REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY 1 DEFINICJE 1) Regulamin Promocji - niniejszy regulamin. Określa szczegółowe warunki świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Agencji ochrony w ramach Promocji. 2) Usługodawca DMSI Software sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-699), ul. Kłobucka 23 c lok. 119, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , kapitał zakładowy 50000,00 zł, posiadająca NIP: , REGON: ) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która zamawia Usługę na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. 4) Agencja ochrony Klient, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia. 5) Oferta promocyjna Oferta na korzystanie z Aplikacji SAFESTAR, zgodnie z warunkami i limitami określonymi w Cenniku i Regulaminie Promocji. 6) Użytkownik Agencja ochrony lub upoważniona przez Agencję ochrony osoba fizyczna, posiadająca indywidualny login i hasło, korzystająca z aplikacji w ramach Usługi. 7) Administrator - Użytkownik, upoważniony przez Agencję ochrony do zarządzania Usługą, w tym do zmiany zakresu świadczonej Usługi, w szczególności zwiększania lub zmniejszania liczby Użytkowników, uprawnień przypisanych Użytkownikom, etc. 8) Usługa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Agencji ochrony polegająca na udostępnianiu Agencji ochrony przez Usługodawcę Aplikacji SAFESTAR zainstalowanej na Infrastrukturze Usługodawcy; 9) Aplikacja SAFESTAR oprogramowanie do monitoringu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują Usługodawcy, zainstalowane na Infrastrukturze Usługodawcy i udostępniane Agencji ochrony przez Internet w ramach Usługi. 10) Infrastruktura Usługodawcy - infrastruktura techniczna, w szczególności sprzęt, serwery, oprogramowanie podmiotów trzecich, łącza internetowe, etc. na której zainstalowana jest Aplikacja SAFESTAR, utrzymywana i zarządzana przez Usługodawcę. 11) Konto Klienta - elektroniczne konto zakładane dla każdego Klienta w Aplikacji SAFESTAR na potrzeby świadczenia Usługi. 12) Login adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu, stanowiący indywidualne oznaczenie Użytkownika, które jest wykorzystywane przez Użytkownika do korzystania z Usługi, w szczególności w celu uzyskania dostępu do Aplikacji SAFESTAR. 13) Hasło stworzony przez Użytkownika indywidualny ciąg znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do korzystania z Usługi. Niezbędne w celu uzyskania dostępu do Aplikacji SAFESTAR. 1

2 14) Strona internetowa Usługi - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem: zawierająca informacje dotyczące Usługi. 15) Cennik informacja o aktualnej wysokości opłat należnych za Usługę oraz o warunkach Oferty promocyjnej. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami netto i każdorazowo są one powiększane o odpowiednią stawkę VAT, obowiązującą w dacie wystawienia faktury. Szczegółowy Cennik stanowi załącznik do Regulaminu Promocji. Zmiana Cennika stanowi zmianę Regulaminu Promocji. 16) Dni robocze dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 17) Godziny robocze godziny pomiędzy 9:00 a 17:00, w dniach roboczych. 18) Regulamin świadczenia Usługi Regulamin dostępny na Stronie internetowej Usługi, określający tryb zawarcia Umowy i świadczenia Usług na zasadach ogólnych. 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Beneficjentem Oferty promocyjnej może być wyłącznie Agencja Ochrony zdefiniowana w 1 ust. 4 Regulaminu Promocji. 2) Agencja ochrony oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem Promocji przed zamówieniem Usługi, akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 3) W ramach Oferty promocyjnej Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia Agencji ochrony dostępu do Aplikacji SAFESTAR na zasadach określonych w Regulaminie Promocji i Cenniku. 4) Usługodawca nie jest zobowiązany do dostosowywania Aplikacji SAFESTAR do indywidualnych potrzeb Klienta. Rozwój i aktualizowanie aplikacji SAFESTAR kształtowany jest wyłącznie przez Usługodawcę, na podstawie jego indywidualnych decyzji. 3 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA 1) Zamówienie Usługi na warunkach Oferty promocyjnej następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres W celu złożenia zamówienia Agencja ochrony zobowiązana jest podać następujące dane: nazwę, adres i NIP firmy oraz adres i numer telefonu. 2) Na podstawie danych otrzymanych od Agencji ochrony Usługodawca zakłada Agencji ochrony Konto Klienta oraz przesyła na wskazany przez Agencję ochrony adres link aktywacyjny. Adres poczty elektronicznej wskazany przez Agencje ochrony w zamówieniu staje się jej Loginem. 3) W celu aktywacji Usługi Agencja ochrony poprzez link aktywacyjny zostaje przekierowana na stronę logowania Aplikacji SAFESTAR. 4) Na stronie logowania Agencja ochrony ustala Hasło do Konta Klienta. Pierwsze logowanie do Aplikacji SAFESTAR wymaga potwierdzenia przez Agencję ochrony zapoznania się z Regulaminem Promocji oraz jego akceptacji w formie elektronicznej (tj. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola). Niezaakceptowanie Regulaminu Promocji uniemożliwia skorzystanie z Usługi. 2

3 5) Pierwsze logowanie Agencji ochrony do Aplikacji SAFESTAR jest równoznaczne z rozpoczęciem korzystania z Usługi na warunkach Oferty promocyjnej. 6) Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Agencję ochrony oraz do odmowy aktywacji Usługi. 7) Agencja ochrony zobowiązana jest do podania w zamówieniu prawdziwych i aktualnych danych. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Agencję ochrony są nieprawdziwe Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Klienta wraz z wszystkimi wprowadzonymi przez niego danymi. 8) Korzystanie z Aplikacji SAFESTAR przez Agencję ochrony w zakresie wykraczającym poza limity ilościowe określone w Ofercie promocyjnej jest odpłatne i wymaga zawarcia Umowy, o której mowa w Regulaminie świadczenia usług. 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI 1) Korzystanie z Aplikacji SAFESTAR na podstawie Oferty Promocyjnej jest możliwe poprzez aktualną przeglądarkę internetową (Chrome, Firefox, Safari), zainstalowaną na komputerze z dostępem do internetu. 2) Usługa świadczona jest w modelu SaaS (Software as a Service). Aplikacja SAFESTAR jest zainstalowana i utrzymywana w całości na Infrastrukturze Usługodawcy. Agencja ochrony nie nabywa żadnych praw do Aplikacji SAFESTAR ani innego oprogramowania udostępnianego w ramach Usługi. 3) Wszelkie dane wprowadzane do Aplikacji SAFESTAR przez Użytkowników lub Administratora w ramach Usługi stanowią własność Agencji ochrony. 4) Agencja ochrony ma prawo udostępniać Aplikację SAFESTAR podmiotom będącym jej klientami w ramach prowadzonej przez Agencję ochrony działalności gospodarczej, w szczególności ma prawo nadawać im uprawnienia Użytkownika. 5 ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA USŁUGODAWCY 1) W ramach Oferty promocyjnej Usługodawca zapewni Agencji ochrony dokumentację dotyczącą konfiguracji i korzystania z Usługi w postaci instrukcji w formacie PDF. 2) Usługodawca umożliwi Agencji ochrony korzystanie z usług wsparcia technicznego dla Usługi. Wsparcie techniczne polega na udzielaniu przez Usługodawcę (za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem pomocy w rozwiązywaniu problemów uniemożliwiających korzystanie z Aplikacji SAFESTAR. Wsparcie techniczne świadczone jest wyłącznie na rzecz Administratorów. 3) W ramach Usługi Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych zgromadzonych przez Agencje ochrony w bazie danych Aplikacji SAFESTAR. Bezpieczeństwo to jest zapewniane poprzez szyfrowanie danych, wykonywanie kopii zapasowych oraz stosowanie mechanizmów replikacyjnych. 3

4 4) Usługodawca oświadcza i gwarantuje, że wszelkie dane przechowywane na Infrastrukturze Zamawiającego, wprowadzone przez Agencję ochrony w ramach korzystania z Usługi, są chronione przed nieuprawnionym dostępem. Usługodawca gwarantuje pełną poufność danych. 5) W ramach Oferty promocyjnej Usługodawca zapewnia Agencji ochrony dostęp do historycznych sygnałów i zdarzeń odebranych i zarejestrowanych na Koncie Klienta przez okres 3 miesięcy. 6) Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwoju i modyfikacji działania Usługi i funkcjonalności oferowanych w ramach Usługi Aplikacji SAFESTAR. O wprowadzeniu istotnych zmian Usługodawca będzie informował Agencję ochrony za pośrednictwem komunikatów pojawiających się w Aplikacji SAFESTAR. 7) Usługodawca dołoży wszelkich starań aby Usługa działała w sposób ciągły i niezakłócony. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania czasowych przerw w działaniu Usługi w celach konserwacyjnych, naprawczych, a w szczególności w celach aktualizacji i rozbudowy Usługi - o ile ww. zadania takiej przerwy będą wymagały. Usługodawca dołoży wszelkich starań by poinformować Agencję ochrony ze stosownym wyprzedzeniem za pośrednictwem komunikatów wyświetlanych w Aplikacji SAFESTAR - o ewentualnych przerwach w działaniu Usługi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek wystąpienia w działaniu Usługi przerw, wynikających z ww. przyczyn. 8) Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania Usługi w przypadkach stwierdzenia naruszenia warunków Regulaminu Promocji lub przepisów prawa polskiego, a także w przypadku stwierdzenia działania na szkodę Usługodawcy. 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY 1) W ramach Oferty promocyjnej (bezpłatna licencja) odpowiedzialność Usługodawcy ze wszystkich możliwych tytułów, z wyjątkiem szkód spowodowanych z winy umyślnej, jest wyłączona. 7 PRAWA I OBOWIĄZKI AGENCJI OCHRONY 1) Agencja ochrony jest uprawniona do korzystania z Usługi w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zgodnie z niniejszym Regulaminem Promocji oraz wszelkimi instrukcjami i dokumentacjami udostępnionymi przez Usługodawcę. 2) Agencja ochrony zobowiązana jest do podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jej przedsiębiorstwa, a w szczególności danych firmy oraz danych adresowych. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Agencja ochrony zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Usługodawcy. 3) Wszelkie dane wprowadzone przez Agencje ochrony do Aplikacji SAFESTAR w ramach korzystania z Usługi stanowią własność Agencji ochrony i za ich treść oraz poprawność ponosi ona pełną odpowiedzialność. 4) Agencję ochrony obowiązuje zakaz wprowadzania do Aplikacji SAFESTAR danych o charakterze bezprawnym. 4

5 5) Agencja ochrony zobowiązana jest odpowiednio zabezpieczyć dane dostępowe do Aplikacji SAFESTAR, w szczególności nie może udostępniać Haseł i Loginów osobom trzecim. 6) Agencja ochrony nie ma prawa do dokonywania modyfikacji Aplikacji SAFESTAR, ani innego oprogramowania udostępnianego w ramach Usługi, ich dekompilacji, adaptacji, tłumaczenia kodu lub jakichkolwiek innych zmian. Agencja ochrony nie ma prawa usuwać ani też modyfikować jakichkolwiek oznaczeń znajdujących się w Aplikacji SAFESTAR, w tym znaków towarowych lub innych oznaczeń w niej zamieszczonych. 7) Agencja ochrony zobowiązana jest do zapoznawania się z treścią komunikatów publikowanych przez Usługodawcę i stosowania się do zaleceń Usługodawcy podawanych w tym komunikatach. 8) Administrator, działając w imieniu Agencji ochrony, w ramach zarządzania Usługą może wprowadzać w Aplikacji SAFESTAR wyłącznie zmiany związane z konfiguracją własnych usług. 8 ZGŁASZANIE I OBSŁUGA AWARII 1) Do zgłaszania awarii w imieniu Agencji ochrony upoważniony jest Administrator. 2) Agencja ochrony zobowiązana jest zgłosić Usługodawcy wystąpienie awarii niezwłocznie. 3) Wszelkie zgłoszenia awarii winny być zgłaszane na adres lub za pomocą odpowiedniego formularza w Aplikacji SAFESTAR - Zgłoszenie błędu. 4) W zgłoszeniu awarii Agencja ochrony zobowiązana jest wskazać: a) nazwę Klienta oraz adres do korespondencji; b) przedmiot awarii, w tym konkretny, szczegółowy opis nieprawidłowości w działaniu Usługi. Przed zgłoszeniem awarii Agencja ochrony zobowiązana jest sprawdzić, czy niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi nie wynika z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Usługodawca, w tym w szczególności z problemów z dostępem do Internetu po stronie Agencji ochrony. 5) Usługodawca zobowiązany jest do przywrócenia poprawnego działania Usługi (usunięcia Awarii) niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w czasie 4 godzin w przypadku Awarii krytycznej, umożliwiającej funkcjonowanie całej Aplikacji SAFESTAR. 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1) Składając zamówienie, o którym mowa w 2 ust. 1 Regulaminu Promocji, Agencja ochrony wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę ww. danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla świadczenia Usługi. 2) Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do świadczenia Usługi. 3) Agencja ochrony przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. 4) Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. 5) Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 6) Agencja ochrony pełni rolę administratora danych osobowych w stosunku do danych wprowadzanych przez Administratora lub Użytkowników do Aplikacji SAFESTAR podczas 5

6 korzystania z Usługi. Z dniem pierwszego logowania do Aplikacji SAFESTAR Agencja ochrony powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w bazie danych Aplikacji SAFESTAR. Strony zgodnie przyjmują, że postanowienia Regulaminu Promocji stanowią jednocześnie postanowienia umowy o powierzeniu przez Agencję ochrony przetwarzania danych Usługodawcy. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z przepisami prawa. 7) W przypadku, gdy sposób i cel używania przez Agencję ochrony zbioru danych osobowych zgromadzonych w Aplikacji SAFESTAR zobowiązuje Agencję ochrony do rejestracji zbioru danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, obowiązek zgłoszenia tego zbioru do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych spoczywa na Agencji ochrony. 10 ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG ZMIANY REGULAMINU PROMOCJI 1) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług w ramach Oferty promocyjnej. W takiej sytuacji Usługodawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Agencję ochrony z 2-miesięcznym wyprzedzeniem. 2) Usługodawcy przysługuje prawo zaprzestania świadczenia Usługi na rzecz Agencji Ochrony ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: a) podanie przez Agencje ochrony nieprawdziwych lub nieaktualnych danych w trakcie rejestracji, b) rażącego naruszenia innych postanowień Regulaminu Promocji. 3) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji. O zmianie Regulaminu Promocji Agencja ochrony powiadamiana będzie poprzez udostępnienie treści nowego Regulaminu na stronie internetowej Usługi. 4) Zmiany Regulaminu Promocji obowiązują od dnia udostępnienia treści nowego Regulaminu Promocji na stronie internetowej usługi. 5) W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Konto Klienta wraz ze wszystkimi danymi zgromadzonymi w nim w okresie świadczenia Usługi może zostać przez Usługodawcę usunięte w sposób uniemożliwiający jego odtworzenie (nieodwracalny). Jednakże na wniosek Agencji ochrony, złożony na adres najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy, Usługodawca udostępni Agencji ochrony kopię danych zgromadzonych w Aplikacji SAFESTAR za opłatą uzgodnioną z Agencja ochrony. 11 POUFNOŚĆ 1) Wszelkie informacje przekazywane sobie nawzajem przez Strony w ramach Umowy, informacje i dane do których Strony uzyskały dostęp w związku z Umową oraz inne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa którejkolwiek Strony, stanowią Informacje Poufne. Strony zobowiązują się do nie ujawniania osobom trzecim Informacji Poufnych, chyba że Strona ujawniająca takie informacje udzieli wyraźnej, pisemnej zgody na takie ujawnienie. 6

7 2) Obowiązek nieujawniania Informacji Poufnych wiąże Strony także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy. 3) Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nie dotyczy informacji: a) uzyskanych przez jedną ze Stron przed zawarciem Umowy, z wyjątkiem informacji, które Strona uzyskała w trakcie lub w związku z negocjacjami prowadzonymi przez Strony w celu zawarcia Umowy; b) informacji uzyskanych od osób trzecich zgodnie z prawem oraz nie naruszających zobowiązań tych osób do nie ujawniania takich informacji, c) informacji, które są publicznie znane, d) informacji całkowicie niezależnie opracowanych przez drugą Stronę. 4) Ochrona Informacji Poufnych na podstawie Umowy nie narusza obowiązku ich ujawniania w przypadkach wymaganych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 5) Strony zobowiązują się powiadomić każdego swojego pracownika/podwykonawcę związanego z wykonaniem Umowy o obowiązku zachowania tajemnicy i są gwarantem stosowania się przez te osoby do postanowień niniejszego paragrafu Umowy. 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1) Agencja ochrony nie ma prawa przenosić praw i obowiązków związanych z realizacją Usługi, w całości ani w części na podmioty trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy pod rygorem nieważności. 2) Strony ustalają, że adresem do doręczeń wszelkiej korespondencji pomiędzy nimi są: a) dla Usługodawcy: DMSI Software sp. z o.o. ul. Kłobucka 23 c lok. 119, Warszawa, b) dla Agencji ochrony: adres wskazany w zamówieniu. 3) Strony mają obowiązek niezwłocznego informowania się wzajemnie na piśmie o każdej zmianie siedziby lub adresu dla doręczeń. W wypadku niedopełnienia tego obowiązku aktualnym adresem jest adres ostatnio wskazany. Pisma wysłane pod wskazany adres strony uznają za doręczone skutecznie i powodujące skutki prawne w nich określone. 4) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 5) Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy. 6) Regulamin wchodzi w życie w dniu roku. 7

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE 1) Regulamin niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi ; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dietetyk Online 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Dietetyk Online 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Dietetyk Online 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK System Rezerwacji Stanowisk wymiany opon działający pod adresem http://oponyanwim.pl/rezerwacje.html prowadzony jest przez ANWIM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola; REGULAMIN E- USŁUGI JaJunior.pl świadczonej przez JaJunior.pl Magdalena Lewandowska I. Przedmiot e- usługi: 1. JaJunior.pl Magdalena Lewandowska, prowadząca działalność w Poznaniu, 60-853, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Prymus.info

Regulamin - Prymus.info Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób korzystania z portalu sochaczew.poleca.to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki na jakich Autostok spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje 1. Usługodawca Active Weather sp. z o.o. z Siedzibą w Rzeszowie ul. Spokojna 8 35-112 Rzeszów KRS 0000442284

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W SPÓŁCE KOMUNALNEJ ŻUKOWO SP. Z O.O. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W SPÓŁCE KOMUNALNEJ ŻUKOWO SP. Z O.O. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W SPÓŁCE KOMUNALNEJ ŻUKOWO SP. Z O.O. Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta w Spółce Komunalnej Żukowo Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Wszystko

REGULAMIN Usługi Wszystko REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta w Wodociągach i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl.

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl. Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z aplikacji dostępnej pod adresem app.isender.pl, przeznaczonej dla przedsiębiorców dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 175. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 175. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 grudnia 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 377 ZARZĄDZENIE Nr 175 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin korzystania z internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN strony internetowej (zwanej dalej Portal WE TFI ) Postanowienia ogólne

REGULAMIN strony internetowej  (zwanej dalej Portal WE TFI ) Postanowienia ogólne REGULAMIN strony internetowej www.warsawequitytfi.com (zwanej dalej Portal WE TFI ) 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin sporządzony został przez Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z

Bardziej szczegółowo

III. Zakres korzystania z Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newsletterów. 1. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne.

III. Zakres korzystania z Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newsletterów. 1. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne. Regulamin wysyłania/otrzymywania Newslettera udostępnianego przez MIASTOSTRADĘ. I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin określa warunki wysyłania treści informacyjno-promocyjnych (Newslettera)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. Regulamin 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja użytkownika

Rejestracja użytkownika Regulamin dostępu i korzystania z serwisu e-bok w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a. Moduł - program komputerowy pozwalający na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PLATFORMA VOD OBOWIĄZUJĄCY OD Data umieszczenia regulaminu na stronie

REGULAMIN USŁUGI PLATFORMA VOD OBOWIĄZUJĄCY OD Data umieszczenia regulaminu na stronie REGULAMIN USŁUGI PLATFORMA VOD OBOWIĄZUJĄCY OD Data umieszczenia regulaminu na stronie Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników końcowych, które zawarły z nazwa firmy / imię i nazwisko, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Postanowienia wstępne $ 1 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej regulaminem, opracowano na podstawie: 1) Kodeks cywilny-ustawa z

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową REGULAMIN ZABAWY QUIZ PODRÓŻNICZY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę QUIZ PODRÓŻNICZY i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści Regulaminu (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie.

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Użytkownika

Regulamin Użytkownika Profitta sp. z o.o. Regulamin Użytkownika Rozdział I [Definicje] 1. Profitta sp. z o.o. Profitta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Litewska 19/6, 30-014 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu Regulamin serwisu www.instytutoka.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem www.instytutoka.pl prowadzony jest przez Instytut Oka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. zawarta dnia.. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy:

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. zawarta dnia.. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: UMOWA /../2017 O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH zawarta dnia.. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna, z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Billin DEFINICJE. Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

REGULAMIN Usługi Billin DEFINICJE. Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: REGULAMIN Usługi Billin 1 DEFINICJE Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: Cennik -stanowiący integralną część Umowy dokument określający wysokość wynagrodzenia Usługodawcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Drinco.pl

Regulamin Akcji Drinco.pl Regulamin Akcji Drinco.pl I. Definicje i postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w akcji "DRINCO.PL", zwana dalej,,akcją lub,,programem który jest prowadzony przez spółkę ECVC7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Newslettera SMS Scrapo

Regulamin korzystania z Newslettera SMS Scrapo Regulamin korzystania z Newslettera SMS Scrapo 1. Postanowienia wstępne. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki korzystania z Newslettera SMS Metal-Fach Sp. z o.o. dla Użytkowników nazywanych dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo

Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Ogólny świadczenia Usług Wiollo, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia Usług Wiollo, a także warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. V. 1.1 z dnia 25.10.2013 r. I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja REGULAMIN 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu służącego do zarządzania firmą przez Internet znajdującego się pod adresem elektronicznym https:\\bizin.pl. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo