Instrukcja wypełniania formularzy o aktualizację danych w Krajowej bazie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja wypełniania formularzy o aktualizację danych w Krajowej bazie"

Transkrypt

1 Instrukcja wypełniania formularzy o aktualizację danych w Krajowej bazie Warszawa, sierpień 2014

2 Spis treści 1 DEFINICJE AKTUALIZACJA DANYCH RODZAJE WNIOSKÓW o AKTUALIZACJĘ DANYCH Aktualizacja danych Zamknięcie zakładu PROCES SKŁADANIA WNIOSKÓW AKTUALIZACYJNYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Wypełnianie formularza wniosku Aktualizacja danych na stronie Wypełnianie formularza wniosku Zamknięcia zakładu na stronie 13 kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami Warszawa, ul. Chmielna 132/134 tel.: (dostępny w dni robocze w godzinach ) fax.: Działalność KOBiZE jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej» K O B i Z E «2

3 1 DEFINICJE Ilekroć w Instrukcji jest mowa o: 1) Administratorze Krajowej bazy rozumie się przez to Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, działający w strukturze Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, który prowadzi Krajową bazę. 2) Dniach roboczych rozumie się przez to wszystkie dni oprócz sobót, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy ustalonych decyzją Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego we wszystkich jednostkach organizacyjnych IOŚ-PIB, dostępną na stronie internetowej 3) Formularzu Aktualizacyjnym rozumie się przez to formularz dostępny dla Użytkownika po zalogowaniu się na stronie internetowej który umożliwia Podmiotowi przekazanie Krajowemu ośrodkowi informacji o zmianie danych podanych we Wniosku dotyczących Podmiotu, Zakładu lub Użytkownika, niezbędnych do wygenerowania Wniosku Aktualizacyjnego. 4) Formularzu Rejestracyjnym rozumie się przez to formularz dostępny na stronie internetowej który umożliwia Podmiotowi przekazanie Krajowemu ośrodkowi danych (w tym danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101. poz. 926, z późn. zm.)) niezbędnych do wygenerowania Wniosku. 5) Koncie w Krajowej bazie rozumie się przez to konto założone przez Administratora Krajowej bazy dla Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkokwnik wprowadza raport roczny do Krajowej bazy. 6) Krajowym ośrodku rozumie się przez to Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, któremu powierzono wykonywanie zadań Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.). 7) Podmiocie rozumie się przez to Podmiot korzystający ze środowiska w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), obowiązany na mocy ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji do sporządzenia i wprowadzenia do Krajowej bazy raportu rocznego w terminie określonym w ww. ustawie. 8) Użytkowniku lub Wskazanym Przedstawicielu rozumie się przez to osobę wskazaną przez Podmiot do zarządzania Kontem w Krajowej bazie w jego imieniu, w tym do» K O B i Z E «3

4 sporządzenia i wprowadzenia raportu rocznego, wskazaną przez Podmiot we Wniosku albo Wniosku Aktualizacyjnym. 9) Wniosku rozumie się przez to wniosek o utworzenie Konta w Krajowej bazie, wygenerowany jako dokument w formacie PDF na podstawie danych wprowadzonych do Formularza Rejestracyjnego, niezbędnych do zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Konta w Krajowej bazie. 10) Wniosku Aktualizacyjnym rozumie się przez to wniosek o aktualizację danych podanych we Wniosku dotyczących Podmiotu, Zakładu lub Użytkownika, wygenerowany jako dokument w formacie PDF na podstawie danych wprowadzonych do Formularza Aktualizacyjnego. 11) Zakładzie rozumie się przez to zakład w rozumieniu art. 3 pkt 48 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). 11) Numerze identyfikacyjnym Zakładu rozumie się przez to 6-cyfrowy unikalny numer identyfikacyjny Zakładu. Numer ten jest nadawany przez Krajowy ośrodek, po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku o utworzenie Konta w Krajowej bazie i przesyłany w wiadomości do wskazanych we Wniosku Przedstawicieli do prowadzenia sprawozdawczości dla opisanego Zakładu. Numer ten nadawany jest jeden raz przy pierwszej rejestracji Zakładu w Krajowej bazie. 2 AKTUALIZACJA DANYCH Wprowadzone do Krajowej bazy dane, które zostały przez Podmiot podane we wnioskach składanych do Krajowej bazy, tj. informacje dotyczące: Podmiotu nazwa, REGON, NIP i KRS, Zakładu adres, Wskazanych Przedstawicieli imię, nazwisko oraz PESEL nie są możliwe do zmiany przez Użytkownika z poziomu Konta w systemie Krajowej bazy. Aby dokonać zmiany tych danych w Krajowej bazie należy wypełnić Formularz Aktualizacyjny, przesłać go drogą elektroniczną do Administratora Krajowej bazy, a następnie złożyć podpisany Wniosek Aktualizacyjny w formie pisemnej do Krajowego ośrodka na adres: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, ul. Chmielna 132/134, Warszawa, z dopiskiem Krajowa baza. Aktualizacji danych można dokonać wyłącznie za pomocą Formularza Aktualizacyjnego i Wniosku Aktualizacyjnego wygenerowanego na podstawie danych wprowadzonych do Formularza Aktualizacyjnego. Formularz Aktualizacyjny dostępny jest w zakładce Wnioski dla zakładu dopiero po zalogowaniu na konto Użytkownika.» K O B i Z E «4

