Instrukcja standardowa Writeln

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja standardowa Writeln"

Transkrypt

1 Instrukcja standardowa Writeln Instrukcja Writeln umożliwia wprowadzenie danych na ekran monitora powodując automatycznie późniejsze przejście kursora do nowej linii. Jest to ustawienie domyślne w działaniu tej instrukcji, podobnie jak w instrukcji Write. Postać instrukcji standardowej Writeln jest następująca: Writeln (lista argumentów), gdzie lista argumentów może być ciągiem znaków stałych, zmiennych lub wyrażeń oddzielonych przecinkami. Zasada działania instrukcji Writeln jest więc bardzo podobna do działania instrukcji Write. Poniżej przedstawiono przykładowy zapis instrukcji: Writeln (' KOMPUTER ); Po wykonaniu instrukcji otrzymujemy na ekranie napis KOMPUTER", a kursor przechodzi do następnego wiersza. Instrukcję Writeln stosujemy, gdy chcemy wyświetlić dane ciągi znaków w kilku wierszach. Napisać program wyświetlający napis: ZAGRANICZNA FIRMA HANDLOWA EURO Program nosi nazwę Firma". Zapisać go na wybranym dysku w pliku o nazwie firma.pas. Poniżej został przedstawiony cały program. PROGRAM Firma; Writeln (' ZAGRANICZNA FIRMA HANDLOWA '); Write (' EURO-2000 ') Napisać program wyświetlający napis: ZAGRANICZNA FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA EUROPA WARSZAWA UL. ZGODY 20 Program nosi nazwę Europa_2000". Zapisać go w pliku o nazwie euro.pas. Przy uruchamianiu kolejnych programów i w trakcie podglądu wyników ich działania na ekranie monitora mamy zawsze wyświetlane wyniki działania poprzednich programów. Powoduje to zmniejszenie przejrzystości wyświetlanych aktualnych wyników. Na ekranie monitora bardzo często chcemy mieć tylko wynik działania aktualnie uruchamianego programu. W tym celu musimy zastosować w programie instrukcję standardową ClrScr. Powoduje ona skasowanie z ekranu wyników działania poprzednio uruchamianych programów. Instrukcja standardowa ClrScr Instrukcja ClrScr, aby spełniła swoją rolę, musi wystąpić w programie zaraz w następnym wierszu po słowie kluczowym otwierającym blok wykonawczy. Ponieważ nasza funkcja współpracuje w sposób specjalny z klawiaturą, w programie musi być zastosowana w bloku deklaracji modułów biblioteka (zbiór danych) o nazwie Crt, odpowiedzialna za obsługę klawiatury i ekranu. Do deklaracji modułów służy słowo kluczowe USES. Poniżej przedstawiono sposób deklaracji modułu biblioteki Crt oraz umiejscowienie instrukcji ClrScr.

2 Odczytać z dysku plik o nazwie firma.pas. Wprowadzić do programu słowo kluczowe USES (deklaracja modułów) wraz z biblioteką Crt oraz instrukcję ClrScr. Zmienić nazwę programu na Firma_1". Zapisać zmodyfikowany program na dysku w pliku o nazwie firma _1.pas. Uruchomić program Turbo Pascal. Odczytać z dyskietki plik o nazwie firma.pas. Dokonać modyfikacji programu zgodnie z poleceniami zawartymi w treści ćwiczenia: wprowadzić do programu słowo kluczowe USES (deklaracja modułów) wraz z biblioteką Crt oraz instrukcję ClrScr. Postać programu po modyfikacji została przedstawiona poniżej: PROGRAM Firma_l; Writeln (' ZAGRANICZNA FIRMA HANDLOWA»); Writeln (' EURO ') Odczytać z dysku plik o nazwie euro.pas. Wprowadzić do programu słowo kluczowe USES (deklaracja modułów) wraz z biblioteką Crt oraz instrukcję ClrScr. Zmienić nazwę programu na Euro_1". Zapisać zmodyfikowany program na dysku w pliku nazwie euro_1.pas. Podstawowe operacje arytmetyczne Liczba w Turbo Pascalu, w zależności od sposobu jej zapisu w instrukcji Write (Writeln), może być traktowana dwojako, tj. jako znak lub wartość liczbowa. Write ('2+2') - liczba traktowana jako znak. W wyniku zadziałania tej instrukcji otrzymamy napis 2+2". Write (2+2) - liczba traktowana jako wartość liczbowa. W wyniku zadziałania tej instrukcji otrzymamy wynik dodawania, czyli 4. Aby wyświetlana na ekranie liczba nie była znakiem lecz określoną wartością liczbową, musimy oczywiście użyć odpowiedniego zapisu instrukcji Write (Writeln). W zapisie nie zamykamy liczby w znakach apostrofu ('). Jeśli wprowadzamy liczbę zawierającą części dziesiętne, to oddzielamy je kropką (.) od części całkowitej (np ). Jeśli wprowadzamy liczbę ujemną, to należy oczywiście poprzedzić ją znakiem minus (np. -5.8). Z powyższego wynika, że jeśli w programie arytmetyczne działanie na liczbach zostanie przedstawione w zapisie instrukcji Write (Writeln) np. w postaci: Write (3+5); to po jego uruchomieniu otrzymamy wynik tego wyrażenia, czyli wartość 8. Operacje mnożenia, dzielenia, potęgowania, DIV" i MOD" mają taki sam priorytet, jeśli chodzi o kolejność wykonywania działań. Działania dodawania i odejmowania są równe, ale mają niższy priorytet niż pozostałe działania. Przy jednakowych priorytetach działania wykonywane są od strony lewej do prawej. Nawiasy mają, niezależnie od występujących działań, najwyższe priorytety. Poniżej przedstawione zostały operatory i ich działanie. Tabela 4. Podstawowe operacje arytmetyczne Operatory Działanie + ( znak plus ) dodawanie - ( znak minus ) odejmowanie Operatory Działanie * (gwiazdka) mnożenie

3 / ( slash ) dzielenie SQRT pierwiastek kwadratowy DIV dzielenie całkowite bez reszty MOD (modulo) reszta z całkowitego dzielenia Osobnego wyjaśnienia wymagają operatory DIV i MOD. Przykładowo, przy dzieleniu liczb 37:11 (oba operatory mogą wystąpić tylko przy operacji dzielenia) otrzymamy w wyniku 3 oraz resztę 4. Operator DIV umożliwia uzyskanie całkowitej wartości liczbowej z wyniku dzielenia, reszta zaś jest odrzucana. Jeśli chcemy na przykład uzyskać tylko całkowitą wartość liczbową (3) z dzielenia 37:11, musimy użyć operatora DIV. Zapis działania z użyciem operatora DIV ma postać: 37 DIV 11 i w jego wyniku otrzymamy tylko całkowitą wartość liczbową w postaci właśnie liczby 3. Operator MOD (modulo) umożliwia uzyskanie tylko wartości reszty z wyniku dzielenia, zaś całkowita wartość liczbowa jest odrzucana. Jeśli chcemy na przykład uzyskać tylko wartość reszty (4) z dzielenia 37:11, musimy użyć operatora MOD. Zapis działania z użyciem operatora MOD ma postać: 37 MOD 11. W jego wyniku otrzymamy właśnie tylko resztę z dzielenia, tj. 4. W programach wyświetlając dowolną liczbę otrzymujemy jej wynik w postaci notacji naukowej. Rysunek 9. Liczba -3.5 w notacji naukowej Wyświetlając na przykład liczbę -3.5 otrzymujemy jej zapis (rysunek 9.) w notacji naukowej (-3 i 10 miejsc po kropce dziesiętnej razy E+00, czyli 10 do potęgi 00). W następnym rozdziale poznamy sposoby przedstawiania wyników liczbowych w postaci przejrzystej, tj. sformatowanej, czyli z określoną liczbą miejsc przed i po kropce dziesiętnej. Formatowanie liczb Funkcje Write i Writeln umożliwiają przedstawianie liczb w postaci sformatowanej, tj. z określoną liczbą miejsc przed i po kropce dziesiętnej. Aby uzyskać postać sformatowaną należy argument funkcji Write (Writeln) uzupełnić o określenie szerokości pól postaci: : szerokość pola: liczba miejsc po kropce W zapisie: Write ( :12:4) określiliśmy szerokość pola podając, że jest ono 12-znakowe z 4 cyframi po kropce dziesiętnej (:12:4). Liczba zostanie wyświetlona w postaci: W skład pola przeznaczonego na liczbę wchodzi również znak i kropka dziesiętna, a wykładnik zawsze posiada znak i zera wiodące. Jeśli występująca liczba jest za duża, by mogła się zmieścić we wcześniej określonym polu, szerokość jego jest ignorowana i Turbo Pascal wyprowadza liczbę ze wszystkimi cyframi znaczącymi. Napisać program obliczający wyrażenie algebraiczne: ( 2 * ) / 9 Dla obliczanego wyniku przyjąć format: 4 cyfry po kropce dziesiętnej w polu 7-znakowym. Program ma tytuł Dzielenie". Program po uruchomieniu ma wyświetlić zapis działania oraz przedstawić obliczony wynik. Zapisać program na dysku w pliku o nazwie dzieli.pas.

4 PROGRAM Dzielenie; Write ('(2*3+17)/9 =',(2*3+17)/9:7:4); Napisać program obliczający wyrażenie algebraiczne: ( * 4 * ) /(5 + 37:4) Dla obliczanego wyniku przyjąć format: 4 cyfry po kropce dziesiętnej w polu 12-znakowym. Program ma tytuł Oblicz". Program po uruchomieniu ma wyświetlić zapis działania oraz przedstawić obliczony wynik. Zapisać program na dysku w pliku o nazwie oblicz.pas. Uruchomić program Turbo Pascal. Napisać program obliczający powierzchnię całkowitą i objętość sześcianu o boku cm. Przyjąć następujące oznaczenia: Ppc - pole powierzchni całkowitej sześcianu; V - objętość sześcianu; Dla obliczanego wyniku przyjąć format: 3 cyfry po kropce dziesiętnej w polu 8-znakowym. Program ma tytuł Szescian_1". Program po rozmieszczone w kolejnych wierszach przedzielonych jednym wierszem, a pod każdym z nich odpowiednie wyniki obliczeń. Zapisać program na dysku w pliku o nazwie szesc_1.pas. Cały program został przedstawiony poniżej: PROGRAM Sześcian 1; Writeln ('Sześcian o boku cm'); Writeln ('Obliczenie pola powierzchni całkowitej'); Writeln ('Ppc = ',6*5.875*5.875:8:3, cm kw.'); Writeln ('Obliczenie objętości'); Writeln ('Obj = ',5.875*5.875*5.875:8:3,' cm szes.'); Wprowadzanie stałych Często zdarza się, że za pomocą już istniejącego programu chcemy uzyskać wynik dla innej wartości określonych danych (np. boku sześcianu). Wówczas występuje konieczność dokonania zmiany wartości w całym programie. W programie z poprzedniego ćwiczenia wartość boku sześcianu (5.875) występuje w sześciu miejscach i tylu zmian musielibyśmy dokonać przy zmianie tej wartości na inną (np ). Wprowadzenie zmian do programu nie byłoby specjalnie kłopotliwe, ale w przypadku programów, w których wartość do zmiany występuje wiele, byłoby to bardzo pracochłonne i kłopotliwe (łatwość pomyłek). W Turbo Pascalu istnieje funkcja umożliwiająca odpowiednie zapisanie programu, tak aby dokonanie zmiany danej wartości w jednym miejscu modyfikowało ją w całym programie. Do tego celu służy słowo kluczowe CONST (stała) umieszczone w bloku deklaracyjnym. Po tym słowie deklarujemy dane, które przybierają określoną stałą wartość. Nasze dane zadeklarujemy jako stałe. W bloku deklaracyjnym stałe mają określoną wartość, zaś w pozostałej części programu występuje tylko nazwa_stałej. Postać ogólna deklaracji stałej: CONST nazwa_stałej = wartość; Poniżej podano przykład deklaracji stałej: CONST a=8;

5 Zadeklarowana została stała a o wartości 8. Oznacza to, że w całym programie pod nazwę tej stałej zostanie podstawiona wartość 8. Uruchomić program Turbo Pascal. Napisać program obliczający powierzchnię całkowitą i objętość sześcianu o boku a=7.225 cm. Przyjąć następujące oznaczenia: Ppc - pole powierzchni całkowitej sześcianu; V - objętość sześcianu; Dla obliczanego wyniku przyjąć format: 3 cyfry po kropce dziesiętnej w polu 8-zna-kowym. Program ma tytuł Sześcian_2". Zapisać program na dysku w pliku o nazwie szesc_2.pas. Po słowie kluczowym CONST deklarujemy stałą a, która przybiera wartość W bloku deklaracyjnym nasza stała ma określoną wartość, zaś w pozostałej części programu występuje tylko nazwa a. Podczas wykonywania programu w miejsce nazwy a zostanie podstawiona wartość stałej, tj A oto i nasz cały program: PROGRAM Szescian_2; CONST a=7.225; Writeln ('Sześcian o boku a=',a:6:3,' cm'); Writeln ('Obliczenie pola powierzchni całkowitej'); Writeln ('Ppc = ',6*a*a:8:3,' cm kw.'); Writeln ('Obliczenie objętości'); Writeln ('Obj = ',a*a*a:8:3,' cm szes.'); Napisać program na obliczenie średniej arytmetycznej trzech liczb a, b i c. Przyjąć następujące dane: a=8, b=12 i c=16. Dla obliczanego wyniku przyjąć format o polu 6-znakowym z 2 miejscami po przecinku. Wynikiem będzie iloraz w postaci liczby rzeczywistej, stąd wynika konieczność określenia czytelnego jego formatu. Program nosi tytuł Srednia_1". Zapisać program na dysku w pliku o nazwie sred_1.pas. Musimy pamiętać, że mamy do czynienia z trzema stałymi danymi: a, b i c. Dane te muszą być zadeklarowane w bloku deklaracyjnym, po słowie kluczowym CONST. Poniżej został przedstawiony cały program. PROGRAM Srednial; CONST a = 8 ; b=12; c=16; Writeln ( Średnia arytmetyczna trzech liczb:'); Writeln ('a =',a,', b =,b,, c = ',c); Writeln ; Write ('średnia arytmetyczna =',(a+b+c)/3:6:2); Wprowadzanie zmiennych Do tej pory w programach stosowaliśmy wyrażenia zawierające stałe liczbowe (np. -3.5), stałe znakowe (np. 'A') czy stałe tekstowe (np. 'Kowalska').

6 Turbo Pascal umożliwia również wprowadzanie zmiennych już po uruchomieniu programu z zewnątrz (np. z klawiatury). Możliwe jest to dzięki zastosowaniu instrukcji Read lub Readln. Do tej pory program Turbo Pascal sam rozpoznawał stałe zawarte w naszych programach, jak również wyniki uzyskiwane z operacji na tych stałych i rezerwował dla nich odpowiednią ilość miejsca w pamięci. Inaczej sprawa wygląda, gdy chcemy do programu wprowadzić wyrażenia z zewnątrz (np. z klawiatury). Wyrażenia te noszą nazwę zmiennych. Program Turbo Pascal musi znać typy zmiennych (zakresy, do jakich będą należały wprowadzane wyrażenia, jak również zakresy wyników z operacji na tych wyrażeniach). W programie musimy więc w bloku deklaracyjnym zadeklarować zmienne używając słowa kluczowego. Potem musimy określić typy zmiennych (przedziały, zakresy liczbowe, z jakich będą pochodziły wprowadzane wyrażenia, jak również wyniki obliczeń). Ogólna postać deklaracji zmiennej została przedstawiona poniżej: (słowo kluczowe) nazwazmiennej: typ zmiennej; Przykład deklaracji zmiennej b typu INTEGER: b : INTEGER; Została zadeklarowana zmienna b typu INTEGER (liczba całkowita). W Turbo Pascalu nazwa zmiennej zależy od programisty (nie może się zaczynać od cyfry). Typ zmiennej określa jej postać widzianą z jednej strony przez programistę, a z drugiej strony przez komputer. Do najczęściej stosowanych typów należą: INTEGER - liczba całkowita ze znakiem, od do REAL CHAR BOOLEAN - liczba rzeczywista, od 2.9E-39 do 1.7E+38 - pojedynczy znak kodu ASCII - wartość logiczna: TRUE (Prawda) lub FALSE (Fałsz). Typ INTEGER odpowiada określonemu zakresowi liczb całkowitych, zaś REAL pewnemu zakresowi liczb rzeczywistych (oczywiście liczba jest ze znakiem: plus lub minus). Typ CHAR obejmuje zbiór wszystkich dopuszczalnych znaków znajdujących się w tabeli kodowej ASCII. Typ BOOLEAN służy do deklarowania zmiennych logicznych przyjmujących jedynie dwie wartości: TRUE (Prawda) lub FALSE (Fałsz). Ten typ bardzo często jest stosowany w sterowaniu wykonaniem programu, tj. w instrukcjach warunkowych i pętlach. Przedstawione typy dotyczą zarówno zmiennych, jak i stałych. Tabela 5. Typy pokrewne dla typu INTEGER NAZWA ZAKRES SHORTIN od -128 do 127 LONGINT od do BYTE od 0 do 255 WORD od 0 do Tabela 6. Typy pokrewne dla typu REAL NAZWA ZAKRES DOKŁADNOŚĆ (liczba cyfr po przecinku) SINGLE od 1.5E-45 do 4.0E38 7 do 8 DOUBLE od 5.0E-324 do 1.7E do 16 EXTENDED od 3.4E-4932 do 1.1E do 20 COMP od -9.E18 do 9.2E1S 19 do 20 Oprócz przedstawionych wcześniej czterech typów istnieją jeszcze typy pokrewne dla typów INTEGER i REAL. Każdy z typów może być użyty do określonego celu. Instrukcja standardowa Read Instrukcja Read umożliwia wprowadzenie danych z zewnątrz (np. klawiatury) do uruchomionego już programu. Instrukcja ta nie powoduje automatycznie późniejszego przejścia kursora do nowej linii. Postać instrukcji standardowej Read jest następująca: Read (lista argumentów),

7 gdzie lista argumentów może być ciągiem znaków stałych, zmiennych lub wyrażeń oddzielonych przecinkami. Przykład zapisu wprowadzenia zmiennej b typu INTEGER (po jej wcześniejszym zadeklarowaniu) został przedstawiony poniżej: Read (b); Napisać program obliczający powierzchnię pola prostokąta o bokach a i b. Bok a prostokąta ma wartość stalą równą 10 cm. Wartość boku b należy do typu INTEGER i będzie wprowadzana do programu już po jego uruchomieniu. Przyjąć następujące oznaczenia: Pp - pole powierzchni prostokąta. Dla obliczanego wyniku przyjąć format o polu 6-znakowym. Program ma tytuł Pole _prostokata_l". Zapisać program na dysku w pliku o nazwie pole _1.pas. Cały program został przedstawiony poniżej. PROGRAM Pole prostokąta 1; CONST a = 10; b:integer; Writeln (' Obliczenie pola powierzchni prostokąta '); Write (' Podaj wartość boku b - w cm, b= '); Read (b); Writeln (' Boki wynoszą: a = ',a,' cm oraz b = ',b,' cm '); Write (' Pp = ',a*b,' cm kw. '); Instrukcja standardowa Readln Instrukcja Readln umożliwia wprowadzenie danych z zewnątrz (np. klawiatury) do uruchomionego już programu powodując automatycznie późniejsze przejście kursora do nowej linii. Postać instrukcji standardowej Readln jest następująca: Readln (lista argumentów), gdzie lista argumentów może być ciągiem znaków stałych, zmiennych lub wyrażeń oddzielonych przecinkami. Przykład zapisu wprowadzenia zmiennej c typu INTEGER (po jej wcześniejszym zadeklarowaniu) został przedstawiony poniżej: Readln (c); W szczególności, jeśli lista argumentów będzie pusta, instrukcja ta nie będzie robiła niczego poza oczekiwaniem na wprowadzenie znaku nowego wiersza, tj. naciśnięcie klawisza ENTER. Zasada działania instrukcji Readln jest więc bardzo podobna do działania instrukcji Read. Napisać program obliczający powierzchnię pola prostokąta o bokach a i b. Wartość boków a i b należy do typu REAL i będzie wprowadzana do programu już po jego uruchomieniu. Dla wartości a i b przyjąć format o polu 6-znakowym z 2 miejscami po przecinku. Przyjąć następujące oznaczenie: Pp - pole powierzchni prostokąta. Dla obliczanego wyniku przyjąć format o polu 10-znakowym z 2 miejscami po przecinku. Program ma tytuł Pole_prostokata_2". Zapisać program na dysku w pliku o nazwie pole_2.pas. Cały program został przedstawiony poniżej: PROGRAM Pole_prostokata_2; a,b:real;

8 Writeln (' Obliczenie pola powierzchni prostokąta '); Write (' Podaj wartość boku a prostokąta - w cm, a= '); Readln (a); Write (' Podaj wartość boku b prostokąta - w cm, b= '); Readln (b); Writeln ('Boki wynoszą a = ',a:6:2,' cm, b = ',b:6:2,' cm'); Write (* Pp = ',a*b:10:2,' cm kw.'); Napisać program obliczający wartość średniej arytmetycznej trzech liczb rzeczywistych: m, n i p, wprowadzonych po uruchomieniu programu. Dla wartości tych liczb przyjąć format o polu 6-znakowym z 2 miejscami po przecinku. Dla obliczanego wyniku przyjąć format o polu 10-znakowym z 2 miejscami po przecinku. Program ma tytuł Srednia_3". Zapisać program na dysku w pliku o nazwie sred_3.pas. Instrukcja przypisania Instrukcja przypisania służy do przypisania zmiennym pewnej wartości. Ma ona postać: zmienna := wyrażenie Wykonanie tej instrukcji powoduje przypisanie (podstawienie) wartości wyrażenia zapisanego po prawej stronie symbolu := zmiennej stojącej po lewej jego stronie. Wyrażenie musi być tego samego typu co zmienna lub wynik funkcji umieszczonej z lewej strony symbolu przypisania. Poniżej przedstawiono przykład instrukcji przypisania : a:= 12, b:= 13, c:= a+b. Zmienna c przyjmuje wartość Napisać program obliczający długość obwodu trójkąta, jeśli jego boki wynoszą: a=5, b=7 i c=4. Zmienną jest obwód. Dla obliczanego wyniku przyjąć format o polu 6-zna-kowym. Program ma tytuł Obwod_trojkata_1". Zapisać program na dysku w pliku o nazwie obwod_1.pas. Cały program został przedstawiony poniżej: PROGRAM Obwodtrojkata_1; obwod:integer; CONST a=5;b=7;c=4; obwod:=a+b+c; Writeln (' Obliczanie obwodu trójkąta '); Writeln (' Boki trójkąta: a= ', a,', cm, b= ', b,, cm, c= ', c,' cm ); Writeln ('Obwód trójkąta = ',obwod,' cm') 23 Napisać program obliczający wartość x z równania: Wartości a, b, c oraz x należą do zbioru liczb rzeczywistych. a x + b = c.

9 Dla wartości tych liczb przyjąć format o polu 6-znakowym z 2 miejscami po przecinku. Dla obliczanego wyniku (x) przyjąć format o polu 10-znakowym z 2 miejscami po przecinku. Program ma tytuł Row_liniowe_1". Zapisać program na dysku w pliku o nazwie rlin_1.pas. Uwaga: Po przekształceniu równania ze względu na x otrzymamy: x = ( c - b ) / a Otworzyć z dyskietki plik o nazwie rlin_1.pas zawierający program o nazwie Row_liniowe_1", a następnie go uruchomić. Dokonać obliczeń dla następujących danych: a=0, b=3 oraz c=7. Po uruchomieniu programu i wprowadzeniu do niego naszych danych, został w pierwszym wierszu wyświetlony następujący komunikat: Error 200: Division by zero (błąd: dzielenie przez zero). Komunikat ten został spowodowany podaniem wartości 0 (zero) dla zmiennej a, która występuje w dzielniku wyrażenia. Nasz program nie ma więc zabezpieczenia w przypadku wprowadzania wartości 0 dla dzielnika. W celu usunięcia komunikatu o błędzie należy nacisnąć klawisz Esc. Wyjść z Turbo Pascala. W Turbo Pascalu mamy możliwość skorzystania z funkcji warunkowej sprawdzającej podawane wartości (wyrażenia) do programu. Możemy badać, czy dana wartość, na przykład boku prostokąta, nie jest mniejsza od zera lub czy dzielnik we wzorze nie jest równy zeru. Instrukcja warunkowa IF...THEN W Turbo Pascalu istnieją dwie instrukcje warunkowe. Są to: instrukcja IF...THEN" (Jeśli) oraz instrukcja wyboru CASE. Zanim przejdziemy do instrukcji warunkowej niezbędne jest przypomnienie pojęcia wyrażenia logicznego. Do konstrukcji wyrażenia logicznego wykorzystuje się w Turbo Pascalu typ Boolean. Typ ten posiada dwie stałe: TRUE (Prawda) i FALSE (Fałsz). Z tego widać, że zmienne typu logicznego mogą przyjmować te dwie wartości. Na zmiennych typu logicznego i wartościach logicznych można wykonywać określone operacje: NOT (negacja), AND (iloczyn logiczny) i OR (suma logiczna). Operator NOT podaje wartość TRUE (Prawda), jeśli wyrażenie przyjmuje wartość FALSE (Fałsz). Operator AND podaje wartość TRUE (Prawda), jeśli obydwa wyrażenia są prawdziwe. W przeciwnym razie mamy wartość FALSE (Fałsz). Operator OR podaje wartość TRUE (Prawda), jeśli co najmniej jedno z wyrażeń jest prawdziwe. Operacje wykonywane są w następującej kolejności: najpierw NOT, potem AND, a następnie O R. W wyrażeniach logicznych można też używać operatorów relacji (tabela 7). Tabela 7. Operatory relacji Operator relacji Znaczenie = równe < > różne < mniejsze > większe <= mniejsze lub równe >= większe lub równe Instrukcja warunkowa IF...THEN ma postać: IF warunek (wyrażenie logiczne) THEN instrukcja_1 ELSE instrukcja_2 Jeśli warunek jest spełniony, wówczas następuje wykonanie instrukcji_l; w przeciwnym przypadku wykonana zostanie instrukcja_2. W zapisie instrukcji IF...THEN instrukcja_2 może nie występować i wtedy instrukcja_l jest albo wykonywalna

10 albo nie, w zależności od wartości przyjmowanej przez warunek. Warunek jest wyrażeniem logicznym przyjmującym dwie wartości: TRUE i FALSE. Podana instrukcja" może być zarówno pojedynczą instrukcją Turbo Pascala, jak i grupą instrukcji ujętych w nawiasy" -END (co przedstawiono poniżej): IF warunek (wyrażenie logiczne) THEN instrukcja_l; instrukcja_2; instrukcja_k ELSE instrukcja_n; END Po słowie END znajdującym się bezpośrednio przed słowem kluczowym ELSE nie występuje średnik. Spróbujemy teraz napisać program na obliczanie wartości x z zabezpieczeniem przed dzieleniem przez zero. 25 Napisać program obliczający wartość x z zabezpieczeniem w przypadku wprowadzenia wartości a=0 z równania: a x + b = c. Wartości a, b, c oraz x należą do zbioru liczb rzeczywistych. Przyjąć dla nich format o polu 6-znakowym z 2 miejscami po pizecinku. Dla obliczanego wyniku ( x ) przyjąć format o polu 10-znakowym z 2 miejscami po przecinku. Program nosi tytuł Row_Liniowe _2". Zapisać program na dysku w pliku o nazwie rlin_2.pas. Napisać program na obliczenie niewiadomej x z równania: a x + b = c. Uwaga: Do naszych celów możemy również wykorzystać uprzednio napisany program o nazwie Row_liniowe_l zapisany w pliku rlin.pas. Po odczytaniu tego programu dokonamy w nim zmianę wprowadzając instrukcję warunkową sprawdzającą wprowadzoną wartość liczby a. Jeśli wartość a (mianownik wyrażenia) będzie równa zero, to program wyświetli komunikat (instrukcja_l) Nie dziel przez zero", w przeciwnym wypadku (a < > 0) dokona wyświetlenia wprowadzonych wartości liczbowych a, b i c oraz wyliczenia wartości x (instrukcja_2). Należy pamiętać o zmianie nazwy programu. Cały program został przedstawiony poniżej: PROGRAM Rowliniowe_2; a, b, c, x : REAL; Writeln (' Obliczenie wartości - x - z równania liniowego a*x+b=c'); Write (' Podaj wartość a, a= '); Read (a); Write (' Podaj wartość b, b= '); Read (b); Write (' Podaj wartość c, c= '); Read (c); IF a=0 THEN Writeln ('Nie dziel przez zero, a=0') ELSE WritelnC a= ',a:6:2,', b= \b:6:2,*, c= ',c:6:2);

11 END x:=(c-b)/a; Writeln (' Wartość x =',x:10:4); Należy zwrócić uwagę na słowo kluczowe END zamykające blok instrukcji do wykonania. Jak widać, po słowie END nie występuje średnik, ponieważ w następnym wierszu nie mamy już żadnej instrukcji lecz tylko słowo kluczowe END z kropką" zamykające cały program. 26 Otworzyć z dyskietki plik o nazwie pole_1.pas zawierający program o nazwie Pole_prostokata_1", a następnie wprowadzić instrukcję warunkową zabezpieczającą program przed wprowadzeniem dla boku b wartości mniejszej lub równej zero (b<=0). W tym przypadku ma się ukazać komunikat Prostokąt nie istnieje". W programie zmienić jego nazwę na Pole _prostokata_3". Zapisać program na dysku w pliku o nazwie pole_3.pas. Napisać program, z zabezpieczeniem w przypadku wprowadzenia wartości a<=0 i b<=0, na obliczenie powierzchni pola prostokąta o bokach a i b. Wartość boków a i b należy do typu REAL i będzie wprowadzana do programu już po jego uruchomieniu. Przyjąć następujące oznaczenia: Pp - pole powierzchni prostokąta. Program ma tytuł Pole jprostokataj_4". Zapisać program na dysku w pliku o nazwie pole_4.pas. Cały program został przedstawiony poniżej: PROGRAM Pole_prostokata_4; a, b, P p : REAL; Writeln (' Obliczenie pola powierzchni prostokąta'); Write (' Podaj wartość boku a prostokąta - w cm, a= '); Readln (a); Write (' Podaj wartość boku b prostokąta - w cm, b= '); Readln (b); IF a*b>0 THEN Writeln ('Boki wynoszą: a = ',a:6:2,' cm, b = ',b:6:2,' cm'); Pp:=a*b; Write ('Pp = \Pp:10:2,' cm kw.'); END ELSE Write('Prostokat nie istnieje') 28 Napisać program wyznaczający najmniejszą z dwóch liczb rzeczywistych. Program ma tytuł Najmniejsza_l". Zapisać program na dysku w pliku o nazwie nąjmn_l.pas. 29 Napisać program sprawdzający podzielność danej liczby całkowitej przez inną liczbę całkowitą. Program ma tytuł Podzielność_liczby". Zapisać program na dysku w pliku o nazwie podz_4.pas.

12 W programie wykorzystamy wcześniej poznany operator działań MOD (reszta z dzielenia). Po wprowadzeniu do programu wartości dzielnej i dzielnika program sprawdza wartość reszty z dzielenia. Jeśli wartość operatora MOD jest równa zeru, to dzielnik jest podzielnikiem danej dzielnej. Po tych wyjaśnieniach możemy napisać program. Został on przedstawiony poniżej. PROGRAM Podzielnoscliczby; a, b : INTEGER; Writeln (' Podzielność liczby całkowitej a przez b'); Write (' Podaj wartość dzielnej a, a= '); Readln(a); Write (' Podaj wartość dzielnika b, b= '); Readln(b); Writeln (' Sprawdzenie podzielności liczby ',a,' przez ',b); IF a MOD b=0 THEN Writeln ('Liczba b = ', b,' jest podzielnikiem liczby a = ',a); Writeln (a,' : ',b,' = ',a/b:5:0,', reszta = 0'); END ELSE Writeln (' Liczba b = ',b,' nie jest podzielnikiem liczby a = ',a); Napisać program wyznaczający największą z trzech liczb. Dla wprowadzanych liczb przyjąć format o polu 10-znakowym z 3 miejscami po przecinku. Program ma tytuł Nąjwiększa_1". Zapisać program na dysku w pliku o nazwie najw_1.pas. 31 Napisać program sprawdzający warunki istnienia trójkąta przy zadanych wartościach jego boków wprowadzanych do programu po jego uruchomieniu. Program ma tytuł Trojkat_1". Zapisać program na dysku w pliku o nazwie trojka_1.pas.

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie komentarzy do programu

Wprowadzenie komentarzy do programu Wprowadzenie komentarzy do programu W programach mogą wystąpić objaśnienia, uwagi zamykane w klamrach { } lub nawiasach z gwiazdką (* *). Komentarze ułatwiają zrozumienie programów. Przyjmijmy, że komentarze

Bardziej szczegółowo

Podprogramy. Procedury

Podprogramy. Procedury Podprogramy Turbo Pascal oferuje metody ułatwiające tworzenie struktury programu, szczególnie dotyczy to większych programów. Przy tworzeniu większego programu stosuje się jego podział na kilka mniejszych

Bardziej szczegółowo

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe Podstawy programowania Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe 1 I. Składnia Składnia programu Program nazwa; Uses biblioteki; Var deklaracje zmiennych;

Bardziej szczegółowo

Wprowadzania liczb. Aby uniknąć wprowadzania ułamka jako daty, należy poprzedzać ułamki cyfrą 0 (zero); np.: wpisać 0 1/2

Wprowadzania liczb. Aby uniknąć wprowadzania ułamka jako daty, należy poprzedzać ułamki cyfrą 0 (zero); np.: wpisać 0 1/2 Wprowadzania liczb Liczby wpisywane w komórce są wartościami stałymi. W Excel'u liczba może zawierać tylko następujące znaki: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - ( ), / $ %. E e Excel ignoruje znaki plus (+) umieszczone

Bardziej szczegółowo

P R OGRA M OW A N I E KOMPUTERÓW Ćwiczenia laboratoryjne

P R OGRA M OW A N I E KOMPUTERÓW Ćwiczenia laboratoryjne 1. Wstęp Turbo Pascal jest jednym z najpopularniejszych języków programowania wyższego poziomu. Program napisany w tym języku jest ciągiem zdań opisującym określony algorytm. Nazywamy go postacią źródłową

Bardziej szczegółowo

Pascal - wprowadzenie

Pascal - wprowadzenie Pascal - wprowadzenie Ogólne informacje o specyfice języka i budowaniu programów Filip Jarmuszczak kl. III c Historia Pascal dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma};

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA PUSTA Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi Przykłady: for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; while a>0 do {tu nic nie ma}; if a = 0 then {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA CASE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Turbo Pascal jest językiem wysokiego poziomu, czyli nie jest rozumiany bezpośrednio dla komputera, ale jednocześnie jest wygodny dla programisty,

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WSTĘPNE WPROWADZENIE DO JĘZYKA TURBO PASCAL. Klawisze skrótów. {to jest właśnie komentarz, moŝna tu umieścić dowolny opis}

WIADOMOŚCI WSTĘPNE WPROWADZENIE DO JĘZYKA TURBO PASCAL. Klawisze skrótów. {to jest właśnie komentarz, moŝna tu umieścić dowolny opis} 1 WIADOMOŚCI WSTĘPNE Programowanie komputerów najogólniej mówiąc polega na zapisaniu pewniej listy poleceń do wykonania przez komputer w pewnym umownym języku Taką listę poleceń nazywamy programem Program

Bardziej szczegółowo

Programowanie Delphi obliczenia, schematy blokowe

Programowanie Delphi obliczenia, schematy blokowe Informatyka II MPZI2 ćw.2 Programowanie Delphi obliczenia, schematy blokowe Zastosowania obliczeń numerycznych Wyrażenia arytmetyczne służą do zapisu wykonywania operacji obliczeniowych w trakcie przebiegu

Bardziej szczegółowo

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy.

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. 1. Instrukcję case t of... w przedstawionym fragmencie programu moŝna zastąpić: var t : integer; write( Podaj

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Turbo Pascal

Programowanie w Turbo Pascal Skróty: ALT + F9 Kompilacja CTRL + F9 Uruchomienie Struktura programu: Programowanie w Turbo Pascal Program nazwa; - nagłówek programu - blok deklaracji (tu znajduje się VAR lub CONST) - blok instrukcji

Bardziej szczegółowo

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe Oprócz zmiennych w programie mamy też stałe, które jak sama nazwa mówi, zachowują swoją wartość przez cały czas działania programu. Można

Bardziej szczegółowo

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Programowanie Wstęp p do programowania Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany w postaci programu

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż 10! ) END. 1. Narysować schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania

Podstawy programowania Podstawy programowania Część piąta Proste typy danych w języku Pascal Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura

Bardziej szczegółowo

Turbo Pascal. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami

Turbo Pascal. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania wykład 2 Piotr Cybula Wydział Matematyki i Informatyki UŁ 2012/2013 http://www.math.uni.lodz.pl/~cybula Język programowania Każdy język ma swoją składnię: słowa kluczowe instrukcje

Bardziej szczegółowo

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Wyrażeniem algebraicznym nazywamy wyrażenie zbudowane z liczb, liter, nawiasów oraz znaków działań, na przykład: Symbole literowe występujące w wyrażeniu algebraicznym nazywamy zmiennymi.

Bardziej szczegółowo

typ zakres sposob zapamietania shortint integer bajty (z bitem znaku) longint byte word

typ zakres sposob zapamietania shortint integer bajty (z bitem znaku) longint byte word Pascal - powtórka Alfabet, Nazwy W odróŝnieniu do C w Pascal nie odróŝnia małych i duŝych liter. Zapisy ALA i ala oznaczają tę samą nazwę. Podobnie np. słowo kluczowe for moŝe być zapisane: FOR. W Pascalu

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe. Zajęcia 1

Programowanie komputerowe. Zajęcia 1 Programowanie komputerowe Zajęcia 1 Code::Blocks - tworzenie projektu Create New Project Console Application -> C++ Wybierz nazwę projektu Stworzy się nowy projekt z wpisaną funkcją main Wpisz swój program

Bardziej szczegółowo

1. Napisz program, który wyświetli Twoje dane jako napis Witaj, Imię Nazwisko. 2. Napisz program, który wyświetli wizytówkę postaci:

1. Napisz program, który wyświetli Twoje dane jako napis Witaj, Imię Nazwisko. 2. Napisz program, który wyświetli wizytówkę postaci: 1. Napisz program, który wyświetli Twoje dane jako napis Witaj, Imię Nazwisko. 2. Napisz program, który wyświetli wizytówkę postaci: * Jan Kowalski * * ul. Zana 31 * 3. Zadeklaruj zmienne przechowujące

Bardziej szczegółowo

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź JAVASCRIPT PODSTAWY materiały dydaktyczne dla uczniów słuchaczy opracowanie: 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź 1. Czym jest JavaScript JavaScript tak naprawdę narodził się w firmie Netscape jako LiveScript,

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Tomasz Sokół ZZI, IL, PW Czas START uruchamianie środowiska VBA w Excelu Alt-F11 lub Narzędzia / Makra / Edytor Visual Basic konfiguracja środowiska VBA przy

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

PASCAL. Etapy pisania programu. Analiza potrzeb i wymagań (treści zadania) Opracowanie algorytmu Kodowanie Kompilacja Testowanie Stosowanie

PASCAL. Etapy pisania programu. Analiza potrzeb i wymagań (treści zadania) Opracowanie algorytmu Kodowanie Kompilacja Testowanie Stosowanie PASCAL Język programowania wysokiego poziomu Opracowany przez Mikołaja Wirtha na początku lat 70 XX wieku Prosty, z silną kontrolą poprawności Stosowany prawie wyłącznie na uczelniach do nauki programowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 2. Programowanie komputerowe

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 2. Programowanie komputerowe Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Podstawy VBA cz. 2 Programowanie 1 Program wykładu Typy danych Wyrażenia Operatory 2 VBA Visual Basic dla aplikacji (VBA) firmy Microsoft jest językiem

Bardziej szczegółowo

ForPascal Interpreter języka Pascal

ForPascal Interpreter języka Pascal Akademia Podlaska w Siedlcach Wydział Nauk Ścisłych Instytut Informatyki ForPascal Interpreter języka Pascal Przedmiot: Sieci i Systemy Wirtualne Informatyka IV Prowadzący: dr Krzysztof Trojanowski Grupa:

Bardziej szczegółowo

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź JAVASCRIPT PODSTAWY materiały dydaktyczne dla uczniów słuchaczy opracowanie: 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź 1. Czym jest JavaScript JavaScript tak naprawdę narodził się w firmie Netscape jako LiveScript,

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Matlab podstawy (1) Matlab firmy MathWorks to uniwersalny pakiet do obliczeń naukowych i inżynierskich, analiz układów statycznych

Ćwiczenie 1. Matlab podstawy (1) Matlab firmy MathWorks to uniwersalny pakiet do obliczeń naukowych i inżynierskich, analiz układów statycznych 1. Matlab podstawy (1) Matlab firmy MathWorks to uniwersalny pakiet do obliczeń naukowych i inżynierskich, analiz układów statycznych i dynamicznych, symulacji procesów, przekształceń i obliczeń symbolicznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KL.VII

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KL.VII WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KL.VII ROZDZIAŁ I LICZBY 1. rozpoznaje cyfry używane do zapisu liczb w systemie rzymskim w zakresie do 3000 2. odczytuje liczby naturalne dodatnie zapisane w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VII szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VII szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VII szkoły podstawowej ROZDZIAŁ I LICZBY Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą jeśli: 1. rozpoznaje cyfry używane do zapisu liczb w systemie rzymskim w zakresie

Bardziej szczegółowo

Proste programy w C++ zadania

Proste programy w C++ zadania Proste programy w C++ zadania Zbiór zadao do samodzielnego rozwiązania stanowiący powtórzenie materiału. Podstawy C++ Budowa programu w C++ Dyrektywy preprocesora Usunięcie dublujących się nazw Częśd główna

Bardziej szczegółowo

W przeciwnym wypadku wykonaj instrukcję z bloku drugiego. Ćwiczenie 1 utworzyć program dzielący przez siebie dwie liczby

W przeciwnym wypadku wykonaj instrukcję z bloku drugiego. Ćwiczenie 1 utworzyć program dzielący przez siebie dwie liczby Część XI C++ W folderze nazwisko36 program za każdym razem sprawdza oba warunki co niepotrzebnie obciąża procesor. Ten problem można rozwiązać stosując instrukcje if...else Instrukcja if wykonuje polecenie

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1)

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript mogą być zagnieżdżane w dokumentach HTML. Instrukcje JavaScript

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod

Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod wynikowy. Przykłady najprostszych programów. Definiowanie zmiennych. Typy proste. Operatory: arytmetyczne, przypisania, inkrementacji, dekrementacji,

Bardziej szczegółowo

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu Pliki. Operacje na plikach w Pascalu ścieżka zapisu, pliki elementowe, tekstowe, operacja plikowa, etapy, assign, zmienna plikowa, skojarzenie, tryby otwarcia, reset, rewrite, append, read, write, buforowanie

Bardziej szczegółowo

Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich?

Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich? Część IX C++ Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich? Na początku, przed stworzeniem właściwego kodu programu zaprojektujemy naszą aplikację i stworzymy schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Operatory cd. Relacyjne: ==!= < > <= >= bool b; int i =10, j =20; dzielenie całkowitych wynik jest całkowity! Łączenie tekstu: + string s = "Ala ma ";

Operatory cd. Relacyjne: ==!= < > <= >= bool b; int i =10, j =20; dzielenie całkowitych wynik jest całkowity! Łączenie tekstu: + string s = Ala ma ; 1 2 Operacje na zmiennych Kolejność operacji: deklaracja, inicjacja bool decyzja; int licznik, lp; double stvat, wartpi; char Znak; string S1, S2 = "Kowalski"; przypisanie wartości podstawienie decyzja

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA)

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Instrukcje Język Basic został stworzony w 1964 roku przez J.G. Kemeny ego i T.F. Kurtza z Uniwersytetu w Darthmouth (USA). Nazwa Basic jest

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Przypomnienie schematów blokowych BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Języki programowania C i C++ Wykład: Typy zmiennych c.d. Operatory Funkcje. dr Artur Bartoszewski - Języki C i C++, sem.

Języki programowania C i C++ Wykład: Typy zmiennych c.d. Operatory Funkcje. dr Artur Bartoszewski - Języki C i C++, sem. Języki programowania C i C++ Wykład: Typy zmiennych c.d. Operatory Funkcje 1 dr Artur Bartoszewski - Języki C i C++, sem. 1I- WYKŁAD programowania w C++ Typy c.d. 2 Typy zmiennych Instrukcja typedef -

Bardziej szczegółowo

Kiedy i czy konieczne?

Kiedy i czy konieczne? Bazy Danych Kiedy i czy konieczne? Zastanów się: czy często wykonujesz te same czynności? czy wielokrotnie musisz tworzyć i wypełniać dokumenty do siebie podobne (faktury, oferty, raporty itp.) czy ciągle

Bardziej szczegółowo

Instrukcje sterujące mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2012

Instrukcje sterujące mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2012 Instrukcje sterujące mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2012 if (warunek) instrukcja1; if (warunek) instrukcja1; else instrukcja2; if (warunek) instrukcja1; else if (warunek2)

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Laboratorium 2

Metody numeryczne Laboratorium 2 Metody numeryczne Laboratorium 2 1. Tworzenie i uruchamianie skryptów Środowisko MATLAB/GNU Octave daje nam możliwość tworzenia skryptów czyli zapisywania grup poleceń czy funkcji w osobnym pliku i uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Funkcje. Deklaracja funkcji. Definicja funkcji. Wykorzystanie funkcji w programie.

Funkcje. Deklaracja funkcji. Definicja funkcji. Wykorzystanie funkcji w programie. Funkcje Deklaracja funkcji typ funkcji identyfikator_funkcji(lista parametrów formalnych); Typ funkcji określa typ wartości zwracanej przez funkcję (typ zdefiniowany pierwotnie jak int, typ zdefiniowany

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń.

Podstawy programowania. 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń. Podstawy programowania Programowanie wyrażeń 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń. W językach programowania są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI Wprowadzenie do środowiska Matlab 1. Podstawowe informacje Przedstawione poniżej informacje maja wprowadzić i zapoznać ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Informatyki. Kierunek Elektrotechnika. Ćwiczenie 1. Podstawy. Wprowadzenie do programowania w języku C. Katedra Metrologii AGH

Laboratorium Podstaw Informatyki. Kierunek Elektrotechnika. Ćwiczenie 1. Podstawy. Wprowadzenie do programowania w języku C. Katedra Metrologii AGH Laboratorium Podstaw Informatyki Kierunek Elektrotechnika Ćwiczenie 1 Podstawy Wprowadzenie do programowania w języku C Kraków 2010 Twój pierwszy program w C Program w języku C, jak i w wielu innych językach

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 -->s="hello World!" s = Hello World! -->disp(s) Hello World!

Przykład 1 -->s=hello World! s = Hello World! -->disp(s) Hello World! Scilab jest środowiskiem programistycznym i numerycznym dostępnym za darmo z INRIA (Institut Nationale de Recherche en Informatique et Automatique). Jest programem podobnym do MATLABa oraz jego darmowego

Bardziej szczegółowo

Przegląd podstawowych funkcji Excel.

Przegląd podstawowych funkcji Excel. Przegląd podstawowych funkcji Excel. Spis treści I. Funkcje tekstu oraz pomocnicze... 1 1. FRAGMENT.TEKSTU(tekst;liczba_początkowa;liczba_znaków... 1 2. LEWY(tekst;liczba_znaków)... 2 3. Prawy (tekst;liczba_znaków)...

Bardziej szczegółowo

Niezwykłe tablice Poznane typy danych pozwalają przechowywać pojedyncze liczby. Dzięki tablicom zgromadzimy wiele wartości w jednym miejscu.

Niezwykłe tablice Poznane typy danych pozwalają przechowywać pojedyncze liczby. Dzięki tablicom zgromadzimy wiele wartości w jednym miejscu. Część XIX C++ w Każda poznana do tej pory zmienna może przechowywać jedną liczbę. Jeśli zaczniemy pisać bardziej rozbudowane programy, okaże się to niewystarczające. Warto więc poznać zmienne, które mogą

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż 10! ) END. Ważne terminy: Java DevelopRment

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE PĘTLI, INSTRUKCJA WYBORU. Instrukcja pętli For to do

INSTRUKCJE PĘTLI, INSTRUKCJA WYBORU. Instrukcja pętli For to do INSTRUKCJE PĘTLI, INSTRUKCJA WYBORU Instrukcja pętli For to do Instrukcja ta określa dokładnie ile razy zostanie powtórzony dany ciąg instrukcji. Postać pętli for w Pascalu: for zmienna : = początek to

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Wczytywanie i zapisywanie do plików tekstowych

Ćwiczenie 2 Wczytywanie i zapisywanie do plików tekstowych Ćwiczenie 2 Wczytywanie i zapisywanie do plików tekstowych 1. Wczytywanie z plików tekstowych. Wczytywanie z pliku tekstowego wymaga: a) skojarzenia zmiennej plikowej z plikiem procedura assignfile b)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń nr 4 typy i rodzaje zmiennych w języku C dla AVR, oraz ich deklarowanie, oraz podstawowe operatory

Instrukcja do ćwiczeń nr 4 typy i rodzaje zmiennych w języku C dla AVR, oraz ich deklarowanie, oraz podstawowe operatory Instrukcja do ćwiczeń nr 4 typy i rodzaje zmiennych w języku C dla AVR, oraz ich deklarowanie, oraz podstawowe operatory Poniżej pozwoliłem sobie za cytować za wikipedią definicję zmiennej w informatyce.

Bardziej szczegółowo

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe Wykład 15 Wprowadzenie do języka na bazie a Literatura Podobieństwa i różnice Literatura B.W.Kernighan, D.M.Ritchie Język ANSI Kompilatory Elementarne różnice Turbo Delphi FP Kylix GNU (gcc) GNU ++ (g++)

Bardziej szczegółowo

Tablice mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011

Tablice mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011 Tablice mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011 Załóżmy, że uprawiamy jogging i chcemy monitorować swoje postępy. W tym celu napiszemy program, który zlicza, ile czasu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka Pascal

Wprowadzenie do języka Pascal Wprowadzenie do języka Pascal zmienne i typy standardowe operatory arytmetyczne, funkcje standardowe odczyt danych i wyświetlanie wyników obsługa wyjątków Techniki programowania I s.2-1 Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Algorytm. a programowanie -

Algorytm. a programowanie - Algorytm a programowanie - Program komputerowy: Program komputerowy można rozumieć jako: kod źródłowy - program komputerowy zapisany w pewnym języku programowania, zestaw poszczególnych instrukcji, plik

Bardziej szczegółowo

#include <stdio.h> void main(void) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); }

#include <stdio.h> void main(void) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); } OPERACJE WEJŚCIA / WYJŚCIA Funkcja: printf() biblioteka: wysyła sformatowane dane do standardowego strumienia wyjściowego (stdout) int printf ( tekst_sterujący, argument_1, argument_2,... ) ;

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe. Funkcje

Programowanie strukturalne i obiektowe. Funkcje Funkcje Często w programach spotykamy się z sytuacją, kiedy chcemy wykonać określoną czynność kilka razy np. dodać dwie liczby w trzech miejscach w programie. Oczywiście moglibyśmy to zrobić pisząc trzy

Bardziej szczegółowo

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach?

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Część XVIII C++ Funkcje Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Umiemy już podzielić nasz

Bardziej szczegółowo

Elementy języków programowania

Elementy języków programowania Elementy języków programowania Olsztyn 2007-2012 Wojciech Sobieski Języki programowania wymyślono po to, by można było dzięki nim tworzyć różnorodne programy komputerowe. Oczekuje się również, że tworzone

Bardziej szczegółowo

DYDAKTYKA ZAGADNIENIA CYFROWE ZAGADNIENIA CYFROWE

DYDAKTYKA ZAGADNIENIA CYFROWE ZAGADNIENIA CYFROWE ZAGADNIENIA CYFROWE ZAGADNIENIA CYFROWE @KEMOR SPIS TREŚCI. SYSTEMY LICZBOWE...3.. SYSTEM DZIESIĘTNY...3.2. SYSTEM DWÓJKOWY...3.3. SYSTEM SZESNASTKOWY...4 2. PODSTAWOWE OPERACJE NA LICZBACH BINARNYCH...5

Bardziej szczegółowo

#include <stdio.h> int main( ) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); }

#include <stdio.h> int main( ) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); } OPERACJE WEJŚCIA / WYJŚCIA Funkcja: printf() biblioteka: wysyła sformatowane dane do standardowego strumienia wyjściowego (stdout) int printf ( tekst_sterujący, argument_1, argument_2,... ) ;

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Cechy C++ Język ogólnego przeznaczenia Można programować obiektowo i strukturalnie Bardzo wysoka wydajność kodu wynikowego

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście.

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia Zmienna: [] [ '[' ']' ] ['=' ]; Zmienna to fragment pamięci o określonym

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie wiadomości dla trzecioklasisty C z y p a m i ę t a s z?

Przypomnienie wiadomości dla trzecioklasisty C z y p a m i ę t a s z? Przypomnienie wiadomości dla trzecioklasisty C z y p a m i ę t a s z? Liczby naturalne porządkowe, (0 nie jest sztywno związane z N). Przykłady: 1, 2, 6, 148, Liczby całkowite to liczby naturalne, przeciwne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum I. POTĘGI I PIERWIASTKI oblicza wartości potęg o wykładnikach całkowitych liczb różnych od zera zapisuje liczbę

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

Schematy blokowe I. 1. Dostępne bloki: 2. Prosty program drukujący tekst.

Schematy blokowe I. 1. Dostępne bloki: 2. Prosty program drukujący tekst. Schematy blokowe I Jeżeli po schematach blokowych będzie używany język C, to należy używać operatorów: '&&', ' ', '!=', '%' natomiast jeśli Ruby to 'and', 'or', '%', '!='. 1. Dostępne bloki: a) początek:

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania. Różne różności

Wstęp do programowania. Różne różności Wstęp do programowania Różne różności Typy danych Typ danych określa dwie rzeczy: Jak wartości danego typu są określane w pamięci Jakie operacje są dozwolone na obiektach danego typu 2 Rodzaje typów Proste

Bardziej szczegółowo

1. LICZBY DZIAŁ Z PODRĘCZNIKA L.P. NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

1. LICZBY DZIAŁ Z PODRĘCZNIKA L.P. NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia L.P. DZIAŁ Z PODRĘCZNIKA NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. LICZBY 1. Znam pojęcie liczby naturalne, całkowite, wymierne, dodatnie, ujemne, niedodatnie, odwrotne, przeciwne. 2. Potrafię zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

Wykład IV Algorytmy metody prezentacji i zapisu Rzut oka na język PASCAL

Wykład IV Algorytmy metody prezentacji i zapisu Rzut oka na język PASCAL Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład IV Algorytmy metody prezentacji i zapisu Rzut oka na język PASCAL 1 Część 1 Pojęcie algorytmu 2 I. Pojęcie algorytmu Trochę historii Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwość Czy można zmieniać Opis Application nie Zwraca nazwę aplikacji, która utworzyła komentarz Author nie Zwraca nazwę osoby, która utworzyła komentarz

Bardziej szczegółowo

do instrukcja while (wyrażenie);

do instrukcja while (wyrażenie); Instrukcje pętli -ćwiczenia Instrukcja while Pętla while (póki) powoduje powtarzanie zawartej w niej sekwencji instrukcji tak długo, jak długo zaczynające pętlę wyrażenie pozostaje prawdziwe. while ( wyrażenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania

Podstawy programowania Podstawy programowania Część druga Pierwsze programy Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych materiałów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania z teorii liczb

Przykładowe zadania z teorii liczb Przykładowe zadania z teorii liczb I. Podzielność liczb całkowitych. Liczba a = 346 przy dzieleniu przez pewną liczbę dodatnią całkowitą b daje iloraz k = 85 i resztę r. Znaleźć dzielnik b oraz resztę

Bardziej szczegółowo

Programowanie 3 - Funkcje, pliki i klasy

Programowanie 3 - Funkcje, pliki i klasy Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Laborki funkcja; parametry funkcji; typ zwracany; typ void; funkcje bez parametrów; napis.length() - jako przykład funkcji. Zadania funkcja dodająca dwie liczby;

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf

1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf 1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf Deklaracja int scanf ( const char *format, wskaźnik, wskaźnik,... ) ; Biblioteka Działanie stdio.h Funkcja scanf wczytuje kolejne pola (ciągi znaków),

Bardziej szczegółowo

1 Powtórzenie wiadomości

1 Powtórzenie wiadomości 1 Powtórzenie wiadomości Zadanie 1 Napisać program, który w trybie dialogu z użytkownikiem przyjmie liczbę całkowitą, a następnie wyświetli informację czy jest to liczba parzysta czy nieparzysta oraz czy

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania 2. Temat: Wprowadzenie do wskaźników. Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno

Podstawy programowania 2. Temat: Wprowadzenie do wskaźników. Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno Instrukcja laboratoryjna 1 Podstawy programowania 2 Temat: Wprowadzenie do wskaźników Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno 1 Wstęp teoretyczny Rysunek przedstawia najważniejszą różnicę pomiędzy zmiennymi,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI Klasa IV Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi: odejmować liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego,

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 1. Programowanie komputerowe

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 1. Programowanie komputerowe Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Podstawy VBA cz. 1 Programowanie 1 Program wykładu Struktura programu Instrukcja przypisania Wprowadzanie danych Wyprowadzanie wyników Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie Na podstawie programu Matematyka z plusem Na ocenę dopuszczającą Uczeń: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby

Bardziej szczegółowo

Programowanie - instrukcje sterujące

Programowanie - instrukcje sterujące Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Laborki środowisko NetBeans, tworzenie nowego projektu; okno projekty; główne okno programu; package - budowanie paczek z klas; public class JavaApplication

Bardziej szczegółowo