Regulamin Download Plus

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Download Plus"

Transkrypt

1 Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9

2 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 2 z 9

3 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Download Plus, zwany dalej Regulaminem określa zasady i warunki korzystania z Download Plus, prawa i obowiązki jego Użytkowników oraz zakres praw i obowiązków KIR S.A. związanych z jego udostępnieniem. Definicje 2. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: KIR S.A. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.; Download Plus zbiór danych: adresowych, ewidencyjnych oraz dotyczących uczestnictwa w systemach rozliczeniowych banków lub innych instytucji finansowych oraz ich jednostek (oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych biorących udział w wymianie zleceń płatniczych), zgromadzony i zapisany w określony przez KIR S.A. sposób, oraz udostępniany na witrynie internetowej KIR S.A. Szczegółowy opis zawartości zbioru umieszczony jest na witrynie internetowej KIR S.A. w pliku Excel - Opis zbiorów na witrynie.xls ; Użytkownik Abonament Formularz rejestracyjny osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Download Plus na zasadach określonych w Regulaminie; opłata za możliwość korzystania przez Użytkownika, z Download Plus, w wysokości uzależnionej od okresu korzystania przez Użytkownika z Download Plus; formularz w postaci elektronicznej, wypełniany przez Użytkownika w momencie rejestracji, zawierający dane niezbędne do realizacji przez KIR S.A. usługi korzystania z Download Plus, w tym dane dotyczące okresu, na jaki ma być zawarta umowa o korzystanie z Download Plus oraz dane umożliwiające wystawienie faktury; Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 3 z 9

4 System rozliczeniowy Cennik Download Plus elektroniczny, międzybankowy system rozliczania zleceń płatniczych w złotych lub euro, prowadzony przez KIR S.A.; cennik zawierający opłaty za korzystanie z Download Plus, dostępny na stronie internetowej Zasady rejestracji Użytkownika i aktywacja dostępu do Download Plus Użytkownik, w celu zawarcia umowy o korzystanie z Download Plus, zobowiązany jest do: 1) wypełnienia elektronicznego Formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie internetowej w którym m.in.: a) wyraża wolę zawarcia umowy o korzystanie z Download Plus, b) podaje dane do kontaktu i dane niezbędne do wystawienia faktury, c) potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia, d) potwierdza, że zapoznał się z treścią Cennika Download Plus i akceptuje jego postanowienia; e) wskazuje wysokość uiszczanego Abonamentu, co jest równoznaczne ze wskazaniem okresu na jaki ma być zawarta umowa o korzystanie z Download Plus; 2) dokonania wpłaty na rachunek bankowy KIR S.A. (wskazany w informacji od KIR S.A., potwierdzającej przyjęcie Formularza rejestracyjnego) Abonamentu w wysokości zgodnej z Cennikiem Download Plus. 2. Wypełnienie przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego i dokonanie wpłaty uznaje się za złożenie KIR S.A. oferty zawarcia umowy o korzystanie z Download Plus. 3. Okres korzystania z Download Plus, od którego zależy wysokość Abonamentu, może wynosić: 1) 7 dni kalendarzowych; 2) 3 miesiące; 3) 12 miesięcy Wypełnienie przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego oznacza złożenie przez Użytkownika oświadczenia, że wszelkie podane przez niego w tym Formularzu dane są zgodne z prawdą. 2. Użytkownik zawierający umowę o korzystanie z Download Plus ma obowiązek uaktualniania danych podanych w Formularzu rejestracyjnym. 3. KIR S.A. nie jest zobowiązana do weryfikowania prawdziwości danych, o których mowa w ust KIR S.A. zastrzega sobie prawo do nie zawarcia umowy o korzystanie z Download Plus. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 4 z 9

5 5. Doręczenie Regulaminu Użytkownikowi następuje poprzez ogłoszenie jego treści na stronie internetowej w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu Niezwłocznie po dokonaniu przez Użytkownika czynności określonych w 3 ust.1 Regulaminu, KIR S.A. wyśle za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika w Formularzu rejestracyjnym unikalny login oraz hasło dostępu, uprawniające do korzystania z Download Plus w okresie obowiązywania umowy o korzystanie z Download Plus. 2. Umowę o korzystanie z Download Plus uważa się za zawartą z chwilą przystąpienia przez KIR S.A. do wykonywania tej umowy, tj. wysłania przez KIR S.A. loginu oraz hasła dostępu, o których mowa w ust.1. Data zawarcia umowy o korzystanie z Download Plus stanowi początek okresu korzystania przez Użytkownika z Download Plus. Logowanie do serwisu Formularz logowania znajduje się na stronie internetowej w dziale download. 2. Logowanie przez Użytkownika jest możliwe po spełnieniu warunków, o których mowa w 3 ust.1 i 6 ust. 1 Regulaminu. 3. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, może skorzystać z mechanizmu przypominania hasła poprzez wybranie linku przypomnij hasło. 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie loginu i hasła dostępu do Download Plus w tajemnicy i nie udostępnianie ich osobom trzecim oraz za każde pobranie danych z Download Plus, z wykorzystaniem jego loginu i hasła dostępu, nawet jeśli nastąpiło bez jego wiedzy. 5. W przypadku ujawnienia loginu i hasła dostępu osobom trzecim, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt KIR S.A., która blokuje dostęp Użytkownika do Download Plus. 6. KIR S.A. w porozumieniu z Użytkownikiem podejmuje niezwłocznie czynności mające na celu ponowne udostępnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z Download Plus. Zakres korzystania z Download Plus Korzystanie z Download Plus polega na pobraniu danych z Download Plus. 2. W opłaconym okresie Użytkownik ma prawo do dowolnego, co do liczby i czasu korzystania z Download Plus. 3. KIR S.A. nie dokonuje zwrotu Abonamentu w przypadku nie skorzystania z Download Plus przez Użytkownika. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 5 z 9

6 9. W celu prawidłowego korzystania z Download Plus, Użytkownik, we własnym zakresie, zapewnia odpowiedni sprzęt i oprogramowanie komputerowe, połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową oraz odpowiada za ich sprawne działanie. Zasady prezentacji i aktualizacji Download Plus Download Plus jest prezentowany na stronie internetowej w sposób ciągły, z zastrzeżeniem 15 ust. 1 i W Download Plus udostępniane są dane zgromadzone przez KIR S.A. i pochodzące z jej wewnętrznego systemu ewidencji danych o bankach i innych instytucjach finansowych oraz o ich jednostkach (oddziałach oraz innych jednostkach organizacyjnych biorących udział w wymianie zleceń płatniczych), uczestniczących w systemach rozliczeniowych, aktualizowanego w oparciu o dane przekazywane KIR S.A. przez uczestników systemów rozliczeniowych. 3. Terminy aktualizacji Download Plus, uwidocznione są na stronie internetowej i są powiązane z terminami aktualizacji, prowadzonego przez KIR S.A., wewnętrznego systemu ewidencji danych, o którym mowa w ust O dodatkowych, występujących pomiędzy wyznaczonymi terminami aktualizacjach Download Plus, Użytkownik będzie powiadamiany za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany w Formularzu rejestracyjnym. Prawa własności i prawa nabyte 11. Download Plus, jako baza danych, stanowi utwór w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, ze zm.), zwanej dalej Ustawą, do którego autorskie prawa majątkowe posiada KIR S.A Korzystanie z Download Plus, na zasadach określonych w Regulaminie, nie oznacza nabycia przez Użytkownika prawa własności ani innych korzyści w odniesieniu do Download Plus. Użytkownik może korzystać z Download Plus jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach Ustawy. 2. Użytkownik ma prawo do pobrania, kopiowania w całości lub części, transmitowania elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowania, linkowania lub wykorzystania części danych z Download Plus lub całości Download Plus do użytku własnego jak i w celach zarobkowych. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 6 z 9

7 Zakres odpowiedzialności KIR S.A KIR S.A., dokładając należytych starań, będzie dążyła do zapewnienia aktualności danych zawartych w Download Plus, jednak nie odpowiada wobec Użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek szkody wynikłe z tytułu ich używania jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. 2. KIR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędne wczytanie Download Plus do systemów Użytkownika spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem systemu lub sprzętu informatycznego Użytkownika ani za jakiekolwiek szkody wynikłe z tego tytułu KIR S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w strukturach Download Plus, w szczególności poszerzania lub ograniczania zakresu Download Plus. 2. KIR S.A. poinformuje Użytkownika o zmianach, o których mowa w ust.1, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej dwa miesiące przed planowanym terminem wprowadzenia zmiany KIR S.A. zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie do Download Plus spowodowanych względami technicznymi, przy czym zobowiązuje się do skracania tych przerw do minimum. 2. KIR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Download Plus spowodowane działaniami siły wyższej oraz przyczynami nie leżącymi po stronie KIR S.A. 3. Jeżeli z przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 dostęp do Download Plus będzie niemożliwy lub znacznie utrudniony, KIR S.A. przekaże, w miarę istniejących możliwości, dane w inny dostępny i ustalony z Użytkownikiem sposób. 16. KIR S.A. zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Download Plus w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, bez obowiązku zwrotu Abonamentu uiszczonego przez Użytkownika. Wygaśnięcie umowy o korzystanie z Download Plus i przedłużenie okresu jej obowiązywania Umowa o korzystanie z Download Plus wygasa wraz z upływem okresu, za który został uiszczony Abonament, chyba że okres jej obowiązywania został przedłużony w trybie wskazanym w ust. 3 i Użytkownikowi, który zawarł umowę o korzystanie z Download Plus na okres wskazany w 3 ust. 3 pkt 2 i 3 zostanie dwukrotnie wysłane powiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu umowy: na 14 dni i na 7 dni kalendarzowych przed upływem okresu korzystania z Download Plus, za który został uiszczony Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 7 z 9

8 Abonament. Powiadomienie zostanie wysłane elektronicznie, na adres wskazany przez Użytkownika w Formularzu rejestracyjnym. 3. Użytkownik, który zawarł umowę o korzystanie z Download Plus na okres wskazany w 3 ust. 3 pkt 2 i 3 może przedłużyć okres na jaki umowa ta została zawarta, na następujących zasadach: 1) przed upływem terminu obowiązywania umowy Użytkownik zobowiązany jest dokonać wpłaty Abonamentu w wysokości uzależnionej od okresu, na jaki umowa o korzystanie z Download Plus ma zostać przedłużona; obowiązek określony powyżej uważa się za spełniony jeżeli wpływ środków z tytułu Abonamentu nastąpi na rachunek KIR S.A. najpóźniej na 3 dni przed dniem wygaśnięcia umowy o korzystanie z Download Plus; 2) przed upływem terminu obowiązywania umowy Użytkownik zobowiązany jest do zalogowania się i skorzystania z opcji Przedłuż umowę dostępnej w zakładce z danymi rejestracyjnymi Użytkownika. 4. Jeżeli Użytkownik spełnił warunki określone w ust. 3, nowy okres korzystania z Download Plus rozpoczyna się w dniu następnym po upływie poprzedniego, opłaconego okresu korzystania z Download Plus. 5. Nieopłacenie Abonamentu w trybie określonym w ust. 3 jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Download Plus, w wyniku czego, po wygaśnięciu umowy o korzystanie z Download Plus, KIR S.A. blokuje dostęp Użytkownika do Download Plus oraz usuwa konto z systemu. 6. W przypadku Użytkownika, którego dostęp do Download Plus został zablokowany, z wyłączeniem blokady dostępu w sytuacji opisanej w 7 ust. 5, dalsze korzystanie z Download Plus wymaga ponownego wypełnienia Formularza rejestracyjnego, dokonania opłaty za korzystanie z Download Plus oraz otrzymania indywidualnego loginu i hasła dostępu. Przetwarzanie i ochrona danych Przesłanie przez Użytkownika wypełnionego Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z przekazaniem KIR S.A. swoich danych, w tym adresu , w celu związanym z korzystaniem z Download Plus. 2. Użytkownik ma prawo do przeglądania i modyfikowania swoich danych podanych w Formularzu rejestracyjnym poprzez ich edycję w panelu Użytkownika. 3. Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowej (o produktach i usługach) Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. przy pomocy środków komunikacji elektronicznej (art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dz. U. Nr 144, poz. 1204) składając stosowne oświadczenie w treści Formularza rejestracyjnego. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 8 z 9

9 Zmiana Regulaminu KIR S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, a także w Cenniku Download Plus, z zastrzeżeniem ust KIR S.A. powiadamia Użytkownika o zmianach, o których mowa w ust. 1 co najmniej na miesiąc przed ich wejściem w życie, zamieszczając na stronie internetowej KIR S.A. zmieniony tekst Regulaminu lub Cennika Download Plus. 3. Korzystanie przez Użytkownika z Download Plus po wprowadzeniu zmienionego Regulaminu jest równoznaczne z jego akceptacją. 4. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Użytkownika w ramach Abonamentu za okres, w którym KIR S.A. dokonała zmiany Regulaminu. 5. Użytkownik potwierdza, że Regulamin oraz Cennik Download Plus zostały mu udostępnione przed zawarciem umowy o korzystanie z Download Plus w taki sposób, że ich przechowywanie, przetwarzanie, odtwarzanie i odczytanie nie stwarza i nie stwarzało żadnych trudności. Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z tymi dokumentami i potwierdza fakt ich akceptacji. Użytkownik oświadcza, iż publikację przez KIR S.A. na stronie internetowej dokumentów, o których mowa wyżej uznaje za skuteczną i wystarczającą formę doręczenia tych dokumentów. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 9 z 9

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług. 1 Postanowienia ogólne Regulamin systemu Xenga Regulamin świadczenia usług 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki korzystania z systemu Xenga (zwanego dalej Systemem ) a także prawa i obowiązki użytkowników oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pomocą serwisu szybkafaktura.pl

Regulamin świadczenia usług za pomocą serwisu szybkafaktura.pl Regulamin świadczenia usług za pomocą serwisu szybkafaktura.pl Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki korzystania z systemu szybkafaktura.pl (zwanego dalej Systemem ) a także prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL 1 Definicje 1.1. EBS ERIF BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116), przy ul. Wołowskiej 8, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl.

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl. REGULAMIN SERWISU 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A. REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A. Niniejszy Regulamin korzystania z Internetowej Platformy Transakcyjnej Platinum Fund 24 S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu doradztwa online TOKEO. 1 Zakres przedmiotowy

Regulamin serwisu doradztwa online TOKEO. 1 Zakres przedmiotowy Regulamin serwisu doradztwa online TOKEO 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin serwisu doradztwa online TOKEO, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania z serwisu TOKEO. 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Wersja obowiązująca do dnia 15.04.2015 1. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin. I. Postanowienia Ogólne Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez multiagencję ubezpieczeniową PRYMAKOWSCY sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jaracza 6/14, 00-378 Warszawa I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa prawa i obowiązki stron, zasady korzystania ze Sklepu, zasady i trybu zawierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PORTALU BIK

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PORTALU BIK REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PORTALU BIK Spis treści 1 Postanowienia wstępne... 3 2 Definicje... 3 3 Dostęp i korzystanie z Portalu BIK... 6 4 Rejestracja w Portalu BIK... 7 5 Zamawianie Produktów

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Wersja obowiązująca od dnia 15.04.2015 1. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 1.1 Warunki korzystania z Serwisu... 3 2. DEFINICJE... 3 3. PROCES REJESTRACJI... 5

Bardziej szczegółowo

2. Postanowienia ogólne

2. Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. Usługodawca - właściciel domeny internetowej oraz sklepu internetowego tukupie.pl, Alfa Inwestycje Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 59A, 20-445 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług platformy sklepów internetowych RedCart.pl Dokument wygenerowano dnia 2015-09-20 1. DEFINICJE

Regulamin usług platformy sklepów internetowych RedCart.pl Dokument wygenerowano dnia 2015-09-20 1. DEFINICJE Regulamin usług platformy sklepów internetowych RedCart.pl Dokument wygenerowano dnia 2015-09-20 1. DEFINICJE 1. Usługodawca - ETK Sp. j. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 113 zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu QUENTA.pl Administratorem serwisu jest Quenta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Regulamin serwisu QUENTA.pl Administratorem serwisu jest Quenta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Regulamin serwisu QUENTA.pl Administratorem serwisu jest Quenta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych za pomocą Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo