27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna rodo we go Bie gu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna rodo we go Bie gu"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok Sport w po arnictwie 13 Sports in Fire Service 27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna rodo we go Bie gu Prze³ajowego w Creteil pod Pary em, rozgrywanego na dystansie 18 km. Po raz pierwszy w historii tych zawodów, reprezentacja osi¹gnê³a tak wysoki wynik, zdobywaj¹c pierwsze miejsce. Na efekt z³o y³a siê suma punktów indywidualnych (zajêtych miejsc) uzyskanych przez nastêpuj¹cych za wod ni ków: m³. asp. To masz Wo li ñ ski, KM PSP Ol sztyn 3 mie j s ce, sekc. Piotr Ma ni ko wski, KP PSP Z³otów 4 mie j s ce, st. str. Ire ne usz Wie li g da, KP PSP Lê bork 5 mie j s ce, st. asp. Je rzy Ku l czyk, KP PSP Bia³ogard 8 mie j s ce, ogn. Ma rek Le œ ni cki, KP PSP Œwid ni ca 64 mie j s ce. Wy nik dru y no wy 84 pkt., da³ na sze mu ze spo³owi pie r wsze mie j s ce, wy prze dzaj¹c Hiszpanów (88 pkt.) i W³ochów (127 pkt.). W biegu sklasyfikowano 1326 zawodników z: Francji, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Luxemburga, Niemiec, Szwa j ca rii, Wê gier, W³och i Pol ski razem 42 dru yny. W dniach ma r ca 2008 r., na obie ktach spo r to wych Poli te ch ni ki w Rze szo wie odby³y siê XXV Indy - widualne i Dru ynowe Mistrzostwa Polski Stra aków w Tenisie Sto³owym. Do za wo dów przyst¹pi³o 15 dru yn reprezentuj¹cych komendy wojewódzkie PSP oraz 64 zawodników do turnieju indywidualnego. Po rozgrywkach stoj¹cych na bardzo wysokim poziomie sportowym Dru ynowym Mistrzem Polski na rok 2008 zosta³ zespó³ woj. podkarpackiego, a jego reprezentant Krzysztof Marcinowski zdoby³ tytu³ Indywidualnego Mistrza Polski Stra aków PSP. Klasyfikacja indywidualna: 1. m. Krzysztof Marcinowski woj. podkarpackie, 2. m. Ma rek Win ni cki woj. ³ódz kie, 3. m. Krzy sztof Pi ñ ski woj. po mo r skie. Klasyfikacja dru ynowa: 1. m. woj. pod kar pa c kie, 2. m. woj. po mo r skie, 3. m. woj. ³ódz kie. W dniach 2 4 kwie t nia 2008 r., w hali spo r to wej MO SiR w Gi y c ku, odby³y siê XXV Mistrzostwa Polski Stra aków w Pi³ce Siatkowej. Gi ycki fina³ Mistrzostw poprzedzi³y eliminacyjne rozgrywki strefowe, w których udzia³ wziê³o 18 reprezenta cji ko mend wo je wó dz kich i szkó³ PSP, walcz¹c o wej œcie do œcis³ego fina³u. W fi na le Mi strzostw Pol ski wy sta r - to wa³o 8 ze spo³ów, któ re w ci¹gu 3 dni roze gra³y tu r niej gru po wy, run dê pó³fina³ow¹ oraz me cze fina³owe. Po grach stoj¹cych na bardzo wysokim poziomie sportowym, do meczu o pierwsze miejsce przyst¹pi³y zespo³y z woj. ³ódzkiego oraz dolnoœl¹skiego. Po bardzo emocjonuj¹cej walce zwyciê y³a reprezentacja woj. dolnoœl¹skiego, pokonuj¹c w stosunku 3:1 zespó³ woj. ³ódzkiego. Koñcowa klasyfikacja Mistrzostw Polski: 1. m. reprezentacja woj. dolnoœl¹skiego, 2. m. reprezentacja woj. ³ódzkiego, 3. m. re pre zen ta cja woj. œl¹skie go, 4. m. reprezentacja woj. lubelskiego,

2 Information Bulletin of the State Fire Service for the Year m. reprezentacja woj. warmiñsko-mazurskiego, 6. m. reprezentacja woj. lubuskiego, 7. m. reprezentacja woj. ma³opolskiego, 8. m. reprezentacja woj. kujawsko-pomorskiego. W dniu 18 kwie t nia 2008 r., po raz pie r wszy w obie kcie Ko men dy Po wia to wej PSP w Soko³owie Pod la skim, odby³ siê Ogólnopolski Halowy Turniej Drabin Hakowych. Przed zawodami dokonano uroczystoœci otwarcia krytej wspinalni. Zawody cieszy³y siê du ¹ popularnoœci¹, wystartowa³o 74 zawodników. Zwyciêzc¹ turnieju, zaliczanego do klasyfikacji Pucharu Polski w Drabinie Hakowej zosta³ Miros³aw Cyrson z woj. pomorskiego. Wyniki zawodów: 1. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 14,75 sek., 2. m. Grze gorz La t ko wski, woj. lu be l skie 15,02 sek., 3. m. Kon rad Pod po ra, woj. warmi ñsko- mazu r skie 15,09 sek., 4. m. Zdzis³aw Ko³ba siuk, CS PSP Czê sto cho wa 15,10 sek., 5. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 15,19 sek., 6. m. Ma ciej Wi l cze wski, woj. kuja wsko- pomo r skie 15,33 sek., W dniu 25 kwietnia 2008 r., na obiektach sportowych Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie rozegrany zo sta³ XXI Memoria³ w Dwuboju Po arniczym im. p³k po. Andrzeja Bazanowskiego. W za wo dach uczestniczy³o 99 zawodników. Wyniki Memoria³u: po a r ni czy tor prze szkód 100 m: 1. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 16,57 sek., 2. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 16,67 sek., 3. m. Grze gorz La t ko wski, woj lu be l skie 16,93 sek., wspi na nie przy u y ciu dra bi ny ha ko wej: 1. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 13,99 sek., 2. m. Grze gorz La t ko wski, woj. lu be l skie 14,39 sek., 3. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 14,96 sek., dwu bój po a r ni czy: 1. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 30,66 sek., 2. m. Grze gorz La t ko wski, woj. lu be l skie 31,32 sek., 3. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 31,53 sek. W dniach maja 2008 r., czo³ówka za wod ni ków w spo r cie po a r ni czym przyst¹pi³a do ry wa li za cji w III edy cji Ogólnopolskiego Turnieju Czterech Wspinalni w Drabinie Hakowej o Puchar Komendanta G³ównego PSP na obie ktach w Ni sku, Skar ysku -Ka mien nej (14.05), Pu³awach i Ko zie ni cach (15.05). Sportowa rywalizacja by³a bardzo wyrównana, a osi¹gane wyniki œwiadczy³y o wysokiej klasie zawodników. Turniej w Nisku wygra³ Grzegorz Latkowski (woj. lubelskie) z czasem 14,52 sek. W Skar ysku-kamiennej oraz w Pu³awach, najlepszym by³ Artur Tokarczyk (woj. kujawsko-pomorskie) osi¹gaj¹c odpowiednio czasy 14,07 sek. i 14,12 sek. Na to miast w Ko zie ni cach zwy ciê y³ Mi ros³aw Cy r son (woj. po mo r skie) z cza sem 14,12 sek. Najlepszym zawodnikiem Turnieju i zdobywc¹ Pucharu Komendanta G³ównego PSP zosta³ Artur Tokarczyk (woj. kujawsko-pomorskie). Poni ej szczegó³owe wyniki poszczególnych zawodów. Turniej w Nisku: 1. m. Grze gorz La t ko wski, woj. lu be l skie 14,52 sek., 138

3 Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 14,62 sek., 3. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 14,83 sek. Turniej w Skar ysku-kamiennej: 1. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 14,07 sek., 2. m. Grze gorz La t ko wski, woj. lu be l skie 14,32 sek., 3. m. Piotr Szy s ler, woj. warmi ñsko- mazu r skie 14,63 sek. Turniej w Pu³awach: 1. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 14,12 sek., 2. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 14,24 sek., 3. m. Piotr Szy s ler, woj. warmi ñsko- mazu r skie 14,69 sek. Turniej w Kozienicach: 1. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 14,12 sek., 2. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 14,42 sek., 3. m. Grze gorz La t ko wski, woj. lu be l skie 14,61 sek. W dniach maja, w Ust ce odby³y siê V Ogólnopolskie Zawody w Pla owej Pi³ce Siatkowej o Puchar Komendanta G³ównego PSP, których gospodarzem by³a Komenda Wojewódzka PSP w Gdañsku. Wyniki: 1. m. Bart³omiej Ba niak (KP PSP Strze l ce Opo l skie) i Adam Mika (KM PSP Bie l sko - Bia³a), 2. m. Kamil Wybrañski i Grzegorz Chodorowski (woj. lubelskie), 3. m. Ar tur Na ko nie cz ny i Ar tur Pa w lak (woj. do lnoœl¹skie). 30 maja, na obiektach sportowych PSP w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim i stadionie MOSiR, przeprowadzony zosta³ Ogólnopolski Œwiêtokrzyski Turniej w Dwuboju Po arniczym, w którym uczestniczy³o 66 najlepszych zawodników w sporcie po arniczym. Zwy ciêzc¹ Dwu bo ju zo sta³ Ar tur To ka r czyk uzy skuj¹c wy nik 30,44 sek. (13,67 sek. dra bi na i 16,68 sek. 100 m). Szczegó³owe wyniki poszczególnych konkurencji: wspi na nie przy u y ciu dra bi ny ha ko wej: 1. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 13,76 sek., 2. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 14,21 sek., 3. m. Zdzis³aw Ko³ba siuk, CS PSP Czê sto cho wa 14,33 sek., po a r ni czy tor prze szkód 100 m: 1. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 16,68 sek., 2. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 16,68 sek., 3. m. Kon rad Pod po ra, woj. warmi ñsko- mazu r skie 16,94 sek., dwu bój po a r ni czy: 1. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 30,44 sek., 2. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 30,89 sek., 3. m. Kon rad Pod po ra, woj. warmi ñsko- mazu r skie 31,52 sek. 13 cze r w ca w Suwa³kach odby³ siê VII Podlaski Turniej w Dwuboju Po arniczym. W za wo dach udzia³ wziê³o 51 zawodników z 6 województw oraz reprezentacja centralnej szko³y PSP z Czêstochowy. W ramach zawodów rozegrane zosta³y dwie konkurencje: wspinanie przy u yciu drabiny hakowej na 3 piêtro wspinalni oraz po arniczy tor przeszkód 100 m

4 Information Bulletin of the State Fire Service for the Year 2008 Wyniki Turnieju przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: po a r ni czy tor prze szkód 100 m: 1. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 16,35 sek., 2. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 16,45 sek., 3. m. Zdzis³aw Ko³ba siuk, CS PSP Czê sto cho wa 17,06 sek., wspi na nie przy u y ciu dra bi ny ha ko wej: 1. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 14,29 sek., 2. m. Zdzis³aw Ko³ba siuk, CS PSP Czê sto cho wa 14,52 sek., 3. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 14,99 sek., dwu bój po a r ni czy: 1 m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 30,74 sek., 2 m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 31,34 sek., 3 m. Zdzis³aw Ko³ba siuk, CS PSP Czê sto cho wa 31,58 sek. 21 czerwca w odzi przeprowadzone zosta³y V Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski Grup Ratownictwa Wysokoœciowego. Do za wo dów przyst¹pi³o 45 za wod ni ków z 15 dru yn, w tym ze spo³y za gra ni cz ne z Litwy, Niemiec i Ukrainy. Mistrzostwa rozegrane zosta³y w konkurencji indywidualnej oraz dru ynowej, a klasyfikacja prowadzona by³a w kategorii PSP oraz jako otwarta dla wszystkich uczestników tak indywidualnie, jak i dru ynowo. W obu klasyfikacjach zwyciê yli zawodnicy i dru yny reprezentuj¹ce Pañstwow¹ Stra Po arn¹. klasyfikacja indywidualna PSP i otwarta : 1. m. To masz Roz go ñ ski, KM PSP Gdy nia 14.53,94 sek., 2. m. Krzy sztof Ut zig, KW PSP Wroc³aw 14.55,09 sek., 3. m. Ar nold Wi œ nie wski, KM PSP ódÿ 14.57,50 sek. klasyfikacja zespo³owa PSP i otwarta : 1. m. Ko men da Mie j ska PSP w Gdy ni 51.52,42 sek., 2. m. Ko men da Mie j ska PSP w odzi 55.43,50 sek., 3. m. Ko men da Wo je wó dz ka PSP w Wa r sza wie 59.31,67 sek. W dniach czerwca na stadionie sportowym Centralnej Szko³y PSP w Czêstochowie przeprowadzono XXV Mistrzostwa Polski w Sporcie Po arniczym. W Mi strzo stwach udzia³ wziê³o 20 dru yn i 198 za wod ni - ków w konkurencjach indywidualnych. Komisjê sêdziowsk¹ stanowili oficerowie i podchor¹ owie ze Szko³y G³ównej S³u by Po arniczej w Warszawie. Uroczystego otwarcia Mistrzostw dokona³ Komendant G³ówny PSP nadbryg. Wies³aw Leœniakiewicz. Pierwszego dnia Mistrzostw przeprowadzono konkurencje indywidualne: po arniczy tor przeszkód 100 m. oraz wspi na nie przy u y ciu drabiny hakowej. W drugim dniu odby³y siê konkurencje zespo³owe: sztafeta po arnicza m z przeszkodami oraz po arnicze æwiczenie bojowe. Najlepsze wyniki w poszczególnych konkurencjach: po a r ni czy tor prze szkód 100 m indy widu a l nie: 1. m. Mi ros³aw Cyrson, woj. po mo r skie 16,66 sek., 2. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 16,76 sek., 3. m. Ra dos³aw Wa w rzy niak, woj. ku ja wsko-pomorskie 16,95 sek. po a r ni czy tor prze szkód 100 m ze spo³owo: 1. m. woj. po mo r skie 104,84 sek., 140

5 Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok m. CS PSP Czê sto cho wa 105,61 sek., 3. m. woj. kuja wsko- pomo r skie 105,89 sek. wspi na nie przy u y ciu dra bi ny ha ko wej indy widu a l nie: 1. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 13,43 sek., 2. m. Nor bert Nie dzie l ski, CS PSP Czê sto cho wa 14,37 sek., 3. m. Kon rad Pod po ra, woj. warmi ñsko- mazu r skie 14,48 sek. wspi na nie przy u y ciu dra bi ny ha ko wej ze spo³owo: 1. m. woj. warmi ñsko- mazu r skie 91,32 sek., 2. m. CS PSP Czê sto cho wa 92,52 sek., 3. m. woj. ma zo wie c kie 94,39 sek. dwu bój po a r ni czy: 1. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 30,19 sek., 2. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 31,45 sek., 3. m. Kon rad Pod po ra, woj. warmi ñsko- mazu r skie 31,53 sek. szta fe ta po a r ni cza m z prze szko da mi: 1. m. CS PSP Czê sto cho wa 59,48 sek., 2. m. woj. po mo r skie 60,63 sek., 3. m. woj. warmi ñsko- mazu r skie 61,10 sek., po arnicze æwiczenia bojowe: 1. m. woj. pod kar pa c kie 29,95 sek., 2. m. woj. ma zo wie c kie 30,25 sek., 3. m. woj. kuja wsko- pomo r skie 31,30 sek. Klasyfikacja koñcowa XXV Mistrzostw Polski w Sporcie Po arniczym: 1. m. CS PSP Czê sto cho wa 289,26 sek., 2. m. woj. po mo r skie 293,05 sek., 3. m. woj. warmi ñsko- mazu r skie 294,68 sek., 4. m. woj. ma zo wie c kie 295,31 sek., 5. m. woj. kuja wsko- pomo r skie 295,93 sek., 6. m. woj. œwiê to krzy skie 303,55 sek. W dniach sierpnia w L¹dku (woj. wielkopolskie), przeprowadzone zosta³y Krajowe Zawody Sportowo-Po arnicze rozgrywane wed³ug regulaminu CTIF, które by³y jednoczeœnie eliminacjami do Miêdzynarodowych Zawodów Po arniczych CTIF (Ostrawa 2009). W zawodach tych prawo startu mia³y dru yny OSP i PSP. W wyniku dwudniowej rywalizacji, prawo reprezentowania po arnictwa polskiego w zawodach CTIF uzyska³y nastêpuj¹ce dru yny: W grupie Dru yny Kobiece : Klasa A bez zaliczenia punktów preferencyjnych za wiek: 1. m. OSP KDP Ba r chlin woj. wiel ko po l skie, 2. m. OSP KDP L¹dek woj. wiel ko po l skie. Klasa B z zaliczeniem punktów preferencyjnych za wiek: 1. m. OSP KDP Ra szo wa woj. opo l skie

6 Information Bulletin of the State Fire Service for the Year 2008 W grupie Ochotnicze Stra e Po arne : Kla sa A dru y ny mê skie bez za li cze nia pun któw pre fe ren cyj nych za wiek: 1. m. OSP Ko wa lew woj. wiel ko po l skie, 2. m. OSP G³uchów woj. wiel ko po l skie, 3. m. OSP Ra szo wa woj. opo l skie, 4. m. OSP Pa r czew woj. lu be l skie, 5. m. OSP L¹dek woj. wiel ko po l skie. Klasa B dru yny mêskie z zaliczeniem punktów preferencyjnych za wiek: 1. m. OSP L¹dek woj. wiel ko po l skie, 2. m. OSP Ko œcian woj. wiel ko po l skie, 3. m. OSP Nie chobrz Do l ny woj. pod kar pa c kie. W grupie Zawodowe Stra e Po arne (Pañstwowa Stra Po arna): Kla sa A dru y ny mê skie bez za li cze nia pun któw pre fe ren cyj nych za wiek: 1. m. KM PSP Sie d l ce woj. ma zo wie c kie. Klasa B dru yny mêskie z zaliczeniem punktów preferencyjnych za wiek: 1. m. KP PSP S³upca woj. wiel ko po l skie. W dniach 5 6 wrzeœnia, na poligonie wodnym Oœrodka Szkolenia KW PSP Szczecin w Bornem Sulinowie, rozegrane zosta³y XX Euroregionalne Mistrzostwa Polski Stra aków P³etwonurków. W Mi strzo stwach wystartowa³o 95 zawodników i 31 dru yn. W pierwszym dniu przeprowadzono konkurencjê indywidualn¹, natomiast drugiego dnia odby³a siê konkurencja dru ynowa. Klasyfikacja prowadzona by³a w kategorii open indywidualnej i dru ynowej, zarówno dla dru yn i zawodników z PSP, jak i OSP. Klasyfikacja indywidualna: 1. m. Adam Mar kie wicz, woj. ³ódz kie (PSP) 98,76 pkt., 2. m. Ar ka diusz Bi l ski, woj. ³ódz kie (PSP) 105,00 pkt., 3. m. Ja nusz Ka piec, woj. ³ódz kie (PSP) 109,05 pkt., Klasyfikacja dru ynowa: 1. m. woj. ³ódz kie (PSP) 196,43 pkt., 2. m. woj. pod kar pa c kie (OSP) 199,05 pkt., 3. m. woj. pod kar pa c kie (PSP) 200,01 pkt. 6 wrzeœnia, dla uczczenia 325. rocznicy Victorii Wiedeñskiej, Szko³a Aspirantów PSP w Krakowie zorgani - zowa³a Miêdzynarodowy Sztafetowy Bieg Stra aków. Bieg rozegrany by³ na promenadzie spacerowo - -biegowej wokó³ Kra ko wskich B³oni, a udzia³ w nim wziê³o dwa dzie œcia 5-o so bo wych szta fet re pre zen - tuj¹cych komendy wojewódzkie, miejskie, powiatowe i szko³y Pañstwowej Stra y Po arnej. Do udzia³u w imprezie zaproszono te sztafety stra aków z Wiednia i Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeñstwa ycia. Ka da zmiana sztafetowa przebieg³a 3250 m ³¹cznie 100 zawodników pokona³o dystans 325 km. Wyniki biegu: 1. m. re pre zen ta cja woj. do lnoœl¹skie go 55:04,78 sek., 2. m. reprezentacja Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeñstwa ycia 55:15,11 sek., 3. m. reprezentacja woj. warmiñsko-mazurskiego 56:03,38 sek. W dniach wrzeœnia na Bydgoskim Stadionie Miejskim, przeprowadzone zosta³y Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Po arnicze M³odzie owych Dru yn Po arniczych, rozgrywane wed³ug regulaminu CTIF, które by³y jednoczeœnie eliminacjami do Miêdzynarodowych Zawodów Po arniczych CTIF (Ostrawa 2009). 142

7 Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok 2008 W wy ni ku spo r to wej ry wa li za cji zwy ciê z ca mi za wo dów zo sta li: W kategorii dziewcz¹t: 1. m. MDP Mi le j czy ce, woj. pod la skie 1040,23 pkt., 2. m. MDP Wró b lów ka, woj. ma³opo l skie 1039,95 pkt., 3. m. MDP M¹tyki, woj. warmi ñsko- mazu r skie 1039,12 pkt. W kategorii ch³opców: 1. m. MDP Nowy Ko r czyn, woj. œwiê to krzy skie 1056,83 pkt. 2. m. MDP L¹dek, woj. wiel ko po l skie 1055,53 pkt., 3. m. MDP Kle sz cze le, woj. pod la skie 1054,74 pkt. Prawo reprezentowania po arnictwa polskiego w zawodach CTIF uzyska³y zwyciêskie zespo³y w ka dej ka te go rii, tj. dzie w czê ta z OSP MDP Mi le j czy ce oraz ch³opcy z OSP MDP Nowy Korczyn. 12 paÿdziernika, wokó³ Toru Regatowego Malta w Poznaniu, rozegrane zosta³y Mistrzostwa Polski Stra a ków w Bie gu na dys tan sie 10 km. ¹cznie w Mistrzostwach Polski wystartowa³o 102 stra aków (w tym 2 ko bie ty). Po bar dzo szy b kim bie gu (1 km po ko na ny w ok. 2 min 50 sek.) pie r wszy na me cie za me l do - wa³ siê Ma ciej Wa le cz ko z KP PSP W³oc³awek, wy prze dzaj¹c To ma sza Wo li ñ skie go z KM PSP Ol sztyn i Dariusza Szra mê z KW PSP Po znañ. W kategorii wiekowej W-1 (rok ur ) zwyciê y³ Marek Leœnicki KP PSP Œwidnica wyprzedzaj¹c Se ba stia na Ka sper ko wia ka z KW PSP Po znañ i Jana Ka mi ñ skie go z KM PSP ódÿ. Ka te go riê W-2 (rok ur i sta r si) wy gra³ Je rzy Ku l czyk z KP PSP Bia³ogard, drug¹ lo ka tê zaj¹³ Ja nusz Wo Ÿ niak z KW PSP To ruñ, a trze ci¹ Zbigniew Miciak z KP PSP Golub Dobrzyñ. W kla sy fi ka cji ko biet zwy ciê y³a Ewa abuz KW PSP Wroc³aw wy prze dzaj¹c Annê Na wrock¹ z SA PSP Poznañ. Na najwy szym stopniu podium w klasyfikacji dru ynowej stanêli stra acy z KW PSP Wroc³aw, drugie mie j s ce przy pad³o KW PSP To ruñ, trze cie KW PSP Poznañ. W dniach listopada w Legnicy, przeprowadzono XIV Mistrzostwa Polski Stra ackich Pi¹tek Pi³karskich. W Mistrzostwach uczestniczy³o 19 dru yn reprezentuj¹cych 16 komend wojewódzkich PSP oraz dru y ny z SGSP, CS PSP i SA PSP Po znañ. Za wo dy odby³y siê rów no le gle na dwóch pe³no wy mia ro wych bo i - skach systemem turniejowym w grupach eliminacyjnych i fina³owych. Klasyfikacja koñcowa: 1. m. woj. œl¹skie, 2. m. woj. do lnoœl¹skie, 3. m. woj. opo l skie, 4. m. woj. pod la skie, 5. m. woj. ma³opo l skie, 6. m. woj. lu bu skie, 7. m. woj. œwiê to krzy skie, 8 m. woj. warmi ñsko- mazu r skie. W dniach li sto pa da w Z³oto ryi odby³y siê pie r wsze Halowe Mistrzostwa Polski Stra aków w Tenisie Ziemnym o Puchar Komendanta G³ównego PSP. Wyniki gra pojedyncza: 1. m. Ar tur Ku rasz, woj. do lnoœl¹skie, 2. m. Ma r cin Ko œciuk, woj do lnoœl¹skie,

8 Information Bulletin of the State Fire Service for the Year m. Ro bert Goda, woj do lnoœl¹skie, 4. m. Le szek Ban dosz, woj. wiel ko po l skie. Wyniki gra podwójna: 1. m. Ar tur Ku rasz, Ma r cin Ko œciuk, woj. do lnoœl¹skie, 2. m. Ro bert Goda, Ju liusz Mi sztal, woj do lnoœl¹skie, 3. m. Ja ros³aw Nos sek, Da riusz Ko lo ty lo, woj. opo l skie, 4. m. Andrzej Lipiñski, Andrzej Kosiñski, woj zachodniopomorskie. Klasyfikacja dru ynowa: 1. m. KW PSP Wroc³aw (1) 70 pkt., 2. m. KW PSP Wroc³aw (2) 48 pkt., 3. m. KW PSP Opo le 36 pkt. 28 listopada na p³ywalni Wy szej Szko³y Policji w Szczytnie rozegrane zosta³y po raz trzeci Mistrzostwa Pol ski PSP w P³ywa niu w ramach Mistrzostw Polski S³u b Mundurowych. Wystartowa³a rekordowa liczba za wod ni ków: 161 osób z 53 jed no stek, w tym 16 ko biet. Ry wa li za cja to czy³a siê w trzech ka te go riach wie ko - wych, oddzielnie dla kobiet i mê czyzn. W klasyfikacji dru ynowej S³u b Mundurowych z najwiêksz¹ iloœci¹ punktów wielobojowych wygra³a Szko³a G³ówna S³u by Po arniczej w Warszawie, druga by³a Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, a trzecia Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Wyniki Mistrzostw Polski Stra aków: 50 m mo ty l kiem ko bie ty: 1. m. Ag nie sz ka Nie do by l ska, SGSP 40,86 sek., 50 m mo ty l kiem mê czy Ÿ ni: 1. m. Da mian Ole j ni czak, KW PSP Po znañ 26,99 sek., 50 m grzbietem mê czyÿni: 1. m. Pa tryk Ma ru szak, SGSP 31,95 sek., 50 m kla sy cz nym ko bie ty 1. m. Ag nie sz ka Nie do by l ska, SGSP 42,30 sek., 50 m kla sy cz nym mê czy Ÿ ni: 1. m. Ar ka diusz Bi l ski, KW PSP ódÿ 33,37 sek., 50 m do wo l nym ko bie ty: 1. m. Ma rze na Grzy bo wi ska, KP PSP Le gio no wo 34,14 sek., 50 m do wo l nym mê czy Ÿ ni: 1. m. Adam Mar kie wicz, KW PSP ódÿ 25,91 sek., 100 m grzbie tem mê czy Ÿ ni: 1. m. Ma riusz Wó j ci cki, KW PSP Rze szów 1:17,31 sek., 100 m kla sy cz nym ko bie ty: 1. m. Ag nie sz ka Nie do by l ska, SGSP 1:33,65 sek., 100 m kla sy cz nym mê czy Ÿ ni: 1. m. Ar ka diusz Bi l ski, KW PSP ódÿ 1:13,56 sek., 100 m do wo l nym ko bie ty: 1. m. Ma rze na Grzy bo wska, KP PSP Le gio no wo 1:16,34 sek., 100 m do wo l nym mê czy Ÿ ni: 1. m. Adam Mar kie wicz, KW PSP ódÿ 59,29 sek., 144

9 Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok m zmien nym mê czy Ÿ ni: 1. m. Grze gorz Ci sek, SGSP 1:08,04 sek., 400 m do wo l nym mê czy Ÿ ni: 1. m. Mi cha³ Ku rie r ski, KW PSP Po znañ 5:06,28 sek., 4 50 m do wo l nym mie sza ne 1. m. SGSP 1:46,48 sek. 5 grud nia, w od no wio nej hali spo r to wej KM PSP w Cho rzo wie, po raz czte r na sty odby³ siê Miêdzynarodowy Turniej we Wspinaniu przy u yciu Drabiny Hakowej o Puchar Prezydenta Miasta Chorzowa. Tra dy - cyjnie, cieszy³ siê on ogromnym zainteresowaniem i zgromadzi³ czo³ówkê zawodników z Polski, Czech, Wêgier i Ukrainy. Do zawodów zg³oszono 116 zawodników. Wyniki turnieju: 1. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 14,78 sek., 2. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 14,78 sek., 3. m. Ka rel Ryl, Cze chy 14,94 sek., 4. m. Zdzis³aw Ko³ba siuk, CS PSP Czê sto cho wa 14,99 sek., 5. m. Ka mil Bez ruæ, Cze chy 15,11 sek., 6. m. Ja kub Pe k ny, Cze chy 15,11 sek. Zawody, organizowane w pierwszej dekadzie grudnia, stanowi³y równie okazjê do podsumowania ca³orocznego cyklu startów w tej konkurencji Pucharu Polski Komendanta G³ównego PSP we Wspinaniu przy U yciu Drabiny Hakowej. Cykl zawodów stanowi³y turnieje rozgrywane w trakcie roku w: Soko³owie Podlaskim, Rzeszowie, Nisku, Skar ysku-kamiennej, Pu³awach, Kozienicach, Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, Suwa³kach i Chorzowie. Wyniki koñcowe Pucharu Polski we Wspinaniu przy U yciu Drabiny Hakowej: 1. m. Ar tur To ka r czyk, woj. kuja wsko- pomo r skie 83 pkt., 2. m. Mi ros³aw Cy r son, woj. po mo r skie 79 pkt., 3. m. Piotr Szy s ler, woj. warmi ñsko- mazu r skie 52 pkt., 4. m. Grze gorz La t ko wski, woj. lu be l skie 51 pkt., 5. m. Zdzis³aw Ko³ba siuk, CS PSP Czê sto cho wa 50 pkt., 6. m. Kon rad Pod po ra, woj. warmi ñsko- mazu r skie 45 pkt. SUM MA RY On 27 Ja nu a ry, the Sta te Fire Se r vi ce team re pre sen ting Po land took part in the 28 th International Cross-Country Race over a di stan ce of 18 km, which was held at Cre te il near Pa ris. For the first time in the hi sto ry of this event, the Po lish team took the first place. On March 2008, the 25 th Poland's Firemen's Individual and Team Championships in Table Tennis took place on the sports grounds of the Technical University of Rzeszów. The team of Podkarpackie Province became the team champion of Po land in 2008 and its me m ber, Krzy sztof Ma r ci no wski, won the ti t le of the in di vi du al Poland's champion of the SFS firemen. On 2 4 April, the 25 th Po land's Fi re men's Vol le y ball Cha m pion s hips were held at the sports hall of the Mu ni ci pal Sports and Re c re a tion Cen tre in Gi y c ko. The team of Do lnoœl¹skie Pro vin ce won af ter a very exciting final game. On 18 April, the Na tio nal In do or Hook Lad der To u r na ment took pla ce for the first time on the site of the Co un ty Head qu a r ters of the SFS in Soko³ów Pod la ski. The win ner of the to u r na ment was Mi ros³aw Cy r son from Pomorskie Province. On 25 April, the 21 st Fire duel Me mo rial in me mo ry of Fire Se r vi ce Co lo nel An drzej Ba za no wski was held on the sports si tes of the Pro vin cial Head qu a r ters of the SFS in Re szów. The win ner of the bia t hlon was Ar tur To ka r czyk from Kujawsko-Pomorskie Province

10 Information Bulletin of the State Fire Service for the Year 2008 On May, the 3 rd edi tion of the Na tio nal To u r na ment of Four Hook Lad der Cli m bing Fa ci li ties for the Cup of the Chief Com man dant of the Sta te Fire Se r vi ce took pla ce on the si tes at Ni sko, Skar yska -Ka mien na (14.05), Pu³awy and Ko zie ni ce (15.05). Artur Tokarczyk (from Kujawsko-Pomorskie Province) was the best participant in the tournament and won the Cup of the Chief Commandant of the State Fire Service. On May, the 5 th Na tio nal Be ach Vol le y ball Co m pe ti tion for the Cup of the Chief Com man dant of the Sta te Fire Se r vi ce, ho sted by the Pro vin cial Head qu a r ters of the SFS in Gdañsk, was held at Ustka. The win ners of the co m pe ti tion were Bart³omiej Ba niak (the Co un ty Head qu a r ters of the SFS at Strze l ce Opo l skie) and Adam Mika (the Town Head qu a r ters of the SFS in Bielsko-Bia³a). On 30 May, the Na tio nal Œwiê to krzy ski Fire Duel To u r na ment was con du c ted on the sports si tes and the sta dium of the Municipal Sports and Recreation Centre. The winner was Artur Tokarczyk (from Kujawsko-Pomorskie Province). On 13 June, the 7 th Pod la ski Fire Duel To u r na ment took pla ce in Suwa³ki. The win ner was Ar tur To ka r czyk (from Kujawsko-Pomorskie Province). On 21 June, the 5 th In ter na tio nal Po land's Cha m pion s hips for Rope Rescue Teams were held in ódÿ. The in di vi du al win ner was To masz Roz go ñ ski (the Town Head qu a r ters of the SFS in Gdy nia) and the win ning team re pre sen ted the Town Head qu a r ters of the SFS in Gdynia. On 25 and 26 June, the 25 th Po land's Fire Sports Cha m pion s hips took pla ce on the sports sta dium of the Cen tral Scho ol of the State Fire Service in Czêstochowa. All the Provincial Headquarters and Schools of the SFS participated in the cha m pion s hips. The team re pre sen ting the Cen tral Scho ol of the Sta te Fire Se r vi ce in Czê sto cho wa came first in the general standings. On Au gust, the Na tio nal Fire Sports Co m pe ti tion was held, in ac cor dan ce with the CTIF Re gu la tions, at L¹dek (Wielkopolskie Province). It was at same time the qualifying event for the International CTIF Fire Sports Competitions (Ostrava 2009). The te ams of Vo lun ta ry Fire Se r vi ce and Sta te Fire Se r vi ce units co uld ap pe ar in the co m pe ti tion. As a re sult of the two - day ga mes, the te ams (of Vo lun ta ry Fire Se r vi ce and Sta te Fire Se r vi ce units) were se le c ted to represent the Polish Fire Service at the CITF Competitions. On 5 6 September, the Euroregional Poland's Championships of Diver Firemen were held in the water exercise area at Borne Sulinowo of the Training Centre of the Provincial Headquarters of the SFS Szczecin. The individual winner was Adam Mar kie wicz ( ódz kie Pro vin ce) and the win ning team represented the SFS of ódzkie Province. On 6 September, in order to celebrate the 325 th an ni ver sa ry of the Vi c to ry of Vien na, the Aspi rant Col le ge of the SFS in Cra cow or ga ni sed the In ter na tio nal Fi re men's Re lay Race, which was won by the team re pre sen ting Dolnoœl¹skie Province. On Se p te m ber, the Na tio nal Fire Sports To u r na ment of Yo ung Fi re men's Te ams was held at the City Sta dium in By d goszcz, in ac cor dan ce with the CTIF Re gu la tions. It was at same time the qu a li fy ing event for the In ter na tio nal CITF Fire Sports Co m pe ti tions (Ostra va 2009). In the girls' ca te go ry, the best team was that of the Yo ung Fi re men's Team from Mi le j czy ce in Pod la skie Pro vin ce and the Yo ung Fi re men's Team from Nowy Ko r czyn in Œwiêtokrzyskie Province won in the boys' category. On 12 October, Poland's Firemen's Individual and Team Championships in a 10-Kilometre Race took place around the Ma l ta Re gat ta Co u r se in Po znañ. The race was won by Ma ciej Wa le cz ko from the Co un ty Head qu a r ters of the SFS in W³oc³awek and the win ning team re pre sen ted the Pro vin cial Headquarters of the SFS in Wroc³aw. On No ve m ber, the 14 th Poland's Indoor Firemen's Championships of Football Fives were held in Legnica. The team representing Œlaskie Province became Poland's champion again. On No ve m ber, the 1 st Po land's In do or Fi re men's Cha m pion s hips in Lawn Ten nis for the Cup of the Chief Com man dant of the Sta te Fire Se r vi ce were held at Z³oto ry ja. The sin gles win ner was Ar tur Ku rasz (Do lnoœl¹skie Pro vin ce) and Ar tur Ku rasz and Ma r cin Ko œciuk (Do lnoœl¹skie Province) won the doubles. On 28 No ve m ber, Po land's Swim ming Cha m pion s hips of the SFS took pla ce for the third time (as part of Po land's Championships of Uniformed Services) at the swimming pool of the Police College in Szczytno. A record number of competitors rook part: 161 persons from 53 units, including 16 women. They competed in 3 age categories, separately for men and wo men. The Main Scho ol of the Fire Se r vi ce in Wa r saw won in the team standings of the uniformed services. On 5 De ce m ber, the 14 th Co m pe ti tion in Cli m bing Using a Hook Lad der for the Cup of the Ma y or of the City of Cho rzów was held at the re no va ted sports hall of the Town Head qu a r ters of the SFS in Cho rzów. 116 co m pe ti tors were en te red for the competition, including representatives of the Czech Republic, Hungary and Ukraine. The winner of the Competition was Mi ros³aw Cy r son (Po mo r skie Pro vin ce). At the same time, the to u r na ment con c lu ded the all year long se ries of Po land's Co m pe ti tions in Cli m bing Using a Hook Lad der for the Cup of the Chief Com man dant of the Sta te Fire Se r vi ce. The win ner of the se ries of competitions in 2008 was Artur Tokarczyk (Kujawsko-Pomorskie Province). 146

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny

Komunikat Organizacyjny Komunikat Organizacyjny DRUŻYNOWY WIELOBÓJ PŁYWACKI 10 i 11 LAT CIECHANÓW ORGANIZATORZY: Warszawsko - Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki oraz MOSiR Ciechanów Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Wydział

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 7 Chapter 7

Rozdzia³ 7 Chapter 7 KSZTA CENIE EDUCATION Kszta³ce nie w Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej W dziedzinie szkolenia i doskonalenia zawodowego w 2007 r.: Opracowano Program kszta³cenia w zawodzie stra aka. Szkolenie uzupe³niaj¹ce

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH ZZPS PI KI SIATKOWEJ - SEZON 2014/2015 III LIGA (M CZYZN)

TERMINARZ ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH ZZPS PI KI SIATKOWEJ - SEZON 2014/2015 III LIGA (M CZYZN) TERMINARZ ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH ZZPS PI KI SIATKOWEJ - SEZON 2014/2015 III LIGA (M CZYZN) FAZY: eliminacje - system ligowy ka dy z ka dym dwurundowo fina system turniejowy - (zawody trzydniowe) - ka

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG. Z REGULAMINU PIŁKI NOśNEJ PIĘCIOOSOBOWEJ

WYCIĄG. Z REGULAMINU PIŁKI NOśNEJ PIĘCIOOSOBOWEJ WYCIĄG Z REGULAMINU PIŁKI NOśNEJ PIĘCIOOSOBOWEJ 1. Organizatorem X Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego StraŜackich Piątek Piłkarskich jest Komenda Wojewódzka Państwowej StraŜy PoŜarnej w Szczecinie.

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach. REGULAMIN 1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. Celem turnieju jest: propagowanie zdrowego stylu życia; wychowanie poprzez sport; promowanie piłki nożnej wśród

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA. Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH

OGŁOSZENIE. Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA. Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH OGŁOSZENIE Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH Zawody organizowane są, jako dwudniowe w terminie 18-19 CZERWIEC 2016 na łowisku specjalnym. Forma

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

Grupa eliminacyjna A 1. ak Pyrzyce 2. B yskawica Szczecin 3. Morze-Ba tyk Szczecin 4. Maraton winouj cie

Grupa eliminacyjna A 1. ak Pyrzyce 2. B yskawica Szczecin 3. Morze-Ba tyk Szczecin 4. Maraton winouj cie Koszalin, dn. 20.02.2013r. KOMUNIKAT nr 20/2012/2013 Wydzia u Rozgrywek Zachodniopomorskiego ZPS dotycz cy weryfikacji eliminacji i turniejów fina owych A i B rozgrywek mistrzowskich pi ki siatkowej odzików

Bardziej szczegółowo

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ III. REGULAMIN OGÓLNY IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 UWAGA!!! Wszystkie szkoły przystępujące do współzawodnictwa (rozgrywek) muszą się zarejestrować przez

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJA DO SZKOLENIA OLIMPIJSKIEGO RIO DE JANEIRO ORAZ MISTRZOSTW EUROPY HOORN- EILAT/ IZREAL/ 20.03.2015

KWALIFIKACJA DO SZKOLENIA OLIMPIJSKIEGO RIO DE JANEIRO ORAZ MISTRZOSTW EUROPY HOORN- EILAT/ IZREAL/ 20.03.2015 ZASADY KWALIFIKACJI DO IMPREZ MIĘDZYNARODOWYCH W PŁYWANIU NA WODACH OTWARTYCH W SEZONIE 2016. KWALIFIKACJA DO SZKOLENIA OLIMPIJSKIEGO RIO DE JANEIRO ORAZ MISTRZOSTW EUROPY HOORN- EILAT/ IZREAL/ 20.03.2015

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

FINAŁ KRAJOWY ENERGA BASKET CUP

FINAŁ KRAJOWY ENERGA BASKET CUP FINAŁ KRAJOWY ENERGA BASKET CUP GDAŃSK, 14-17.06.2016 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 PROGRAM POBYTU REPREZENTACJI WOJEWÓDZTW W GDAŃSKU 14.06.2016 (wtorek) Przyjazd reprezentacji szkolnych w miejsce zakwaterowań

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW Impreza sportowa dofinansowana przez XXXVI PÓŁMARATON GOCHÓW VII MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW W PÓŁMARATONIE NAJWIĘKSZA I NAJSTARSZA IMPREZA SPORTOWA W REGIONIE Biegowe Serce Pomorza sobota 4 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ PARKU WODNEGO RELAX 2014

KALENDARZ IMPREZ PARKU WODNEGO RELAX 2014 KALENDARZ IMPREZ PARKU WODNEGO RELAX 2014 Lp. Nazwa Imprezy Rozpoczęcie zawodów 1 Liga piłki siatkowej kobiet- 08.01 II runda rozp. 2 Liga piłki siatkowej mężczyzn- II runda 08.01 rozp. Organizatorzy 3

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWA FEDERACJA PŁYWANIA

ŚWIATOWA FEDERACJA PŁYWANIA ZASADY KWALIFIKACJI XXXI IGRZYSKA OLIMPIJSKIE RIO 2016 ŚWIATOWA FEDERACJA PŁYWANIA Skoki do Wody A. KONKURENCJE (8) Konkurencje Mężczyzn (4) Konkurencje Kobiet (4) Skoki indywidualne Skoki indywidualne

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI FINAŁ IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W MINI PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW SPRAWOZDANIE

OGÓLNOPOLSKI FINAŁ IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W MINI PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW SPRAWOZDANIE OGÓLNOPOLSKI FINAŁ IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W MINI PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW SPRAWOZDANIE 1. Zawody odbyły się 26-29 czerwca 2016 roku w miejscowości Głuchołazy w ośrodku Banderoza. 2. Do

Bardziej szczegółowo

Tylko zawodnicy umieszczeni na liście (24 osób w konkurencji) mogą startować w finale OOM.

Tylko zawodnicy umieszczeni na liście (24 osób w konkurencji) mogą startować w finale OOM. Lekkoatletyka (*2015) 1. Organizator Organizatorem OOM-MPJM jest Polski Związek Lekkiej Atletyki. 2. Termin zawodów Finały: 5-7.08.2015 miejsce do ustalenia 3. Program Zawody rozegrane będą w następujących

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

I TURNIEJ ELIMINACYJNY MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL DĄBROWA GÓRNICZA 27-29.03.2015

I TURNIEJ ELIMINACYJNY MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL DĄBROWA GÓRNICZA 27-29.03.2015 I TURNIEJ ELIMINACYJNY MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL DĄBROWA GÓRNICZA 27-29.03.2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski w Goalball został zorganizowany przez Wojewódzkie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Kalendarium polsko niemieckiej współpracy sportowej w latach 1998 2006

Kalendarium polsko niemieckiej współpracy sportowej w latach 1998 2006 Kalendarium polsko niemieckiej współpracy sportowej w latach 1998 2006 Luty 1998 r. Rada Miasta Puławy otrzymuje od władz niemieckiego miasta Stendal i Prezydenta Lekkoatletycznego Związku Sportowego Stendaler

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół podstawowych o puchar Dyrektora OSiR

R E G U L A M I N Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół podstawowych o puchar Dyrektora OSiR Szkół podstawowych - w halowym turnieju piłki nożnej mogą brać udział drużyny rocz. 2002 2003 - zespół składa się z pięciu zawodników w polu + bramkarz - zespół liczy 10 zawodników w całym turnieju dzielnicę,

Bardziej szczegółowo

I Ogólnopolskie Halowe Mistrzostwa Domów Dziecka w Pi³ce No nej Mistrzostwa Polski Domów Dziecka w Koszykówce Warszawa 01/03.05.1995 r.

I Ogólnopolskie Halowe Mistrzostwa Domów Dziecka w Pi³ce No nej Mistrzostwa Polski Domów Dziecka w Koszykówce Warszawa 01/03.05.1995 r. (Uczestniczy³o 14 dru yn) I Ogólnopolskie Halowe Mistrzostwa Domów Dziecka w Pi³ce No nej Warszawa 01/03.05.1995 r. Pi³ka No na 1. Poznañ 1. Poznañ 2. Kraków 2. Or³owo 3. Or³owo 3. Wroc³aw (Uczestniczy³o

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO Z DNIA 02.04.2009 W SPRAWIE TRYBU I ZASAD NADAWANIA KLAS SPORTOWYCH.

UCHWAŁA ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO Z DNIA 02.04.2009 W SPRAWIE TRYBU I ZASAD NADAWANIA KLAS SPORTOWYCH. UCHWAŁA ZARZĄDU POLSKEGO ZWĄZKU TENSOWEGO Z DNA 02.04.2009 W SPRAWE TRYBU ZASAD NADAWANA KLAS SPORTOWYCH. Na podstawie Zarządzenia nr 4 Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Wykaz ofert zweryfikowanych pozytywnie/ negatywnie wraz z rekomendowaną wysokością dofinansowania (Dział 926, rodział 92605 2360)

Załącznik Nr 2. Wykaz ofert zweryfikowanych pozytywnie/ negatywnie wraz z rekomendowaną wysokością dofinansowania (Dział 926, rodział 92605 2360) Załącznik Nr 2 Lp. Nazwa podmiotu Nazwa własna zadania 1 2 3 4 5 6 7 "Reszka" "Beniaminek" Radomski Klub Sportowy Radomiak 1910 S.A. Klub Sportowy Cross Fight Radom Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

FINAŁ KRAJOWY LIGI LEKKOATLETYCZNEJ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Słubice 16-17.09.2015

FINAŁ KRAJOWY LIGI LEKKOATLETYCZNEJ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Słubice 16-17.09.2015 Komunikat nr 1 FINAŁ KRAJOWY LIGI LEKKOATLETYCZNEJ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Słubice 16-17.09.2015 I. Patronat Ministerstwo Sportu i Turystyki II. Organizator Szkolny Związek Sportowy ZIEMIA LUBUSKA, SOS

Bardziej szczegółowo

LANDZKICH 'RUPA KONCERTUJE NA TRASIE OD -OSKWY PO )RLANDIÇ 'OyCI A TAK E W 3TANACH

LANDZKICH 'RUPA KONCERTUJE NA TRASIE OD -OSKWY PO )RLANDIÇ 'OyCI A TAK E W 3TANACH '/i ',)7)#+) $U O ZABAWY I DOBRA ATMOSFERA 2%+/,%+#*% #!2)4!3 /D DO MARCA W :ABRZU "ISKUPICACH ODBYWA Y SIE RE KOLEKCJE DLA CZ ONKÐW #ARITAS PARAFIALNYCH a0ochyliã SIÇ NAD OSOBAMI STARSZYMIq s TO G ÐWNY

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2013

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2013 KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2013 L.p. Organizator Nazwa imprezy Data imprezy 1. Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

RAPORT - Organizacje Ojcowskie w Polsce 09.07.2008.

RAPORT - Organizacje Ojcowskie w Polsce 09.07.2008. RAPORT - Organizacje Ojcowskie w Polsce 09.07.2008. W strone ojca - portal o ojcostwie i ojcostwie w kryzysie Postanowiliśmy sprawdzić, jakie organizacje pracują w Polsce na potrzeby ojców. Okazuje się,

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ŻARSKIEGO NA ROK 2007 SPORT i TURYSTYKA

WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ŻARSKIEGO NA ROK 2007 SPORT i TURYSTYKA ŻARSKIEGO NA ROK 2007 SPORT i TURYSTYKA 1. Uczniowski Klub Sportowy Relax III Powiatowe Manewry Kajakowe Indywidualne i Drużynowe UKS Relax Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Radość Życia Organizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak I Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest: - wyłonienie

Bardziej szczegółowo

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu to trzyletni projekt skierowany do społeczności gimnazjów z czterech województw: śląskiego małopolskiego opolskiego łódzkiego Celem

Bardziej szczegółowo

I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie 10 miesięcy od 2006 2008 roku

I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie 10 miesięcy od 2006 2008 roku Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach woj. zachodniopomorskiego z udziałem pieszych i rowerzystów za okres 10 miesięcy 2008 roku I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Halowe MPN w Lekkiej Atletyce

Halowe MPN w Lekkiej Atletyce KALENDARZ IMPREZ POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTU NIESŁYSZĄCYCH NA ROK 2016 Lp. Termin Nazwa imprezy Miejsce STYCZEŃ 08-10.01. 15-17.01. 22-24.01. 29-31.01. LUTY 05-07.02. 09-13.02. Liga Mistrzów HUELVA (Hiszpania)

Bardziej szczegółowo

A. Upowszechnianie kultury fizycznej. A. 1. - Upowszechnianie sportu dla wszystkich Lp. Oferent Nazwa zadania. Kwota dotacji

A. Upowszechnianie kultury fizycznej. A. 1. - Upowszechnianie sportu dla wszystkich Lp. Oferent Nazwa zadania. Kwota dotacji Załącznik nr 1 do uchwały Nr 128/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lutego 2010 r. Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się z budŝetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego

Bardziej szczegółowo

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ W PŁYWANIU RACIBÓRZ 21-22.03.2009r XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ Patronat Honorowy Polski Komitet Olimpijski Polski Związek Pływacki Śląski Urząd Marszałkowski Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc.

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc. chór lu dęte C C C B B Cicha noc / W żłoie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» 4 3 4 3 4 3 B 4 3 Ó 4 3 4 3 o - kó czu - wa n nie - sie n n sa - ma n lu - dziom wszem, u - śmiech - MOZAIKA KOLĘDOWA

Bardziej szczegółowo

nr 1/15-16 (23) Na Marginesie Kącik Poezji Z zewnątrz wyglądam jak każdy inny W środku jest gorzej bo pustka Żyję z chorobą z rakiem Walczę... nie przestanę Do końca więcej wierszy Agnieszki znajdziecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

Opinia nr 13. uchwalona na posiedzeniu w dniu 21 października 2004 r.

Opinia nr 13. uchwalona na posiedzeniu w dniu 21 października 2004 r. Opinia nr 13 Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dla Komisji Finansów Publicznych w sprawie projektu budżetu Państwa na 2005 rok, stosownie do zakresu działania Komisji uchwalona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 3/2015/2016

Komunikat nr 3/2015/2016 Katowice, 3.09.2015r. Partnerzy Techniczni: Komunikat nr 3/2015/2016 Wydziału Gier i Dyscypliny Śląskiego Związku Koszykówki W sprawie systemu i terminarza rozgrywek eliminacyjnych do MP Kadetów MU-16

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

Prezydent Białegostoku nagrodził najlepszych sportowców

Prezydent Białegostoku nagrodził najlepszych sportowców Prezydent Białegostoku nagrodził najlepszych sportowców 23 maja 2011r. w Pałacyku Gościnnym przy ul. Kilińskiego Prezydent Miasta Białegostoku wręczył doroczne nagrody za wysokie wyniki sportowe w 2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU,,Z NAMI BEZPIECZNIEJ

REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU,,Z NAMI BEZPIECZNIEJ POLKOWICKIE CENTRUM US UG ZDROWOTNYCH - ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ S.A. EZPIEC B I I EJ ZN O 1 LK 0 2 OWICE P 1, GREBOCICE REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU,,Z NAMI BEZPIECZNIEJ Z NAM POWIAT POLKOWICKI PRZEMKÓW

Bardziej szczegółowo

styczeń - grudzień 2016 TKKF " KUBUŚ" Sierpc Ciechanów Jastrząb Radom Radom 1.01 2016 Sierpc 9-10.01.2016 Warszawa Sierpc 17.01.

styczeń - grudzień 2016 TKKF  KUBUŚ Sierpc Ciechanów Jastrząb Radom Radom 1.01 2016 Sierpc 9-10.01.2016 Warszawa Sierpc 17.01. MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ KALENDARZ IMPREZ NA ROK 2016 Lp. Nazwa imprezy Termin i miejsce Organizator 1 Poniedziałkowe Turnieje cały rok 2016 "PROMYK" Brydża Sportowego KMPP

Bardziej szczegółowo