Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zwołane na dzie 02 kwietnia 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zwołane na dzie 02 kwietnia 2010 roku"

Transkrypt

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zwołane na dzie 02 kwietnia 2010 roku Projekt Statutu Spółki po zmianach. STATUT Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach stan prawny uwzgldniajcy zmiany wprowadzone uchwał nr 3/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 2 kwietnia 2010 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE. 2. Spółka moe uywa w obrocie skrótu: ODLEWNIE POLSKIE S.A. 2 Siedzib Spółki jest miasto Starachowice. 3 Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granic. 4 Załoycielami Spółki s: 1. EXBUD S.A. w Kielcach, 2. Zbigniew RONDUDA, 3. Ryszard PISARSKI, 4. Marianna RY, 5. Kazimierz KWIECIE. II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOCI SPÓŁKI 5 Przedmiotem działalnoci Spółki jest: 1. odlewnictwo eliwa (PKD Z), 1

2 2. odlewnictwo staliwa (PKD Z), 3. odlewnictwo metali lekkich (PKD Z), 4. odlewnictwo pozostałych metali nieelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B), 5. kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD Z), 6. obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD Z), 7. produkcja konstrukcji metalowych i ich czci (PKD Z), 8. odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD Z), 9. produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD Z), 10. sprzeda hurtowa metali i rud metali (PKD Z), 11. sprzeda hurtowa czci i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłczeniem motocykli (PKD Z), 12. sprzeda hurtowa odpadów i złomu (PKD Z), 13. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD C), 14. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD B), 15. działalno pozostałych agencji transportowych (PKD C), 16. działalno zwizana z pakowaniem (PKD Z), 17. działalno holdingów finansowych (PKD Z), 18. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD Z), 19. pozostała finansowa działalno usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłczeniem ubezpiecze i funduszów emerytalnych (PKD Z), 20. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD Z), 21. przesyłanie energii elektrycznej (PKD Z), 22. dystrybucja energii elektrycznej (PKD Z), 23. handel energi elektryczn (PKD Z). III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY. AKCJE. 6 Kapitał zakładowy Spółki wynosi (trzydzieci siedem milionów piset czterdzieci pi tysicy, siedemset siedemnacie) złotych i dzieli si na (dwanacie milionów piset pitnacie tysicy dwiecie trzydzieci dziewi) akcji o wartoci nominalnej 3 (trzy) złote kada, z czego: 1) (szeset pitnacie tysicy czterysta) akcji na okaziciela, które oznacza si jako akcje serii A. 2) (jeden milion dwadziecia tysicy) akcji na okaziciela, które oznacza si jako akcje serii B opłaconych gotówk. 3) (osiemset szedziesit cztery tysice szeset) akcji na okaziciela, które oznacza si jako akcje serii C opłaconych gotówk. 2

3 4) (jeden milion czterysta trzydzieci tysicy szeset szedziesit pi) akcji na okaziciela, które oznacza si jako akcje serii D opłaconych gotówk. 5) (cztery miliony trzysta trzydzieci trzy tysice) akcji na okaziciela, które oznacza si jako akcje serii E, opłaconych gotówk. 6) (cztery miliony dwiecie pidziesit jeden tysicy piset siedemdziesit cztery) akcji na okaziciela, które oznacza si jako akcje serii F, opłaconych gotówk Akcje mog by obejmowane za wkłady pienine albo niepienine, albo za wkłady pienine i niepienine. 2. Akcje obejmowane w zamian za wkłady niepienine powinny pozosta imiennymi do dnia zatwierdzenia przez najblisze Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastpiło pokrycie tych akcji, i w cigu tego okresu nie mog by zbyte ani zastawione. Postanowienie to nie ma zastosowania do akcji wydawanych w przypadku łczenia, podziału i przekształcenia Spółki. 1. Akcje mog by na okaziciela lub imienne, zwykłe lub uprzywilejowane Akcje nowych emisji mog by akcjami uprzywilejowanymi. Rodzaj uprzywilejowania i zakres uprzywilejowania akcji nowych emisji okrela uchwała Walnego Zgromadzenia o podwyszeniu kapitału zakładowego. 3. Akcje mog by wydawane w odcinkach zbiorowych. 4. Akcje na okaziciela nie mog by zamienione na akcje imienne. 5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniej zgody Zarzdu Spółki wyraonej w formie pisemnej pod rygorem niewanoci. Ograniczenie to nie dotyczy zamiany akcji imiennych, o których mowa w 8 ust. 2, na akcje na okaziciela Jeeli ustawa lub Statut nie stanowi inaczej, akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 2. Prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub uytkowanie, moe by przyznane zastawnikowi lub uytkownikowi tych akcji tylko za uprzedni zgod Zarzdu Spółki wyraon w formie przewidzianej dla ustanowienia zastawu lub uytkowania. 1. Akcje mog by umorzone Akcja moe by umorzona za zgod akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółk (umorzenie dobrowolne). 3. Akcja moe by umorzona bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie przymusowe moe jednak dotyczy tylko tej czci akcji akcjonariusza, które stanowi wicej ni jedna pita w kapitale zakładowym Spółki. 4. Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, naley si wynagrodzenie stanowice iloczyn liczby umorzonych akcji i wartoci jednej akcji. Rada Nadzorcza wybiera biegłego, który okrela warto jednej akcji na podstawie ostatniego bilansu zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. 3

4 5. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna w szczególnoci wskazywa: podstaw prawn umorzenia, wysoko wynagrodzenia przysługujcego akcjonariuszowi akcji umorzonych ustalon zgodnie z ust. 4 i termin jego wypłaty, sposób obnienia kapitału zakładowego. 6. Akcjonariuszowi, którego akcje s umarzane przymusowo, nie przysługuje prawo głosu z umarzanych akcji. 7. Umorzenie akcji przeprowadza Zarzd Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. 11 Spółka moe z zachowaniem właciwych przepisów ustawy emitowa obligacje zamienne na akcje lub z prawem pierwszestwa Akcjonariusze maj prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie okrela dzie, według którego ustala si list akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzie dywidendy). Uchwał o wyznaczeniu dnia dywidendy podejmuje si na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Dzie dywidendy nie moe by wyznaczony pó niej ni w terminie dwóch miesicy, liczc od dnia powzicia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom. 2. Zysk rozdziela si w stosunku do liczby akcji. Jeeli akcje nie s całkowicie pokryte, zysk rozdziela si w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. 13 Zarzd za zgod Rady Nadzorczej moe wypłaci akcjonariuszom zaliczk na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeeli Spółka posiada rodki wystarczajce na wypłat. Wypłata zaliczki nastpuje z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych. Organami Spółki s: 1. Zarzd Spółki. 2. Rada Nadzorcza. 3. Walne Zgromadzenie. IV. ORGANY SPÓŁKI 14 ZARZD SPÓŁKI Zarzd Spółki składa si z jednego lub wikszej liczby członków, lecz nie wicej ni czterech członków. W tych granicach liczb Członków Zarzdu ustala Rada Nadzorcza. Zarzd wieloosobowy stanowi Prezes i pozostali Członkowie Zarzdu, w tym Wiceprezesi Zarzdu. 4

5 2. Członków Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Odwołanie Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, nastpuje tylko i wyłcznie z wanych powodów okrelonych poniej w 15 ust. 4, oraz pod warunkiem, e okolicznoci faktyczne stanowice wane powody odwołania z funkcji zaistniały nie wczeniej ni 12 miesicy przed dat ostatniego powołania danej osoby na stanowisko Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu. 2a. Jeeli zaistniały wane powody odwołania Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, o których mowa w 15 ust. 4 poniej, a: 1) Rada Nadzorcza nie podjła uchwały o odwołaniu Członka Zarzdu w terminie miesica od chwili powzicia wiadomoci o wystpieniu tyche wanych powodów przez choby jednego członka Rady Nadzorczej lub 2) w czasie biegu wyej wymienionego terminu miesicznego - w trakcie głosowania przez Rad Nadzorcz nad uchwał za odwołaniem Członka Zarzdu - swój głos za podjciem stosownej uchwały Rady Nadzorczej oddało co najmniej 2 Członków Rady Nadzorczej, akcjonariusz lub akcjonariusze posiadajcy akcje serii G i akcje nastpnych emisji (o ile rejestracja takich emisji dojdzie do skutku), reprezentujcy łcznie co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki maj prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z porzdkiem obrad majcym za swój przedmiot odwołanie właciwego Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, z wanych powodów. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim wygasa z upływem 3 miesicy od chwili powzicia wiadomoci o wystpieniu wanych powodów odwołania Członka Zarzdu przez choby jednego akcjonariusza nalecego do grupy akcjonariuszy, którzy maj zamiar zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z porzdkiem obrad majcym za swój przedmiot odwołanie właciwego Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, z wanych powodów. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie odwołania Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, zapada zwykł wikszoci głosów i zastpuje odpowiedni uchwał Rady Nadzorczej w przedmiocie odwołania Członka Zarzdu. 3. Kadencja Zarzdu trwa trzy lata. Członków Zarzdu powołuje si na okres wspólnej kadencji. 4. Przyczyn odwołania Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, s tylko i wyłcznie nastpujce wane powody: 1) działanie Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, na szkod Spółki, pod warunkiem, e zostało to stwierdzone wyrokiem sdu pierwszej instancji w sprawie cywilnej (choby nieprawomocnym), 2) postawienie moc prawomocnego postanowienia prokuratora Członkowi Zarzdu, w tym Prezesowi Zarzdu, zarzutu w sprawie karnej o popełnienie przestpstwa umylnego ciganego z oskarenia publicznego, 3) istotne naruszenie przez Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, przepisów prawa poprzez działanie przez Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu na szkod Spółki: bd umylnie, nawet jeeli takie działanie w jego rezultacie nie wyrzdziło Spółce szkody, bd nieumylnie pod warunkiem, e takie działanie wyrzdziło Spółce szkod, 5

6 pod warunkiem, e fakt działania na szkod Spółki oraz o ile jest to w danym przypadku istotne powstanie po stronie Spółki szkody zostało stwierdzone wyrokiem sdu pierwszej instancji (choby nieprawomocnym) w sprawie cywilnej, 4) prowadzenie przez Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, bez zgody Rady Nadzorczej działalnoci konkurencyjnej wobec Spółki poprzez: (i) (ii) zawarcie lub wykonywanie umowy zawartej przez Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, z osob trzeci prowadzc działalno bezporednio konkurencyjn wobec działalnoci Spółki, jeeli taka umowa moe ułatwi osobie trzeciej konkurowanie ze Spółk, nastpujce zachowania: (a) posiadanie udziałów lub akcji reprezentujcych co najmniej 10% kapitału zakładowego spółek albo prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarzdu spółek, (b) (c) zasiadanie w zarzdzie, radzie nadzorczej lub innych organach statutowych spółek lub innych osób prawnych, bycie wspólnikiem spółek osobowych, jeeli takie spółki, spółki osobowe lub nie wymienione wczeniej osoby prawne zajmuj si działalnoci konkurencyjn ze Spółk, przy czym za działalno konkurencyjn z działalnoci Spółki uwaa si wyłcznie produkcj odlewów eliwnych lub innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki, sprzeda hurtow wczeniej wymienionych produktów lub prace badawcze nad technologi produkcji odlewów, 5) stwierdzone wyrokiem sdu (choby nieprawomocnym) naruszenie przez Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, umowy o prac wicej Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, ze Spółk poprzez dopuszczenie si przez t osob działa lub zaniecha wymienionych w art. 52 Kodeksu pracy albo jeeli dany Członek Zarzdu, w tym Prezes Zarzdu, nie jest zwizany ze Spółk umow o prac, a wie go zawarta ze Spółk i oparta o przepisy Kodeksu cywilnego umowa zbliona do umowy zlecenia regulujca zasady wykonywania funkcji przez Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu - naruszenie przez Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, wczeniej wymienionej umowy poprzez działania lub zaniechania nie mniej istotne od tych wymienionych w art. 52 Kodeksu pracy, 6) złoenie przez Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, w imieniu Spółki owiadczenia woli pomimo braku wymaganej uchwały Zarzdu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki albo złoenie w imieniu Spółki owiadczenia woli wbrew treci takich uchwał, 7) niewykonanie przez danego Członka Zarzdu jakiejkolwiek uchwały Rady Nadzorczej wzywajcej Zarzd, w zgodzie z przepisami prawa, do podjcia oznaczonych działa lub zaniecha, 8) nastpujce zdarzenia: (i) niedoprowadzenie do dopuszczenia akcji Spółki serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie najpó niej do 31 grudnia 2011 r. lub 6

7 (ii) niezłoenie naleycie sporzdzonego i opłaconego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji Spółki serii G najpó niej do 31 marca 2011 r., pod warunkiem, e do koca marca 2011 r. dojdzie do prawomocnego zarejestrowania podwyszenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii G, przy czym, jeeli do koca marca 2011 r. nie dojdzie do prawomocnego zarejestrowania podwyszenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii G powysze terminy zostan przedłuone na zasadzie dzie za dzie. Jednake w przypadku prawomocnego zarejestrowania podwyszenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii G przed dniem 31 marca 2011 r., termin do złoenia naleycie sporzdzonego i opłaconego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji Spółki serii G, o którym mowa w punkcie (2) powyej, ulega skróceniu na zasadzie dzie za dzie, przy czym po skróceniu w myl powyszych postanowie właciwy termin nie moe przypada wczeniej ni w dniu 1 stycznia 2011 r., 9) dopuszczenie si przez Spółk zwłoki nie krótszej ni 30 dni w zapłacie kwoty nie mniejszej ni PLN, jeeli obowizek i termin zapłaty takiej kwoty przewidziany jest postanowieniami układu pomidzy Spółk a jej wierzycielami zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem właciwego sdu upadłociowego, 10) niedotrzymanie przez Spółk zatwierdzonych uchwał Rady Nadzorczej rocznych budetów lub programów finansowych, przy czym, za istotne niedotrzymanie budetów lub programów finansowych uznaje si negatywne odchylenie od ich załoe o co najmniej 15% w odniesieniu do przychodów ze sprzeday lub EBITDA, chyba e takie naruszenie: (i) (ii) spowodowane jest przyczynami innymi ni wskazane w pkt. (ii) poniej i trwa nie dłuej ni 90 dni lub niezalenie od tego jak długo trwa, jest spowodowane wystpieniem jednego lub wicej z poniszych zdarze: zmian o przynajmniej 10% w okresie nie dłuszym ni 90 dni kursów PLN w stosunku do EUR lub USD według redniego kursu wymiany walut NBP, zmian przepisów prawa celnego lub innych przepisów istotnie ograniczajc moliwo realizowania eksportu lub importu surowców wykorzystywanych przez Spółk w produkcji lub produktów Spółki, wzrostem podatku dochodowego od osób prawnych o co najmniej 10 punktów procentowych lub jakiegokolwiek podatku poredniego, majcego istotne znaczenie dla działalnoci Spółki, o co najmniej 10 punktów procentowych, która to zmiana nie była znana na dzie 1 listopada roku poprzedzajcego rok budetowy, zdarzeniami nadzwyczajnymi wywołanymi działaniem siły wyszej bdcych poza kontrol Zarzdu, przy czym za akt działania siły wyszej nie bdzie uznany błd, czy zaniedbania ze strony Spółki, 11) stwierdzone wyrokiem sdu cywilnego, choby nieprawomocnym, naruszenie przez Spółk postanowienia wicej Spółk umowy, której drug stron jest bank albo innej istotnej umowy lub umów skutkujcych po stronie Spółki: 7

8 (i) zobowizaniem lub zobowizaniami pieninymi w kwocie głównej albo o wartoci przekraczajcej złotych lub (ii) rozporzdzeniem lub rozporzdzeniami rzeczami lub prawami o wartoci rynkowej przekraczajcej złotych, o ile najpó niej z upływem jednego miesica od dnia zawiadomienia Spółki przez drug stron umowy o stanie naruszenia umowy za pomoc listu poleconego przesłanego na rce Zarzdu: Spółka nie doprowadziła do skutecznego uchylenia stanu naruszenia umowy wymienionej powyej, albo w przypadkach, gdy uchylenie stanu naruszenia umowy, o którym mowa powyej, nie jest moliwe - Spółka nie doprowadziła do uzgodnienia z drug stron umowy zasad odszkodowania zwizanego ze stanem nieusuwalnego naruszenia umowy, 12) nieuczestniczenie przez Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, choby w sposób niezawiniony, w co najmniej 4 posiedzeniach Zarzdu, choby nie nastpujcych kolejno po sobie, jeeli pierwsze i ostatnie z posiedze Zarzdu, w których dany Członek Zarzdu, w tym Prezes Zarzdu, nie uczestniczy, oddalone jest od siebie o nie mniej ni 35 dni kalendarzowych i nie wicej ni 45 dni kalendarzowych, 13) utrata zdolnoci wykonywania funkcji Członka Zarzdu Spółki z powodu stwierdzonej prawomocnie przez właciwe organy rentowe całkowitej lub czciowej niezdolnoci do pracy lub z powodu prawomocnie orzeczonej utraty zdolnoci do czynnoci prawnych, 14) naruszenie o wicej ni 7 dni roboczych obowizku do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionego podmiotu Jeeli Zarzd jest wieloosobowy, wszyscy jego Członkowie s obowizani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. 2. Prezes Zarzdu przewodniczy posiedzeniom Zarzdu. Uchwały Zarzdu zapadaj bezwzgldn wikszoci głosów. W przypadku równoci głosów decyduje głos Prezesa Zarzdu. 3. Uchwały Zarzdu mog by powzite jeeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarzdu. 4. Zasady działania Zarzdu okrela szczegółowo Regulamin Zarzdu. Regulamin ten ustala Zarzd a zatwierdza Rada Nadzorcza Zarzd prowadzi sprawy Spółki niezastrzeone przez ustaw, Statut lub uchwały Walnego Zgromadzenia do kompetencji innych organów Spółki. 2. Zarzd jest obowizany uzyska zgod Rady Nadzorczej na dokonanie nastpujcych czynnoci: 1) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek uchwały dotyczcej zbycia lub nabycia przedsibiorstwa, 8

9 2) zakładanie przez Spółk oddziałów i spółek oraz nabycie, objcie i zbycie akcji lub udziałów w spółkach, 3) nabycie, zbycie, wydzierawienie, zamian lub obcienie nieruchomoci lub udziału w nieruchomoci, a w przypadku okrelonym w art Kodeksu spółek handlowych, poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek uchwały dotyczcej nabycia mienia od spółki dominujcej albo spółki lub spółdzielni zalenej, 4) nabycie, zbycie, wydzierawienie, zamian lub inne rozporzdzenie, bd obcienie innego mienia Spółki, czy to w ramach jednej transakcji czy te w ramach kilku powizanych transakcji, którego warto rynkowa przewysza złotych, a w przypadku okrelonym w art Kodeksu spółek handlowych, poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek uchwały dotyczcej nabycia mienia od spółki dominujcej albo spółki lub spółdzielni zalenej, 5) dokonywanie wydatków przekraczajcych kwot złotych, z wyjtkiem wydatków wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym budecie Spółki lub wydatków ponoszonych w toku zwykłej działalnoci Spółki, niezbdnych w zakresie: produkcji odlewów eliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzeday hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstajcych z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub noników energii, przy czym - o ile dokonanie wydatków ponoszonych w toku zwykłej działalnoci Spółki w jednostkowej kwocie przewysza bdzie złotych i nie bdzie przewidziane w zatwierdzonym rocznym budecie Spółki - przynajmniej jeden członek zarzdu bdzie zobowizany poinformowa o zamiarze zacignicia takiego zobowizania Przewodniczcego Rady Nadzorczej, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, a obowizek powiadomienia bdzie mógł zosta wykonany take poczt elektroniczn lub faksem 6) zawarcie, istotn zmian lub rozwizanie jakiejkolwiek umowy, która moe skutkowa powstaniem zobowiza pieninych Spółki przekraczajcych kwot złotych, a take zacignicie, istotna zmiana lub rozwizanie takich zobowiza nie poprzez zawarcie umowy, z wyjtkiem tego, co: (i) przewidziane jest w zatwierdzonym rocznym budecie Spółki lub (ii) zobowiza zaciganych, zmienianych lub rozwizywanych w toku zwykłej działalnoci Spółki, niezbdnych w zakresie: produkcji odlewów eliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzeday hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstajcych z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub noników energii, przy czym - o ile zacignie, istotna zmiana lub rozwizywanie takich zobowiza skutkowa bdzie po stronie Spółki zobowizaniem do dokonania wydatków w kwocie nie niszej ni złotych i nie bdzie przewidziane w zatwierdzonym rocznym budecie Spółki - przynajmniej jeden członek zarzdu bdzie zobowizany poinformowa o tym Przewodniczcego Rady Nadzorczej w sposób uregulowany postanowieniami pkt. 5) powyej, 7) zawarcie przez Spółk umowy spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, umowy o udziale w zyskach lub przychodach osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej bd jakiejkolwiek innej podobnej umowy, na podstawie której przychody Spółki lub jej zyski s lub mog by dzielone z innymi osobami lub jednostkami, a w przypadku umów, o których mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych poddanie 9

10 pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek uchwały dotyczcej zawarcia takiej umowy, 8) zacignicie kredytu, zacignicie poyczki przez Spółk oraz ustanowienie zwizanych z nimi zabezpiecze, jeeli kwota główna takiej poyczki lub kredytu przekracza złotych, 9) udzielenie przez Spółk poyczki, 10) udział Spółki w czynnociach prawnych, których drug stron jest podmiot powizany ze Spółk (bezporednio lub porednio) lub akcjonariusz Spółki, oprócz drobnych akcjonariuszy, których udział w kapitale zakładowym Spółki nie przekracza 1%, 11) powołanie prokurenta i ustalenie wysokoci wynagrodzenia dla prokurentów, 12) udzielanie przez Spółk porcze, gwarancji i wszelkich obcie rzeczowych majtku Spółki, w kadym przypadku, gdy łczna kwota porcze, gwarancji i innych obcie rzeczowych majtku Spółki przekroczyłaby lub przekracza złotych, chyba, e takie porczenie, gwarancja albo obcienie: (i) było przewidziane w zatwierdzonym rocznym budecie Spółki lub (ii) dokonywane jest w toku zwykłej działalnoci Spółki i niezbdne w zakresie: produkcji odlewów eliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzeday hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstajcych z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub noników energii, przy czym - o ile porczenie, gwarancja albo obcienie skutkowa bdzie mogło po stronie Spółki zobowizaniem pieninym w kwocie złotych i nie bdzie przewidziane w zatwierdzonym rocznym budecie Spółki - przynajmniej jeden członek zarzdu bdzie zobowizany poinformowa o tym Przewodniczcego Rady Nadzorczej w sposób uregulowany postanowieniami pkt. 5) powyej, 13) udzielanie przez Spółk porcze, gwarancji i wszelkich obcie rzeczowych majtku Spółki innych ni te wymienione w pkt 12) powyej, 14) ustanowienie zastawu lub innego obcienia na akcjach Spółki, 15) sponsorowanie jakichkolwiek przedsiwzi pod tytułem darmym lub dokonywanie darowizn w kwocie przewyszajcej w roku obrotowym 100 tysicy złotych, 16) nabycie akcji własnych przez Spółk, a przypadkach okrelonych w art pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek uchwały dotyczcej nabycia akcji własnych przez Spółk, 17) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek uchwały dotyczcej umorzenia akcji Spółki 18) dokonanie istotnej zmiany w zasadach rachunkowoci stosowanych przez Spółk, 19) nabywanie i zbywanie spółdzielczego własnociowego prawa do lokalu, 20) emisja dłunych papierów wartociowych, z zastrzeeniem punktu poniszego, 21) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kwestii emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszestwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art Kodeksu spółek handlowych. 10

11 3. Zarzd jest zobowizany sporzdzi na kady rok obrotowy plan działalnoci Spółki i uzyska jego zatwierdzenie przez Rad Nadzorcz najpó niej do koca poprzedniego roku obrotowego Zarzd reprezentuje Spółk we wszystkich czynnociach sdowych i pozasdowych Spółki. 2. Jeeli Zarzd jest wieloosobowy, do składania owiadcze w imieniu Spółki upowaniony jest Prezes Zarzdu samodzielnie albo dwóch Członków Zarzdu łcznie albo Członek Zarzdu łcznie z prokurentem. 19 Przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany sporód jej Członków zawiera w imieniu Spółki z Członkami Zarzdu Spółki umowy o prac oraz wszelkie inne umowy, a take reprezentuje Spółk w sporach midzy ni a Członkami Zarzdu. RADA NADZORCZA Rada Nadzorcza składa si z piciu Członków, w tym Przewodniczcego i Wiceprzewodniczcego. 2. Członkowie Rady Nadzorczej s powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie zwykł wikszoci głosów, pod warunkiem e za uchwał o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej głosowali wszyscy akcjonariusze, którzy w momencie głosowania posiadaj samodzielnie, kady z osobna., akcje reprezentujce co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastpuje tylko z wanych powodów, o których jest mowa w 15 ust. 4 Statutu.. 2a. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno by wolnych od jakichkolwiek powiza ze Spółk, jej akcjonariuszami lub pracownikami, jeeli te powizania mogłyby istotnie wpłyn na zdolno takiego członka do podejmowania bezstronnych decyzji (członkowie niezaleni). 2b. Za członka niezalenego moe by uznana osoba, która łcznie wypełnia ponisze warunki: 1) nie jest i nie była przez ostatnie 3 lata pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej, 2) nie pełni i nie pełniła przez ostatnie 5 lat funkcji Członka Zarzdu Spółki lub spółki stowarzyszonej, 3) nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w aden sposób akcjonariusza posiadajcego pakiet kontrolny, 4) nie otrzymuje i nie otrzymywała w cigu ostatnich 5 lat dodatkowego wynagrodzenia w znaczcej wysokoci (poza nalenym z tytułu członkostwa w Radzie) od Spółki lub półki stowarzyszonej, 5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w cigu ostatniego roku znaczcych stosunków handlowych ze Spółk lub spółk stowarzyszon, bezporednio lub w charakterze wspólnika akcjonariusza, członka zarzdu, pracownika Spółki na stanowisku kierowniczym, 11

12 6) nie jest obecnie, ani w cigu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego podmiotu wiadczcego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, 7) nie pełniła funkcji Członka Rady Nadzorczej dłuej ni 12 lat liczc od daty pierwszego wyboru 8) nie jest bliskim członkiem rodziny osób, o których mowa w pkt 1) 7); za bliskich członków rodziny uwaa si małonka, wstpnych i zstpnych pierwszego stopnia, rodzestwo, zicia, synow oraz powinowatych w tej samej linii i stopniu. 3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata Członkowie Rady Nadzorczej wybieraj sporód siebie Przewodniczcego, Wiceprzewodniczcego i Sekretarza Rady Nadzorczej. 2. Przewodniczcy Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczcego Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnoci Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalnoci, a w szczególnoci dokonuje oceny sprawozda finansowych, sprawozdania Zarzdu i wniosków Zarzdu co do podziału zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy oraz składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny. 2. Oprócz innych spraw przewidzianych w ustawie lub w Statucie, do kompetencji Rady Nadzorczej naley: 1) zawieszanie, z wanych powodów, w czynnociach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarzdu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoci Członków Zarzdu nie mogcych sprawowa swoich czynnoci, 2) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarzdu zatrudnionych na podstawie umowy o prac lub innej umowy, 3) wybór biegłego rewidenta Spółki do przeprowadzania badania sprawozda finansowych, 4) udzielanie Zarzdowi zgody na czynnoci okrelone w 17 ust. 2 Statutu, 5) badanie i zatwierdzanie strategicznych planów rozwoju Spółki, rocznych planów operacyjnych i finansowych oraz budetów Spółki oraz planów inwestycji Spółki, jeeli przekraczaj one czynnoci zwykłego zarzdu sprawami Spółki, oraz wszelkich istotnych zmian do nich, oraz danie od Zarzdu szczegółowych sprawozda z ich wykonania, 6) powoływanie i odwoływanie (w przypadkach okrelonych w 15 ust. 4 Statutu) wszystkich lub poszczególnych Członków Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, 7) ustalanie liczby członków Zarzdu na kolejn kadencj, 8) zawieszanie, z wanych powodów (w przypadkach okrelonych w 15 ust. 4 Statutu), w czynnociach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania 12

13 czynnoci Członków Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu nie mogcych sprawowa swoich czynnoci, 9) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarzdu zatrudnionych na podstawie umowy o prac lub innej umowy, 10) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozda finansowych, 11) udzielanie Zarzdowi zgody na czynnoci okrelone w 17 ust. 2 Statutu, 12) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarzd projektów regulaminu pracy Zarzdu i innych regulaminów organizacyjnych Rada Nadzorcza powinna by zwoływana w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni cztery razy w roku obrotowym. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczcy Rady z własnej inicjatywy albo na danie Członka Rady Nadzorczej lub Zarzdu. We wniosku o zwołanie Rady Nadzorczej naley poda proponowany porzdek obrad. Przewodniczcy Rady Nadzorczej powinien zwoła posiedzenie w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku. Jeeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane przez Przewodniczcego w terminie wyej okrelonym w niniejszym 23 ust. 2 Statutu i naruszenie tego terminu trwa dłuej ni 7 dni roboczych, wówczas Wiceprzewodniczcy uzyskuje prawo do zwołania właciwego posiedzenia Rady Nadzorczej. 3. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczcy. Jeeli w posiedzeniu Rady Nadzorczej nie uczestniczy Przewodniczcy, posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Wiceprzewodniczcy Posiedzenia Rady zwoływane s z podaniem proponowanego porzdku obrad za pomoc zawiadomie wysyłanych listami poleconymi, kurierem, faksem lub poczt elektroniczn co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. 1a. Uchwały Rady Nadzorczej zapadaj wikszoci trzech pitych głosów, o ile w posiedzeniu Rady Nadzorczej i głosowaniu uczestniczy wszystkich piciu członków Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy na posiedzenie Rady Nadzorczej stawi si wyłcznie czterech jej członków, oraz pod warunkiem, e wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, decyzje zapadaj wikszoci trzech czwartych głosów. W przypadku, gdy na posiedzenie Rady Nadzorczej stawi si wyłcznie trzech jej członków, oraz pod warunkiem, e wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, decyzje zapadaj wikszoci dwóch trzecich głosów. Rada Nadzorcza nie moe podejmowa decyzji, o ile w jej posiedzeniu uczestniczy mniej ni 3 członków. 2. Uchwały Rady mog by podejmowane bez odbywania posiedzenia Rady w trybie pisemnym. 3. Członkowie Rady mog uczestniczy w posiedzeniach Rady za pomoc rodków porozumiewania si na odległo, w tym poprzez dwustronn komunikacj w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie Rady mog wypowiada si w toku posiedzenia, przebywajc w miejscu innym ni miejsce odbycia posiedzenia, pod warunkiem, e cho jeden z członków Rady znajduje si fizycznie w miejscu odbycia posiedzenia oraz pod warunkiem, e wszyscy członkowie Rady otrzymali proponowan 13

14 tre uchwał bd pisemnie bd w formie elektronicznej przed rozpoczciem głosowania nad dan uchwał. 4. Z posiedze Rady sporzdza si protokół przygotowywany pod kierownictwem Przewodniczcego Rady lub Wiceprzewodniczcego Rady, jeeli w danym posiedzeniu nie uczestniczy Przewodniczcego Rady. 5. W przypadku uczestnictwa w posiedzeniu członków Rady w trybie opisanym w ust. 3 powyej, protokół wskazuje sposób uczestnictwa w posiedzeniu kadego uczestniczcego członka Rady. Członkowie Rady fizycznie obecni na posiedzeniu podpisuj list obecnoci na posiedzeniu oraz tre uchwał za Przewodniczcy Rady, albo - pod nieobecno Przewodniczcy Rady - Wiceprzewodniczcy Rady, czyni na licie obecnoci oraz na uchwałach stosown wzmiank dotyczc uczestnictwa oraz głosu pozostałych członków Rady uczestniczcych w posiedzeniu w trybie, o którym mowa w ust. 3 powyej. Członkowie Rady, których dotyczy wzmianka, o której mowa w zdaniu poprzedzajcym, w najbliszym moliwym terminie, obowizani s do podpisania listy obecnoci oraz podpisania si pod podjtymi uchwałami, które wraz z protokołem z posiedzenia Przewodniczcy Rady, albo - pod nieobecno Przewodniczcego Rady - Wiceprzewodniczcy Rady, dostarczy im listem poleconym, kurierem, faksem lub w formie elektronicznej i do przesłania podpisanych dokumentów listem poleconym lub kurierem do siedziby Spółki. Opó nienie w dorczeniu podpisanych dokumentów nie ma wpływu na wano podjtych w trakcie posiedzenia uchwał. 6. W uzasadnionych, nagłych przypadkach posiedzenia Rady mog by zwoływane bez zachowania siedmiodniowego okresu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyej, jednake zwołanie musi zosta dokonane faksem, listem poleconym lub przez kuriera albo w formie elektronicznej nie pó niej ni 1 roboczy dzie przed planowanym dniem posiedzenia Do wanoci uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady. 2. Członek Rady Nadzorczej moe, niezalenie od sytuacji opisanej w art. 24 ust. 3, 5 i 6, bra udział w podejmowaniu uchwał Rady oddajc swój głos na pimie za porednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na pimie nie moe dotyczy spraw wprowadzonych do porzdku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 3. Uchwały podjte w trybie okrelonym w 24 ust. 2 pkt. 1 s wane, jeeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treci projektu Uchwały i po podpisaniu go co najmniej przez połow Członków Rady. 4. Podejmowanie uchwał w trybie okrelonym w 24 ust. 2 pkt. 1 oraz 25 ust. 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczcego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarzdu oraz odwołania i zawieszania w czynnociach tych osób Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowizki kolegialnie, moe jednak delegowa swoich Członków do samodzielnego pełnienia okrelonych czynnoci nadzorczych. 2. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin okrelajcy jej organizacj i sposób wykonywania czynnoci. 3. Członkom Rady Nadzorczej moe zosta przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie okrela uchwała Walnego Zgromadzenia. 14

15 4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów zwizanych z udziałem w pracach Rady. WALNE ZGROMADZENIE Walne Zgromadzenia s zwyczajne i nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno si odby w terminie szeciu miesicy po upływie kadego roku obrotowego. 3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno by: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) powzicie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowizków. 4. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mog by równie inne sprawy ni wymienione w ust Walne Zgromadzenia zwołuje Zarzd Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma prawo składa do Zarzdu Rada Nadzorcza ilekro uzna to za wskazane oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujcy co najmniej 1/10 (jedna dziesita) kapitału zakładowego. 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujcy co najmniej 1/10 kapitału zakładowego oraz Rada Nadzorcza maj prawo da umieszczenia okrelonych spraw na porzdku obrad najbliszego Walnego Zgromadzenia. danie takie naley złoy na pimie do Zarzdu najpó niej na miesic przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. 4. Rada Nadzorcza ma prawo zwoła Walne Zgromadzenie, jeeli Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie przewidzianym w 28 ust. 2 albo jeeli Zarzd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w cigu dwóch tygodni od zgłoszenia mu na pimie odpowiedniego wniosku Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje si przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób okrelony dla przekazywania informacji biecych zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 2. Publikacja na stronie internetowej Spółki oraz przekazanie informacji biecej, o której mowa powyej nastpuje co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 30 Walne Zgromadzenie odbywa si w siedzibie Spółki w Starachowicach, w Warszawie lub Kielcach. 31 Uchwały mona powzi, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu 15

16 dotyczcego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porzdku obrad. Uchwały powzite w ten sposób, z wyjtkiem uchwał podlegajcych wpisowi do rejestru, powinny by ogłoszone w terminie miesica. 32 Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarzd, zawierajca nazwiska i imiona albo firmy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzib), liczb, rodzaj i numery akcji oraz liczb przysługujcych im głosów, bdzie wyłoona w lokalu Zarzdu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna moe poda adres do dorcze zamiast miejsca zamieszkania Jeeli przepisy ustawy lub Statutu nie stanowi inaczej, Walne Zgromadzenie jest wane bez wzgldu na liczb reprezentowanych na nim akcji. 2. Walne Zgromadzenie moe zarzdza przerwy w obradach wikszoci 2/3 (dwie trzecie) głosów. Łcznie przerwy nie mog trwa dłuej ni trzydzieci dni. 3. Uchwał o zaniechaniu rozpatrywania sprawy wniesionej przez uprawnionych akcjonariuszy, zgromadzenie podejmuje wikszoci ¾ głosów, po uzyskaniu zgody wszystkich obecnych na zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek o jej rozpatrzenie Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczcy Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecnoci Prezes Zarzdu albo osoba wyznaczona przez Zarzd. Nastpnie sporód osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera si Przewodniczcego. 2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin okrelajcy szczegółowo tryb prowadzenia obrad Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w ustawie lub w Statucie, wymaga: 1) zmiana przedmiotu działalnoci Spółki, 2) przymusowy wykup akcji, 3) łczenie si spółek, 4) podział Spółki, 5) przekształcenie Spółki, 6) utworzenie kapitału rezerwowego i jego uycie. 2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółk nieruchomoci lub udziału w nieruchomoci Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadaj bezwzgldn wikszoci głosów, o ile ustawa lub Statut nie stanowi inaczej. 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie dalszego istnienia Spółki w warunkach okrelonych w art. 397 k. s. h. zapada wikszoci trzech czwartych głosów. 16

17 3. Walne Zgromadzenie moe uchwali istotn zmian działalnoci Spółki bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzaj si na tak zmian, jeeli uchwała bdzie powzita wikszoci 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecnoci osób reprezentujcych co najmniej połow kapitału zakładowego. 4. Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjtej wikszoci trzech czwartych głosów. Tej samej wikszoci głosów wymagaj uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie: 1) zgody na zbycie, obcienie lub wydzierawienie przedsibiorstwa Spółki, 2) zmiany przedmiotu przedsibiorstwa lub zakresu działalnoci Spółki, 3) zgody na zbycie lub obcienie jakichkolwiek aktywów trwałych o jednostkowej wartoci pocztkowej w ksigach Spółki, bez uwzgldniania odpisów amortyzacyjnych i przy uwzgldnieniu zwikszenia wartoci pocztkowej aktywów w ksigach Spółki, równej lub wyszej od PLN, 4) podziału, połczenia lub przekształcenia Spółki, 5) obnienia, podwyszenia lub warunkowego podwyszenia kapitału zakładowego Spółki. Dokonywanie przez Spółk czynnoci faktycznych lub prawnych wymienionych w zdaniu poprzednim moe nastpi wyłcznie po uprzednim uzyskaniu uchwały Walnego Zgromadzenia na podstawie uprzednio zapadłej uchwały Rady Nadzorczej pozytywnie opiniujcej dokonanie czynnoci wymienionych w paragrafie 36 ust.4 Statutu Spółki. 37 Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarzdza si przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pocignicie ich do odpowiedzialnoci, jak równie w sprawach osobowych. Ponadto naley zarzdzi tajne głosowanie na wniosek choby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI 38 Organizacj przedsibiorstwa Spółki okrela Regulamin Organizacyjny ustalony przez Zarzd Spółki zatwierdzony przez Rad Nadzorcz Spółka prowadzi rachunkowo zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa. 2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 1. Spółka tworzy nastpujce kapitały: 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy W spółce mog by utworzone kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków. Utworzenie kapitału rezerwowego oraz jego uycie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 17

18 3. Kapitał zapasowy tworzy si przelewajc do niego co najmniej 8 (osiem) procent zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osignie co najmniej 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego. 4. Z zastrzeeniem obowizujcych przepisów prawa Spółka moe tworzy inne fundusze. 41 Zarzd Spółki jest zobowizany w cigu trzech miesicy po upływie kadego roku obrotowego, sporzdzi i złoy Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzie tego roku oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalnoci Spółki w tym okresie Czysty zysk Spółki moe by przeznaczony w szczególnoci na: 1) odpisy na kapitał zapasowy, 2) odpisy na kapitał rezerwowy, 3) dywidend dla akcjonariuszy, 4) inne cele okrelone uchwał Walnego Zgromadzenia. 2. Dzie wypłaty dywidendy okrela uchwała Walnego Zgromadzenia podjta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. VI. POSTANOWIENIA KOCOWE Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sdowym i Gospodarczym, chyba e ustawa stanowi inaczej. 2. Kade ogłoszenie Spółki powinno by ponadto wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach dostpnych dla akcjonariuszy. 18

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. 18 lutego 2011 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. 18 lutego 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 18 lutego 2011 roku U C H W A Ł A Nr 1/2011 w sprawie: wyboru Przewodniczcego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Działajc

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA Postanowienia ogólne. 1 1. Firma Spółki brzmi: "MEDIATEL" Spółka Akcyjna.-------------------------------------------------------------------- 2. Spółka moe uywa skrótu

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015 Ostrów Mazowiecka, dn. 4 lutego 2015 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015 Temat: jednolity tekst Statutu Emitenta Zarząd FABRYK MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje sporządzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach

ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach ODLEWNIE POLSKIE S.A. Aleja Wyzwolenia 70 27-200 Starachowice R E G U L A M I N Z A R Z Ą D U Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach stan prawny na dzień 21 lutego 2014 r. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firm Inter Cars Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------- 2. Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT JEDNOLITY Z dnia 26 kwietnia 2004 r. Tytuł I : FORMA SIEDZIBA CZAS TRWANIA PRZEDMIOT

STATUT JEDNOLITY Z dnia 26 kwietnia 2004 r. Tytuł I : FORMA SIEDZIBA CZAS TRWANIA PRZEDMIOT Spółka zawizana została na podstawie aktu sporzdzonego przez Sdziego Jean SECKLER, notariusza w Junglister w dniu 10 kwietnia 2002 roku, ogłoszonego w Mémorial C numer 692 z dnia 4 maja 2002 roku Statut

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity uwzględniający zmiany z 27.05.2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity uwzględniający zmiany z 27.05.2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity uwzględniający zmiany z 27.05.2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Skierniewicach

z siedzibą w Skierniewicach PROSPEKT EMISYJNY JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach Na podstawie niniejszego Prospektu JHM DEVELOPMENT S.A. wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczenie i wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity) 1. 1. Firma Spółki brzmi Mispol Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej Mispol S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna

STATUT SPÓŁKI Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna STATUT SPÓŁKI Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą: Polska Grupa Zbrojeniowa spółka akcyjna. --------------------------- 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ WIELTON S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ WIELTON S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr 40 Rady Nadzorczej WIELTON S. A. z dnia 29 listopada 2007 r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ WIELTON S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma spółki brzmi WIELTON Spółka Akcyjna. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BUMECH S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BUMECH S.A. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BUMECH S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Firma Spółki brzmi: BUMECH Spółka Akcyjna. 2.Spółka może używać skróconej nazwy firmy: BUMECH S.A., odpowiednika tego skrótu w językach obcych

Bardziej szczegółowo

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna. Statut Spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Tekst jednolity Uwzględniający zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2013 roku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU PILAB SPÓŁKA AKCYJNA. stan na dzień 20 kwietnia 2015 r.

TEKST JEDNOLITY STATUTU PILAB SPÓŁKA AKCYJNA. stan na dzień 20 kwietnia 2015 r. TEKST JEDNOLITY STATUTU PILAB SPÓŁKA AKCYJNA stan na dzień 20 kwietnia 2015 r. [Tekst jest jednolity Statutu ustalony i przyjęty przez Zarząd na podstawie upoważnienia wynikającego z 6a ust. 3 lit. d Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ /tekst jednolity na dzień 07 marca 2014 r./ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Financial & Capital Trust Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity wg stanu na dzień 31 października 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity wg stanu na dzień 31 października 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity wg stanu na dzień 31 października 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: InfoScan Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki Treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy D.B.B. Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanego

Bardziej szczegółowo

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE II. FIRMA I SIEDZIBA, CZAS TRWANIA 2. Siedzibą Spółki jest miejscowość Wiśniówka, gmina Masłów, województwo świętokrzyskie

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE II. FIRMA I SIEDZIBA, CZAS TRWANIA 2. Siedzibą Spółki jest miejscowość Wiśniówka, gmina Masłów, województwo świętokrzyskie STATUT SPÓŁKI EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity statutu po jego zmianie wynikającej z Uchwały Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 27 maja 2015 roku I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r.

STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r. STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są: Michał Andrzej Lach, zamieszkały w Warszawie, Janusz Przemysław

Bardziej szczegółowo

STATUT IMPEXMETAL S.A.

STATUT IMPEXMETAL S.A. Statut Impexmetal S.A., z uwzględnieniem zmian do Statutu wpisanych w dniu 18 czerwca 2015 roku w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna

ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z aktu notarialnego z dnia 1 czerwca 2010 r. (Repertorium A numer 4036/2010), Oświadczenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

IZOSTAL TEKST JEDNOLITY

IZOSTAL TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ IZOSTAL TEKST JEDNOLITY Kolonowskie, 03 wrzesień 2015 roku STATUT SPÓŁKI IZOSTAL S.A. 1 1 1. Firma spółki brzmi: IZOSTAL" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy w skrócie IZOSTAL"

Bardziej szczegółowo

STATUT UBOAT LINE SPÓŁKI AKCYJNEJ tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 28 sierpnia 2014 r. I. Postanowienia ogólne

STATUT UBOAT LINE SPÓŁKI AKCYJNEJ tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 28 sierpnia 2014 r. I. Postanowienia ogólne STATUT UBOAT LINE SPÓŁKI AKCYJNEJ tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 28 sierpnia 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi: Uboat Line Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ WIELTON S.A.

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ WIELTON S.A. TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ WIELTON S.A. z dnia 26 czerwca 2014 roku I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma spółki brzmi WIELTON Spółka Akcyjna. 2. Spółka moŝe uŝywać skrótu firmy WIELTON S.A.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SARE S.A. (tekst jednolity) na dzień 27.02.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SARE S.A. (tekst jednolity) na dzień 27.02.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SARE S.A. (tekst jednolity) na dzień 27.02.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: SARE Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej DOMEX-BUD Development S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB

Bardziej szczegółowo