1 Wprowadzenie. 2 Informacje ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Wprowadzenie. 2 Informacje ogólne"

Transkrypt

1 1 Wprowadzenie Strona 1 z Niniejsza procedura ma na celu ujednolicenie zasad postępowania przy przyjmowaniu przez TUiR WARTA S.A. zawiadomień o cesji praw (w rozumieniu niniejszej procedury chodzi o cesję praw do odszkodowania) z umów ubezpieczeń indywidualnych, wskazanych w pkt 2.4, nadzorowanych przez Departament Ubezpieczeń Indywidualnych, z uwzględnieniem flot samochodowych, o których mowa w pkt Procedura obowiązuje 1.2 Z dniem wprowadzenia w życie postanowień niniejszej procedury przestają obowiązywać wszystkie dotychczasowe procedury, druki i wytyczne stosowane w zakresie obsługi potwierdzeń cesji z umów ubezpieczeń indywidualnych. 2 Informacje ogólne 2.1 Słowniczek pojęć CESJA przelew wierzytelności, umowa na podstawie której wierzyciel przenosi swoja wierzytelność na inna osobę/podmiot CEDENT (Ubezpieczony) wierzyciel przenoszący prawo do odszkodowania CESJONARIUSZ osoba/podmiot, na którego rzecz przenoszona jest wierzytelność PRZYJĘCIE CESJI potwierdzenie przyjęcia do wiadomości przez TUiR WARTA S.A. zawiadomienia o fakcie dokonania cesji z wybranych umów ubezpieczeń indywidualnych wymienionych w pkt TUiR WARTA S.A. albo Ubezpieczyciel podmiot zobowiązany do wypłaty odszkodowania, którego poinformowanie o dokonaniu cesji jest wymagane do otrzymania odszkodowania przez Cesjonariusza. 2.2 Cesja z umowy ubezpieczenia Cesjonariusz wstępuje w prawa Cedenta* z chwilą zawarcia umowy cesji. Zgoda Ubezpieczyciela nie jest wymagana do ważności dokonania cesji, jednak powinien on być o przeniesieniu praw do odszkodowania zawiadomiony, aby wiedział komu ma świadczyć (wypłacić odszkodowanie). Ubezpieczyciel bowiem może zwolnić się od zobowiązania, wykonując świadczenia wobec dawnego Cedenta, do momentu kiedy nie dowie się o cesji lub nie otrzyma pisemnego zawiadomienia o przeniesieniu od dawnego lub nowego Cedenta. Ustanowienie przez Cedenta cesji z umowy ubezpieczenia oznacza, że prawo Cesjonariusza do wypłaty odszkodowania dotyczy wszystkich ryzyk w ramach tej umowy. * - w przypadku, gdy przedmiot ubezpieczenia jest współwłasnością kilku osób/ podmiotów, do potwierdzenia cesji wymagana jest zgoda wszystkich uprawnionych do odszkodowania. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o Ubezpieczonym, należy przez to rozumieć wszystkie osoby/podmioty uprawnione do otrzymania odszkodowania ze stosunku ubezpieczeniowego w ramach umowy ubezpieczenia. W takich przypadkach, do wystawianego druku

2 Strona 2 z 8 Potwierdzenie cesji, należy obowiązkowo dołączyć wykaz pozostałych Ubezpieczonych (nie wymienionych na tym Potwierdzeniu) wraz z ich podpisami (można do tego celu wykorzystać kolejny druk Potwierdzenia cesji) i odnotować na nim fakt dołączenia tego wykazu, jako załącznika. W przypadku, gdy np. jeden z Ubezpieczonych dysponuje oryginałem umowy cesji, podpisanej przez pozostałych Ubezpieczonych, ww. załącznikiem może być kopia tej umowy cesji. 2.3 Cesja z wyszczególnionych ryzyk (przedmiotów ubezpieczenia) W przypadku dokonania przez Ubezpieczonego cesji tylko z ustalonego ryzyka (przedmiotu ubezpieczenia), dotyczy ona jedynie prawa do wypłaty odszkodowań tylko z tego ryzyka. UWAGA: 1. Banki w umowach cesji często stosują różne określenia jej przedmiotu (co wynika z braku rozróżnienia przez banki polisy od umowy/ryzyka) w związku z czym przy potwierdzaniu cesji należy precyzyjnie wskazać (również w treści adnotacji na dokumencie ubezpieczenia oraz w druku Potwierdzenie cesji przyjęcia zawiadomienia o dokonaniu cesji) umowy/ryzyka, których cesja dotyczy (często dokument ubezpieczenia np. polisa komunikacyjna potwierdza zawarcie kilku umów OC/WMA/AC/KR/NNW/WAS, a cesja odnosi się tylko do umowy AC/KR). 2. Ilekroć w procedurze jest mowa o druku Potwierdzenie cesji (załącznik nr 1), należy przez to rozumieć także wydruki z komputerowych systemów TUiR WARTA S.A. 2.4 Rodzaje ubezpieczeń nadzorowanych przez Departament Ubezpieczeń Indywidualnych, z których prawo do odszkodowania może być przedmiotem cesji (z uwzględnieniem flot samochodowych) Ubezpieczenia komunikacyjne: ubezpieczenie pojazdów lądowych od uszkodzeń AUTOCASCO KOMFORT (ACK) wraz z opcjami dodatkowymi, ubezpieczenie pojazdów lądowych od uszkodzeń AUTOCASCO STANDARD (ACS) i opcjami dodatkowymi, ubezpieczenie AUTOCASCO i KRADZIEŻY dla flot samochodowych Ubezpieczenia mieszkaniowe: ubezpieczenie WARTA DOM KOMFORT+, ubezpieczenie WARTA DOM+, ubezpieczenie WARTA DOM 24+, ubezpieczenie WARTA DOM KOMFORT (dla umów trwających), ubezpieczenie WARTA DOM (dla umów trwających), ubezpieczenie WARTA DOM 24 (dla umów trwających). Cesja może dotyczyć wyłącznie następujących przedmiotów ubezpieczenia: dom jednorodzinny, lokal mieszkalny, dom letniskowy, inny budynek, garaż.

3 Strona 3 z Ubezpieczenia rolne: obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych (dot. budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego), ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych (dot. inwentarza martwego, zwierząt gospodarskich, upraw) Ubezpieczenia osobowe: NNW WARTA POMOC W WYPADKU - ryzyko śmierci Ubezpieczenia WARTA EKSTRABIZNES PLUS (EKSTRABIZNES dla umów trwających) środki trwałe (budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia oraz wyposażenie), środki obrotowe (określone zgodnie z OWU), sprzęt elektroniczny ubezpieczony od wszystkich ryzyk. 2.5 Skutki prawne wynikające z dokonania cesji z umowy ubezpieczenia i przyjęcia cesji przez Ubezpieczyciela (TUiR WARTA S.A.): Dla Ubezpieczyciela: uprawnionym do otrzymania ewentualnego odszkodowania staje się Cesjonariusz. Bez zgody Cesjonariusza odszkodowanie nie może zostać wypłacone Ubezpieczonemu. Dla Ubezpieczonego (Cedenta): nie ma on prawa do otrzymania ewentualnego odszkodowania w związku z przelewem tego prawa na rzecz Cesjonariusza. Możliwość wypłaty odszkodowania na rzecz Ubezpieczonego istnieje tylko po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Cesjonariusza. 2.6 Pełny/ograniczony zakres cesji z umowy ubezpieczenia Umowa cesji nie musi dotyczyć wszystkich przedmiotów ubezpieczenia, wyszczególnionych w dokumencie ubezpieczenia (polisie). Ubezpieczony może doprecyzować, której części umowy (np. ryzyka, przedmiotu ubezpieczenia) cesja dotyczy lub wskazać wysokość kwoty sumy ubezpieczenia, do której cesja ma zostać dokonana. W takim przypadku należy obowiązkowo dokonać właściwej adnotacji, tj. precyzyjnie wskazać na dokumencie ubezpieczenia oraz w treści druku Potwierdzenie cesji, jakiego ryzyka/ryzyk cesja dotyczy (vide pkt 2.3). 2.7 Liczba cesji przyjmowanych z jednej umowy ubezpieczenia określenie warunków stosowania. Przepisy prawa dopuszczają możliwość ustanowienia więcej niż jednej cesji umowy. Jednak z uwagi na skomplikowaną procedurę obsługi tego typu cesji w razie zaistnienia szkody i wypłaty odszkodowania dopuszcza się przyjęcie więcej niż jednej cesji do samej umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem warunków opisanych w pkt 2.8 i wyłącznie pod warunkiem, że:

4 Strona 4 z 8 wniosek o przyjęcie kolejnej cesji z umowy ubezpieczenia będzie dotyczył innego przedmiotu ubezpieczenia, objętego ochroną w ramach danej umowy lub innych umów ubezpieczenia na tym samym dokumencie ubezpieczenia (polisie) lub wniosek o przyjęcie kolejnej cesji z umowy ubezpieczenia obejmującej ten sam przedmiot ubezpieczenia, będzie dokładnie określał wysokość kwoty sumy ubezpieczenia. Łączna suma tych kwot, określonych we wnioskach o przyjęcie cesji z jednego z przedmiotów ubezpieczenia nie może (łącznie) przekroczyć wysokości sumy ubezpieczenia danego przedmiotu, określonej w dokumencie ubezpieczenia (polisie). Z uwagi na zapisy pkt 2.8, w takiej sytuacji przyjęcie cesji może być dokonane jedynie w przypadku, gdy Cesjonariuszem jest ten sam bank. Pojęcie ten sam bank obejmuje także oddziały/filie/przedstawicielstwa tego banku. UWAGA: Z uwzględnieniem pkt 2.8 i 2.9, w razie poinformowania TUiR WARTA S.A. o dokonanych cesjach w większej niż opisana powyżej liczbie (z jednej umowy ubezpieczenia), przyjęcie do wiadomości tych cesji wymaga akceptacji właściwego Centrum Produktowego TUiR WARTA S.A. 2.8 Przyjęcie cesji na rzecz kilku banków - wyłączenia stosowania W sytuacji, gdy Cesjonariusz wymaga zabezpieczenia do pewnej określonej kwoty, niższej niż suma ubezpieczenia określona w dokumencie ubezpieczenia (polisie), w druku Potwierdzenie cesji należy wskazać jej wysokość. Gdy pozostała pewna wolna kwota sumy ubezpieczenia, na którą Ubezpieczony chce dokonać cesji na drugiego Cesjonariusza z uwzględnieniem powyższej uwagi, nie wolno przyjąć kolejnej cesji na tym dokumencie ubezpieczenia (polisie) dot. tego samego przedmiotu ubezpieczenia na rzecz innego Cesjonariusza (banku), gdyż w takich sytuacjach np. banki stosują odmienne (nieprecyzyjne) zasady postępowania w przypadku zaistnienia szkody i konieczności wypłaty odszkodowania (często różnym osobom/podmiotom, w zależności od wysokości szkody) - stąd zasada jak powyżej. 2.9 Przyjmowanie kolejnych cesji z umowy ubezpieczenia z już przyjętą cesją na pełną sumę ubezpieczenia Kolejne cesje na ten sam przedmiot ubezpieczenia objęty ważną cesją mogą zostać przyjęte dopiero po wcześniejszym wygaśnięciu/wycofaniu przyjętej już cesji. W sytuacji tzw. cesji warunkowej, tj. takiej, której postanowienia przenoszą prawa do odszkodowania z umowy ubezpieczenia z wcześniej już przyjętą cesją na rzecz jednego Cesjonariusza, na rzecz drugiego Cesjonariusza, po całkowitej spłacie kredytu u pierwszego Cesjonariusza, bez wskazania terminu tej spłaty ani wyjaśnienia co oznacza pojęcie całkowita spłata - nie należy przyjmować tego typu cesji z umowy ubezpieczenia z uwagi na to, że w razie ewentualnej szkody może wystąpić problem, który z Cesjonariuszy jest uprawniony do otrzymania odszkodowania i w jakiej jego części.

5 Strona 5 z Brak przyjęcia automatycznej cesji z przyszłych umów ubezpieczenia Przyjęcie cesji oznacza potwierdzenie zmiany osoby/podmiotu uprawnionego do otrzymania odszkodowania, należnego tylko z tej konkretnej umowy ubezpieczenia i nie skutkuje przyjęciem automatycznego przeniesienia tej cesji z przyszłych /kontynuowanych umów ubezpieczenia. 3 Przyjęcie cesji 3.1 Wniosek o przyjęcie cesji Ubezpieczony, o przyjęcie cesji, może zwrócić się do TUiR WARTA S.A. z ustnym lub pisemnym wnioskiem. 3.2 Okres, w którym Ubezpieczony może wnioskować o przyjęcie cesji z umowy ubezpieczenia Ubezpieczony może wystąpić, po zawarciu umowy ubezpieczenia, w całym okresie jej obowiązywania do TUiR WARTA S.A. o przyjęcie cesji, z zastrzeżeniem pkt 4 (wygaśnięcie/wycofanie cesji) niniejszej procedury. Ubezpieczony otrzymuje druk Potwierdzenie cesji do umowy ubezpieczenia w dniu zawierania umowy, jeżeli o to zawnioskuje i osoba wystawiająca dokument ubezpieczenia (polisę) posiada wymagane uprawnienia do dokonania przyjęcia cesji. W przypadku braku takich uprawnień kieruje ona Ubezpieczonego do najbliższej osoby lub najbliższej właściwej jednostki TUiR WARTA S.A., mającej uprawnienia do dokonania przyjęcia cesji. 3.3 Okres ważności cesji dla TUiR WARTA S.A. Cesja jest ważna dla TUiR WARTA S.A. od chwili jej przyjęcia (obowiązuje jednak nie wcześniej niż od początku ochrony ubezpieczeniowej) do czasu jej wycofania, nie dłużej niż do końca okresu ochrony ubezpieczeniowej z tej umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pkt 4. Ochrona z umowy ubezpieczenia trwa do chwili jej rozwiązania zgodnie z OWU, na podstawie których została zawarta. 3.4 Osoby uprawnione do przyjęcia cesji Dokonywać przyjęcia cesji mogą jedynie osoby posiadające do tego uprawnienia, tj. pracownicy/przedstawiciele sieci sprzedaży TUiR WARTA S.A., którym nadano ww. uprawnienia odpowiednio w zakresie obowiązków lub w pełnomocnictwach. 3.5 Dokumenty niezbędne do przyjęcia cesji: Oryginał dokumentu ubezpieczenia (polisy) potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Wyjątek stanowią floty samochodowe, gdy potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia jest dokument ubezpieczenia - załącznik do umowy generalnej w formie wykazu pojazdów.

6 Strona 6 z Z uwzględnieniem pkt 2.2 (*) druk Potwierdzenie cesji (Załącznik nr 1 do niniejszej procedury) stanowi jednocześnie potwierdzenie wystąpienia Ubezpieczonego z wnioskiem o przyjęcie cesji Przyjęcia cesji można dokonać również na innym niż określony w pkt druku, jednak tylko wówczas, gdy spełnione zostaną warunki określone w pkt 2.3 (szczególnie te, o których mowa w Uwadze), w pkt 2.6 i Chodzi szczególnie o dodatkowe obowiązki, jakie w treści tego typu druków byłyby nakładane na TUiR WARTA S.A. Przez inny druk rozumie się druk przygotowany przez Cesjonariusza (najczęściej bank) Do przyjęcia cesji przez TUiR WARTA S.A. nie jest niezbędny oryginał umowy cesji ani jej kopia. 3.6 Czynności jakie muszą być wykonane przez osobę dokonującą przyjęcia cesji Sprawdzenie czy mamy do czynienia z właściwą osobą, tj. wszystkimi uprawionymi do odszkodowania z umowy ubezpieczenia, której cesja dotyczy, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Warunkiem jest obecność wszystkich uprawnionych do otrzymania odszkodowania z danej umowy ubezpieczenia. Odstępstwem od tej zasady jest sytuacja, gdy z wnioskiem o przyjęcie cesji zgłasza się np. tylko jeden z Ubezpieczonych i posiada oryginał umowy cesji podpisanej również przez pozostałych Ubezpieczonych. Wówczas sprawdzenie odbywa się poprzez wykonanie kopii umowy cesji i dołączenie jej do Potwierdzenia cesji. W przypadku firmy osobami właściwymi są osoby posiadające stosowne pełnomocnictwa do reprezentowania tej firmy. W sytuacji, gdy klienta reprezentuje broker, jest on osobą właściwą, o ile posiada pełnomocnictwo klienta do podejmowania czynności w zakresie cesji praw z umowy ubezpieczenia. W przypadku braku stosownego pełnomocnictwa brokera, podstawą do przyjęcia cesji może być oświadczenie woli klienta wyrażone w formie pisemnej Sprawdzenie ważności/obowiązywania umowy ubezpieczenia, do której wystawiamy druk Potwierdzenie cesji (w szczególności czy nie doszło do rozwiązania umowy np. w związku z nieopłaceniem składki lub jej raty/wypowiedzeniem umowy, uwzględniając zasady OWU obowiązujące w dniu zawierania danej umowy ubezpieczenia) W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji opisanych w pkt i 3.6.2, wypełnienie druku Potwierdzenie cesji i uzyskanie na nim podpisu Cedenta. Dodatkowo wyszczególnienie w druku Potwierdzenie cesji, że cesja dotyczy prawa do odszkodowania z umowy/ryzyka (przedmiotu ubezpieczenia)/do wysokości sumy ubezpieczenia (jeżeli jest ona ograniczona w umowie cesji) Umieszczenie na oryginale dokumentu ubezpieczenia (polisy) adnotacji o treści: CESJA praw z umowy ubezpieczenia/ryzyka... (nazwa ryzyka, którego cesja dotyczy) do wysokości sumy ubezpieczenia w zł... na rzecz: (nazwa banku oraz jego adres) albo, gdy suma ubezpieczenia nie jest ograniczona w umowie cesji Cesja na rzecz banku (nazwa banku oraz jego adres). W odniesieniu do flot samochodowych, gdy potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia jest dokument

7 Strona 7 z 8 ubezpieczenia w formie wykazu pojazdów, który stanowi załącznik do umowy generalnej - należy wystawić aneks do załącznika, potwierdzający dokonanie cesji na wskazane pojazdy, których dotyczy cesja Złożenie czytelnego podpisu obok ww. adnotacji (lub na ww. aneksie), wpisanie daty dokonywania przyjęcia cesji, postawienie pieczątki imiennej i pieczątki firmowej TUiR WARTA S.A. (pracownik)/pieczątki agencji (przedstawiciel sieci sprzedaży) Sporządzenie kserokopii: dokumentu ubezpieczenia (polisy) z naniesioną adnotacją lub aneksu, o których mowa w pkt 3.6.4, wypełnionego druku Potwierdzenie cesji, umowy cesji, gdy zostaje przedstawiona do wglądu Zwrot Ubezpieczonemu: oryginału dokumentu ubezpieczenia (polisy) z naniesioną adnotacją lub aneksu, o których mowa w pkt 3.6.4, oryginału wypełnionego druku Potwierdzenie cesji, umowy cesji, jeżeli była tylko przedstawiona do wglądu. 3.7 Rozliczenie i rejestracja druków Potwierdzenia cesji Osoby, o których mowa w pkt 3.4 dokonujące przyjęcia cesji zobowiązane są do terminowego przekazania zgodnie z procedurą rozliczania produkcji sprzedawców kompletu dokumentów z nią związanych do Zespołu Rejestracji w celu ich zarejestrowania w ZSI. 4 Wycofanie cesji 4.1 Okres, w którym można wycofać cesję z umowy ubezpieczenia Ubezpieczony (wszyscy, jeżeli jest więcej niż jeden) może w całym okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, do której dokonano przyjęcia cesji, wystąpić do TUiR WARTA S.A. z zawiadomieniem o jej wycofaniu. 4.2 Osoby uprawnione do przyjęcia przez TUiR WARTA S.A. do wiadomości zawiadomienia o wycofaniu cesji praw z umowy ubezpieczenia Osobami uprawnionymi są osoby określone w pkt Dokumenty wymagane do wycofania cesji z umowy ubezpieczenia Oryginał dokumentu ubezpieczenia (polisy) z naniesioną adnotacją, o której mowa w pkt Wyjątek stanowią floty samochodowe, gdy potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia jest dokument ubezpieczenia - załącznik do umowy generalnej w formie wykazu pojazdów. Wówczas wymaganym dokumentem jest wystawiony zgodnie z pkt aneks do tego załącznika Oryginał pisma od Cesjonariusza informującego o wycofaniu cesji z umowy ubezpieczenia.

8 Strona 8 z Czynności jakie muszą być wykonane przez osobę przyjmującą do wiadomości zawiadomienia TUiR WARTA S.A. o wycofaniu cesji z umowy ubezpieczenia Przekreślenie adnotacji, o której mowa w pkt Umieszczenie na oryginale dokumentu ubezpieczenia (polisy) adnotacji o treści: Wycofanie cesji na podstawie pisma z... (nazwa i adres) Nr... z dnia... (zapis ten może być zarówno na pierwszej, jak i drugiej stronie dokumentu ubezpieczenia). W odniesieniu do flot samochodowych, gdy potwierdzeniem naniesienia cesji jest aneks do załącznika do umowy generalnej w formie wykazu pojazdów - należy wystawić kolejny aneks, potwierdzający wycofanie cesji na wskazane pojazdy Złożenie czytelnego podpisu obok ww. adnotacji, wpisanie daty przyjęcia zawiadomienia o wycofaniu cesji, postawienie pieczątki imiennej i pieczątki firmowej TUiR WARTA S.A (pracownik)/pieczątki agencji (przedstawiciel sieci sprzedaży) Sporządzenie kserokopii: dokumentu ubezpieczenia (polisy) z naniesioną adnotacją, o której mowa w pkt 4.4.2, lub aneksu, o którym mowa w pkt 4.4.2, pisma Cesjonariusza informującego o wycofaniu cesji z polisy, wypełnionego druku Wycofanie cesji o ile został wystawiony Zwrot Ubezpieczonemu: oryginału dokumentu ubezpieczenia (polisy) z adnotacją, o której mowa w pkt 4.4.2, kopii pisma Cesjonariusza (banku) informującego o wycofaniu cesji z umowy ubezpieczenia, oryginału wypełnionego druku Wycofanie cesji o ile został wystawiony. UWAGA: Procedura przewiduje możliwość wykorzystania druku Wycofanie cesji wg załącznika nr 2, w zależności od oczekiwań Cesjonariusza lub Ubezpieczonego. 4.5 Rozliczenie i rejestracja zawiadomienia o wycofaniu cesji Przekazanie kompletu dokumentów i ich rejestracja, analogicznie jak w pkt 3.7. Załączniki: 1. Druk Potwierdzenie cesji (1 str.). 2. Druk Wycofanie cesji (1 str.).

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa zawarta w dniu #data zawarcia umowy# r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04 Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Działdowo, marzec 2006 Spis treści 1) Rozdział I 1-13 Postanowienia ogólne 2) Rozdział II 16-30 Weksel 3) Rozdział

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ143 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o.

Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. 95-100 Zgierz ul. A. Struga 45 tel. 42 715-12-95 fax. 42 715-27-61 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie majątkowe, OC

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 3 Definicje... 1 4 Zakres ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności... 2

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej o.w.u.) stosuje się w indywidualnych umowach ubezpieczenia na życie Allianz Invest,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70 1 Spis treści DZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców... 4 Rozdział 2. Formularz oferty i formularze załączników do oferty... 20 Załącznik nr 1 wzór formularza oferty... 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korporacyjnych kart płatniczych mbanku S.A.

Regulamin Korporacyjnych kart płatniczych mbanku S.A. Regulamin Korporacyjnych kart płatniczych mbanku S.A. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Wnioskowanie o kartę...4 Rozdział III Akceptacja wniosku...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. na Życie i Dożycie

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. na Życie i Dożycie Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Rozdział 1. Postanowienia ogólne.... 3 1. Postanowienia wprowadzające.... 3 2. Definicje.... 3 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Generali T.U. S.A. Direct

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Generali T.U. S.A. Direct Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Generali T.U. S.A. Direct Obowiązuje od 9 lutego 2015 roku generali.pl Generali T.U. S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Direct Spis treści 5 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50)

WZÓR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) WZÓR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) Poniższe umowy zawarte zostały pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (dla zamówienia o wartości poniżej 207.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (dla zamówienia o wartości poniżej 207. 0ZNACZENIE POSTĘPOWANIA: MPGM 02/03/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (dla zamówienia o wartości poniżej 207.000 Euro) na UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie (kod produktu:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Ogólne Warunki Ubezpieczenia umowa podstawowa www.metlife.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Artykuł 1. Wstęp 3 Artykuł 2. Definicje 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZP 3410/ 9/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie Przetarg

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo