PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI"

Transkrypt

1 PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania wniosku o utworzenie konta w Krajowej bazie Warszawa, listopad 2011

2 » K O B i Z E «2

3 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UTWORZENIE KONTA W KRAJOWEJ BAZIE Spis treści 1 WPROWADZENIE DEFINICJE INFORMACJE TECHNICZNE REJESTRACJA NOWEGO KONTA ETAP 1 - WYPEŁNIENIE FORMULARZA REJESTRACYJNEGO NA STRONIE ETAP 2 - OTRZYMANIE WIADOMOŚCI ZAWIERAJĄCEJ AKTYWUJĄCY ADRES URL ETAP 3 AKTYWACJA i ZŁOŻENIE WNIOSKU kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami Warszawa, ul. Chmielna 132/134 tel.: (dostępny w dni robocze w godzinach ) fax.: Działalność KOBiZE jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej» K O B i Z E «3

4 1 WPROWADZENIE Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), zwana dalej Ustawą, powołała do życia Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, który m.in. wykonuje zadania związane z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, zwanej dalej Krajową bazą. Krajowa baza stanowi system informatyczny, zawierający zabezpieczoną bazę danych, który umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie informacji wskazanych w art. 6 ust. 2 Ustawy. Ustawa nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego, raportu dotyczącego poprzedniego roku kalendarzowego, zwanego dalej raportem rocznym, zawierającego szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek której występuje emisja. W przypadku gdy obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu jest związany z eksploatacją instalacji, podmiotem obowiązanym do sporządzenia i wprowadzenia raportu rocznego jest prowadzący instalację. Celem instrukcji jest przedstawienie Podmiotom obowiązanym do sporządzenia i wprowadzenia raportu rocznego, ścieżki rejestracji do Krajowej bazy. Aby wprowadzić raport roczny do Krajowej bazy Podmiot musi dokonać niezbędnych czynności w celu utworzenia konta w Krajowej bazie (opisanych w dalszej części Instrukcji). Z chwilą rejestracji należy zapoznać się z treścią Regulaminu utworzenia, administrowania i utrzymania konta w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, dalsze czynności podejmować można po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. 2 DEFINICJE Ilekroć w Instrukcji jest mowa o: 1) Administratorze Krajowej bazy rozumie się przez to Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, działający w strukturze Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, który prowadzi Krajową bazę.» K O B i Z E «4

5 2) dniach roboczych rozumie się przez to wszystkie dni oprócz sobót, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy ustalonych decyzją Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska we wszystkich jednostkach organizacyjnych Instytutu Ochrony Środowiska, dostępną na stronie internetowej 3) Formularzu Rejestracyjnym rozumie się przez to formularz dostępny na stronie internetowej który umożliwia Podmiotowi przekazanie Krajowemu ośrodkowi danych (w tym danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101. poz. 926, z późn. zm.)) niezbędnych do wygenerowania Wniosku. 4) Koncie w Krajowej bazie rozumie się przez to konto założone przez Administratora Krajowej bazy dla Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza raport roczny do Krajowej bazy. 5) Użytkowniku lub Wskazanym Przedstawicielu rozumie się przez to osobę wskazaną przez Podmiot do zarządzania Kontem w Krajowej bazie w jego imieniu, w tym do sporządzania i wprowadzenia raportu rocznego, wskazaną przez podmiot we Wniosku. 6) Wniosku rozumie się przez to wniosek o utworzenie Konta w Krajowej bazie wygenerowany jako dokument w formacie PDF na podstawie danych wprowadzonych do Formularza Rejestracyjnego, niezbędnych do zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Konta w Krajowej bazie. 7) Zakładzie rozumie się przez to zakład w rozumieniu art. 3 pkt 48 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). 8) Numerze identyfikacyjnym Zakładu rozumie się przez to 6-cyfrowy unikalny numer identyfikacyjny Zakładu. Numer ten jest nadawany przez Krajowy ośrodek, po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku o utworzenie Konta w Krajowej bazie i przesyłany w wiadomości do wskazanych we Wniosku Przedstawicieli do sporządzenia i wprowadzenia raportu rocznego dla opisanego Zakładu. Numer ten nadawany jest jeden raz przy pierwszej rejestracji Zakładu w Krajowej bazie. 3 INFORMACJE TECHNICZNE Krajowa baza jest dostępna poprzez sieć Internet. Dostęp do aplikacji obsługującej Krajową bazę możliwy jest za pomocą przeglądarki internetowej. Po wpisaniu odpowiedniego adresu WWW (URL): na ekranie zostanie wyświetlone okno publicznej strony Krajowej bazy.» K O B i Z E «5

6 Optymalne wykorzystanie Krajowej bazy można osiągnąć przy użyciu przeglądarki internetowej obsługującej protokół SSL. Zalecane jest posługiwanie się przeglądarką Mozilla Firefox w wersji 3.5 lub nowszej albo Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej. Wcześniejsze wersje tej przeglądarki mogą nie pozwalać na poprawne wyświetlanie wszystkich informacji i diagramów. Pozostałe wersje oraz inne przeglądarki umożliwiają poprawne korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Krajowej bazy, jednak mogą powodować niepoprawne wyświetlanie informacji i diagramów. Należy skonfigurować przeglądarkę w ten sposób, aby mogła ona obsługiwać pliki Cookies. Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 4 REJESTRACJA NOWEGO KONTA W celu założenia konta w Krajowej bazie należy wypełnić Formularz Rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej w zakładce Rejestracja i przesłać go drogą elektroniczną do Administratora Krajowej bazy, a następnie złożyć podpisany Wniosek w formie pisemnej do Krajowego ośrodka na adres: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, KOBiZE, ul. Chmielna 132/134, Warszawa, z dopiskiem Krajowa baza. Konto w Krajowej bazie może być utworzone wyłącznie na podstawie Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej i Wniosku wygenerowanego na podstawie danych wprowadzonych do Formularza Rejestracyjnego. Odrębnie dla każdego posiadanego Zakładu należy zgodnie z Instrukcją wypełnić i przesłać Formularz Rejestracyjny oraz złożyć Wniosek. Złożenie Wniosku w innej formie lub niezgodnie z Instrukcją, stanowi brak formalny Wniosku i skutkuje pozostawieniem bez rozpatrzenia, o czym Krajowy ośrodek informuje niezwłocznie wnioskodawcę. Po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku Użytkownik uzyska drogą elektroniczną login i hasło umożliwiające dostęp do Konta w Krajowej bazie. W celu zalogowania się na swoje konto należy wybrać zakładkę Logowanie. Proces rejestracji nowego Konta w Krajowej bazie odbywa się w trzech, opisanych w dalszej części Instrukcji, etapach: 1) wypełnienie Formularza Rejestracyjnego na stronie WWW; 2) otrzymanie wiadomości zawierającej aktywujący adres URL;» K O B i Z E «6

7 3) aktywacja i złożenie Wniosku. 4.1 ETAP 1 - WYPEŁNIENIE FORMULARZA REJESTRACYJNEGO NA STRONIE WWW Po wybraniu z menu po lewej stronie zakładki Rejestracja pojawi się do wypełnienia Formularz Rejestracyjny. Należy wypełnić wszystkie pola Formularza Rejestracyjnego wskazane jako obowiązkowe. W pierwszej części Formularza Rejestracyjnego należy wprowadzić dane Podmiotu składającego wniosek, czyli podmiotu uprawnionego na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją (zlokalizowaną na terenie zakładu) w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Identyfikacja podmiotu składającego wniosek Nazwa nazwa podmiotu, zgodnie z aktem potwierdzającym powstanie lub podjęcie działalności przez podmiot; REGON 9-cyfrowy numer statystyczny podmiotu gospodarczego w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej; jeżeli nie nadano numeru REGON należy zaznaczyć pole brak ; NIP 10-cyfrowy numer identyfikacji podatkowej; jeżeli nie nadano numeru NIP należy zaznaczyć pole brak ; KRS 10-cyfrowy numer podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym; w przypadku podmiotu nie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego należy zaznaczyć pole brak. Następnie należy podać imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu (maksymalnie trzech osób). Jako osoby uprawnione do reprezentowania Podmiotu należy wskazać: członków reprezentacji zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w KRS albo w umowie spółki w przypadku spółek prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wspólników spółki w przypadku spółek cywilnych,» K O B i Z E «7

8 bądź inne osoby właściwie umocowane w takim przypadku należy do Wniosku o utworzenie Konta w Krajowej bazie dołączyć stosowne pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji lub inny dokument będący podstawą do podejmowania czynności w imieniu lub na rzecz określonego Podmiotu. Osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu Imię i Nazwisko W kolejnym kroku należy wpisać dane Zakładu, na terenie którego znajdują się instalacje powodujące emisje gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza. W przypadku, gdy podmiot wprowadza do powietrza substancje w wyniku eksploatacji wyłącznie urządzeń (w tym środków transportu), należy podać dane dotyczące Podmiotu. Dane zakładu Nazwa zakładu zakład, na terenie którego eksploatowane są instalacje; Ulica o ile istnieje; Nr budynku o ile istnieje; Nr lokalu o ile istnieje; Miejscowość nazwa miejscowości, w której znajduje się zakład; Kod pocztowy kod pocztowy miejscowości, w której znajduje się pocztowy urząd nadawczy; Poczta nazwa miejscowości, w której znajduje się pocztowy urząd nadawczy, o ile inna niż miejscowość; Województwo; Powiat; Gmina. W następnym kroku należy podać rok, w którym Podmiot rozpoczął działalność w Zakładzie wskazanym we Wniosku o utworzenie konta w Krajowej bazie. Następnie należy odznaczyć zakres korzystania ze środowiska w Zakładzie, tzn. zaznaczyć czy w Zakładzie ma miejsce wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, czy z zakładu odprowadzane są ścieki do wód lub do ziemi, czy pobierana jest woda podziemna lub powierzchniowa z ujęć własnych, czy składowane są odpady (dotyczy składowisk).» K O B i Z E «8

9 W przypadku, gdy podmiot wprowadza do powietrza substancje w wyniku eksploatacji wyłącznie urządzeń (w tym środków transportu), należy podać dane dotyczące Podmiotu. Następnie należy wprowadzić dane osób wskazanych przez podmiot do sporządzania i wprowadzania raportów dla opisanego Zakładu. Pierwszy wskazany przedstawiciel do sporządzania i wprowadzania raportów dla opisanego zakładu Imię; Nazwisko; Stanowisko stanowisko służbowe pierwszego Wskazanego Przedstawiciela; Seria i numer dowodu tożsamości seria i numer dowodu tożsamości pierwszego Wskazanego Przedstawiciela; w przypadku obcokrajowców dowodu osobistego obywatela państwa członkowskiego UE albo paszportu; PESEL 11-cyfrowy identyfikator nadany w systemie ewidencji ludności (PESEL) pierwszego Wskazanego Przedstawiciela; jeżeli nie nadano numeru PESEL należy zaznaczyć pole brak ; Nr telefonu 1 numer telefonu służbowego; Nr telefonu 2 drugi numer telefonu służbowego; Faks; służbowy adres poczty elektronicznej przedstawiciela, na który będzie wysłany login i hasło; Ulica adres służbowy/korespondencyjny pierwszego Wskazanego Przedstawiciela, o ile istnieje; Nr budynku adres służbowy/korespondencyjny pierwszego Wskazanego Przedstawiciela, o ile istnieje; Nr lokalu adres służbowy/korespondencyjny pierwszego Wskazanego Przedstawiciela, o ile istnieje; Miejscowość adres służbowy/korespondencyjny pierwszego Wskazanego Przedstawiciela; Kod pocztowy adres służbowy/korespondencyjny pierwszego Wskazanego Przedstawiciela;» K O B i Z E «9

10 Poczta adres służbowy/korespondencyjny pierwszego Wskazanego Przedstawiciela, o ile inna niż miejscowość; Państwo należy uzupełnić w przypadku, gdy inne niż Polska. Do każdego Zakładu musi być przypisany jeden Wskazany Przedstawiciel. Dodanie drugiego Przedstawiciela do sporządzania i wprowadzania raportów dla opisywanego Zakładu jest opcjonalne i możliwe po wybraniu przycisku Dodaj drugiego przedstawiciela. Na koniec należy uzupełnić dane osoby fizycznej wprowadzającej, w imieniu Podmiotu, dane do Formularza Rejestracyjnego: Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz; osoby wypełniającej formularz adres poczty elektronicznej osoby wypełniającej formularz, na który zostanie przesłane powiadomienie o pozytywnym zweryfikowaniu Formularza Rejestracyjnego i adres strony internetowej służący do rozpoczęcia procesu aktywacji Wniosku. Dane obowiązkowe (których podanie jest obligatoryjne) są w Formularzu Rejestracyjnym oznaczone symbolem * (gwiazdka). W celu zabezpieczenia przed wypełnianiem Formularza Rejestracyjnego przez szkodliwe programy, wprowadzono mechanizm weryfikacji. Weryfikacja polega na odczytaniu i wprowadzeniu do pola Formularza Rejestracyjnego liczby, która wyświetlana jest jako rysunek znajdujący się po prawej stronie tego pola. Przesłanie wypełnionego Formularza Rejestracyjnego drogą elektroniczną do Administratora Krajowej bazy następuje poprzez aktywację pola Zarejestruj znajdującego się w Formularzu Rejestracyjnym. 4.2 ETAP 2 - OTRZYMANIE WIADOMOŚCI ZAWIERAJĄCEJ AKTYWUJĄCY ADRES URL W odpowiedzi na przesłany Formularz Rejestracyjny system wysyła na adres osoby wypełniającej formularz wiadomość z aktywującym adresem strony internetowej. Adres ten służy do rozpoczęcia procesu aktywacji Wniosku. Otwierając w przeglądarce otrzymany adres URL albo klikając w link następuje przejście do etapu aktywacji Wniosku. Jeżeli po wysłaniu Formularza Rejestracyjnego w ciągu 24 godzin nie dotarła wiadomości z aktywującym adresem URL, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy wiadomość nie znalazła się w folderze niechcianej poczty (SPAM). Przyczyną nieotrzymania wiadomości może być błędnie podany w Formularzy Rejestracyjnym adres osoby» K O B i Z E «10

11 wypełniającej formularz. W takim przypadku konieczne jest ponowne wypełnienie Formularza Rejestracyjnego na stronie WWW i poprawne wpisanie adresu ETAP 3 AKTYWACJA i ZŁOŻENIE WNIOSKU Otwierając w przeglądarce otrzymany na adres aktywujący adres URL albo klikając w link następuje przejście na stronę, na której dostępny jest wygenerowany przez system, na podstawie Formularza Rejestracyjnego, Wniosek w formacie PDF oraz opis dalszego postępowania. Jednocześnie w wyniku aktywacji adresu URL system wysyła ponownie wiadomość na adres osoby wypełniającej formularz, zawierającą Wniosek oraz wskazówki co do dalszego postępowania. Wniosek należy wydrukować, podpisać i przesłać na adres: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami ul. Chmielna 132/ Warszawa Krajowa baza Wniosek powinien zostać podpisany przez wszystkie wymienione poniżej osoby: Użytkowników wskazanych we Wniosku do sporządzania i wprowadzania raportów dla opisanego zakładu; osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu (podpis i pieczątka). Do Wniosku należy dołączyć oryginały albo kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem następujących dokumentów: aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, nie starszego niż 3 miesiące (w przypadku spółek prawa handlowego), bądź wydruk ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, którego nie trzeba potwierdzać za zgodność z oryginałem; zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą); umowy spółki cywilnej w celu weryfikacji prawidłowości reprezentacji (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej); zaświadczenia potwierdzającego nadanie numeru REGON, jeżeli numer taki nie został nadany zaświadczenia o wpisie do innego rejestru umożliwiającego weryfikację danych podmiotu (np. zaświadczenia o wpisie do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą lub ogrodniczą).» K O B i Z E «11

12 Przez kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć: kopię dokumentu zawierającą klauzulę za zgodność z oryginałem umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnymi podpisami 1 osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, kopię dokumentu zawierającą na jednej ze stron dokumentu klauzulę za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony wraz z datą i czytelnymi podpisami 1 osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. Wszystkie strony tak potwierdzonego dokumentu muszą być ponumerowane i przedstawione w sposób wskazujący na integralność dokumentu (np. zszyte). Zgodność z oryginałem kopii dokumentów powinna być poświadczona przez: osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji wnioskodawcy, notariusza, adwokata lub radcę prawnego W przypadku złożenia Wniosku bez kompletu wymaganych dokumentów wzywa się podmiot do usunięcia braków w terminie 14 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia. Dostęp do Konta w Krajowej bazie jest zapewniany Użytkownikowi niezwłocznie po jego utworzeniu i wykonaniu przez Administratora Krajowej bazy czynności technicznych umożliwiających zapewnienie dostępu do Konta w Krajowej bazie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni roboczych od otrzymania Wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Administrator Krajowej bazy powiadamia Użytkownika o utworzeniu i zapewnieniu dostępu do Konta w Krajowej bazie, poprzez wysłanie wiadomości z loginem i hasłem na wskazany we Wniosku adres poczty elektronicznej Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany otrzymanego drogą elektroniczną hasła. W przypadku zmiany hasła powinno ono spełniać następujące warunki: a) składać się z 6 do 30 znaków; b) zawierać wyłącznie cyfry, małe lub wielkie litery. 1 Podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis.» K O B i Z E «12

Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie

Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie Warszawa, listopad 2012 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE DOSTĘPU DO UTWORZONEGO KONTA W KRAJOWEJ BAZIE

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy za 2012 rok

Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy za 2012 rok Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy za 2012 rok Warszawa, styczeń 2013 kontakt: IOŚ-PIB, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 00-805 Warszawa, ul. Chmielna

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia rocznego raportu do Krajowej bazy

Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia rocznego raportu do Krajowej bazy Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia rocznego raportu do Krajowej bazy Warszawa, styczeń 2011 kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 01-692 Warszawa, ul. Kolektorska 4 tel.:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO EDOLAR.PL. [Definicje]

REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO EDOLAR.PL. [Definicje] REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO EDOLAR.PL 1 [Definicje] 1. Regulamin niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Kantoru Internetowego edolar.pl; 2. Operator przedsiębiorca będący właścicielem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa (zwany dalej Regulaminem) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w aplikacji mobilnej HOLLO

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w aplikacji mobilnej HOLLO Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w aplikacji mobilnej HOLLO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w aplikacji mobilnej HOLLO określa: a. zasady

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW. Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1

POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW. Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1 POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1 Przyjął do archiwum (data i podpis):. Zatwierdził (data i podpis): Nadzorował (data i podpis): Opracował (data i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KANTORIS.PL Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 1. INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN KANTORIS.PL Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 1. INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN KANTORIS.PL Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 1. INFORMACJE OGÓLNE -KANTORIS.PL jest innowacyjną formą zawierania transakcji wymiany, kupna bądź sprzedaży walut przez Internet. Działa także jako

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE].

REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE]. REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE]. a. Operator Firma CashHome sp. z o.o. KRS 0000 393 107, NIP 957 10 58 144, REGON 221 486 365, b. Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się:

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. (zastępujący również Regulamin Konta dla Małych Firm ) Niniejszy Regulamin Rachunków

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo