STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA"

Transkrypt

1 STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA Postanowienia ogólne Firma Spółki brzmi: "MEDIATEL" Spółka Akcyjna Spółka moe uywa skrótu firmy "MEDIATEL S.A. oraz wyróniajcego znaku graficznego Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firm SM-MEDIA, Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Warszawie, wpisanej do rejestru handlowego pod Nr RHB prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Siedzib Spółki jest miasto stołeczne Warszawa Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Na obszarze swojego działania Spółka moe powoływa oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzy spółki i przystpowa do spółek ju istniejcych, a take uczestniczy we wszelkich dopuszczonych prawem powizaniach organizacyjno-prawnych Czas trwania spółki jest nieograniczony Przedmiot Działalnoci Spółki 5 1. Przedmiot działalnoci Spółki obejmuje: ) Telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD A), ) Telefonia ruchoma (PKD B), ) Transmisja danych i teleinformatyka (PKD C), ) Radiokomunikacja (PKD D), ) Radiodyfuzja (PKD E), ) Telewizja kablowa (PKD F), ) Pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD G), ) Produkcja komputerów i innych urzdze do przetwarzania informacji (PKD Z), ) Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych (PKD Z), ) Produkcja nie zapisanych noników informacji (PKD Z), ) Reprodukcja komputerowych noników informacji (PKD Z), ) Działalno w zakresie oprogramowania (PKD Z), ) Doradztwo w zakresie sprztu komputerowego (PKD Z), ) Przetwarzanie danych (PKD Z), ) Działalno zwizana z bazami danych (PKD Z), ) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksigujcych i liczcych (PKD Z), ) Pozostała działalno zwizana z informatyk (PKD Z), ) Sprzeda hurtowa maszyn i urzdze biurowych (PKD Z), ) Sprzeda hurtowa maszyn pozostałych maszyn i urzdze dla przemysłu i handlu (PKD Z), ) Sprzeda detaliczna mebli, wyposaenia biurowego, komputerów oraz sprztu telekomunikacyjnego (PKD A), ) Działalno usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD B), ) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych, rurocigów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych (PKD C), ) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurocigów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych (PKD D), 24) Wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3), ) Wykonywanie robót budowlanych wykoczeniowych (PKD 45.4), ) Reklama (PKD Z), ) Działalno usługowa zwizana z poligrafi pozostała (PKD Z), ) Działalno poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD Z), ) Składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich (PKD Z), ) Introligatorstwo (PKD Z), ) Wydawanie ksiek (PKD Z), ) Wydawanie gazet (PKD Z), ) Pozostała działalno wydawnicza (PKD Z),

2 2 34) Drukowanie gazet (PKD Z), ) Produkcja filmów i nagra wideo (PKD Z), ) Rozpowszechnianie filmów i nagra wideo (PKD Z), ) Reprodukcja nagra wideo (PKD Z), ) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalnoci gospodarczej i zarzdzania (PKD 74.14), ) Pozostałe porednictwo pienine gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B), ) Leasing finansowy (PKD Z), ) Pozostałe porednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z), ) Działalno pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), ) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD Z), ) Działalno pomocnicza zwizana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnorentowymi. (PKD Z), ) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z), ) Działalno zwizana z organizacj targów i wystaw (PKD A), ) Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD Z), ) Zagospodarowanie i sprzeda nieruchomoci na własny rachunek (PKD Z), ) Kupno i sprzeda nieruchomoci na własny rachunek (PKD Z), ) Zarzdzanie nieruchomociami mieszkalnymi (PKD A), ) Zarzdzanie nieruchomociami niemieszkalnymi (PKD B), ) Wynajem nieruchomoci na własny rachunek (PKD Z), ) Wynajem maszyn i urzdze biurowych (PKD Z), ) Wynajem pozostałych maszyn i urzdze (PKD Z), ) Sprzeda hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1), ) Pozostała sprzeda hurtowa wyspecjalizowana (PKD A), ) Pozostała sprzeda hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD B), ) Pozostała sprzeda detaliczna poza sieci sklepow (PKD Z), ) Działalno usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprztu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD B), ) Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych (PKD G), ) Działalno zwizana z zarzdzaniem holdingami (PKD Z), ) Pozostała działalno komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD B), ) Pozostała działalno usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z) Działalno okrelona w ustpie poprzedzajcym moe by prowadzona na rachunek własny lub w porednictwie, take w kooperacji z przedsibiorcami krajowymi i zagranicznymi Działalno, której podjcie wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, moe by podjta po uprzednim ich uzyskaniu Z zachowaniem właciwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsibiorstwa Spółki moe nastpi bez obowizku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godz si na tak zmian Kapitał zakładowy Spółki. Akcje. 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (dziewiset czterdzieci cztery tysice sto szedziesit) złotych i dzieli si na (cztery miliony siedemset dwadziecia tysicy osiemset) akcji o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia) groszy kada akcja, w tym: a) (słownie: szeset dwadziecia pi tysicy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria A, o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia) groszy kada akcja, b) (słownie: siedemdziesit pi tysicy trzysta) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria B, o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia) groszy kada akcja, c) (słownie: trzydzieci pi tysicy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria C, o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia) groszy kada akcja, d) (słownie: jeden milion osiemset tysicy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria D, o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia) groszy kada akcja, e) (słownie: piset tysicy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria E, o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia) groszy kada akcja, f) (słownie: trzysta tysicy) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria F, o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia) groszy kada akcja,

3 3 g) (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesit pi tysicy piset) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria G, o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia) groszy kada akcja. 7a 1. Zarzd Spółki jest upowaniony, w okresie do dnia 31 stycznia 2009 roku, do podwyszenia kapitału zakładowego o kwot nie wiksz ni ,00 (czterysta pidziesit pi tysicy dwiecie dziewidziesit pi) złotych (kapitał docelowy). Zarzd moe wykonywa przyznane mu upowanienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwysze kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyraonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. Zarzd Spółki moe wydawa akcje zarówno w zamian za wkłady pienine, jak i w zamian za wkłady niepienine. Zarzd Spółki nie moe wydawa akcji uprzywilejowanych lub przyznawa akcjonariuszowi osobistych uprawnie, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upowanienie nie obejmuje uprawnienia do podwyszenia kapitału zakładowego ze rodków własnych Spółki Uchwała Zarzdu Spółki podjta zgodnie z ust. 1, zastpuje uchwał Walnego Zgromadzenia o podwyszeniu kapitału zakładowego i dla swej wanoci wymaga formy aktu notarialnego. 3. Zarzd Spółki moe, za zgod Rady Nadzorczej, wyłczy lub ograniczy prawo pierwszestwa objcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczce podwyszenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarzdowi w Statucie Spółki upowanienia do podwyszenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna by wyraona w formie uchwały podjtej przy obecnoci co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, przy braku głosów przeciwnych uchwale Akcje mog by imienne lub na okaziciela Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna Akcje mog by wydawane w odcinkach zbiorowych W przypadku emisji akcji imiennych w ramach kapitału docelowego, akcje imienne ulegaj zamianie na akcje na okaziciela z chwil złoenia przez Spółk wniosku o rejestracj tych akcji w depozycie papierów wartociowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartociowych. Zapis ten dotyczy wszystkich akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego Akcje imienne i akcje na okaziciela mog by umarzane. Zasady i warunki umarzania akcji okrela uchwała Walnego Zgromadzenia Spółka moe nabywa akcje własne zgodnie z przepisami prawa po uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Spółka moe emitowa obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszestwa i inne papiery wartociowe Kapitał zakładowy moe by obniony lub podwyszony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. 2. Spólka ma prawo podwysza kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub poprzez zmian wartoci nominalnej akcji dotychczasowych Organy Spółki 11 Organami Spółki s: Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza Zarzd A. Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarzd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, przedstawiajcych, co najmniej 10 % kapitału zakładowego Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastpi w cigu dwóch tygodni od daty złoenia wniosku

4 4 4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: a) w przypadku, gdy Zarzd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, b) jeeli pomimo złoenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarzd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust Walne Zgromadzenia odbywaj si w Warszawie Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadaj bezwzgldn wikszoci głosów oddanych, chyba ze Kodeks Spółek Handlowych, przepisy innych ustaw lub statut przewiduj inne warunki ich powzicia.- 2. Bezwzgldnej wikszoci ¾ (trzech czwartych) głosów oddanych przy obecnoci akcjonariuszy przedstawiajcych przynajmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki wymagaj dla swojej wanoci uchwały dotyczce usunicia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objtych wczeniej porzdkiem dziennym Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczcy albo inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecnoci członek Zarzdu Nastpnie sporód uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera si Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie moe uchwali swój regulamin okrelajcy szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej wanoci ¾ (trzech czwartych) głosów oddanych. Tre Regulaminu Zarzdu Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych Uchwały mona podejmowa bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porzdku obrad Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie jest wane bez wzgldu na ilo reprezentowanych na nim akcji Uchwał Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych lub Statucie wymagaj nastpujce sprawy: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzdu i Rady Nadzorczej z działalnoci Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowizków, a take podział zysku lub pokrycie strat, okrelenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, wszelkie postanowienia dotyczce roszcze o naprawienie szkody wyrzdzonej przy zawizaniu Spółki lub sprawowaniu zarzdu albo nadzoru, zbycie i wydzierawienie przedsibiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa uytkowania, zbywania i nabywania nieruchomoci, emisja obligacji, obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszestwa, wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, podwyszenia lub obnienia kapitału zakładowego, oraz nabywania, zbywania oraz umarzania akcji własnych, take przez osob trzeci w imieniu Spółki, zatwierdzenia regulaminu działania Rady Nadzorczej B. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza składa si z 5 do 11 członków, w tym Przewodniczcego, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Liczb członków Rady Nadzorczej okrela Walne Zgromadzenie uchwał podjt zwykł wikszoci głosów Rada Nadzorcza działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Tre Regulaminu Rady Nadzorczej Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnoci Spółki

5 5 2. Oprócz spraw zastrzeonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do szczególnych uprawnie Rady Nadzorczej naley: delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynnoci Zarzdu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarzdu, czy te całego Zarzdu lub gdy Zarzd z innych powodów nie moe działa, wyraanie zgody na dokonywanie przez Spółk czynnoci rozporzdzajcych, obciajcych lub zobowizujcych do rozporzdzenia czy obcienia składników majtku Spółki, których warto przekracza ,00 (słownie: pitnacie milionów) złotych jednorazowo lub łcznie w okresie nastpujcych po sobie kolejnych 12 (słownie: dwunastu) miesicy, z zastrzeeniem pkt. 3 i 4 poniej wyraanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak równie na inn form jakiejkolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile warto transakcji przekracza warto ,00 (słownie: dwa miliony piset tysicy) złotych wyraenie zgody na sprzeda aktywów Spółki, których warto przekracza 10% wartoci aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej w okresie 12 miesicy, uchwalanie rocznego budetu Spółki na podstawie projektu dostarczonego przez Zarzd, wyraanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, wzgldnie o sposobie pokrycia straty, powoływanie, zawieszanie w czynnociach i odwoływanie Prezesa Zarzdu, powoływanie na wniosek Prezesa Zarzdu, zawieszanie w czynnociach i odwoływanie członków Zarzdu, ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarzdu, wypłacanego przez Spółk z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarzdu, take wyraanie zgody na zajmowanie si interesami konkurencyjnymi przez członka Zarzdu, uchwalanie regulaminu pracy Zarzdu, wybór biegłego rewidenta przeprowadzajcego badanie sprawozdania finansowego Spółki, przyjmowanie dla wewntrznych celów Spółki, w formie uchwały, jednolitego tekstu statutu Spółki, z zastrzeeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, wyraanie zgody na zawarcie lub zmian przez Spółk umów z podmiotem powizanym w rozumieniu ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych Rada Nadzorcza składa corocznie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ocen sytuacji Spółki W przypadku: a) umów, o których mowa w ust. 2 pkt 12 niniejszego paragrafu - na wniosek Zarzdu Rada Nadzorcza moe udzieli zgody na zawieranie tego typu umów, zakrelajc termin na jaki zgoda zostaje udzielona, b) umów poyczek, dopłat, gwarancji i porcze zawieranych pomidzy Spółk i jednostkami od niej zalenymi albo z ni stowarzyszonymi w rozumieniu przepisów o rachunkowoci - Rada Nadzorcza moe udzieli ogólnej zgody na podstawie przedstawionych przez Zarzd rocznych i wieloletnich planów finansowania tych jednostek, zakrelajc termin na jaki zgoda zostaje udzielona - termin ten nie bdzie krótszy ni rok Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 2 pkt 8 niniejszego paragrafu nie bdzie wymagana, jeeli: a) wiadczenie bdzie stanowi wynagrodzenie przysługujce na mocy regulaminu wynagradzania wymaganego przepisami prawa pracy lub uchwał Walnego Zgromadzenia,--- b) umowa bdzie zawarta na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, Kadencja członków pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok, liczc od dnia przekształcenia Spółki.- 2. Członkowie nastpnych Rad Nadzorczych powoływani bd na wspólne kadencje trzyletnie. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego lub dokooptowanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równoczenie z upływem tej kadencji Dopuszczalne jest ponowne powołanie do Rady Nadzorczej na nastpne kadencje tych samych osób Walne Zgromadzenie moe odwoła kadego z członków Rady Nadzorczej lub cał Rad Nadzorcz przed upływem kadencji W miejsce ustpujcego przed wyganiciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza moe dokooptowa członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej bior udział wyłcznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków dokooptowanych nie moe przekracza połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej s przedstawiani do zatwierdzenia na najbliszym Walnym Zgromadzeniu

6 6 1. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczcego, Wiceprzewodniczcego i miar potrzeb Sekretarza Rady. Rada Nadzorcza moe w kadym czasie odwoła z funkcji Przewodniczcego, jego Zastpc i Sekretarza Rady Przewodniczcy Rady Nadzorczej reprezentuje Rad, kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Uchwały Rady Nadzorczej s podejmowane na posiedzeniach, chyba, e wszyscy jej członkowie oddadz głosy w drodze zamieszczania podpisów na tym samym egzemplarzu projektu uchwały albo na odrbnych dokumentach. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane s przez jej Przewodniczcego. W przypadku nieobecnoci Przewodniczcego posiedzenia zwoływane s przez członka Rady wyznaczonego przez Przewodniczcego. Osoby uprawnione do zwoływania posiedze Rady Nadzorczej zobowizane s zwoła je na danie Zarzdu wyraone w formie uchwały. W takim przypadku posiedzenie w tej sprawie powinno odby si najpóniej w cigu 14 dni od daty otrzymania przez Rad Nadzorcz wniosku Zarzdu W posiedzeniach Rady Nadzorczej mog uczestniczy członkowie Zarzdu z głosem doradczym Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywa si bd przynajmniej raz na kwartał Posiedzenia Rady Nadzorczej mog by prowadzone za pomoc dostpnych rodków porozumiewania si na odległo (np. telekonferencja), w sposób umoliwiajcy porozumienie si wszystkich uczestniczcych w nim członków. Za miejsce takiego posiedzenia uznaje si miejsce pobytu prowadzcego posiedzenie Do wanoci uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich jej członków, dorczone członkom Rady co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia. Dorczenie zaproszenia moe nastpi przy wykorzystaniu innych rodków porozumienia si, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia otrzymania zaproszenia od członka Rady Uchwały Rady Nadzorczej zapadaj bezwzgldn wikszoci głosów. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczcego Na danie kadego z jej członków, Rada Nadzorcza jest zobowizana dokona czynnoci nadzorczych okrelonych w takim daniu w zakresie okrelonym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, przy czym członek wystpujcy z daniem musi by wyznaczony do bezporedniego dokonywania tych czynnoci Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowizuj takie same zasady jak członków Zarzdu, tzn. zakaz konkurencji i ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych C. Zarzd Zarzd kieruje działalnoci Spółki i reprezentuje j na zewntrz Do zakresu działania Zarzdu nale wszelkie sprawy zwizane z prowadzaniem spraw Spółki niezastrzeone do kompetencji innych władz Spółki Prezesa Zarzdu oraz na jego wniosek pozostałych członków Zarzdu powołuje Rada Nadzorcza Skład Zarzdu moe by wieloosobowy Kadencja pierwszego Zarzdu trwa dwa lata a pozostałych trzy lata Kadencja członków Zarzdu jest wspólna. Mandat członka Zarzdu powołanego przed upływem danej kadencji Zarzdu wygasa równoczenie z upływem tej kadencji Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na nastpne kadencje Zarzdu Szczegółowy tryb działania Zarzdu okrela Regulamin Zarzdu, uchwalany przez Rad Nadzorcz. Tre Regulaminu Zarzdu Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych Do składania owiadcze i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni s: dwaj członkowie Zarzdu działajcy łcznie, lub członek Zarzdu i prokurent działajcy łcznie

7 7 Uchwały Zarzdu zapadaj zwykł wikszoci głosów oddanych. Przy równej iloci głosów decyduje głos Prezesa Zarzdu Członków Zarzdu obowizuje zakaz konkurencji. W szczególnoci nie mog oni zajmowa si interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczy w takim podmiocie jako jego członek władz Powyszy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarzdu w organach nadzorczych i zarzdzajcych podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezporednio lub porednio powizana jest kapitałowo Gospodarka finansowa i rachunkowo Spółki Gospodarka finansowa Spółki prowadzona jest na podstawie rocznych budetów, przygotowywanych przez Zarzd i uchwalanych przez Rad Nadzorcz Rachunkowo Spółki prowadzona jest zgodnie z obowizujcymi w tej mierze przepisami. Badanie rocznych bilansów przeprowadza niezaleny biegły rewident Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy Spółka moe tworzy kapitały rezerwowe, zapasowe, celowe lub fundusze przewidziane przepisami prawa Postanowienia Kocowe. 31 W sprawach nie uregulowanych statutem zastosowanie maj obowizujce przepisy prawa, a w szczególnoci przepisy Kodeksu Spółek Handlowych *

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SM-MEDIA S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SM-MEDIA S.A. 1 stronę otrzymują: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (fax: 33 26 762, 33 26 790), Giełda Papierów Wartościowych Dział Emitentów (fax: 537 78 92), Centralna Tabela Ofert S.A. (fax: 535 69 01, 535

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firm Inter Cars Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------- 2. Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SM-MEDIA S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SM-MEDIA S.A. 1 stronę otrzymują: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (fax: 33 26 762, 33 26 790), Centralna Tabela Ofert S.A. (fax: 535 69 01, 535 69 19, e-mail: dzialobrotu@ceto.pl), Polska Agencja Prasowa (fax:

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA Załącznik do RB nr 84/2008 z dn. 11 sierpnia 2008r. Tekst jednolity po uchwałach Zarządu z dnia 24 lipca 2008 roku. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA Postanowienia ogólne. 1 1. Firma Spółki brzmi: "MEDIATEL"

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 kwietnia 2009 r.

Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. MEDIATEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 26 maja 2009 r. porządek obrad Raport bieżący nr 32/2009 Zarząd Mediatel S.A. ("Spółka") informuje,

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST STATUTU Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu

JEDNOLITY TEKST STATUTU Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu JEDNOLITY TEKST STATUTU Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu Niniejszy jednolity tekst Statutu został sporzdzony w oparciu o akty notarialne: 1. Rep. A nr 133/93r. 2. Rep. A nr 953/94r. 3. Rep. A nr

Bardziej szczegółowo

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Warszawa, 4 lutego 2005 r. SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Zarząd SM-MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał,

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani...

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani... Projekty uchwał na NWZA Zarzd Spółki PTS PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre projektów uchwał, które maj by przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzie 7 wrzenia 2009

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi : Grupa Żywiec Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Żywiec S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Żywiec.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 Adam Krynicki i Anna Maria Barska, wspólnicy przekształcanej spółki Krynicki Recykling spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Bardziej szczegółowo

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA:

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA: Nr 20/2011 dotyczy: zmiany w Statucie SIMPLE Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w dniu 27 czerwca 2011 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmiany postanowieo 2, 5, 6 oraz tytułu

Bardziej szczegółowo

STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity)

STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity) STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1. Firma Spółki brzmi: PC GUARD Spółka Akcyjna. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

Statut Elektrim S.A.

Statut Elektrim S.A. Statut Elektrim S.A. tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. odbytego w dniu 24 czerwca 2010 roku Warszawa, 24 czerwca 2010 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutu Spółki

Projekt Statutu Spółki Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie tekst jednolity na dzień 22.03.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: TELESTRADA Spółka Akcyjna". 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne

Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka prowadzona jest pod firmą: CELON PHARMA Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna. (tekst jednolity) 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą GRODNO spółka akcyjna. -----------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity)

STATUT PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) STATUT PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka jest prowadzona pod firm Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box Spółka Akcyjna. Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej KBJ S.A. nr 2/3/2013 z dnia 20 września 2013 r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Marek

Bardziej szczegółowo

- tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. 1. Postanowienia ogólne

- tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. 1. Postanowienia ogólne - tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Postanowienia ogólne 1 Wspólnicy przekształcanej spółki Mineral Midrange spółka -------------------------- z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz w dniu 30 maja 2012 r. STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.) 1 1. Za!o"ycielami niniejszej spó!ki, zwanej dalej: "Spó!k#",

Bardziej szczegółowo

Statut Cloud Technologies S.A.

Statut Cloud Technologies S.A. Warszawa, 16 czerwca 2014 roku Statut Cloud Technologies S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. Komisja Nadzoru Finansowego RB 04/2008 Rzeszów, dnia 11 stycznia 2008 r. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą GRODNO spółka akcyjna. --------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka powstała z przekształcenia ATC CARGO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

(tekst jednolity) STATUT QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

(tekst jednolity) STATUT QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2015 r. (tekst jednolity) STATUT QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi QUMAK Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki Telestrada S.A. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: TELESTRADA Spółka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY. WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAU-POŁUDNIE S.A. W DNIU 6 CZERWCA 2008 r.

UCHWAŁY. WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAU-POŁUDNIE S.A. W DNIU 6 CZERWCA 2008 r. UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAU-POŁUDNIE S.A. W DNIU 6 CZERWCA 2008 r. Uchwała Nr 1 w sprawie przyjcia porzdku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontau-Południe S.A. w Katowicach

Bardziej szczegółowo

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Mariusz Sosnowski oraz Tadeusz Sosnowski - wspólnicy przekształcanej spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS S.C. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: STAR FITNESS Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy STAR FITNESS S.A. 3. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki INC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Spółki INC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Spółki INC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: INC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy INC S.A. 3. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka moŝe uŝywać skrótu EastSideCapital S.A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze

Statut Spółki Akcyjnej NOVITA w Zielonej Górze Statut Spółki Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: "NOVITA" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy "NOVITA" S. A. oraz wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Postanowienia ogólne 1 Spółka będzie działać pod firmą: i3d Spółka Akcyjna. Spółka może w obrocie używać skrótu i3d S.A. 2. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka działa pod firmą STARHEDGE Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 3/2014. z dnia 6 marca 2014 r. Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki.

Raport bieżący nr 3/2014. z dnia 6 marca 2014 r. Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki. Raport bieżący nr 3/2014 z dnia 6 marca 2014 r Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki. Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt. 2 oraz 100 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015 Ostrów Mazowiecka, dn. 4 lutego 2015 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015 Temat: jednolity tekst Statutu Emitenta Zarząd FABRYK MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje sporządzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą PEMUG Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy PEMUG S. A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI /TEKST JEDNOLITY/

STATUT SPÓŁKI /TEKST JEDNOLITY/ /TEKST JEDNOLITY/ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Spółka prowadzona jest pod firm Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna. 2. Spółka moe uywa skrótu: RAFAMET S.A. 3. Spółka moe uywa wyróniajcego j znaku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Warszawa, dnia 31 maja 2011 roku SIMPLE S.A. ul. Bronisława Czecha 49/51 04-555 Warszawa Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. w Warszawie I. PORZĄDEK OBRAD Zarząd

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY POTWIERDZONY PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI

STATUT SPÓŁKI COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY POTWIERDZONY PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI STATUT SPÓŁKI COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY POTWIERDZONY PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE art. 1 1. Spółka działa pod firmą ComArch Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki

Tekst jednolity Statutu Spółki Tekst jednolity Statutu Spółki DTP S.A. (dalej Spółka ) 1 Założyciel Założycielem Spółki jest spółka Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma Spółka działa pod firmą NORTH COAST Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy NORTH COAST S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy GRAPHIC S.A. oraz wyróżniającego ją

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe S.A.

STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe S.A. STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka będzie prowadzona pod firmą Tamex Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe

Bardziej szczegółowo

5) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna

5) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna STATUT spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej (tekst jednolity na dzień 27 czerwca 2016 r.) 1 Firma Spółki brzmi: MODECOM Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w skrócie:

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SAF S.A. w Sosnowcu na dzień 28 marca 2013 r.

TEKST JEDNOLITY STATUTU SAF S.A. w Sosnowcu na dzień 28 marca 2013 r. 1 TEKST JEDNOLITY STATUTU SAF S.A. w Sosnowcu na dzień 28 marca 2013 r. 1.1 Firma spółki brzmi: SAF Spółka Akcyjna, dalej zwana "Spółką". 2. Spółka może używać skróconej nazwy SAF S.A. i wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu PROTEKTOR Spółka Akcyjna

Tekst jednolity Statutu PROTEKTOR Spółka Akcyjna Tekst jednolity Statutu PROTEKTOR Spółka Akcyjna ustalony zgodnie z uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka działa pod firmą Kino Polska TV Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy Kino Polska TV S.A. 2 1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Tekst jednolity Statut spółki LK Designer Shops spółka akcyjna

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. II. Przedmiot działalno ci Spółki Art. 6.

I. Postanowienia ogólne Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. II. Przedmiot działalno ci Spółki Art. 6. STATUT spółki pod firmą: STOPKLATKA Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne Art. 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia STOPKLATKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną. --------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT SPÓŁKI ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA STATUT SPÓŁKI ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA /TEKST JEDNOLITY na dzień 30.10.2014r./ (uwzględniający zmiany wynikające z treści uchwały nr 5 NZW 31.10.2014r.) 1 Spółka działa pod firmą ATLANTIS Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych:

Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych: Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych: 1. Repertorium A numer 9572/2008 z dnia 17.06.2008r. Bożena Górska Wolnik notariusz w Katowicach, 2. Repertorium A numer 16393/2008 z dnia 15.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

1. Firma Spółki brzmi: CASH FLOW Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu firmy CASH FLOW S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.

1. Firma Spółki brzmi: CASH FLOW Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu firmy CASH FLOW S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: CASH FLOW Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu firmy CASH FLOW S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego. 2. Siedziba Spółki znajduje się w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej Spółką, o Statucie w następującym brzmieniu. --------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE. 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.

STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE. 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką. STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą:

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna. Spółka może używać formy skróconej

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie 12.00. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 r.: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 r.: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. Porządek obrad Skyline Investment S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 r.: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity. I. Postanowienia ogólne 1

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity. I. Postanowienia ogólne 1 STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 Adam Krynicki i Anna Maria Barska, wspólnicy przekształcanej spółki Krynicki Recykling spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UCHWAŁA NR 1/2014 BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 1. 1. Firma Spółki brzmi: Boomerang Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY Statutu Spółki akcyjnej Betacom

TEKST JEDNOLITY Statutu Spółki akcyjnej Betacom TEKST JEDNOLITY Statutu Spółki akcyjnej Betacom I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. l. Firma Spółki brzmi: Betacom Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w skrócie Betacom S.A. 2. Siedzibą Spółki jest miasto

Bardziej szczegółowo

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma Spółki brzmi: KLEBA INVEST Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: KLEBA INVEST S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci

Bardziej szczegółowo

6.2. SPRAWOZDANIA FINANSOWE EMITENTA ZA OSTATNI ROK OBROTOWY

6.2. SPRAWOZDANIA FINANSOWE EMITENTA ZA OSTATNI ROK OBROTOWY 6.2. SPRAWOZDANIA FINANSOWE EMITENTA ZA OSTATNI ROK OBROTOWY 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 6.3. OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT KOMPUTRONIK S.A. z siedzibą w Poznaniu

STATUT KOMPUTRONIK S.A. z siedzibą w Poznaniu STATUT KOMPUTRONIK S.A. z siedzibą w Poznaniu I. FIRMA I SIEDZIBA 1 [Firma] 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Komputronik Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy Komputronik S.A. 3. Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Danks Europejskie

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKT UCHWAŁY NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KATOWICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO BUDUS SPÓŁKA AKCYJNA

S T A T U T KATOWICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO BUDUS SPÓŁKA AKCYJNA S T A T U T KATOWICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO BUDUS SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity na dzień 08.11.2011r. I. Postanowienia ogólne. 1 1. Spółka działa pod firmą: Katowickie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Statut spółki akcyjnej

Statut spółki akcyjnej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi POWER MEDIA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać firmy skróconej POWER MEDIA S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Spółka prowadzi działalność

Bardziej szczegółowo

Statut CIECH Spółka Akcyjna Tekst jednolity

Statut CIECH Spółka Akcyjna Tekst jednolity CIECH Spółka Akcyjna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011687 Statut CIECH

Bardziej szczegółowo

STATUT GEO TERM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA /tekst jednolity/ I. Postanowienia ogólne

STATUT GEO TERM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA /tekst jednolity/ I. Postanowienia ogólne STATUT GEO TERM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA /tekst jednolity/ I. Postanowienia ogólne 1 1. Spółka działa pod firmą GEO TERM POLSKA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może w obrocie używać skrótu firmy GEO TERM POLSKA

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi: BALTICON Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: BALTICON S.A. 3. Założycielami

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej DOMEX-BUD Development S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 [Siedziba] 3 [Czas trwania]

STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 [Siedziba] 3 [Czas trwania] STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [Firma spółki] 1. Spółka będzie działać pod firmą Werth-Holz Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Werth-Holz S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY POWZITE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ENERGOMONTA - POŁUDNIE S.A. Z DNIA 15 MAJA 2009 r.

UCHWAŁY POWZITE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ENERGOMONTA - POŁUDNIE S.A. Z DNIA 15 MAJA 2009 r. UCHWAŁY POWZITE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ENERGOMONTA - POŁUDNIE S.A. Z DNIA 15 MAJA 2009 r. Uchwała Nr 1 w sprawie przyjcia porzdku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomonta-Południe Spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ LOGZACT SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ LOGZACT SPÓŁKA AKCYJNA STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ LOGZACT SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. Założycielami niniejszej spółki, zwanej dalej: "Spółką", są: a. Tomasz Grabiak, b. Przemysław Biłozor, c. LMB Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki INVESTcon GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu -tekst jednolity- POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Spółki INVESTcon GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu -tekst jednolity- POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Spółki INVESTcon GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu -tekst jednolity- POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna". 2. Spółka może używać skrótu firmy "INVESTcon

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka powstała z przekształcenia ATC CARGO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY na dzień 24 września 2013

TEKST JEDNOLITY na dzień 24 września 2013 TEKST JEDNOLITY na dzień 24 września 2013 STATUT FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma, Siedziba 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Finhouse Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy Finhouse

Bardziej szczegółowo

STATUT. tekst jednolity Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna w Łomży

STATUT. tekst jednolity Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna w Łomży STATUT tekst jednolity Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna w Łomży Statut uwzględniający zmiany dokonane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 20 grudnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI 1. POSTANOWIENIA GÓLNE

STATUT SPÓŁKI 1. POSTANOWIENIA GÓLNE Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Fast Finance S.A. z dnia 9.06.2014r. STATUT SPÓŁKI 1. POSTANOWIENIA GÓLNE 1. 1. Spółka działa pod firmą FAST FINANCE Spółka Akcyjna". 2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Stawiający oświadczają, Ŝe są wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką. 2 Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą : Krzycka

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ANGEL BUSINESS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ANGEL BUSINESS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ANGEL BUSINESS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Angel Business Capital Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo