Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie"

Transkrypt

1 Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie Warszawa, listopad 2012

2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE DOSTĘPU DO UTWORZONEGO KONTA W KRAJOWEJ BAZIE Spis treści 1 DEFINICJE UZYSKANIE DOSTĘPU DO UTWORZONEGO KONTA w KRAJOWEJ BAZIE ETAP 1 - WYPEŁNIENIE FORMULARZA o UZYSKANIE DOSTĘPU DO UTWORZONEGO KONTA w KRAJOWEJ BAZIE NA STRONIE ETAP 2 - OTRZYMANIE WIADOMOŚCI ZAWIERAJĄCEJ AKTYWUJĄCY ADRES URL ETAP 3 AKTYWACJA i ZŁOŻENIE WNIOSKU kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami Warszawa, ul. Chmielna 132/134 tel.: (dostępny w dni robocze w godzinach ) fax.: Działalność KOBiZE jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej» K O B i Z E «2

3 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE DOSTĘPU DO UTWORZONEGO KONTA W KRAJOWEJ BAZIE 1 DEFINICJE Ilekroć w Instrukcji jest mowa o: 1) Administratorze Krajowej bazy rozumie się przez to Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, działający w strukturze Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, który prowadzi Krajową bazę. 2) dniach roboczych rozumie się przez to wszystkie dni oprócz sobót, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy ustalonych decyzją Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego we wszystkich jednostkach organizacyjnych IOŚ-PIB, dostępną na stronie internetowej 3) Formularzu Aktualizacyjnym rozumie się przez to formularz dostępny dla Użytkownika po zalogowaniu się na stronie internetowej który umożliwia Podmiotowi przekazanie Krajowemu ośrodkowi informacji o zmianie danych podanych we Wniosku dotyczących Podmiotu, Zakładu lub Użytkownika, niezbędnych do wygenerowania Wniosku Aktualizacyjnego. 4) Formularzu Rejestracyjnym rozumie się przez to formularz dostępny na stronie internetowej który umożliwia Podmiotowi przekazanie Krajowemu ośrodkowi danych (w tym danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101. poz. 926, z późn. zm.)) niezbędnych do wygenerowania Wniosku. 5) Formularzu uzyskania dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie rozumie się przez to formularz dostępny na stronie internetowej kobize.pl w zakładce Wnioski, który umożliwia Podmiotowi przekazanie Krajowemu ośrodkowi danych (w tym danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101. poz. 926, z późn. zm.)) niezbędnych do wygenerowania Wniosku o uzyskanie dostępu do Konta w Krajowej bazie. 6) Koncie w Krajowej bazie rozumie się przez to Konto założone przez Administratora Krajowej bazy dla Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza raport roczny do Krajowej bazy. 7) Krajowym ośrodku rozumie się przez to Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, któremu powierzono wykonywanie zadań Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.). 8) Podmiocie rozumie się przez to Podmiot korzystający ze środowiska w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), obowiązany na mocy ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie» K O B i Z E «3

4 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE DOSTĘPU DO UTWORZONEGO KONTA W KRAJOWEJ BAZIE zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji do sporządzenia i wprowadzenia do Krajowej bazy raportu rocznego w terminie określonym w ww. ustawie. 9) Użytkowniku lub Wskazanym Przedstawicielu rozumie się przez to osobę wskazaną przez Podmiot do zarządzania Kontem w Krajowej bazie w jego imieniu, w tym do sporządzenia i wprowadzenia raportu rocznego, wskazaną przez Podmiot we Wniosku, Wniosku Aktualizacyjnym albo Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie. 10) Wniosku rozumie się przez to wniosek o utworzenie Konta w Krajowej bazie, wygenerowany jako dokument w formacie PDF na podstawie danych wprowadzonych do Formularza Rejestracyjnego, niezbędnych do zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Konta w Krajowej bazie. 11) Wniosku Aktualizacyjnym rozumie się przez to wniosek o aktualizację danych dotyczących Podmiotu, Zakładu lub Użytkownika podanych we Wniosku, wygenerowany jako dokument w formacie PDF na podstawie danych wprowadzonych do Formularza Aktualizacyjnego. 12) Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie rozumie się przez to wniosek wygenerowany jako dokument w formacie PDF na podstawie danych wprowadzonych do Formularza uzyskania dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie, niezbędnych do zapewnienia Użytkownikowi dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie. 13) Zakładzie rozumie się przez to Zakład w rozumieniu art. 3 pkt 48 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). 14) Numerze identyfikacyjnym Zakładu rozumie się przez to 6-cyfrowy unikalny numer identyfikacyjny Zakładu. Numer ten jest nadawany przez Krajowy ośrodek, po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku o utworzenie Konta w Krajowej bazie i przesyłany w wiadomości do wskazanych we Wniosku Przedstawicieli do prowadzenia sprawozdawczości dla opisanego Zakładu. Numer ten nadawany jest jeden raz przy pierwszej rejestracji Zakładu w Krajowej bazie. 2 UZYSKANIE DOSTĘPU DO UTWORZONEGO KONTA W KRAJOWEJ BAZIE W przypadku, gdy Podmiot prowadzący Zakład, dla którego jest utworzone Konto w Krajowej bazie, nie może uzyskać do niego dostępu z uwagi na brak możliwości: zalogowania się przez Wskazanych Przedstawicieli do sporządzenia i wprowadzenia raportu w imieniu Podmiotu do Krajowej bazy, a z różnych powodów nie została wcześniej wszczęta procedura usunięcia Wskazanego Przedstawiciela oraz dodania na» K O B i Z E «4

5 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE DOSTĘPU DO UTWORZONEGO KONTA W KRAJOWEJ BAZIE jego miejsce nowego Przedstawiciela (np. Użytkownik przestał być pracownikiem Zakładu i przed odejściem z pracy nie uruchomił procedury dodania dodatkowego Przedstawiciela poprzez wypełnienie stosownego Wniosku Aktualizacyjnego, dostępnego po zalogowaniu na Konto w Krajowej bazie, w zakładce Wnioski dla zakładu ) skorzystania z opcji Przypomnij hasło w celu ponownego uzyskania dostępu do Konta w Krajowej bazie, gdyż adres , na który został uprzednio wysłany login i hasło z różnych względów nie jest już aktywny, powinien, w celu uzyskania dostępu do Konta wypełnić Formularz uzyskania dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie dostępny na stronie internetowej w zakładce Wnioski i przesłać do KOBiZE w formie papierowej Wniosek o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie. Odrębnie dla każdego swojego Zakładu, do którego Podmiot nie ma dostępu, należy zgodnie z Instrukcją wypełnić i przesłać Formularz uzyskania dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie oraz złożyć Wniosek o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie. Złożenie Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie w innej formie lub niezgodnie z Instrukcją, stanowi brak formalny wniosku i skutkuje pozostawieniem bez rozpatrzenia, o czym Krajowy ośrodek informuje niezwłocznie wnioskodawcę. Formularz należy przesłać drogą elektroniczną do Administratora Krajowej bazy, a następnie pobrać Wniosek o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie w postaci pliku PDF, wydrukować oraz uzupełnić wymagane podpisy i pieczątki. Podpisany Wniosek o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać na adres: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami ul. Chmielna 132/ Warszawa, z dopiskiem Krajowa baza. Po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie, Upoważnieni Przedstawiciele wskazani w tym Wniosku otrzymują drogą elektroniczną login i hasło umożliwiające dostęp do Konta w Krajowej bazie. W celu zalogowania się należy uzupełnić pola login i hasło na stronie i wybrać przycisk Logowanie. Proces uzyskania dostępu do Konta w Krajowej bazie odbywa się w trzech, opisanych w dalszej części Instrukcji, etapach: 1) wypełnienie Formularza uzyskania dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie na stronie WWW;» K O B i Z E «5

6 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE DOSTĘPU DO UTWORZONEGO KONTA W KRAJOWEJ BAZIE 2) 3) otrzymanie wiadomości zawierającej aktywujący adres URL; aktywacja i złożenie Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie. 2.1 ETAP 1 - WYPEŁNIENIE FORMULARZA UZYSKANIA DOSTĘPU DO UTWORZONEGO KONTA w KRAJOWEJ BAZIE NA STRONIE WWW Formularz wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie znajduje się na stronie internetowej w zakładce Wnioski. Aby przejść do wypełnienia formularza należy wybrać znajdujący się w tej zakładce link Wniosek o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie. Czynność ta spowoduje zainicjowanie procedury wczytywania formularza, który został podzielony na dwie części. W pierwszej części należy wprowadzić dane identyfikacyjne Podmiotu składającego wniosek: Numer identyfikacyjny Zakładu numer nadany przez Krajowy ośrodek, po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku o utworzenie Konta w Krajowej bazie; jeśli Użytkownik nie zna tego numeru, powinien się skontaktować z Administratorem Krajowej bazy pod numerem telefonu ; REGON 9-cyfrowy numer statystyczny podmiotu gospodarczego w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej; jeżeli nie nadano numeru REGON należy zaznaczyć pole brak ; NIP 10-cyfrowy numer identyfikacji podatkowej; jeżeli nie nadano numeru NIP należy zaznaczyć pole brak ;» K O B i Z E «6

7 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE DOSTĘPU DO UTWORZONEGO KONTA W KRAJOWEJ BAZIE KRS 10-cyfrowy numer podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym; w przypadku podmiotu nie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego należy zaznaczyć pole brak. W celu zabezpieczenia przed wypełnianiem Formularza uzyskania dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie przez szkodliwe programy, wprowadzono mechanizm weryfikacji. Weryfikacja polega na odczytaniu i wprowadzeniu w pole formularza liczby, która wyświetlana jest jako rysunek znajdujący się po prawej stronie tego pola. Weryfikacja wypełnionego Formularza uzyskania dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie, następuje poprzez wybranie pola Zweryfikuj, znajdującego się w formularzu. Po weryfikacji danych Podmiotu wprowadzonych do formularza z danymi Podmiotu znajdującymi się w Krajowej bazie, zostanie wyświetlony cały formularz, zawierający w pierwszej części dane dotychczasowego Podmiotu, natomiast w drugiej części dane Podmiotu składającego Wniosek o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie, które należy uzupełnić. W przypadku, gdy w roku sprawozdawczym nastąpiła zmiana Podmiotu (prowadzącego instalację) i nowy Podmiot jest następcą prawnym dotychczasowego, w polach dotyczących Podmiotu składającego wniosek należy wprowadzić dane nowego Podmiotu: Nazwa; REGON; NIP; KRS; dane osób uprawnionych do reprezentowania Podmiotu, które będą podpisywały Wniosek o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie. Jako osoby uprawnione do reprezentowania Podmiotu należy wskazać: członków reprezentacji zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w KRS albo w umowie spółki w przypadku spółek prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wspólników spółki w przypadku spółek cywilnych, bądź inne osoby właściwie umocowane w takim przypadku należy do Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie dołączyć stosowne pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji lub inny dokument będący podstawą do podejmowania czynności w imieniu lub na rzecz określonego Podmiotu. Jeżeli nowy Podmiot nie jest następcą prawnym, składa wniosek o utworzenie Konta w Krajowej bazie.» K O B i Z E «7

8 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE DOSTĘPU DO UTWORZONEGO KONTA W KRAJOWEJ BAZIE W przypadku gdy oprócz zapewnienia dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie niezbędne jest również dokonanie zmian w nazwie Zakładu lub w danych adresowych Zakładu w związku z: omyłkami pisarskimi, jakie wystąpiły we Wniosku o utworzenie Konta w Krajowej bazie i widoczne są w systemie Krajowej bazy; wystąpieniem zmian w nazwie Zakładu; wystąpieniem administracyjnej zmiany danych adresowych Zakładu (np. nazwy ulicy, numeru budynku); można w tej części formularza dokonać zmian w odpowiednich polach, zaznaczając uprzednio powód ich aktualizacji w oknie Powód aktualizacji danych. Jeżeli niepoprawnie wprowadzono we Wniosku dane dotyczące lokalizacji Zakładu, należy odpowiednio poprawić informacje w poszczególnych polach: Ulica o ile istnieje; Nr budynku o ile istnieje; Nr lokalu o ile istnieje; Miejscowość nazwa miejscowości, w której znajduje się zakład; Kod pocztowy kod pocztowy miejscowości, w której znajduje się pocztowy urząd oddawczy; Poczta nazwa miejscowości, w której znajduje się pocztowy urząd nadawczy, o ile inna niż miejscowość; Województwo; Powiat; Gmina. W przypadku, gdy podmiot wprowadza do powietrza substancje w wyniku eksploatacji wyłącznie urządzeń (w tym środków transportu), należy podać dane dotyczące Podmiotu. Przeniesienie Zakładu (eksploatowanych instalacji) w inne miejsce jest związane ze zmianą lokalizacji tego Zakładu i tym samym zmianą jego oddziaływania na środowisko. W takim przypadku Zakład przeniesiony traktuje się jako nowy Zakład i należy dla niego złożyć Wniosek o utworzenie Konta w Krajowej bazie. Nie jest dopuszczalne dla takiego przypadku złożenie Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie.» K O B i Z E «8

9 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE DOSTĘPU DO UTWORZONEGO KONTA W KRAJOWEJ BAZIE Wypełniając ten formularz należy wskazać aktualny zakres korzystania ze środowiska w Zakładzie, tzn. zaznaczyć czy w Zakładzie ma miejsce wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, czy z zakładu odprowadzane są ścieki do wód lub do ziemi, czy pobierana jest woda podziemna lub powierzchniowa z ujęć własnych, czy składowane są odpady (dotyczy składowisk). W przypadku, gdy podmiot wprowadza do powietrza substancje w wyniku eksploatacji wyłącznie urządzeń (w tym środków transportu), należy podać dane dotyczące Podmiotu. W dalszym kroku należy wprowadzić dane osób wskazanych przez Podmiot do sporządzania i wprowadzania raportów dla opisanego Zakładu. Pierwszy wskazany przedstawiciel do sporządzania i wprowadzania raportów dla opisanego zakładu Imię; Nazwisko; Stanowisko stanowisko służbowe pierwszego Wskazanego Przedstawiciela; Seria i numer dowodu tożsamości seria i numer dowodu tożsamości pierwszego Wskazanego Przedstawiciela; w przypadku obcokrajowców dowodu osobistego obywatela państwa członkowskiego UE albo paszportu; PESEL 11-cyfrowy identyfikator nadany w systemie ewidencji ludności (PESEL) pierwszego Wskazanego Przedstawiciela; jeżeli nie nadano numeru PESEL należy zaznaczyć pole brak ; Nr telefonu 1 pierwszy numer telefonu służbowego; Nr telefonu 2 drugi numer telefonu służbowego; Faks; adres poczty elektronicznej przedstawiciela, na który będzie wysłany login i hasło; Adres służbowy/korespondencyjny pierwszego Wskazanego Przedstawiciela, w tym: Ulica o ile istnieje; Nr budynku o ile istnieje; Nr lokalu o ile istnieje; Miejscowość Kod pocztowy Poczta o ile inna niż miejscowość; Państwo należy uzupełnić w przypadku, gdy inne niż Polska. Do każdego Zakładu musi być przypisany jeden Wskazany Przedstawiciel. Dodanie drugiego Przedstawiciela do sporządzania i wprowadzania raportów dla opisywanego Zakładu jest opcjonalne i możliwe po wybraniu przycisku Dodaj drugiego przedstawiciela, przy czym zakres wprowadzanych informacji w zakresie drugiego Wskazanego Przedstawiciela jest analogiczny jak dla pierwszego Wskazanego Przedstawiciela.» K O B i Z E «9

10 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE DOSTĘPU DO UTWORZONEGO KONTA W KRAJOWEJ BAZIE Na koniec należy uzupełnić dane osoby wprowadzającej, w imieniu Podmiotu, dane do Formularza uzyskania dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie: Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz; osoby wypełniającej formularz adres poczty elektronicznej osoby wypełniającej formularz, na który zostanie przesłane powiadomienie o pozytywnym zweryfikowaniu Formularza uzyskania dostępu do Konta w Krajowej bazie i link z adresem strony internetowej służący do rozpoczęcia procesu aktywacji Wniosku. Dane obowiązkowe (których podanie jest obligatoryjne) są w Formularzu uzyskania dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie oznaczone symbolem * (gwiazdka). Przesłanie wypełnionego Formularza uzyskania dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie drogą elektroniczną do Administratora Krajowej bazy następuje poprzez aktywację pola Wyślij znajdującego się w Formularzu uzyskania dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie. 2.2 ETAP 2 - OTRZYMANIE WIADOMOŚCI ZAWIERAJĄCEJ AKTYWUJĄCY ADRES URL W odpowiedzi na przesłany Formularz uzyskania dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie, system wysyła na adres osoby wypełniającej formularz wiadomość z aktywującym adresem strony internetowej. Adres ten służy do rozpoczęcia procesu aktywacji Wniosku o uzyskanie dostępu do konta w Krajowej bazie. Otwierając w przeglądarce otrzymany adres URL albo klikając w link następuje przejście do etapu aktywacji Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie. Jeżeli po wysłaniu Formularza uzyskania dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie w ciągu 24 godzin nie dotarła wiadomość z aktywującym adresem URL, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy wiadomość nie znalazła się w folderze niechcianej poczty (SPAM). Przyczyną nieotrzymania wiadomości może być błędnie podany w formularzu adres osoby wypełniającej formularz. W takim przypadku konieczne jest ponowne wypełnienie Formularza uzyskania dostępu do Konta w Krajowej bazie na stronie WWW i poprawne wpisanie adresu ETAP 3 AKTYWACJA i ZŁOŻENIE WNIOSKU Otwierając w przeglądarce otrzymany na adres aktywujący adres URL albo klikając w link następuje przejście na stronę, na której dostępny jest wygenerowany przez system w formacie PDF Wniosek o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie oraz opis dalszego postępowania. Jednocześnie w wyniku aktywacji adresu URL system wysyła ponownie wiadomość na adres osoby wypełniającej formularz, zawierającą Wniosek o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie w formacie PDF oraz wskazówki co do dalszego postępowania.» K O B i Z E «10

11 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE DOSTĘPU DO UTWORZONEGO KONTA W KRAJOWEJ BAZIE Wniosek należy wydrukować, podpisać i przesłać na adres: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami ul. Chmielna 132/ Warszawa z dopiskiem Krajowa baza. Wniosek powinien zostać podpisany przez wszystkie wymienione poniżej osoby: Wskazanego Przedstawiciela wskazanego we Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie do sporządzania i wprowadzania raportów dla opisanego Zakładu; osoby uprawnione do reprezentowania Podmiotu (podpis i pieczątka). Do Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie należy dołączyć oryginały albo kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem następujących dokumentów: aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, nie starszego niż 3 miesiące (w przypadku spółek prawa handlowego), bądź wydruk ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, którego nie trzeba potwierdzać za zgodność z oryginałem;; zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą); umowy spółki cywilnej w celu weryfikacji prawidłowości reprezentacji (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej); zaświadczenia potwierdzającego nadanie numeru REGON, jeżeli numer taki nie został nadany zaświadczenia o wpisie do innego rejestru umożliwiającego weryfikację danych podmiotu (np. zaświadczenia o wpisie do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą lub ogrodniczą). Przez kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć: kopię dokumentu zawierającą klauzulę za zgodność z oryginałem umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnymi podpisami 1) osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, kopię dokumentu zawierającą na jednej ze stron dokumentu klauzulę za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony wraz z datą i czytelnymi podpisami 1) osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. Wszystkie strony tak potwierdzonego dokumentu muszą być ponumerowane i przedstawione w sposób wskazujący na integralność dokumentu (np. zszyte). Zgodność z oryginałem kopii dokumentów powinna być poświadczona przez: osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji wnioskodawcy, notariusza, adwokata, radcę prawnego. 1) podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis.» K O B i Z E «11

12 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE DOSTĘPU DO UTWORZONEGO KONTA W KRAJOWEJ BAZIE W przypadku złożenia błędnie wypełnionego Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie lub nieprzedłożenia wraz z Wnioskiem o uzyskanie dostępu do Konta w Krajowej bazie kompletu wymaganych dokumentów wzywa się podmiot do usunięcia braków w terminie 14 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia. Dostęp do utworzonego Konta w Krajowej bazie jest zapewniany Użytkownikowi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie i wykonaniu przez Administratora Krajowej bazy czynności technicznych umożliwiających zapewnienie dostępu do Konta w Krajowej bazie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni roboczych od otrzymania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Administrator Krajowej bazy powiadamia Użytkownika o zapewnieniu dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie, poprzez wysłanie wiadomości z loginem i hasłem na wskazany we Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie adres poczty elektronicznej Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany otrzymanego drogą elektroniczną hasła. W przypadku zmiany hasła powinno ono spełniać następujące warunki: a) składać się z 6 do 30 znaków; b) zawierać wyłącznie cyfry, małe lub wielkie litery.» K O B i Z E «12

Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy za 2012 rok

Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy za 2012 rok Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy za 2012 rok Warszawa, styczeń 2013 kontakt: IOŚ-PIB, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 00-805 Warszawa, ul. Chmielna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia rocznego raportu do Krajowej bazy

Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia rocznego raportu do Krajowej bazy Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia rocznego raportu do Krajowej bazy Warszawa, styczeń 2011 kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 01-692 Warszawa, ul. Kolektorska 4 tel.:

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Katowice, 2011 r. Informacje zawarte w niniejszej publikacji odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się:

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. (zastępujący również Regulamin Konta dla Małych Firm ) Niniejszy Regulamin Rachunków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: mbankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Zasady ogólne Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej lub przygotowania na komputerze

Bardziej szczegółowo