Regulamin utworzenia, administrowania i utrzymania konta w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin utworzenia, administrowania i utrzymania konta w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin utworzenia, administrowania i utrzymania konta w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki utworzenia, administrowania i utrzymania konta w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, znajdującej się pod adresem zwanej dalej Krajową Bazą. 2. Regulamin określa także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Podmiotu obowiązanego do wprowadzenia Raportu Rocznego do Krajowej Bazy oraz Użytkownika Krajowej Bazy, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora Krajowej Bazy oraz Krajowego Ośrodka. 3. Podmiot obowiązany do wprowadzenia Raportu Rocznego do Krajowej Bazy oraz Użytkownik z chwilą rejestracji obowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu i mogą podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. 2 Definicje 1. Administrator Krajowej Bazy Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, działający w strukturze Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, który prowadzi Krajową bazę. 2. Dni robocze wszystkie dni oprócz sobót, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy ustalonych decyzją Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska we wszystkich jednostkach organizacyjnych Instytutu Ochrony Środowiska. 3. Formularz Rejestracyjny formularz dostępny na Stronie Internetowej Krajowej Bazy, który umożliwia Podmiotowi przekazanie Krajowemu Ośrodkowi danych (w tym danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101. poz. 926, z późn. zm.)) niezbędnych do wygenerowania Wniosku. 4. Formularz Aktualizacyjny formularz dostępny na Stronie Internetowej Krajowej Bazy, który umożliwia Podmiotowi przekazanie Krajowemu Ośrodkowi informacji o zmianie danych podanych we Wniosku (w tym danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101. poz. 926, z późn. zm.)) niezbędnych do wygenerowania Wniosku Aktualizacyjnego. 5. Formularz Zamknięcia Konta w Krajowej Bazie formularz dostępny na Stronie Internetowej Krajowej Bazy, który umożliwia Podmiotowi przekazanie Krajowemu Ośrodkowi danych (w tym danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101. poz. 926, z późn. zm.)) niezbędnych do wygenerowania Wniosku Zamknięcia Konta w Krajowej Bazie. 6. Hasło ciąg znaków przyporządkowany do identyfikatora Użytkownika, umożliwiający logowanie do konta w Krajowej Bazie. Pierwsze Hasło składa się z 10 znaków i jest wygenerowane przez Administratora Krajowej bazy. Po udanym logowaniu Użytkownik może zmienić nadane Hasło. Nowe Hasło powinno spełniać następujące warunki: a) składać się z 6 do 30 znaków; 1

2 b) zawierać wyłącznie cyfry, małe lub wielkie litery. 7. Instrukcja instrukcja dotycząca wypełniania wniosku o utworzenie Konta w Krajowej Bazie, wniosku o aktualizację danych oraz wniosku o zamknięcie Konta w Krajowej Bazie, dostępna na Stronie Internetowej Krajowej Bazy. 8. Konto w Krajowej Bazie konto założone przez Administratora Krajowej Bazy dla Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza Raport Roczny do Krajowej Bazy. 9. Krajowa Baza Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 Ustawy, stanowiąca system informatyczny, zawierający zabezpieczoną bazę danych, który umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie informacji wskazanych w art. 6 ust. 2 Ustawy. 10. Krajowy Ośrodek Instytut Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, któremu powierzono wykonywanie zadań Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy. 11. Login ośmiocyfrowy indywidualny identyfikator Użytkownika otrzymany od Administratora Krajowej Bazy za pomocą wiadomości na adres poczty elektronicznej podany we Wniosku, którym Użytkownik posługuje się korzystając z Konta w Krajowej Bazie. 12. Podmiot Podmiot korzystający ze środowiska w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), obowiązany na mocy ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji do sporządzenia i wprowadzenia do Krajowej bazy raportu rocznego w terminie określonym w ww. ustawie. 13. Raport Roczny raport, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy. 14. Regulamin Regulamin utworzenia, administrowania i utrzymania konta w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. 15. Strona Internetowa Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oznacza witrynę internetową dostępną pod adresem lub którąkolwiek ze stron dostępną w domenie internetowej kobize.pl. 16. Strona Internetowa Krajowej Bazy oznacza stronę internetową dostępną pod adresem: Ustawa ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.). 18. Użytkownik osoba upoważniona (upoważniony przedstawiciel) przez Podmiot do zarządzania Kontem w Krajowej Bazie w jego imieniu, w tym do wprowadzenia Raportu Rocznego do Krajowej Bazy, wskazana przez Podmiot we Wniosku. 19. Wniosek wniosek o utworzenie Konta w Krajowej Bazie wygenerowany jako dokument w formacie PDF na podstawie danych wprowadzonych do Formularza Rejestracyjnego, niezbędnych do zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Konta w Krajowej Bazie. 20. Wniosek Aktualizacyjny wniosek wygenerowany jako dokument w formacie PDF na podstawie danych wprowadzonych do Formularza Aktualizacyjnego, niezbędnych do dokonania aktualizacji danych podanych we Wniosku. 21. Wniosek Zamknięcia Konta w Krajowej Bazie wniosek wygenerowany jako dokument w formacie PDF na podstawie danych wprowadzonych do Formularza Zamknięcia Konta w Krajowej Bazie, niezbędnych do zamknięcia Konta w Krajowej Bazie. 2

3 22. Zakład zakład w rozumieniu art. 3 pkt 48 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). 3 Poufność i ochrona informacji oraz danych osobowych zawartych w Krajowej Bazie 1. W odniesieniu do wszystkich informacji zawartych w Krajowej Bazie, w tym dotyczących Podmiotów oraz Użytkowników zapewnia się poufność w odniesieniu do wszystkich innych zastosowań, niż realizacja postanowień Ustawy oraz Regulaminu. 2. Informacje zawarte w Krajowej Bazie nie mogą być wykorzystywane i przetwarzane bez uprzedniej stosownej zgody Podmiotu i Użytkownika w innym celu, niż administrowanie i utrzymanie Krajowej Bazy przez Krajowy Ośrodek, zgodnie z postanowieniami Ustawy. 3. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w Krajowej Bazie nie narusza zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101. poz. 926, z późn. zm.). 4 Utworzenie Konta w Krajowej Bazie 1. W celu utworzenia i uzyskania dostępu do Konta w Krajowej Bazie, Podmiot powinien wypełnić Formularz Rejestracyjny znajdujący się na Stronie Internetowej Krajowej Bazy i przesłać wypełniony Formularz Rejestracyjny drogą elektroniczną do Administratora Krajowej Bazy poprzez aktywację pola zarejestruj znajdującego się w Formularzu Rejestracyjnym, a następnie złożyć Wniosek w formie pisemnej do Krajowego Ośrodka. 2. Podmiot powinien wypełnić Formularz Rejestracyjny odrębnie dla każdego posiadanego Zakładu i dostarczyć zgodnie z ust Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w oparciu o następujące zasady: 1) Podmiot wypełnia Formularz Rejestracyjny zgodnie z Instrukcją; 2) Podmiot wypełnia wszystkie pola Formularza Rejestracyjnego wskazane przez Krajowy Ośrodek jako obowiązkowe; 3) dane wpisane do Formularza Rejestracyjnego dotyczą wyłącznie Podmiotu, który wypełnia Formularz Rejestracyjny oraz wskazanych przez niego Użytkowników; 4) osoba fizyczna wprowadzająca, w imieniu Podmiotu, dane do Formularza Rejestracyjnego podaje w Formularzu Rejestracyjnym swoje imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej; 5) Podmiot ponosi odpowiedzialność za zgodność wprowadzonych danych z prawdą. 4. Po przesłaniu drogą elektroniczną Formularza Rejestracyjnego Podmiot otrzyma na adres poczty elektronicznej osoby fizycznej, o której mowa w ust. 3 pkt 4, adres strony internetowej służący do rozpoczęcia procesu aktywacji Wniosku, a następnie sam Wniosek. 5. Podmiot powinien złożyć Wniosek do Krajowego Ośrodka w formie pisemnej na adres: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, ul. Chmielna 132/134, Warszawa, z dopiskiem Krajowa Baza. 6. Do Wniosku należy dołączyć oryginały albo kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem następujących dokumentów: 1) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, nie starszego niż 3 miesiące (w przypadku spółek prawa handlowego); 3

4 2) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą); 3) umowy spółki cywilnej w celu weryfikacji prawidłowości reprezentacji (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej); 4) zaświadczenia potwierdzającego nadanie numeru REGON, jeżeli numer taki nie został nadany zaświadczenia o wpisie do innego rejestru umożliwiającego weryfikację danych Podmiotu (np. zaświadczenia o wpisie do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą lub ogrodniczą). 7. Złożenie Wniosku w innej formie lub niezgodnie z Instrukcją, stanowi brak formalny Wniosku i skutkuje pozostawieniem bez rozpatrzenia, o czym informuje się Podmiot. 8. W przypadku złożenia Wniosku bez kompletu wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 6, Administrator Krajowej Bazy wzywa Podmiot do usunięcia braków w terminie 14 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia. 9. Krajowy Ośrodek zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Podmiot w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Podmiot jest zobowiązany do umożliwienia Krajowemu Ośrodkowi przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez udzielenie dodatkowych wyjaśnień w zakresie tych danych na prośbę Krajowego Ośrodka. 10. Utworzenie i korzystanie z Konta w Krajowej Bazie jest bezpłatne. 11. Krajowy Ośrodek może odmówić utworzenia Konta w Krajowej Bazie, jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa Krajowej Bazy, o czym informuje Podmiot. 12. Dostęp do Konta w Krajowej Bazie jest zapewniany Użytkownikowi niezwłocznie po jego utworzeniu i wykonaniu przez Administratora Krajowej Bazy czynności technicznych umożliwiających zapewnienie dostępu do Konta w Krajowej Bazie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni roboczych od otrzymania Wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 13. Administrator Krajowej Bazy powiadamia Użytkownika o utworzeniu i zapewnieniu dostępu do Konta w Krajowej Bazie, poprzez wysłanie wiadomości na wskazany we Wniosku adres poczty elektronicznej Użytkownika. 5 Obowiązki Podmiotu i Użytkownika 1. Podmiot i Użytkownik obowiązani są stosować się do postanowień Ustawy, Regulaminu oraz innych właściwych przepisów prawa krajowego. 2. Podmiot zapewni, że Użytkownik będzie stosować się do postanowień Ustawy, Regulaminu oraz innych właściwych przepisów prawa krajowego. 3. Podmiot i Użytkownik obowiązani są podjąć wszelkie niezbędne kroki, w celu niedopuszczenia do nieautoryzowanego dostępu do Konta w Krajowej Bazie. 4. Podmiot i Użytkownik, w przypadku jakiejkolwiek wiadomości na temat nieautoryzowanego dostępu lub próby takiego dostępu do Konta w Krajowej Bazie, obowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym Administratora Krajowej Bazy, dzwoniąc pod numer telefonu , a następnie potwierdzić zgłoszenie pisemnie i elektronicznie na adres Ponadto w tych przypadkach Podmiot obowiązany jest do przedsięwzięcia wszelkich możliwych niezbędnych kroków uniemożliwiających dalszy, nieautoryzowany dostęp do Konta w Krajowej Bazie. 4

5 5. Podmiot aktualizuje dane zgłoszone we Wniosku wypełniając i przesyłając Formularz Aktualizacyjny drogą elektroniczną do Administratora Krajowej Bazy poprzez aktywację pola wyślij znajdującego się w Formularzu Aktualizacyjny, a następnie składając Wniosek Aktualizacyjny w formie pisemnej do Krajowego Ośrodka na adres: Instytut Ochrony Środowiska, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania, ul. Chmielna 132/13 4, Warszawa, z dopiskiem Krajowa Baza - aktualizacja danych. Złożenie Wniosku Aktualizacyjnego w innej formie lub niezgodnie z Instrukcją, stanowi brak formalny wniosku i skutkuje pozostawieniem bez rozpatrzenia, o czym informuje się Podmiot. 6. Podmiot obowiązany jest do złożenia Wniosku Zamknięcia Konta w Krajowej Bazie w formie elektronicznej na Formularzu Zamknięcia Konta w Krajowej Bazie zgodnie z Instrukcją oraz pisemnej na adres: Instytut Ochrony Środowiska, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania, ul. Chmielna 132/13 4, Warszawa, z dopiskiem Krajowa Baza zamknięcie konta, w następujących przypadkach: 1) likwidacji Zakładu; 2) cofnięcia upoważnienia Użytkownikowi i nie wskazania w jego miejsce nowego Użytkownika. 7. Podmiot zobowiązany jest złożyć Wniosek Aktualizacyjny, o którym mowa w ust. 5, oraz Wniosek Zamknięcia Konta w Krajowej Bazie, o którym mowa w ust. 6, do Krajowego Ośrodka w terminie 21 dni od zaistnienia stanu faktycznego wywołującego zmianę danych, albo zdarzenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lub 2. 6 Obowiązki Administratora Krajowej Bazy 1. Administrator Krajowej Bazy działa w oparciu o Ustawę, Regulamin oraz inne właściwe przepisy prawa krajowego. 2. Administrator Krajowej Bazy obowiązany jest do: 1) utworzenia i uruchomienia Konta w Krajowej Bazie w ciągu 21 dni roboczych od otrzymania prawidłowo wypełnionego Wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów; 2) aktualizacji danych dotyczących Podmiotu, w terminie 21 dni roboczych od otrzymania prawidłowo wypełnionego Wniosku Aktualizacyjnego; 3) zamknięcia Konta w Krajowej Bazie w terminie 14 dni roboczych od otrzymania Wniosku Zamknięcia Konta w Krajowej Bazie o ile, w przypadku o którym mowa w 5 ust 6 pkt 1, do Krajowej Bazy został wprowadzony Raport Roczny za okres, w którym Zakład funkcjonował, bądź w terminie 14 dni roboczych od wprowadzenia Raportu Rocznego do Krajowej Bazy. 3. Administrator Krajowej Bazy obowiązany jest przedsięwziąć niezbędne kroki, celem zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem do zabezpieczonej strefy Strony Internetowej Krajowej Bazy. Administrator Krajowej Bazy obowiązany jest przedsięwziąć niezbędne kroki, celem zapewnienia funkcjonowania i dostępu do Krajowej Bazy dla Użytkowników, 24 godziny w ciągu doby i 7 dni w tygodniu. Administrator Krajowej Bazy nie gwarantuje jednak, że Krajowa Baza będzie cały czas dostępna, bez jakichkolwiek przerw w jej działaniu. Informacje o trwających przerwach technicznych w funkcjonowaniu Krajowej Bazy są dostępne na Stronie Internetowej Krajowej Bazy i na Stronie Internetowej Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. 5

6 4. Administrator Krajowej Bazy podejmuje niezbędne czynności mające na celu ograniczenie do minimum czasu trwania przerwy technicznej w pracy Krajowej Bazy. Informacja o czasie planowanej przerwy w działaniu Krajowej Bazy jest udostępniana do publicznej wiadomości na Stronie Internetowej Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, na 7 dni przed planowaną przerwą. Informacja o przerwie będzie określała dokładną datę z uwzględnieniem godziny rozpoczęcia przerwy i o ile będzie to możliwe, przewidywanego okresu jej trwania. 5. Administrator Krajowej Bazy zapewnia wsparcie techniczne w zakresie związanym z użytkowaniem oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia Krajowej Bazy. 7 Strona Internetowa Krajowej Bazy 1. Do wprowadzania zmian na Stronie Internetowej Krajowej Bazy upoważniony jest Administrator Krajowej Bazy. 2. Podmiot musi upewnić się, że wprowadza swoje dane do Formularza Rejestracyjnego, Formularza Aktualizacji lub Formularza Zamknięcia Konta w Krajowej Bazie we właściwy sposób i znajduje się na odpowiedniej stronie internetowej. 3. W momencie, gdy Użytkownik uzyskał dostęp do zabezpieczonej strefy Strony Internetowej Krajowej Bazy, poprzez wprowadzenie Loginu i Hasła, powinien stale weryfikować, czy pozostaje w zabezpieczonej strefie i nie opuszczać stanowiska komputerowego przed wylogowaniem się. 4. Zabrania się Podmiotowi i Użytkownikowi udostępniania innym osobom Loginu i/lub Hasła, które umożliwiają dostęp do zabezpieczonej części Strony Internetowej Krajowej Bazy. 8 Ograniczenia w dostępie do Konta w Krajowej Bazie 1. Administrator Krajowej Bazy może zablokować dostęp do Konta w Krajowej Bazie Użytkownikowi, który: 1) uzyskał dostęp do kont lub procesów, do których nie jest upoważniony; 2) uzyskał (lub próbował uzyskać) dostęp do kont lub procesów używając nie należących do niego Loginów i Haseł; 3) naruszył bezpieczeństwo Krajowej Bazy; 4) naruszył zakaz określony w 7 ust. 4 niniejszego Regulaminu. 2. Jeżeli Administrator Krajowej Bazy ma uzasadnione podstawy sądzić, że Użytkownik usiłował dokonać czynności określonych w ust. 1 lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż zostały naruszone przepisy prawa, to może zablokować Użytkownikowi dostęp do Konta w Krajowej Bazie. 3. W przypadku, gdy Użytkownik dopuścił się uchybień w realizacji obowiązków wynikających z Ustawy oraz Regulaminu, czy też innych właściwych przepisów prawa krajowego, Administrator Krajowej Bazy może zablokować Użytkownikowi dostęp do Konta w Krajowej Bazie. 4. Krajowy Ośrodek w przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, informuje Podmiot o zablokowaniu Użytkownikowi dostępu do Konta w Krajowej Bazie. 6

7 5. Administrator Krajowej Bazy może odblokować dostęp do Konta w Krajowej Bazie po ustaniu przyczyn, z powodu których nastąpiło jego zablokowanie albo zażądać wskazania nowego Użytkownika, jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa Krajowej Bazy. 9 Odpowiedzialność Krajowego Ośrodka 1. Krajowy Ośrodek jest odpowiedzialny za zgodność danych zawartych w Krajowej Bazie z danymi, które są wykorzystywane do zestawienia informacji i raportów, o których mowa w art. 3 ust. 3 i 4 Ustawy. 2. Krajowy Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nieautoryzowanego wykorzystania Konta w Krajowej Bazie, które miało miejsce przed powiadomieniem, o którym mowa w 5 ust. 4 Regulaminu oraz, gdy Użytkownik nie podjął czynności, o którym mowa w 5 ust. 4 zd. 2 Regulaminu. 3. Z wyłączeniem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Krajowy Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za straty lub zmiany danych zawartych w Krajowej Bazie, które są następstwem: 1) całkowitej lub częściowej niedostępności Krajowej Bazy w przypadku awarii w działaniu podstawowego sprzętu i oprogramowania; 2) nieprawidłowego posługiwania się Loginem i/lub Hasłem. 4. Administrator Krajowej Bazy regularnie skanuje w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania system, w oparciu o który działa Krajowa Baza. Krajowy Ośrodek nie gwarantuje jednak, iż system jest wolny od szkodliwego oprogramowania. 5. Krajowy Ośrodek ponosi odpowiedzialność tylko za szkody wynikające z działania lub zaniechania, mające postać winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, do których niedopuszczenia był obowiązany przepisami prawa krajowego. Odpowiedzialność Krajowego Ośrodka nie obejmuje utraconych korzyści wynikających z powstałej szkody. 6. Krajowy Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód: 1) powstałych w wyniku niedochowania obowiązków ciążących na Krajowym Ośrodku, których przyczyną były: awaria systemu, działalnie szkodliwego oprogramowania, przerwa w działaniu systemu, nieprawidłowe działanie lub błąd w komunikacji między systemami, na które Administrator Krajowej Bazy nie miał wpływu lub które miały charakter siły wyższej; 2) powstałych w wyniku zmian danych wynikłych z nieautoryzowanego dostępu do Konta w Krajowej Bazie. 7. Krajowy Ośrodek dokonuje zmian danych podanych we Wniosku, jedynie na podstawie wypełnionego i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Podmiotu oraz Użytkowników, Wniosku Aktualizacyjnego przesłanego w odpowiedniej formie na adres Krajowego Ośrodka. 10 Odpowiedzialność Podmiotu i Użytkownika Podmiot oraz Użytkownik ponoszą wobec Krajowego Ośrodka i innych podmiotów pełną odpowiedzialność z tytułu zaistniałych szkód powstałych w wyniku: 1) naruszenia zasad określonych w 5 Regulaminu i innych obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Ustawy; 7

8 2) jakiegokolwiek błędnego lub nielegalnego wykorzystania Krajowej Bazy; 3) przekazania do Krajowej Bazy danych, które nie są zgodne ze stanem faktycznym lub wprowadzających w błąd. 11 Zmiany warunków 1. Krajowy Ośrodek jest upoważniony do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, w celu uwzględnienia zmian w Ustawie lub w prawie krajowym, oraz gdy uważa zmianę za konieczną. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wchodzą w życie po upływie 10 dni od udostępnienia ich na Stronie Internetowej Krajowej Bazy, albo jeżeli jest to uzasadnione zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowania Krajowej Bazy lub zapewnieniem przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, z dniem ich udostępnienia na tej stronie. 3. W przypadku wprowadzania zmian w Regulaminie, Użytkownik z chwilą logowania się obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. 12 Postanowienia końcowe 1. Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej Krajowej Bazy. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie Internetowej Krajowej Bazy. 3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają odpowiednich przepisów prawa krajowego. 4. Ewentualne spory powstałe między Krajowym Ośrodkiem a Podmiotem poddawane będą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Krajowego Ośrodka. 5. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Krajowego Ośrodka. 6. Wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych Krajowej Bazy podlegają ochronie prawnej. 8

Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie

Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie Warszawa, listopad 2012 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE DOSTĘPU DO UTWORZONEGO KONTA W KRAJOWEJ BAZIE

Bardziej szczegółowo

PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania wniosku o utworzenie konta w Krajowej bazie Warszawa, listopad 2011 » K O B i Z E «2 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza aktualizacji danych podmiotu w Krajowej bazie o emisjach gazów

Bardziej szczegółowo

PROCES PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O DACIE ZAKOŃCZENIA DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU. Instrukcja wypełniania formularza zakończenia działalności podmiotu

PROCES PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O DACIE ZAKOŃCZENIA DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU. Instrukcja wypełniania formularza zakończenia działalności podmiotu PROCES PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O DACIE ZAKOŃCZENIA DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU Instrukcja wypełniania formularza zakończenia działalności podmiotu Warszawa, grudzień 2016 Spis treści 1 DEFINICJE... 3 2 PROCES

Bardziej szczegółowo

PROCES UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza o uzyskanie dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie

Bardziej szczegółowo

PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza rejestracji podmiotu w Krajowej bazie Warszawa, listopad 2016 Spis treści 1 WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (ebok)

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (ebok) PEC S.A. WAŁBRZYCH Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (ebok) z dnia 30 maja 2018 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularzy o aktualizację danych w Krajowej bazie

Instrukcja wypełniania formularzy o aktualizację danych w Krajowej bazie Instrukcja wypełniania formularzy o aktualizację danych w Krajowej bazie Warszawa, sierpień 2014 Spis treści 1 DEFINICJE... 3 2 AKTUALIZACJA DANYCH... 4 3 RODZAJE WNIOSKÓW o AKTUALIZACJĘ DANYCH... 5 3.1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU DOSTĘPU DO INFORMACJI I DANYCH ZAWARTYCH W RAPORTACH SKŁADANYCH DO KRAJOWEJ BAZY DLA GIOŚ I WIOŚ

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU DOSTĘPU DO INFORMACJI I DANYCH ZAWARTYCH W RAPORTACH SKŁADANYCH DO KRAJOWEJ BAZY DLA GIOŚ I WIOŚ SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU DOSTĘPU DO INFORMACJI I DANYCH ZAWARTYCH W RAPORTACH SKŁADANYCH DO KRAJOWEJ BAZY DLA GIOŚ I Warszawa, październik 2015 DOSTĘP DO INFORMACJI I DANYCH ZAWARTYCH W RAPORTACH SKŁADANYCH

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza aktualizacji danych podmiotu w Krajowej bazie o emisjach gazów

Bardziej szczegółowo

Rejestracja użytkownika

Rejestracja użytkownika Regulamin dostępu i korzystania z serwisu e-bok w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a. Moduł - program komputerowy pozwalający na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Prymus.info

Regulamin - Prymus.info Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (ebok) Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul.

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul. Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul.wierzbowa 52 I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Elektronicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z serwisu R-Leasing Portal oraz udostępniania przez RLPL dokumentów w formie elektronicznej

REGULAMIN korzystania z serwisu R-Leasing Portal oraz udostępniania przez RLPL dokumentów w formie elektronicznej 2 listopada 2015 REGULAMIN korzystania z serwisu R-Leasing Portal oraz udostępniania przez RLPL dokumentów w formie elektronicznej 1. Wstęp Poniższy Regulamin dotyczy zasad korzystania z portalu R-Leasing

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU OBSŁUGI SERWISOWEJ FIRMY SPUTNIK SOFTWARE SP. Z O.O. Obowiązujący od dnia 25 maja 2018 roku

REGULAMIN SYSTEMU OBSŁUGI SERWISOWEJ FIRMY SPUTNIK SOFTWARE SP. Z O.O. Obowiązujący od dnia 25 maja 2018 roku REGULAMIN SYSTEMU OBSŁUGI SERWISOWEJ FIRMY SPUTNIK SOFTWARE SP. Z O.O. Obowiązujący od dnia 25 maja 2018 roku 1 Podstawowe pojęcia użyte w regulaminie a. Administrator będąca również administratorem zbioru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. I. Aktywacja Pakietu Poczty Elektronicznej oraz stron WWW. 1. W celu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Spółka z o.o.

Regulamin. Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Spółka z o.o. Regulamin Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 1.12.2014r. 1 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp. z o.o. w Warszawie Region Karpacki w Tarnowie Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. DEFINICJE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. farbex.eu PRODUKT UŻYTKOWNIK SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY AUKCJE KONTO REJESTRACJA REGULAMIN

Artykuł 1. DEFINICJE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. farbex.eu PRODUKT UŻYTKOWNIK SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY AUKCJE KONTO REJESTRACJA REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: farbex.eu Prowadzony przez Farbex K. Tarkowski i Wspólnicy Sp. J. w języku polskim serwis transakcji on-line utrzymywany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy

Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 146/34/17 z dnia 29 maja 2017 r. Szczegółowe wchodzą w życie z dniem 31 maja 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób korzystania z portalu sochaczew.poleca.to

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych Załącznik do zarządzenia Nr 81/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIA PORTALU. udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Postanowienia ogólne

KORZYSTANIA PORTALU. udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZPITALNEGO PORTALU E- SZPITAL 1 1. Regulamin określa warunki korzystania ze Szpitalnego Portalu e-szpital udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów (zwanym dalej Szpitalem).

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przesyłania Informacji Handlowych Dreamcast sp. z o.o. Drogą Elektroniczną

Regulamin Przesyłania Informacji Handlowych Dreamcast sp. z o.o. Drogą Elektroniczną Regulamin Przesyłania Informacji Handlowych Dreamcast sp. z o.o. Drogą Elektroniczną obowiązujący od dnia 25.05.2018 roku 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY

REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY 1 DEFINICJE 1) Regulamin Promocji - niniejszy regulamin. Określa szczegółowe warunki świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Agencji ochrony w ramach Promocji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia 1 1. Regulamin określa warunki korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów upoważniających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N dostępu do usługi internetowej E-KartaLokalu w Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Płocku.

R E G U L A M I N dostępu do usługi internetowej E-KartaLokalu w Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Płocku. R E G U L A M I N dostępu do usługi internetowej E-KartaLokalu w Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Płocku. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin uwzględnia następujące

Bardziej szczegółowo

RejestrABI. Regulamin Konta Portalu RejestrABI

RejestrABI. Regulamin Konta Portalu RejestrABI Regulamin Konta Portalu RejestrABI I. Postanowienia wstępne 1. Konto Portalu RejestrABI jest udostępniane przez firmę IPInfo Przemysław Jatkiewicz usługi informatyczne z siedzibą w Gdańsku, ul. Kasjopei

Bardziej szczegółowo

Regulamin elektronicznego Biura Obsługi Klienta HANDEN Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. wprowadzony do stosowania dnia 01 września 2017 r.

Regulamin elektronicznego Biura Obsługi Klienta HANDEN Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. wprowadzony do stosowania dnia 01 września 2017 r. Regulamin elektronicznego Biura Obsługi Klienta HANDEN Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie wprowadzony do stosowania dnia 01 września 2017 r. I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Newslettera SMS Scrapo

Regulamin korzystania z Newslettera SMS Scrapo Regulamin korzystania z Newslettera SMS Scrapo 1. Postanowienia wstępne. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki korzystania z Newslettera SMS Metal-Fach Sp. z o.o. dla Użytkowników nazywanych dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA. Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok

REGULAMIN KORZYSTANIA. Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok Racibórz, lipiec 2014 REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania elektronicznego systemu dostępu do informacji w Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK w Łaziskach Górnych

Zasady funkcjonowania elektronicznego systemu dostępu do informacji w Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK w Łaziskach Górnych Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych Zasady funkcjonowania elektronicznego systemu dostępu do informacji w Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK w Łaziskach Górnych POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD W SZCZECINIE

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD W SZCZECINIE Załącznik do Zarządzenia nr 21/15 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 29 lipca 2015 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO KATOWICE WSCHÓD W KATOWICACH

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO KATOWICE WSCHÓD W KATOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr. 27/2015 z dnia 01-10-2015r. Prezesa Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO KATOWICE WSCHÓD W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

ss Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległoś

ss Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległoś ss Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległoś 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

PROCES UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza o uzyskanie dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Prezesa S.A. w Warszawie nr 49/13 z 2 kwietnia 2013r. zmieniony Zarządzeniem Prezesa S.A. w Warszawie nr 314/13 z 11 grudnia 2013r. REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU APELACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Białogardzie

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Białogardzie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta, w szczególności zakładania, udostępniania i wykorzystywania indywidualnego konta Użytkownika, zapewniającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu e-podatki. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z systemu e-podatki. 1. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z systemu e-podatki 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Systemu e-podatki, zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia usług udzielania informacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska Warszawa 10.05.2010r. Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Zakres. Postanowienia Regulaminu korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta w Wodociągach i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Procedura. zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A.

Procedura. zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A. Bydgoszcz, Czerwiec 2014r Procedura zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A. Spis treści I II III IV V Postanowienia ogólne.2 Rejestracja użytkowników w Portalu.4 Aktywacja dostępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin )

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Definicje: Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Strona internetowa - internetowa aplikacja administrowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z wypożyczalni online Liberetto. stanowiącej aplikację systemu Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki. z dnia r.

Regulamin korzystania z wypożyczalni online Liberetto. stanowiącej aplikację systemu Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki. z dnia r. Regulamin korzystania z wypożyczalni online Liberetto stanowiącej aplikację systemu Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki z dnia 24.05.2018 r., zwany dalej Regulaminem Aplikacja do wypożyczeń Liberetto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Systemu e-bok

REGULAMIN. Systemu e-bok REGULAMIN Systemu e-bok z dnia 13 listopada 2017 r. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-WOLI W WARSZAWIE

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-WOLI W WARSZAWIE Załącznik Nr i do Zarządzenia nr 67/14 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z dnia 13 sierpnia 20i4r. REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-WOLI W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Komunikaty obowiązuje od r.

Regulamin Usługi Komunikaty  obowiązuje od r. Regulamin Usługi Komunikaty E-mail obowiązuje od 1.01.2017 r. 1 Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: 1. Usługodawca Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal Informacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji. Wprowadzenie

Regulamin. świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji. Wprowadzenie Załącznik do uchwały nr 175/2011 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 29 grudnia 2011 r. Regulamin świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji Wprowadzenie Powiatowe Centrum Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Regulamin. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki działania portalu NaturalnyRolnik.pl oraz zasady świadczonych w ich ramach usług, świadczącą usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Systemu Czynszowego

Regulamin Internetowego Systemu Czynszowego Regulamin Internetowego Systemu Czynszowego E-KARTOTEKA 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a) E-KARTOTEKA Internetowy System Czynszowy służący do udostępniania danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W SPÓŁCE KOMUNALNEJ ŻUKOWO SP. Z O.O. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W SPÓŁCE KOMUNALNEJ ŻUKOWO SP. Z O.O. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W SPÓŁCE KOMUNALNEJ ŻUKOWO SP. Z O.O. Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta w Spółce Komunalnej Żukowo Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców

Regulamin korzystania z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców Strona 1 z 8 Regulamin korzystania z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców 1. Regulamin korzystania z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie Postanowienia wstępne 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU REJESTRACJI ON-LINE Centrum Medycznego neomedica

REGULAMIN SYSTEMU REJESTRACJI ON-LINE Centrum Medycznego neomedica REGULAMIN SYSTEMU REJESTRACJI ON-LINE Centrum Medycznego neomedica Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Rejestracji on-line Centrum Medycznego neomedica o adresie internetowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki na jakich Autostok spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o.o. w Kielcach REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Kielce, 25.05.2018 r. I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY NR [***] O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO REGULAMIN ZDALNEGO UDOSTĘPNIANIA DANYCH POMIAROWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY NR [***] O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO REGULAMIN ZDALNEGO UDOSTĘPNIANIA DANYCH POMIAROWYCH ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY NR [***] O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO REGULAMIN ZDALNEGO UDOSTĘPNIANIA DANYCH POMIAROWYCH OSD udostępnia zdalnie dane pomiarowe z Punktów wyjścia, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Systemu Czynszowego E-KARTOTEKA

Regulamin Internetowego Systemu Czynszowego E-KARTOTEKA Regulamin Internetowego Systemu Czynszowego E-KARTOTEKA 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a) E-KARTOTEKA Internetowy System Czynszowy służący do udostępniania danych

Bardziej szczegółowo

Regulamin QWEB - Woda i ścieki w gminie Kruszyna

Regulamin QWEB - Woda i ścieki w gminie Kruszyna Regulamin QWEB - Woda i ścieki w gminie Kruszyna REGULAMIN SYSTEMU QWEB - WODA I ŚCIEKI W GMINIE KRUSZYNA 1 Podstawowe pojęcia użyte w regulaminie (obowiązujący od dnia 25 maja 2018 roku) a. Administrator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa Regulamin Portalu Naukowa Warszawa I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego Naukowa Warszawa, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi założenia konta użytkownika i korzystania z jego funkcjonalności na potrzeby rejestracji podmiotu w Ewidencji PPK 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną świadczenia przez ALFA FINANCE Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną świadczenia przez ALFA FINANCE Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną Regulamin Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną świadczenia przez ALFA FINANCE Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez ALFA

Bardziej szczegółowo

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na:

REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na: REGULAMIN 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na: 1.1.1. przesyłaniu przez Usługodawcę do Klienta informacji handlowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu i korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) w Spółdzielni Mieszkaniowej CUPRUM w Polkowicach.

Regulamin dostępu i korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) w Spółdzielni Mieszkaniowej CUPRUM w Polkowicach. Regulamin dostępu i korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) w Spółdzielni Mieszkaniowej CUPRUM w Polkowicach. (teks jednolity z wprowadzonymi zmianami: -uchwała Zarządu nr 46 z 02.07.2018r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI PRZYGOTOWANIA RAPORTU DO KRAJOWEGO OŚRODKA BILANSOWANIA I ZARZĄDZANIA EMISJAMI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI PRZYGOTOWANIA RAPORTU DO KRAJOWEGO OŚRODKA BILANSOWANIA I ZARZĄDZANIA EMISJAMI Str. 1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI PRZYGOTOWANIA RAPORTU DO KRAJOWEGO OŚRODKA BILANSOWANIA I ZARZĄDZANIA EMISJAMI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia na

Bardziej szczegółowo