Część opisowa do działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część opisowa do działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"

Transkrypt

1 Część opisowa do działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Melioracje wodne ,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł * zakup materiałów budowlanych do konserwacji przepustów i rowów w miejscowościach: Stypułów, Drwalewice, Sokołów, Lasocon-Bielice, Solniki, Mirocin Górny, Studzieniec, Broniszów i Kożuchów (rury żelbetonowe, cement, piasek) 4300 zakup usług pozostałych 4.000,00 zł * prace konserwacyjne na rowach i przepustach (wynajem ciągnika, koparki i dźwigu) rozdz Izby rolnicze ,00 zł 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,00 zł rozdz Restrukturyzacja i modernizacja sektora ,00 zł żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 4270 zakup usług remontowych ,00 zł * remonty świetlic w Stypułowie i Broniszowie-Radwanowie Powyższa kwota stanowi 20% udziału gminy w realizacji programu SPO, umożliwiającego wdrożenie odnowy wsi. Zadanie będzie realizowane z chwilą pozyskania środków z UE. Na dzień opracowania projektu budżetu program operacyjny nie został uruchomiony, wobec powyższego Gmina nie mogła złożyć wniosku. rozdz Pozostała działalność 4.600,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł * zorganizowanie konkursu Najładniejsza Zagroda Wiejska roku zakup usług pozostałych 600,00 zł * wyjazd rolników na Targi Rolnicze Część opisowa do działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Drogi publiczne gminne ,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł * zakup znaków drogowych

2 4270 zakup usług remontowych ,00 zł * remonty bieżące dróg utwardzonych i gruntowych ,00 zł oraz chodników * remont poręczy mostowych 1.000,00 zł 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * odnowienie oznakowania poziomego ulic 5.000,00 zł * naprawa i wymiana oznakowania pionowego 500,00 zł * utrzymanie zieleni przydrożnej i wycinki drzew 5.000,00 zł * usługi transportowe 5.000,00 zł * zimowe utrzymanie dróg i ulic ,00 zł 4430 różne opłaty i składki 2.000,00 zł * ubezpieczenie od szkód na drogach 2.000,00 zł 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł * opracowanie dokumentacji na odbudowę i przebudowę ,00 zł dróg Hoża, Kręta i Młynarska rozdz Drogi wewnętrzne ,00 zł 4270 zakup usług remontowych ,00 zł * remonty bieżące dróg ,00 zł * remont poręczy mostowych 1.000,00 zł * remont odcinka chodnika przy ul. Spółdzielczej ,00 zł 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * wymiana i naprawa oznakowania pionowego 500,00 zł * usługi transportowe 9.000,00 zł * wycinka i przycięcie drzew 500,00 zł * inwentaryzacja i wycena wartości dróg wewnętrznych 5.200,00 zł rozdz Pozostała działalność 3.000,00 zł 4270 zakup usług remontowych 3.000,00 zł * remont wiat przystankowych 3.000,00 zł Część opisowa do działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł * zakup map geodezyjnych 4.000,00 zł 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * dokumentacja geodezyjna * operaty szacunkowe gruntów, budynków i lokali * zakładanie ksiąg wieczystych * opłaty notarialne * ogłoszenia do prasy * wypisy z ewidencji gruntów * zniesienie współwłasności nieruchomości w Kożuchowie przy ul. Dworcowej 3 * czynsze mieszkaniowe

3 * koszty zarządzania nieruchomością przy przy ul.kościuszki 26 w Kożuchowie * opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów leśnych pod ujęcie wody w Podbrzeziu Dolnym 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł * wykup gruntu w Studzieńcu działka nr 132/ ,00 zł na której znajduje się studzienka wodomierzowa * odpłatne nabycie od AMW nieruchomości zabudowanej ,00 zł zabudowanej działka nr 2/16 w Kożuchowie z przeznaczeniem na mieszkania * nieodpłatne nabycie od ANRSP nieruchomości 3.000,00 zł zabudowanej działka nr 6/10 w Studzieńcu z przeznaczeniem na cele mieszkalne * nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej 2.000,00 zł działka nr 153 w Studzieńcu z przeznaczeniem pod parking Część opisowa do działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 zł 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kożuchów * decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu rozdz Cmentarze ,00 zł zadania własne 4210 zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł * zakup kwiatów i zniczy na cmentarz wojenny 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * udostępnianie pojemników i wywóz nieczystości stałych z cmentarza przy ul. Kolorowej i z terenu gminy * wykonanie ławek na cmentarz komunalny przy ul. Zielonej * montaż kabin WC (cmentarze) * prace porządkowe i konserwacyjne na cmentarzu komunalnym przy ul. Kolorowej * zakup kostki polbrukowej na cmentarz przy ul. Zielonej zadania zlecone na podstawie porozumień 4300 zakup usług pozostałych 3.000,00 zł * prace porządkowe i konserwacyjne na cmentarzu wojennym Część opisowa do działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatki ogółem: ,00 zł

4 rozdz Urzędy wojewódzkie ,00 zł środki własne ,00 zł 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 zł * ekwiwalenty pracownicze * dopłata do okularów leczniczych 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.401,00 zł 4140 wpłaty na PFRON 1.050,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.712,00 zł * zakup materiałów biurowych * zakup środków czystości * zakup prasy * zakup nowej wersji oprogramowania dla ewidencji ludności * zakup sprzętu dla formacji obrony cywilnej * wymiana oświetlenia w biurach ewidencji ludności i USC * zakup kwiatów do dekoracji sali ślubów 4280 zakup usług zdrowotnych 100,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 4.400,00 zł * opłaty telefoniczne * usługi introligatorskie * szkolenia pracowników 4410 podróże służbowe krajowe 600,00 zł zadania zlecone ,00 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.729,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 2.933,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.358,00 zł * zakup materiałów biurowych * zakup środków czystości * zakup druków * biuletyn USC * zorganizowanie jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz uroczystości wręczenia medali za zasługi dla obronności 4300 zakup usług pozostałych 3.928,00 zł * usługa serwisowa programu USC * usługa serwisowa programu ewidencji ludności 4440 odpisy na zakł. fun. świadczeń socjalnych 2.783,00 zł rozdz Rady gmin ,00 zł 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 zł * diety radnych i członków komisji * ryczałt przewodniczącego i zastępców rady * diety sołtysów za udział w Sesji 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 zł * zakup prasy * zakup papieru i toneru do kserokopiarki * zakup napojów na Komisje Rady i sesje * kalendarze dla radnych

5 * zakup drukarki 4270 zakup usług remontowych 4.000,00 zł * konserwacja kserokopiarki 4300 zakup usług pozostałych 3.000,00 zł * opłaty za usługi pocztowe * opłaty telefoniczne * szkolenia radnych 4410 podróże służbowe krajowe 500,00 zł rozdz Urzędy gmin ,00 zł 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.500,00 zł * ekwiwalenty pracownicze 3050 zasądzone renty 6.996,00 zł * zasądzona renta 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy ,00 zł 4140 wpłaty na PFRON 9.900,00 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł * artykuły biurowe * prenumerata czasopism i książek * znaczki pocztowe * paliwo i części do samochodu Polonez i bus * olej opałowy * środki czystości * materiały i narzędzia dla konserwatora * zakup drukarek * aktualizacja programu lex * program kadry i opraogramowanie 4260 zakup energii ,00 zł * energia elektryczna * woda 4270 zakup usług remontowych ,00 zł * naprawy biurowe * konserwacja i naprawa kserokopiarki * naprawy samochodu Poloneza i bus * legalizacja gaśnic * malowanie biur i remont łazienek * przystosowanie pomieszczenia na kancelarię tajną 4280 zakup usług zdrowotnych 450,00 zł 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * opłaty telekomunikacyjne * usługi kominiarskie * oprawa dokumentów * opłaty za tel. komórkowy * koszty i prowizje bankowe * wykonanie pieczęci urzędowych

6 * szkolenia pracownicze * czesne za studia pracowników * nadzór i konserwacja nad pracą sprzętu i oprogramowaniem komputerowym * ogłoszenia prasowe * garażowanie mikrobusa 4410 podróże służbowe krajowe ,00 zł 4420 podróże służbowe zagraniczne 4.000,00 zł 4430 różne opłaty i składki ,00 zł * ubezpieczenie budynku i mienia Urzędu * ubezpieczenie samochodu Polonez * ubezpieczenie mikrobusa * ubezpieczenie osób skierow. do prac dozorowanych * ubezpieczenie budynku przy ul.klasztornej * ubezpieczenie budynku przy ul.szprotawskiej 4440 odpisy na zakł. fun. świadczeń socjalnych ,00 zł 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł * zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, oraz elektroniczny obieg dokumentów Wydatki te są niezbędne do dalszej informatyzacji administracji, w pierwszej kolejności w Urzędzie a w późniejszym okresie rozbudowy sieci na podległe jednostki, na które to wydatki można będzie się starać o środki unijne. rozdz Pozostała działalność ,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.250,00 zł 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * wykonanie reklamówek gminy * wykonanie folderu gminy * wykonanie folderu zabytki Kożuchowa * wykonanie planu miasta w formie folderu 4350 opłaty za usługi inernetowe 1.771,00 zł * utrzymanie portalu internetowego * utrzymanie BIP * utrzymanie domeny pl * wykonanie niemieckiej wersji językowej portalu internetowego 4430 różne opłaty i składki ,00 zł * składki na Euroregion * składka na Stowarzyszenie Wójtów i Burmistrzów Część opisowa do działu 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

7 wydatki ogółem: 2.542,00 zł rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.542,00 zł zadania zlecone 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.542,00 zł * materiały biurowe * oprogramowanie w związku z wyborami Część opisowa do działu wydatki ogółem: 752 OBRONA NARODOWA 395,00 zł rozdz Pozostałe wydatki obronne zadania zlecone 395,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 395,00 zł * szkolenie obronne Część opisowa do działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Ochotnicze straże pożarne ,00 zł 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 zł * ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za uczestnictwo: w działaniu ratowniczym, w szkoleniu pożarniczym 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4.986,00 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł * płace kierowców-mechaników * płace komendanta gminnego ochrony ppoż. * płace palacza 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł * opał OSP Kożuchów * olej opałowy OSP Mirocin Dolny * paliwo, oleje, smary

8 - etylina - olej napędowy - oleje - smar - płyny hamulcowe * zakup umundurowania i sprzętu poż (m.in.części do samochodów pożarniczych i motopomp, farb, węży, toporków, pasów, tłumic itp.) * zakup nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej * zakup nagród na m-g zawody sport. poż zakup energii 8.000,00 zł 4270 zakup usług remontowych ,00 zł * remonty samochodów pożarniczych * naprawa i konserwacja sprzętu łączności i alarmowania * naprawa i konserwacja aparatów powietrznych 4280 zakup usług zdrowotnych 5.000,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 5.000,00 zł * wywóz nieczystości stałych * opłaty za rozmowy telefoniczne * badania psychotechniczne kierowców * badania techniczne samochodów poż. * koszty związane z organizacją zawodów m-g 4410 podróże służbowe krajowe 100,00 zł 4430 różne opłaty i składki ,00 zł * obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów * ubezpieczenie członków OSP * dodatkowe ubezpieczenie dot. wypłaty odszkodowań dla członków OSP i ich rodzin z tytułu śmierci strażaka rozdz Straż miejska ,00 zł 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 zł * posiłki regeneracyjne * ekwiwalent za odzież - mundurówka 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.770,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 3.061,00 zł 4140 wpłaty na PFRON 1.250,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.178,00 zł * materiały biurowe * środki czystości * lampy do pomieszczeń biurowych * kłódki, zamki, przewody 4280 zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 9.000,00 zł * opłaty telekomunikacyjne

9 * opłata za częstotliwość radiową * czesne za studia * szkolenia pracownicze * opłaty za konserwacje alarmu * opłaty za monitoring obiektu 4410 podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł 4440 odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych 3.479,00 zł Część opisowa do działu 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,00 zł 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 zł * prowizja sołtysów * prowizja inkasenta opłat targowych * prowizja podatku od posiadania psa 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł * materiały biurowe * bloczki opłat targowych * druki formularzy podatkowych 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * hipoteki przymusowe * koszty komornicze Część opisowa do działu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych ,00 zł papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów Część opisowa do działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA wydatki ogółem: ,00 zł

10 rozdz Rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy ,00 zł * rezerwa oświatowa ,00 zł * rezerwa ogólna ,00 zł ,00 zł Część opisowa do działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Szkoły podstawowe ,00 zł 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł - remont sali gimnastycznej ,00 zł 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kożuchowie ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł 3. Szkoła Podstawowa Mirocin Dolny ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł 4. Szkoła Podstawowa Stypułów ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł 5. Szkoła Podstawowa Broniszów ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł rozdz Przedszkola ,00 zł

11 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł 2. Szkoła Podstawowa Mirocin Dolny ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł 3. Szkoła Podstawowa Stypułów ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł 4. Szkoła Podstawowa Broniszów ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł 5. Przedszkole Nr 1 w Kożuchowie ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł 6. Przedszkole Nr 3 w Kożuchowie ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł 7. Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 zł niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Przedszkola Ochronka) rozdz Gimnazja ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł

12 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł rozdz Dowożenie uczniów do szkół ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.200,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 130,00 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł * zakup paliwa 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * usługi transportowe MZKS POLMO Kożuchów GIMBUS Kożuchów PKS Nowa Sól Przewozy Krajowe E. Kołaski dowozy uczniów do SP-Lubieszów * zwrot za bilety szkolne rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 zł 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * podwyższanie kwalifikacji pracowników 4410 podróże służbowe krajowe 4.020,00 zł rozdz Pozostała działalność ,00 zł 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kożuchowie ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł

13 ( Kwotę ,00 zł przeznacza się na utrzymanie stołówek szkolnych.) Część opisowa do działu 851 OCHRONA ZDROWIA wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 zł dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących na zlecenie zadania własne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,00 zł 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.000,00 zł * wynagrodzenie członków Komisji 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.729,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 9.000,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 543,00 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł * doposażenie świetlic terapeutycznych i punktu konsultacyjnego w pomoce i sprzęty niezbędne dla prowadzenia zająć terapeutycznych * zakup sprzętu sportowego, opału, środki czystości 4260 zakup energii 6.000,00 zł * energia elektryczna * woda 4270 zakup usług remontowych 500,00 zł * remont i konserwacja sprzętu i pomieszczeń w świetlicach socjoterapeutycznych 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * opłaty za usługi telefoniczne * szkolenie członków komisji * usługi transportowe * prowadzenie programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka 4410 podróże służbowe krajowe 400,00 zł

14 4430 różne opłaty i składki 300,00 zł 4440 odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych 550,00 zł Część opisowa do działu 852 POMOC SPOŁECZNA wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia ,00 zł emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadania zlecone ,00 zł 3110 świadczenia społeczne ,00 zł * świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane ,00 zł za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zadania zlecone ,00 zł 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 zł rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ,00 zł na ubezpieczenia społeczne zadania własne ,00 zł 3110 świadczenia społeczne ,00 zł * posiłki obiady w szkołach * sprawienie pogrzebu * dożywianie dzieci w szkołach na wsiach * zasiłki celowe i okresowe * zasiłki na wydatki związane ze zdarzeniami losowymi zadania zlecone ,00 zł

15 3110 świadczenia społeczne ,00 zł * zasiłki stałe * składka społeczna rozdz Dodatki mieszkaniowe ,00 zł 3110 świadczenia społeczne ,00 zł rozdz Ośrodki pomocy społecznej ,00 zł 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.180,00 zł * ekwiwalenty pracownicze (środki czystości, herbata, odzież ochronna, obuwie dla opiekunek) 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy ,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł * zakup środków czystości * zakup znaczków pocztowych * prasy i druków * zakup artykułów biurowych i opału 4260 zakup energii 8.000,00 zł * energia elektryczna * woda 4270 zakup usług remontowych 2.000,00 zł * remonty maszyn biurowych i inne naprawy 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * opłaty bankowe * opłaty za wypłatę na poczcie * opłaty telefoniczne * szkolenia pracowników 4410 podróże służbowe krajowe 8.000,00 zł 4430 różne opłaty i składki 1.000,00 zł * ubezpieczenie budynku i mienia 4440 odpisy na zakł. fun. świadczeń socjalnych ,00 zł

16 Część opisowa do działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Świetlice szkolne ,00 zł 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kożuchowie ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł 3. Gimnazjum ,00 zł a) wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł rozdz Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 zł 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 zł * ekwiwalenty * pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.790,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6.570,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 890,00 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł

17 4210 zakup materiałów i wyposażenia 800,00 zł * zakup materiałów pasmanteryjnych * materiały biurowe * nośniki: Mini Disk, płyty CD 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 9.730,00 zł * usługi pocztowe, telefoniczne * opłata studia nagrań * usługi pralnicze, szewskie i krawieckie * umowa dzierżawy ( SP 1) * usługi transportowe 4410 podróże służbowe krajowe 200,00 zł 4430 różne opłaty i składki 200,00 zł * ubezpieczenie dzieci podczas wyjazdów 4440 odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych 4.410,00 zł rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.470,00 zł tym: 4300 zakup usług pozostałych 1.350,00 zł * podwyższanie kwalifikacji pracowników 4410 podróże służbowe krajowe 120,00 zł Część opisowa do działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 zł 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * utrzymanie kanalizacji deszczowej dotacje celowe przekazane gminie ,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* lubuska sieć aktywności gospodarczej miasta przyjazne inwestorom II edycja Phare 2003 w ramach porozumienia międzygminnego tereny przemysłowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł * koszt obsługi inżyniera kontraktu w ramach realizacji ,00 zł projektu Lubuska sieć aktywności gospodarczej

18 miasta przyjazne inwestorom II edycja Phare 2003 * koszt obsługi technicznej i finansowej w ramach ,00 zł porozumienia tereny przemysłowe * budowa oczyszczalni ścieków w Kożuchowie ,00 zł wraz z rozbudową kanalizacji - realizacja zadania przy udziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych w kwocie ,00 zł. rozdz Oczyszczanie miast i wsi ,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.500,00 zł * zakup koszy ulicznych 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * zamiatanie chodników i jezdni * wywóz nieczystości z koszy ulicznych * usługi transportowe, opłaty za składowanie odpadów na wysypisko, montaż koszy rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.800,00 zł * zakup ławek na skwery miejskie 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej * demontaż i montaż ławek parkowych * wycinka drzew (zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenach komunalnych) * sprzątanie terenów zielonych rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 zł 4260 zakup energii ,00 zł * energia oświetlenia drogowego * energia PKS ul. Szprotawska 4270 zakup usług remontowych ,00 zł * konserwacja oświetlenia drogowego rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 310,00 zł środków z opłat produktowych 4210 zakup materiałów i wyposażenia 310,00 zł

19 rozdz Pozostała działalność ,00 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.238,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 745,00 zł 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł * flagowanie miasta, utrzymanie szalet miejskich * wyłapywanie i przechowywanie w schronisku bezpańskich zwierząt Część opisowa do działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 zł 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 zł instytucji kultury * dotacja dla Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu rozdz Biblioteki ,00 zł 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 zł instytucji kultury rozdz Ochrona i konserwacja zabytków ,00 zł 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich ,00 zł dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych * remonty i konserwacja zabytków

20 rozdz Pozostała działalność ,00 zł Dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących na zlecenie zadania własne w zakresie kultury. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizujący te zadania zostaną wybrani w drodze konkursu ofert ,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł * zakup nagród rzeczowych Część opisowa do działu 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatki ogółem: ,00 zł rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 zł Dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących ,00 zł na zlecenie zadania własne w zakresie kultury. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizujący te zadania zostaną wybrani w drodze konkursu ofert zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł * zakup nagród rzeczowych

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 10110 - poz. 2214 Województwa Lubuskiego Nr 122

Dziennik Urzędowy - 10110 - poz. 2214 Województwa Lubuskiego Nr 122 Dziennik Urzędowy - 10110 - poz. 2214 - osoby fizyczne - 77.798zł; 2) podatku rolnego - 23.191zł; 3) podatku od środków transportowych - 4.601zł. Na okoliczność powstałych zaległości wystawiono 284 tytułów

Bardziej szczegółowo

Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r.

Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r. Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r. DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok Projekt Budżet gminy Kołbaskowo na 2011 rok zakłada dochody w wysokości 43.958.271 zł, zaś wydatki 52.821.349 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09%

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09% Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok WYDATKI po wykonanie za % dz. Rozdz. Klasyfikacja zmianach 2014r. wykonania uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GODKOWO woj. warmińsko-mazurskie Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2013 rok.

WÓJT GMINY GODKOWO woj. warmińsko-mazurskie Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2013 rok. WÓJT GMINY woj. warmińsko-mazurskie Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2013 rok. Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Godkowo na 2013 rok przyjęto poniższe założenia i wskaźniki zgodnie z Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000

WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000 Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000 Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy. 37 000 01030 Izby rolnicze 6 640 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 października 2012 r. Poz. 3139 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KAMIEŃSKA z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 Budżet Gminy uchwalony na 2011 r. po stronie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW NA 2014 ROK GRUDZIEŃ 2013 1 Budżet Gminy Niechlów na 2014 rok został opracowany w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 1964 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO. z dnia 27 marca 2012 r.

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 1964 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 1964 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 27 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

W zł. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 550 702,00 0,00 0,00 2 550 702,00

W zł. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 550 702,00 0,00 0,00 2 550 702,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/109/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 lipca 2007 r. Zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2007 r. Plan na 2007 r. Zwiększenie Zmniejszenie Plan

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo