Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:"

Transkrypt

1 Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym var (od variable zmienna). Przykładowa deklaracja. var x : integer; deklaracja nazwa zmiennej : typ zmiennej; 2 Według miejsca: Podział typów danych: wewnętrzne - przechowywane w pamięci operacyjnej w czasie działania programu, zewnętrzne - przechowywane w pamięci masowej w czasie działania programu. Według rezerwacji pamięci: statyczne -pamięć przydzielana jest przed rozpoczęciem działania instrukcji bloku dynamiczne - pamięć przydzielana jest w czasie działania określonych instrukcji. 3 prosty Porządkowy Wyliczeniowy Logiczny Znakowy Całkowity Rzeczywisty napisowy Strukturalny Tablicowy Rekordowy Zbiorowy plikowy (zewnętrzny) wskaźnikowy (dynamiczny) Obiektowy Typy pascalowe 4

2 Reprezentacja typów danych Zmienne w komputerze są reprezentowane za pomocą bitów. W zależności od ilości bitów słowo może mieć różną długość. Oznacza to, że zmienna może mieć różny zakres, jak zajmować niejednakową ilość miejsca w pamięci. Zależność jest prosta: im więcej ma bitów, tym większy zakres, ale zmienna zajmuje więcej miejsca w pamięci komputera. Dlatego wyróżniamy kilka typów każdego rodzaju Typy całkowite Typ całkowity to liczba całkowita. Typ całkowity jest predefiniowany słowem Integer. Liczby bez znaku Ten typ danych odpowiada kodowaniu wartości całkowitych w naturalnym kodzie dwójkowym. byte 1-bajtowa liczba całkowita bez znaku (8 bitów). Zakres od 0 do (0-255). word 2-bajtowa liczba całkowita bez znaku (16 bitów). Zakres od 0 do ( ). liczb i innych zmiennych. 5 6 Typy całkowite Liczby ze znakiem Ten typ danych odpowiada kodowaniu wartości całkowitych w kodzie uzupełnieniowym do 2 - U2. shortint 1-bajtowa liczba całkowita ze znakiem w kodzie U2 (8 bitów). Zakres od -2 7 (-128) do (127). integer 2-bajtowa liczba całkowita ze znakiem w kodzie U2 (32 bity). Zakres od (-32768) do (32767) longint 4-bajtowa liczba całkowita ze znakiem w kodzie U2 (32 bity). Zakres od ( ) do ( ) Typy całkowite zestawienie (dla wszystkich języków Pascal) bez znaku - NBC byte word longword cardinal Ilość bitów 8b - 1B 16b - 2B Zakres ze znakiem - U2 shortint smallint longint int64 integer 8b - 1B 16b - 2B 64b - 8B Zakres

3 Działania na typach całkowitych := + - * / DIV MOD = <> < <= > >= NOT AND OR XOR (t) SHL (t) SHR (t) Abs Chr Odd Ord Pred Sqr Succ Dec (t) Inc (t) Str (t) Val (t) Stałe całkowite: Typ okrojony typów całkowitych type cyfra = 0.. 9; indeks = ; bajt = ; bit = 0.. 1; zakres = ; jeden = 1.. 1; end; 9 10 Typy rzeczywiste Nazwa Bajty Dokładność Maximum Typy rzeczywiste to liczby z przecinkiem. Zawierają część całkowitą i ułamkową. Real Single cyfr 8cyfr 1.7E38 3.4E38 Typ rzeczywisty jest predefiniowany słowem Real. W odróżnieniu od rzeczywistości typ REAL to skończony podzbiór liczb wymiernych. Double Extended Comp cyfr 19 cyfr 19 cyfr 1.7E38 1.1E E

4 Działania na liczbach rzeczywistych: := + - * / = <> < <= > >= Abs Arctan Cos Exp Ln Round Sin Sqr Sqrt Trunc Frac (t) Str (t) Val (t) NIE MA : Pred Succ NIE MA typu okrojonego Stałe rzeczywiste: E Typ logiczny Boolean Przyjmuje dwie wartości logiczne: TRUE (prawda, tak) i FALSE (fałsz, Nie). Zmienna 8-bitowa (1 bajt). Jeśli wszystkie bity są ustawione na 0, to przedstawia wartość logiczną FALSE. Jeśli chociaż jeden z bitów ma wartość 1, to przedstawia wartość logiczną TRUE. Standardowo wyrażenia logiczne zmieniają zawartość najmłodszego bitu - pozostałe przyjmują zawsze wartość 0: (BOOLEAN) = FALSE (fałsz) (BOOLEAN) = TRUE (prawda) 14 Typy znakowe Znaki przechowywane są w pamięci komputera w postaci kodów ASCII (8 bitów) lub Unicode (16 bitów). Kod znaku jest liczbą całkowitą w naturalnym kodzie binarnym. char Dana 1-znakowa. Zmienna tego typu przechowuje jeden znak ASCII (8-bitów, 1 bajt). Kod znaku zawiera się w granicach od 0 do 255. Znaki o kodach mniejszych od 32 są zwykle tzw. znakami sterującymi, których celem nie jest prezentacja znaków, lecz wykonanie określonych działań. Na przykład znak NL o kodzie 10 powoduje przejście z wydrukiem do nowego wiersza. Znak CR o kodzie 13 ustawia kursor na początku wiersza. 15 string Typy znakowe Dana typu string jest 256 elementową tablicą znakową i może przechowywać ciąg znaków.] Dostęp do poszczególnych literek przechowywanego tekstu uzyskuje się za pomocą indeksu. Element o indeksie 0 zawiera informację o ilości przechowywanych znaków. Kolejne elementy zawierają poszczególne znaki tekstu. Ilość znaków jest zatem ograniczona do

5 Typy znakowe W zmiennej s umieszczamy napis Janusz. Zawartość zmiennej typu string s[0] \0 s[1] J s[2] a s[3] n s[4] u s[5] s s[6] z s[7] Zawartość komórek zmiennej s poza obszarem tekstu (s[7]...s[255]) jest niezdefiniowana, tzn. mogą tam być dowolne znaki pochodzące z poprzednich działań nad tą zmienną lub obszarem pamięci przez nią zajmowanym.? 17 Typy wyliczeniowe Typ wyliczeniowy to rodzaj typu danych zawierający listę wartości, jakie może przyjmować zmienna tego typu. Przykład Type pora_roku = (wiosna, lato, jesien, zima); miesiac = (styczen, luty, marzec, kwiecien); 18 Typy okrojone Typ okrojony określa podzbiór dowolnego typu porządkowego lub wyliczeniowego. Jest on ograniczony pewnym zakresem. Wykorzystywany jest do określania typu zmiennych, które mogą przyjąć wartości ze ściśle określonego przedziału, np. TYPE TRok= ; VAR a : TRok; Zmienna "a" może przyjąć wartości od 1990 do Type Dni_robocze=(poniedziałek,wtorek,środa,czwartek,piątek); 19 Typy całkowite Typ zbiorowy określa zbiór potęgowy, którego elementy są typu porządkowego. Przez zbiór potęgowy należy rozumieć zbiór wszystkich możliwych podzbiorów wartości typu porządkowego, włączając w to zbiór pusty. Definicja tego typu jest następująca: Typ_zbiorowy = SET OF Typ; Przykład: TYPE Litery = SET OF 'a'..'z'; Cyfry = SET OF '0'..'9'; Teraz zmienne typu Cyfry mogą przyjmować tylko wartości od '0' do '9'. 20

6 Typy tablicowe Typ tablicowy określa tablicę składającą się ze stałej liczby elementów. Wszystkie elementy tablicy też muszą być określonego typu. Do każdego elementu odwołuje się przez indeks podawany w nawiasach kwadratowych i określający pozycję elementu. Każda tablica może być wielowymiarowa. Przykładowa deklaracja tablicy 50 znaków może wyglądać następująco: Type wektor = array[0...50] of Integer; 21 Typy plikowe Typy plikowe są powiązane z plikami. Plik jest ciągiem elementów tego samego typu, tyle że liczba jego składowych jest zmienna. Jest ona uzależniona od przebiegu wykonywania programu, a w szczególności od skojarzenia pliku z fizycznym zbiorem danych. Od tablicy plik różni się ponadto metodą dostępu do poszczególnych elementów. Definicja pojedynczego typu plikowego ma postać: TYPE Identyfikator_typu=file of opis_typu_elementów_pliku; lub TYPE Identyfikator_typu = file; Przykłady: TYPE Dane = file of Integer; Zbior = file; Wyniki = Text; 22 Typy rekordowe Typ rekordowy opisuje złożoną strukturę danych. Taka struktura składa się z pewnej liczby pól. Każde z nich jest ściśle określonego typu. Definicję rekordu zamieszcza się między słowami RECORD i END;. Przykładowo, by zapamiętać dane o pracownikach firmy, używając definicji tablicy typu X, gdzie X jest typem rekordowym: TYPE Osoba = RECORD Imie : String[10]; Nazwisko : String [20]; Wiek : Byte; END; VAR Ludzie : Array[ ] of Osoba; Do odczytania informacji zapisanych w polu rekordu używa się kropki np.: Writeln(Ludzie[10].imie); Ludzie[11].nazwisko:='Nowak'; 23

PODSTAWY PROGRAMOWANIA

PODSTAWY PROGRAMOWANIA PODSTAWY PROGRAMOWANIA Andrzej Marciniak Prezentacja multimedialna przygotowana za pomocą systemu Corel Presentations X3 Copyright 2003-2012 by Andrzej Marciniak PP-10(1 z 66) Na poprzednim wykładzie...

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. System pozycyjny zapisu liczb

1. System pozycyjny zapisu liczb W.K.: Kody i liczby 1. System pozycyjny zapisu liczb Oznaczenia: R - podstawa pozycyjnego systemu liczenia (liczba naturalna) L - wartość liczby a i - cyfra ; a i {0,1,.., R-1} Zapis liczby (łańcuch cyfr):

Bardziej szczegółowo

LICZBY ZMIENNOPRZECINKOWE

LICZBY ZMIENNOPRZECINKOWE LICZBY ZMIENNOPRZECINKOWE Liczby zmiennoprzecinkowe są komputerową reprezentacją liczb rzeczywistych zapisanych w formie wykładniczej (naukowej). Aby uprościć arytmetykę na nich, przyjęto ograniczenia

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych.

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2003/2004 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Andrzej Dominik Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań dla sterowników GE-Fanuc serii 90-30/VersaMax/Micro wraz z przykładami rozwiązań

Zbiór zadań dla sterowników GE-Fanuc serii 90-30/VersaMax/Micro wraz z przykładami rozwiązań Zbiór zadań dla sterowników GE-Fanuc serii 90-30/VersaMax/Micro wraz z przykładami rozwiązań Uwaga: Zadania zamieszczone w tym zbiorze można zrealizować używając już najmniejszego sterownika serii VersaMax

Bardziej szczegółowo

Zapis liczb binarnych ze znakiem

Zapis liczb binarnych ze znakiem Zapis liczb binarnych ze znakiem W tej prezentacji: Zapis Znak-Moduł (ZM) Zapis uzupełnień do 1 (U1) Zapis uzupełnień do 2 (U2) Zapis Znak-Moduł (ZM) Koncepcyjnie zapis znak - moduł (w skrócie ZM - ang.

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30/VersaMax/Micro Opis funkcji Kraków, wrzesień 1999 Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER?

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? KRZYSZTOF WOJTUSZKIEWICZ URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? Projekt okładki: Michał Rosiński Redakcja: Matylda Pawłowska Skład komputerowy: Krzysztof Świstak Książka przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Egzaminy i inne zadania. Semestr II.

Egzaminy i inne zadania. Semestr II. Egzaminy i inne zadania. Semestr II. Poniższe zadania są wyborem zadań ze Wstępu do Informatyki z egzaminów jakie przeprowadziłem w ciągu ostatnich lat. Ponadto dołączyłem szereg zadań, które pojawiały

Bardziej szczegółowo

Pascal. 1. Pliki tekstowe. Przykład 1.1. Zapis do pliku tekstowego

Pascal. 1. Pliki tekstowe. Przykład 1.1. Zapis do pliku tekstowego Pascal 1. Pliki tekstowe Przykład 1.1. Zapis do pliku tekstowego {deklaracja zmiennej tekstowej 'plik'} plik: text; {skojarzenie zmiennej plikowej 'plik' z plikiem na dysku (podajemy lokalizacje)} {tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska R

Wprowadzenie do środowiska R Łukasz Komsta 21 sierpnia 2004 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Pierwsze kroki 3 2.1 Najprostsze obliczenia.................................. 4 2.2 Przykłady operacji na wektorach............................ 4

Bardziej szczegółowo

Informacja. Informacja. Informacja. Informacja/wiadomość. Zbiór danych zebranych w celu ich przetworzenia i otrzymania wyników (nowych informacji).

Informacja. Informacja. Informacja. Informacja/wiadomość. Zbiór danych zebranych w celu ich przetworzenia i otrzymania wyników (nowych informacji). Informacja Informacja Czynnik, któremu człowiek może przypisać określony sens (znaczenie) w celu wykorzystania do różnych celów. Wszystko to, co może być zużytkowane do bardziej sprawnego wyboru działań

Bardziej szczegółowo

Spis treści STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE LICZB ZMIENNOPRZECINKOWYCH PI05. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna

Spis treści STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE LICZB ZMIENNOPRZECINKOWYCH PI05. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Tytuł ćwiczenia STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Celem wykładu jest prezentacja różnych podejść do implementacji systemu plików. Podejścia

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP)

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) 1/89 Spis treści Spis treści... 2 1 Słownik pojęć... 7 2 Wstęp... 9 3 Założenia protokołu... 11 3.1 Utrzymywanie sesji

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE ZDANIA W LOGICE Zdaniem nazywamy w logice wypowiedź twierdzącą, której można przypisać jedną z dwóch ocen: prawdę lub fałsz. Zdanie zaczynające się np.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16

Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 Uwaga Przed użyciem tych informacji i produktu, którego dotyczą, należy zapoznać się z informacjami w sekcji Uwagi na stronie

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci.

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci. Struktura komunikatów sieciowych Każdy pakiet posiada nagłówki kolejnych protokołów oraz dane w których mogą być zagnieżdżone nagłówki oraz dane protokołów wyższego poziomu. Każdy protokół ma inne zadanie

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Justyna Harasimczuk Jan Cieciuch Konsultacja edytorska i językowa: prof. Mirosław Bańko dr Adam

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Czas wirtualny, złożoność algorytmów

Czas wirtualny, złożoność algorytmów Czas wirtualny, złożoność algorytmów Plan wykładu Celem wykładu jest zaznajomienie studenta z pojęciem zegara logicznego, scharakteryzowanie różnych rodzajów kanałów komunikacyjnych, a także przedstawienie

Bardziej szczegółowo