PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA"

Transkrypt

1 PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA Podstawa prawna - art. 34 ust. 2 ustawy z dnia r. o systemie oświaty (j t. Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572) - Rozporządzenie MEN z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz Dz. U z 2006 r. nr 235, poz Założenia programu Program został opracowany jako uzupełnienie treści obowiązującego Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki. Jest odpowiedzią na niepokojące zjawiska, które zostały zaobserwowane podczas przeglądu szkoły w zakresie bezpieczeństwa młodzieży i sprawowania nad nią kontroli. Program ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą obawy i sprzeciw społeczności szkolnej oraz zintensyfikować pracę wszystkich podmiotów szkoły w kierunku poprawy bezpieczeństwa uczniów w szkole, powinien być realizowany przez wszystkich pracowników szkoły na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, przerwach, wycieczkach. Za prawidłową realizację programu odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. Cel główny - podniesienie stanu bezpieczeństwa szkoły - poprawa relacji między uczniami poprzez niwelowanie przejawów przemocy fizycznej i psychicznej - profilaktyka zagrożeń - kształcenie umiejętności bezpiecznych zachowań, radzenia sobie w sytuacjach trudnych - intensyfikacja jednolitych oddziaływań wychowawczych Cele szczegółowe - podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia pozytywnych postaw ucznia - promowanie pozytywnych wzorców postaw i zachowań wśród uczniów - podejmowanie szybkich i trafnych działań interwencyjnych w sytuacjach zagrażających uczniom - udzielanie pomocy uczniom pokrzywdzonym oraz objęcie wzmożoną opieką wychowawczą i nadzorem uczniów sprawców przemocy - stały monitoring sytuacji wychowawczej w szkole ukierunkowany na identyfikowanie obszarów zagrożeń - integrowanie środowiska szkolnego (uczniów, nauczycieli, rodziców) wokół rozwiązywania problemów wychowawczych występujących w szkole - reagowanie na wszystkie przejawy naruszenia przez uczniów zasad zachowania (zachowania ryzykowne), dyscypliny szkolnej - kontynuacja działań promujących szkołę bez zjawisk takich jak: przemoc fizyczna i psychiczna, używki, wagary Zakładane rezultaty - zmniejszenie przypadków agresji - wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych - dobre samopoznanie i wzajemne poznanie się społeczności szkolnej, a tym samym poprawa klimatu wychowawczego - zaangażowanie uczniów i rodziców w sprawy szkoły

2 - poprawa komunikacji i współpracy wychowawczej nauczycieli - konsekwentne przestrzeganie wewnątrzszkolnych regulaminów przez całą społeczność szkolną poprawa relacji między uczniami poprzez niwelowanie przejawów przemocy fizycznej i psychicznej podejmowanie szybkich i trafnych działań wg potrzeb interwencyjnych w sytuacjach zagrażających uczniom - rzetelne prowadzenie dyżurów - bieżące informowanie na temat zachowania poszczególnych uczniów (rozmowa, uwaga) - natychmiastowe reagowanie na przejawy negatywnych zachowań stosownie do sytuacji udzielanie pomocy uczniom pokrzywdzonym oraz objęcie wzmożoną opieką wychowawczą i nadzorem uczniów sprawców przemocy - rozmowy wychowawcze - indywidualna opieka wychowawcza, w tym współdziałanie z odpowiednimi specjalistami, instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży reagowanie na wszystkie przejawy naruszenia przez uczniów zasad zachowania (zachowania ryzykowne), dyscypliny szkolnej - wpisywanie uwag - wyciąganie konsekwencji, rozliczanie uczniów z niewłaściwych form zachowania - rozmowy wychowawcze i dyscyplinujące pielęgniarka szkolna wg potrzeb profilaktyka zagrożeń kształcenie umiejętności bezpiecznych zachowań, radzenia sobie w sytuacjach trudnych współpraca z rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów - prelekcje dla rodziców dotyczące problemów wychowawczych - spotkania indywidualne, konsultacje dla rodziców - zebrania ogólne dla rodziców z wychowawcą - konstruktywna współpraca z Radą Rodziców edukacja prawna uczniów - prelekcje na temat odpowiedzialności prawnej - upowszechnienie wiedzy na temat praw i obowiązków

3 ucznia - stworzenie kącika informacji Moje prawa i obowiązki, odpowiedzialność prawna wychowanie do praworządności i odpowiedzialności - dyżury uczniowskie wspomagające nauczycieli dyżurujących - udział uczniów w wykonywanych pracach porządkowych w szkole - wdrażanie do dbałości o pomieszczenia szkolne, konkurs na piękną klasopracownię - współorganizowanie przez uczniów imprez na terenie szkoły prowadzenie zajęć profilaktycznych, psychoedukacyjnych z zakresu zapobiegania pojawianiu się zachowań ryzykownych, w tym agresji - realizacja programu Stop agresji w naszej szkole - kontynuacja spotkań dotyczących problematyki uzależnień, dbania o własne zdrowie, agresji z prelegentami, specjalistami w danych dziedzinach dostępność szkoły dla uczniów w czasie pozalekcyjnym - rozpoznawanie potrzeb uczniów i ich rodziców w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych - udział uczniów w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, w tym sportowych - rozwijanie zainteresowań uczniów - pomoc uczniom z trudnościami w nauce przez organizowanie zajęć wyrównawczych, konsultacji przedmiotowych rozpoznanie środowiska, stosunków panujących w zespołach klasowych - przeprowadzenie badań socjometrycznych - obserwacja - ankiety dotyczące życia w klasie, klimatu integracja zespołów klasowych - prowadzenie zajęć integrujących, wpływających na poprawę klimatu wewnątrz klasy - organizowanie imprez klasowych angażujących całą klasę - uwrażliwianie na potrzeby innych poprzez organizację pomocy koleżeńskiej np. w nauce opiekun SU prowadzący zajęcia zespoły wychowawcze wrzesień podniesienie stanu bezpieczeństwa szkoły upowszechnienie wiedzy na temat procedur postępowania w sytuacjach agresji, przemocy, wagarów, innych patologii szkolnych dyrektor wrzesień

4 - szkolenia RP, w ramach zespołów - prelekcje dla wszystkich podmiotów stały monitoring sytuacji wychowawczej w szkole ukierunkowany na identyfikowanie obszarów zagrożeń - ankiety - obserwacja - czuwanie nad postępami ucznia w zachowaniu - śledzenie postępów oddziaływań wychowawczych rozwój kompetencji wychowawczych nauczycieli - wymiana wiedzy i doświadczeń - praca w zespołach wychowawczych i przedmiotowych - szkolenia eliminowanie opuszczania przez uczniów szkoły w czasie zajęć lekcyjnych oraz przebywania na terenie szkoły osób postronnych - zamykanie drzwi wejściowych podczas zajęć lekcyjnych - dyżury nauczycieli przy drzwiach wejściowych podczas przerw - dyżury pracowników obsługi zgodnie z harmonogramem dyżurujący pracownicy obsługi intensyfikacja jednolitych oddziaływań wychowawczych podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia pozytywnych postaw ucznia - prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych - realizacja projektu Trzy Koła - realizacja programu Stop agresji w naszej szkole - indywidualna opieka wychowawcza - kontynuacja działań przeciwdziałających absencji promowanie pozytywnych wzorców postaw i zachowań wśród uczniów - nagradzanie uczniów za wzorowe postawy uczniowskie integrowanie środowiska szkolnego (uczniów, nauczycieli, rodziców) wokół rozwiązywania problemów wychowawczych występujących w szkole - stały kontakt z rodzicami/ opiekunami prawnymi - pedagogizacja rodziców/ prawnych opiekunów, prelekcje dotyczące problemów wychowawczych - systematyczne informowanie rodziców/ opiekunów prawnych o życiu szkoły - bieżąca wymiana spostrzeżeń z obserwacji zachowań uczniów dyrektor

5 - rozwiązywanie problemów z udziałem uczniów i ich rodziców/ opiekunów prawnych współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży - konsultacje indywidualne i zespołowe ze specjalistami w sytuacjach tego wymagających - organizowanie prelekcji tematycznych we współpracy z odpowiednimi specjalistami - wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych, (zgodnie z obowiązującymi procedurami) zmierzających do poprawy sytuacji, konkretnych zachowań

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznym być i zdrowo żyć

Bezpiecznym być i zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNA SZKOŁA 2014/2015 Bezpiecznym być i zdrowo żyć I Założenia programu Profilaktyka szkolna jest to proces wspomagania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach WSTĘP Podstawą konstruowania niniejszego programu jest analiza wyników sprawdzianu dla klas szóstych w

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia W związku z prowadzoną w Kuratorium Oświaty w Opolu analizą

Bardziej szczegółowo

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu PROGRAM PROFILAKTYKI NR 5/P/2014/2015 DLA KLAS I, II i III rok szkolny 2014/2015 Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia Program Profilaktyki w Gimnazjum Nr 1 dostosowany jest do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J.

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J. Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Szkolny Program Wychowawczy 1 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY I. Podstawowe założenia programu Szkoła w swoich działaniach wychowawczych i opiekuńczych kieruje

Bardziej szczegółowo