Regulamin. Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Spółka z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Spółka z o.o."

Transkrypt

1 Regulamin Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. 1

2 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (zwanego dalej: ebok), w szczególności udostępniania, zakładania i wykorzystania Konta Użytkownika. 2. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta jest własnością KPEC Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy ks. Józefa Schulza 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII wydział Gospodarczy pod numerem , posiadającym NIP , REGON , kapitał zakładowy spółki ,00 zł, zwaną dalej Operatorem. 3. ebok jest dostępny na stronie https://ekpec.bydgoszcz.pl/eapp/ebok 4. Użytkownikiem ebok może zostad każdy klient KPEC Spółka z o.o. posiadający podpisaną umowę sprzedaży ciepła. 5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) jest Operator. 6. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: a. ebok - Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, b. Użytkownik klient korzystający z ebok, c. Operator - Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. ks. J. Schulza 5, d. Regulamin - Regulamin Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., e. Konto Użytkownika częśd Elektronicznego Biura Obsługi Klienta udostępniona w sposób autoryzowany wyłącznie jednemu, określonemu Użytkownikowi, f. Przeglądarka internetowa program komputerowy umożliwiający przeglądanie dokumentów w standardzie HTML. 2 Rejestracja 1. Rejestrując się, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia w nim zawarte i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 2. Zarejestrowanie Użytkownika może nastąpid tylko droga elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej. 3. Użytkownik wypełnia formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie: https://ekpec.bydgoszcz.pl/eapp/rejestracja.do 4. Po wypełnieniu i wysłaniu przez Klienta drogą elektroniczną wypełnionego formularza następuje automatyczne przesłanie informacji zwrotnej na podany przez Użytkownika , w celu potwierdzenia rejestracji i adresu . Po potwierdzeniu rejestracji, wniosek o otrzymanie dostępu do ebok przekazywany jest do Operatora. 5. Operator po utworzeniu Konta Użytkownika przesyła tradycyjną pocztą kod Użytkownika (login) i jednorazowe hasło służące do pierwszego logowania. 2

3 6. Przy pierwszym logowaniu ebok wymaga od Użytkownika zmiany otrzymanego od Operatora hasła na własne. Nowe hasło powinno składad się z co najmniej 5 znaków, w tym zawierad co najmniej jedną literę i jedną cyfrę. Po zmianie hasła logowanie do systemu będzie możliwe przy jego użyciu. 7. Użytkownik powinien przechowywad login i hasło w sposób zabezpieczający je przed dostępem osób trzecich. 3 Zasady korzystania z ebok 1. Korzystanie z ebok jest nieodpłatne. ebok dostępny jest dla Użytkowników 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 2. Niezalogowany Użytkownik ebok może skorzystad na stronie https://ekpec.bydgoszcz.pl/eapp/ebok z polecenia Wysłanie uwagi. Należy uzupełnid wszystkie pola formularza Rejestracja uwagi. Można dołączyd załączniki, np. pismo, skany dokumentów. 3. Korzystanie z pozostałych usług ebok możliwe jest po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła zdefiniowanego przy pierwszym logowaniu przez Użytkownika. Login to kod Użytkownika, który przesyłany jest drogą pocztową przez Operatora wraz z jednorazowym hasłem służącym do pierwszego logowania. 4. Użytkownik po zalogowaniu może korzystad z następujących funkcji ebok: a. Menu Kontrahent i. Kontrahent zawiera dane podmiotu, ii. Zmiana danych daje możliwośd zgłoszenia wniosku o zmianę danych i zawiera wykaz złożonych wniosków o zmianę danych, iii. Zmiana hasła daje możliwośd zmiany hasła dostępu do ebok, b. Menu Faktury i. Faktury podgląd zawiera wykaz wystawionych faktur i daje możliwośd podglądu nagłówków faktury oraz podglądu obrazu faktury w formacie PDF, ii. Saldo płatności zawiera wykaz niezapłaconych faktur, obejmuje wyłącznie faktury, które nie są objęte procesem windykacji należności. Wykaz ten jest tworzony i aktualizowany od daty utworzenia Konta Użytkownika w ebok, c. Wykaz umów i liczników i. Wykaz umów i liczników zawiera wykaz obowiązujących umów wraz z wykazem założonych liczników, daje możliwośd podglądu podstawowych danych dotyczących umowy oraz podgląd licznika zawierającego dane licznika i realizowanych odczytów, d. Wnioski internetowe i. Wszystkie wnioski wykaz spraw przesłanych do KPEC Sp. z o.o. drogą elektroniczną, daje możliwośd podglądu szczegółów poszczególnych wniosków, ii. Zmiana danych daje możliwośd zgłoszenia wniosku o zmianę danych i zawiera wykaz złożonych wniosków o zmianę danych, 3

4 iii. Zgłoszenie uwagi wykaz uwag przesłanych do KPEC Sp. z o.o. w systemie ebok, daje możliwośd podglądu szczegółów poszczególnych wniosków i wprowadzenia nowej uwagi w menu Wprowadzenie nowej uwagi poprzez wypełnienie pól formularza, e. Pisma wykaz pism przesłanych do KPEC Sp. z o.o. w systemie ebok, daje możliwośd podglądu szczegółów poszczególnych pism. 5. Wprowadzenie nowej uwagi możliwe jest poprzez skorzystanie z polecenia Wprowadzenie nowej uwagi w menu Wnioski internetowe w zakładce Zgłoszenie uwagi. Polecenie Wprowadzenie nowej uwagi otwiera formularz Zgłoszenie uwagi, który należy wypełnid, można dołączyd dokumenty jako załączniki i poprzez funkcję Wstaw przekazad zgłoszenie do KPEC Spółka z o.o. 6. Zmiana danych kontrahenta odbywa się poprzez formularz Wprowadzenie zmiany danych dostępnego w menu Kontrahent w zakładce Zmiana danych. Zmianę danych należy zgłaszad poprzez wprowadzenie nowych danych do automatycznie wypełnionego formularza danymi obowiązującymi w danym czasie w bazie danych. W celu potwierdzenia i uwierzytelnienia zaistniałych zmian danych można dołączyd plik z dokumentami, np. skan. 7. W przypadku zgubienia loginu lub hasła dostępu do ebok należy na stronie: https://ekpec.bydgoszcz.pl/eapp/ebok wybrad polecenie Przypomnienie hasła lub loginu. Następnie wpisad adres podany podczas rejestracji Konta Użytkownika ebok. Na ten adres zostanie wysłany z loginem i instrukcją aktywacji nowego hasła. 8. Operator zobowiązuje się do usunięcia danych Klienta z listy Użytkowników ebok na pisemny lub elektroniczny wniosek Użytkownika. 9. W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży ciepła Operator zobowiązuje się do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika. 4 Zasady funkcjonowania 1. Użytkownik wyraża zgodę na wykonanie usługi, polegającej na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych, w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz. U. nr 171 poz z późniejszymi zmianami). 2. Niezbędnym dla prawidłowego korzystania z ebok jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do przeglądarki internetowej z włączoną akceptacją plików typu Cookie oraz włączoną obsługą JavaScript. Zaleca się korzystanie z najnowszej dostępnej wersji przeglądarki (przeglądarka internetowa musi umożliwiad nawiązanie połączenia szyfrowanego SSL). Do przeglądania dokumentów wymagany jest program obsługujący dokumenty w formacie PDF (np. Adobe Acrobat Reader). 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad funkcjonowania ebok lub modyfikacji usług dostępnych w ebok, a także zawieszania działania usług lub dodawania nowych. O zmianach Użytkownicy zostaną powiadomieni. 4

5 4. Operator może tymczasowo wstrzymad dostępnośd do systemu w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych. O planowanych przerwach w dostępie do ebok Operator poinformuje Użytkownika. 5. Operator ma prawo zablokowad dostęp do Konta Użytkownika w przypadku stwierdzenia korzystania z niego przez Użytkownika w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. Użytkownik nie może przesyład treści o charakterze niezgodnym z prawem. 6. Operator podejmie wszelkie możliwe działania, aby zapewnid poprawne działanie ebok. 7. Zgłoszenie przez Użytkownika wszelkich nieprawidłowości lub reklamacji możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Reklamacja powinna zostad zgłoszona niezwłocznie. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od daty wpływu reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, jak również o przedłużeniu niezbędnego czasu na jej rozpatrzenie (do 30 dni w szczególnie uzasadnionych przypadkach), Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną. 8. Operator ebok nie odpowiada za szybkośd przesyłanych danych i jej ograniczenia wynikające z uwarunkowao technicznych, technologicznych, systemowych oraz rodzajów łącz transmisyjnych. 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialnośd za błędne dane wprowadzone przez siebie w formularzu zgłoszeniowym oraz za dyspozycje zrealizowane w wyniku tego za pomocą ebok. 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia loginu oraz hasła Użytkownika przez osoby trzecie, jeżeli użycie to wynikało z przyczyn zawinionych przez Użytkownika, w szczególności wskutek nienależytego zabezpieczenia przez Użytkownika dostępu do loginu i hasła przed osobami trzecimi. 11. Informacje uzyskane za pośrednictwem ebok nie mogą stanowid wyłącznej podstawy roszczeo z tytułu naruszenia przez Operatora postanowieo umowy sprzedaży ciepła, w szczególności błędnych rozliczeo. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn zawinionych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z ebok. 5 Zapisy końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle realizacji Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny. 5

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok)

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) I. Postanowienia ogólne 1. e-bok jest własnością Dąbrowskich Wodociągów Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13, wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp. z o.o. w Warszawie Region Karpacki w Tarnowie Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6 Regulamin serwisu. 1. Informacje ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu e-uprawnienia.pl oraz będącym integralną częścią Serwisu e-uprawnienia.pl Aplikacji w postaci aplikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym przez Comarch

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 58/2014 z dnia 29.12.2014 r. REGULAMIN ZAWIERANIA NA ODLEGŁOŚĆ UMÓW O PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH I INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o.

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o. Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin oznacza zasady korzystania z serwisów internetowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. 1 Słowniczek pojęć. c) Serwis strona znajdująca się pod adresem http://www.potrafiszschudnac.pl/,

Regulamin świadczenia usług. 1 Słowniczek pojęć. c) Serwis strona znajdująca się pod adresem http://www.potrafiszschudnac.pl/, Regulamin stan na dzień 25 grudnia 2014 r. Regulamin świadczenia usług 1 Słowniczek pojęć W rozumieniu niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają: a) Regulamin niniejszy Regulamin, b) Usługodawca

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 5 stycznia 2007 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 5 stycznia 2007 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 5 stycznia 2007 r. Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. 1. Plagiat.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem

Bardziej szczegółowo