STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA"

Transkrypt

1 STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA Postanowienia ogólne Firma Spółki brzmi: "MEDIATEL" Spółka Akcyjna Spółka moe uywa skrótu firmy "MEDIATEL S.A. oraz wyróniajcego znaku graficznego Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firm SM-MEDIA, Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Warszawie, wpisanej do rejestru handlowego pod Nr RHB prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Siedzib Spółki jest miasto stołeczne Warszawa Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Na obszarze swojego działania Spółka moe powoływa oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzy spółki i przystpowa do spółek ju istniejcych, a take uczestniczy we wszelkich dopuszczonych prawem powizaniach organizacyjno-prawnych Czas trwania spółki jest nieograniczony Przedmiot Działalnoci Spółki 5 1. Przedmiot działalnoci Spółki obejmuje: ) Telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD A), ) Telefonia ruchoma (PKD B), ) Transmisja danych i teleinformatyka (PKD C), ) Radiokomunikacja (PKD D), ) Radiodyfuzja (PKD E), ) Telewizja kablowa (PKD F), ) Pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD G), ) Produkcja komputerów i innych urzdze do przetwarzania informacji (PKD Z), ) Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych (PKD Z), ) Produkcja nie zapisanych noników informacji (PKD Z), ) Reprodukcja komputerowych noników informacji (PKD Z), ) Działalno w zakresie oprogramowania (PKD Z), ) Doradztwo w zakresie sprztu komputerowego (PKD Z), ) Przetwarzanie danych (PKD Z), ) Działalno zwizana z bazami danych (PKD Z), ) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksigujcych i liczcych (PKD Z), ) Pozostała działalno zwizana z informatyk (PKD Z), ) Sprzeda hurtowa maszyn i urzdze biurowych (PKD Z), ) Sprzeda hurtowa maszyn pozostałych maszyn i urzdze dla przemysłu i handlu (PKD Z), ) Sprzeda detaliczna mebli, wyposaenia biurowego, komputerów oraz sprztu telekomunikacyjnego (PKD A), ) Działalno usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD B), ) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych, rurocigów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych (PKD C), ) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurocigów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych (PKD D), 24) Wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3), ) Wykonywanie robót budowlanych wykoczeniowych (PKD 45.4), ) Reklama (PKD Z), ) Działalno usługowa zwizana z poligrafi pozostała (PKD Z), ) Działalno poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD Z), ) Składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich (PKD Z), ) Introligatorstwo (PKD Z), ) Wydawanie ksiek (PKD Z), ) Wydawanie gazet (PKD Z), ) Pozostała działalno wydawnicza (PKD Z),

2 2 34) Drukowanie gazet (PKD Z), ) Produkcja filmów i nagra wideo (PKD Z), ) Rozpowszechnianie filmów i nagra wideo (PKD Z), ) Reprodukcja nagra wideo (PKD Z), ) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalnoci gospodarczej i zarzdzania (PKD 74.14), ) Pozostałe porednictwo pienine gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B), ) Leasing finansowy (PKD Z), ) Pozostałe porednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z), ) Działalno pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), ) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD Z), ) Działalno pomocnicza zwizana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnorentowymi. (PKD Z), ) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z), ) Działalno zwizana z organizacj targów i wystaw (PKD A), ) Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD Z), ) Zagospodarowanie i sprzeda nieruchomoci na własny rachunek (PKD Z), ) Kupno i sprzeda nieruchomoci na własny rachunek (PKD Z), ) Zarzdzanie nieruchomociami mieszkalnymi (PKD A), ) Zarzdzanie nieruchomociami niemieszkalnymi (PKD B), ) Wynajem nieruchomoci na własny rachunek (PKD Z), ) Wynajem maszyn i urzdze biurowych (PKD Z), ) Wynajem pozostałych maszyn i urzdze (PKD Z), ) Sprzeda hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1), ) Pozostała sprzeda hurtowa wyspecjalizowana (PKD A), ) Pozostała sprzeda hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD B), ) Pozostała sprzeda detaliczna poza sieci sklepow (PKD Z), ) Działalno usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprztu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD B), ) Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych (PKD G), ) Działalno zwizana z zarzdzaniem holdingami (PKD Z), ) Pozostała działalno komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD B), ) Pozostała działalno usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z) Działalno okrelona w ustpie poprzedzajcym moe by prowadzona na rachunek własny lub w porednictwie, take w kooperacji z przedsibiorcami krajowymi i zagranicznymi Działalno, której podjcie wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, moe by podjta po uprzednim ich uzyskaniu Z zachowaniem właciwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsibiorstwa Spółki moe nastpi bez obowizku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godz si na tak zmian Kapitał zakładowy Spółki. Akcje. 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (dziewiset czterdzieci cztery tysice sto szedziesit) złotych i dzieli si na (cztery miliony siedemset dwadziecia tysicy osiemset) akcji o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia) groszy kada akcja, w tym: a) (słownie: szeset dwadziecia pi tysicy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria A, o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia) groszy kada akcja, b) (słownie: siedemdziesit pi tysicy trzysta) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria B, o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia) groszy kada akcja, c) (słownie: trzydzieci pi tysicy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria C, o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia) groszy kada akcja, d) (słownie: jeden milion osiemset tysicy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria D, o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia) groszy kada akcja, e) (słownie: piset tysicy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria E, o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia) groszy kada akcja, f) (słownie: trzysta tysicy) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria F, o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia) groszy kada akcja,

3 3 g) (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesit pi tysicy piset) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria G, o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia) groszy kada akcja. 7a 1. Zarzd Spółki jest upowaniony, w okresie do dnia 31 stycznia 2009 roku, do podwyszenia kapitału zakładowego o kwot nie wiksz ni ,00 (czterysta pidziesit pi tysicy dwiecie dziewidziesit pi) złotych (kapitał docelowy). Zarzd moe wykonywa przyznane mu upowanienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwysze kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyraonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. Zarzd Spółki moe wydawa akcje zarówno w zamian za wkłady pienine, jak i w zamian za wkłady niepienine. Zarzd Spółki nie moe wydawa akcji uprzywilejowanych lub przyznawa akcjonariuszowi osobistych uprawnie, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upowanienie nie obejmuje uprawnienia do podwyszenia kapitału zakładowego ze rodków własnych Spółki Uchwała Zarzdu Spółki podjta zgodnie z ust. 1, zastpuje uchwał Walnego Zgromadzenia o podwyszeniu kapitału zakładowego i dla swej wanoci wymaga formy aktu notarialnego. 3. Zarzd Spółki moe, za zgod Rady Nadzorczej, wyłczy lub ograniczy prawo pierwszestwa objcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczce podwyszenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarzdowi w Statucie Spółki upowanienia do podwyszenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna by wyraona w formie uchwały podjtej przy obecnoci co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, przy braku głosów przeciwnych uchwale Akcje mog by imienne lub na okaziciela Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna Akcje mog by wydawane w odcinkach zbiorowych W przypadku emisji akcji imiennych w ramach kapitału docelowego, akcje imienne ulegaj zamianie na akcje na okaziciela z chwil złoenia przez Spółk wniosku o rejestracj tych akcji w depozycie papierów wartociowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartociowych. Zapis ten dotyczy wszystkich akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego Akcje imienne i akcje na okaziciela mog by umarzane. Zasady i warunki umarzania akcji okrela uchwała Walnego Zgromadzenia Spółka moe nabywa akcje własne zgodnie z przepisami prawa po uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Spółka moe emitowa obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszestwa i inne papiery wartociowe Kapitał zakładowy moe by obniony lub podwyszony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. 2. Spólka ma prawo podwysza kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub poprzez zmian wartoci nominalnej akcji dotychczasowych Organy Spółki 11 Organami Spółki s: Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza Zarzd A. Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarzd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, przedstawiajcych, co najmniej 10 % kapitału zakładowego Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastpi w cigu dwóch tygodni od daty złoenia wniosku

4 4 4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: a) w przypadku, gdy Zarzd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, b) jeeli pomimo złoenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarzd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust Walne Zgromadzenia odbywaj si w Warszawie Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadaj bezwzgldn wikszoci głosów oddanych, chyba ze Kodeks Spółek Handlowych, przepisy innych ustaw lub statut przewiduj inne warunki ich powzicia.- 2. Bezwzgldnej wikszoci ¾ (trzech czwartych) głosów oddanych przy obecnoci akcjonariuszy przedstawiajcych przynajmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki wymagaj dla swojej wanoci uchwały dotyczce usunicia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objtych wczeniej porzdkiem dziennym Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczcy albo inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecnoci członek Zarzdu Nastpnie sporód uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera si Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie moe uchwali swój regulamin okrelajcy szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej wanoci ¾ (trzech czwartych) głosów oddanych. Tre Regulaminu Zarzdu Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych Uchwały mona podejmowa bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porzdku obrad Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie jest wane bez wzgldu na ilo reprezentowanych na nim akcji Uchwał Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych lub Statucie wymagaj nastpujce sprawy: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzdu i Rady Nadzorczej z działalnoci Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowizków, a take podział zysku lub pokrycie strat, okrelenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, wszelkie postanowienia dotyczce roszcze o naprawienie szkody wyrzdzonej przy zawizaniu Spółki lub sprawowaniu zarzdu albo nadzoru, zbycie i wydzierawienie przedsibiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa uytkowania, zbywania i nabywania nieruchomoci, emisja obligacji, obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszestwa, wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, podwyszenia lub obnienia kapitału zakładowego, oraz nabywania, zbywania oraz umarzania akcji własnych, take przez osob trzeci w imieniu Spółki, zatwierdzenia regulaminu działania Rady Nadzorczej B. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza składa si z 5 do 11 członków, w tym Przewodniczcego, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Liczb członków Rady Nadzorczej okrela Walne Zgromadzenie uchwał podjt zwykł wikszoci głosów Rada Nadzorcza działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Tre Regulaminu Rady Nadzorczej Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnoci Spółki

5 5 2. Oprócz spraw zastrzeonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do szczególnych uprawnie Rady Nadzorczej naley: delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynnoci Zarzdu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarzdu, czy te całego Zarzdu lub gdy Zarzd z innych powodów nie moe działa, wyraanie zgody na dokonywanie przez Spółk czynnoci rozporzdzajcych, obciajcych lub zobowizujcych do rozporzdzenia czy obcienia składników majtku Spółki, których warto przekracza ,00 (słownie: pitnacie milionów) złotych jednorazowo lub łcznie w okresie nastpujcych po sobie kolejnych 12 (słownie: dwunastu) miesicy, z zastrzeeniem pkt. 3 i 4 poniej wyraanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak równie na inn form jakiejkolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile warto transakcji przekracza warto ,00 (słownie: dwa miliony piset tysicy) złotych wyraenie zgody na sprzeda aktywów Spółki, których warto przekracza 10% wartoci aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej w okresie 12 miesicy, uchwalanie rocznego budetu Spółki na podstawie projektu dostarczonego przez Zarzd, wyraanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, wzgldnie o sposobie pokrycia straty, powoływanie, zawieszanie w czynnociach i odwoływanie Prezesa Zarzdu, powoływanie na wniosek Prezesa Zarzdu, zawieszanie w czynnociach i odwoływanie członków Zarzdu, ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarzdu, wypłacanego przez Spółk z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarzdu, take wyraanie zgody na zajmowanie si interesami konkurencyjnymi przez członka Zarzdu, uchwalanie regulaminu pracy Zarzdu, wybór biegłego rewidenta przeprowadzajcego badanie sprawozdania finansowego Spółki, przyjmowanie dla wewntrznych celów Spółki, w formie uchwały, jednolitego tekstu statutu Spółki, z zastrzeeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, wyraanie zgody na zawarcie lub zmian przez Spółk umów z podmiotem powizanym w rozumieniu ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych Rada Nadzorcza składa corocznie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ocen sytuacji Spółki W przypadku: a) umów, o których mowa w ust. 2 pkt 12 niniejszego paragrafu - na wniosek Zarzdu Rada Nadzorcza moe udzieli zgody na zawieranie tego typu umów, zakrelajc termin na jaki zgoda zostaje udzielona, b) umów poyczek, dopłat, gwarancji i porcze zawieranych pomidzy Spółk i jednostkami od niej zalenymi albo z ni stowarzyszonymi w rozumieniu przepisów o rachunkowoci - Rada Nadzorcza moe udzieli ogólnej zgody na podstawie przedstawionych przez Zarzd rocznych i wieloletnich planów finansowania tych jednostek, zakrelajc termin na jaki zgoda zostaje udzielona - termin ten nie bdzie krótszy ni rok Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 2 pkt 8 niniejszego paragrafu nie bdzie wymagana, jeeli: a) wiadczenie bdzie stanowi wynagrodzenie przysługujce na mocy regulaminu wynagradzania wymaganego przepisami prawa pracy lub uchwał Walnego Zgromadzenia,--- b) umowa bdzie zawarta na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, Kadencja członków pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok, liczc od dnia przekształcenia Spółki.- 2. Członkowie nastpnych Rad Nadzorczych powoływani bd na wspólne kadencje trzyletnie. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego lub dokooptowanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równoczenie z upływem tej kadencji Dopuszczalne jest ponowne powołanie do Rady Nadzorczej na nastpne kadencje tych samych osób Walne Zgromadzenie moe odwoła kadego z członków Rady Nadzorczej lub cał Rad Nadzorcz przed upływem kadencji W miejsce ustpujcego przed wyganiciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza moe dokooptowa członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej bior udział wyłcznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków dokooptowanych nie moe przekracza połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej s przedstawiani do zatwierdzenia na najbliszym Walnym Zgromadzeniu

6 6 1. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczcego, Wiceprzewodniczcego i miar potrzeb Sekretarza Rady. Rada Nadzorcza moe w kadym czasie odwoła z funkcji Przewodniczcego, jego Zastpc i Sekretarza Rady Przewodniczcy Rady Nadzorczej reprezentuje Rad, kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Uchwały Rady Nadzorczej s podejmowane na posiedzeniach, chyba, e wszyscy jej członkowie oddadz głosy w drodze zamieszczania podpisów na tym samym egzemplarzu projektu uchwały albo na odrbnych dokumentach. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane s przez jej Przewodniczcego. W przypadku nieobecnoci Przewodniczcego posiedzenia zwoływane s przez członka Rady wyznaczonego przez Przewodniczcego. Osoby uprawnione do zwoływania posiedze Rady Nadzorczej zobowizane s zwoła je na danie Zarzdu wyraone w formie uchwały. W takim przypadku posiedzenie w tej sprawie powinno odby si najpóniej w cigu 14 dni od daty otrzymania przez Rad Nadzorcz wniosku Zarzdu W posiedzeniach Rady Nadzorczej mog uczestniczy członkowie Zarzdu z głosem doradczym Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywa si bd przynajmniej raz na kwartał Posiedzenia Rady Nadzorczej mog by prowadzone za pomoc dostpnych rodków porozumiewania si na odległo (np. telekonferencja), w sposób umoliwiajcy porozumienie si wszystkich uczestniczcych w nim członków. Za miejsce takiego posiedzenia uznaje si miejsce pobytu prowadzcego posiedzenie Do wanoci uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich jej członków, dorczone członkom Rady co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia. Dorczenie zaproszenia moe nastpi przy wykorzystaniu innych rodków porozumienia si, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia otrzymania zaproszenia od członka Rady Uchwały Rady Nadzorczej zapadaj bezwzgldn wikszoci głosów. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczcego Na danie kadego z jej członków, Rada Nadzorcza jest zobowizana dokona czynnoci nadzorczych okrelonych w takim daniu w zakresie okrelonym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, przy czym członek wystpujcy z daniem musi by wyznaczony do bezporedniego dokonywania tych czynnoci Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowizuj takie same zasady jak członków Zarzdu, tzn. zakaz konkurencji i ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych C. Zarzd Zarzd kieruje działalnoci Spółki i reprezentuje j na zewntrz Do zakresu działania Zarzdu nale wszelkie sprawy zwizane z prowadzaniem spraw Spółki niezastrzeone do kompetencji innych władz Spółki Prezesa Zarzdu oraz na jego wniosek pozostałych członków Zarzdu powołuje Rada Nadzorcza Skład Zarzdu moe by wieloosobowy Kadencja pierwszego Zarzdu trwa dwa lata a pozostałych trzy lata Kadencja członków Zarzdu jest wspólna. Mandat członka Zarzdu powołanego przed upływem danej kadencji Zarzdu wygasa równoczenie z upływem tej kadencji Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na nastpne kadencje Zarzdu Szczegółowy tryb działania Zarzdu okrela Regulamin Zarzdu, uchwalany przez Rad Nadzorcz. Tre Regulaminu Zarzdu Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych Do składania owiadcze i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni s: dwaj członkowie Zarzdu działajcy łcznie, lub członek Zarzdu i prokurent działajcy łcznie

7 7 Uchwały Zarzdu zapadaj zwykł wikszoci głosów oddanych. Przy równej iloci głosów decyduje głos Prezesa Zarzdu Członków Zarzdu obowizuje zakaz konkurencji. W szczególnoci nie mog oni zajmowa si interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczy w takim podmiocie jako jego członek władz Powyszy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarzdu w organach nadzorczych i zarzdzajcych podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezporednio lub porednio powizana jest kapitałowo Gospodarka finansowa i rachunkowo Spółki Gospodarka finansowa Spółki prowadzona jest na podstawie rocznych budetów, przygotowywanych przez Zarzd i uchwalanych przez Rad Nadzorcz Rachunkowo Spółki prowadzona jest zgodnie z obowizujcymi w tej mierze przepisami. Badanie rocznych bilansów przeprowadza niezaleny biegły rewident Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy Spółka moe tworzy kapitały rezerwowe, zapasowe, celowe lub fundusze przewidziane przepisami prawa Postanowienia Kocowe. 31 W sprawach nie uregulowanych statutem zastosowanie maj obowizujce przepisy prawa, a w szczególnoci przepisy Kodeksu Spółek Handlowych *

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firm Inter Cars Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------- 2. Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015 Ostrów Mazowiecka, dn. 4 lutego 2015 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015 Temat: jednolity tekst Statutu Emitenta Zarząd FABRYK MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje sporządzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki Sygnity Spółka Akcyjna

Tekst jednolity Statutu Spółki Sygnity Spółka Akcyjna Tekst jednolity Statutu Spółki Sygnity Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 1.1 Firma spółki brzmi "Sygnity Spółka Akcyjna". 1.2 Spółka może używać jej skrótu "Sygnity S.A." oraz wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

Statut Agory Spółki Akcyjnej

Statut Agory Spółki Akcyjnej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Agory Spółki Akcyjnej 1 Firma spółki brzmi: "AGORA Spółka Akcyjna", dalej zwana "Spółką". 2 Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą "Agora - Gazeta", Spółka

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna

ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z aktu notarialnego z dnia 1 czerwca 2010 r. (Repertorium A numer 4036/2010), Oświadczenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

(tekst jednolity) STATUT QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

(tekst jednolity) STATUT QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2015 r. (tekst jednolity) STATUT QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi QUMAK Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą e-muzyka Spółka Akcyjna. ------------------------ 2. Spółka może używać w obrocie skrótu e-muzyka S.A..

Bardziej szczegółowo

STATUT "PRIMA MODA" SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity

STATUT PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT "PRIMA MODA" SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity ( 1) (1) Zawiązuje się spółkę akcyjną działającą na podstawie niniejszego statutu oraz Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych

Bardziej szczegółowo

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie I. Postanowienia ogólne: 1 1. Spółka prowadzona jest pod firmą Bytom Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Bytom S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej DOMEX-BUD Development S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU PILAB SPÓŁKA AKCYJNA. stan na dzień 20 kwietnia 2015 r.

TEKST JEDNOLITY STATUTU PILAB SPÓŁKA AKCYJNA. stan na dzień 20 kwietnia 2015 r. TEKST JEDNOLITY STATUTU PILAB SPÓŁKA AKCYJNA stan na dzień 20 kwietnia 2015 r. [Tekst jest jednolity Statutu ustalony i przyjęty przez Zarząd na podstawie upoważnienia wynikającego z 6a ust. 3 lit. d Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB

Bardziej szczegółowo

STATUT Korbank Spółka Akcyjna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Korbank Spółka Akcyjna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Spółki Korbank S.A. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2014 roku, Repertorium A numer 3031/2014 STATUT Korbank Spółka

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi CI Games Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać formy skróconej CI Games S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Skierniewicach

z siedzibą w Skierniewicach PROSPEKT EMISYJNY JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach Na podstawie niniejszego Prospektu JHM DEVELOPMENT S.A. wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczenie i wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: COMPUTERLAND S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 03 listopada 2006 roku Liczba głosów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie)

S T A T U T. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) S T A T U T HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) Tekst jednolity ustalony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 37/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku. 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna. Statut Spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Tekst jednolity Uwzględniający zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2013 roku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity wg stanu na dzień 31 października 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity wg stanu na dzień 31 października 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity wg stanu na dzień 31 października 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: InfoScan Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma. 2 Przedmiot działalności

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma. 2 Przedmiot działalności STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma 1. Spółka działa pod firmą Agroma Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu Agroma S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2. Spółka powstała

Bardziej szczegółowo

Zmiana Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SARE Spółka Akcyjna Zwołanego Na Dzień 09.01.2015 r.

Zmiana Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SARE Spółka Akcyjna Zwołanego Na Dzień 09.01.2015 r. Zmiana Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SARE Spółka Akcyjna Zwołanego Na Dzień 09.01.2015 r. Zarząd spółki SARE spółka akcyjna niniejszym zawiadamia, iż otrzymał od Akcjonariusza,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi : Grupa Żywiec Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Żywiec S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Żywiec.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki Treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy D.B.B. Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanego

Bardziej szczegółowo

STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r.

STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r. STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są: Michał Andrzej Lach, zamieszkały w Warszawie, Janusz Przemysław

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY STATUT KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY ustalony przez Zarząd Spółki w dniu 9 lipca 0 r. STATUT KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Utworzenie i firma Spółki Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Dom Obrotu Wierzytelnościami

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ. PERMA - FIX MEDICAL Spółka Akcyjna

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ. PERMA - FIX MEDICAL Spółka Akcyjna STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ PERMA - FIX MEDICAL Spółka Akcyjna 1 Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: PERMA FIX MEDICAL Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu: PERMA FIX MEDICAL S.A. 3.

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki pod firmą B3System S.A. I. Postanowienia ogólne

Statut Spółki pod firmą B3System S.A. I. Postanowienia ogólne Statut Spółki pod firmą B3System S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi B3System Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu B3System S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2 1. Spółka działa

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi PIK SPÓŁKA AKCYJNA.-------------------------------------------------------- 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT Spółki Akcyjnej COMP S.A. z siedzibą w Warszawie

STATUT Spółki Akcyjnej COMP S.A. z siedzibą w Warszawie STATUT Spółki Akcyjnej COMP S.A. z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi Comp Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać firmy w skrócie Comp S.A. oraz wyróżniającego Spółkę

Bardziej szczegółowo