INSTRUKCJA DO PROGRAMU UBEZPIECZENIA DLA STOWARZYSZENIA RZEMIEŚLNIKÓW PIEKARNICTWA RP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA DO PROGRAMU UBEZPIECZENIA DLA STOWARZYSZENIA RZEMIEŚLNIKÓW PIEKARNICTWA RP"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA DO PROGRAMU UBEZPIECZENIA DLA STOWARZYSZENIA RZEMIEŚLNIKÓW PIEKARNICTWA RP I. Niniejsza Instrukcja określa warunki przystąpienia do Programu Ubezpieczenia dla Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarnictwa RP, przygotowanego przez Signal Iduna Polska TU S.A. (więcej informacji o Ubezpieczycielu: za pośrednictwem Krajowego Biura Brokerskiego (KBB). Ubezpieczenie dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących działalność piekarniczą. Integralną częścią Programu Ubezpieczenia są Ogólne Warunki Ubezpieczenia wymienione w treści Programu, przy czym zapisy szczegółowe zawarte w Programie mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). Program Ubezpieczenia opiera się o załoŝenia: 1. Działalność zgodna z PKD: 10.71; 10.72; Wartość majątku w jednej lokalizacji nie przekracza ,- PLN 3. Obowiązkowe zawarcie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w zakresie podstawowym oraz moŝliwość zawarcia dowolnych ubezpieczeń z programu. 4. Program obowiązuje w okresie od r do r. oznacza to, Ŝe umowy ubezpieczenia, w ramach programu, zawierać moŝna z datą początkową mieszczącą się w ramach czasowych obowiązywania programu. Program pozwala na zawarcie ubezpieczenia budynków, budowli, maszyn, wyposaŝenia i innego mienia będącego w posiadaniu przedsiębiorcy od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wariancie podstawowym oraz dodatkowo, zgodnie z potrzebą przystępującego do programu przedsiębiorcy, następujących rodzajów ubezpieczeń: 1. KradzieŜy z włamaniem i rabunku; 1

2 2. Szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia lub pęknięcia; 3. Wartości pienięŝnych, zarówno w lokalu jak i w transporcie; 4. Sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich; 5. Drobnych prac remontowo-budowlanych; 6. Stałych i podwyŝszonych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ubezpieczenie pokrywa koszty poniesione przez przedsiębiorcę w wyniku zakłócenia ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej w związku ze powstałą szkodą będącą następstwem ryzyka objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach wybranej opcji ubezpieczenia; 7. Maszyn, urządzeń elektrycznych i elektronicznych od szkód elektrycznych; 8. Spłaty odsetek od zaciągniętych przez ubezpieczonego kredytów i poŝyczek; 9. Zepsucia towarów wskutek rozmroŝenia; 10. Odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, 11. Odpowiedzialności cywilnej najemcy, 12. Odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z wadliwego wykonania prac lub usług, 13. Odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez podwykonawców, 14. Odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające rejestracji (wózki widłowe), 15. Odpowiedzialności cywilnej za produkt, 16. Odpowiedzialności cywilnej wynikającej z zatruć pokarmowych. Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych grup mienia ustala się według wartości: Dla budynków i budowli wartości rzeczywistej odpowiadającej wartości odtworzeniowej (nowej) pomniejszonej o techniczne zuŝycie. Dla nakładów inwestycyjnych wartości kosztów odbudowy/remontu. Dla maszyn, urządzeń i wyposaŝenia wartości księgowej brutto. Dla mienia osób trzecich wartości rzeczywistej. Dla niskocennych środków trwałych oraz środków obrotowych ceny zakupu lub kosztów wytworzenia. Program pozwala na wariantowy wybór ubezpieczeń oraz limitów odpowiedzialności. Wyboru tego dokonuje się poprzez wypełnienie wniosku o przystąpienie do ubezpieczenia. 2

3 II. W celu zawarcia umowy ubezpieczenia, naleŝy: Dokładnie zapoznać się z Programem Ubezpieczenia oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, Dokonać wyboru poszczególnych ubezpieczeń, Pobrać (zapisać na dysku) plik Wniosek o ubezpieczenie (w formacie Excel), Wypełnić w formie elektronicznej pobrany wniosek (tylko pola zaznaczone na Ŝółto), a następnie wraz z załącznikiem nr 1 (informacja o zabezpieczeniach) i załącznikiem nr 2 (wykaz sprzętu elektronicznego) przesłać pocztą na adres: lub, Uwaga: wniosek naleŝy wypełnić i wysłać em po uprzednim zapisaniu na dysku wypełnienie i wysłanie pliku otwartego bezpośrednio z serwera nie jest moŝliwe. wydrukowany wniosek wypełnić ręcznie i po jego podpisaniu przesłać faksem pod numer: W terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania przez Signal Iduna wniosku o ubezpieczenie, sprawdzonego uprzednio przez Krajowe Biuro Brokerskie (KBB) pod kątem poprawności wypełnionych przez przedsiębiorcę danych, ubezpieczony otrzyma zwrotną pocztą elektroniczną lub faksem (od KBB) skan polisy. Na numer rachunku bankowego wskazanego na polisie naleŝy opłacić składkę ubezpieczeniową (w terminie wskazanym na polisie), W terminie do 2-óch tygodni od wysłanego pocztą elektroniczną lub faksem skanu polisy, na adres wskazany we wniosku o ubezpieczenie, przedsiębiorca otrzyma listem poleconym dwa egzemplarze (oryginał oraz kopię) polisy ubezpieczeniowej, Jeden podpisany przez przedsiębiorcę egzemplarz - kopię polisy ubezpieczeniowej - naleŝy odesłać na adres: Signal Iduna Polska TU SA Oddział Warszawa Ul. Ks. I.J. Skorupki Warszawa 3

4 Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od daty wskazanej we wniosku o ubezpieczenie, jednak nie wcześniej niŝ od dnia następnego po przesłaniu wniosku. W razie nie otrzymania w terminie, o którym mowa wyŝej polisy ubezpieczeniowej lub stwierdzenia błędów w treści samej polisy, naleŝy się skontaktować z: Ewa Wróbel Signal Iduna Polska TU SA Oddział Regionalny w Warszawie tel.: faks: kom.: III. Wypełniając wniosek o ubezpieczenie (w formacie Excel) naleŝy: Wypełniać tylko pola zaznaczone na Ŝółto nie wolno zmieniać zawartości innych pól (spowoduje to uniewaŝnienie wniosku i konieczność jego powtórnego wypełnienia i wysłania), Wpisać pełną nazwę (zgodną z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej/krs) oraz nr NIP, REGON oraz PKD, W polu Adres siedziby naleŝy wpisać adres zgodny z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej/krs. W polu miejsce ubezpieczenia naleŝy wpisać adres, pod którym faktycznie prowadzona jest działalność i znajduje się ubezpieczane mienie, W wierszu okres ubezpieczenia naleŝy wpisać pierwszy dzień wnioskowanej ochrony ubezpieczeniowej. Uwaga: data rozpoczęcia okresu ubezpieczenia musi być wpisana cyframi w formacie rok-miesiąc-dzień, np Wniosek w wersji do pobrania zawiera wybór wszystkich proponowanych ubezpieczeń. Wybór interesującego wariantu odbywa się poprzez jednoczesne wpisanie słowa tak w polu wyboru Ŝółte pole z lewej strony wniosku oraz wpisania właściwego limitu sumy ubezpieczenia. 5. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialność cywilnej w zakresie podstawowym stanowi podstawę programu i jest obowiązkowe dla przedsiębiorców przystępujących do programu. 4

5 W części Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych naleŝy wypełnić tabelę z sumami ubezpieczenia dla kaŝdej lokalizacji. W części Ubezpieczenie od kradzieŝy z włamaniem i rabunku naleŝy wpisać sumę ubezpieczenia od kradzieŝy Suma ta powinna odpowiadać maksymalnej wartości mienia jaka moŝe ulec kradzieŝy podczas jednego zdarzenia. W częściach dotyczących pozostałych rodzajów ubezpieczeń naleŝy wpisać (w Ŝółtych polach) wnioskowane przez ubezpieczonego sumy ubezpieczenia (np. w poz. dotyczącej sprzętu elektronicznego); W przypadku tych ryzyk we wniosku, przy których zostały wpisane konkretne limity sum ubezpieczenia naleŝy wybrać wartość jedynie spośród tych limitów. JeŜeli ubezpieczający przedsiębiorca jest członkiem Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarnictwa naleŝy wstawić słowo tak przy informacji o członkostwie oraz wpisać numer legitymacji potwierdzającej przynaleŝność do Stowarzyszenia powoduje to automatyczne naliczenie 20 % zniŝki za ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieŝy z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz za ubezpieczenie wartości pienięŝnych. Jeśli ubezpieczony chce otrzymać polisę pocztą na adres inny niŝ siedziba w której prowadzona jest działalność i znajduje się ubezpieczane mienie, naleŝy taki adres, wraz z kodem pocztowym wpisać w odpowiednim polu (w dolnej części wniosku). Na końcu wniosku naleŝy podać dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ubezpieczenie. UWAGI: W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego, suma ubezpieczenia poszczególnej kategorii mienia (sprzętu stacjonarnego, sprzętu audio, sprzętu przenośnego) nie moŝe być wyŝsza niŝ ,- zł. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC) suma ubezpieczenia w klauzulach dodatkowych nie moŝe być wyŝsza aniŝeli suma ubezpieczenia w zakresie podstawowym. W odniesieniu do ubezpieczeniu mienia, zastosowanie mają następujące klauzule dodatkowe: Reprezentantów, Automatycznego pokrycia, VAT, Miejsca ubezpieczenia treść klauzul znajduje się na stronie 27 ogólnych warunków ubezpieczenia. 5

6 IV. W razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem (szkody), naleŝy: Postępować zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Niezwłocznie zgłosić szkodę do Signal Iduna Polska TU SA poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie w zakładce Zgłoś szkodę (www.signal-iduna.pl/formularze/index.php?typ=szkoda) W razie odmowy wypłaty odszkodowania przez Signal Iduna PolskaTU SA, w ocenie ubezpieczonego bezzasadnej, naleŝy skontaktować się z Krajowym Biurem Brokerskim (KBB) pod adresem Do wiadomości naleŝy dołączyć skan kwestionowanej decyzji zakładu ubezpieczeń o wypłacie odszkodowania (lub decyzję taką przesłać faxem na nr ). W terminie do 14 dni KBB prześle swoje stanowisko w razie stwierdzenia bezzasadnej odmowy wypłaty odszkodowania przez Signal Iduna Polska TU SA, KBB w imieniu ubezpieczonego przygotuje i prześle do ubezpieczyciela odwołanie (niezaleŝnie od skutków odwołania przygotowanego przez KBB, ubezpieczony przedsiębiorca nie będzie z tego tytułu ponosił Ŝadnych kosztów/opłat). Uwaga: Ubezpieczony moŝe odwoływać się od ewentualnych niekorzystnych decyzji Signal Iduna Polska TU SA dotyczących wypłaty odszkodowania we własnym zakresie (lub przy pomocy samodzielnie wybranych doradców/pełnomocników) w takiej sytuacji nie naleŝy kontaktować się z KBB ani wysyłać do KBB Ŝadnych dokumentów dotyczących takiego postępowania. Najpóźniej w terminie 14 dniu przed okresem, w którym wygasa umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie programu ubezpieczenia, naleŝy złoŝyć wniosek o wznowienie ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia w trybie określonym w niniejszej Instrukcji. 6

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty woj. pomorskie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PR.IV.0341-1-06/08 Zamawiający: Gmina Włoszczowa Ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową Powiatu Grudziądzkiego 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Nędza 2 3 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie Ul. śymierskiego 79 64-915 Jastrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Powiat Buski Ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA GEODETÓW Nr WAUG/475/2008 DLA STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA GEODETÓW Nr WAUG/475/2008 DLA STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA GEODETÓW Nr WAUG/475/2008 DLA STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne w Warszawie przy ul. Mołdawskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Pasym Reprezentowane przez Burmistrza Ul. Rynek 8 12-130 Pasym ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008-2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008-2011 Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZP 3410/ 9/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie Przetarg

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na ubezpieczenie mienia Izby Celnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo