Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zwołane na dzie 02 kwietnia 2010 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zwołane na dzie 02 kwietnia 2010 roku"

Transkrypt

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zwołane na dzie 02 kwietnia 2010 roku Projekt Statutu Spółki po zmianach. STATUT Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach stan prawny uwzgldniajcy zmiany wprowadzone uchwał nr 3/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 2 kwietnia 2010 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE. 2. Spółka moe uywa w obrocie skrótu: ODLEWNIE POLSKIE S.A. 2 Siedzib Spółki jest miasto Starachowice. 3 Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granic. 4 Załoycielami Spółki s: 1. EXBUD S.A. w Kielcach, 2. Zbigniew RONDUDA, 3. Ryszard PISARSKI, 4. Marianna RY, 5. Kazimierz KWIECIE. II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOCI SPÓŁKI 5 Przedmiotem działalnoci Spółki jest: 1. odlewnictwo eliwa (PKD Z), 1

2 2. odlewnictwo staliwa (PKD Z), 3. odlewnictwo metali lekkich (PKD Z), 4. odlewnictwo pozostałych metali nieelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B), 5. kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD Z), 6. obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD Z), 7. produkcja konstrukcji metalowych i ich czci (PKD Z), 8. odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD Z), 9. produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD Z), 10. sprzeda hurtowa metali i rud metali (PKD Z), 11. sprzeda hurtowa czci i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłczeniem motocykli (PKD Z), 12. sprzeda hurtowa odpadów i złomu (PKD Z), 13. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD C), 14. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD B), 15. działalno pozostałych agencji transportowych (PKD C), 16. działalno zwizana z pakowaniem (PKD Z), 17. działalno holdingów finansowych (PKD Z), 18. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD Z), 19. pozostała finansowa działalno usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłczeniem ubezpiecze i funduszów emerytalnych (PKD Z), 20. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD Z), 21. przesyłanie energii elektrycznej (PKD Z), 22. dystrybucja energii elektrycznej (PKD Z), 23. handel energi elektryczn (PKD Z). III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY. AKCJE. 6 Kapitał zakładowy Spółki wynosi (trzydzieci siedem milionów piset czterdzieci pi tysicy, siedemset siedemnacie) złotych i dzieli si na (dwanacie milionów piset pitnacie tysicy dwiecie trzydzieci dziewi) akcji o wartoci nominalnej 3 (trzy) złote kada, z czego: 1) (szeset pitnacie tysicy czterysta) akcji na okaziciela, które oznacza si jako akcje serii A. 2) (jeden milion dwadziecia tysicy) akcji na okaziciela, które oznacza si jako akcje serii B opłaconych gotówk. 3) (osiemset szedziesit cztery tysice szeset) akcji na okaziciela, które oznacza si jako akcje serii C opłaconych gotówk. 2

3 4) (jeden milion czterysta trzydzieci tysicy szeset szedziesit pi) akcji na okaziciela, które oznacza si jako akcje serii D opłaconych gotówk. 5) (cztery miliony trzysta trzydzieci trzy tysice) akcji na okaziciela, które oznacza si jako akcje serii E, opłaconych gotówk. 6) (cztery miliony dwiecie pidziesit jeden tysicy piset siedemdziesit cztery) akcji na okaziciela, które oznacza si jako akcje serii F, opłaconych gotówk Akcje mog by obejmowane za wkłady pienine albo niepienine, albo za wkłady pienine i niepienine. 2. Akcje obejmowane w zamian za wkłady niepienine powinny pozosta imiennymi do dnia zatwierdzenia przez najblisze Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastpiło pokrycie tych akcji, i w cigu tego okresu nie mog by zbyte ani zastawione. Postanowienie to nie ma zastosowania do akcji wydawanych w przypadku łczenia, podziału i przekształcenia Spółki. 1. Akcje mog by na okaziciela lub imienne, zwykłe lub uprzywilejowane Akcje nowych emisji mog by akcjami uprzywilejowanymi. Rodzaj uprzywilejowania i zakres uprzywilejowania akcji nowych emisji okrela uchwała Walnego Zgromadzenia o podwyszeniu kapitału zakładowego. 3. Akcje mog by wydawane w odcinkach zbiorowych. 4. Akcje na okaziciela nie mog by zamienione na akcje imienne. 5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniej zgody Zarzdu Spółki wyraonej w formie pisemnej pod rygorem niewanoci. Ograniczenie to nie dotyczy zamiany akcji imiennych, o których mowa w 8 ust. 2, na akcje na okaziciela Jeeli ustawa lub Statut nie stanowi inaczej, akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 2. Prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub uytkowanie, moe by przyznane zastawnikowi lub uytkownikowi tych akcji tylko za uprzedni zgod Zarzdu Spółki wyraon w formie przewidzianej dla ustanowienia zastawu lub uytkowania. 1. Akcje mog by umorzone Akcja moe by umorzona za zgod akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółk (umorzenie dobrowolne). 3. Akcja moe by umorzona bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie przymusowe moe jednak dotyczy tylko tej czci akcji akcjonariusza, które stanowi wicej ni jedna pita w kapitale zakładowym Spółki. 4. Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, naley si wynagrodzenie stanowice iloczyn liczby umorzonych akcji i wartoci jednej akcji. Rada Nadzorcza wybiera biegłego, który okrela warto jednej akcji na podstawie ostatniego bilansu zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. 3

4 5. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna w szczególnoci wskazywa: podstaw prawn umorzenia, wysoko wynagrodzenia przysługujcego akcjonariuszowi akcji umorzonych ustalon zgodnie z ust. 4 i termin jego wypłaty, sposób obnienia kapitału zakładowego. 6. Akcjonariuszowi, którego akcje s umarzane przymusowo, nie przysługuje prawo głosu z umarzanych akcji. 7. Umorzenie akcji przeprowadza Zarzd Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. 11 Spółka moe z zachowaniem właciwych przepisów ustawy emitowa obligacje zamienne na akcje lub z prawem pierwszestwa Akcjonariusze maj prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie okrela dzie, według którego ustala si list akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzie dywidendy). Uchwał o wyznaczeniu dnia dywidendy podejmuje si na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Dzie dywidendy nie moe by wyznaczony pó niej ni w terminie dwóch miesicy, liczc od dnia powzicia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom. 2. Zysk rozdziela si w stosunku do liczby akcji. Jeeli akcje nie s całkowicie pokryte, zysk rozdziela si w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. 13 Zarzd za zgod Rady Nadzorczej moe wypłaci akcjonariuszom zaliczk na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeeli Spółka posiada rodki wystarczajce na wypłat. Wypłata zaliczki nastpuje z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych. Organami Spółki s: 1. Zarzd Spółki. 2. Rada Nadzorcza. 3. Walne Zgromadzenie. IV. ORGANY SPÓŁKI 14 ZARZD SPÓŁKI Zarzd Spółki składa si z jednego lub wikszej liczby członków, lecz nie wicej ni czterech członków. W tych granicach liczb Członków Zarzdu ustala Rada Nadzorcza. Zarzd wieloosobowy stanowi Prezes i pozostali Członkowie Zarzdu, w tym Wiceprezesi Zarzdu. 4

5 2. Członków Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Odwołanie Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, nastpuje tylko i wyłcznie z wanych powodów okrelonych poniej w 15 ust. 4, oraz pod warunkiem, e okolicznoci faktyczne stanowice wane powody odwołania z funkcji zaistniały nie wczeniej ni 12 miesicy przed dat ostatniego powołania danej osoby na stanowisko Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu. 2a. Jeeli zaistniały wane powody odwołania Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, o których mowa w 15 ust. 4 poniej, a: 1) Rada Nadzorcza nie podjła uchwały o odwołaniu Członka Zarzdu w terminie miesica od chwili powzicia wiadomoci o wystpieniu tyche wanych powodów przez choby jednego członka Rady Nadzorczej lub 2) w czasie biegu wyej wymienionego terminu miesicznego - w trakcie głosowania przez Rad Nadzorcz nad uchwał za odwołaniem Członka Zarzdu - swój głos za podjciem stosownej uchwały Rady Nadzorczej oddało co najmniej 2 Członków Rady Nadzorczej, akcjonariusz lub akcjonariusze posiadajcy akcje serii G i akcje nastpnych emisji (o ile rejestracja takich emisji dojdzie do skutku), reprezentujcy łcznie co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki maj prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z porzdkiem obrad majcym za swój przedmiot odwołanie właciwego Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, z wanych powodów. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim wygasa z upływem 3 miesicy od chwili powzicia wiadomoci o wystpieniu wanych powodów odwołania Członka Zarzdu przez choby jednego akcjonariusza nalecego do grupy akcjonariuszy, którzy maj zamiar zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z porzdkiem obrad majcym za swój przedmiot odwołanie właciwego Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, z wanych powodów. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie odwołania Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, zapada zwykł wikszoci głosów i zastpuje odpowiedni uchwał Rady Nadzorczej w przedmiocie odwołania Członka Zarzdu. 3. Kadencja Zarzdu trwa trzy lata. Członków Zarzdu powołuje si na okres wspólnej kadencji. 4. Przyczyn odwołania Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, s tylko i wyłcznie nastpujce wane powody: 1) działanie Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, na szkod Spółki, pod warunkiem, e zostało to stwierdzone wyrokiem sdu pierwszej instancji w sprawie cywilnej (choby nieprawomocnym), 2) postawienie moc prawomocnego postanowienia prokuratora Członkowi Zarzdu, w tym Prezesowi Zarzdu, zarzutu w sprawie karnej o popełnienie przestpstwa umylnego ciganego z oskarenia publicznego, 3) istotne naruszenie przez Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, przepisów prawa poprzez działanie przez Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu na szkod Spółki: bd umylnie, nawet jeeli takie działanie w jego rezultacie nie wyrzdziło Spółce szkody, bd nieumylnie pod warunkiem, e takie działanie wyrzdziło Spółce szkod, 5

6 pod warunkiem, e fakt działania na szkod Spółki oraz o ile jest to w danym przypadku istotne powstanie po stronie Spółki szkody zostało stwierdzone wyrokiem sdu pierwszej instancji (choby nieprawomocnym) w sprawie cywilnej, 4) prowadzenie przez Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, bez zgody Rady Nadzorczej działalnoci konkurencyjnej wobec Spółki poprzez: (i) (ii) zawarcie lub wykonywanie umowy zawartej przez Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, z osob trzeci prowadzc działalno bezporednio konkurencyjn wobec działalnoci Spółki, jeeli taka umowa moe ułatwi osobie trzeciej konkurowanie ze Spółk, nastpujce zachowania: (a) posiadanie udziałów lub akcji reprezentujcych co najmniej 10% kapitału zakładowego spółek albo prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarzdu spółek, (b) (c) zasiadanie w zarzdzie, radzie nadzorczej lub innych organach statutowych spółek lub innych osób prawnych, bycie wspólnikiem spółek osobowych, jeeli takie spółki, spółki osobowe lub nie wymienione wczeniej osoby prawne zajmuj si działalnoci konkurencyjn ze Spółk, przy czym za działalno konkurencyjn z działalnoci Spółki uwaa si wyłcznie produkcj odlewów eliwnych lub innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki, sprzeda hurtow wczeniej wymienionych produktów lub prace badawcze nad technologi produkcji odlewów, 5) stwierdzone wyrokiem sdu (choby nieprawomocnym) naruszenie przez Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, umowy o prac wicej Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, ze Spółk poprzez dopuszczenie si przez t osob działa lub zaniecha wymienionych w art. 52 Kodeksu pracy albo jeeli dany Członek Zarzdu, w tym Prezes Zarzdu, nie jest zwizany ze Spółk umow o prac, a wie go zawarta ze Spółk i oparta o przepisy Kodeksu cywilnego umowa zbliona do umowy zlecenia regulujca zasady wykonywania funkcji przez Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu - naruszenie przez Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, wczeniej wymienionej umowy poprzez działania lub zaniechania nie mniej istotne od tych wymienionych w art. 52 Kodeksu pracy, 6) złoenie przez Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, w imieniu Spółki owiadczenia woli pomimo braku wymaganej uchwały Zarzdu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki albo złoenie w imieniu Spółki owiadczenia woli wbrew treci takich uchwał, 7) niewykonanie przez danego Członka Zarzdu jakiejkolwiek uchwały Rady Nadzorczej wzywajcej Zarzd, w zgodzie z przepisami prawa, do podjcia oznaczonych działa lub zaniecha, 8) nastpujce zdarzenia: (i) niedoprowadzenie do dopuszczenia akcji Spółki serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie najpó niej do 31 grudnia 2011 r. lub 6

7 (ii) niezłoenie naleycie sporzdzonego i opłaconego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji Spółki serii G najpó niej do 31 marca 2011 r., pod warunkiem, e do koca marca 2011 r. dojdzie do prawomocnego zarejestrowania podwyszenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii G, przy czym, jeeli do koca marca 2011 r. nie dojdzie do prawomocnego zarejestrowania podwyszenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii G powysze terminy zostan przedłuone na zasadzie dzie za dzie. Jednake w przypadku prawomocnego zarejestrowania podwyszenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii G przed dniem 31 marca 2011 r., termin do złoenia naleycie sporzdzonego i opłaconego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji Spółki serii G, o którym mowa w punkcie (2) powyej, ulega skróceniu na zasadzie dzie za dzie, przy czym po skróceniu w myl powyszych postanowie właciwy termin nie moe przypada wczeniej ni w dniu 1 stycznia 2011 r., 9) dopuszczenie si przez Spółk zwłoki nie krótszej ni 30 dni w zapłacie kwoty nie mniejszej ni PLN, jeeli obowizek i termin zapłaty takiej kwoty przewidziany jest postanowieniami układu pomidzy Spółk a jej wierzycielami zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem właciwego sdu upadłociowego, 10) niedotrzymanie przez Spółk zatwierdzonych uchwał Rady Nadzorczej rocznych budetów lub programów finansowych, przy czym, za istotne niedotrzymanie budetów lub programów finansowych uznaje si negatywne odchylenie od ich załoe o co najmniej 15% w odniesieniu do przychodów ze sprzeday lub EBITDA, chyba e takie naruszenie: (i) (ii) spowodowane jest przyczynami innymi ni wskazane w pkt. (ii) poniej i trwa nie dłuej ni 90 dni lub niezalenie od tego jak długo trwa, jest spowodowane wystpieniem jednego lub wicej z poniszych zdarze: zmian o przynajmniej 10% w okresie nie dłuszym ni 90 dni kursów PLN w stosunku do EUR lub USD według redniego kursu wymiany walut NBP, zmian przepisów prawa celnego lub innych przepisów istotnie ograniczajc moliwo realizowania eksportu lub importu surowców wykorzystywanych przez Spółk w produkcji lub produktów Spółki, wzrostem podatku dochodowego od osób prawnych o co najmniej 10 punktów procentowych lub jakiegokolwiek podatku poredniego, majcego istotne znaczenie dla działalnoci Spółki, o co najmniej 10 punktów procentowych, która to zmiana nie była znana na dzie 1 listopada roku poprzedzajcego rok budetowy, zdarzeniami nadzwyczajnymi wywołanymi działaniem siły wyszej bdcych poza kontrol Zarzdu, przy czym za akt działania siły wyszej nie bdzie uznany błd, czy zaniedbania ze strony Spółki, 11) stwierdzone wyrokiem sdu cywilnego, choby nieprawomocnym, naruszenie przez Spółk postanowienia wicej Spółk umowy, której drug stron jest bank albo innej istotnej umowy lub umów skutkujcych po stronie Spółki: 7

8 (i) zobowizaniem lub zobowizaniami pieninymi w kwocie głównej albo o wartoci przekraczajcej złotych lub (ii) rozporzdzeniem lub rozporzdzeniami rzeczami lub prawami o wartoci rynkowej przekraczajcej złotych, o ile najpó niej z upływem jednego miesica od dnia zawiadomienia Spółki przez drug stron umowy o stanie naruszenia umowy za pomoc listu poleconego przesłanego na rce Zarzdu: Spółka nie doprowadziła do skutecznego uchylenia stanu naruszenia umowy wymienionej powyej, albo w przypadkach, gdy uchylenie stanu naruszenia umowy, o którym mowa powyej, nie jest moliwe - Spółka nie doprowadziła do uzgodnienia z drug stron umowy zasad odszkodowania zwizanego ze stanem nieusuwalnego naruszenia umowy, 12) nieuczestniczenie przez Członka Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, choby w sposób niezawiniony, w co najmniej 4 posiedzeniach Zarzdu, choby nie nastpujcych kolejno po sobie, jeeli pierwsze i ostatnie z posiedze Zarzdu, w których dany Członek Zarzdu, w tym Prezes Zarzdu, nie uczestniczy, oddalone jest od siebie o nie mniej ni 35 dni kalendarzowych i nie wicej ni 45 dni kalendarzowych, 13) utrata zdolnoci wykonywania funkcji Członka Zarzdu Spółki z powodu stwierdzonej prawomocnie przez właciwe organy rentowe całkowitej lub czciowej niezdolnoci do pracy lub z powodu prawomocnie orzeczonej utraty zdolnoci do czynnoci prawnych, 14) naruszenie o wicej ni 7 dni roboczych obowizku do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionego podmiotu Jeeli Zarzd jest wieloosobowy, wszyscy jego Członkowie s obowizani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. 2. Prezes Zarzdu przewodniczy posiedzeniom Zarzdu. Uchwały Zarzdu zapadaj bezwzgldn wikszoci głosów. W przypadku równoci głosów decyduje głos Prezesa Zarzdu. 3. Uchwały Zarzdu mog by powzite jeeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarzdu. 4. Zasady działania Zarzdu okrela szczegółowo Regulamin Zarzdu. Regulamin ten ustala Zarzd a zatwierdza Rada Nadzorcza Zarzd prowadzi sprawy Spółki niezastrzeone przez ustaw, Statut lub uchwały Walnego Zgromadzenia do kompetencji innych organów Spółki. 2. Zarzd jest obowizany uzyska zgod Rady Nadzorczej na dokonanie nastpujcych czynnoci: 1) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek uchwały dotyczcej zbycia lub nabycia przedsibiorstwa, 8

9 2) zakładanie przez Spółk oddziałów i spółek oraz nabycie, objcie i zbycie akcji lub udziałów w spółkach, 3) nabycie, zbycie, wydzierawienie, zamian lub obcienie nieruchomoci lub udziału w nieruchomoci, a w przypadku okrelonym w art Kodeksu spółek handlowych, poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek uchwały dotyczcej nabycia mienia od spółki dominujcej albo spółki lub spółdzielni zalenej, 4) nabycie, zbycie, wydzierawienie, zamian lub inne rozporzdzenie, bd obcienie innego mienia Spółki, czy to w ramach jednej transakcji czy te w ramach kilku powizanych transakcji, którego warto rynkowa przewysza złotych, a w przypadku okrelonym w art Kodeksu spółek handlowych, poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek uchwały dotyczcej nabycia mienia od spółki dominujcej albo spółki lub spółdzielni zalenej, 5) dokonywanie wydatków przekraczajcych kwot złotych, z wyjtkiem wydatków wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym budecie Spółki lub wydatków ponoszonych w toku zwykłej działalnoci Spółki, niezbdnych w zakresie: produkcji odlewów eliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzeday hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstajcych z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub noników energii, przy czym - o ile dokonanie wydatków ponoszonych w toku zwykłej działalnoci Spółki w jednostkowej kwocie przewysza bdzie złotych i nie bdzie przewidziane w zatwierdzonym rocznym budecie Spółki - przynajmniej jeden członek zarzdu bdzie zobowizany poinformowa o zamiarze zacignicia takiego zobowizania Przewodniczcego Rady Nadzorczej, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, a obowizek powiadomienia bdzie mógł zosta wykonany take poczt elektroniczn lub faksem 6) zawarcie, istotn zmian lub rozwizanie jakiejkolwiek umowy, która moe skutkowa powstaniem zobowiza pieninych Spółki przekraczajcych kwot złotych, a take zacignicie, istotna zmiana lub rozwizanie takich zobowiza nie poprzez zawarcie umowy, z wyjtkiem tego, co: (i) przewidziane jest w zatwierdzonym rocznym budecie Spółki lub (ii) zobowiza zaciganych, zmienianych lub rozwizywanych w toku zwykłej działalnoci Spółki, niezbdnych w zakresie: produkcji odlewów eliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzeday hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstajcych z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub noników energii, przy czym - o ile zacignie, istotna zmiana lub rozwizywanie takich zobowiza skutkowa bdzie po stronie Spółki zobowizaniem do dokonania wydatków w kwocie nie niszej ni złotych i nie bdzie przewidziane w zatwierdzonym rocznym budecie Spółki - przynajmniej jeden członek zarzdu bdzie zobowizany poinformowa o tym Przewodniczcego Rady Nadzorczej w sposób uregulowany postanowieniami pkt. 5) powyej, 7) zawarcie przez Spółk umowy spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, umowy o udziale w zyskach lub przychodach osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej bd jakiejkolwiek innej podobnej umowy, na podstawie której przychody Spółki lub jej zyski s lub mog by dzielone z innymi osobami lub jednostkami, a w przypadku umów, o których mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych poddanie 9

10 pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek uchwały dotyczcej zawarcia takiej umowy, 8) zacignicie kredytu, zacignicie poyczki przez Spółk oraz ustanowienie zwizanych z nimi zabezpiecze, jeeli kwota główna takiej poyczki lub kredytu przekracza złotych, 9) udzielenie przez Spółk poyczki, 10) udział Spółki w czynnociach prawnych, których drug stron jest podmiot powizany ze Spółk (bezporednio lub porednio) lub akcjonariusz Spółki, oprócz drobnych akcjonariuszy, których udział w kapitale zakładowym Spółki nie przekracza 1%, 11) powołanie prokurenta i ustalenie wysokoci wynagrodzenia dla prokurentów, 12) udzielanie przez Spółk porcze, gwarancji i wszelkich obcie rzeczowych majtku Spółki, w kadym przypadku, gdy łczna kwota porcze, gwarancji i innych obcie rzeczowych majtku Spółki przekroczyłaby lub przekracza złotych, chyba, e takie porczenie, gwarancja albo obcienie: (i) było przewidziane w zatwierdzonym rocznym budecie Spółki lub (ii) dokonywane jest w toku zwykłej działalnoci Spółki i niezbdne w zakresie: produkcji odlewów eliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzeday hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstajcych z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub noników energii, przy czym - o ile porczenie, gwarancja albo obcienie skutkowa bdzie mogło po stronie Spółki zobowizaniem pieninym w kwocie złotych i nie bdzie przewidziane w zatwierdzonym rocznym budecie Spółki - przynajmniej jeden członek zarzdu bdzie zobowizany poinformowa o tym Przewodniczcego Rady Nadzorczej w sposób uregulowany postanowieniami pkt. 5) powyej, 13) udzielanie przez Spółk porcze, gwarancji i wszelkich obcie rzeczowych majtku Spółki innych ni te wymienione w pkt 12) powyej, 14) ustanowienie zastawu lub innego obcienia na akcjach Spółki, 15) sponsorowanie jakichkolwiek przedsiwzi pod tytułem darmym lub dokonywanie darowizn w kwocie przewyszajcej w roku obrotowym 100 tysicy złotych, 16) nabycie akcji własnych przez Spółk, a przypadkach okrelonych w art pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek uchwały dotyczcej nabycia akcji własnych przez Spółk, 17) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek uchwały dotyczcej umorzenia akcji Spółki 18) dokonanie istotnej zmiany w zasadach rachunkowoci stosowanych przez Spółk, 19) nabywanie i zbywanie spółdzielczego własnociowego prawa do lokalu, 20) emisja dłunych papierów wartociowych, z zastrzeeniem punktu poniszego, 21) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kwestii emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszestwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art Kodeksu spółek handlowych. 10

11 3. Zarzd jest zobowizany sporzdzi na kady rok obrotowy plan działalnoci Spółki i uzyska jego zatwierdzenie przez Rad Nadzorcz najpó niej do koca poprzedniego roku obrotowego Zarzd reprezentuje Spółk we wszystkich czynnociach sdowych i pozasdowych Spółki. 2. Jeeli Zarzd jest wieloosobowy, do składania owiadcze w imieniu Spółki upowaniony jest Prezes Zarzdu samodzielnie albo dwóch Członków Zarzdu łcznie albo Członek Zarzdu łcznie z prokurentem. 19 Przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany sporód jej Członków zawiera w imieniu Spółki z Członkami Zarzdu Spółki umowy o prac oraz wszelkie inne umowy, a take reprezentuje Spółk w sporach midzy ni a Członkami Zarzdu. RADA NADZORCZA Rada Nadzorcza składa si z piciu Członków, w tym Przewodniczcego i Wiceprzewodniczcego. 2. Członkowie Rady Nadzorczej s powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie zwykł wikszoci głosów, pod warunkiem e za uchwał o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej głosowali wszyscy akcjonariusze, którzy w momencie głosowania posiadaj samodzielnie, kady z osobna., akcje reprezentujce co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastpuje tylko z wanych powodów, o których jest mowa w 15 ust. 4 Statutu.. 2a. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno by wolnych od jakichkolwiek powiza ze Spółk, jej akcjonariuszami lub pracownikami, jeeli te powizania mogłyby istotnie wpłyn na zdolno takiego członka do podejmowania bezstronnych decyzji (członkowie niezaleni). 2b. Za członka niezalenego moe by uznana osoba, która łcznie wypełnia ponisze warunki: 1) nie jest i nie była przez ostatnie 3 lata pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej, 2) nie pełni i nie pełniła przez ostatnie 5 lat funkcji Członka Zarzdu Spółki lub spółki stowarzyszonej, 3) nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w aden sposób akcjonariusza posiadajcego pakiet kontrolny, 4) nie otrzymuje i nie otrzymywała w cigu ostatnich 5 lat dodatkowego wynagrodzenia w znaczcej wysokoci (poza nalenym z tytułu członkostwa w Radzie) od Spółki lub półki stowarzyszonej, 5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w cigu ostatniego roku znaczcych stosunków handlowych ze Spółk lub spółk stowarzyszon, bezporednio lub w charakterze wspólnika akcjonariusza, członka zarzdu, pracownika Spółki na stanowisku kierowniczym, 11

12 6) nie jest obecnie, ani w cigu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego podmiotu wiadczcego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, 7) nie pełniła funkcji Członka Rady Nadzorczej dłuej ni 12 lat liczc od daty pierwszego wyboru 8) nie jest bliskim członkiem rodziny osób, o których mowa w pkt 1) 7); za bliskich członków rodziny uwaa si małonka, wstpnych i zstpnych pierwszego stopnia, rodzestwo, zicia, synow oraz powinowatych w tej samej linii i stopniu. 3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata Członkowie Rady Nadzorczej wybieraj sporód siebie Przewodniczcego, Wiceprzewodniczcego i Sekretarza Rady Nadzorczej. 2. Przewodniczcy Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczcego Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnoci Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalnoci, a w szczególnoci dokonuje oceny sprawozda finansowych, sprawozdania Zarzdu i wniosków Zarzdu co do podziału zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy oraz składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny. 2. Oprócz innych spraw przewidzianych w ustawie lub w Statucie, do kompetencji Rady Nadzorczej naley: 1) zawieszanie, z wanych powodów, w czynnociach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarzdu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoci Członków Zarzdu nie mogcych sprawowa swoich czynnoci, 2) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarzdu zatrudnionych na podstawie umowy o prac lub innej umowy, 3) wybór biegłego rewidenta Spółki do przeprowadzania badania sprawozda finansowych, 4) udzielanie Zarzdowi zgody na czynnoci okrelone w 17 ust. 2 Statutu, 5) badanie i zatwierdzanie strategicznych planów rozwoju Spółki, rocznych planów operacyjnych i finansowych oraz budetów Spółki oraz planów inwestycji Spółki, jeeli przekraczaj one czynnoci zwykłego zarzdu sprawami Spółki, oraz wszelkich istotnych zmian do nich, oraz danie od Zarzdu szczegółowych sprawozda z ich wykonania, 6) powoływanie i odwoływanie (w przypadkach okrelonych w 15 ust. 4 Statutu) wszystkich lub poszczególnych Członków Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu, 7) ustalanie liczby członków Zarzdu na kolejn kadencj, 8) zawieszanie, z wanych powodów (w przypadkach okrelonych w 15 ust. 4 Statutu), w czynnociach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania 12

13 czynnoci Członków Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu nie mogcych sprawowa swoich czynnoci, 9) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarzdu zatrudnionych na podstawie umowy o prac lub innej umowy, 10) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozda finansowych, 11) udzielanie Zarzdowi zgody na czynnoci okrelone w 17 ust. 2 Statutu, 12) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarzd projektów regulaminu pracy Zarzdu i innych regulaminów organizacyjnych Rada Nadzorcza powinna by zwoływana w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni cztery razy w roku obrotowym. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczcy Rady z własnej inicjatywy albo na danie Członka Rady Nadzorczej lub Zarzdu. We wniosku o zwołanie Rady Nadzorczej naley poda proponowany porzdek obrad. Przewodniczcy Rady Nadzorczej powinien zwoła posiedzenie w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku. Jeeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane przez Przewodniczcego w terminie wyej okrelonym w niniejszym 23 ust. 2 Statutu i naruszenie tego terminu trwa dłuej ni 7 dni roboczych, wówczas Wiceprzewodniczcy uzyskuje prawo do zwołania właciwego posiedzenia Rady Nadzorczej. 3. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczcy. Jeeli w posiedzeniu Rady Nadzorczej nie uczestniczy Przewodniczcy, posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Wiceprzewodniczcy Posiedzenia Rady zwoływane s z podaniem proponowanego porzdku obrad za pomoc zawiadomie wysyłanych listami poleconymi, kurierem, faksem lub poczt elektroniczn co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. 1a. Uchwały Rady Nadzorczej zapadaj wikszoci trzech pitych głosów, o ile w posiedzeniu Rady Nadzorczej i głosowaniu uczestniczy wszystkich piciu członków Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy na posiedzenie Rady Nadzorczej stawi si wyłcznie czterech jej członków, oraz pod warunkiem, e wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, decyzje zapadaj wikszoci trzech czwartych głosów. W przypadku, gdy na posiedzenie Rady Nadzorczej stawi si wyłcznie trzech jej członków, oraz pod warunkiem, e wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, decyzje zapadaj wikszoci dwóch trzecich głosów. Rada Nadzorcza nie moe podejmowa decyzji, o ile w jej posiedzeniu uczestniczy mniej ni 3 członków. 2. Uchwały Rady mog by podejmowane bez odbywania posiedzenia Rady w trybie pisemnym. 3. Członkowie Rady mog uczestniczy w posiedzeniach Rady za pomoc rodków porozumiewania si na odległo, w tym poprzez dwustronn komunikacj w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie Rady mog wypowiada si w toku posiedzenia, przebywajc w miejscu innym ni miejsce odbycia posiedzenia, pod warunkiem, e cho jeden z członków Rady znajduje si fizycznie w miejscu odbycia posiedzenia oraz pod warunkiem, e wszyscy członkowie Rady otrzymali proponowan 13

14 tre uchwał bd pisemnie bd w formie elektronicznej przed rozpoczciem głosowania nad dan uchwał. 4. Z posiedze Rady sporzdza si protokół przygotowywany pod kierownictwem Przewodniczcego Rady lub Wiceprzewodniczcego Rady, jeeli w danym posiedzeniu nie uczestniczy Przewodniczcego Rady. 5. W przypadku uczestnictwa w posiedzeniu członków Rady w trybie opisanym w ust. 3 powyej, protokół wskazuje sposób uczestnictwa w posiedzeniu kadego uczestniczcego członka Rady. Członkowie Rady fizycznie obecni na posiedzeniu podpisuj list obecnoci na posiedzeniu oraz tre uchwał za Przewodniczcy Rady, albo - pod nieobecno Przewodniczcy Rady - Wiceprzewodniczcy Rady, czyni na licie obecnoci oraz na uchwałach stosown wzmiank dotyczc uczestnictwa oraz głosu pozostałych członków Rady uczestniczcych w posiedzeniu w trybie, o którym mowa w ust. 3 powyej. Członkowie Rady, których dotyczy wzmianka, o której mowa w zdaniu poprzedzajcym, w najbliszym moliwym terminie, obowizani s do podpisania listy obecnoci oraz podpisania si pod podjtymi uchwałami, które wraz z protokołem z posiedzenia Przewodniczcy Rady, albo - pod nieobecno Przewodniczcego Rady - Wiceprzewodniczcy Rady, dostarczy im listem poleconym, kurierem, faksem lub w formie elektronicznej i do przesłania podpisanych dokumentów listem poleconym lub kurierem do siedziby Spółki. Opó nienie w dorczeniu podpisanych dokumentów nie ma wpływu na wano podjtych w trakcie posiedzenia uchwał. 6. W uzasadnionych, nagłych przypadkach posiedzenia Rady mog by zwoływane bez zachowania siedmiodniowego okresu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyej, jednake zwołanie musi zosta dokonane faksem, listem poleconym lub przez kuriera albo w formie elektronicznej nie pó niej ni 1 roboczy dzie przed planowanym dniem posiedzenia Do wanoci uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady. 2. Członek Rady Nadzorczej moe, niezalenie od sytuacji opisanej w art. 24 ust. 3, 5 i 6, bra udział w podejmowaniu uchwał Rady oddajc swój głos na pimie za porednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na pimie nie moe dotyczy spraw wprowadzonych do porzdku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 3. Uchwały podjte w trybie okrelonym w 24 ust. 2 pkt. 1 s wane, jeeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treci projektu Uchwały i po podpisaniu go co najmniej przez połow Członków Rady. 4. Podejmowanie uchwał w trybie okrelonym w 24 ust. 2 pkt. 1 oraz 25 ust. 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczcego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarzdu oraz odwołania i zawieszania w czynnociach tych osób Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowizki kolegialnie, moe jednak delegowa swoich Członków do samodzielnego pełnienia okrelonych czynnoci nadzorczych. 2. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin okrelajcy jej organizacj i sposób wykonywania czynnoci. 3. Członkom Rady Nadzorczej moe zosta przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie okrela uchwała Walnego Zgromadzenia. 14

15 4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów zwizanych z udziałem w pracach Rady. WALNE ZGROMADZENIE Walne Zgromadzenia s zwyczajne i nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno si odby w terminie szeciu miesicy po upływie kadego roku obrotowego. 3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno by: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) powzicie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowizków. 4. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mog by równie inne sprawy ni wymienione w ust Walne Zgromadzenia zwołuje Zarzd Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma prawo składa do Zarzdu Rada Nadzorcza ilekro uzna to za wskazane oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujcy co najmniej 1/10 (jedna dziesita) kapitału zakładowego. 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujcy co najmniej 1/10 kapitału zakładowego oraz Rada Nadzorcza maj prawo da umieszczenia okrelonych spraw na porzdku obrad najbliszego Walnego Zgromadzenia. danie takie naley złoy na pimie do Zarzdu najpó niej na miesic przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. 4. Rada Nadzorcza ma prawo zwoła Walne Zgromadzenie, jeeli Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie przewidzianym w 28 ust. 2 albo jeeli Zarzd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w cigu dwóch tygodni od zgłoszenia mu na pimie odpowiedniego wniosku Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje si przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób okrelony dla przekazywania informacji biecych zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 2. Publikacja na stronie internetowej Spółki oraz przekazanie informacji biecej, o której mowa powyej nastpuje co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 30 Walne Zgromadzenie odbywa si w siedzibie Spółki w Starachowicach, w Warszawie lub Kielcach. 31 Uchwały mona powzi, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu 15

16 dotyczcego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porzdku obrad. Uchwały powzite w ten sposób, z wyjtkiem uchwał podlegajcych wpisowi do rejestru, powinny by ogłoszone w terminie miesica. 32 Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarzd, zawierajca nazwiska i imiona albo firmy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzib), liczb, rodzaj i numery akcji oraz liczb przysługujcych im głosów, bdzie wyłoona w lokalu Zarzdu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna moe poda adres do dorcze zamiast miejsca zamieszkania Jeeli przepisy ustawy lub Statutu nie stanowi inaczej, Walne Zgromadzenie jest wane bez wzgldu na liczb reprezentowanych na nim akcji. 2. Walne Zgromadzenie moe zarzdza przerwy w obradach wikszoci 2/3 (dwie trzecie) głosów. Łcznie przerwy nie mog trwa dłuej ni trzydzieci dni. 3. Uchwał o zaniechaniu rozpatrywania sprawy wniesionej przez uprawnionych akcjonariuszy, zgromadzenie podejmuje wikszoci ¾ głosów, po uzyskaniu zgody wszystkich obecnych na zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek o jej rozpatrzenie Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczcy Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecnoci Prezes Zarzdu albo osoba wyznaczona przez Zarzd. Nastpnie sporód osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera si Przewodniczcego. 2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin okrelajcy szczegółowo tryb prowadzenia obrad Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w ustawie lub w Statucie, wymaga: 1) zmiana przedmiotu działalnoci Spółki, 2) przymusowy wykup akcji, 3) łczenie si spółek, 4) podział Spółki, 5) przekształcenie Spółki, 6) utworzenie kapitału rezerwowego i jego uycie. 2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółk nieruchomoci lub udziału w nieruchomoci Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadaj bezwzgldn wikszoci głosów, o ile ustawa lub Statut nie stanowi inaczej. 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie dalszego istnienia Spółki w warunkach okrelonych w art. 397 k. s. h. zapada wikszoci trzech czwartych głosów. 16

17 3. Walne Zgromadzenie moe uchwali istotn zmian działalnoci Spółki bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzaj si na tak zmian, jeeli uchwała bdzie powzita wikszoci 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecnoci osób reprezentujcych co najmniej połow kapitału zakładowego. 4. Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjtej wikszoci trzech czwartych głosów. Tej samej wikszoci głosów wymagaj uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie: 1) zgody na zbycie, obcienie lub wydzierawienie przedsibiorstwa Spółki, 2) zmiany przedmiotu przedsibiorstwa lub zakresu działalnoci Spółki, 3) zgody na zbycie lub obcienie jakichkolwiek aktywów trwałych o jednostkowej wartoci pocztkowej w ksigach Spółki, bez uwzgldniania odpisów amortyzacyjnych i przy uwzgldnieniu zwikszenia wartoci pocztkowej aktywów w ksigach Spółki, równej lub wyszej od PLN, 4) podziału, połczenia lub przekształcenia Spółki, 5) obnienia, podwyszenia lub warunkowego podwyszenia kapitału zakładowego Spółki. Dokonywanie przez Spółk czynnoci faktycznych lub prawnych wymienionych w zdaniu poprzednim moe nastpi wyłcznie po uprzednim uzyskaniu uchwały Walnego Zgromadzenia na podstawie uprzednio zapadłej uchwały Rady Nadzorczej pozytywnie opiniujcej dokonanie czynnoci wymienionych w paragrafie 36 ust.4 Statutu Spółki. 37 Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarzdza si przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pocignicie ich do odpowiedzialnoci, jak równie w sprawach osobowych. Ponadto naley zarzdzi tajne głosowanie na wniosek choby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI 38 Organizacj przedsibiorstwa Spółki okrela Regulamin Organizacyjny ustalony przez Zarzd Spółki zatwierdzony przez Rad Nadzorcz Spółka prowadzi rachunkowo zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa. 2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 1. Spółka tworzy nastpujce kapitały: 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy W spółce mog by utworzone kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków. Utworzenie kapitału rezerwowego oraz jego uycie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 17

18 3. Kapitał zapasowy tworzy si przelewajc do niego co najmniej 8 (osiem) procent zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osignie co najmniej 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego. 4. Z zastrzeeniem obowizujcych przepisów prawa Spółka moe tworzy inne fundusze. 41 Zarzd Spółki jest zobowizany w cigu trzech miesicy po upływie kadego roku obrotowego, sporzdzi i złoy Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzie tego roku oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalnoci Spółki w tym okresie Czysty zysk Spółki moe by przeznaczony w szczególnoci na: 1) odpisy na kapitał zapasowy, 2) odpisy na kapitał rezerwowy, 3) dywidend dla akcjonariuszy, 4) inne cele okrelone uchwał Walnego Zgromadzenia. 2. Dzie wypłaty dywidendy okrela uchwała Walnego Zgromadzenia podjta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. VI. POSTANOWIENIA KOCOWE Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sdowym i Gospodarczym, chyba e ustawa stanowi inaczej. 2. Kade ogłoszenie Spółki powinno by ponadto wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach dostpnych dla akcjonariuszy. 18

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. 18 lutego 2011 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. 18 lutego 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 18 lutego 2011 roku U C H W A Ł A Nr 1/2011 w sprawie: wyboru Przewodniczcego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Działajc

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firm Inter Cars Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------- 2. Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: ABC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: ABC S.A. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 4. Terenem działania spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity)

STATUT PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) STATUT PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka jest prowadzona pod firm Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box Spółka Akcyjna. Spółka

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani...

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani... Projekty uchwał na NWZA Zarzd Spółki PTS PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre projektów uchwał, które maj by przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzie 7 wrzenia 2009

Bardziej szczegółowo

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOCI SPÓŁKI

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOCI SPÓŁKI I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE. 2. Spółka moe uywa w obrocie skrótu: ODLEWNIE POLSKIE S.A. Siedzib Spółki jest miasto Starachowice. 2 3 Spółka działa na

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r. RAPORT BIECY Nr 11/2015 Data sporzdzenia: 03.06.2015 r. Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe Tre raportu:

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST STATUTU Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu

JEDNOLITY TEKST STATUTU Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu JEDNOLITY TEKST STATUTU Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu Niniejszy jednolity tekst Statutu został sporzdzony w oparciu o akty notarialne: 1. Rep. A nr 133/93r. 2. Rep. A nr 953/94r. 3. Rep. A nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A.

S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A. S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zakładów Chemicznych Permedia S.A. w Lublinie

S T A T U T Zakładów Chemicznych Permedia S.A. w Lublinie S T A T U T Zakładów Chemicznych Permedia S.A. w Lublinie TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ustanowionego w dniu 11.04.1994 r., akt notarialny Rep. Nr 2315/94 (z późn. zmianami - akt notarialny Rep. A Nr

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze

Statut Spółki Akcyjnej NOVITA w Zielonej Górze Statut Spółki Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: "NOVITA" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy "NOVITA" S. A. oraz wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. działa na podstawie postanowie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka powstała z przekształcenia ATC CARGO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Stosownie do postanowie art. 402 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarzd podaje dotychczasow tre oraz proponowane zmiany postanowie Statutu:

Stosownie do postanowie art. 402 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarzd podaje dotychczasow tre oraz proponowane zmiany postanowie Statutu: ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Starachowicach KRS 0000024126 Sd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, wpis do rejestru: 29 czerwca 2001 r. Zarzd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015 Ostrów Mazowiecka, dn. 4 lutego 2015 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015 Temat: jednolity tekst Statutu Emitenta Zarząd FABRYK MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje sporządzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna. (tekst jednolity) 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki

Tekst jednolity Statutu Spółki Tekst jednolity Statutu Spółki DTP S.A. (dalej Spółka ) 1 Założyciel Założycielem Spółki jest spółka Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzib we Włoszczowie z dnia 22 maja 2007 roku

UCHWAŁA NR 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzib we Włoszczowie z dnia 22 maja 2007 roku UCHWAŁA NR 1/2007 Na podstawie art. 420 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co nastpuje: 1 Uchyla si tajno głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne Zgromadzenie.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi : Grupa Żywiec Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Żywiec S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Żywiec.

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutu Spółki

Projekt Statutu Spółki Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie tekst jednolity na dzień 22.03.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: TELESTRADA Spółka Akcyjna". 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

Statut CIECH Spółka Akcyjna Tekst jednolity

Statut CIECH Spółka Akcyjna Tekst jednolity CIECH Spółka Akcyjna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011687 Statut CIECH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY. WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAU-POŁUDNIE S.A. W DNIU 6 CZERWCA 2008 r.

UCHWAŁY. WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAU-POŁUDNIE S.A. W DNIU 6 CZERWCA 2008 r. UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAU-POŁUDNIE S.A. W DNIU 6 CZERWCA 2008 r. Uchwała Nr 1 w sprawie przyjcia porzdku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontau-Południe S.A. w Katowicach

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka moŝe uŝywać skrótu EastSideCapital S.A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach

ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach ODLEWNIE POLSKIE S.A. Aleja Wyzwolenia 70 27-200 Starachowice R E G U L A M I N Z A R Z Ą D U Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach stan prawny na dzień 21 lutego 2014 r. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz w dniu 30 maja 2012 r. STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.) 1 1. Za!o"ycielami niniejszej spó!ki, zwanej dalej: "Spó!k#",

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma Spółka działa pod firmą NORTH COAST Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy NORTH COAST S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA Postanowienia ogólne. 1 1. Firma Spółki brzmi: "MEDIATEL" Spółka Akcyjna.-------------------------------------------------------------------- 2. Spółka moe uywa skrótu

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki INC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Spółki INC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Spółki INC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: INC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy INC S.A. 3. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J RADA NADZORCZA Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach [stan na 18 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: Ackerman Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Ackerman SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UCHWAŁA NR 1/2014 BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKT UCHWAŁY NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI /TEKST JEDNOLITY/

STATUT SPÓŁKI /TEKST JEDNOLITY/ /TEKST JEDNOLITY/ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Spółka prowadzona jest pod firm Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna. 2. Spółka moe uywa skrótu: RAFAMET S.A. 3. Spółka moe uywa wyróniajcego j znaku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Tekst jednolity Statut spółki LK Designer Shops spółka akcyjna

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Jupiter S.A. po zarejestrowaniu zmian uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2013r.

Tekst jednolity Statutu Jupiter S.A. po zarejestrowaniu zmian uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2013r. STATUT SPÓŁKI JUPITER SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity Statutu Jupiter S.A. po zarejestrowaniu zmian uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2013r. STATUT JUPITER S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne

Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka prowadzona jest pod firmą: CELON PHARMA Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką. 2. Spółka może używać

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach zwołanego na dzie 07 maja 2012 r. na godz. 11.

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach zwołanego na dzie 07 maja 2012 r. na godz. 11. UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach zwołanego na dzie 07 maja 2012 r. na godz. 11.00 UCHWAŁA Nr 1 /2012 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczcego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ /PRZYJTY PRZEZ RAD NADZORCZ UCHWAŁ NR 11/VI/03 Z DNIA 16.06.2003 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zwołane na dzie 02 kwietnia 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zwołane na dzie 02 kwietnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zwołane na dzie 02 kwietnia 2010 roku W zwizku z zamierzonymi zmianami Statutu, poniej powołane zostaj dotychczas obowizujce

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne

Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka prowadzona jest pod firmą: CELON PHARMA Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA Data sporzdzenia: 21-02-2007 r. Nazwa emitenta: KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIECY NR 6 / 2007 Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA Temat: NWZA w dniu 15.03.2007 r. proponowane zmiany

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie:

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie: REGULAMIN ZARZDU J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Regulamin Zarzdu został uchwalony przez Rad Nadzorcz na podstawie 15 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 21 marca 2007 r. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1.Na podstawie art.409 1 Kodeksu spółek handlowych i 19 Statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A.

Bardziej szczegółowo

STATUT MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA STATUT MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 14 lipca 2016 roku 1 1. Firma Spółki brzmi: MEDCAMP Spółka Akcyjna. Spółka może używać formy skróconej firmy: MEDCAMP

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY POWZITE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ENERGOMONTA - POŁUDNIE S.A. Z DNIA 15 MAJA 2009 r.

UCHWAŁY POWZITE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ENERGOMONTA - POŁUDNIE S.A. Z DNIA 15 MAJA 2009 r. UCHWAŁY POWZITE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ENERGOMONTA - POŁUDNIE S.A. Z DNIA 15 MAJA 2009 r. Uchwała Nr 1 w sprawie przyjcia porzdku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomonta-Południe Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ENERGOINSTAL S.A. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ENERGOINSTAL S.A. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ENERGOINSTAL S.A. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2 Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwalony przez Radę Nadzorczą ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 06 sierpnia 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Statut Cloud Technologies S.A.

Statut Cloud Technologies S.A. Warszawa, 16 czerwca 2014 roku Statut Cloud Technologies S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi: BALTICON Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: BALTICON S.A. 3. Założycielami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku) 1 Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 1. 1. Firma Spółki brzmi: Boomerang Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

Statut. Cloud Technologies S.A.

Statut. Cloud Technologies S.A. Statut Cloud Technologies S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies S.A. 2. Siedziba Siedzibą Spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI IDM S.A

STATUT SPÓŁKI IDM S.A STATUT SPÓŁKI IDM S.A w upadłości układowej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Firma Spółki brzmi: IDM Spółka Akcyjna. 1 1. Spółka może używać skróconej nazwy w brzmieniu IDM SA oraz wyróżniających Spółkę znaków

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych:

Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych: Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych: 1. Repertorium A numer 9572/2008 z dnia 17.06.2008r. Bożena Górska Wolnik notariusz w Katowicach, 2. Repertorium A numer 16393/2008 z dnia 15.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

STATUT JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień 22 października 2014 r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR INVEST

STATUT JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień 22 października 2014 r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR INVEST STATUT JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień 22 października 2014 r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR INVEST Spółka Akcyjna. ---------------------------------- 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Danks Europejskie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 Adam Krynicki i Anna Maria Barska, wspólnicy przekształcanej spółki Krynicki Recykling spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. SPÓŁKI SferaNET SPÓŁKA AKCYJNA. Bielsko-Biała, 2014 rok

S T A T U T. SPÓŁKI SferaNET SPÓŁKA AKCYJNA. Bielsko-Biała, 2014 rok S T A T U T SPÓŁKI SferaNET SPÓŁKA AKCYJNA Bielsko-Biała, 2014 rok I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą: SferaNET Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy SferaNET S.A. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki Telestrada S.A. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: TELESTRADA Spółka

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity STATUTU Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach

Tekst jednolity STATUTU Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach Tekst jednolity STATUTU Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach stan prawny uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 3/2016 i Uchwałą nr 24/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Statut_Impera Capital_tekst jednolity_ zatwierdzony przez Radę Nadzorczą

Statut_Impera Capital_tekst jednolity_ zatwierdzony przez Radę Nadzorczą STATUT IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity I.POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Spółka działa pod nazwą IMPERA CAPITAL Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu IMPERA CAPITAL S.A. oraz odpowiednika

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu tekst ujednolicony

Statut Spółki CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu tekst ujednolicony Statut Spółki CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu tekst ujednolicony POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: CARPATHIA CAPITAL Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą Inter Cars S.A.

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą Inter Cars S.A. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą Inter Cars S.A. 1 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem władzy w Spółce. 2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku I. Postanowienia ogólne 1. [Nazwa] Stowarzyszenie nosi nazw MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM. 2. KLUB Jest stowarzyszeniem włacicieli i miłoników

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1.

Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Igoria Trade Spółka Akcyjna. 2. Założycielami Spółki są:

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel SPÓŁKA AKCYJNA STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wierzyciel SPÓŁKA AKCYJNA STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Wierzyciel SPÓŁKA AKCYJNA STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma spółki brzmi: Wierzyciel Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Wierzyciel S.A. Siedzibą spółki jest

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT GALVO SPÓŁKA AKCYJNA I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT GALVO SPÓŁKA AKCYJNA I.POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT GALVO SPÓŁKA AKCYJNA I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Galvo spółka akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Galvo S.A. 3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Załącznik do Uchwały nr 11/2010 Rady Nadzorczej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 października 2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Bardziej szczegółowo

STATUT RSY Spółka Akcyjna

STATUT RSY Spółka Akcyjna STATUT RSY Spółka Akcyjna Postanowienia ogólne 1 1.Wspólnicy Spółki Przekształcanej IŁAWSKIE ZAKŁADY REMONTU SILNIKÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna. Spółka może używać formy skróconej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J

S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J /tekst jednolity/ niniejszy tekst jednolity statutu został sporządzony przez Zarząd Spółki w celu złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z art. 9 ust. 4

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej Spółką, o Statucie w następującym brzmieniu. --------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. ---------------------------------------------------

S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. --------------------------------------------------- S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. --------------------------------------------------- 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność

Bardziej szczegółowo

2. W 22 ust. 2 dodaje się pkt. 10 w następującym brzmieniu:

2. W 22 ust. 2 dodaje się pkt. 10 w następującym brzmieniu: Stosownie do wymogów art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd LW Bogdanka S.A. podaje do wiadomości dotychczasowe oraz proponowane brzmienie postanowień Statutu Spółki w ramach pkt. 12 porządku obrad

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

5) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna

5) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna STATUT spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej (tekst jednolity na dzień 27 czerwca 2016 r.) 1 Firma Spółki brzmi: MODECOM Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w skrócie:

Bardziej szczegółowo