5 Proces aktualizacji danych odbywa się w dwóch etapach: 1) wypełnienie Formularza Aktualizacyjnego na stronie WWW; 2) otrzymanie wiadomości zawierającej aktywujący adres URL (tylko w przypadku dodania bądź zmiany Użytkownika; 3) złożenie Wniosku Aktualizacyjnego w formie pisemnej. Złożenie Wniosku Aktualizacyjnego w innej formie lub niezgodnie z Instrukcją, stanowi brak formalny Wniosku Aktualizacyjnego i skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia, o czym Krajowy ośrodek informuje niezwłocznie wnioskodawcę. 3 RODZAJE WNIOSKÓW O AKTUALIZACJĘ DANYCH Wyróżniamy dwa rodzaje Formularzy/Wniosków Aktualizacyjnych: 1) Aktualizacja danych; 2) Zamknięcie zakładu. 3.1 Aktualizacja danych Wniosek Aktualizacyjny Aktualizacja danych należy złożyć w przypadku, gdy: 1) nieprawidłowo wprowadzono dane we wcześniejszych wnioskach składanych do Krajowej bazy (omyłki pisarskie); 2) nastąpiła zmiana: a) nazwy Podmiotu podanej we Wniosku; b) Podmiotu (podmiot przejmujący zakład jest następcą prawnym dotychczasowego podmiotu), a co za tym idzie numeru REGON, numeru NIP i numeru KRS; c) nazwy Zakładu podanej we Wniosku; d) administracyjnych danych adresowych Zakładu (np. ulicy, numer budynku); e) danych osób wskazanych we Wniosku jako Upoważnieni Przedstawiciele do wprowadzania raportów, takich jak imię i nazwisko; 3) nastąpiła konieczność dodania drugiego Użytkownika dla wybranego Zakładu bądź zmiany Wskazanego Przedstawiciela (poprzez usunięcie wskazanej osoby i dodanie innej). Jeżeli nowy Podmiot nie jest następcą prawnym, składa Wniosek o utworzenie Konta w Krajowej bazie. W przypadku gdy Podmiot nie może uzyskać dostępu do Konta przejętego Zakładu zarejestrowanego w Krajowej bazie z uwagi na brak możliwości:» K O B i Z E «5

6 zalogowania się przez osoby wskazane do wprowadzania raportów we Wniosku do sporządzenia i wprowadzenia raportu w imieniu Podmiotu do Krajowej bazy, a z różnych powodów nie została wcześniej wszczęta procedura usunięcia Wskazanego Przedstawiciela oraz dodania na jego miejsce nowego Użytkownika (np. Użytkownik przestał być pracownikiem Zakładu i przed odejściem z pracy nie uruchomił procedury dodania dodatkowego Przedstawiciela poprzez wypełnienie stosownego Wniosku Aktualizacyjnego, dostępnego po zalogowaniu na Konto w Krajowej bazie, w zakładce Wnioski dla zakładu ) skorzystania z opcji Przypomnij hasło w celu ponownego uzyskania dostępu do Konta w Krajowej bazie, gdyż adres , na który został uprzednio wysłany login i hasło z różnych względów nie jest już aktywny, powinien, w celu uzyskania dostępu do Konta i aktualizacji danych związanych ze zmianą prowadzącego instalację oraz Wskazanych Przedstawicieli wypełnić Formularz uzyskania dostępu do utworzonego konta w Krajowej bazie dostępny na stronie internetowej w zakładce Wnioski i przesłać do KOBiZE w formie papierowej Wniosek o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie. 3.2 Zamknięcie zakładu Wniosek Aktualizacyjny Zamknięcie zakładu należy złożyć w przypadku, gdy w danym Zakładzie zostaje zakończona działalność. Wówczas Podmiot powinien złożyć raport za ten okres w roku sprawozdawczym, w którym eksploatowane były instalacje zlokalizowane na terenie danego Zakładu, a następnie złożyć Wniosek Aktualizacyjny Zamknięcie zakładu. 4 PROCES SKŁADANIA WNIOSKÓW AKTUALIZACYJNYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Po zalogowaniu się do systemu Krajowej bazy otwiera się okno powitalne, gdzie należy dokonać wyboru Zakładu, dla którego zaistniała konieczność złożenia Wniosku Aktualizacyjnego. Po wybraniu Zakładu należy wybrać zakładkę Wnioski dla zakładu (Rys. 1). Wówczas wyświetli się lista wniosków jakie zostały już złożone dla danego Zakładu.» K O B i Z E «6

7 Rys. 1. Menu zakładu Aby wypełnić Formularz Aktualizacyjny i złożyć go w postaci elektronicznej należy nacisnąć przycisk Złóż nowy wniosek zlokalizowany z prawej strony ekranu. Wyświetli się wówczas okno, w którym należy pobrać właściwy do wypełnienia Formularz Aktualizacyjny. Po złożeniu Formularza Aktualizacyjnego drogą elektroniczną, należy pobrać w postaci pliku PDF Wniosek Aktualizacyjny, wydrukować, uzupełnić wymagane podpisy i pieczątki. Następnie podpisany Wniosek Aktualizacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać na adres Krajowego ośrodka. Na liście wniosków dla Zakładu wyświetlany jest Wniosek o utworzenie konta oraz wszystkie Wnioski Aktualizacyjne przypisane do wybranego Zakładu, z widoczną datą utworzenia i aktualnym statusem (brak statusu, oczekujący, rozpatrywany, wycofany, odrzucony, zaakceptowany). Wnioski Aktualizacyjne, które nie mają nadanego statusu można usunąć lub pobrać w formacie PDF, natomiast te, które mają nadany konkretny status można jedynie pobrać w formacie PDF, nie jest możliwe ich usunięcie. Każdy ze Wskazanych Przedstawicieli do wprowadzania raportów może pobrać w formacie PDF jedynie te wnioski, które były składane przez niego. Drugi Wskazany Przedstawiciel nie może pobrać tych wniosków w formacie PDF, są one dla niego widoczne jedynie na liście wniosków dla Zakładu, z aktualnym statusem wniosku i datą utworzenia. Ze względu na zawartość we Wniosku o utworzenie konta w Krajowej bazie danych osobowych Wskazanych Przedstawicieli do wprowadzania (w tym nr dowodu, nr PESEL), nie jest możliwy podgląd tego Wniosku przez Użytkowników.» K O B i Z E «7

8 Nowy Wniosek Aktualizacyjny można złożyć jedynie wówczas, gdy wszystkie dotychczasowe Wnioski Aktualizacyjne na liście są rozpatrzone przez Administratora Krajowej bazy. 4.1 Wypełnianie formularza wniosku Aktualizacja danych na stronie WWW Po pobraniu Formularza Aktualizacyjnego Aktualizacja danych zostanie wyświetlony formularz wypełniony danymi Podmiotu, Zakładu i Wskazanych Przedstawicieli do sporządzania i wprowadzania raportów, które zostały zawarte we wcześniejszych wnioskach składanych do Krajowej bazy. W przypadku, gdy zmianie uległy dane Podmiotu, należy odpowiednio dokonać zmian w tych polach, wprowadzając aktualne informacje w części, gdzie wyświetlane są dane Podmiotu składającego wniosek: Nazwa nazwa Podmiotu, zgodnie z nazwą zawartą w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencji działalności gospodarczej albo w innym rejestrze umożliwiającym weryfikację danych Podmiotu; REGON 9-cyfrowy numer statystyczny podmiotu gospodarczego w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej; jeżeli nie nadano numeru REGON należy zaznaczyć pole brak ; NIP 10-cyfrowy numer identyfikacji podatkowej; jeżeli nie nadano numeru NIP należy zaznaczyć pole brak ; KRS 10-cyfrowy numer podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym; w przypadku Podmiotu nie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego należy zaznaczyć pole brak. Ponieważ Wniosek Aktualizacyjny musi zostać podpisany i przesłany w formie pisemnej do Krajowego ośrodka, należy w Formularzu Aktualizacyjnym podać również imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Podmiotu, które będą podpisywały Wniosek Aktualizacyjny. Jako osoby uprawnione do reprezentowania Podmiotu należy wskazać: członków reprezentacji zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w KRS albo w umowie spółki w przypadku spółek prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wspólników spółki w przypadku spółek cywilnych, bądź inne osoby właściwie umocowane w takim przypadku należy do Wniosku o aktualizację danych w Krajowej bazie dołączyć stosowne pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej,» K O B i Z E «8

9 podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji lub inny dokument będący podstawą do podejmowania czynności w imieniu lub na rzecz określonego Podmiotu. W przypadku wypełniania Formularza Aktualizacyjnego Aktualizacja danych w celu wprowadzenia zmian dotyczących Zakładu, należy wskazać przyczyny tych zmian, odznaczając odpowiednie pole/pola: a) nieprawidłowo wprowadzone dane we wcześniejszych wniosku składanych do Krajowej bazy (np. podanie adresu siedziby Podmiotu zamiast lokalizacji Zakładu, inne omyłki pisarskie); b) zmiana nazwy Zakładu; c) administracyjna zmiana danych adresowych Zakładu (np. nazwy ulicy, numeru budynku). Jeżeli nazwa Zakładu lub dane adresowe nie będą zmieniane (edytowane), zaznaczenie powodu aktualizacji nie jest wymagane. W przypadku, gdy zmianie uległy dane Zakładu, jakie podane były we Wniosku, należy odpowiednio dokonać zmian wprowadzając w tych polach aktualne dane. Jeżeli niepoprawnie wprowadzono we Wniosku dane dotyczące lokalizacji Zakładu, należy odpowiednio poprawić informacje w poszczególnych polach: Nazwa zakładu zakład, na terenie którego eksploatowane są instalacje; Ulica o ile istnieje; Nr budynku o ile istnieje; Nr lokalu o ile istnieje; Miejscowość nazwa miejscowości, w której znajduje się zakład; Kod pocztowy kod pocztowy miejscowości, w której znajduje się pocztowy urząd nadawczy; Poczta nazwa miejscowości, w której znajduje się pocztowy urząd nadawczy, o ile inna niż miejscowość; Województwo; Powiat; Gmina. W przypadku, gdy podmiot wprowadza do powietrza substancje w wyniku eksploatacji wyłącznie urządzeń (w tym środków transportu), należy podać dane dotyczące Podmiotu. Przeniesienie Zakładu (eksploatowanych instalacji) w inne miejsce jest związane ze zmianą lokalizacji tego Zakładu i tym samym zmianą jego oddziaływania na środowisko.» K O B i Z E «9

10 W takim przypadku Zakład przeniesiony traktuje się jako nowy Zakład i należy dla niego złożyć Wniosek o utworzenie Konta w Krajowej bazie. Dla takiego przypadku nie jest dopuszczalne złożenie Wniosku Aktualizacyjnego. W przypadku zmiany lokalizacji Zakładu należy złożyć Wniosek o utworzenie Konta w Krajowej bazie dla nowej lokalizacji Zakładu. Wypełniając ten formularz należy wskazać aktualny zakres korzystania ze środowiska w Zakładzie, tzn. zaznaczyć czy w Zakładzie ma miejsce wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, czy z Zakładu odprowadzane są ścieki do wód lub do ziemi, czy pobierana jest woda podziemna lub powierzchniowa z ujęć własnych, czy składowane są odpady (dotyczy składowisk). W przypadku, gdy podmiot wprowadza do powietrza substancje w wyniku eksploatacji wyłącznie urządzeń (w tym środków transportu), należy podać dane dotyczące Podmiotu. W dalszej części formularza wyświetlona jest lista Wskazanych Przedstawicieli do sporządzania i wprowadzania raportów, przypisanych do wybranego Zakładu: Imię; Nazwisko. Do każdego Zakładu musi być przypisany co najmniej jeden Wskazany Przedstawiciel do sporządzania i wprowadzania raportów. Dodanie drugiego Użytkownika do prowadzenia sprawozdawczości dla opisywanego Zakładu jest opcjonalne i możliwe po wybraniu przycisku Dodaj Drugiego Przedstawiciela. Należy wówczas wypełnić następujące pola: Imię; Nazwisko; - służbowy adres poczty elektronicznej dodawanego Przedstawiciela, na który będzie wysłany login i hasło; oraz powtórzyć wpisany adres . Pozostałe wymagane informacje Użytkownik będzie musiał uzupełnić już po zalogowaniu się na Konto. Dodanie drugiego Użytkownika do sporządzania i wprowadzania raportów możliwe jest jedynie w przypadku, gdy do wybranego Zakładu przypisany jest tylko jeden Przedstawiciel. W przypadku, gdy Użytkownik chce dokonać zmiany Przedstawiciela dla danego Zakładu, wówczas powinien usunąć go z listy a następnie dodać nową osobę, wpisując w odpowiednie pola jej dane: imię, nazwisko, adres e-mal. Do jednego Zakładu może być przypisanych maksymalnie dwóch Wskazanych Przedstawicieli. Osoba wypełniająca Formularz Aktualizacyjny ma również możliwość usunięcia samego siebie. W odpowiedzi na przesłany Formularz Aktualizacyjny system wysyła na adres dodawanego Użytkownika do sporządzania i wprowadzania raportów wiadomość z» K O B i Z E «10

11 aktywującym adresem strony internetowej. Adres ten służy do rozpoczęcia procesu aktywacji Wniosku. Otwierając w przeglądarce otrzymany adres URL albo klikając w link następuje przejście do etapu aktywacji Wniosku. Jeżeli po wysłaniu Formularza Aktualizacyjnego w ciągu 24 godzin nie dotarła wiadomości z aktywującym adresem URL, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy wiadomość nie znalazła się w folderze niechcianej poczty (SPAM). Przyczyną nieotrzymania wiadomości może być błędnie podany w Formularzu Aktualizacyjnym adres dodawanego Użytkownika. W takim przypadku konieczne jest usunięcie Wniosku Aktualizacyjnego z listy wniosków, ponowne wypełnienie Formularza Aktualizacyjnego i poprawne wpisanie adresu . Otwierając w przeglądarce otrzymany na adres aktywujący adres URL albo klikając w link następuje aktywacja Wniosku Aktualizacyjnego. Jeśli w Formularzu Aktualizacyjnym dodawanych było dwóch Wskazanych Przedstawicieli, to do pełnej aktywacji Wniosku Aktualizacyjnego konieczne jest kliknięcie w linki aktywujące przez obie osoby. Jednocześnie w wyniku aktywacji adresów URL przez obu dodawanych Przedstawicieli do wprowadzania raportów, system wysyła wiadomość na adres osoby wypełniającej formularz, zawierającą Wniosek w formacie PDF oraz wskazówki co do dalszego postępowania. Wniosek należy wydrukować, podpisać i przesłać na adres: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami ul. Chmielna 132/ Warszawa Krajowa baza Dane obowiązkowe (których podanie jest obligatoryjne) są w Formularzu Aktualizacyjnym oznaczone symbolem * (gwiazdka). Przesłanie wypełnionego Formularza Aktualizacyjnego drogą elektroniczną do Administratora Krajowej bazy, następuje poprzez naciśnięcie pola Złóż wniosek. Po złożeniu Formularza Aktualizacyjnego drogą elektroniczną, system wyświetli zaktualizowaną listę wniosków dla wybranego Zakładu. Wygenerowany na podstawie wprowadzonych do Formularza Aktualizacyjnego danych Wniosek Aktualizacyjny należy pobrać w formacie PDF, wydrukować, uzupełnić wymagane podpisy oraz pieczątki i wraz z wymaganymi załącznikami przesłać na adres Krajowego ośrodka. Pola na Wniosku Aktualizacyjnym, w których dokonano zmiany zostaną wyróżnione, widoczne będą zarówno dane przed zmianą, jak i nowe informacje. W przypadku, gdy W Formularzu Aktualizacyjnym dodawane były nowe osoby do prowadzenia sprawozdawczości, Wniosek Aktualizacyjny będzie możliwy do pobrania dopiero» K O B i Z E «11

12 po aktywacji adresów URL przez dodawanych Przedstawicieli do sporządzania i wprowadzania raportów. W przypadku, gdy do Formularza Aktualizacyjnego wprowadzono błędnie dane należy taki formularz usunąć z listy wniosków, wybierając w kolumnie Akcja opcję Wycofaj wniosek i wypełnić Formularz Aktualizacyjny ponownie. W przypadku, gdy nastąpiła zmiana danych Podmiotu lub osób uprawnionych do reprezentowania Podmiotu, które będą podpisywały Wniosek Aktualizacyjny, należy dołączyć do Wniosku Aktualizacyjnego oryginały albo kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem następujących dokumentów, potwierdzających wprowadzone zmiany: aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, nie starszego niż 3 miesiące (w przypadku spółek prawa handlowego), bądź wydruk ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, którego nie trzeba potwierdzać za zgodność z oryginałem;; zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą); umowy spółki cywilnej w celu weryfikacji prawidłowości reprezentacji (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej); albo zaświadczenia potwierdzającego nadanie numeru REGON, jeżeli numer taki nie został nadany zaświadczenia o wpisie do innego rejestru umożliwiającego weryfikację danych podmiotu (np. zaświadczenia o wpisie do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) np. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą lub ogrodniczą. Przez kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć: kopię dokumentu zawierającą klauzulę za zgodność z oryginałem umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnymi podpisami 1 osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, kopię dokumentu zawierającą na jednej ze stron dokumentu klauzulę za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony wraz z datą i czytelnymi podpisami 1 osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. Wszystkie strony tak potwierdzonego dokumentu muszą być ponumerowane i przedstawione w sposób wskazujący na integralność dokumentu (np. zszyte). Zgodność z oryginałem kopii dokumentów powinna być poświadczona przez: osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji wnioskodawcy, notariusza, adwokata lub radcę prawnego. 1 Podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis.» K O B i Z E «12

13 W przypadku, gdy jako osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu zostaną wprowadzone inne osoby, niż te które zostały podane we wcześniejszych wnioskach składanych do Krajowej bazy, należy do Wniosku Aktualizacyjnego dołączyć stosowny dokument będący podstawą do podejmowania czynności w imieniu lub na rzecz określonego Podmiotu (np. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, stosowne pełnomocnictwo lub dokument będący podstawą do podejmowania czynności w imieniu lub na rzecz określonego Podmiotu). Administrator Krajowej bazy przekazuje drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej Użytkownika składającego Wniosek Aktualizacyjny informację o pozytywnym rozpatrzeniu i aktualizacji danych, natomiast do dodawanych Wskazanych Przedstawicieli zostają przesłane wiadomości zawierające dane dostępowe do kont (loginy i hasła). W przypadku złożenia błędnie wypełnionego Wniosku Aktualizacyjnego, lub bez kompletu wymaganych dokumentów wzywa się podmiot do usunięcia braków w terminie 14 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia. 4.2 Wypełnianie formularza wniosku Zamknięcia zakładu na stronie WWW Po pobraniu Formularza Aktualizacyjnego Zamknięcie zakładu zostanie wyświetlona lista Zakładów przypisanych do konta osoby wypełniającej Formularz Aktualizacyjny, na której trzeba odznaczyć Zakłady do zamknięcia. Ponieważ Wniosek Aktualizacyjny musi zostać podpisany i przesłany w formie pisemnej do Krajowego ośrodka, należy w Formularzu Aktualizacyjnym podać również imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, które będą podpisywały Wniosek Aktualizacyjny. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu Formularza Aktualizacyjnego przyciskiem Złóż wniosek, system wyświetli zaktualizowaną listę wniosków dla wybranego Zakładu. Wniosek Aktualizacyjny należy pobrać w formacie PDF, wydrukować, uzupełnić wymagane podpisy oraz pieczątki i przesłać na adres Krajowego ośrodka. W przypadku, gdy jako osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu zostaną wprowadzone inne osoby, niż te które zostały podane we wcześniejszych wnioskach składanych do Krajowej bazy, należy do Wniosku Aktualizacyjnego dołączyć stosowny dokument będący podstawą do podejmowania czynności w imieniu lub na rzecz określonego Podmiotu (np. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, stosowne pełnomocnictwo lub dokument będący podstawą do podejmowania czynności w imieniu lub na rzecz określonego Podmiotu).» K O B i Z E «13

14 W przypadku, gdy do Formularza Aktualizacyjnego wprowadzono błędnie dane należy taki formularz usunąć z listy wniosków, wybierając w kolumnie Akcja opcję Wycofaj wniosek i wypełnić Formularz Aktualizacyjny ponownie.» K O B i Z E «14

Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie

Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie Warszawa, listopad 2012 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE DOSTĘPU DO UTWORZONEGO KONTA W KRAJOWEJ BAZIE

Bardziej szczegółowo

PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania wniosku o utworzenie konta w Krajowej bazie Warszawa, listopad 2011 » K O B i Z E «2 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza aktualizacji danych podmiotu w Krajowej bazie o emisjach gazów

Bardziej szczegółowo

PROCES UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza o uzyskanie dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie

Bardziej szczegółowo

PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza rejestracji podmiotu w Krajowej bazie Warszawa, listopad 2016 Spis treści 1 WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza aktualizacji danych podmiotu w Krajowej bazie o emisjach gazów

Bardziej szczegółowo

PROCES PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O DACIE ZAKOŃCZENIA DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU. Instrukcja wypełniania formularza zakończenia działalności podmiotu

PROCES PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O DACIE ZAKOŃCZENIA DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU. Instrukcja wypełniania formularza zakończenia działalności podmiotu PROCES PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O DACIE ZAKOŃCZENIA DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU Instrukcja wypełniania formularza zakończenia działalności podmiotu Warszawa, grudzień 2016 Spis treści 1 DEFINICJE... 3 2 PROCES

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU DOSTĘPU DO INFORMACJI I DANYCH ZAWARTYCH W RAPORTACH SKŁADANYCH DO KRAJOWEJ BAZY DLA GIOŚ I WIOŚ

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU DOSTĘPU DO INFORMACJI I DANYCH ZAWARTYCH W RAPORTACH SKŁADANYCH DO KRAJOWEJ BAZY DLA GIOŚ I WIOŚ SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU DOSTĘPU DO INFORMACJI I DANYCH ZAWARTYCH W RAPORTACH SKŁADANYCH DO KRAJOWEJ BAZY DLA GIOŚ I Warszawa, październik 2015 DOSTĘP DO INFORMACJI I DANYCH ZAWARTYCH W RAPORTACH SKŁADANYCH

Bardziej szczegółowo

PROCES UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza o uzyskanie dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie

Bardziej szczegółowo

Regulamin utworzenia, administrowania i utrzymania konta w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Postanowienia ogólne

Regulamin utworzenia, administrowania i utrzymania konta w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Postanowienia ogólne Regulamin utworzenia, administrowania i utrzymania konta w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki utworzenia, administrowania

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, korzystających z portalu epuap.

Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, korzystających z portalu epuap. Działanie 8.2 PO IG - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, korzystających z portalu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. z zakresu ochrony środowiska. Raport o KOBiZE. Opłaty za korzystanie ze środowiska WYDANIE 2016 ZAKTUALIZOWANE

Sprawozdania. z zakresu ochrony środowiska. Raport o KOBiZE. Opłaty za korzystanie ze środowiska WYDANIE 2016 ZAKTUALIZOWANE Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Raport o KOBiZE Opłaty za korzystanie ze środowiska WYDANIE 2016 ZAKTUALIZOWANE Autorzy: Bartłomiej Matysiak specjalista ds. ochrony środowiska w firmie konsultingowej,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 30.03.2011r. Opracował: Mariusz Tomza Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Zmiana hasła użytkownika... 5 Wprowadzanie nowych zgłoszeń do systemu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Autorejestracja Wykonawców

Autorejestracja Wykonawców Autorejestracja Wykonawców 1) W celu zarejestrowania się na platformie zakupowej PWSTE należy wybrać odnośnik "Zaloguj" (znajdujący się w prawym, górnym rogu ekranu), następnie w oknie logowania należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku on-line - konkurs grantowy Na dobry początek!

Instrukcja wypełniania wniosku on-line - konkurs grantowy Na dobry początek! Instrukcja wypełniania wniosku on-line - konkurs grantowy Na dobry początek! 1. ZAREJESTRUJ SIĘ W SYSTEMIE Wejdź na stronę https://dotacje.fundacjabgk.pl Aby rozpocząć pracę z systemem należy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, korzystających z portalu epuap.

Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, korzystających z portalu epuap. Działanie 8.1 PO IG - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH Spis treści 1 Rejestracja... 2 2 Logowanie do systemu... 8 3 Informacje podstawowe cz. I... 11 4 Informacje podstawowe cz. II... 19 5 Kryteria minimalne...

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Aktywacja karty Certum

Krok 2 Aktywacja karty Certum Krok 2 Aktywacja karty Certum wersja 1.6 Spis treści KROK 2 - AKTYWACJA KARTY CERTUM... 3 2.1. OPIS PROCESU... 3 2.2. SPOSÓB WYPEŁNIENIA FORMULARZA... 5 2.3. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI... 7 KROK 2 - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Cofanie upoważnień dostępu do bazy danych SIO Wersja 1.0, wrzesień 2012 2 Spis treści Wstęp... 3 Cofanie upoważnień w systemie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) Użytkownik z jednostki sprawozdawczej

Instrukcja obsługi Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) Użytkownik z jednostki sprawozdawczej Instrukcja obsługi Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) Użytkownik z jednostki sprawozdawczej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 2019 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Dostęp do Systemu....

Bardziej szczegółowo

Rejestracja konta internetowego

Rejestracja konta internetowego Instrukcja rejestracji konta i składania wniosku o nadanie kodu LEI W zależności od typu konta, jaki został wybrany przy rejestracji konta użytkownika dla: PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO WYŁĄCZNIE WE WŁASNYM IMIENIU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków 1 Spis treści 1.Logowanie w aplikacji...3 1.1.Zakładanie konta przez nowego Użytkownika...3 1.2.Logowanie Użytkownika z aktywnym kontem...5 2.Rejestracja...5

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca uprawnień dysponenta i oferenta. Wersja: 1.1

Instrukcja dotycząca uprawnień dysponenta i oferenta. Wersja: 1.1 Instrukcja dotycząca uprawnień dysponenta i oferenta Wersja: 1.1 Konstancin-Jeziorna 2018 Historia aktualizacji Data Firma Wersja Opis zmiany 11.07.2018 PSE S.A. 1.0 Publikacja dokumentu 05.11.2018 PSE

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 1 1.2 Obsługa wniosków... na praca.gov.pl 3 1.3 Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA (dla

Bardziej szczegółowo

NF-1-Z (INF-1-Z) Należy wpisać nadany przez PFRON numer w rejestrze.

NF-1-Z (INF-1-Z) Należy wpisać nadany przez PFRON numer w rejestrze. NF-1-Z (INF-1-Z) OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI IDENTYFIKACYJNEJ SKŁADANEJ PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO 1.. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Działanie 8.1 PO IG - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wprowadzenie i czynności wstępne

Działanie 8.1 PO IG - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wprowadzenie i czynności wstępne Działanie 8.1 PO IG - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym

Bardziej szczegółowo

Procedura. zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A.

Procedura. zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A. Bydgoszcz, Czerwiec 2014r Procedura zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A. Spis treści I II III IV V Postanowienia ogólne.2 Rejestracja użytkowników w Portalu.4 Aktywacja dostępu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA W CENTRALNEJ APLIKACJI STATYSTYCZNEJ W ramach Centralnej Aplikacji Statystycznej, udostępniony został mechanizm pozwalający na zarejestrowanie nowej jednostki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH Wniosek o aktualizację danych w systemie W celu utworzenia wniosku o aktualizację danych należy w menu wybrać: Współpraca z NFZ -> Uprawnienia do recept.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

2. Kliknięcie Złóż wniosek otworzy Panel wnioskodawcy, o następującym wyglądzie

2. Kliknięcie Złóż wniosek otworzy Panel wnioskodawcy, o następującym wyglądzie Jak złożyć wniosek w Programie Równać Szanse 2018 Ogólnopolski Konkurs Grantowy instrukcja postępowania z Panelem wnioskodawcy Wnioski konkursowe w Programie Równać Szanse Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka IW-SIRZ

Przeglądarka IW-SIRZ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 14.01.2013 Wersja 6.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja portalu TuTej24.pl

Instrukcja portalu TuTej24.pl Instrukcja portalu TuTej24.pl Spis treści 1. Strona główna... 2 2. Zaloguj się... 4 3. Rejestracja nowego konta... 5 4. Zmiana hasła... 7 5. Moje konto... 8 5.1 Lista ogłoszeń... 8 5.1.1 Aktywne...8 5.1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)

Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) wersja 1.09 Luty 2016 r. - 1 - Spis treści 1 CELE SYSTEMU... 3 2 REJESTRACJA OPERATORA... 4 3 LOGOWANIE

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Departament Gospodarki Elektronicznej Warszawa, 2013-07-25

Departament Gospodarki Elektronicznej Warszawa, 2013-07-25 Tytuł dokumentu: Instrukcja przenoszenia zaległych wpisów z gminnej ewidencji działalności gospodarczej (EDG) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Od dnia 9 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora

Instrukcja obsługi Generatora Słowniczek: Wniosek wniosek składany jest po raz pierwszy w danym naborze. Wniosek (korekta) składany jest po ocenie w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma uwagi do Wniosku i tym samy jest zobligowany do

Bardziej szczegółowo

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Oferent, który nie miał jeszcze zawartej z Lubuskim OW NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, aby móc złoŝyć taką ofertę w ramach Konkursu

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja dostawców

Kwalifikacja dostawców mbank S.A. Kwalifikacja dostawców Instrukcja dla dostawcy 2014-04-1 Spis treści I. Mapa procesu kwalifikacji... 3 II. Wypełnienie formularza kwalifikacji... 4 III. Zarządzanie formularzem kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłobków

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłobków Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłobków Szanowni Państwo, W części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny, następnie go wydrukować, podpisać

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A INFORAMCJE OGÓLNE

CZĘŚĆ A INFORAMCJE OGÓLNE Instrukcje złożenia wniosku o dofinansowanie działań Mobilność-konsorcja w programie Erasmus na rok akademicki 2013/14 Dotyczy: wyjazdów studentów na praktykę realizowanych przez konsorcja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH Po zalogowaniu do SNRL należy nadać sobie uprawnienia w zakładce: Administracja Operatorzy Uprawnienia Uprawnienie: pozycja nr 7 Przeglądanie i zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH Po zalogowaniu do SNRL należy nadać sobie uprawnienia w zakładce: Administracja Operatorzy Uprawnienia Uprawnienie: pozycja nr 7 Przeglądanie i zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rejestracji kontynuacji oraz rekrutacji do przedszkoli

Elektroniczny system wspomagający proces rejestracji kontynuacji oraz rekrutacji do przedszkoli Elektroniczny system wspomagający proces rejestracji kontynuacji oraz rekrutacji do przedszkoli Szanowni Państwo, w części publicznej systemu możecie samodzielnie zarejestrować kontynuację edukacji przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

Aktywacja. Wstęp. Zakładanie nowej firmy. Rejestracja programu. Aktywacja danych firmy. Zmiana danych firmy

Aktywacja. Wstęp. Zakładanie nowej firmy. Rejestracja programu. Aktywacja danych firmy. Zmiana danych firmy Aktywacja Wstęp Zakładanie nowej firmy Rejestracja programu Aktywacja danych firmy Zmiana danych firmy 2 Aktywacja Wstęp Programy linii SYMFONIA START umożliwiają prowadzenie tylko jednej firmy. Ponadto,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do KRAZ Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do KRAZ Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-12-16 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... lub innego dokumentu do KRAZ 2 1.2 Obsługa wniosków... i innych dokumentów na praca.gov.pl 4 1.3

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap Instrukcja dla oferentów FIO 2015 składających oferty przy wykorzystaniu portalu epuap 1. Wprowadzenie i czynności wstępne Portal epuap jest dostępny w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki Obsługa systemu LSI2014EFS wspierającego proces naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Szkolenie jest

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Extranet KLUBY.PZPN.PL Instrukcja obsługi

Extranet KLUBY.PZPN.PL Instrukcja obsługi Data utworzenia : 07.03.2013 Extranet KLUBY.PZPN.PL Instrukcja obsługi utworzył : Maciej Sobol korekta : Henryk Świerczek aktualizacja 14.03.2013 strona 1/13 Spis treści TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcje składania wniosków ERA_MOB-KON_2012

Instrukcje składania wniosków ERA_MOB-KON_2012 Instrukcje składania wniosków ERA_MOB-KON_2012 Wniosek o dofinansowanie działań typu Mobilność Konsorcja w programie Erasmus w roku akademickim 2012/13 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku on-line zalecamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

E-faktura PKP Energetyka

E-faktura PKP Energetyka E-faktura PKP Energetyka Podręcznik użytkownika 1. Rejestracja na portalu... 2 1.1. Wybór rodzaju klienta... 2 1.2. Formularz dla klient indywidualnego... 2 1.3. Formularz dla jednoosobowej działalności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Szóstoklasisto, w elektronicznym systemie pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl możesz samodzielnie

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych PUE ZUS - instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych. Spis treści Krok 1. Założenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla Wnioskodawcy

Instrukcja obsługi dla Wnioskodawcy Internetowy System Wniosków Instrukcja obsługi dla Wnioskodawcy. Wstęp Instrukcja opisuje sposób działania panelu Wnioskodawcy będącego częścią Internetowego Systemu Wniosków. System dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie do systemu

1. Logowanie do systemu 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1. Ustawienia firmy 2.2. Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy d) Odbiorniki ścieków e) Ujęcia wód f) Gminy 2.3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI PRZYGOTOWANIA RAPORTU DO KRAJOWEGO OŚRODKA BILANSOWANIA I ZARZĄDZANIA EMISJAMI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI PRZYGOTOWANIA RAPORTU DO KRAJOWEGO OŚRODKA BILANSOWANIA I ZARZĄDZANIA EMISJAMI Str. 1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI PRZYGOTOWANIA RAPORTU DO KRAJOWEGO OŚRODKA BILANSOWANIA I ZARZĄDZANIA EMISJAMI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia na

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 2 Aktywacja karty. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 2 Aktywacja karty Wersja 1.7 Spis treści 2. KROK 2 Aktywacja karty... 3 2.1. Opis procesu... 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika BIGKonta

Instrukcja Użytkownika BIGKonta Instrukcja Użytkownika BIGKonta Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Lipiec 2013 Spis treści 1. REJESTRACJA KONTA W SERWISIE BIG.PL - OSOBA FIZYCZNA... 2 1.1. Utwórz konto... 2 1.2. Potwierdź

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJA DO CBKD

INSTRUKCJA REJESTRACJA DO CBKD INSTRUKCJA REJESTRACJA DO CBKD UWAGA: WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE PODCZAS REJESTRACJI SĄ PRZESYŁANE DO POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ SP. Z O.O. ELEKTRONICZNIE ZA POMOCĄ APLIKACJI LDO PORTAL DOSTAWCY. W celu

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r.

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r. Instrukcja obsługi systemu EU Login (dawniej ECAS) Wersja dokumentu: 03.00 Data: 17 listopada 2016 r. Wstęp EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej, który umożliwia dostęp do stron i serwisów

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

Przebieg przykładowej aktywacji świadczeniodawcy za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy (procedura ta dotyczy Oferentów z zakresu ZPO)

Przebieg przykładowej aktywacji świadczeniodawcy za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy (procedura ta dotyczy Oferentów z zakresu ZPO) Przebieg przykładowej aktywacji świadczeniodawcy za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy (procedura ta dotyczy Oferentów z zakresu ZPO) Oferent, który ma lub miał kiedyś zawartą z Lubuskim OW NFZ umowę

Bardziej szczegółowo