ul. Czerska 8/10 Tel / Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl"

Transkrypt

1 Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów oraz warunki korzystania przez Organizacje Korzystające z Bazy Danych w celu zapewnienia, aby do Zarejestrowanych Użytkowników nie była kierowana adresowana do nich Informacja handlowa. Dział II: Definicje Wszelkie słowa, wyrażenia występujące w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się z wielkiej litery należy rozumieć zgodnie z poniżej zawartymi definicjami: Baza Danych baza danych, o której mowa w pkt. II 1) Regulaminu Programu; Dane dane, o których mowa w pkt. II 2) Regulaminu Programu; Deklaracja Przystąpienia deklaracja przystąpienia, o której mowa w Dziale III pkt. 3 niniejszego Regulaminu; Informacja handlowa informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422); Organizacja Korzystająca organizacja korzystająca, o której mowa w pkt. II 5) Regulaminu Programu; Program program, o którym mowa w pkt. II 8) Regulaminu Programu; Regulamin niniejszy Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów ; Regulamin Programu Regulamin Listy Robinsonów, określający zasady działania Programu Lista Robinsonów, w tym w szczególności zasady korzystania z Portalu (prowadzonego przez SMB pod domeną jak również zawierania, wykonywania i wypowiadania przez SMB umów z osobami fizycznymi w zakresie rejestracji ich danych osobowych w Bazie Danych i przekazywania tych danych innym podmiotom w celu nieprzekazywania takim osobom fizycznym adresowanej do nich Informacji handlowej; SMB Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

2 Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON ; Umowa licencji umowa licencji, o której mowa w pkt. IV 1. Regulaminu; Użytkownik użytkownik, o którym mowa w pkt. II 21) Regulaminu Programu; Zarejestrowany Użytkownik zarejestrowany użytkownik, o którym mowa w pkt. II 22) Regulaminu Programu. Dział III: Zasady przystępowania do Programu przez Organizacje Korzystające 1. Organizacją Korzystającą są podmioty będące członkami SMB lub podmiot, który nie jest członkiem SMB, ale przystąpił do Programu wypełniając Deklarację Przystąpienia, kierujący do swoich klientów adresowaną do nich Informację handlową. 2. Przedsiębiorca, który nie jest członkiem SMB, może przystąpić do Programu na zasadzie dobrowolności. Przedsiębiorca, który dobrowolnie przystąpił do Programu, jest zobowiązany do przestrzegania zasad Programu jak członek SMB. 3. W celu przystąpienia do Programu, przedsiębiorca niebędący członkiem SMB, który jest zainteresowany przystąpieniem do Programu, powinien zgłosić swoje przystąpienie do Programu poprzez złożenie prawidłowo wypełnionej deklaracji przystąpienia do Programu Lista Robinsonów (dalej: Deklaracja Przystąpienia). Przedsiębiorca niebędący członkiem SMB, przystępuje do Programu poprzez poprawne wykonanie poniższych czynności: a. złożenie poprawnie wypełnionej Deklaracji Przystąpienia; b. uiszczenie opłaty za korzystanie z Bazy Danych Programu w wysokości oznaczonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu; c. wypełnienie profilu dostępnego pod adresem domenowym [ ] 4. Przedsiębiorca, który przystępuje do Programu nabywa status Organizacji Korzystającej i zobowiązuje się przestrzegać założeń Listy Robinsonów opisanych w Regulaminie Programu oraz zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności

3 zobowiązuje się nie kierować do Zarejestrowanych Użytkowników adresowanych do nich niezamówionych Informacji handlowych. Dodatkowo Organizacja Korzystająca zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji przekazanych przez SMB na zasadach określonych w Regulaminie Projektu. 5. Deklarację Przystąpienia można pobrać ze strony internetowej Programu prowadzonej pod adresem Poprawnie wypełnioną Deklarację Przystąpienia należy wysłać na adres siedziby SMB tj. ul. Czerska 8/10, Warszawa. Deklarację Przystąpienia można również złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 6. SMB sprawdza poprawność wypełnienia (w tym ewentualne braki) każdej otrzymanej Deklaracji Przystąpienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w otrzymanej Deklaracji Przystąpienia, SMB zwraca się do danego przedsiębiorcy z prośbą o uzupełnienie, bądź poprawienie Deklaracji Przystąpienia. 7. SMB wystawia potwierdzenie przystąpienia do Programu i nabycia statusu Organizacji Korzystającej i przekazuje je przedsiębiorcy drogą elektroniczną wraz z dostępem do Bazy Danych. Z chwilą otrzymania potwierdzenia, Organizacja Korzystająca staje się członkiem Programu. 8. Wraz z przystąpieniem do Programu Organizacja Korzystająca udziela SMB ograniczonego w czasie, niewyłącznego i niezbywalnego prawa do użytkowania nazwy, logo, oznaczenia graficznego Organizacji Korzystającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celu wykorzystania jej dla celów związanych z promowaniem Programu. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: a. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania nazwy, logo oraz oznaczenia graficznego Organizacji Korzystającej wytwarzanie określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b. Wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz wykorzystywanie nazwy, logo oraz

4 oznaczenia graficznego Organizacji Korzystające w zakresie wykorzystania dla celów marketingowych związanych z promowaniem Programu. 9. Wraz z przystąpieniem do Programu SMB udziela Organizacji Korzystającej ograniczonego w czasie, niewyłącznego i niezbywalnego prawa do użytkowania nazwy, logo, oznaczenia graficznego Listy Robinsonów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celu wykorzystania jej dla celów związanych z realizacją Programu i promocji Organizacji Korzystającej. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: a. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania nazwy, logo oraz oznaczenia graficznego Listy Robinsonów wytwarzanie określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b. Wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz wykorzystywanie nazwy, logo oraz oznaczenia graficznego Listy Robinsonów w zakresie wykorzystania dla celów promocyjnych Organizacji Korzystającej. 10. Prawo opisane w ust. 8 powyżej przysługuje Organizacji Korzystającej jedynie w przypadku nabycia licencji na korzystanie z Bazy Danych na okres minimum 1 roku. 11. W celu realizacji praw opisanych w ust. 8 oraz 9 powyżej, Organizacja Korzystająca oraz SMB przekażą sobie logo praz oznaczenia graficzne, do których posiadają prawa, drogą e- mail na wskazane przez siebie adresy . Dział IV: Umowa licencji na Bazę Danych 1. Z chwilą przystąpienia przedsiębiorcy do Programu i nabycia statusu Organizacji Korzystającej zostaje zawarta z SMB umowa licencji (na okres 1 roku z prawem jej przedłużenia lub licencja na jednorazowe wykorzystanie) na Bazę Danych w celu zapewnienia, aby Organizacja Korzystająca nie kierowała do Zarejestrowanych Użytkowników adresowanych do nich Informacji handlowych (zgodnie z zakresem dokonanego przez Zarejestrowanego Użytkownika zgłoszenia na Liście Robinsonów) (dalej: Umowa licencji).

5 2. SMB oświadcza, iż jest właścicielem praw autorskich oraz praw do Bazy Danych. 3. Organizacja Korzystająca zobowiązuje się wykorzystywać Dane wyłącznie w celu aktualizacji własnych baz danych oraz baz powierzonych o Dane zgłoszone przez Zarejestrowanych Użytkowników, do których Organizacja korzystająca zobowiązała się nie przesyłać Informacji handlowej. 4. SMB jest właścicielem praw autorskich dotyczących wyboru oraz opracowania zawartości Bazy Danych oraz materiałów w formie elektronicznej niezbędnych do obsługi Bazy Danych. Prawa własności intelektualnej związane z Danymi, w tym sposób, w jaki są one prezentowane oraz forma, w jakiej występują, a także wszelkie odnoszące się do niej informacje stanowią własność SMB. Organizacji Korzystającej nie przysługuje prawo własności do Danych, natomiast prawo użytkowania Danych jest ograniczone warunkami Regulaminu. 5. SMB udziela Organizacji Korzystającej, na warunkach zawartych w Regulaminie, ograniczonego w czasie, niewyłącznego i niezbywalnego prawa do użytkowania Bazy Danych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celu aktualizacji własnych baz danych o Dane zgłoszone przez Zarejestrowanych Użytkowników, do których Organizacja korzystająca zobowiązała się nie przesyłać adresowanej do nich, Informacji handlowej, bez prawa do udzielania sublicencji. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: a. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania Danych wytwarzanie określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b. Wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz wyodrębnienie i wykorzystywanie części Bazy Danych w zakresie aktualizacji własnych baz danych o Dane zgłoszone przez Zarejestrowanych Użytkowników, do których Organizacja korzystająca zobowiązała się nie przesyłać niezamówionej Informacji handlowej, a także udostępnianie Bazy Danych w taki sposób, aby Organizacja Korzystająca mogła mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; c. Modyfikacja, aktualizacja przez Organizację Korzystającą informacji przechowywanych

6 w Bazie Danych. 6. Organizacja Korzystająca zobowiązuje się do nie wykonywania kopii, dostosowywania, zmiany, ani udostępniania osobie trzeciej, bezpośrednio jak i pośrednio, żadnej części Bazy Danych, chyba, że jest to wyraźnie dozwolone, a także zobowiązuje się nie naruszać jakichkolwiek tajemnic handlowych, ani praw autorskich SMB. 7. Zobowiązanie opisane w ust. 6 powyżej nie znajduje zastosowania w przypadku przekazania Bazy Danych przez Organizację Korzystającą podmiotowi trzeciemu, który będzie przetwarzał dane objęte Bazą Danych jedynie na zlecenie i w celach Organizacji Korzystającej. W takim przypadku Organizacja Korzystająca zobowiązana jest zawrzeć z takim podmiotem umowę powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Jakiekolwiek wykorzystanie Bazy Danych przez podmiot trzeci dla własnych celów lub celów jakiegokolwiek innego podmiotu jak dana Organizacja Korzystająca jest złamaniem postanowień niniejszego regulaminu i może skutkować odpowiedzialnością danej Organizacji Korzystającej względem SMB. 8. Użytkowanie i przetwarzanie Danych przez Organizację Korzystającą, musi być dokonywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Organizacja Korzystająca będzie odrębnym administratorem danych. Organizacja Korzystająca ponosi odpowiedzialność z tytułu przetwarzania Danych w zakresie wyznaczonym przez przepisy o ochronie danych osobowych. 9. W zamian za korzystanie z Danych i Bazy Danych przekazanych Organizacji Korzystającej przez SMB na podstawie Umowy licencji, Organizacja Korzystająca będzie uiszczała na rzecz SMB opłaty. Warunki licencji, wysokości oraz warunki płatności opłat (w zależności od rodzaju udzielonej licencji), o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Dział V: Obowiązki Organizacji Korzystającej 1. Organizacja Korzystająca niezwłocznie po otrzymaniu dostępu do Bazy Danych dokona

7 aktualizacji swoich baz danych oraz baz powierzonych, celem niewysyłania Informacji handlowej do zarejestrowanych Użytkowników. 2. Organizacja Korzystająca zobowiązuje się aktualizować swoje zbiory danych względem Bazy Danych nie rzadziej niż raz na 30 dni (z wyjątkiem przypadku, gdy licencja ma charakter jednorazowego wykorzystania). Dział VI: Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zawiadomienia, zgody, oświadczenia czy też inne informacje przekazywane przez SMB lub Organizację Korzystającą w zakresie wykonania Umowy licencji wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Organizacja Korzystająca nie może scedować swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy licencji, ani w części, ani w całości na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody SMB. 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz postanowienia Regulaminu Programu. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy licencji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby pozwanego.

8 Załącznik nr 1 do Regulaminu przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Opłaty za korzystanie z Bazy Danych Programu Adresy pocztowe Abonament roczny licencja indywidualna 1 Abonament roczny licencja komercyjna 2 Jednorazowe wykorzystanie ,00 pln + 23% VAT 2 500,00 pln + 23% VAT 250,00 pln + 23% VAT Adresy Abonament roczny licencja indywidualna 1 Abonament roczny licencja komercyjna 2 Jednorazowe wykorzystanie ,00 pln + 23% VAT 2 500,00 pln + 23% VAT 250,00 pln + 23% VAT Numery telefonów Abonament roczny licencja indywidualna 1 Abonament roczny licencja komercyjna 2 Jednorazowe wykorzystanie ,00 pln + 23% VAT 2 500,00 pln + 23% VAT 250,00 pln + 23% VAT Numery telefonów SMS Abonament roczny licencja indywidualna 1 Abonament roczny licencja komercyjna 2 Jednorazowe wykorzystanie ,00 pln + 23% VAT 2 500,00 pln + 23% VAT 250,00 pln + 23% VAT Licencja indywidualna umożliwia korzystanie z bazy danych Listy Robinsonów na użytek własny firmy. Licencja komercyjna umożliwia korzystanie z bazy danych Listy Robinsonów na użytek własny firmy oraz w celu weryfikacji baz danych klientów, dla których firma świadczy usługi (np. firmy outsourcing contact center). 1 Członkowie SMB korzystają z 50% upustu. 2 Członkowie SMB korzystają z 50% upustu. 3 Członkowie SMB korzystają z 50% upustu.

9 Warunki płatności Wpłaty za korzystanie z bazy danych Listy Robinsonów należy wpłacać na konto Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego: w terminie 14 dni od złożenia poprawnie wypełnionej Deklaracji Przystąpienia. *Licencja operatorska Licencja dla operatorów działających na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru UKE, pozwalająca na dokonywanie weryfikacji wysyłek realizowanych przez podmioty trzecie, za pośrednictwem odpowiedniego operatora.

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio.

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio. REGULAMIN portalu skmsar.org.pl oraz portalu portfolio.sar.org.pl Definicje: Regulamin niniejszy regulamin. Administrator lub Stowarzyszenie Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015)

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu MARKET.pl - dla sklepów internetowych

Regulamin serwisu MARKET.pl - dla sklepów internetowych Regulamin serwisu MARKET.pl - dla sklepów internetowych Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net

Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net Art.1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania z Serwisu www.tellvet.net oraz dokonywania w nim Zamówień.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów.

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI INIS KONTO DARMOWE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 www.pkt.pl Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator pkt.pl Marketing Zintegrowany Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (kod 85-605)

Bardziej szczegółowo

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne Regulamin BlueCash I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U.11.199.1175) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów PPUC z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK możliwy jest pod numerem

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego www.mamaklub.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo