1. Podstawa prawna: art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004r. nr 256, poz.2572), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a takŝe kwalifikacji osób, którym moŝna zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz Dz. U. z 2006 r. nr 235, poz Źródła informacji: Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa szkoły dokonana przez wizytatora w ramach pracy w zespole powołanym do realizacji zadań związanych z przeglądem oraz oceną szkół i placówek pod kątem bezpieczeństwa dzieci, młodzieŝy i sprawowania nad nimi prawidłowej opieki. Analiza danych zgromadzonych w procesie diagnostycznym, ukierunkowanym na rozpoznanie obszarów zagroŝeń, zidentyfikowanie zachowań problemowych, występujących w szkole (wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań wewnętrznych i zewnętrznych). Wnioski z posiedzeń rad pedagogicznych i zespołów wychowawczych. 3. Podstawowe załoŝenia programu: Intensyfikacja pracy wszystkich podmiotów szkoły w kierunku poprawy bezpieczeństwa uczniów w szkole. Kształtowanie współpracy między wszystkimi podmiotami szkoły. Wykorzystanie pomocy organu prowadzącego, innych instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieŝy. 4. Cele programu: Cel główny: 1. Podniesienie stanu bezpieczeństwa szkoły. 2. Eliminowanie niewłaściwych zachowań, takich jak: agresja słowna, zastraszanie, bójki, uŝywanie środków psychoaktywnych, w tym papierosów. 3. Kształtowanie właściwych postaw uczniowskich opartych na koleŝeństwie, akceptacji, wzajemnym poszanowaniu. 4. Stworzenie dla uczniów moŝliwości rozwijania swoich zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych. 1

2 Cele szczegółowe: 1. Podejmowanie szybkich i trafnych działań interwencyjnych w sytuacjach zagraŝających uczniom. 2. Udzielanie pomocy uczniom pokrzywdzonym oraz objęcie wzmoŝonym nadzorem uczniów stosujących przemoc. 3. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole ukierunkowanej na identyfikowanie obszarów zagroŝeń. 4. Integrowanie środowiska szkolnego (uczniów, nauczycieli, rodziców) wokół rozwiązywania problemów wychowawczych, występujących w szkole. 5. Promowanie pozytywnych wzorców postaw i zachowań wśród uczniów i wychowanków. 6. Realizacja w szkole programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole, promującego szkołę bez zjawisk takich jak: przemoc fizyczna i psychiczna, narkotyki, lekcewaŝenie nauczycieli i obowiązków szkolnych, wagary itp. 7. Powołanie szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa, integrującego działania wszystkich podmiotów szkolnych (uczniów, nauczycieli, rodziców) oraz współpracującego ze środowiskiem zewnętrznym na rzecz poprawy bezpieczeństwa. 5. Adresaci programu: wszyscy uczniowie szkoły, nauczyciele, szkoły i jego zastępca, rodzice,. 6. Ewaluacja programu: Cel ewaluacji 1. Ocena skuteczności podejmowanych działań (przede wszystkim stopnia poprawy poziomu bezpieczeństwa w szkole). 2. Opracowanie wniosków do wdroŝenia w następnym roku szkolnym. Metody i narzędzia ewaluacji 1. Ankiety ewaluacyjne (przeprowadzenie wśród uczniów ankiet dotyczących bezpieczeństwa w szkole; ankiety dla uczniów i nauczycieli klimat szkoły). 2. Rozmowy. 3. Obserwacje. Wnioski z ewaluacji. 1. Uwzględnienie wniosków w trakcie realizacji kolejnych etapów programu. 2

3 7. Zakładane rezultaty: Zmniejszenie przypadków agresji fizycznej, słownej i psychicznej w szkole. Przestrzeganie regulaminów szkolnych przez uczniów oraz konsekwentne stosowanie procedur wychowawczych przez nauczycieli. ZaangaŜowanie uczniów w sprawy szkoły. Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli. ZaangaŜowanie rodziców w sprawy wychowawcze szkoły. Podniesienie kompetencji nauczyciela oraz pedagoga szkolnego. Przeprowadzenie szkolenia o obowiązkach nauczycieli wynikających z przepisów prawa Powołanie szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa i ustalenie zakresu czynności Treść programu rozłoŝona na działania a, nauczycieli, uczniów, rodziców Zadania przy wdraŝaniu programu poprawy bezpieczeństwa: a wychowawców nauczycieli rodziców uczniów Konsekwentne Regularne wdraŝanie Udział Przestrzeganie stosowanie ustalonych ustalonych procedur w przygotowanych dyscypliny lekcji zasad wychowawczych postępowania wobec prelekcjach zachowanie, udział w wobec wychowanków uczniów stwarzających wychowawczych lekcji, odrabianie prac zagroŝenia w szkole domowych Monitorowanie obecności nauczycieli podczas dyŝurów Nagradzanie uczniów za wzorowe postawy i szczególnie wyróŝniające zachowanie Zorganizowanie prelekcji dla rodziców z zakresu wychowania, profilaktyki Monitorowanie realizacji programu wychowawczego i programu profilaktycznego Informowanie uczniów o zasadach zachowania, obowiązujących regulaminach oraz konsekwencjach ich nieprzestrzegania Organizowanie współpracy szkoły z rodzicami w zakresie poprawy bezpieczeństwa Przypomnienie rodzicom o ich obowiązkach i odpowiedzialności za dzieci Omawianie trudnych spraw uczniów na spotkaniach klasowych Realizacja zagadnień i działań z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły WyróŜnianie uczniów za wzorowe postawy uczniowskie; typowanie do nagrody a Szybkie i kaŝdorazowe reagowanie na przejawy agresji, łamanie regulaminów, stwarzanie zagroŝenia Dyscyplina pracy własnej punktualność, niewychodzenie z lekcji, pełnienie dyŝurów Objęcie uczniów sprawiających problemy wychowawcze specjalną, indywidualną opieką Udział w spotkaniach z rodzicami Udział w zebraniach z wychowawcami; współpraca z wychowawcą Współpraca przedstawicieli Rady z em i nauczycielami Przestrzeganie zasad usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole Przyjmowanie odpowiedzialności za szkody, występki swojego dziecka Naprawianie wyrządzonych krzywd zadośćuczynienie osobie pokrzywdzonej Podejmowanie się prac na rzecz szkoły, klasy jako forma rekompensaty za wyrządzone krzywdy Aktywne uczestnictwo w imprezach organizowanych przez szkołę Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych ZaangaŜowanie w sprawy szkolne 3

4 Etapy wdroŝenia dziełań naprawczych A) Poprawa dyscypliny i kompetencji wychowawczych nauczycieli Zadania do realizacji Prawne aspekty pracy nauczycieli Upowszechnienie wiedzy na temat procedur postępowania w sytuacjach agresji, przemocy, innych patologii szkolnych (wagary, uŝywki) Rozwój kompetencji wychowawczych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Formy realizacji zadań (procedury osiągania celów) Szkolenia z zakresu prawa oświatowego, odpowiedzialności prawnej nauczycieli Szkolenia rady pedagogicznej, wymiana doświadczeń w ramach WDN WdroŜenie ustalonych procedur reagowania nauczycieli w sytuacjach trudnych wychowawczo Powołanie szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa Zadania klasowego szkolenie w ramach WDN, wymiana wiedzy i doświadczeń pedagogicznych nauczycieli Przewidywane efekty działań Nauczyciele nie opuszczają dyŝurów Jednolite, spójne reagowanie kaŝdego nauczyciela na sytuacje szkolne Osoby odpowiedzialne Termin realizacji wrzesień październik Stosowanie procedur przez nauczycieli; poprawa zachowania uczniów cały rok Koordynowanie działań cały rok dotyczących bezpieczeństwa Skuteczna praca klasowego wice Pozyskanie rodziców do skutecznej współpracy na rzecz wzmocnienia pozytywnych postaw uczniowskich Prelekcje dotyczące problemów wychowawczych w szkole i klasie ZaangaŜowanie rodziców w sprawy wychowawcze B) Poprawa relacji między uczniami poprzez niwelowanie przejawów przemocy fizycznej i psychicznej Zadania do realizacji Upowszechnianie wiedzy na temat praw i obowiązków ucznia Promowanie pozytywnych wzorców i zachowań wśród uczniów Formy realizacji zadań (procedury osiągania celów) Pogadanki w ramach lekcji wychowawczych i wos Szkolny savoir-vivre pogadanki, gazetka Nagradzanie uczniów za wzorowe postawy uczniowskie Przewidywane efekty działań Poprawa dyscypliny wśród uczniów Dobre relacje z dorosłymi i kolegami Zmniejszenie konfliktów i agresji Osoby odpowiedzialne Wychowawcy, nauczyciele wos Samorząd Uczniowski Termin realizacji przez cały rok i na zakończenie roku szkolnego 5

5 Integracja zespołów klasowych Objęcie wzmoŝonym nadzorem i opieką wychowawczą uczniów sprawców przemocy, agresji i innych zachowań patologicznych Solidne i szybkie rozliczanie uczniów z niewłaściwych form zachowania przez wychowawców i nauczycieli Zobowiązania klasowe na Tydzień Dobrych Uczynków, Tydzień Kultury Języka Organizacja zajęć integracyjnych, wyjazdów, biwaków, imprez klasowych angaŝujących całą klasę Samopomoc koleŝeńska w nauce wraŝliwość na potrzeby innych Stosowanie programu indywidualnej opieki wychowawczej nauczyciela dla ucznia sprawiającego problemy wychowawcze Reagowanie nauczycieli na kaŝdy przejaw niewłaściwego zachowania ucznia wpisywanie uwag, stosowanie konsekwencji Poprawa kultury bycia i słowa Poprawa relacji uczniowskich w zespole klasowym Poprawa wyników w nauce i więzi między uczniami Zdecydowana poprawa zachowania ucznia Zmniejszenie zachowań agresywnych i niesubordynacji na przerwach katecheci wice nauczyciele Marzec kwiecień - czerwiec cały semestr Monitorowanie uczniów sprawiających problemy wychowawcze Wszystkie zdarzenia typu: pobicie, wymuszenie, kradzieŝ, wandalizm zgłaszane są do dyrekcji, pedagoga Śledzenie postępów ucznia w zachowaniu i oddziaływań wychowawczych nauczycieli Eliminowanie zachowań agresywnych; konsekwencje wobec sprawców nauczyciele, pracownicy szkoły C) Profilaktyka zagroŝeń Zadania do realizacji Dostępność szkoły dla uczniów w czasie pozalekcyjnym Formy realizacji zadań (procedury osiągania celów) Udział uczniów w róŝnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, zagospodarowanie czasu wolnego Rozpoznanie potrzeb uczniów i ich rodziców w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych Rozwijanie i zainteresowań uczniowskich praca z uczniem uzdolnionym Pomoc uczniom z trudnościami w nauce zespoły wyrównawcze, konsultacje przedmiotowe Przewidywane efekty Osoby działań odpowiedzialne Postrzeganie szkoły jako miejsca atrakcyjnego spędzania nauczyciele czasu Dostosowanie zajęć do potrzeb, dyrekcja zainteresowań uczniów Sukcesy uczniów w konkursach nauczyciele przedmiotów Poprawa wyników w nauce, zachowaniu nauczyciele przedmiotu Termin realizacji 6

6 Edukacja prawna uczniów Wychowanie do praworządności i odpowiedzialności AngaŜowanie uczniów w Ŝycie i sprawy szkoły Sportowe zajęcia pozalekcyjne treningi, współzawodnictwo sportowe klas Prelekcje na temat odpowiedzialności prawnej młodocianych i nieletnich z policją Wprowadzenie dyŝurów uczniów, którzy będą wspomagać nauczycieli dyŝurujących Ograniczenie wypuszczania uczniów w trakcie lekcji, szczególnie uczniów stwarzających problemy Sprawdzanie przez kaŝdego nauczyciela po zakończonej lekcji stanu pracowni Udział uczniów w wykonywanych pracach porządkowych w szkole, dyŝurach Stosowanie zasady fair play w sporcie i w szkole na lekcji Wzrost świadomości prawnej, zmniejszenie przejawów łamania prawa szkolnego Zmniejszenie niewłaściwych zachowań na przerwach Poprawa dyscypliny uczniowskiej Zmniejszenie zniszczeń powodowanych przez uczniów Wzrost odpowiedzialności za szkołę, identyfikacja ze szkołą nauczyciele wf pedagog wice nauczyciel nauczyciele cały rok Ścisła współpraca z rodzicami uczniów Prelekcje dla rodziców dotyczące problemów wychowawczych - pedagogizacja rodziców Zebrania ogólne dla rodziców z wychowawcą Spotkania indywidualne z nauczycielami, konsultacje dla rodziców Poprawa współpracy z rodzicami BieŜąca informacja o Ŝyciu szkoły i klasy BieŜąca informacja o postępach i zachowaniu dziecka wychowawca kwiecień kwiecień maj Prace nad wprowadzeniem jednolitego stroju uczniowskiego Bezpieczeństwo na terenie szkoły i poza nią Konsultacja z rodzicami i uczniami fasonu i kolorystyki stroju Pogadanki na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drogach Strój determinuje zachowanie ucznia i identyfikację ze szkołą Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez uczniów policjant kwiecień - maj Wrzesień - październik Szkolenie uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych lekarz pielęgniarka listopad 7

7 8. Akceptacja programu przez organ prowadzący Uwagi do programu: pieczęć organu prowadzącego szkołę podpis i pieczęć Burmistrza 9. Monitorowanie programu 1. Zapoznanie z programem naprawczym wszystkich nauczycieli i rodziców. 2. Zaplanowanie efektywnych działań i ustalenie osób odpowiedzialnych za wdroŝenie poszczególnych zadań. 3. BieŜący nadzór nad wdroŝeniem programu przez a i szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa. 4. Hospitacja lekcji przedmiotowych, lekcji wychowawczych i zajęć pozalekcyjnych karty hospitacji. 5. Sprawozdania wychowawców z prowadzonych działań wychowawczych i profilaktycznych. 6. Sprawozdanie koordynatora ds. bezpieczeństwa z realizacji programu. 7. Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego a gimnazjum. Program naprawczy opracował zespół w składzie: Jolanta Jędrzejewska Alicja Kwapisz Andrzej Kwapisz Jolanta Gutwin Alina Nalewaj Edyta Wesołowska 8

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu PROGRAM PROFILAKTYKI NR 5/P/2014/2015 DLA KLAS I, II i III rok szkolny 2014/2015 Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia Program Profilaktyki w Gimnazjum Nr 1 dostosowany jest do potrzeb

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo