Zarządzenie Nr 16/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 16/2012"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 16/01 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z dnia 6 czerwca 01 roku w sprawie zasad zawierania umów ubezpieczenia w ramach Programu dla Małych Flot Działając na podstawie obowiązującej: Taryfy Składek za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i za granicą (OC), Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Autocasco Standard (OWU ACS) i Taryfy Składek za ubezpieczenie Autocasco Standard (ACS), Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Autocasco Komfort (OWU ACK) i Taryfy Składek za ubezpieczenie Autocasco Komfort (ACK), ustalam następujące zasady taryfikacji składki w odniesieniu do ubezpieczeń OC i AC zawieranych w ramach Programu dla Małych Flot. Postanowienia ogólne 1 1. Program taryfikacyjny dla Małych Flot dedykowany jest Klientom (Właścicielom/UŜytkownikom pojazdów), którzy posiadają i deklarują do ubezpieczenia od 5 do 10 pojazdów w okresie obowiązywania Programu dla Małych Flot w oparciu o obowiązujące na dzień zawarcia umowy: 1) Taryfę Składek za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i za granicą, ) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco Standard (OWU ACS) i Taryfę Składek za ubezpieczenie Autocasco Standard (ACS), 3) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco Komfort (OWU ACK) i Taryfę Składek za ubezpieczenie Autocasco Komfort (ACK).. Program taryfikacyjny dla Małych Flot pozwala na przedstawienie oferty ubezpieczeniowej na zasadach indywidualnych z moŝliwością zastosowania dodatkowej zniŝki Mała Flota w produktach OC i AC/KR. 3. Podstawą zawarcia umów ubezpieczenia w ramach Programu dla Małych Flot jest nadanie nr umowy generalnej w ZSI, pod którym rejestrowane będą poszczególne polisy danego klienta. 4. Rejestracja umowy generalnej w ZSI dokonywana jest przez Opiekunów Małych Flot pracowników Centrów Produktowych (wykaz opiekunów określony jest w załączniku na 1 do niniejszego zarządzenia). 5. Rejestracja umowy generalnej w ZSI dokonywana jest na podstawie: 1) określonych w załączniku nr do niniejszego zarządzenia informacji charakteryzujących klienta oraz wykazu pojazdów deklarowanych do ubezpieczenia w ramach Programu dla Małych Flot, ) załączonych kopii dokumentów (dowolnie wybrany spośród wymienionych poniŝej) potwierdzających fakt posiadania przez Klienta pojazdów zadeklarowanych do ubezpieczenia w ramach Programu dla Małej Floty, tj.: a) dowód rejestracyjny, b) karta pojazdu, c) faktura zakupu (tylko w odniesieniu do pojazdów ubezpieczanych przed rejestracją pojazdu lub dla pojazdów nie podlegających rejestracji), d) aktualna polisa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 6. Załączenie określonych w ust. 5 pkt. dokumentów nie jest wymagane przy wznowieniach umów generalnych w ramach Programu dla Małych Flot oraz przy wznowieniach umów uprzednio zawartych w ramach Systemu Obsługi Flot Samochodowych w WARCIE oraz w przypadku polis zawartych dotychczasowo na warunkach indywidualnych. 7. Informacje, o których mowa w ust. 5 powinny zostać przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem do CP niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Klienta na otrzymaną ofertę ubezpieczenia w ramach Programu dla Małych Flot, nie później jednak niŝ przed wystawieniem pierwszej polisy. Przekazanie informacji niezbędnych do zarejestrowania umowy generalnej po fakcie zawarcia pierwszej umowy w ramach Programu dla Małych Flot skutkować moŝe odmową rejestracji tej umowy w ZSI, co jest równoznaczne z brakiem uprawnień do skorzystania ze zniŝki Mała Flota z wszelkimi tego konsekwencjami.

2 8. W razie stwierdzenia kompletności informacji, o których mowa w ust. 5 oraz po spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania z Programu dla Małych Flot, Opiekun Małych Flot w CP przekazuje zwrotnie Sprzedawcy: 1) nr umowy generalnej nadany przez ZSI (typ umowy w ZSI MAFLOT ), który powinien zostać zapisany w odpowiednim polu na polisie (lub w programie Agencja Ubezpieczeniowa WARTA), ) okres obowiązywania umowy generalnej dla danego Klienta. 9. Wystawienie polisy moŝliwe jest jedynie za pośrednictwem programu Agencja Ubezpieczeniowa WARTA. Na kaŝdej tak wystawianej polisie zostaną automatycznie zamieszczone symbole statystyczne dedykowane dla Małych Flot oraz dodatkowo w prawym górnym rogu polisy zostanie umieszczony wyznacznik Mała Flota ułatwiający identyfikację polisy oraz zawierający miejsce na wpisanie nadanego w ZSI nr umowy generalnej. 10. Dla Programu dla Małych Flot zastosowanie mają następujące symbole statystyczne: 1) 10/F3 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej waŝne na terytorium krajów UE i innych, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi, taryfikowane w oparciu o system dla Małych Flot, ) 10/96 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych wyjeŝdŝających za granicę do krajów, w których jedynym dowodem ubezpieczenia OC jest certyfikat Zielonej Karty floty podmiotów posiadających umowę ubezpieczenia OC w TUiR WARTA S.A., 3) 10/97 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych wyjeŝdŝających za granicę do krajów, w których jedynym dowodem ubezpieczenia OC jest certyfikat Zielonej Karty floty podmiotów nie zawierających umowy ubezpieczenia OC w TUiR WARTA S.A., 4) 03/F5 ubezpieczenie Autocasco taryfikowane w oparciu o system dla Małych Flot, 5) 03/F6 rozszerzenie ubezpieczenia AC o ryzyko kradzieŝy (KR) taryfikowane w oparciu o system dla Małych Flot, 6) 03/64 ubezpieczenie WARTA Auto Szyby zawierane w formie flotowej, 7) 01/50 ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) związanych z ruchem pojazdów samochodowych zawieranych w formie flotowej (w systemie dla Małych Flot istnieje moŝliwość ubezpieczenia NNW wyłącznie w ramach wariantu Standard), 11. W ubezpieczeniu AC/KR oferowanym w ramach programu dla Małych Flot symbole statystyczne 03/F5 i 03/F6 mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich rodzajów ubezpieczenia AC (ACK, ACS). ZniŜki/zwyŜki dla Klientów zawierających nowe umowy w ramach Programu dla Małych Flot 1. W zakresie określonym niniejszym Zarządzeniem nie mają zastosowania zasady ustalania zniŝek/zwyŝek za przebieg ubezpieczenia zawarte w OWU/Taryfach/Zarządzeniach Dyrektorów Centrów Produktowych w sprawie ubezpieczeń OC i AC/KR dla Klientów indywidualnych.. Ustalenie zniŝki/zwyŝki za przebieg ubezpieczenia (bonus-malus) dla Klientów przystępujących do Programu dla Małych Flot następuje na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu Nowa Umowa - Oświadczenie Klienta (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3), który naleŝy załączyć do wniosku o ubezpieczenie. 3. ZwyŜki/zniŜki w OC uzaleŝnione są od: 1) przebiegu ubezpieczenia OC Klienta przez okres ostatnich 36 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy w WARCIE, w trakcie których występował on, jako Właściciel/UŜytkownik posiadanych pojazdów (bonusmalus). ZwyŜka/zniŜka bonus-malus w OC z tytułu przebiegu szkodowego w zaleŝności od liczby szkód OC i więcej ) posiadania umów ubezpieczenia OC przez okres ostatnich 36 miesięcy poprzedzających zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Posiadanie umów OC Brak 1 rok lata 3 lata

3 4. ZwyŜki/zniŜki za przebieg w AC uzaleŝnione są od: 1) przebiegu ubezpieczenia AC/KR Klienta przez okres ostatnich 36 miesięcy poprzedzających zawarcie nowej umowy w WARCIE, w trakcie których Klient występował, jako Właściciel/UŜytkownik posiadanych pojazdów (bonus-malus). ZwyŜka/zniŜka bonus-malus w AC/KR z tytułu przebiegu szkodowego w zaleŝności od liczby szkód AC/KR i więcej ) liczby szkód z OC klienta przez okres ostatnich 36 miesięcy poprzedzających zawarcie nowej umowy w WARCIE, w trakcie których Klient występował, jako Właściciel/UŜytkownik posiadanych pojazdów. Liczba szkód OC w okresie ostatnich 36 miesięcy zwyŝka nie więcej niŝ i więcej +3 3) posiadania umów ubezpieczenia AC przez okres ostatnich 36 miesięcy poprzedzających zawarcie nowej umowy AC Posiadanie umów AC przez okres 36 miesięcy Brak 1 rok lata 3 lata Dla Klientów przystępujących do Programu dla Małych Flot nie mają zastosowania zniŝki/zwyŝki za przebieg ubezpieczenia inne, niŝ określone w ust. 3 i W przypadku kilku Właścicieli/UŜytkowników pojazdu, do ustalenia początkowej klasy zniŝki/zwyŝki z tytułu przebiegu szkodowego naleŝy stosować zasady taryfikacji obowiązujące dla Właściciela/UŜytkownika o najwyŝszym ryzyku. 7. Dla wszystkich umów nowych zawieranych w ramach Programu dla Małych Flot nie mają zastosowania zasady ustalania zniŝki/zwyŝki z tytułu przebiegu szkodowego inne niŝ określone w niniejszym paragrafie. PowyŜsze oznacza, Ŝe przy ubezpieczeniu wszystkich kolejnych pojazdów wprowadzanych do Programu dla Małych Flot konieczne jest ustalenie zniŝki/zwyŝki z tytułu przebiegu szkodowego na podstawie oświadczenia Nowa Umowa - Oświadczenie Klienta (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3). Wznowienie umowy generalnej w ramach Programu dla Małych Flot 3 1. Sprzedawca, który ubezpieczył Klienta w ramach Programu dla Małych Flot zobowiązany jest do przekazania Opiekunowi Małych Flot we właściwym terytorialnie CP tabeli zawierającej dane Klienta, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr, dopisując w prawym górnym rogu adnotację WZNOWIENIE.. Przed wznowieniem umowy generalnej na kolejny rok, Opiekun Małych Flot zobowiązany jest do sprawdzenia czy Klient spełnił/ubezpieczył w okresie trwania poprzedniej umowy generalnej kryterium ilości pojazdów ubezpieczonych w systemie dla Małych Flot. 3. W przypadku, jeŝeli spełnione są kryteria ilościowe określone w Programie dla Małych Flot tzn. Klient ulokował w TUiR WARTA S.A. ubezpieczenie co najmniej 5 pojazdów (nie więcej niŝ 10) Opiekun Małych Flot informuje pośrednika, Ŝe umowa została wznowiona podając jednocześnie numer umowy generalnej. JeŜeli w ramach umowy generalnej zostało ubezpieczonych mniej niŝ 5 pojazdów, umowa nie moŝe być kontynuowana w ramach Programu dla Małych Flot, o czym Opiekun Małych Flot poinformuje pośrednika. Ubezpieczenia Klienta mogą zostać wznowione na zasadach indywidualnych. W tych przypadkach zniŝka specjalna Mała Flota nie jest stosowana. 4. JeŜeli w ramach umowy generalnej zostało ubezpieczonych powyŝej 10 pojazdów, Opiekun Małych Flot poinformuje pośrednika, Ŝe flota moŝe być traktowana i wznowiona w ramach procedury Systemu Obsługi Flot Samochodowych (SOFS). W takim przypadku CP przeprowadza analizę przebiegów szkodowych floty i przekazuje pośrednikowi ofertę na warunkach flotowych. Dopuszcza się moŝliwość wznowienia ubezpieczeń na zasadach określonych w 5, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Dyrektora Centrum Produktowego. 3

4 Taryfikacja składki w ramach Programu dla Małych Flot ZniŜka Mała Flota 4 1. Taryfikacja składki OC i AC/KR następuje wg zasad ustalonych dla umów zawieranych z Klientami indywidualnymi zawartych w obowiązujących Taryfach składek oraz Zarządzeniach Dyrektorów Centrów Produktowych w sprawie OC i AC z wyłączeniem zasad ustalania korekt za przebieg i posiadanie umów oraz z zastrzeŝeniem ust. 4.. Dla Klientów uprawnionych do zawarcia umów ubezpieczenia w ramach Programu dla Małych Flot, istnieje moŝliwość udzielenia zniŝki Mała Flota w wysokości: 1) do 1 w OC w odniesieniu do Klientów uprawnionych do -6 lub -4 zniŝki z tytułu przebiegu szkodowego (bonus-malus), ustalonej zgodnie z ust. 3. ) do w AC/KR w odniesieniu do Klientów uprawnionych do -6 lub -4 zniŝki, ustalonej zgodnie z ust ZniŜka Mała Flota nie moŝe powodować obniŝenia progu składki minimalnej. 4. W umowach ubezpieczenia zawieranych w ramach Programu dla Małych Flot nie stosuje się: 1) zniŝki Dziecko, ) zniŝki Rolnik, 3) zniŝki WARTA FIRMA, 4) zniŝka Rentowny Agent. 5. Fakt udzielenia zniŝki musi być odnotowany na Arkuszu kalkulacji składki w części Inne zniŝki/zwyŝki w pozycji Mała Flota. System Ochrony Wznowień Agenta 5 Dla Klientów wznawiających zawarte w WARCIE umowy ubezpieczenia OC, ACS lub ACK w Systemie Taryfikacyjnym dla Małych Flot stosuje się System Ochrony Wznowień Agenta SOWA analogicznie jak w ubezpieczeniach indywidualnych. Postanowienia końcowe 6 1. Niniejsze Zarządzenie ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych począwszy od dnia lipca 01 r.. Traci moc Zarządzenie nr 9/011 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie wraz z późniejszymi aneksami. 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają zasady zawierania i obsługi umów ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC określone w obowiązujących OWU, taryfach składek i innych wytycznych do zawierania ubezpieczeń komunikacyjnych. 4. TUiR WARTA S.A. zastrzega sobie prawo do wycofania wprowadzonych niniejszym zarządzeniem kompetencji do zawierania umów ubezpieczenia w stosunku do Sprzedawców, u których stwierdzone zostaną nieprawidłowości związane z zawieranymi w ramach Programu dla Małych Flot umowami ubezpieczenia. 5. NiezaleŜnie od postanowień ust. 4, w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie spełnienia warunków uprawniających do zastosowania Programu dla Małych Flot, TUiR WARTA S.A. decyzją Dyrektora Centrum Produktowego moŝe wstrzymać moŝliwość zawierania umów ubezpieczenia w ramach wprowadzonych umów generalnych. 4

5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/01 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie z dnia 6 czerwca 01 r. Wykaz opiekunów programu dla Małych Flot w Centrach Produktowych L.p. CENTRUM PRODUKTOWE IMIĘ I NAZWISKO TELEFON 1 BIAŁYSTOK JAN ANDREJCZYK (85) GDYNIA BARBARA GRZELAK (58) ŁÓDŹ MATEUSZ FRĄTCZAK (4) KATOWICE BEATA STEFANIK- ZALEWSKA (3) KRAKÓW MACIEJ ZADORA (1) LUBLIN STANISŁAW KASPRUK (81) POZNAŃ ELśBIETA MOKRZYCKA (61) SZCZECIN JOANNA IDZIŃSKA (91) WARSZAWA MAŁGORZATA śmijewska () WROCŁAW EWELINA CUDAK (71)

6 Załącznik nr do Zarządzenia nr 16/01 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie z dnia 6 czerwca 01 r. CP w Lublinie DANE KLIENTA UBEZPIECZONEGO W PROGRAMIE DLA MAŁYCH FLOT 1 DANE POŚREDNIKA IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA FIRMY 3 ADRES Z KODEM POCZTOWYM LICZBA POJAZDÓW ZADEKLAROWANYCH PRZEZ KLIENTA DO UBEZPIECZENIA NUMER KRS LUB WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NUMER PKD (POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI) 7 REGON LUB PESEL 8 9 NUMER IDENTYFIKCJI PODATKOWEJ (NIP) POCZĄTEK OKRESU OCHRONY PIERWSZEJ POLISY WYSTAWIONEJ W RAMACH "MAŁEJ FLOTY" NR ZAŁOśONEJ UMOWY GENERALNEJ W ZSI:... OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY GENERALNEJ:... WYKAZ POJAZDÓW ZADEKLAROWANYCH PRZEZ KLIENTA DO UBEZPIECZENIA: Lp. Nr rejestracyjny Marka/model Rodzaj pojazdu

7 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 16/01 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie z dnia 6 czerwca 01 r. Załącznik do wniosku o ubezpieczenie z dnia: NOWA UMOWA - OŚWIADCZENIE KLIENTA DO USTALENIA PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA OC I AC/KR W RAMACH PROGRAMU DLA "MAŁYCH FLOT" CZĘŚĆ I - WYKAZ POJAZDÓW KLIENTA ZGŁOSZONYCH DO PROGRAMU DLA "MAŁYCH FLOT" Marka/model Nr rejestracyjny Marka/model Nr rejestracyjny CZĘŚĆ II DOTYCZĄCA PRZEBIEGU OC WŁAŚCICIELA/UśYTKOWNIKA POJAZDÓW (NALEśY WYPEŁNIĆ RÓWNIEś PRZY UBEZPIECZENIU AC) BYŁA NIE WIĘCEJ NIś 1 SZKODA OC Przez okres ostatnich 36 miesięcy: BYŁY SZKODY OC BYŁO 3 LUB WIĘCEJ SZKÓD OC w pojazdach, których byłem/jestem właścicielem/uŝytkownikiem* CZĘŚĆ III DOTYCZĄCA PRZEBIEGU AC/KR WŁAŚCICIELA/UśYTKOWNIKA POJAZDÓW BYŁA NIE WIĘCEJ NIś 1 SZKODA AC/KR Przez okres ostatnich 36 miesięcy: BYŁY szkody AC/KR BYŁO 3 LUB WIĘCEJ SZKÓD AC/KR w pojazdach, których byłem/jestem właścicielem/uŝytkownikiem* CZĘŚĆ IV DOTYCZĄCA POSIADANIA UMÓW OC I AC Klient - osoba prawna i osoba fizyczna w wieku poniŝej 30 lat Posiadanie umowy OC przez okres 36 m-cy 0 miesięcy 1 miesięcy 4 miesięcy 36 miesięcy Zaznacz właściwe ZniŜka/ZwyŜka +15 ZniŜka/ZwyŜka miesięcy +5 Klient - osoba prawna i osoba fizyczna w wieku poniŝej 5 lat Posiadanie umowy AC/KR przez okres 36 m-cy 0 miesięcy 4 miesięcy Zaznacz właściwe 36 miesięcy PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA W przypadku gdy umowa ubezpieczenia zawierana jest na cudzy rachunek, oświadczenie składane jest w imieniu Właściciela/UŜytkownika* pojazdu. W przypadku kilku właścicieli/uŝytkowników pojazdu oświadczenie składane jest w imieniu wszystkich Właścicieli/UŜytkowników* pojazdu. W przypadku, gdy W łaściciele/uŝytkownicy pojazdu są małŝonkami dopuszcza się aby deklaracje posiadania umów ubezpieczenia OC i AC/KR (cz. IV) dotyczyła tylko jednego z nich. W odniesieniu do oświadczeń w cz. IV dopuszcza się przyjęcie okresu posiadania umów OC i AC/KR wynoszącego 33 miesiące ( lata i 9 miesięcy) jako okresu 36 miesięcznego. Informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu podlegać będą weryfikacji ich zgodności z danymi zawartymi w rejestrze umów i szkód Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego podstawa prawna: art. 104 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia maja 003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 003 r. Nr 14, poz. 115 z późn. zm.). W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji, podane w niniejszym oświadczeniu informacje nie zostaną potwierdzone i będzie to miało wpływ na wysokość naleŝnej składki WARTA obciąŝy Ubezpieczającego powstałą róŝnicą składki. Jako ubezpieczający, zobowiązuję się na kaŝde wezwanie W ARTY do zapłaty ustalonej w wyniku powyŝszego powstałej róŝnicy składki. Miejscowość i data Data, stempel, podpis przedstawiciela TUiR WARTA S.A. Imię i nazwisko ubezpieczającego Podpis ubezpieczającego Liczba szkód z OC w okresie ostatnich 36 m-cy zniŝka/zwyŝka w OC Liczba szkód z AC/KR w okresie ostatnich 36 m-cy 0-1 zniŝka/zwyŝka w AC Liczba szkód OC w okresie ostatnich 36 miesięcy zwyŝka w AC *dotyczy osób prawnych 7

Zarządzenie Nr 18/2012. Postanowienia ogólne

Zarządzenie Nr 18/2012. Postanowienia ogólne Ogólnych Zarządzenie Nr 18/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Katowicach Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zasad zawierania umów ubezpieczenia w

Bardziej szczegółowo

Wyciąg. z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy :

Wyciąg. z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy : Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy : Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł,

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

MODYFIKACJA SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Zielona Góra, 18.09.2008 r. ZDW-ZG-IV-3310-81/08 modyf.+ zmiana terminu MODYFIKACJA SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Dotyczy przetargu nieograniczonego: Ubezpieczenie floty komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie. 2 Informacje ogólne

1 Wprowadzenie. 2 Informacje ogólne 1 Wprowadzenie Strona 1 z 8 1.1 Niniejsza procedura ma na celu ujednolicenie zasad postępowania przy przyjmowaniu przez TUiR WARTA S.A. zawiadomień o cesji praw (w rozumieniu niniejszej procedury chodzi

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012

OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012 OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012 DYREKTORA DEPARTAMENTU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH UNIQA TU S.A. W sprawie: wprowadzenia z dniem 11 czerwca 2012 roku zmodyfikowanych taryf komunikacyjnych OC i AC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms prowadzonej

Bardziej szczegółowo

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne Izabella Skrzypczyk Opole, 29 lipca 2016 1 z 41 ERGO 7. Sztuka wyboru W jaki sposób wyliczyć BM dla klienta indywidualnego? 2 z 41 BM Klient indywidualny (segment C)

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2012

Zarządzenie Nr 14/2012 Zarządzenie Nr 14/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie taryfy składek oraz zasad zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 162/24/11/2011/NO/Nysa

ZMIANY DO SIWZ NR 162/24/11/2011/NO/Nysa Strona 1 z 5 Wrocław, 01.12.2011r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 162/24/11/2011/NO/Nysa

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy, prowadzonej przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Wyciąg DZIAŁ I - WARUNKI WSTĘPNE

Wyciąg DZIAŁ I - WARUNKI WSTĘPNE Wyciąg z umowy generalnej ubezpieczeń komunikacyjnych numer Nr WARTA/2013/00538 (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej) zawartej w dniu r. w Warszawie między Towarzystwem

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS)

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) 1 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Autocasco Standard

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU UBEZPIECZENIA DLA STOWARZYSZENIA RZEMIEŚLNIKÓW PIEKARNICTWA RP

INSTRUKCJA DO PROGRAMU UBEZPIECZENIA DLA STOWARZYSZENIA RZEMIEŚLNIKÓW PIEKARNICTWA RP INSTRUKCJA DO PROGRAMU UBEZPIECZENIA DLA STOWARZYSZENIA RZEMIEŚLNIKÓW PIEKARNICTWA RP I. Niniejsza Instrukcja określa warunki przystąpienia do Programu Ubezpieczenia dla Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2012

Zarządzenie Nr 15/2012 Zarządzenie Nr 15/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie taryfy składek oraz zasad zawierania umów ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Avanssur S.A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct) stał się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa AXA Direct jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., w związku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy 14/2015/KOM/NO/K/BU Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu...

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... Znak Sprawy: Załącznik Nr 6.2 do SIWZ Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... pomiędzy: Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Avanssur S.A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct) stał się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa AXA Direct jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS, prowadzonej przez AVANSSUR

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 13 UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 CZĘŚĆ 03 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu. 2014 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Siekierczyn UMOWA Nr (Wzór)

Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Siekierczyn UMOWA Nr (Wzór) Załącznik Nr 5c do SIWZ dot. CZĘŚCI III UMOWA Nr (Wzór) zawarta w dniu... 2015 r. w Siekierczynie pomiędzy Gminą Siekierczyn z siedzibą w Siekierczynie, 59-818 Siekierczyn 271, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna / sprzedaży samochodu. W dniu roku w, pomiędzy: miejscowość.... zamieszkałym w

Umowa kupna / sprzedaży samochodu. W dniu roku w, pomiędzy: miejscowość.... zamieszkałym w Umowa kupna / sprzedaży samochodu W dniu roku w, pomiędzy: data... zamieszkałym w imię nazwisko przy ulicy legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez.. wskazać organ wydający posiadającym nr PESEL

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie 1 Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. CC centrum telefoniczne Liberty przeznaczone do telefonicznej obsługi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy podać składkę

Formularz Oferty. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy podać składkę Formularz Oferty Załącznik nr 6 do SIWZ POUCZENIE Niniejszy formularz należy wypełniać z uwzględnieniem następujących zasad: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego

Bardziej szczegółowo

Program Agent Underwriter Izabella Skrzypczyk

Program Agent Underwriter Izabella Skrzypczyk Program Agent Underwriter Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia 1 Program Agent UWR Trwa od 1 października do 31 grudnia b.r. 20% maksymalna wysokość zniżki, jaką można udzielić w

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 185/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Informacji Prawnej Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa Centrum Klienta INTER Vision tel. 801 801 082, 22 333 77 33 fax: 22 333 76 51 zdrowotne@interpolska.pl http://www.interpolska.pl REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU PRZYSTĘPOWANIA DO IMIENNEJ GRUPOWEJ POLISY UBEZPIECZENIOWEJ NNW. 1 Zakres

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU PRZYSTĘPOWANIA DO IMIENNEJ GRUPOWEJ POLISY UBEZPIECZENIOWEJ NNW. 1 Zakres REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU PRZYSTĘPOWANIA DO IMIENNEJ GRUPOWEJ POLISY UBEZPIECZENIOWEJ NNW 1 Zakres Niniejszy Regulamin dotyczy przystępowania do jednej z imiennych grupowych polis ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot ubezpieczenia... 1 Zakres świadczeń... 1 4. Wyłączenia z zakresu udzielanej ochrony... 2 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 201/2017/N/Płock

SIWZ NR 201/2017/N/Płock Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODAROWANIA ODPADAMI W PŁOCKU SIWZ NR 201/2017/N/Płock 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... Nr KRS Wykonawcy:

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... Nr KRS Wykonawcy: Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU SIWZ NR 80/EZP/17 NR I DATA OGŁOSZENIA W DZIENNIKU UE: 2017/S 179-366636 19.09.2017 PAKIET I 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA (DLA ZADAŃ PAKIETU I)

UMOWA GENERALNA (DLA ZADAŃ PAKIETU I) Załącznik Nr 6 UMOWA GENERALNA (DLA ZADAŃ PAKIETU I) Zawarta w dniu... r. w Lubaczowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie Adres siedziby: ul. Mickiewicza 168, 37-600

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE postanowienia wspólne dla części od 02 do 17 Zamówienia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Słupcy, dnia... pomiędzy: Gminą Miejską Słupca, z siedzibą przy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, NIP: 667-122-63-90, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Aneksy, oświadczenia klienta, dowody wpłaty za polisę, etc. Scany Zielonej Karty. Rozliczenie odbywa się w cyklu tygodniowym, dokumenty jak:

Aneksy, oświadczenia klienta, dowody wpłaty za polisę, etc. Scany Zielonej Karty. Rozliczenie odbywa się w cyklu tygodniowym, dokumenty jak: RODZAJ CZYNNOŚCI INFORMACJE OPIEKA REGIONALNA: Namiary na opiekunów regionalnych znajdują się w SOS Unilink w zakładce OBSŁUGA po kliknięci u na logo Tuw Tuz. INFOLINIA Infolinia dla klientów: 800-808-444

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym

Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym prowadzonego przez AVANSSUR Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (WZÓR)

UMOWA Nr... (WZÓR) Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta w dniu... pomiędzy: zawarta w Aleksandrowie Kujawskim, w dniu... pomiędzy: Powiatem Aleksandrowskim z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna UFG

Aplikacja mobilna UFG NA WYPADEK Aplikacja mobilna UFG REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ NA WYPADEK UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY CHRONIMY POSZKODOWANYCH IDENTYFIKUJEMY

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stali klienci otrzymują więcej ETAP I

Stali klienci otrzymują więcej ETAP I Stali klienci otrzymują więcej ETAP I 26.04.2013 Cel Programu Stali klienci otrzymują więcej Program Stali klienci otrzymują więcej to: unikalna alternatywa do promocji cenowych konkurencji, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1 z 5 2014-04-22 17:58 Lublin: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie. Numer ogłoszenia: 87425-2014; data

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawarta w Starogardzie Gdańskim w dniu pomiędzy: SZPITALEM DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH im. STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (1111) Instrukcja wystawiania polis w C-portal

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (1111) Instrukcja wystawiania polis w C-portal Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (1111) Instrukcja wystawiania polis w C-portal Wersja v 0.1 01_06_2013 Strona 1 z 8 Spis treści 1. Przedmiot i cel instrukcji...3 2. Zakres stosowania...3

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO akwizycyjne typu E AGENT- DILER

PEŁNOMOCNICTWO akwizycyjne typu E AGENT- DILER PEŁNOMOCNICTWO akwizycyjne typu E AGENT- DILER Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedziba w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi płatności drogą elektroniczną. oraz TAURON Dystrybucja GZE S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną wystawiania

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR Zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatem Radzyńskim mającym siedzibę w Radzyniu Podlaskim przy Plac I. Potockiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Struktura porozumienia

Struktura porozumienia Struktura porozumienia KOASEKURACJA Spółka z Grupy VIG dedykowana do współpracy z Pocztowym TUW 2 Produkt Marka, pod którą będą oferowane ubezpieczenia i informacja przedstawiona w OWU: * Prawo do używania

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: ZP/439/055/U/11 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna UFG

Aplikacja mobilna UFG NA WYPADEK Aplikacja mobilna UFG REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ NA WYPADEK UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY CHRONIMY POSZKODOWANYCH IDENTYFIKUJEMY

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną przez: mgr inż. Marka

Bardziej szczegółowo

UMOWA (DLA ZADAŃ PAKIETU I)

UMOWA (DLA ZADAŃ PAKIETU I) Załącznik nr 4 Zawarta w dniu... r. w Płońsku pomiędzy: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON: 130377847 UMOWA (DLA ZADAŃ PAKIETU I) 1... 2... zwanym

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym Avanssur S.A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct) stał się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa AXA Direct jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., w związku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kobyłce, w dniu... pomiędzy: Gminą Kobyłka, z siedzibą w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-13-32-390,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7a do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego:

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. (poz. 399) EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego (21021) Compensa Mój Dom II (19050) Compensa Rodzina II (19044) Instrukcja wystawiania polis w C-portal

Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego (21021) Compensa Mój Dom II (19050) Compensa Rodzina II (19044) Instrukcja wystawiania polis w C-portal Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego (21021) Compensa Mój Dom II (19050) Compensa Rodzina II (19044) Instrukcja wystawiania polis w C-portal Wersja v 0.3 12_04_2017 Strona 1 z 25 1. Przedmiot i cel instrukcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwracamy różnicę w składce 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji o nazwie Zwracamy różnicę w składce (zwanej dalej Promocją ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

UwaŜamy się za związanych złoŝoną ofertą przez 30 dni od momentu upływu terminu do składania ofert.

UwaŜamy się za związanych złoŝoną ofertą przez 30 dni od momentu upływu terminu do składania ofert. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Miasto Pabianice ul. Zamkowa 16 95-200 Pabianice Działając w imieniu wymienionego/ych powyŝej wykonawcy/ów

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Podaruj znajomemu zniżkę

Regulamin Promocji Podaruj znajomemu zniżkę Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych - WZÓR - UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu. w Piekarach Śląskich pomiędzy: Gminą Piekary Śląskie, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej 41-940 Piekary Śląskie, ul. świrki 23,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dla części 01 GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. zawarta dnia... w Pabianicach

Wzór umowy dla części 01 GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. zawarta dnia... w Pabianicach Wzór umowy Załącznik nr 11 do SIWZ Wzór umowy dla części 01 GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ pomiędzy Ubezpieczającym /Ubezpieczonym: Miastem Pabianice ul. Zamkowa 16 95-200

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawarta w dniu w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7.

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7. Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM (komunikacja)

VADEMECUM (komunikacja) Klauzula nr 10 - ZzZ Nowe OC Nowe AC Lux car (AC) zniżka specjalna (AC) zniżka specjalna (OC) AC 4 ROK zniżka incydentalna zniżka pracownicza Programy Branżowe (dawne karty stand.) VADEMECUM (komunikacja)

Bardziej szczegółowo

03.1 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu 07. Dane osobowe: toŝsamości: *

03.1 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu 07. Dane osobowe: toŝsamości: * EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania. Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel

Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania. Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel. 508 045 767 Izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1. W jaki sposób wyliczyć BM dla klienta indywidualnego? 2 BM Klient

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. FORMULARZ OFERTY (wzór) kod - miejscowość.. województwo.. telefon:... fax: NIP. REGON.

Załącznik nr 2 do SIWZ. FORMULARZ OFERTY (wzór) kod - miejscowość.. województwo.. telefon:... fax: NIP. REGON. (Pieczęć Wykonawcy) (CZĘŚĆ A) FORMULARZ OFERTY (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy: ul. kod - miejscowość. województwo.. telefon:...

Bardziej szczegółowo

Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043

Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043 Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043 Czy wiesz, że Drogi Agencie, Czy wiesz, że wg danych GUSu za 2011 r w Polsce zarejestrowanych jest około 1.700.000 firm? Prawie 96% z nich to mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo