Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015"

Transkrypt

1 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1

2 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie metod nauczania Udział nauczycieli w szkoleniach dotyczących metod uczenia. Przeprowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej dotyczącej metod nauczania. Zwiększenie liczby obserwacji mających na celu wsparcie nauczycieli w stosowaniu nowoczesnych metod pracy. Praca nauczycieli w zespołach uczących w tej samej klasie: doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Wychowawcy klas Październik 2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez ciekawe i różnorodne zajęcia pozalekcyjne Opracowanie oferty zajęć pozalekcyjnych uwzględniającej potrzeby uczniów i oczekiwania rodziców. Realizacja innowacji pedagogicznych. Liderzy innowacji Wrzesień Prezentacja umiejętności artystycznych oraz innych umiejętności uczniów podczas imprez szkolnych i środowiskowych. Nagradzanie i promowanie uczniów Prowadzący kół artystycznych 2

3 osiągających szczególnie wysokie wyniki w nauce oraz w innych dziedzinach życia szkolnego. 3. Podniesienie jakości kształcenia z wykorzystaniem wyników egzaminów zewnętrznych Systematyczne przeprowadzanie analiz wyników kształcenia uczniów poprzez: a) przeprowadzanie analiz sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych z ocenami rocznymi lub semestralnymi, Wicedyrektor i liderzy zespołów przedmiotowych Wrzesień, luty b) ewaluacja wyników konkursów przedmiotowych oraz integrujących wiedzę uczniów, Wicedyrektor Luty, czerwiec c) podjęcie działań zmierzających do podniesienia wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego na podstawie wniosków z raportu ewaluacyjnego, Organizacja zajęć pozalekcyjnych uwzględniających zainteresowania uczniów (w miarę możliwości organizacyjnych szkoły) 4. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Organizacja zajęć lekcyjnych uwzględniająca wiek i możliwości dziecka. Organizacja pomocy dla uczniów wykazujących problemy z aklimatyzacją oraz problemy emocjonalne i edukacyjne. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Pedagog 3

4 Stała i ścisła współpraca z rodzicami. Organizacja ciekawych zajęć pozalekcyjnych integrująca uczniów i rozwijająca ich zdolności oraz korygująca braki (innowacja pedagogiczna). 5. Profilaktyka agresji i przemocy Budowanie i umacnianie postawy szacunku i bezpieczeństwa własnego i innych. Odpowiedzialność za siebie i innych. Przygotowanie do samodzielnego i niezależnego myślenia. Pokazanie zasad bezpieczeństwa na każdym etapie życia i w każdej dziedzinie (komputer, zabawa, praca itp.). Wychowawcy klas 1-3 Wychowawcy świetlicy i liderzy innowacji Wychowawcy Pedagodzy i wychowawcy Pedagodzy i wychowawcy Pedagodzy i wychowawcy 6. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych Udział uczniów niepełnosprawnych w życiu szkoły (koła zainteresowań, imprezy szkolne, konkursy, zawody). Prezentacja osiągnięć uczniów niepełnosprawnych na równi z osiągnięciami uczniów zdrowych. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych oraz właściwe funkcjonowanie uczniów w klasach. Wychowawcy klas integracyjnych 4

5 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 1. Wzmocnienie roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły Zapoznanie rodziców z głównymi założeniami dydaktyczno wychowawczymi szkoły. Przedstawienie kalendarza roku szkolnego 2014/15, planu pracy szkoły. Wychowawcy klas Wrzesień Konsultacje przedmiotowe dla uczniów i rodziców. Współpraca z rodzicami podczas planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz w pracach na rzecz szkoły ( zakup nagród, pomocy dydaktycznych itp.)., wychowawcy Co dwa miesiące i w razie potrzeb Współpraca z rodzicami podczas organizacji imprez szkolnych (Dzień Patrona, festyn, Dzień Latawca)., wychowawcy Spotkania integracyjne z rodzicami., wychowawcy 5

6 WYCHOWANIE I OPIEKA 1. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach. Realizacja zadań programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły. Wychowawcy, pedagodzy Dbałość wszystkich pracowników szkoły o poprawę kultury osobistej uczniów. Wszyscy Konsekwentne reagowanie na wszelkie przejawy wandalizmu. Wszyscy Badanie uczniów pod kątem problemów emocjonalnych i wychowawczych analiza opinii i orzeczeń z poradni psychologicznopedagogicznych. Pedagodzy Stała współpraca z policją, sądem rodzinnym, kuratorami. Pedagodzy Konsekwentne stosowanie wypracowanego systemu kar i nagród., pedagodzy, wychowawcy 1. Przekazywanie wiedzy oraz promowanie postaw i zachowań prozdrowotnych. Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć integracji sensorycznej dla uczniów. Nauczyciele kierunkowi Udział w akcjach Szklanka mleka i Owoce w szkole - promowanie zdrowego stylu odżywiania się. Wychowawcy klas 1-3 i wychowawca świetlicy Podjęcie działań zmierzających do Pedagodzy i liderzy innowacji 6

7 przeciwdziałania otyłości wśród dzieci (innowacja pedagogiczna). Realizacja programów profilaktycznych. Wychowawcy i pedagodzy 1. Udział uczniów w realizacji zadań szkoły. Wdrażanie do samorządności. Aktywna praca uczniów w samorządzie szkolnym i samorządach klasowych. Przepływ informacji poprzez: - aktualizację danych zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej i tablicy Samorządu Uczniowskiego oraz gazetek szkolnych, publikacje w lokalnych środkach przekazu. Opiekun samorządu szkolnego, wychowawcy Opiekun samorządu szkolnego, wychowawcy, wicedyrektor Rozwijanie samorządności i przedsiębiorczości poprzez udział w akcjach organizowanych przez szkołę i gminę. Opiekun samorządu szkolnego, wychowawcy, dyrektor 2. Kształcenie odpowiedzialności za wizerunek szkoły w tym wygląd sal lekcyjnych, korytarzy i otoczenia szkoły. Dbałość o wygląd sal lekcyjnych, korytarzy, otoczenia szkoły oraz higienę pracy; 3. Integracja społeczności szkolnej. Włączenie uczniów niepełnosprawnych Imprezy integrujące wszystkich uczniów szkoły i ich rodziców (Dzień Latawca, Dzień Patronów, festyn)., wicedyrektor, lider innowacji Dyskoteki i inne imprezy integrujące uczniów. Wychowawcy klas Prezentowanie osiągnięć uczniów na 7

8 korytarzach i podczas zebrań z rodzicami. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Opieka nad uczniami po zajęciach lekcyjnych (odrabiane lekcji, zajęcia ruchowe w świetlicy i na powietrzu). Udział w projekcie Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi. Wychowawcy świetlic Wychowawcy świetlic BAZA SZKOŁY 1. Systematyczne doposażenie pracowni lekcyjnych w pomoce dydaktyczne. Wzbogacanie bazy szkoły Uzupełnianie zbioru bibliotecznego. Nauczyciel biblioteki, dyrektor 2. Uzupełnienie sprzętu sportowego. Nauczyciel wychowania fizycznego, dyrektor Uzupełnianie mebli szkolnych. Czerwiec ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 1. Organizacja procesu dydaktycznego Posiedzenia Rady Pedagogicznej. Realizacja zadań ujętych w planach pracy zespołów przedmiotowych. Liderzy zespołów nauczycielskich Udział nauczycieli w szkoleniach Rady Pedagogicznej. 8

9 Powołanie zespołów nauczycielskich. Dostosowywanie wymagań do indywidualnych potrzeb psychologiczno edukacyjnych uczniów zgodnie z zaleceniami PPP zawartymi w opiniach i orzeczeniach. Monitorowanie realizacji podstawy programowej. 2. Obieg informacji Aktualizacja strony internetowej szkoły. Kontakty między pracownikami poprzez dziennik librus. Wicedyrektor Wrzesień PROMOCJA SZKOŁY I WSPÓŁPRACA W ŚRODOWISKU LOKALNYM 1. Promocja szkoły Prezentowanie działań i sukcesów szkoły podczas kontaktów z rodzicami. Przystąpienie i realizacja programów zewnętrznych. Współpraca z lokalnymi mediami promującymi pracę szkoły. Wychowawcy klas, dyrektor Wrzesień i marzec 9

10 B E Z P I E C Z E Ń S T W O I H I G I E N A P R A C Y 1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów Przestrzeganie obowiązujących regulaminów. Rzetelne pełnienie dyżurów nauczycielskich. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji. Koordynator ds. bezpieczeństwa Październik Bieżąca kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny placówki. Załączniki do planu pracy szkoły: Kalendarz roku szkolnego 2014/2015; Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu r. Zaopiniowano pozytywnie przez Radę Rodziców w dniu r. 10

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE 1. Podstawa prawna: art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004r. nr 256, poz.2572),

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA Podstawa prawna - art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (j t. Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572) - Rozporządzenie MEN z dnia 15.12.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach WSTĘP Podstawą konstruowania niniejszego programu jest analiza wyników sprawdzianu dla klas szóstych w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo