Regulamin. świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji. Wprowadzenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji. Wprowadzenie"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 175/2011 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 29 grudnia 2011 r. Regulamin świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji Wprowadzenie Powiatowe Centrum Certyfikacji zostało zaprojektowane i wdrożone w taki sposób, aby spełniać wymagania nałożone przez ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego (Dz. U. nr 128, poz. 1094), a także wymagania innych obowiązujących norm prawnych oraz istniejących standardów międzynarodowych w zakresie tworzenia i funkcjonowania systemów PKI. Regulamin zawiera opis procedur obowiązujących przy świadczeniu przez Powiatowe Centrum Certyfikacji usług certyfikacyjnych. 1 Definicje Przez poniższe terminy należy rozumieć: 1. Ustawa ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U nr 130 poz z późn. zm.). 2. Rozporządzenie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego. (Dz. U. nr 128 poz. 1094). 3. Regulamin niniejszy regulamin certyfikacji. 4. Powiatowe Centrum Certyfikacji lub "PCC" centrum certyfikacji elektronicznej działające w ramach struktur Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmie świadczące usługi certyfikacyjne w zakresie objętym regulaminem. 5. Certyfikat niekwalifikowany lub Certyfikat certyfikat spełniający warunki określone w ustawie, wydany przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, spełniający wymogi określone w ustawie. 6. Osoba ubiegająca się o wydanie certyfikatu osoba fizyczna, która bierze udział w procedurze ubiegania się o Certyfikat, do momentu zawarcia umowy. 7. Subskrybent osoba fizyczna, która zawarła z PCC umowę o świadczenie usług certyfikacyjnych, spełniająca wymagania określone w Ustawie i aktach wykonawczych. 8. Umowa umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych oraz o wzajemnym uznaniu podpisów weryfikowanych certyfikatem niekwalifikowanym zawierana pomiędzy PCC a Subskrybentem. Pozostałe terminy wykorzystywane w Regulaminie, a niezdefiniowane powyżej należy interpretować zgodnie z postanowieniami ustawy i rozporządzenia.

2 2 Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Certyfikacji świadczy usługi certyfikacyjne w zakresie wydawania certyfikatów niekwalifikowanych w rozumieniu zgodnym z Ustawą. 2. Nie wprowadza się ograniczenia terytorialnego w stosunku do podmiotów, które mogą ubiegać się o certyfikat niekwalifikowany. 3. Certyfikaty z PCC służą do sygnowania dokumentów przesyłanych przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej podmiotów, które uznały certyfikaty niekwalifikowane PCC, w tym do podpisywania Elektronicznych Formularzy dostępnych na stronie: https://powiatchelmski.skrzynkapodawcza.pl i tylko taki zakres ich wykorzystania jest zgodny z Regulaminem oraz Umową. 4. Lista podmiotów uznających certyfikaty niekwalifikowane PCC dostępna jest pod adresem: 5. Certyfikat niekwalifikowany wydany przez PCC jest podpisem bezpiecznym w rozumieniu Ustawy. 6. Na podstawie zawartej Umowy, podpis elektroniczny złożony na dokumencie weryfikowanym przy pomocy certyfikatu niekwalifikowanego, jest w przypadku wymiany dokumentów między PCC a Subskrybentem równoważny pod względem skutków prawnych z dokumentami opatrzonymi podpisami własnoręcznymi, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących, które mogą przewidywać wymóg formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. PCC udostępnia na wniosek każdego istotne elementy informacji, o której mowa w art. 14 ust. 2 Ustawy poprzez udostępnienie treści niniejszego Regulaminu. 3 Procedura ubiegania się o certyfikat 1. Osoba ubiegająca się o wydanie certyfikatu zobowiązana jest do zapoznania się z treścią i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu. 2. Osoba ubiegająca się o wydanie certyfikatu, zakłada konto na stronie za pośrednictwem którego przekazuje dane osobowe niezbędne do uzyskania certyfikatu, jak również konto to realizuje funkcję platformy komunikacyjnej pomiędzy osobą ubiegającą się o certyfikat/subskrybentem a PCC. 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia iż konto wykorzystywane jest niezgodnie z przeznaczeniem PCC ma możliwość zablokowania dostępu lub usunięcia konta. 4. Osoba ubiegająca się o wydanie certyfikatu postępuje zgodnie z poniższą procedurą: 1) rejestracja poprzez założenie konta na stronie internetowej PCC przy użyciu adresu oraz hasła; 2) przesłanie na założone konto wiadomości potwierdzającej fakt dokonania rejestracji; 3) zalogowanie się do nowo utworzonego konta i uzupełnienie danych osobowych osoby ubiegającej się o certyfikat; 4) uzupełnienie wniosku znajdującego się w zakładce certyfikat o dane do certyfikatu, weryfikacja poprzednio wprowadzonych danych osobowych pod kątem poprawności i aktualności na chwilę wysłania wniosku; 5) wysłanie elektronicznego wniosku o wydanie certyfikatu za pomocą strony internetowej

3 6) udanie się do Punktu Kancelaryjnego PCC mieszczącego się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie w ciągu 14 dniu roboczych od wysłania wniosku, w celu podpisania umowy na świadczenie usług certyfikacyjnych; 7) przed wystawieniem certyfikatu niekwalifikowanego tożsamość Osoby ubiegającej się o wydanie certyfikatu weryfikowana jest za pomocą ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu, dodatkowym dokumentem akceptowanym przy weryfikacji tożsamości jest prawo jazdy wydane po 1 lipca 1999 roku. Rodzaj dokumentu należy wskazać na etapie składania wniosku; 8) pomiędzy Subskrybentem a PCC zostaje zawarta umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych oraz o wzajemnym uznaniu podpisów weryfikowanych certyfikatem niekwalifikowanym; 9) po podpisaniu umowy zostaje wygenerowany i przekazany certyfikat niekwalifikowany; Przyjęte zostały dwie formy nośników multimedialnych, za pomocą których przekazany zostaje certyfikat pendrive oraz płyta CD. 3. Osoba ubiegająca się o wydanie certyfikatu określa we wniosku termin jego ważności, mając do wyboru: 1) 3 miesiące; 2) 6 miesięcy; 3) 1 rok; 4) 2 rok; 5) 5 lat. 4. Na dwa tygodnie przed upływem terminu ważności, Subskrybent może złożyć wniosek o nowy certyfikat. Korzysta w tym celu z uprzednio założonego konta, wypełniony formularz wysyła przez stronę a w ciągu 14 dni roboczych udaje się do Centrum Certyfikacyjnego w celu ponownego podpisania Umowy i wygenerowania certyfikatu. 4 Obowiązki Powiatowego Centrum Certyfikacji PCC jest zobowiązane do: 1) prowadzenia działalności w sposób efektywny i wiarygodny, w zgodzie z: a) ustawą i aktami wykonawczymi, b) obowiązującym Regulaminem, c) wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w PCC; 2) unieważniania certyfikatów w przypadkach określonych w Regulaminie; 3) wystawiania certyfikatu po spełnieniu przez Subskrybenta wymogów wynikających z Regulaminu i podpisaniu umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych; 4) potwierdzenia tożsamości osoby ubiegającej się o certyfikat na podstawie ważnego dokumentu tożsamości; 5) archiwizacji danych związanych ze świadczeniem usług certyfikacyjnych; 6) przetwarzania danych Subskrybentów wyłącznie do celów związanych z usługami certyfikacji.

4 5 Obowiązki Subskrybenta 1. Subskrybent ma obowiązek wykorzystywania wydanego certyfikatu jedynie w bezpiecznym urządzeniu do składania podpisów elektronicznych w rozumieniu zgodnym z art. 18 ustawy oraz jest obowiązany przechowywać dane służące do składania podpisu elektronicznego w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem w okresie ważności certyfikatu służącego do weryfikacji tych podpisów. 2. Subskrybent ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczne przechowywanie certyfikatu. 3. W przypadku, gdy certyfikat przechowywany jest w komponentach technicznych lub modułach kluczowych zabezpieczonych hasłami lub kodami PIN, Subskrybent ma obowiązek bezpiecznego przechowywania hasła lub kodu PIN. 4. W przypadku: a) udostępnienia certyfikatu innej osobie lub jego utraty; b) naruszenia wiarygodności klucza prywatnego Subskrybenta lub zaistnienia takiego podejrzenia (kompromitacja klucza prywatnego); c) wystąpienia nieprawidłowości w zakresie danych zawartych w certyfikacie; d) zaprzestania operacji z wykorzystaniem certyfikatu; e) zmiany danych Subskrybenta Subskrybent jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia PCC faktu wystąpienia takiego zdarzenia w celu unieważnienia certyfikatu. 5. Subskrybent jest zobowiązany do podania w zgłoszeniu certyfikacyjnym prawdziwych i kompletnych danych w zakresie wymaganym przez zgłoszenie certyfikacyjne. 6. Subskrybent zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z usługami certyfikacji. 6 Wykorzystywanie certyfikatu 1. Certyfikat jest dopuszczony do użytku po jego wydaniu przez PCC i pozostaje w tym stanie do chwili wygaśnięcia ważności lub unieważnienia. 2. Ważność certyfikatów wygasa automatycznie z chwilą upływu okresu ważności, po którym to terminie certyfikaty są archiwizowane. 3. Certyfikat, którego okres ważności wygasł, nie może być ponownie wystawiony z nową datą ważności. 7 Unieważnienie certyfikatu 1. PCC unieważnia certyfikat z własnej inicjatywy lub na wniosek Subskrybenta. 2. Unieważnienie certyfikatu ma miejsce w przypadku zaistnienia następujących przesłanek: 1) istnieje uzasadnione podejrzenie, że dane zawarte w certyfikacie nie są prawdziwe; 2) zgłoszenie Subskrybenta o: a) udostępnieniu certyfikatu innej osobie lub jego utracie; b) naruszeniu wiarygodności klucza prywatnego Subskrybenta lub zaistnienia takiego podejrzenia (kompromitacja klucza prywatnego);

5 c) zaprzestaniu wykonywania operacji z wykorzystaniem certyfikatu; d) wystąpienia nieprawidłowości w zakresie danych zawartych w certyfikacie; e) zmianie danych Subskrybenta; 3) wystąpienie błędów przy wprowadzaniu danych lub błędów w ich przetwarzaniu; 4) naruszenie przez Subskrybenta zobowiązań wynikających z Umowy; 5) utrata uprawnień PCC do wystawiania certyfikatów niekwalifikowanych; 6) wystąpienie innych okoliczności, w szczególności wynikających z Ustawy. 3. Zlecenie unieważnienia certyfikatu, w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, następuje poprzez złożenie wniosku o unieważnienie stanowiący załącznik do regulaminu. Wniosek dostępny jest na koncie w systemie PCC oraz na stronie Subskrybent składa uzupełniony wniosek za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum Certyfikacyjnego taki wniosek podpisany musi zostać ważnym certyfikatem lub po pobraniu, wydrukowaniu i odręcznym podpisaniu, wysyła go pocztą, faxem lub mailem. 4. W przypadku zainicjowania unieważnienia certyfikatu przez PCC, złożenie wniosku o unieważnienie certyfikatu nie jest wymagane. Czynności dokonuje uprawniony pracownik PCC. O zaistniałej sytuacji Subskrybent powiadomiony zostaje wiadomością 5. Zlecenie unieważnienia certyfikatu zostaje zrealizowane przez pracownika PCC niezwłocznie po jego wpłynięciu do Punktu Kancelaryjnego PCC. 6. O realizacji zgłoszenia o unieważnienie certyfikatu, Subskrybent zostaje powiadomiony na adres , podany podczas zakładania konta w systemie PCC. 7. PCC prowadzi rejestr wniosków o unieważnienie certyfikatów. 8. Rejestr unieważnionych certyfikatów zostaje opublikowany w formie listy CRL. 8 Procedura odnowienia certyfikatu 1. Subskrybent nie jest powiadamiany przez PCC o wygaśnięciu certyfikatu. Termin ważności certyfikatu określa umowa z Subskrybentem. 2. Odnowienie certyfikatu może nastąpić po upływie terminu ważności certyfikatu, określonego w 3 ust. 3 Regulaminu. 3. Zlecenie wydania certyfikatu w procedurze odnowienia zostaje złożone drogą elektroniczną, za pośrednictwem PCC. 4. Etapy procedury odnowienia certyfikatu są tożsame z procedurą obowiązującą w przypadku określonym w 3 ust Tryb postępowania reklamacyjnego 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług certyfikacyjnych. 2. Reklamacje należy składać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane teleadresowe PCC udostępnione zostaną pod podpisaniu Umowy.

6 3. PCC rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni od ich otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji PCC poinformuje Subskrybenta składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany podczas zakładania konta w systemie PCC. 4. Strony zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań, aby spory powstałe w związku ze świadczeniem oraz korzystaniem z usług certyfikacyjnych rozstrzygane były polubownie w drodze bezpośrednich rokowań. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu, zostanie on rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby PCC. 10 Opłaty Subskrybent nie ponosi żadnych opłat związanych z wystawieniem i unieważnieniem certyfikatu oraz uzyskaniem informacji o jego statusie. 11 Zmiana Regulaminu Zmiany w Regulaminie świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji ogłaszane będą na stronie internetowej PCC Subskrybent poprzez zawarcie Umowy akceptuje taką formę powiadamiania o zmianach.

POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW. Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1

POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW. Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1 POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1 Przyjął do archiwum (data i podpis):. Zatwierdził (data i podpis): Nadzorował (data i podpis): Opracował (data i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

wysokości której może być dokonywana pojedyncza Operacja (z uwzględnieniem naliczonych opłat i prowizji);

wysokości której może być dokonywana pojedyncza Operacja (z uwzględnieniem naliczonych opłat i prowizji); 1 REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART GWARANTOWANYCH VISA BUSINESS I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin świadczenia usług wydawania, używania i przeprowadzania rozliczeń z tytułu transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Regulamin Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne Regulamin www.praca.gov.pl 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY TRANSGRANICZNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH

REGULAMIN PLATFORMY TRANSGRANICZNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH REGULAMIN PLATFORMY TRANSGRANICZNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH POSTANOWIENIA WSTĘPNE Platforma internetowej dostępna jest pod adresem: https://pilot.e-codex.pl i została stworzona przez Instytut Logistyki i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

- otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej

- otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej Regulamin świadczenia drogą elektroniczną Usługi pobierania danych w celu oceny zdolności kredytowej dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 10 marca 2014r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA PRZEDPŁACONYCH KART PŁATNICZYCH

REGULAMIN UŻYTKOWANIA PRZEDPŁACONYCH KART PŁATNICZYCH REGULAMIN UŻYTKOWANIA PRZEDPŁACONYCH KART PŁATNICZYCH I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzania rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Przedpłaconych Kart Płatniczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną KANTOROWIEC.PL, którego właścicielem jest spółka Czarny Koń M.T.W. Skóra, M.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego Mobile Vikings. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker. Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców ("Licencja Dostawcy")

Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker. Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców (Licencja Dostawcy) Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców ("Licencja Dostawcy") 1 Słownik Operator nazywani są łącznie: Trovarit AG,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Regulamin świadczenia usługi eskok Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Rafineria, zwaną dalej SKOK lub Kasą usługi bankowości

Bardziej szczegółowo