27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna rodo we go Bie gu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna rodo we go Bie gu"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok Sport w po arnictwie 13 Sports in Fire Service 27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna rodo we go Bie gu Prze³ajowego w Creteil pod Pary em, rozgrywanego na dystansie 18 km. Po raz pierwszy w historii tych zawodów, reprezentacja osi¹gnê³a tak wysoki wynik, zdobywaj¹c pierwsze miejsce. Na efekt z³o y³a siê suma punktów indywidualnych (zajêtych miejsc) uzyskanych przez nastêpuj¹cych za wod ni ków: m³. asp. To masz Wo li ñ ski, KM PSP Ol sztyn 3 mie j s ce, sekc. Piotr Ma ni ko wski, KP PSP Z³otów 4 mie j s ce, st. str. Ire ne usz Wie li g da, KP PSP Lê bork 5 mie j s ce, st. asp. Je rzy Ku l czyk, KP PSP Bia³ogard 8 mie j s ce, ogn. Ma rek Le œ ni cki, KP PSP Œwid ni ca 64 mie j s ce. Wy nik dru y no wy 84 pkt., da³ na sze mu ze spo³owi pie r wsze mie j s ce, wy prze dzaj¹c Hiszpanów (88 pkt.) i W³ochów (127 pkt.). W biegu sklasyfikowano 1326 zawodników z: Francji, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Luxemburga, Niemiec, Szwa j ca rii, Wê gier, W³och i Pol ski razem 42 dru yny. W dniach ma r ca 2008 r., na obie ktach spo r to wych Poli te ch ni ki w Rze szo wie odby³y siê XXV Indy - widualne i Dru ynowe Mistrzostwa Polski Stra aków w Tenisie Sto³owym. Do za wo dów przyst¹pi³o 15 dru yn reprezentuj¹cych komendy wojewódzkie PSP oraz 64 zawodników do turnieju indywidualnego. Po rozgrywkach stoj¹cych na bardzo wysokim poziomie sportowym Dru ynowym Mistrzem Polski na rok 2008 zosta³ zespó³ woj. podkarpackiego, a jego reprezentant Krzysztof Marcinowski zdoby³ tytu³ Indywidualnego Mistrza Polski Stra aków PSP. Klasyfikacja indywidualna: 1. m. Krzysztof Marcinowski woj. podkarpackie, 2. m. Ma rek Win ni cki woj. ³ódz kie, 3. m. Krzy sztof Pi ñ ski woj. po mo r skie. Klasyfikacja dru ynowa: 1. m. woj. pod kar pa c kie, 2. m. woj. po mo r skie, 3. m. woj. ³ódz kie. W dniach 2 4 kwie t nia 2008 r., w hali spo r to wej MO SiR w Gi y c ku, odby³y siê XXV Mistrzostwa Polski Stra aków w Pi³ce Siatkowej. Gi ycki fina³ Mistrzostw poprzedzi³y eliminacyjne rozgrywki strefowe, w których udzia³ wziê³o 18 reprezenta cji ko mend wo je wó dz kich i szkó³ PSP, walcz¹c o wej œcie do œcis³ego fina³u. W fi na le Mi strzostw Pol ski wy sta r - to wa³o 8 ze spo³ów, któ re w ci¹gu 3 dni roze gra³y tu r niej gru po wy, run dê pó³fina³ow¹ oraz me cze fina³owe. Po grach stoj¹cych na bardzo wysokim poziomie sportowym, do meczu o pierwsze miejsce przyst¹pi³y zespo³y z woj. ³ódzkiego oraz dolnoœl¹skiego. Po bardzo emocjonuj¹cej walce zwyciê y³a reprezentacja woj. dolnoœl¹skiego, pokonuj¹c w stosunku 3:1 zespó³ woj. ³ódzkiego. Koñcowa klasyfikacja Mistrzostw Polski: 1. m. reprezentacja woj. dolnoœl¹skiego, 2. m. reprezentacja woj. ³ódzkiego, 3. m. re pre zen ta cja woj. œl¹skie go, 4. m. reprezentacja woj. lubelskiego,

2 Information Bulletin of the State Fire Service for the Year m. reprezentacja woj. warmiñsko-mazurskiego, 6. m. reprezentacja woj. lubuskiego, 7. m. reprezentacja woj. ma³opolskiego, 8. m. reprezentacja woj. kujawsko-pomorskiego. W dniu 18 kwie t nia 2008 r., po raz pie r wszy w obie kcie Ko men dy Po wia to wej PSP w Soko³owie Pod la skim, odby³ siê Ogólnopolski Halowy Turniej Drabin Hakowych. Przed zawodami dokonano uroczystoœci otwarcia krytej wspinalni. Zawody cieszy³y siê du ¹ popularnoœci¹, wystartowa³o 74 zawodników. Zwyciêzc¹ turnieju, zaliczanego do klasyfikacji Pucharu Polski w Drabinie Hakowej zosta³ Miros³aw Cyrson z woj. pomorskiego. Wyniki zawodów: 1. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 14,75 sek., 2. m. Grze gorz La t ko wski, woj. lu be l skie 15,02 sek., 3. m. Kon rad Pod po ra, woj. warmi ñsko- mazu r skie 15,09 sek., 4. m. Zdzis³aw Ko³ba siuk, CS PSP Czê sto cho wa 15,10 sek., 5. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 15,19 sek., 6. m. Ma ciej Wi l cze wski, woj. kuja wsko- pomo r skie 15,33 sek., W dniu 25 kwietnia 2008 r., na obiektach sportowych Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie rozegrany zo sta³ XXI Memoria³ w Dwuboju Po arniczym im. p³k po. Andrzeja Bazanowskiego. W za wo dach uczestniczy³o 99 zawodników. Wyniki Memoria³u: po a r ni czy tor prze szkód 100 m: 1. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 16,57 sek., 2. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 16,67 sek., 3. m. Grze gorz La t ko wski, woj lu be l skie 16,93 sek., wspi na nie przy u y ciu dra bi ny ha ko wej: 1. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 13,99 sek., 2. m. Grze gorz La t ko wski, woj. lu be l skie 14,39 sek., 3. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 14,96 sek., dwu bój po a r ni czy: 1. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 30,66 sek., 2. m. Grze gorz La t ko wski, woj. lu be l skie 31,32 sek., 3. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 31,53 sek. W dniach maja 2008 r., czo³ówka za wod ni ków w spo r cie po a r ni czym przyst¹pi³a do ry wa li za cji w III edy cji Ogólnopolskiego Turnieju Czterech Wspinalni w Drabinie Hakowej o Puchar Komendanta G³ównego PSP na obie ktach w Ni sku, Skar ysku -Ka mien nej (14.05), Pu³awach i Ko zie ni cach (15.05). Sportowa rywalizacja by³a bardzo wyrównana, a osi¹gane wyniki œwiadczy³y o wysokiej klasie zawodników. Turniej w Nisku wygra³ Grzegorz Latkowski (woj. lubelskie) z czasem 14,52 sek. W Skar ysku-kamiennej oraz w Pu³awach, najlepszym by³ Artur Tokarczyk (woj. kujawsko-pomorskie) osi¹gaj¹c odpowiednio czasy 14,07 sek. i 14,12 sek. Na to miast w Ko zie ni cach zwy ciê y³ Mi ros³aw Cy r son (woj. po mo r skie) z cza sem 14,12 sek. Najlepszym zawodnikiem Turnieju i zdobywc¹ Pucharu Komendanta G³ównego PSP zosta³ Artur Tokarczyk (woj. kujawsko-pomorskie). Poni ej szczegó³owe wyniki poszczególnych zawodów. Turniej w Nisku: 1. m. Grze gorz La t ko wski, woj. lu be l skie 14,52 sek., 138

3 Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 14,62 sek., 3. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 14,83 sek. Turniej w Skar ysku-kamiennej: 1. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 14,07 sek., 2. m. Grze gorz La t ko wski, woj. lu be l skie 14,32 sek., 3. m. Piotr Szy s ler, woj. warmi ñsko- mazu r skie 14,63 sek. Turniej w Pu³awach: 1. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 14,12 sek., 2. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 14,24 sek., 3. m. Piotr Szy s ler, woj. warmi ñsko- mazu r skie 14,69 sek. Turniej w Kozienicach: 1. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 14,12 sek., 2. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 14,42 sek., 3. m. Grze gorz La t ko wski, woj. lu be l skie 14,61 sek. W dniach maja, w Ust ce odby³y siê V Ogólnopolskie Zawody w Pla owej Pi³ce Siatkowej o Puchar Komendanta G³ównego PSP, których gospodarzem by³a Komenda Wojewódzka PSP w Gdañsku. Wyniki: 1. m. Bart³omiej Ba niak (KP PSP Strze l ce Opo l skie) i Adam Mika (KM PSP Bie l sko - Bia³a), 2. m. Kamil Wybrañski i Grzegorz Chodorowski (woj. lubelskie), 3. m. Ar tur Na ko nie cz ny i Ar tur Pa w lak (woj. do lnoœl¹skie). 30 maja, na obiektach sportowych PSP w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim i stadionie MOSiR, przeprowadzony zosta³ Ogólnopolski Œwiêtokrzyski Turniej w Dwuboju Po arniczym, w którym uczestniczy³o 66 najlepszych zawodników w sporcie po arniczym. Zwy ciêzc¹ Dwu bo ju zo sta³ Ar tur To ka r czyk uzy skuj¹c wy nik 30,44 sek. (13,67 sek. dra bi na i 16,68 sek. 100 m). Szczegó³owe wyniki poszczególnych konkurencji: wspi na nie przy u y ciu dra bi ny ha ko wej: 1. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 13,76 sek., 2. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 14,21 sek., 3. m. Zdzis³aw Ko³ba siuk, CS PSP Czê sto cho wa 14,33 sek., po a r ni czy tor prze szkód 100 m: 1. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 16,68 sek., 2. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 16,68 sek., 3. m. Kon rad Pod po ra, woj. warmi ñsko- mazu r skie 16,94 sek., dwu bój po a r ni czy: 1. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 30,44 sek., 2. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 30,89 sek., 3. m. Kon rad Pod po ra, woj. warmi ñsko- mazu r skie 31,52 sek. 13 cze r w ca w Suwa³kach odby³ siê VII Podlaski Turniej w Dwuboju Po arniczym. W za wo dach udzia³ wziê³o 51 zawodników z 6 województw oraz reprezentacja centralnej szko³y PSP z Czêstochowy. W ramach zawodów rozegrane zosta³y dwie konkurencje: wspinanie przy u yciu drabiny hakowej na 3 piêtro wspinalni oraz po arniczy tor przeszkód 100 m

4 Information Bulletin of the State Fire Service for the Year 2008 Wyniki Turnieju przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: po a r ni czy tor prze szkód 100 m: 1. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 16,35 sek., 2. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 16,45 sek., 3. m. Zdzis³aw Ko³ba siuk, CS PSP Czê sto cho wa 17,06 sek., wspi na nie przy u y ciu dra bi ny ha ko wej: 1. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 14,29 sek., 2. m. Zdzis³aw Ko³ba siuk, CS PSP Czê sto cho wa 14,52 sek., 3. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 14,99 sek., dwu bój po a r ni czy: 1 m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 30,74 sek., 2 m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 31,34 sek., 3 m. Zdzis³aw Ko³ba siuk, CS PSP Czê sto cho wa 31,58 sek. 21 czerwca w odzi przeprowadzone zosta³y V Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski Grup Ratownictwa Wysokoœciowego. Do za wo dów przyst¹pi³o 45 za wod ni ków z 15 dru yn, w tym ze spo³y za gra ni cz ne z Litwy, Niemiec i Ukrainy. Mistrzostwa rozegrane zosta³y w konkurencji indywidualnej oraz dru ynowej, a klasyfikacja prowadzona by³a w kategorii PSP oraz jako otwarta dla wszystkich uczestników tak indywidualnie, jak i dru ynowo. W obu klasyfikacjach zwyciê yli zawodnicy i dru yny reprezentuj¹ce Pañstwow¹ Stra Po arn¹. klasyfikacja indywidualna PSP i otwarta : 1. m. To masz Roz go ñ ski, KM PSP Gdy nia 14.53,94 sek., 2. m. Krzy sztof Ut zig, KW PSP Wroc³aw 14.55,09 sek., 3. m. Ar nold Wi œ nie wski, KM PSP ódÿ 14.57,50 sek. klasyfikacja zespo³owa PSP i otwarta : 1. m. Ko men da Mie j ska PSP w Gdy ni 51.52,42 sek., 2. m. Ko men da Mie j ska PSP w odzi 55.43,50 sek., 3. m. Ko men da Wo je wó dz ka PSP w Wa r sza wie 59.31,67 sek. W dniach czerwca na stadionie sportowym Centralnej Szko³y PSP w Czêstochowie przeprowadzono XXV Mistrzostwa Polski w Sporcie Po arniczym. W Mi strzo stwach udzia³ wziê³o 20 dru yn i 198 za wod ni - ków w konkurencjach indywidualnych. Komisjê sêdziowsk¹ stanowili oficerowie i podchor¹ owie ze Szko³y G³ównej S³u by Po arniczej w Warszawie. Uroczystego otwarcia Mistrzostw dokona³ Komendant G³ówny PSP nadbryg. Wies³aw Leœniakiewicz. Pierwszego dnia Mistrzostw przeprowadzono konkurencje indywidualne: po arniczy tor przeszkód 100 m. oraz wspi na nie przy u y ciu drabiny hakowej. W drugim dniu odby³y siê konkurencje zespo³owe: sztafeta po arnicza m z przeszkodami oraz po arnicze æwiczenie bojowe. Najlepsze wyniki w poszczególnych konkurencjach: po a r ni czy tor prze szkód 100 m indy widu a l nie: 1. m. Mi ros³aw Cyrson, woj. po mo r skie 16,66 sek., 2. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 16,76 sek., 3. m. Ra dos³aw Wa w rzy niak, woj. ku ja wsko-pomorskie 16,95 sek. po a r ni czy tor prze szkód 100 m ze spo³owo: 1. m. woj. po mo r skie 104,84 sek., 140

5 Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok m. CS PSP Czê sto cho wa 105,61 sek., 3. m. woj. kuja wsko- pomo r skie 105,89 sek. wspi na nie przy u y ciu dra bi ny ha ko wej indy widu a l nie: 1. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 13,43 sek., 2. m. Nor bert Nie dzie l ski, CS PSP Czê sto cho wa 14,37 sek., 3. m. Kon rad Pod po ra, woj. warmi ñsko- mazu r skie 14,48 sek. wspi na nie przy u y ciu dra bi ny ha ko wej ze spo³owo: 1. m. woj. warmi ñsko- mazu r skie 91,32 sek., 2. m. CS PSP Czê sto cho wa 92,52 sek., 3. m. woj. ma zo wie c kie 94,39 sek. dwu bój po a r ni czy: 1. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 30,19 sek., 2. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 31,45 sek., 3. m. Kon rad Pod po ra, woj. warmi ñsko- mazu r skie 31,53 sek. szta fe ta po a r ni cza m z prze szko da mi: 1. m. CS PSP Czê sto cho wa 59,48 sek., 2. m. woj. po mo r skie 60,63 sek., 3. m. woj. warmi ñsko- mazu r skie 61,10 sek., po arnicze æwiczenia bojowe: 1. m. woj. pod kar pa c kie 29,95 sek., 2. m. woj. ma zo wie c kie 30,25 sek., 3. m. woj. kuja wsko- pomo r skie 31,30 sek. Klasyfikacja koñcowa XXV Mistrzostw Polski w Sporcie Po arniczym: 1. m. CS PSP Czê sto cho wa 289,26 sek., 2. m. woj. po mo r skie 293,05 sek., 3. m. woj. warmi ñsko- mazu r skie 294,68 sek., 4. m. woj. ma zo wie c kie 295,31 sek., 5. m. woj. kuja wsko- pomo r skie 295,93 sek., 6. m. woj. œwiê to krzy skie 303,55 sek. W dniach sierpnia w L¹dku (woj. wielkopolskie), przeprowadzone zosta³y Krajowe Zawody Sportowo-Po arnicze rozgrywane wed³ug regulaminu CTIF, które by³y jednoczeœnie eliminacjami do Miêdzynarodowych Zawodów Po arniczych CTIF (Ostrawa 2009). W zawodach tych prawo startu mia³y dru yny OSP i PSP. W wyniku dwudniowej rywalizacji, prawo reprezentowania po arnictwa polskiego w zawodach CTIF uzyska³y nastêpuj¹ce dru yny: W grupie Dru yny Kobiece : Klasa A bez zaliczenia punktów preferencyjnych za wiek: 1. m. OSP KDP Ba r chlin woj. wiel ko po l skie, 2. m. OSP KDP L¹dek woj. wiel ko po l skie. Klasa B z zaliczeniem punktów preferencyjnych za wiek: 1. m. OSP KDP Ra szo wa woj. opo l skie

6 Information Bulletin of the State Fire Service for the Year 2008 W grupie Ochotnicze Stra e Po arne : Kla sa A dru y ny mê skie bez za li cze nia pun któw pre fe ren cyj nych za wiek: 1. m. OSP Ko wa lew woj. wiel ko po l skie, 2. m. OSP G³uchów woj. wiel ko po l skie, 3. m. OSP Ra szo wa woj. opo l skie, 4. m. OSP Pa r czew woj. lu be l skie, 5. m. OSP L¹dek woj. wiel ko po l skie. Klasa B dru yny mêskie z zaliczeniem punktów preferencyjnych za wiek: 1. m. OSP L¹dek woj. wiel ko po l skie, 2. m. OSP Ko œcian woj. wiel ko po l skie, 3. m. OSP Nie chobrz Do l ny woj. pod kar pa c kie. W grupie Zawodowe Stra e Po arne (Pañstwowa Stra Po arna): Kla sa A dru y ny mê skie bez za li cze nia pun któw pre fe ren cyj nych za wiek: 1. m. KM PSP Sie d l ce woj. ma zo wie c kie. Klasa B dru yny mêskie z zaliczeniem punktów preferencyjnych za wiek: 1. m. KP PSP S³upca woj. wiel ko po l skie. W dniach 5 6 wrzeœnia, na poligonie wodnym Oœrodka Szkolenia KW PSP Szczecin w Bornem Sulinowie, rozegrane zosta³y XX Euroregionalne Mistrzostwa Polski Stra aków P³etwonurków. W Mi strzo stwach wystartowa³o 95 zawodników i 31 dru yn. W pierwszym dniu przeprowadzono konkurencjê indywidualn¹, natomiast drugiego dnia odby³a siê konkurencja dru ynowa. Klasyfikacja prowadzona by³a w kategorii open indywidualnej i dru ynowej, zarówno dla dru yn i zawodników z PSP, jak i OSP. Klasyfikacja indywidualna: 1. m. Adam Mar kie wicz, woj. ³ódz kie (PSP) 98,76 pkt., 2. m. Ar ka diusz Bi l ski, woj. ³ódz kie (PSP) 105,00 pkt., 3. m. Ja nusz Ka piec, woj. ³ódz kie (PSP) 109,05 pkt., Klasyfikacja dru ynowa: 1. m. woj. ³ódz kie (PSP) 196,43 pkt., 2. m. woj. pod kar pa c kie (OSP) 199,05 pkt., 3. m. woj. pod kar pa c kie (PSP) 200,01 pkt. 6 wrzeœnia, dla uczczenia 325. rocznicy Victorii Wiedeñskiej, Szko³a Aspirantów PSP w Krakowie zorgani - zowa³a Miêdzynarodowy Sztafetowy Bieg Stra aków. Bieg rozegrany by³ na promenadzie spacerowo - -biegowej wokó³ Kra ko wskich B³oni, a udzia³ w nim wziê³o dwa dzie œcia 5-o so bo wych szta fet re pre zen - tuj¹cych komendy wojewódzkie, miejskie, powiatowe i szko³y Pañstwowej Stra y Po arnej. Do udzia³u w imprezie zaproszono te sztafety stra aków z Wiednia i Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeñstwa ycia. Ka da zmiana sztafetowa przebieg³a 3250 m ³¹cznie 100 zawodników pokona³o dystans 325 km. Wyniki biegu: 1. m. re pre zen ta cja woj. do lnoœl¹skie go 55:04,78 sek., 2. m. reprezentacja Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeñstwa ycia 55:15,11 sek., 3. m. reprezentacja woj. warmiñsko-mazurskiego 56:03,38 sek. W dniach wrzeœnia na Bydgoskim Stadionie Miejskim, przeprowadzone zosta³y Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Po arnicze M³odzie owych Dru yn Po arniczych, rozgrywane wed³ug regulaminu CTIF, które by³y jednoczeœnie eliminacjami do Miêdzynarodowych Zawodów Po arniczych CTIF (Ostrawa 2009). 142

7 Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok 2008 W wy ni ku spo r to wej ry wa li za cji zwy ciê z ca mi za wo dów zo sta li: W kategorii dziewcz¹t: 1. m. MDP Mi le j czy ce, woj. pod la skie 1040,23 pkt., 2. m. MDP Wró b lów ka, woj. ma³opo l skie 1039,95 pkt., 3. m. MDP M¹tyki, woj. warmi ñsko- mazu r skie 1039,12 pkt. W kategorii ch³opców: 1. m. MDP Nowy Ko r czyn, woj. œwiê to krzy skie 1056,83 pkt. 2. m. MDP L¹dek, woj. wiel ko po l skie 1055,53 pkt., 3. m. MDP Kle sz cze le, woj. pod la skie 1054,74 pkt. Prawo reprezentowania po arnictwa polskiego w zawodach CTIF uzyska³y zwyciêskie zespo³y w ka dej ka te go rii, tj. dzie w czê ta z OSP MDP Mi le j czy ce oraz ch³opcy z OSP MDP Nowy Korczyn. 12 paÿdziernika, wokó³ Toru Regatowego Malta w Poznaniu, rozegrane zosta³y Mistrzostwa Polski Stra a ków w Bie gu na dys tan sie 10 km. ¹cznie w Mistrzostwach Polski wystartowa³o 102 stra aków (w tym 2 ko bie ty). Po bar dzo szy b kim bie gu (1 km po ko na ny w ok. 2 min 50 sek.) pie r wszy na me cie za me l do - wa³ siê Ma ciej Wa le cz ko z KP PSP W³oc³awek, wy prze dzaj¹c To ma sza Wo li ñ skie go z KM PSP Ol sztyn i Dariusza Szra mê z KW PSP Po znañ. W kategorii wiekowej W-1 (rok ur ) zwyciê y³ Marek Leœnicki KP PSP Œwidnica wyprzedzaj¹c Se ba stia na Ka sper ko wia ka z KW PSP Po znañ i Jana Ka mi ñ skie go z KM PSP ódÿ. Ka te go riê W-2 (rok ur i sta r si) wy gra³ Je rzy Ku l czyk z KP PSP Bia³ogard, drug¹ lo ka tê zaj¹³ Ja nusz Wo Ÿ niak z KW PSP To ruñ, a trze ci¹ Zbigniew Miciak z KP PSP Golub Dobrzyñ. W kla sy fi ka cji ko biet zwy ciê y³a Ewa abuz KW PSP Wroc³aw wy prze dzaj¹c Annê Na wrock¹ z SA PSP Poznañ. Na najwy szym stopniu podium w klasyfikacji dru ynowej stanêli stra acy z KW PSP Wroc³aw, drugie mie j s ce przy pad³o KW PSP To ruñ, trze cie KW PSP Poznañ. W dniach listopada w Legnicy, przeprowadzono XIV Mistrzostwa Polski Stra ackich Pi¹tek Pi³karskich. W Mistrzostwach uczestniczy³o 19 dru yn reprezentuj¹cych 16 komend wojewódzkich PSP oraz dru y ny z SGSP, CS PSP i SA PSP Po znañ. Za wo dy odby³y siê rów no le gle na dwóch pe³no wy mia ro wych bo i - skach systemem turniejowym w grupach eliminacyjnych i fina³owych. Klasyfikacja koñcowa: 1. m. woj. œl¹skie, 2. m. woj. do lnoœl¹skie, 3. m. woj. opo l skie, 4. m. woj. pod la skie, 5. m. woj. ma³opo l skie, 6. m. woj. lu bu skie, 7. m. woj. œwiê to krzy skie, 8 m. woj. warmi ñsko- mazu r skie. W dniach li sto pa da w Z³oto ryi odby³y siê pie r wsze Halowe Mistrzostwa Polski Stra aków w Tenisie Ziemnym o Puchar Komendanta G³ównego PSP. Wyniki gra pojedyncza: 1. m. Ar tur Ku rasz, woj. do lnoœl¹skie, 2. m. Ma r cin Ko œciuk, woj do lnoœl¹skie,

8 Information Bulletin of the State Fire Service for the Year m. Ro bert Goda, woj do lnoœl¹skie, 4. m. Le szek Ban dosz, woj. wiel ko po l skie. Wyniki gra podwójna: 1. m. Ar tur Ku rasz, Ma r cin Ko œciuk, woj. do lnoœl¹skie, 2. m. Ro bert Goda, Ju liusz Mi sztal, woj do lnoœl¹skie, 3. m. Ja ros³aw Nos sek, Da riusz Ko lo ty lo, woj. opo l skie, 4. m. Andrzej Lipiñski, Andrzej Kosiñski, woj zachodniopomorskie. Klasyfikacja dru ynowa: 1. m. KW PSP Wroc³aw (1) 70 pkt., 2. m. KW PSP Wroc³aw (2) 48 pkt., 3. m. KW PSP Opo le 36 pkt. 28 listopada na p³ywalni Wy szej Szko³y Policji w Szczytnie rozegrane zosta³y po raz trzeci Mistrzostwa Pol ski PSP w P³ywa niu w ramach Mistrzostw Polski S³u b Mundurowych. Wystartowa³a rekordowa liczba za wod ni ków: 161 osób z 53 jed no stek, w tym 16 ko biet. Ry wa li za cja to czy³a siê w trzech ka te go riach wie ko - wych, oddzielnie dla kobiet i mê czyzn. W klasyfikacji dru ynowej S³u b Mundurowych z najwiêksz¹ iloœci¹ punktów wielobojowych wygra³a Szko³a G³ówna S³u by Po arniczej w Warszawie, druga by³a Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, a trzecia Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Wyniki Mistrzostw Polski Stra aków: 50 m mo ty l kiem ko bie ty: 1. m. Ag nie sz ka Nie do by l ska, SGSP 40,86 sek., 50 m mo ty l kiem mê czy Ÿ ni: 1. m. Da mian Ole j ni czak, KW PSP Po znañ 26,99 sek., 50 m grzbietem mê czyÿni: 1. m. Pa tryk Ma ru szak, SGSP 31,95 sek., 50 m kla sy cz nym ko bie ty 1. m. Ag nie sz ka Nie do by l ska, SGSP 42,30 sek., 50 m kla sy cz nym mê czy Ÿ ni: 1. m. Ar ka diusz Bi l ski, KW PSP ódÿ 33,37 sek., 50 m do wo l nym ko bie ty: 1. m. Ma rze na Grzy bo wi ska, KP PSP Le gio no wo 34,14 sek., 50 m do wo l nym mê czy Ÿ ni: 1. m. Adam Mar kie wicz, KW PSP ódÿ 25,91 sek., 100 m grzbie tem mê czy Ÿ ni: 1. m. Ma riusz Wó j ci cki, KW PSP Rze szów 1:17,31 sek., 100 m kla sy cz nym ko bie ty: 1. m. Ag nie sz ka Nie do by l ska, SGSP 1:33,65 sek., 100 m kla sy cz nym mê czy Ÿ ni: 1. m. Ar ka diusz Bi l ski, KW PSP ódÿ 1:13,56 sek., 100 m do wo l nym ko bie ty: 1. m. Ma rze na Grzy bo wska, KP PSP Le gio no wo 1:16,34 sek., 100 m do wo l nym mê czy Ÿ ni: 1. m. Adam Mar kie wicz, KW PSP ódÿ 59,29 sek., 144

9 Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok m zmien nym mê czy Ÿ ni: 1. m. Grze gorz Ci sek, SGSP 1:08,04 sek., 400 m do wo l nym mê czy Ÿ ni: 1. m. Mi cha³ Ku rie r ski, KW PSP Po znañ 5:06,28 sek., 4 50 m do wo l nym mie sza ne 1. m. SGSP 1:46,48 sek. 5 grud nia, w od no wio nej hali spo r to wej KM PSP w Cho rzo wie, po raz czte r na sty odby³ siê Miêdzynarodowy Turniej we Wspinaniu przy u yciu Drabiny Hakowej o Puchar Prezydenta Miasta Chorzowa. Tra dy - cyjnie, cieszy³ siê on ogromnym zainteresowaniem i zgromadzi³ czo³ówkê zawodników z Polski, Czech, Wêgier i Ukrainy. Do zawodów zg³oszono 116 zawodników. Wyniki turnieju: 1. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 14,78 sek., 2. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 14,78 sek., 3. m. Ka rel Ryl, Cze chy 14,94 sek., 4. m. Zdzis³aw Ko³ba siuk, CS PSP Czê sto cho wa 14,99 sek., 5. m. Ka mil Bez ruæ, Cze chy 15,11 sek., 6. m. Ja kub Pe k ny, Cze chy 15,11 sek. Zawody, organizowane w pierwszej dekadzie grudnia, stanowi³y równie okazjê do podsumowania ca³orocznego cyklu startów w tej konkurencji Pucharu Polski Komendanta G³ównego PSP we Wspinaniu przy U yciu Drabiny Hakowej. Cykl zawodów stanowi³y turnieje rozgrywane w trakcie roku w: Soko³owie Podlaskim, Rzeszowie, Nisku, Skar ysku-kamiennej, Pu³awach, Kozienicach, Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, Suwa³kach i Chorzowie. Wyniki koñcowe Pucharu Polski we Wspinaniu przy U yciu Drabiny Hakowej: 1. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 83 pkt., 2. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 79 pkt., 3. m. Piotr Szy s ler, woj. warmi ñsko- mazu r skie 52 pkt., 4. m. Grze gorz La t ko wski, woj. lu be l skie 51 pkt., 5. m. Zdzis³aw Ko³ba siuk, CS PSP Czê sto cho wa 50 pkt., 6. m. Kon rad Pod po ra, woj. warmi ñsko- mazu r skie 45 pkt. SUM MA RY On 27 Ja nu a ry, the Sta te Fire Se r vi ce team re pre sen ting Po land took part in the 28 th International Cross-Country Race over a di stan ce of 18 km, which was held at Cre te il near Pa ris. For the first time in the hi sto ry of this event, the Po lish team took the first place. On March 2008, the 25 th Poland's Firemen's Individual and Team Championships in Table Tennis took place on the sports grounds of the Technical University of Rzeszów. The team of Podkarpackie Province became the team champion of Po land in 2008 and its me m ber, Krzy sztof Ma r ci no wski, won the ti t le of the in di vi du al Poland's champion of the SFS firemen. On 2 4 April, the 25 th Po land's Fi re men's Vol le y ball Cha m pion s hips were held at the sports hall of the Mu ni ci pal Sports and Re c re a tion Cen tre in Gi y c ko. The team of Do lnoœl¹skie Pro vin ce won af ter a very exciting final game. On 18 April, the Na tio nal In do or Hook Lad der To u r na ment took pla ce for the first time on the site of the Co un ty Head qu a r ters of the SFS in Soko³ów Pod la ski. The win ner of the to u r na ment was Mi ros³aw Cy r son from Pomorskie Province. On 25 April, the 21 st Fire duel Me mo rial in me mo ry of Fire Se r vi ce Co lo nel An drzej Ba za no wski was held on the sports si tes of the Pro vin cial Head qu a r ters of the SFS in Re szów. The win ner of the bia t hlon was Ar tur To ka r czyk from Kujawsko-Pomorskie Province

10 Information Bulletin of the State Fire Service for the Year 2008 On May, the 3 rd edi tion of the Na tio nal To u r na ment of Four Hook Lad der Cli m bing Fa ci li ties for the Cup of the Chief Com man dant of the Sta te Fire Se r vi ce took pla ce on the si tes at Ni sko, Skar yska -Ka mien na (14.05), Pu³awy and Ko zie ni ce (15.05). Artur Tokarczyk (from Kujawsko-Pomorskie Province) was the best participant in the tournament and won the Cup of the Chief Commandant of the State Fire Service. On May, the 5 th Na tio nal Be ach Vol le y ball Co m pe ti tion for the Cup of the Chief Com man dant of the Sta te Fire Se r vi ce, ho sted by the Pro vin cial Head qu a r ters of the SFS in Gdañsk, was held at Ustka. The win ners of the co m pe ti tion were Bart³omiej Ba niak (the Co un ty Head qu a r ters of the SFS at Strze l ce Opo l skie) and Adam Mika (the Town Head qu a r ters of the SFS in Bielsko-Bia³a). On 30 May, the Na tio nal Œwiê to krzy ski Fire Duel To u r na ment was con du c ted on the sports si tes and the sta dium of the Municipal Sports and Recreation Centre. The winner was Artur Tokarczyk (from Kujawsko-Pomorskie Province). On 13 June, the 7 th Pod la ski Fire Duel To u r na ment took pla ce in Suwa³ki. The win ner was Ar tur To ka r czyk (from Kujawsko-Pomorskie Province). On 21 June, the 5 th In ter na tio nal Po land's Cha m pion s hips for Rope Rescue Teams were held in ódÿ. The in di vi du al win ner was To masz Roz go ñ ski (the Town Head qu a r ters of the SFS in Gdy nia) and the win ning team re pre sen ted the Town Head qu a r ters of the SFS in Gdynia. On 25 and 26 June, the 25 th Po land's Fire Sports Cha m pion s hips took pla ce on the sports sta dium of the Cen tral Scho ol of the State Fire Service in Czêstochowa. All the Provincial Headquarters and Schools of the SFS participated in the cha m pion s hips. The team re pre sen ting the Cen tral Scho ol of the Sta te Fire Se r vi ce in Czê sto cho wa came first in the general standings. On Au gust, the Na tio nal Fire Sports Co m pe ti tion was held, in ac cor dan ce with the CTIF Re gu la tions, at L¹dek (Wielkopolskie Province). It was at same time the qualifying event for the International CTIF Fire Sports Competitions (Ostrava 2009). The te ams of Vo lun ta ry Fire Se r vi ce and Sta te Fire Se r vi ce units co uld ap pe ar in the co m pe ti tion. As a re sult of the two - day ga mes, the te ams (of Vo lun ta ry Fire Se r vi ce and Sta te Fire Se r vi ce units) were se le c ted to represent the Polish Fire Service at the CITF Competitions. On 5 6 September, the Euroregional Poland's Championships of Diver Firemen were held in the water exercise area at Borne Sulinowo of the Training Centre of the Provincial Headquarters of the SFS Szczecin. The individual winner was Adam Mar kie wicz ( ódz kie Pro vin ce) and the win ning team represented the SFS of ódzkie Province. On 6 September, in order to celebrate the 325 th an ni ver sa ry of the Vi c to ry of Vien na, the Aspi rant Col le ge of the SFS in Cra cow or ga ni sed the In ter na tio nal Fi re men's Re lay Race, which was won by the team re pre sen ting Dolnoœl¹skie Province. On Se p te m ber, the Na tio nal Fire Sports To u r na ment of Yo ung Fi re men's Te ams was held at the City Sta dium in By d goszcz, in ac cor dan ce with the CTIF Re gu la tions. It was at same time the qu a li fy ing event for the In ter na tio nal CITF Fire Sports Co m pe ti tions (Ostra va 2009). In the girls' ca te go ry, the best team was that of the Yo ung Fi re men's Team from Mi le j czy ce in Pod la skie Pro vin ce and the Yo ung Fi re men's Team from Nowy Ko r czyn in Œwiêtokrzyskie Province won in the boys' category. On 12 October, Poland's Firemen's Individual and Team Championships in a 10-Kilometre Race took place around the Ma l ta Re gat ta Co u r se in Po znañ. The race was won by Ma ciej Wa le cz ko from the Co un ty Head qu a r ters of the SFS in W³oc³awek and the win ning team re pre sen ted the Pro vin cial Headquarters of the SFS in Wroc³aw. On No ve m ber, the 14 th Poland's Indoor Firemen's Championships of Football Fives were held in Legnica. The team representing Œlaskie Province became Poland's champion again. On No ve m ber, the 1 st Po land's In do or Fi re men's Cha m pion s hips in Lawn Ten nis for the Cup of the Chief Com man dant of the Sta te Fire Se r vi ce were held at Z³oto ry ja. The sin gles win ner was Ar tur Ku rasz (Do lnoœl¹skie Pro vin ce) and Ar tur Ku rasz and Ma r cin Ko œciuk (Do lnoœl¹skie Province) won the doubles. On 28 No ve m ber, Po land's Swim ming Cha m pion s hips of the SFS took pla ce for the third time (as part of Po land's Championships of Uniformed Services) at the swimming pool of the Police College in Szczytno. A record number of competitors rook part: 161 persons from 53 units, including 16 women. They competed in 3 age categories, separately for men and wo men. The Main Scho ol of the Fire Se r vi ce in Wa r saw won in the team standings of the uniformed services. On 5 De ce m ber, the 14 th Co m pe ti tion in Cli m bing Using a Hook Lad der for the Cup of the Ma y or of the City of Cho rzów was held at the re no va ted sports hall of the Town Head qu a r ters of the SFS in Cho rzów. 116 co m pe ti tors were en te red for the competition, including representatives of the Czech Republic, Hungary and Ukraine. The winner of the Competition was Mi ros³aw Cy r son (Po mo r skie Pro vin ce). At the same time, the to u r na ment con c lu ded the all year long se ries of Po land's Co m pe ti tions in Cli m bing Using a Hook Lad der for the Cup of the Chief Com man dant of the Sta te Fire Se r vi ce. The win ner of the se ries of competitions in 2008 was Artur Tokarczyk (Kujawsko-Pomorskie Province). 146

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz Nr 115 styczeñ 2011 i Opinie Analizy Analyses & Opinions Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê Ewelina KuŸmicz Po sia da nie na rko ty ków jest czy nem za bro nio nym (prze stê p stwem),

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

W sto sun ku do roku 2007 nast¹pi³o zwiê ksze nie ilo œci pro wa dzo nych akcji ra to w ni czych o 4,7% przy

W sto sun ku do roku 2007 nast¹pi³o zwiê ksze nie ilo œci pro wa dzo nych akcji ra to w ni czych o 4,7% przy Buletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok 2008 Stan wypa d ko wo œc w PSP OSP Accdents n State Fre Servce W sto sun ku do roku 2007 nast¹p³o zwê ksze ne lo œc pro wa dzo nych akcj ra to w

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout 1 10-01-14 13:04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ NIERUCHOMO CI JAKO PODSTAWA PROGNOZY PRZEKSZTA CE TERENÓW WIEJSKICH

ZMIANY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ NIERUCHOMO CI JAKO PODSTAWA PROGNOZY PRZEKSZTA CE TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Zmiany struktury przestrzennej... Nr 7/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddzia w Krakowie, s. 209 220 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Pomiar zjawiska infrahumanizacji obcych poprzez atrybucj s ów typowo ludzkich i typowo zwierz cych

Pomiar zjawiska infrahumanizacji obcych poprzez atrybucj s ów typowo ludzkich i typowo zwierz cych Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 202 213 ISSN 1896-1800 Pomiar zjawiska infrahumanizacji obcych poprzez atrybucj s ów typowo ludzkich i typowo zwierz cych Tomasz Baran Wydzia Psychologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE Fédération Internationale des Échecs Handbook FIDE - C05 Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2011 roku Aneksy obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2012 roku Przek³ad z

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo