Część opisowa do działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część opisowa do działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"

Transkrypt

1 Część opisowa do działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Melioracje wodne ,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł * zakup materiałów budowlanych do konserwacji przepustów i rowów w miejscowościach: Stypułów, Drwalewice, Sokołów, Lasocon-Bielice, Solniki, Mirocin Górny, Studzieniec, Broniszów i Kożuchów (rury żelbetonowe, cement, piasek) 4300 zakup usług pozostałych 4.000,00 zł * prace konserwacyjne na rowach i przepustach (wynajem ciągnika, koparki i dźwigu) rozdz Izby rolnicze ,00 zł 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,00 zł rozdz Restrukturyzacja i modernizacja sektora ,00 zł żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 4270 zakup usług remontowych ,00 zł * remonty świetlic w Stypułowie i Broniszowie-Radwanowie Powyższa kwota stanowi 20% udziału gminy w realizacji programu SPO, umożliwiającego wdrożenie odnowy wsi. Zadanie będzie realizowane z chwilą pozyskania środków z UE. Na dzień opracowania projektu budżetu program operacyjny nie został uruchomiony, wobec powyższego Gmina nie mogła złożyć wniosku. rozdz Pozostała działalność 4.600,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł * zorganizowanie konkursu Najładniejsza Zagroda Wiejska roku zakup usług pozostałych 600,00 zł * wyjazd rolników na Targi Rolnicze Część opisowa do działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Drogi publiczne gminne ,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł * zakup znaków drogowych

2 4270 zakup usług remontowych ,00 zł * remonty bieżące dróg utwardzonych i gruntowych ,00 zł oraz chodników * remont poręczy mostowych 1.000,00 zł 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * odnowienie oznakowania poziomego ulic 5.000,00 zł * naprawa i wymiana oznakowania pionowego 500,00 zł * utrzymanie zieleni przydrożnej i wycinki drzew 5.000,00 zł * usługi transportowe 5.000,00 zł * zimowe utrzymanie dróg i ulic ,00 zł 4430 różne opłaty i składki 2.000,00 zł * ubezpieczenie od szkód na drogach 2.000,00 zł 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł * opracowanie dokumentacji na odbudowę i przebudowę ,00 zł dróg Hoża, Kręta i Młynarska rozdz Drogi wewnętrzne ,00 zł 4270 zakup usług remontowych ,00 zł * remonty bieżące dróg ,00 zł * remont poręczy mostowych 1.000,00 zł * remont odcinka chodnika przy ul. Spółdzielczej ,00 zł 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * wymiana i naprawa oznakowania pionowego 500,00 zł * usługi transportowe 9.000,00 zł * wycinka i przycięcie drzew 500,00 zł * inwentaryzacja i wycena wartości dróg wewnętrznych 5.200,00 zł rozdz Pozostała działalność 3.000,00 zł 4270 zakup usług remontowych 3.000,00 zł * remont wiat przystankowych 3.000,00 zł Część opisowa do działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł * zakup map geodezyjnych 4.000,00 zł 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * dokumentacja geodezyjna * operaty szacunkowe gruntów, budynków i lokali * zakładanie ksiąg wieczystych * opłaty notarialne * ogłoszenia do prasy * wypisy z ewidencji gruntów * zniesienie współwłasności nieruchomości w Kożuchowie przy ul. Dworcowej 3 * czynsze mieszkaniowe

3 * koszty zarządzania nieruchomością przy przy ul.kościuszki 26 w Kożuchowie * opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów leśnych pod ujęcie wody w Podbrzeziu Dolnym 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł * wykup gruntu w Studzieńcu działka nr 132/ ,00 zł na której znajduje się studzienka wodomierzowa * odpłatne nabycie od AMW nieruchomości zabudowanej ,00 zł zabudowanej działka nr 2/16 w Kożuchowie z przeznaczeniem na mieszkania * nieodpłatne nabycie od ANRSP nieruchomości 3.000,00 zł zabudowanej działka nr 6/10 w Studzieńcu z przeznaczeniem na cele mieszkalne * nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej 2.000,00 zł działka nr 153 w Studzieńcu z przeznaczeniem pod parking Część opisowa do działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 zł 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kożuchów * decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu rozdz Cmentarze ,00 zł zadania własne 4210 zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł * zakup kwiatów i zniczy na cmentarz wojenny 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * udostępnianie pojemników i wywóz nieczystości stałych z cmentarza przy ul. Kolorowej i z terenu gminy * wykonanie ławek na cmentarz komunalny przy ul. Zielonej * montaż kabin WC (cmentarze) * prace porządkowe i konserwacyjne na cmentarzu komunalnym przy ul. Kolorowej * zakup kostki polbrukowej na cmentarz przy ul. Zielonej zadania zlecone na podstawie porozumień 4300 zakup usług pozostałych 3.000,00 zł * prace porządkowe i konserwacyjne na cmentarzu wojennym Część opisowa do działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatki ogółem: ,00 zł

4 rozdz Urzędy wojewódzkie ,00 zł środki własne ,00 zł 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 zł * ekwiwalenty pracownicze * dopłata do okularów leczniczych 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.401,00 zł 4140 wpłaty na PFRON 1.050,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.712,00 zł * zakup materiałów biurowych * zakup środków czystości * zakup prasy * zakup nowej wersji oprogramowania dla ewidencji ludności * zakup sprzętu dla formacji obrony cywilnej * wymiana oświetlenia w biurach ewidencji ludności i USC * zakup kwiatów do dekoracji sali ślubów 4280 zakup usług zdrowotnych 100,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 4.400,00 zł * opłaty telefoniczne * usługi introligatorskie * szkolenia pracowników 4410 podróże służbowe krajowe 600,00 zł zadania zlecone ,00 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.729,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 2.933,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.358,00 zł * zakup materiałów biurowych * zakup środków czystości * zakup druków * biuletyn USC * zorganizowanie jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz uroczystości wręczenia medali za zasługi dla obronności 4300 zakup usług pozostałych 3.928,00 zł * usługa serwisowa programu USC * usługa serwisowa programu ewidencji ludności 4440 odpisy na zakł. fun. świadczeń socjalnych 2.783,00 zł rozdz Rady gmin ,00 zł 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 zł * diety radnych i członków komisji * ryczałt przewodniczącego i zastępców rady * diety sołtysów za udział w Sesji 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 zł * zakup prasy * zakup papieru i toneru do kserokopiarki * zakup napojów na Komisje Rady i sesje * kalendarze dla radnych

5 * zakup drukarki 4270 zakup usług remontowych 4.000,00 zł * konserwacja kserokopiarki 4300 zakup usług pozostałych 3.000,00 zł * opłaty za usługi pocztowe * opłaty telefoniczne * szkolenia radnych 4410 podróże służbowe krajowe 500,00 zł rozdz Urzędy gmin ,00 zł 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.500,00 zł * ekwiwalenty pracownicze 3050 zasądzone renty 6.996,00 zł * zasądzona renta 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy ,00 zł 4140 wpłaty na PFRON 9.900,00 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł * artykuły biurowe * prenumerata czasopism i książek * znaczki pocztowe * paliwo i części do samochodu Polonez i bus * olej opałowy * środki czystości * materiały i narzędzia dla konserwatora * zakup drukarek * aktualizacja programu lex * program kadry i opraogramowanie 4260 zakup energii ,00 zł * energia elektryczna * woda 4270 zakup usług remontowych ,00 zł * naprawy biurowe * konserwacja i naprawa kserokopiarki * naprawy samochodu Poloneza i bus * legalizacja gaśnic * malowanie biur i remont łazienek * przystosowanie pomieszczenia na kancelarię tajną 4280 zakup usług zdrowotnych 450,00 zł 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * opłaty telekomunikacyjne * usługi kominiarskie * oprawa dokumentów * opłaty za tel. komórkowy * koszty i prowizje bankowe * wykonanie pieczęci urzędowych

6 * szkolenia pracownicze * czesne za studia pracowników * nadzór i konserwacja nad pracą sprzętu i oprogramowaniem komputerowym * ogłoszenia prasowe * garażowanie mikrobusa 4410 podróże służbowe krajowe ,00 zł 4420 podróże służbowe zagraniczne 4.000,00 zł 4430 różne opłaty i składki ,00 zł * ubezpieczenie budynku i mienia Urzędu * ubezpieczenie samochodu Polonez * ubezpieczenie mikrobusa * ubezpieczenie osób skierow. do prac dozorowanych * ubezpieczenie budynku przy ul.klasztornej * ubezpieczenie budynku przy ul.szprotawskiej 4440 odpisy na zakł. fun. świadczeń socjalnych ,00 zł 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł * zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, oraz elektroniczny obieg dokumentów Wydatki te są niezbędne do dalszej informatyzacji administracji, w pierwszej kolejności w Urzędzie a w późniejszym okresie rozbudowy sieci na podległe jednostki, na które to wydatki można będzie się starać o środki unijne. rozdz Pozostała działalność ,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.250,00 zł 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * wykonanie reklamówek gminy * wykonanie folderu gminy * wykonanie folderu zabytki Kożuchowa * wykonanie planu miasta w formie folderu 4350 opłaty za usługi inernetowe 1.771,00 zł * utrzymanie portalu internetowego * utrzymanie BIP * utrzymanie domeny pl * wykonanie niemieckiej wersji językowej portalu internetowego 4430 różne opłaty i składki ,00 zł * składki na Euroregion * składka na Stowarzyszenie Wójtów i Burmistrzów Część opisowa do działu 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

7 wydatki ogółem: 2.542,00 zł rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.542,00 zł zadania zlecone 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.542,00 zł * materiały biurowe * oprogramowanie w związku z wyborami Część opisowa do działu wydatki ogółem: 752 OBRONA NARODOWA 395,00 zł rozdz Pozostałe wydatki obronne zadania zlecone 395,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 395,00 zł * szkolenie obronne Część opisowa do działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Ochotnicze straże pożarne ,00 zł 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 zł * ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za uczestnictwo: w działaniu ratowniczym, w szkoleniu pożarniczym 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4.986,00 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł * płace kierowców-mechaników * płace komendanta gminnego ochrony ppoż. * płace palacza 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł * opał OSP Kożuchów * olej opałowy OSP Mirocin Dolny * paliwo, oleje, smary

8 - etylina - olej napędowy - oleje - smar - płyny hamulcowe * zakup umundurowania i sprzętu poż (m.in.części do samochodów pożarniczych i motopomp, farb, węży, toporków, pasów, tłumic itp.) * zakup nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej * zakup nagród na m-g zawody sport. poż zakup energii 8.000,00 zł 4270 zakup usług remontowych ,00 zł * remonty samochodów pożarniczych * naprawa i konserwacja sprzętu łączności i alarmowania * naprawa i konserwacja aparatów powietrznych 4280 zakup usług zdrowotnych 5.000,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 5.000,00 zł * wywóz nieczystości stałych * opłaty za rozmowy telefoniczne * badania psychotechniczne kierowców * badania techniczne samochodów poż. * koszty związane z organizacją zawodów m-g 4410 podróże służbowe krajowe 100,00 zł 4430 różne opłaty i składki ,00 zł * obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów * ubezpieczenie członków OSP * dodatkowe ubezpieczenie dot. wypłaty odszkodowań dla członków OSP i ich rodzin z tytułu śmierci strażaka rozdz Straż miejska ,00 zł 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 zł * posiłki regeneracyjne * ekwiwalent za odzież - mundurówka 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.770,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 3.061,00 zł 4140 wpłaty na PFRON 1.250,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.178,00 zł * materiały biurowe * środki czystości * lampy do pomieszczeń biurowych * kłódki, zamki, przewody 4280 zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 9.000,00 zł * opłaty telekomunikacyjne

9 * opłata za częstotliwość radiową * czesne za studia * szkolenia pracownicze * opłaty za konserwacje alarmu * opłaty za monitoring obiektu 4410 podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł 4440 odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych 3.479,00 zł Część opisowa do działu 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,00 zł 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 zł * prowizja sołtysów * prowizja inkasenta opłat targowych * prowizja podatku od posiadania psa 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł * materiały biurowe * bloczki opłat targowych * druki formularzy podatkowych 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * hipoteki przymusowe * koszty komornicze Część opisowa do działu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych ,00 zł papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów Część opisowa do działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA wydatki ogółem: ,00 zł

10 rozdz Rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy ,00 zł * rezerwa oświatowa ,00 zł * rezerwa ogólna ,00 zł ,00 zł Część opisowa do działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Szkoły podstawowe ,00 zł 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł - remont sali gimnastycznej ,00 zł 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kożuchowie ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł 3. Szkoła Podstawowa Mirocin Dolny ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł 4. Szkoła Podstawowa Stypułów ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł 5. Szkoła Podstawowa Broniszów ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł rozdz Przedszkola ,00 zł

11 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł 2. Szkoła Podstawowa Mirocin Dolny ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł 3. Szkoła Podstawowa Stypułów ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł 4. Szkoła Podstawowa Broniszów ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł 5. Przedszkole Nr 1 w Kożuchowie ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł 6. Przedszkole Nr 3 w Kożuchowie ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł 7. Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 zł niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Przedszkola Ochronka) rozdz Gimnazja ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł

12 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł rozdz Dowożenie uczniów do szkół ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.200,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 130,00 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł * zakup paliwa 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * usługi transportowe MZKS POLMO Kożuchów GIMBUS Kożuchów PKS Nowa Sól Przewozy Krajowe E. Kołaski dowozy uczniów do SP-Lubieszów * zwrot za bilety szkolne rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 zł 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * podwyższanie kwalifikacji pracowników 4410 podróże służbowe krajowe 4.020,00 zł rozdz Pozostała działalność ,00 zł 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kożuchowie ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł

13 ( Kwotę ,00 zł przeznacza się na utrzymanie stołówek szkolnych.) Część opisowa do działu 851 OCHRONA ZDROWIA wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 zł dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących na zlecenie zadania własne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,00 zł 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.000,00 zł * wynagrodzenie członków Komisji 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.729,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 9.000,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 543,00 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł * doposażenie świetlic terapeutycznych i punktu konsultacyjnego w pomoce i sprzęty niezbędne dla prowadzenia zająć terapeutycznych * zakup sprzętu sportowego, opału, środki czystości 4260 zakup energii 6.000,00 zł * energia elektryczna * woda 4270 zakup usług remontowych 500,00 zł * remont i konserwacja sprzętu i pomieszczeń w świetlicach socjoterapeutycznych 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * opłaty za usługi telefoniczne * szkolenie członków komisji * usługi transportowe * prowadzenie programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka 4410 podróże służbowe krajowe 400,00 zł

14 4430 różne opłaty i składki 300,00 zł 4440 odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych 550,00 zł Część opisowa do działu 852 POMOC SPOŁECZNA wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia ,00 zł emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadania zlecone ,00 zł 3110 świadczenia społeczne ,00 zł * świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane ,00 zł za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zadania zlecone ,00 zł 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 zł rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ,00 zł na ubezpieczenia społeczne zadania własne ,00 zł 3110 świadczenia społeczne ,00 zł * posiłki obiady w szkołach * sprawienie pogrzebu * dożywianie dzieci w szkołach na wsiach * zasiłki celowe i okresowe * zasiłki na wydatki związane ze zdarzeniami losowymi zadania zlecone ,00 zł

15 3110 świadczenia społeczne ,00 zł * zasiłki stałe * składka społeczna rozdz Dodatki mieszkaniowe ,00 zł 3110 świadczenia społeczne ,00 zł rozdz Ośrodki pomocy społecznej ,00 zł 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.180,00 zł * ekwiwalenty pracownicze (środki czystości, herbata, odzież ochronna, obuwie dla opiekunek) 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy ,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł * zakup środków czystości * zakup znaczków pocztowych * prasy i druków * zakup artykułów biurowych i opału 4260 zakup energii 8.000,00 zł * energia elektryczna * woda 4270 zakup usług remontowych 2.000,00 zł * remonty maszyn biurowych i inne naprawy 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * opłaty bankowe * opłaty za wypłatę na poczcie * opłaty telefoniczne * szkolenia pracowników 4410 podróże służbowe krajowe 8.000,00 zł 4430 różne opłaty i składki 1.000,00 zł * ubezpieczenie budynku i mienia 4440 odpisy na zakł. fun. świadczeń socjalnych ,00 zł

16 Część opisowa do działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Świetlice szkolne ,00 zł 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kożuchowie ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł 3. Gimnazjum ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł rozdz Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 zł 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 zł * ekwiwalenty * pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.790,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6.570,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 890,00 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł

17 4210 zakup materiałów i wyposażenia 800,00 zł * zakup materiałów pasmanteryjnych * materiały biurowe * nośniki: Mini Disk, płyty CD 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 9.730,00 zł * usługi pocztowe, telefoniczne * opłata studia nagrań * usługi pralnicze, szewskie i krawieckie * umowa dzierżawy ( SP 1) * usługi transportowe 4410 podróże służbowe krajowe 200,00 zł 4430 różne opłaty i składki 200,00 zł * ubezpieczenie dzieci podczas wyjazdów 4440 odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych 4.410,00 zł rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.470,00 zł tym: 4300 zakup usług pozostałych 1.350,00 zł * podwyższanie kwalifikacji pracowników 4410 podróże służbowe krajowe 120,00 zł Część opisowa do działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 zł 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * utrzymanie kanalizacji deszczowej dotacje celowe przekazane gminie ,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* lubuska sieć aktywności gospodarczej miasta przyjazne inwestorom II edycja Phare 2003 w ramach porozumienia międzygminnego tereny przemysłowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł * koszt obsługi inżyniera kontraktu w ramach realizacji ,00 zł projektu Lubuska sieć aktywności gospodarczej

18 miasta przyjazne inwestorom II edycja Phare 2003 * koszt obsługi technicznej i finansowej w ramach ,00 zł porozumienia tereny przemysłowe * budowa oczyszczalni ścieków w Kożuchowie ,00 zł wraz z rozbudową kanalizacji - realizacja zadania przy udziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych w kwocie ,00 zł. rozdz Oczyszczanie miast i wsi ,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.500,00 zł * zakup koszy ulicznych 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * zamiatanie chodników i jezdni * wywóz nieczystości z koszy ulicznych * usługi transportowe, opłaty za składowanie odpadów na wysypisko, montaż koszy rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.800,00 zł * zakup ławek na skwery miejskie 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej * demontaż i montaż ławek parkowych * wycinka drzew (zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenach komunalnych) * sprzątanie terenów zielonych rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 zł 4260 zakup energii ,00 zł * energia oświetlenia drogowego * energia PKS ul. Szprotawska 4270 zakup usług remontowych ,00 zł * konserwacja oświetlenia drogowego rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 310,00 zł środków z opłat produktowych 4210 zakup materiałów i wyposażenia 310,00 zł

19 rozdz Pozostała działalność ,00 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.238,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 745,00 zł 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * flagowanie miasta, utrzymanie szalet miejskich * wyłapywanie i przechowywanie w schronisku bezpańskich zwierząt Część opisowa do działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 zł 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 zł instytucji kultury * dotacja dla Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu rozdz Biblioteki ,00 zł 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 zł instytucji kultury rozdz Ochrona i konserwacja zabytków ,00 zł 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich ,00 zł dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych * remonty i konserwacja zabytków

20 rozdz Pozostała działalność ,00 zł Dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących na zlecenie zadania własne w zakresie kultury. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizujący te zadania zostaną wybrani w drodze konkursu ofert ,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł * zakup nagród rzeczowych Część opisowa do działu 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 zł Dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących ,00 zł na zlecenie zadania własne w zakresie kultury. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizujący te zadania zostaną wybrani w drodze konkursu ofert zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł * zakup nagród rzeczowych

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wydatki - Jednostka: Urząd Miasta i Gminy. Nazwa podziałki Plan Dysponent Dział Rozdział Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków ogółem

Wydatki - Jednostka: Urząd Miasta i Gminy. Nazwa podziałki Plan Dysponent Dział Rozdział Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków ogółem Załącznik Nr 2 Wydatki - Jednostka: Urząd Miasta i Gminy Nazwa podziałki Plan Dysponent Dział Rozdział Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków ogółem 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 600 010

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2008

WYDATKI BUDŻETOWE 2008 1 WYDATKI BUDŻETOWE 2008 Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Za 2008 rok WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU PLAN NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXIV/35/24. Rady Gminy w Malanowie z dnia 28 grudnia 24 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 25 r. Wydatki budżetu gminy na 25 rok. Wydatki własne Klasyfikacja Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 Wydatki Zmniejszenia Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 020 Leśnictwo 02095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy na 2005 rok. Plan na Dział. Wyszczególnienie wydatków budżetu gminy. 2005 rok O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 507 820

Plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy na 2005 rok. Plan na Dział. Wyszczególnienie wydatków budżetu gminy. 2005 rok O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 507 820 1 Plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy na 2005 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/159/2004 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2004 roku Rozdział Plan na Dział Wyszczególnienie wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 7 marca 2005 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 7 marca 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 1092 Nr 258/05 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Załącznik Nr 2 Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść Kwota 1 2 3 4 5 1. O10 Rolnictwo i łowiectwo 108 565 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000 100

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015 Dział Rozdział Paragraf Wskaźnik% 6:5 Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Wyszczególnienie wydatków budżetu gminy plan na 2004

Dział Rozdział Wyszczególnienie wydatków budżetu gminy plan na 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/85/ Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 stycznia rok Plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy na rok Dział Rozdział Wyszczególnienie wydatków budżetu gminy plan na O10 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy na rok 2011 Urząd Miasta

Plan finansowy na rok 2011 Urząd Miasta Załącznik nr 1 do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr 104 /Fn/2011 z dnia 18 lutego 2011r. Plan finansowy na rok 2011 Urząd Miasta Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

W zł. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 550 702,00 0,00 0,00 2 550 702,00

W zł. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 550 702,00 0,00 0,00 2 550 702,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/109/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 lipca 2007 r. Zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2007 r. Plan na 2007 r. Zwiększenie Zmniejszenie Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0151/ 59 /2007 Burmistrza Miasta Ustki z dnia 13 marca 2007 r. W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a 2 0 0 6 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo