Zarządzenie Nr 16/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 16/2012"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 16/01 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z dnia 6 czerwca 01 roku w sprawie zasad zawierania umów ubezpieczenia w ramach Programu dla Małych Flot Działając na podstawie obowiązującej: Taryfy Składek za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i za granicą (OC), Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Autocasco Standard (OWU ACS) i Taryfy Składek za ubezpieczenie Autocasco Standard (ACS), Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Autocasco Komfort (OWU ACK) i Taryfy Składek za ubezpieczenie Autocasco Komfort (ACK), ustalam następujące zasady taryfikacji składki w odniesieniu do ubezpieczeń OC i AC zawieranych w ramach Programu dla Małych Flot. Postanowienia ogólne 1 1. Program taryfikacyjny dla Małych Flot dedykowany jest Klientom (Właścicielom/UŜytkownikom pojazdów), którzy posiadają i deklarują do ubezpieczenia od 5 do 10 pojazdów w okresie obowiązywania Programu dla Małych Flot w oparciu o obowiązujące na dzień zawarcia umowy: 1) Taryfę Składek za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i za granicą, ) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco Standard (OWU ACS) i Taryfę Składek za ubezpieczenie Autocasco Standard (ACS), 3) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco Komfort (OWU ACK) i Taryfę Składek za ubezpieczenie Autocasco Komfort (ACK).. Program taryfikacyjny dla Małych Flot pozwala na przedstawienie oferty ubezpieczeniowej na zasadach indywidualnych z moŝliwością zastosowania dodatkowej zniŝki Mała Flota w produktach OC i AC/KR. 3. Podstawą zawarcia umów ubezpieczenia w ramach Programu dla Małych Flot jest nadanie nr umowy generalnej w ZSI, pod którym rejestrowane będą poszczególne polisy danego klienta. 4. Rejestracja umowy generalnej w ZSI dokonywana jest przez Opiekunów Małych Flot pracowników Centrów Produktowych (wykaz opiekunów określony jest w załączniku na 1 do niniejszego zarządzenia). 5. Rejestracja umowy generalnej w ZSI dokonywana jest na podstawie: 1) określonych w załączniku nr do niniejszego zarządzenia informacji charakteryzujących klienta oraz wykazu pojazdów deklarowanych do ubezpieczenia w ramach Programu dla Małych Flot, ) załączonych kopii dokumentów (dowolnie wybrany spośród wymienionych poniŝej) potwierdzających fakt posiadania przez Klienta pojazdów zadeklarowanych do ubezpieczenia w ramach Programu dla Małej Floty, tj.: a) dowód rejestracyjny, b) karta pojazdu, c) faktura zakupu (tylko w odniesieniu do pojazdów ubezpieczanych przed rejestracją pojazdu lub dla pojazdów nie podlegających rejestracji), d) aktualna polisa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 6. Załączenie określonych w ust. 5 pkt. dokumentów nie jest wymagane przy wznowieniach umów generalnych w ramach Programu dla Małych Flot oraz przy wznowieniach umów uprzednio zawartych w ramach Systemu Obsługi Flot Samochodowych w WARCIE oraz w przypadku polis zawartych dotychczasowo na warunkach indywidualnych. 7. Informacje, o których mowa w ust. 5 powinny zostać przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem do CP niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Klienta na otrzymaną ofertę ubezpieczenia w ramach Programu dla Małych Flot, nie później jednak niŝ przed wystawieniem pierwszej polisy. Przekazanie informacji niezbędnych do zarejestrowania umowy generalnej po fakcie zawarcia pierwszej umowy w ramach Programu dla Małych Flot skutkować moŝe odmową rejestracji tej umowy w ZSI, co jest równoznaczne z brakiem uprawnień do skorzystania ze zniŝki Mała Flota z wszelkimi tego konsekwencjami.

2 8. W razie stwierdzenia kompletności informacji, o których mowa w ust. 5 oraz po spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania z Programu dla Małych Flot, Opiekun Małych Flot w CP przekazuje zwrotnie Sprzedawcy: 1) nr umowy generalnej nadany przez ZSI (typ umowy w ZSI MAFLOT ), który powinien zostać zapisany w odpowiednim polu na polisie (lub w programie Agencja Ubezpieczeniowa WARTA), ) okres obowiązywania umowy generalnej dla danego Klienta. 9. Wystawienie polisy moŝliwe jest jedynie za pośrednictwem programu Agencja Ubezpieczeniowa WARTA. Na kaŝdej tak wystawianej polisie zostaną automatycznie zamieszczone symbole statystyczne dedykowane dla Małych Flot oraz dodatkowo w prawym górnym rogu polisy zostanie umieszczony wyznacznik Mała Flota ułatwiający identyfikację polisy oraz zawierający miejsce na wpisanie nadanego w ZSI nr umowy generalnej. 10. Dla Programu dla Małych Flot zastosowanie mają następujące symbole statystyczne: 1) 10/F3 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej waŝne na terytorium krajów UE i innych, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi, taryfikowane w oparciu o system dla Małych Flot, ) 10/96 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych wyjeŝdŝających za granicę do krajów, w których jedynym dowodem ubezpieczenia OC jest certyfikat Zielonej Karty floty podmiotów posiadających umowę ubezpieczenia OC w TUiR WARTA S.A., 3) 10/97 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych wyjeŝdŝających za granicę do krajów, w których jedynym dowodem ubezpieczenia OC jest certyfikat Zielonej Karty floty podmiotów nie zawierających umowy ubezpieczenia OC w TUiR WARTA S.A., 4) 03/F5 ubezpieczenie Autocasco taryfikowane w oparciu o system dla Małych Flot, 5) 03/F6 rozszerzenie ubezpieczenia AC o ryzyko kradzieŝy (KR) taryfikowane w oparciu o system dla Małych Flot, 6) 03/64 ubezpieczenie WARTA Auto Szyby zawierane w formie flotowej, 7) 01/50 ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) związanych z ruchem pojazdów samochodowych zawieranych w formie flotowej (w systemie dla Małych Flot istnieje moŝliwość ubezpieczenia NNW wyłącznie w ramach wariantu Standard), 11. W ubezpieczeniu AC/KR oferowanym w ramach programu dla Małych Flot symbole statystyczne 03/F5 i 03/F6 mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich rodzajów ubezpieczenia AC (ACK, ACS). ZniŜki/zwyŜki dla Klientów zawierających nowe umowy w ramach Programu dla Małych Flot 1. W zakresie określonym niniejszym Zarządzeniem nie mają zastosowania zasady ustalania zniŝek/zwyŝek za przebieg ubezpieczenia zawarte w OWU/Taryfach/Zarządzeniach Dyrektorów Centrów Produktowych w sprawie ubezpieczeń OC i AC/KR dla Klientów indywidualnych.. Ustalenie zniŝki/zwyŝki za przebieg ubezpieczenia (bonus-malus) dla Klientów przystępujących do Programu dla Małych Flot następuje na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu Nowa Umowa - Oświadczenie Klienta (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3), który naleŝy załączyć do wniosku o ubezpieczenie. 3. ZwyŜki/zniŜki w OC uzaleŝnione są od: 1) przebiegu ubezpieczenia OC Klienta przez okres ostatnich 36 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy w WARCIE, w trakcie których występował on, jako Właściciel/UŜytkownik posiadanych pojazdów (bonusmalus). ZwyŜka/zniŜka bonus-malus w OC z tytułu przebiegu szkodowego w zaleŝności od liczby szkód OC i więcej ) posiadania umów ubezpieczenia OC przez okres ostatnich 36 miesięcy poprzedzających zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Posiadanie umów OC Brak 1 rok lata 3 lata

3 4. ZwyŜki/zniŜki za przebieg w AC uzaleŝnione są od: 1) przebiegu ubezpieczenia AC/KR Klienta przez okres ostatnich 36 miesięcy poprzedzających zawarcie nowej umowy w WARCIE, w trakcie których Klient występował, jako Właściciel/UŜytkownik posiadanych pojazdów (bonus-malus). ZwyŜka/zniŜka bonus-malus w AC/KR z tytułu przebiegu szkodowego w zaleŝności od liczby szkód AC/KR i więcej ) liczby szkód z OC klienta przez okres ostatnich 36 miesięcy poprzedzających zawarcie nowej umowy w WARCIE, w trakcie których Klient występował, jako Właściciel/UŜytkownik posiadanych pojazdów. Liczba szkód OC w okresie ostatnich 36 miesięcy zwyŝka nie więcej niŝ i więcej +3 3) posiadania umów ubezpieczenia AC przez okres ostatnich 36 miesięcy poprzedzających zawarcie nowej umowy AC Posiadanie umów AC przez okres 36 miesięcy Brak 1 rok lata 3 lata Dla Klientów przystępujących do Programu dla Małych Flot nie mają zastosowania zniŝki/zwyŝki za przebieg ubezpieczenia inne, niŝ określone w ust. 3 i W przypadku kilku Właścicieli/UŜytkowników pojazdu, do ustalenia początkowej klasy zniŝki/zwyŝki z tytułu przebiegu szkodowego naleŝy stosować zasady taryfikacji obowiązujące dla Właściciela/UŜytkownika o najwyŝszym ryzyku. 7. Dla wszystkich umów nowych zawieranych w ramach Programu dla Małych Flot nie mają zastosowania zasady ustalania zniŝki/zwyŝki z tytułu przebiegu szkodowego inne niŝ określone w niniejszym paragrafie. PowyŜsze oznacza, Ŝe przy ubezpieczeniu wszystkich kolejnych pojazdów wprowadzanych do Programu dla Małych Flot konieczne jest ustalenie zniŝki/zwyŝki z tytułu przebiegu szkodowego na podstawie oświadczenia Nowa Umowa - Oświadczenie Klienta (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3). Wznowienie umowy generalnej w ramach Programu dla Małych Flot 3 1. Sprzedawca, który ubezpieczył Klienta w ramach Programu dla Małych Flot zobowiązany jest do przekazania Opiekunowi Małych Flot we właściwym terytorialnie CP tabeli zawierającej dane Klienta, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr, dopisując w prawym górnym rogu adnotację WZNOWIENIE.. Przed wznowieniem umowy generalnej na kolejny rok, Opiekun Małych Flot zobowiązany jest do sprawdzenia czy Klient spełnił/ubezpieczył w okresie trwania poprzedniej umowy generalnej kryterium ilości pojazdów ubezpieczonych w systemie dla Małych Flot. 3. W przypadku, jeŝeli spełnione są kryteria ilościowe określone w Programie dla Małych Flot tzn. Klient ulokował w TUiR WARTA S.A. ubezpieczenie co najmniej 5 pojazdów (nie więcej niŝ 10) Opiekun Małych Flot informuje pośrednika, Ŝe umowa została wznowiona podając jednocześnie numer umowy generalnej. JeŜeli w ramach umowy generalnej zostało ubezpieczonych mniej niŝ 5 pojazdów, umowa nie moŝe być kontynuowana w ramach Programu dla Małych Flot, o czym Opiekun Małych Flot poinformuje pośrednika. Ubezpieczenia Klienta mogą zostać wznowione na zasadach indywidualnych. W tych przypadkach zniŝka specjalna Mała Flota nie jest stosowana. 4. JeŜeli w ramach umowy generalnej zostało ubezpieczonych powyŝej 10 pojazdów, Opiekun Małych Flot poinformuje pośrednika, Ŝe flota moŝe być traktowana i wznowiona w ramach procedury Systemu Obsługi Flot Samochodowych (SOFS). W takim przypadku CP przeprowadza analizę przebiegów szkodowych floty i przekazuje pośrednikowi ofertę na warunkach flotowych. Dopuszcza się moŝliwość wznowienia ubezpieczeń na zasadach określonych w 5, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Dyrektora Centrum Produktowego. 3

4 Taryfikacja składki w ramach Programu dla Małych Flot ZniŜka Mała Flota 4 1. Taryfikacja składki OC i AC/KR następuje wg zasad ustalonych dla umów zawieranych z Klientami indywidualnymi zawartych w obowiązujących Taryfach składek oraz Zarządzeniach Dyrektorów Centrów Produktowych w sprawie OC i AC z wyłączeniem zasad ustalania korekt za przebieg i posiadanie umów oraz z zastrzeŝeniem ust. 4.. Dla Klientów uprawnionych do zawarcia umów ubezpieczenia w ramach Programu dla Małych Flot, istnieje moŝliwość udzielenia zniŝki Mała Flota w wysokości: 1) do 1 w OC w odniesieniu do Klientów uprawnionych do -6 lub -4 zniŝki z tytułu przebiegu szkodowego (bonus-malus), ustalonej zgodnie z ust. 3. ) do w AC/KR w odniesieniu do Klientów uprawnionych do -6 lub -4 zniŝki, ustalonej zgodnie z ust ZniŜka Mała Flota nie moŝe powodować obniŝenia progu składki minimalnej. 4. W umowach ubezpieczenia zawieranych w ramach Programu dla Małych Flot nie stosuje się: 1) zniŝki Dziecko, ) zniŝki Rolnik, 3) zniŝki WARTA FIRMA, 4) zniŝka Rentowny Agent. 5. Fakt udzielenia zniŝki musi być odnotowany na Arkuszu kalkulacji składki w części Inne zniŝki/zwyŝki w pozycji Mała Flota. System Ochrony Wznowień Agenta 5 Dla Klientów wznawiających zawarte w WARCIE umowy ubezpieczenia OC, ACS lub ACK w Systemie Taryfikacyjnym dla Małych Flot stosuje się System Ochrony Wznowień Agenta SOWA analogicznie jak w ubezpieczeniach indywidualnych. Postanowienia końcowe 6 1. Niniejsze Zarządzenie ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych począwszy od dnia lipca 01 r.. Traci moc Zarządzenie nr 9/011 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie wraz z późniejszymi aneksami. 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają zasady zawierania i obsługi umów ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC określone w obowiązujących OWU, taryfach składek i innych wytycznych do zawierania ubezpieczeń komunikacyjnych. 4. TUiR WARTA S.A. zastrzega sobie prawo do wycofania wprowadzonych niniejszym zarządzeniem kompetencji do zawierania umów ubezpieczenia w stosunku do Sprzedawców, u których stwierdzone zostaną nieprawidłowości związane z zawieranymi w ramach Programu dla Małych Flot umowami ubezpieczenia. 5. NiezaleŜnie od postanowień ust. 4, w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie spełnienia warunków uprawniających do zastosowania Programu dla Małych Flot, TUiR WARTA S.A. decyzją Dyrektora Centrum Produktowego moŝe wstrzymać moŝliwość zawierania umów ubezpieczenia w ramach wprowadzonych umów generalnych. 4

5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/01 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie z dnia 6 czerwca 01 r. Wykaz opiekunów programu dla Małych Flot w Centrach Produktowych L.p. CENTRUM PRODUKTOWE IMIĘ I NAZWISKO TELEFON 1 BIAŁYSTOK JAN ANDREJCZYK (85) GDYNIA BARBARA GRZELAK (58) ŁÓDŹ MATEUSZ FRĄTCZAK (4) KATOWICE BEATA STEFANIK- ZALEWSKA (3) KRAKÓW MACIEJ ZADORA (1) LUBLIN STANISŁAW KASPRUK (81) POZNAŃ ELśBIETA MOKRZYCKA (61) SZCZECIN JOANNA IDZIŃSKA (91) WARSZAWA MAŁGORZATA śmijewska () WROCŁAW EWELINA CUDAK (71)

6 Załącznik nr do Zarządzenia nr 16/01 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie z dnia 6 czerwca 01 r. CP w Lublinie DANE KLIENTA UBEZPIECZONEGO W PROGRAMIE DLA MAŁYCH FLOT 1 DANE POŚREDNIKA IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA FIRMY 3 ADRES Z KODEM POCZTOWYM LICZBA POJAZDÓW ZADEKLAROWANYCH PRZEZ KLIENTA DO UBEZPIECZENIA NUMER KRS LUB WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NUMER PKD (POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI) 7 REGON LUB PESEL 8 9 NUMER IDENTYFIKCJI PODATKOWEJ (NIP) POCZĄTEK OKRESU OCHRONY PIERWSZEJ POLISY WYSTAWIONEJ W RAMACH "MAŁEJ FLOTY" NR ZAŁOśONEJ UMOWY GENERALNEJ W ZSI:... OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY GENERALNEJ:... WYKAZ POJAZDÓW ZADEKLAROWANYCH PRZEZ KLIENTA DO UBEZPIECZENIA: Lp. Nr rejestracyjny Marka/model Rodzaj pojazdu

7 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 16/01 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie z dnia 6 czerwca 01 r. Załącznik do wniosku o ubezpieczenie z dnia: NOWA UMOWA - OŚWIADCZENIE KLIENTA DO USTALENIA PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA OC I AC/KR W RAMACH PROGRAMU DLA "MAŁYCH FLOT" CZĘŚĆ I - WYKAZ POJAZDÓW KLIENTA ZGŁOSZONYCH DO PROGRAMU DLA "MAŁYCH FLOT" Marka/model Nr rejestracyjny Marka/model Nr rejestracyjny CZĘŚĆ II DOTYCZĄCA PRZEBIEGU OC WŁAŚCICIELA/UśYTKOWNIKA POJAZDÓW (NALEśY WYPEŁNIĆ RÓWNIEś PRZY UBEZPIECZENIU AC) BYŁA NIE WIĘCEJ NIś 1 SZKODA OC Przez okres ostatnich 36 miesięcy: BYŁY SZKODY OC BYŁO 3 LUB WIĘCEJ SZKÓD OC w pojazdach, których byłem/jestem właścicielem/uŝytkownikiem* CZĘŚĆ III DOTYCZĄCA PRZEBIEGU AC/KR WŁAŚCICIELA/UśYTKOWNIKA POJAZDÓW BYŁA NIE WIĘCEJ NIś 1 SZKODA AC/KR Przez okres ostatnich 36 miesięcy: BYŁY szkody AC/KR BYŁO 3 LUB WIĘCEJ SZKÓD AC/KR w pojazdach, których byłem/jestem właścicielem/uŝytkownikiem* CZĘŚĆ IV DOTYCZĄCA POSIADANIA UMÓW OC I AC Klient - osoba prawna i osoba fizyczna w wieku poniŝej 30 lat Posiadanie umowy OC przez okres 36 m-cy 0 miesięcy 1 miesięcy 4 miesięcy 36 miesięcy Zaznacz właściwe ZniŜka/ZwyŜka +15 ZniŜka/ZwyŜka miesięcy +5 Klient - osoba prawna i osoba fizyczna w wieku poniŝej 5 lat Posiadanie umowy AC/KR przez okres 36 m-cy 0 miesięcy 4 miesięcy Zaznacz właściwe 36 miesięcy PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA W przypadku gdy umowa ubezpieczenia zawierana jest na cudzy rachunek, oświadczenie składane jest w imieniu Właściciela/UŜytkownika* pojazdu. W przypadku kilku właścicieli/uŝytkowników pojazdu oświadczenie składane jest w imieniu wszystkich Właścicieli/UŜytkowników* pojazdu. W przypadku, gdy W łaściciele/uŝytkownicy pojazdu są małŝonkami dopuszcza się aby deklaracje posiadania umów ubezpieczenia OC i AC/KR (cz. IV) dotyczyła tylko jednego z nich. W odniesieniu do oświadczeń w cz. IV dopuszcza się przyjęcie okresu posiadania umów OC i AC/KR wynoszącego 33 miesiące ( lata i 9 miesięcy) jako okresu 36 miesięcznego. Informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu podlegać będą weryfikacji ich zgodności z danymi zawartymi w rejestrze umów i szkód Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego podstawa prawna: art. 104 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia maja 003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 003 r. Nr 14, poz. 115 z późn. zm.). W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji, podane w niniejszym oświadczeniu informacje nie zostaną potwierdzone i będzie to miało wpływ na wysokość naleŝnej składki WARTA obciąŝy Ubezpieczającego powstałą róŝnicą składki. Jako ubezpieczający, zobowiązuję się na kaŝde wezwanie W ARTY do zapłaty ustalonej w wyniku powyŝszego powstałej róŝnicy składki. Miejscowość i data Data, stempel, podpis przedstawiciela TUiR WARTA S.A. Imię i nazwisko ubezpieczającego Podpis ubezpieczającego Liczba szkód z OC w okresie ostatnich 36 m-cy zniŝka/zwyŝka w OC Liczba szkód z AC/KR w okresie ostatnich 36 m-cy 0-1 zniŝka/zwyŝka w AC Liczba szkód OC w okresie ostatnich 36 miesięcy zwyŝka w AC *dotyczy osób prawnych 7

Zarządzenie Nr 14/2012

Zarządzenie Nr 14/2012 Zarządzenie Nr 14/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie taryfy składek oraz zasad zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2012

Zarządzenie Nr 16/2012 Zarządzenie Nr 16/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Katowicach Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA, z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie taryfy składek oraz zasad zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg. z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy :

Wyciąg. z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy : Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy : Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI Część I - Część II - Część III - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WARUNKI ROZSZERZENIA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z OWU PZU S.A. oraz Umowy Generalnej nr LKWLA037 zawartej w dniu 30 czerwca 2006r pomiędzy PZU S.A. a BZ WBK Leasing S.A.

Wyciąg z OWU PZU S.A. oraz Umowy Generalnej nr LKWLA037 zawartej w dniu 30 czerwca 2006r pomiędzy PZU S.A. a BZ WBK Leasing S.A. BZWBK L, str 1 Wyciąg z OWU PZU S.A. oraz Umowy Generalnej nr LKWLA037 zawartej w dniu 30 czerwca 2006r pomiędzy PZU S.A. a BZ WBK Leasing S.A. Niniejszym potwierdzamy, Ŝe w umowie leasingu dokonaliśmy

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 OKRES UBEZPIECZENIA.4

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 OKRES UBEZPIECZENIA.4 SPIS TREŚCI Str. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. III. IV. OKRES UBEZPIECZENIA.4 UBEZPIECZAJĄCY I UBEZPIECZONY 4 PRZEBIEG UBZPIECZENIA.7 1. Klient indywidualny...8 2. Mały i średni przedsiębiorca...10 2.1.

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI Część I - Część II - Część III - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WARUNKI ROZSZERZENIA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z OWU TUiR WARTA S.A. oraz Umowy Generalnej nr WARD/2010/00489 zawartej w dniu 01 grudnia 2010r. pomiędzy TUiR Warta S.A. a BZ WBK Leasing S.A.

Wyciąg z OWU TUiR WARTA S.A. oraz Umowy Generalnej nr WARD/2010/00489 zawartej w dniu 01 grudnia 2010r. pomiędzy TUiR Warta S.A. a BZ WBK Leasing S.A. BZWBK L, str 1 Wyciąg z OWU TUiR WARTA S.A. oraz Umowy Generalnej nr WARD/2010/00489 zawartej w dniu 01 grudnia 2010r. pomiędzy TUiR Warta S.A. a BZ WBK Leasing S.A. Niniejszym potwierdzamy, Ŝe w umowie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE Użyte w Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Administrator danych osobowych zgodnie z art. 7 pkt 4 u.o.d.o. organ, jednostka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Konsultant pracownik Biura Obsługi Klienta Wygodnie.pl, dostępnego pod numerem telefonu +22 648 07 21;

Konsultant pracownik Biura Obsługi Klienta Wygodnie.pl, dostępnego pod numerem telefonu +22 648 07 21; 1. Postanowienia ogólne 1.1 Na podstawie art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) Wygodnie.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2009/2010 USŁUGI

UBEZPIECZENIE GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2009/2010 USŁUGI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniŝej 206.000 Euro) NA UBEZPIECZENIE GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2009/2010 USŁUGI prowadzonym w oparciu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 Spis treści 1.WSTĘP... 2 2.UMOWA UBEZPIECZENIA... 2 3.OKRES UBEZPIECZENIA. 2 4.UBEZPIECZONY I UBEZPIECZAJĄCY...

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU WIELUŃSKIEGO prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy. Ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych od ognia i innych zdarzeń losowych

Nazwa produktu pozycji taryfy. Ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych od ognia i innych zdarzeń losowych PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu B AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PRZETARGOWA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej ZADANIE A - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZADANIE B - UBEZPIECZENIA MIENIA w tym: Ubezpieczenie mienia od

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. SIWZ Nr 2/2015/N/Katowice

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. SIWZ Nr 2/2015/N/Katowice Strona 1 z 28 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 09.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad funkcjonowania i korzystania z Serwisu Internetowego (zwanego dalej Portalem ),

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie Ul. śymierskiego 79 64-915 Jastrowie

Bardziej szczegółowo

Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 NIP 6972207200, REGON 411050735

Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 NIP 6972207200, REGON 411050735 Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 NIP 6972207200, REGON 411050735 w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz podległych Oddziałów

Bardziej szczegółowo