Elementy języków programowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elementy języków programowania"

Transkrypt

1 Elementy języków programowania Olsztyn Wojciech Sobieski

2 Języki programowania wymyślono po to, by można było dzięki nim tworzyć różnorodne programy komputerowe. Oczekuje się również, że tworzone aplikacje będą wykonywać swoje zadania w sposób jednoznaczny i zgodny z określoną na etapie projektowania specyfikacją wymagań - języki programowania muszą się więc opierać na ogólnie obowiązujących zasadach logiki i arytmetyki. Z tego też względu, można wyodrębnić w strukturach różnych języków szereg elementów uniwersalnych, spełniających w nich analogiczną rolę.

3 1. Ściśle określony zbiór znaków i symboli. Używanie znaków niedozwolonych spowoduje wystąpienie błędów podczas translacji kodu źródłowego. Zakres znaków obejmuje duże i małe litery alfabetu (rozróżniane bądź nie), cyfry oraz znaki specjalne i symbole wieloznakowe. Mimo, że wiele języków programowania posiada podobny zestaw znaków dopuszczalnych, niektóre z nich mogą mieć zupełnie inne znaczenie. Przykładem może być znak // - w FORTRANIE służący do łączenia łańcuchów tekstowych, zaś w PASCALU do oznaczenia wiersza komentarza.

4 Zestaw znaków i symboli dopuszczalnych w językach Fortran G77 oraz Free Pascal.

5 2. Skończona (zazwyczaj) liczba słów kluczowych i deklaratorów. Słowa kluczowe są to określone zbiory znaków posiadające konkretne znaczenie dla translatora (najczęściej są to wyrazy z języka angielskiego, np. WRITE, READ, PROGRAM, FOR, DO, PROCEDURE, FUNCTION, itd.).

6 Zestaw słów kluczowych występujących w językach Fortran G77 oraz Free Pascal.

7 Bardzo często edytory kodu źródłowego stosują wyróżnienia dla słów kluczowych (pogrubienie czcionki lub kolory), co ułatwia jego pisanie i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędu. W przypadku braku automatycznego wyróżnienia należy stosować duże i małe litery, np. instrukcje pisać dużymi literami, a inne nazwy małymi. Nazwy takie jak SIN, COS, LOG, MOD, itd. nie są słowami kluczowymi lecz nazwami funkcji wewnętrznych. Oprócz słów kluczowych w językach programowania występują również deklaratory, czyli słowa odpowiadające za określanie obiektów lub ich właściwości.

8 ConText Elementy JP

9 3. Ściśle określona struktura i zasady pisania kodu źródłowego. Kod źródłowy składa się z przynajmniej jednego modułu (programu), który musi mieć sztywno określoną budowę. Moduł musi posiadać wyraźnie określony początek i koniec, obszary deklaracji obiektów i typów występujących zmiennych oraz obszary zawierające bloki instrukcji, funkcji lub procedur. Budowa kodu źródłowego zależy w decydujący sposób od rodzaju języka i sposobu realizacji drogi punktu sterowania. Zasady pisania kodów źródłowych w językach Fortran G77 oraz FreePascal.

10 Fortran 1. Używanie jedynie znaków dopuszczalnych. 2. Brak rozróżnienia znaków pisanych małą lub wielką literą. 3. Znaków narodowych nie należy używać (nawet w komentarzach). 4. Nazwy (identyfikatory) stałych, zmiennych, podprogramów, funkcji, itp. powinny zaczynać się od litery i nie powinny być dłuższe niż 6 znaków (słowa kluczowe mają budowę identyfikatorów, ale mogą być dłuższe). 5. Treść instrukcji wpisuje się między 7 a 72 kolumną. Nie ma obowiązku zaczynania od 7 kolumny. Znaki za 72 kolumną są ignorowane. 6. Odstępy umieszczane w instrukcjach są ignorowane nie ma różnicy pomiędzy np. GOTO i GO TO. Pascal 1. Używanie jedynie znaków dopuszczalnych. 2. Brak rozróżnienia znaków pisanych małą lub wielką literą. 3. Znaków narodowych nie należy używać (nawet w komentarzach). 4. Nazwy (identyfikatory) stałych, zmiennych, podprogramów, funkcji, itp. powinny zaczynać się od litery długość dowolna. 5. Treść instrukcji wpisuje się w dowolnej kolumnie. 6. Odstępy umieszczane w instrukcjach są ignorowane nie ma różnicy pomiędzy np. x:=4 a x := 4.

11 Fortran 7. W celu zwiększenia czytelności programu należy stosować wcięcia szczególnie podczas stosowania instrukcji zagnieżdżonych. 8. W jednym wierszu może znajdować się tylko jedna instrukcja. 9. Instrukcje przypisania realizowane są za pomocą znaku =. 10. Na końcu wiersza nie stawia się żadnego znaku. 11. Poszczególne bloki programu zaczynają się i kończą w dowolny sposób. 12. Główny blok programu rozpoczyna się słowem PROGRAM z nazwą, a kończy słowem END. Po END nie stawia się kropki 13. Warunki arytmetyczne i logiczne określone są znakami literowymi. Pascal 7. W celu zwiększenia czytelności programu należy stosować wcięcia szczególnie podczas stosowania instrukcji zagnieżdżonych. 8. W jednym wierszu może znajdować się kilka instrukcji, np. if x=1 then y:=1 else y:=2;. 9. Instrukcje przypisania realizowane są za pomocą znaku :=. 10. Na końcu wiersza zazwyczaj jest średnik. 11. Poszczególne bloki programu zaczynają się i kończą w dowolny sposób, ale muszą być umieszczone między słowami BEGIN i END. 12. Główny blok programu rozpoczyna się słowem PROGRAM z nazwą, a kończy słowem END z kropką na końcu. 13. Warunki arytmetyczne określane są znakiem =.

12 Fortran 14. Jedna instrukcja może zajmować maksymalnie 20 wierszy, przy czym pierwszy wiersz nazywa się wierszem początkowym, a pozostałe wierszami kontynuacji. Każdy wiersz kontynuacji należy zaznaczyć poprzez umieszczenie w szóstej kolumnie znaku różnego od zera i spacji. 15. W programie należy umieszczać komentarze zaczynają się one znakiem *, C lub!. Komentarze można dodawać na początku linii lub w dowolnym jej miejscu. Wiersze z samymi spacjami traktowane są jak wiersze komentarzy 16. W kolumnach 1-5 można wpisywać tzw. etykiety niepowtarzalny ciąg cyfr identyfikujące określone miejsce w programie. Pascal 14. Jedna instrukcja może zajmować dowolną liczbę wierszy. 15. W programie należy umieszczać komentarze. Bloki komentarza ujmuje się w nawiasy klamrowe: { komentarz... } 16. Brak etykiet (istnieje możliwość zaznaczania miejsc w kodzie poleceniem LABEL).

13 Fortran 17. Numery etykiet powinny być nadawane w odstępach (standardowo co 10) daje to możliwość dopisania nowych etykiet pomiędzy już istniejące Pascal 18. W programie najpierw umieszcza się deklaracje a dopiero po nich instrukcje. 19. Deklaracja zmiennych: typ nazwa 20. Zmienne są lokalne, tzn. obowiązują w obszarze jednego modułu. Wymiana wartości odbywa się poprzez odpowiednie instrukcje. 21. Podczas pisania programów należy dążyć do zminimalizowania liczby zmiennych. 22. Należy dbać o przejrzystość i czytelność kodu dlatego też zaleca się stosowanie podprogramów i funkcji. 18. W programie najpierw umieszcza się deklaracje a dopiero po nich instrukcje. 19. Deklaracja zmiennych: nazwa : typ 20. Zmienne mogą być lokalna oraz globalne (zależy to od miejsca deklaracji). 21. Podczas pisania programów należy dążyć do zminimalizowania liczby zmiennych. 22. Należy dbać o przejrzystość i czytelność kodu dlatego też zaleca się stosowanie podprogramów i funkcji.

14 4. Występowanie zasady jednoznaczności identyfikatorów w obrębie jednego projektu. Identyfikatory są to nazwy programów, modułów, bloków, podprogramów, procedur, funkcji i zmiennych. Ponieważ działanie każdego programu oparte jest na pewnych logicznych zasadach, nie może dochodzić do sytuacji, w których translator nie wie o jaki moduł, funkcję czy procedurę chodzi. Większość języków programowania kontroluje, przynajmniej w podstawowym zakresie, nazwy poszczególnych struktur i zgłasza błędy o powtarzających się nazwach lub ich błędnej budowie.

15 Przykłady poprawnego i błędnego deklarowania nazw w językach Fortran G77 oraz Free Pascal.

16 5. Konieczność komunikacji z użytkownikiem. Potrzeba taka dotyczy również innych urządzeń komputera, a także zapisu i odczytu danych z plików. Czynności takie nazywane są operacjami wejściawyjścia. Standardowo do komunikacji z użytkownikiem służy klawiatura (ewentualnie myszka) i monitor. Pobieranie danych z klawiatury (lub pliku) wymaga wcześniejszego zadeklarowania typu zmiennej (chyba, że istnieje możliwość niejawnej deklaracji typu) - wprowadzany typ będzie wówczas jednoznaczny i zgodny z oczekiwaniami. Podczas wyprowadzania danych na monitor (lub do pliku) należy ustalić ich format (wygląd). Podczas zapisu (odczytu) danych do pliku należy dodatkowo określić rodzaj pliku.

17 6. Potrzeba sterowania formatem (wyglądem) zmiennych. Formatowanie jest dokonywane podczas wyprowadzania wartości danych na ekran monitora lub podczas zapisu do plików. Formatowanie zmiennych nie zawsze jest konieczne (każdy język programowania posiada domyślne sposoby zapisu poszczególnych typów zmiennych) ale może być bardzo przydatne można zażądać, aby wszystkie liczby miały tą samą ilość znaków i były zapisane np. w postaci wykładniczej o określonej liczbie cyfr po przecinku.

18 7. Konieczność jawnego lub niejawnego deklarowania typów zmiennych. Rozróżnia się typ całkowity, rzeczywisty, zespolony, tekstowy, logiczny i inne. Zależnie od języka, poszczególne typy mogą mieć wiele odmian. Oprócz typów prostych, wiele języków umożliwia tworzenie własnych typów lub struktur danych o bardziej złożonej budowie. Odpowiednie dobranie typów zmiennych pozwala zaoszczędzić pamięć operacyjną oraz skrócić czas wykonywania obliczeń. Często istnieje konieczność konwersji typów, czyli zamiany zawartości jednego typu na inny.

19 Należy pamiętać, że nie każdy rodzaj konwersji jest możliwy (przykładowo: nie da się zamienić łańcucha liter na liczbę) i że nie zawsze konwersja jest dokładna (np. podczas konwersji zmiennej rzeczywistej na całkowitą traci się część ułamkową). Konwersję wykorzystuje się między innymi podczas używania kodów ASCII (często stosowane w FORTANIE), wyprowadzania danych na ekran monitora (OBJECT PASCAL) lub dostosowywania do innych standardów danych (np. konwersja typów STRING i PCHAR w języku OBJECT PASCAL).

20 Typy występujących zmiennych oraz ich zakresy w języku Fortran G77.

21 Typy występujących zmiennych oraz ich zakresy w języku Free Pascal.

22 8. Potrzeba wymiany danych między różnymi modułami (podprogramami, funkcjami i procedurami). Sposób wymiany danych (wartości zmiennych) zależy w dużej mierze od organizacji i struktury konkretnego języka programowania. Podstawowe metody to: deklarowanie wspólnych bloków pamięci, deklarowanie wspólnych adresów pamięci, deklarowanie bloków zawierających zbiory zmiennych przenoszenie wartości zmiennych w nagłówkach nazw procedur i funkcji, podział zmiennych na zmienne lokalne i publiczne, ładowanie pliku wejściowego, wykorzystanie plików (zapis i odczyt).

23 9. Potrzeba wykonywania działań na zmiennych. Rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje zmiennych: liczbowe, tekstowe i logiczne, przy czym każda grupa wymaga innego podejścia. Zdarza się, że języki programowania (szczególnie starsze) są ukierunkowane na jeden rodzaj danych. Działania na zmiennych wymagają stosowania operatorów, relacji, wyrażeń, instrukcji, funkcji lub procedur.

24 10. Potrzeba wykonywania działań na plikach. Bardzo często programy komputerowe odczytują pewne dane z plików, przekształcają je lub na ich podstawie obliczają nowe dane, a następnie zapisują wyniki do pliku. Język programowania powinien nie tylko umożliwiać zapis i odczyt, ale także wykonywanie podstawowych działań na plikach (tworzenie, kasowanie, przenoszenie czy zmiana nazwy). Zależnie od rodzaju języka i jego implementacji możliwości w tym zakresie są bardzo zróżnicowane.

25 11. Potrzeba komunikacji z systemem operacyjnym. Przydatnym elementem języka programowania jest możliwość korzystania w funkcji systemu operacyjnego. Jest to zazwyczaj możliwe na dwa sposoby: język posiada własne instrukcję odpowiadające poleceniom systemu operacyjnego (ale i tak przeważnie w jakiś sposób z nich korzysta), język posiada mechanizm wywoływania poleceń systemowych i ich parametrów.

26 12. Potrzeba zarządzania pamięcią operacyjną komputera. Istnieją dwa podstawowe rodzaje zarządzania pamięcią: statyczne i dynamiczne. Zarządzanie statyczne polega na ścisłym przydzielaniu zmiennym określonej ilości pamięci operacyjnej (identyfikowanej tzw. adresami), przy czym ilość ta zależna jest od zadeklarowanego typu zmiennej. Ilość przydzielonej pamięci nie może się już zmienić wskutek czego nie można np. zadeklarować tablicy o nieznanym z góry rozmiarze. Zarządzanie dynamiczne nie posiada takich ograniczeń, a pamięć operacyjna przydzielana jest automatycznie, w zależności od potrzeb.

27 13. Potrzeba obsługi błędów (wyjątków). Jest to konieczne ze względu na dwa podstawowe czynniki: niemożność przewidzenia wszystkich działań użytkownika oraz możliwość wystąpienia awaryjnych stanów pracy komputera (np. uszkodzenie pliku, nośnika danych, systemu operacyjnego).

28 Zmienne i stałe Zmienna - jest to symboliczna nazwa komórki w pamięci operacyjnej komputera i służy do zapisu wartości liczbowej, tekstowej, logicznej, itd. Zmienne są podstawowym elementem algorytmu obliczeniowego. W czasie działania programu wartości przypisane zmiennym mogą się dowolnie zmieniać, zależnie od wykonywanych operacji. Zmienne są rozróżniane po nazwach, czyli tzw. identyfikatorach. Nadanie wartości zmiennym odbywa się poprzez instrukcję przypisania bezpośrednio podczas deklaracji typu lub później (zależy to od języka programowania).

29 Zmienne i stałe Zmienna indeksowana (tablica) zmienna zawierająca nie jedną wartość lecz cały ich zbiór. W przypadku zmiennych indeksowanych oprócz deklaracji typu należy podać jej wymiar. Służy do zapisywania list, wektorów i tablic. Maksymalna ilość wymiarów zmiennej indeksowanej jest zależna od języka programowania.

30 Zmienne i stałe Stała jest to symboliczna nazwa komórki w pamięci operacyjnej komputera i również służy do zapisu określonej wartości. Różnica pomiędzy zmienną a stałą jest taka, że wartości stałej nie można zmienić podczas wykonywania obliczeń. Deklaracja stałej i nadanie wartości realizuje się odpowiednią instrukcją.

31 Zmienne i stałe Podział zmiennych i stałych ze względu na typ: zespolone, rzeczywiste, całkowite, logiczne, walutowe, daty lub czasu, tekstowe. Podział zmiennych i stałych ze względu na sposób deklaracji: deklarowane jawnie, deklarowane niejawnie.

32 Zmienne i stałe Podział zmiennych i stałych ze względu na dokładność (dotyczy zmiennych zespolonych i rzeczywistych): o pojedynczej precyzji, o podwójnej precyzji. Podział zmiennych i stałych ze względu na strukturę: prosty, indeksowany (wektory i tablice).

33 Zmienne i stałe Podział zmiennych i stałych ze względu na ilość zajmowanej pamięci: o określonej ilości bajtów (1, 2, 4, 6, 8 lub 10 bajtów), o dowolnej ilości bajtów. Podział zmiennych i stałych ze względu na sposób przydziału pamięci: statyczne, dynamiczne.

34 Wyrażenia Wyrażenia arytmetyczne służą do obliczania wartości zmiennych liczbowych na podstawie wzorów matematycznych. W wyrażeniach arytmetycznych mogą wystąpić następujące elementy: stałe arytmetyczne, odwołania do zmiennych, odwołania do elementów tablic, wywołania funkcji wewnętrznych i zewnętrznych.

35 Wyrażenia Wyrażenia realizowane są przy pomocy operatorów (znaków dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i potęgowania) oraz funkcji (wewnętrznych i zewnętrznych). Podczas tworzenia wyrażeń arytmetycznych należy zwrócić uwagę na typ wyniku, szczególnie w przypadku, gdy w wyrażeniu biorą udział zmienne różnych typów. Kolejność wykonywania operacji zależy od priorytetu operatora, wg kolejności: potęgowanie, mnożenie i dzielenie oraz dodawanie i odejmowanie. Kolejność wykonywania działań można dowolnie zmienić stosując nawiasy.

36 Wyrażenia Fortran + - * / ** Pascal + - * / ** div mod shl shr C * / * % << >> BASIC + - * / (**) Rodzaje operatorów arytmetycznych w językach Fortran G77, Free Pascal, BASIC i C++.

37 Wyrażenia Wyrażenia logiczne służą do wyznaczania wartości logicznej typu PRAWDA lub FAŁSZ. Elementami wyrażenia logicznego są: stałe i zmienne logiczne, elementy tablic logicznych, wywołania funkcji logicznych, operatory logiczne i operatory relacji. Najczęściej stosowane operatory logiczne to: negacja, koniunkcja, alternatywa, tożsamość, nie tożsamość.

38 Wyrażenia Podane operatory zostały uporządkowane według priorytetów, czyli kolejności w jakiej wykonywane są operacje podczas wyznaczania wartości wyrażenia logicznego. Argumenty operatorów logicznych muszą być typu logicznego. Kiedy dwa następujące po sobie w wyrażeniu operatory mają równe priorytety, to najpierw wykonywana jest operacja stojąca z lewej strony. Operator negacji poprzedza argument, pozostałe operatory wymagają podania dwóch argumentów w porządku (operator w środku). Jeżeli w jakimś wyrażeniu występują jednocześnie operatory arytmetyczne, relacji i logiczne, to kolejność wykonywania działań jest następująca: operacje arytmetyczne, operacje relacji, operacje logiczne.

39 Wyrażenia Operatory relacji służą do porównania wartości dwóch wyrażeń arytmetycznych lub logicznych. Dostępne operatory relacji to znaki: mniejsze niż, mniejsze lub równe, równe, nierówne, większe lub równe, większe niż.

40 Wyrażenia Operatory relacji mogą być zapisywane symbolami matematycznymi lub tekstowymi w zależności od języka programowania. Często zdarza się, że operator relacji nie pokrywa się z operatorem przypisania - poniżej przedstawiony jest przykład:

41 Wyrażenia Tabela wyrażeń logicznych.

42 Wyrażenia Wyrażenia tekstowe służą do przetwarzania zmiennych tekstowych (np. tworzenie podłańcuchów) oraz do zbierania określonych informacji (np. określanie długości łańcucha, położenia określonego znaku w łańcuchu, itp.). Elementami wyrażeń tekstowych są: stałe i zmienne tekstowe, podłańcuchy, wywołania funkcji tekstowych.

43 Dziękuję za uwagę Olsztyn Wojciech Sobieski

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Programowanie Wstęp p do programowania Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany w postaci programu

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania wykład 2 Piotr Cybula Wydział Matematyki i Informatyki UŁ 2012/2013 http://www.math.uni.lodz.pl/~cybula Język programowania Każdy język ma swoją składnię: słowa kluczowe instrukcje

Bardziej szczegółowo

Pascal - wprowadzenie

Pascal - wprowadzenie Pascal - wprowadzenie Ogólne informacje o specyfice języka i budowaniu programów Filip Jarmuszczak kl. III c Historia Pascal dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego

Bardziej szczegółowo

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków wer. 8 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej 2017-04-07 09:35:32 +0200 Zmienne Przypomnienie/podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzania liczb. Aby uniknąć wprowadzania ułamka jako daty, należy poprzedzać ułamki cyfrą 0 (zero); np.: wpisać 0 1/2

Wprowadzania liczb. Aby uniknąć wprowadzania ułamka jako daty, należy poprzedzać ułamki cyfrą 0 (zero); np.: wpisać 0 1/2 Wprowadzania liczb Liczby wpisywane w komórce są wartościami stałymi. W Excel'u liczba może zawierać tylko następujące znaki: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - ( ), / $ %. E e Excel ignoruje znaki plus (+) umieszczone

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz łatwo i szybko opanować podstawy C++, sięgnij po tę książkę.

Jeśli chcesz łatwo i szybko opanować podstawy C++, sięgnij po tę książkę. Języki C i C++ to bardzo uniwersalne platformy programistyczne o ogromnych możliwościach. Wykorzystywane są do tworzenia systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego. Dzięki niskiemu poziomowi abstrakcji

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 1. Programowanie komputerowe

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 1. Programowanie komputerowe Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Podstawy VBA cz. 1 Programowanie 1 Program wykładu Struktura programu Instrukcja przypisania Wprowadzanie danych Wyprowadzanie wyników Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Algorytm. a programowanie -

Algorytm. a programowanie - Algorytm a programowanie - Program komputerowy: Program komputerowy można rozumieć jako: kod źródłowy - program komputerowy zapisany w pewnym języku programowania, zestaw poszczególnych instrukcji, plik

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod

Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod wynikowy. Przykłady najprostszych programów. Definiowanie zmiennych. Typy proste. Operatory: arytmetyczne, przypisania, inkrementacji, dekrementacji,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej  Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej www.imio.polsl.pl fb.com/imiopolsl @imiopolsl Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Języki programowania z programowaniem obiektowym Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Tomasz Sokół ZZI, IL, PW Czas START uruchamianie środowiska VBA w Excelu Alt-F11 lub Narzędzia / Makra / Edytor Visual Basic konfiguracja środowiska VBA przy

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń.

Podstawy programowania. 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń. Podstawy programowania Programowanie wyrażeń 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń. W językach programowania są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Turbo Pascal jest językiem wysokiego poziomu, czyli nie jest rozumiany bezpośrednio dla komputera, ale jednocześnie jest wygodny dla programisty,

Bardziej szczegółowo

Języki formalne i techniki translacji

Języki formalne i techniki translacji Języki formalne i techniki translacji Laboratorium - Projekt Termin oddania: ostatnie zajęcia przed 17 stycznia 2016 Wysłanie do wykładowcy: przed 23:59 28 stycznia 2016 Używając BISON-a i FLEX-a napisz

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 2. Programowanie komputerowe

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 2. Programowanie komputerowe Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Podstawy VBA cz. 2 Programowanie 1 Program wykładu Typy danych Wyrażenia Operatory 2 VBA Visual Basic dla aplikacji (VBA) firmy Microsoft jest językiem

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 1 dr inż. Maria Lachowicz Wprowadzenie Dlaczego arkusz

Bardziej szczegółowo

Języki programowania zasady ich tworzenia

Języki programowania zasady ich tworzenia Strona 1 z 18 Języki programowania zasady ich tworzenia Definicja 5 Językami formalnymi nazywamy każdy system, w którym stosując dobrze określone reguły należące do ustalonego zbioru, możemy uzyskać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania. Wykład 1

Wstęp do programowania. Wykład 1 Wstęp do programowania Wykład 1 1 / 49 Literatura Larry Ullman, Andreas Signer. Programowanie w języku C++. Walter Savitch, Kenrick Mock. Absolute C++. Jerzy Grębosz. Symfonia C++. Standard. Stephen Prata.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI Wprowadzenie do środowiska Matlab 1. Podstawowe informacje Przedstawione poniżej informacje maja wprowadzić i zapoznać ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Definicje. Algorytm to:

Definicje. Algorytm to: Algorytmy Definicje Algorytm to: skończony ciąg operacji na obiektach, ze ściśle ustalonym porządkiem wykonania, dający możliwość realizacji zadania określonej klasy pewien ciąg czynności, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe Oprócz zmiennych w programie mamy też stałe, które jak sama nazwa mówi, zachowują swoją wartość przez cały czas działania programu. Można

Bardziej szczegółowo

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Opracował: Zbigniew Rudnicki Powtórka z poprzedniego wykładu 2 1 Dokument, regiony, klawisze: Dokument Mathcada realizuje

Bardziej szczegółowo

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA Python wprowadzenie Warszawa, 24 marca 2017 Python to język: nowoczesny łatwy w użyciu silny można pisać aplikacje Obiektowy klejący może być zintegrowany z innymi językami np. C, C++, Java działający

Bardziej szczegółowo

Mikrokontroler ATmega32. Język symboliczny

Mikrokontroler ATmega32. Język symboliczny Mikrokontroler ATmega32 Język symboliczny 1 Język symboliczny (asembler) jest językiem niskiego poziomu - pozwala pisać programy złożone z instrukcji procesora. Kody instrukcji są reprezentowane nazwami

Bardziej szczegółowo

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź JAVASCRIPT PODSTAWY materiały dydaktyczne dla uczniów słuchaczy opracowanie: 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź 1. Czym jest JavaScript JavaScript tak naprawdę narodził się w firmie Netscape jako LiveScript,

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu Pliki. Operacje na plikach w Pascalu ścieżka zapisu, pliki elementowe, tekstowe, operacja plikowa, etapy, assign, zmienna plikowa, skojarzenie, tryby otwarcia, reset, rewrite, append, read, write, buforowanie

Bardziej szczegółowo

Część 4 życie programu

Część 4 życie programu 1. Struktura programu c++ Ogólna struktura programu w C++ składa się z kilku części: część 1 część 2 część 3 część 4 #include int main(int argc, char *argv[]) /* instrukcje funkcji main */ Część

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Pascal - język programowania wysokiego poziomu. Klasa 2 Lekcja 9 PASCAL

Programowanie. Pascal - język programowania wysokiego poziomu. Klasa 2 Lekcja 9 PASCAL Programowanie Pascal - język programowania wysokiego poziomu Klasa 2 Lekcja 9 PASCAL Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Turbo Pascal

Programowanie w Turbo Pascal Skróty: ALT + F9 Kompilacja CTRL + F9 Uruchomienie Struktura programu: Programowanie w Turbo Pascal Program nazwa; - nagłówek programu - blok deklaracji (tu znajduje się VAR lub CONST) - blok instrukcji

Bardziej szczegółowo

Języki programowania C i C++ Wykład: Typy zmiennych c.d. Operatory Funkcje. dr Artur Bartoszewski - Języki C i C++, sem.

Języki programowania C i C++ Wykład: Typy zmiennych c.d. Operatory Funkcje. dr Artur Bartoszewski - Języki C i C++, sem. Języki programowania C i C++ Wykład: Typy zmiennych c.d. Operatory Funkcje 1 dr Artur Bartoszewski - Języki C i C++, sem. 1I- WYKŁAD programowania w C++ Typy c.d. 2 Typy zmiennych Instrukcja typedef -

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1)

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript mogą być zagnieżdżane w dokumentach HTML. Instrukcje JavaScript

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY komórka

ARKUSZ KALKULACYJNY komórka ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz kalkulacyjny program służący do obliczeń, kalkulacji i ich interpretacji graficznej w postaci wykresów. Przykłady programów typu Arkusz Kalkulacyjny: - Ms Excel (*.xls; *.xlsx)

Bardziej szczegółowo

Język C część 1. Sformułuj problem Zanalizuj go znajdź metodę rozwiązania (pomocny może byd algorytm) Napisz program Uruchom i przetestuj czy działa

Język C część 1. Sformułuj problem Zanalizuj go znajdź metodę rozwiązania (pomocny może byd algorytm) Napisz program Uruchom i przetestuj czy działa Język C część 1 Literatura [1] Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie: Język ANSI C, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2003 [2] Anna Strudzioska-Walczak, Krzysztof Walczak, Nakuka programowania dla

Bardziej szczegółowo

ForPascal Interpreter języka Pascal

ForPascal Interpreter języka Pascal Akademia Podlaska w Siedlcach Wydział Nauk Ścisłych Instytut Informatyki ForPascal Interpreter języka Pascal Przedmiot: Sieci i Systemy Wirtualne Informatyka IV Prowadzący: dr Krzysztof Trojanowski Grupa:

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. IŚ ćw.8 JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w dokumentach HTML. Skrypt JavaScript

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń nr 4 typy i rodzaje zmiennych w języku C dla AVR, oraz ich deklarowanie, oraz podstawowe operatory

Instrukcja do ćwiczeń nr 4 typy i rodzaje zmiennych w języku C dla AVR, oraz ich deklarowanie, oraz podstawowe operatory Instrukcja do ćwiczeń nr 4 typy i rodzaje zmiennych w języku C dla AVR, oraz ich deklarowanie, oraz podstawowe operatory Poniżej pozwoliłem sobie za cytować za wikipedią definicję zmiennej w informatyce.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Przetwarzanie sygnałów laboratorium ETD5067L Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave Mimo że program Octave został stworzony do

Bardziej szczegółowo

Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać

Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać MatLab część III 1 Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać komentarze poprzedzone znakiem % Skrypty

Bardziej szczegółowo

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Bazy danych Wykład 2 MS Access Obiekty programu, Reprezentacja danych w tabeli, Indeksy, Relacje i ich sprzężenia Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Obiekty programu MS ACCESS Obiekty typu Tabela są podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka Pascal

Wprowadzenie do języka Pascal Wprowadzenie do języka Pascal zmienne i typy standardowe operatory arytmetyczne, funkcje standardowe odczyt danych i wyświetlanie wyników obsługa wyjątków Techniki programowania I s.2-1 Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Zadanie analizy leksykalnej

Zadanie analizy leksykalnej Analiza leksykalna 1 Teoria kompilacji Dr inŝ. Janusz Majewski Katedra Informatyki Zadanie analizy leksykalnej Przykład: We: COST := ( PRICE + TAX ) * 0.98 Wy: id 1 := ( id 2 + id 3 ) * num 4 Tablica symboli:

Bardziej szczegółowo

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

Język programowania DELPHI / Andrzej Marciniak. Poznań, Spis treści

Język programowania DELPHI / Andrzej Marciniak. Poznań, Spis treści Język programowania DELPHI / Andrzej Marciniak. Poznań, 2012 Spis treści Przedmowa 11 Przyjęta notacja 13 Rozdział 1. Wprowadzenie 15 1.1. Ogólne zasady programowania zorientowanego obiektowo 15 1.2. Historia

Bardziej szczegółowo

Java EE produkcja oprogramowania

Java EE produkcja oprogramowania Java EE produkcja oprogramowania PPJ PODSTAWY PROGRAMOWANIA W JAVIE PODSTAWY JĘZYKA JAVA 1 Warszawa, 2016Z 2 Ogólna charakterystyka języka Java 3 Java 1/2 Język programowania Java został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwość Czy można zmieniać Opis Application nie Zwraca nazwę aplikacji, która utworzyła komentarz Author nie Zwraca nazwę osoby, która utworzyła komentarz

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma};

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA PUSTA Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi Przykłady: for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; while a>0 do {tu nic nie ma}; if a = 0 then {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA CASE

Bardziej szczegółowo

Informatyka- wykład. Podstawy programowania w Pythonie. dr Marcin Ziółkowski

Informatyka- wykład. Podstawy programowania w Pythonie. dr Marcin Ziółkowski Informatyka- wykład Podstawy programowania w Pythonie dr Marcin Ziółkowski Instytut Matematyki i Informatyki Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 23 listopada 2015 r. JĘZYK PYTHON Język Python jest

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach?

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Część XVIII C++ Funkcje Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Umiemy już podzielić nasz

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2016/17 semestr zimowy. Laboratorium 1. Karol Tarnowski A-1 p.

Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2016/17 semestr zimowy. Laboratorium 1. Karol Tarnowski A-1 p. Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2016/17 semestr zimowy Laboratorium 1 Karol Tarnowski karol.tarnowski@pwr.edu.pl A-1 p. 411B Na podstawie: G. Perry, D. Miller, Język C Programowanie dla

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w VBA

Wprowadzenie do programowania w VBA Wprowadzenie do programowania w VBA Spis treści Struktura programu... 1 Typy danych... 2 Deklaracja zmiennych i stałych... 2 Deklaracja tablic... 3 Instrukcja przypisania... 3 Wprowadzanie danych... 3

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania 2. Temat: Wprowadzenie do wskaźników. Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno

Podstawy programowania 2. Temat: Wprowadzenie do wskaźników. Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno Instrukcja laboratoryjna 1 Podstawy programowania 2 Temat: Wprowadzenie do wskaźników Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno 1 Wstęp teoretyczny Rysunek przedstawia najważniejszą różnicę pomiędzy zmiennymi,

Bardziej szczegółowo

2 Zarówno zanonimizowany zbiór danych ilościowych, jak i opis jego struktury powinny mieć format csv:

2 Zarówno zanonimizowany zbiór danych ilościowych, jak i opis jego struktury powinny mieć format csv: Zbiór danych ilościowych: 1 Na każdą "bazę danych" składa się zanonimizowany zbiór danych ilościowych zebranych w badaniu oraz opis jego struktury (codebook). 2 Zarówno zanonimizowany zbiór danych ilościowych,

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Kilka definicji: Program komputerowy to ciąg instrukcji języka programowania, realizujący dany algorytm. Język programowania to zbiór określonych instrukcji i zasad

Bardziej szczegółowo

zmienne stanowią abstrakcję komórek pamięci: programista może przechowywać dane w pamięci, nie martwiąc się o techniczne szczegóły (np.

zmienne stanowią abstrakcję komórek pamięci: programista może przechowywać dane w pamięci, nie martwiąc się o techniczne szczegóły (np. ZMIENNE 39 zmienne stanowią abstrakcję komórek pamięci: programista może przechowywać dane w pamięci, nie martwiąc się o techniczne szczegóły (np. przydział pamięci). 40 Nazewnictwo zmiennych Dozwolone

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

Niezwykłe tablice Poznane typy danych pozwalają przechowywać pojedyncze liczby. Dzięki tablicom zgromadzimy wiele wartości w jednym miejscu.

Niezwykłe tablice Poznane typy danych pozwalają przechowywać pojedyncze liczby. Dzięki tablicom zgromadzimy wiele wartości w jednym miejscu. Część XIX C++ w Każda poznana do tej pory zmienna może przechowywać jedną liczbę. Jeśli zaczniemy pisać bardziej rozbudowane programy, okaże się to niewystarczające. Warto więc poznać zmienne, które mogą

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 12 -

Technologie informacyjne - wykład 12 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 12 - Prowadzący: Dmochowski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja warunkowa i wyboru

Instrukcja warunkowa i wyboru Instrukcja warunkowa i wyboru projektowanie algorytmów instrukcje sterujące języka Pascal instrukcja warunkowa operatory relacyjne i logiczne instrukcja wyboru echniki programowania I s.3-1 Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie dla początkujących w 24 godziny / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop Spis treści

Programowanie dla początkujących w 24 godziny / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop Spis treści Programowanie dla początkujących w 24 godziny / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop. 2017 Spis treści O autorach 11 Podziękowania 12 Wprowadzenie 13 CZĘŚĆ I ZACZNIJ PROGRAMOWAĆ JUŻ DZIŚ Godzina 1. Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C

Podstawy programowania w języku C Podstawy programowania w języku C WYKŁAD 1 Proces tworzenia i uruchamiania programów Algorytm, program Algorytm przepis postępowania prowadzący do rozwiązania określonego zadania. Program zapis algorytmu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja standardowa Writeln

Instrukcja standardowa Writeln Instrukcja standardowa Writeln Instrukcja Writeln umożliwia wprowadzenie danych na ekran monitora powodując automatycznie późniejsze przejście kursora do nowej linii. Jest to ustawienie domyślne w działaniu

Bardziej szczegółowo

Język C : programowanie dla początkujących : przewodnik dla adeptów programowania / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop

Język C : programowanie dla początkujących : przewodnik dla adeptów programowania / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop Język C : programowanie dla początkujących : przewodnik dla adeptów programowania / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wprowadzenie 11 Adresaci książki 12 Co wyróżnia tę książkę na

Bardziej szczegółowo

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Znaczniki PHP komunikują serwerowi gdzie rozpoczyna się i kończy kod PHP. Tekst między nimi jest interpretowany jako kod PHP, natomiast poza nimi jako kod HTML.

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Zapis algorytmów: schematy blokowe i pseudokod 1

Zapis algorytmów: schematy blokowe i pseudokod 1 Zapis algorytmów: schematy blokowe i pseudokod 1 Przed przystąpieniem do napisania kodu programu należy ten program najpierw zaprojektować. Projekt tworzącego go algorytmu może być zapisany w formie schematu

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe

Programowanie strukturalne i obiektowe Programowanie strukturalne i obiektowe Język C część I Opracował: Grzegorz Flesik Literatura: A. Majczak, Programowanie strukturalne i obiektowe, Helion, Gliwice 2010 P. Domka, M. Łokińska, Programowanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT. Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 1 AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT. Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 1 AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 1 AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH II rok Kierunek Logistyka Temat: Zajęcia wprowadzające. BHP stanowisk

Bardziej szczegółowo

Typy danych, zmienne i tablice. Tomasz Borzyszkowski

Typy danych, zmienne i tablice. Tomasz Borzyszkowski Typy danych, zmienne i tablice Tomasz Borzyszkowski Silne typy Javy Java jest językiem wyposażonym w silny system typów. Wywodzi się stąd siła i bezpieczeństwo tego języka. Co to znaczy silny system typów?

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Dynamiczne przetwarzanie stron dr Beata Kuźmińska-Sołśnia KLIENT Witaj INTERNET SERWER Plik HTML Witaj wyświetlanie przez przeglądarkę Witaj! Serwer WWW komputer

Bardziej szczegółowo

Techniki multimedialne

Techniki multimedialne Techniki multimedialne Digitalizacja podstawą rozwoju systemów multimedialnych. Digitalizacja czyli obróbka cyfrowa oznacza przetwarzanie wszystkich typów informacji - słów, dźwięków, ilustracji, wideo

Bardziej szczegółowo

WEKTORY I MACIERZE. Strona 1 z 11. Lekcja 7.

WEKTORY I MACIERZE. Strona 1 z 11. Lekcja 7. Strona z WEKTORY I MACIERZE Wektory i macierze ogólnie nazywamy tablicami. Wprowadzamy je:. W sposób jawny: - z menu Insert Matrix, - skrót klawiszowy: {ctrl}+m, - odpowiedni przycisk z menu paska narzędziowego

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

Język programowania PASCAL

Język programowania PASCAL Język programowania PASCAL (wersja podstawowa - standard) Literatura: dowolny podręcznik do języka PASCAL (na laboratoriach Borland) Iglewski, Madey, Matwin PASCAL STANDARD, PASCAL 360 Marciniak TURBO

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka komputera. Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka. Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI

Arytmetyka komputera. Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka. Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI Arytmetyka komputera Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI Spis treści 1. Jednostki informacyjne 2. Systemy liczbowe 2.1. System

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu Programowanie V Dariusz Skibicki Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dariusz.skibicki(at)utp.edu.pl Programowanie Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny przydział pamięci w języku C. Dynamiczne struktury danych. dr inż. Jarosław Forenc. Metoda 1 (wektor N M-elementowy)

Dynamiczny przydział pamięci w języku C. Dynamiczne struktury danych. dr inż. Jarosław Forenc. Metoda 1 (wektor N M-elementowy) Rok akademicki 2012/2013, Wykład nr 2 2/25 Plan wykładu nr 2 Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf

1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf 1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf Deklaracja int scanf ( const char *format, wskaźnik, wskaźnik,... ) ; Biblioteka Działanie stdio.h Funkcja scanf wczytuje kolejne pola (ciągi znaków),

Bardziej szczegółowo

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź JAVASCRIPT PODSTAWY materiały dydaktyczne dla uczniów słuchaczy opracowanie: 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź 1. Czym jest JavaScript JavaScript tak naprawdę narodził się w firmie Netscape jako LiveScript,

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE TEKSTOWE W MS EXCEL

FUNKCJE TEKSTOWE W MS EXCEL FUNKCJE TEKSTOWE W MS EXCEL ASC W językach korzystających z dwubajtowego zestawu znaków (DBCS) zmienia znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe) na znaki o połówkowej szerokości (jednobajtowe). : ASC(tekst)

Bardziej szczegółowo

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main.

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main. Część XVI C++ Funkcje Jeśli nasz program rozrósł się już do kilkudziesięciu linijek, warto pomyśleć o jego podziale na mniejsze części. Poznajmy więc funkcje. Szybko się przekonamy, że funkcja to bardzo

Bardziej szczegółowo

AHDL - Język opisu projektu. Podstawowe struktury języka. Komentarz rozpoczyna znak i kończy znak %. SUBDESIGN

AHDL - Język opisu projektu. Podstawowe struktury języka. Komentarz rozpoczyna znak i kończy znak %. SUBDESIGN AHDL - Język opisu projektu. Podstawowe struktury języka Przykładowy opis rewersyjnego licznika modulo 64. TITLE "Licznik rewersyjny modulo 64 z zerowaniem i zapisem"; %------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA. D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI

Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA. D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA Grazyna.Krupinska@fis.agh.edu.pl D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI Wyrażenia 2 Wyrażenia w języku C są bardziej elastyczne niż wyrażenia w jakimkolwiek innym języku

Bardziej szczegółowo