Zarządzenie Nr 14/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 14/2012"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 14/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie taryfy składek oraz zasad zawierania umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i za granicą (OC). Działając na podstawie: Taryfy Składek za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i za granicą (OC), Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych w krajach, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu Zielonej Karty (ZK), Pisma DRPK/W-38/2012/BOL ustalam następujące składki taryfowe, zniŝki/zwyŝki składki bazowej i naleŝnej oraz inne zasady zawierania umów w odniesieniu do ubezpieczenia: odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i za granicą (OC), odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w krajach, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu Zielonej Karty (ZK). Słowniczek pojęć 1 1. Centrum Produktowe - Centrum Produktowe właściwe dla siedziby agenta/miejsca pracy pracownika WARTY. 2. Okres posiadania uprawnień do kierowania pojazdem okres posiadania uprawnień obliczany jest analogicznie jak Wiek Właściciela/UŜytkownika pojazdu oraz dziecka. 3. Osoba o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym osoba kierująca pojazdem, inna niŝ Właściciel i UŜytkownik pojazdu, która nie ukończyła 25 roku Ŝycia lub osoba, która posiada uprawnienia do prowadzenia danego rodzaju pojazdu krócej niŝ 3 lata. 4. Sprzedawca osoba związana z WARTĄ umową na podstawie, której dokonuje sprzedaŝy ubezpieczeń (agent ubezpieczeniowy, dealer/doradca, pracownik WARTY). 5. WARTA - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. 6. Wiek Właściciela/UŜytkownika (Klienta) pojazdu oraz dziecka wiek Właściciela/UŜytkownika pojazdu/dziecka oblicza się według daty urodzenia biorąc pod uwagę dzień, miesiąc i rok, przyjmując, Ŝe w dniu rocznicy urodzin osoba ta ma ukończony dany rok. Przy wyliczaniu wieku osoby przyjmuje się datę początku ochrony ubezpieczeniowej. Zakres stosowania 2 1. Taryfy składek oraz zasady zawierania umów ubezpieczenia określone w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia OC zawieranych na zasadach taryfikacji indywidualnej, a w przypadku Systemu Ochrony Wznowień Agenta (SOWA OC) takŝe do umów wznawianych w ramach Małej Floty, w odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych na obszarze województwa lubelskiego i podkarpackiego z zastrzeŝeniem ust W przypadku pojazdów nie zarejestrowanych, do umów ubezpieczenia OC zastosowanie mają taryfy składek oraz zasady zawierania umów obowiązujące w miejscu zamieszkania/siedziby (na terytorium RP) Właściciela pojazdu. 3. W przypadku ubezpieczenia granicznego, do umów ubezpieczenia OC zastosowanie mają taryfy składek oraz zasady zawierania umów obowiązujące w miejscu zawierania umowy ubezpieczenia. 4. W przypadku pojazdów będących przedmiotem leasingu/kredytu, zarejestrowanych na terytorium RP i uŝytkowanych poza miejscem rejestracji, do umów ubezpieczenia OC zastosowanie mają 1

2 taryfy składek oraz zasady zawierania umów obowiązujące w miejscu zamieszkania/siedziby UŜytkownika. We Wniosku o ubezpieczenie i polisie niezbędne jest podanie danych Właściciela (leasingodawcy/kredytodawcy) i UŜytkownika pojazdu. 5. W pozostałych, nie wymienionych w ust. 1-4 przypadkach, taryfy składek oraz zasady zawierania umów ubezpieczenia określa Centrum Produktowe właściwe dla siedziby sprzedawcy WARTY. Składki taryfowe 3 1. Wysokość składek taryfowych za 12-miesięczny okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej waŝnego na terytorium Krajów Unii Europejskiej i innych, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego dla posiadaczy samochodów osobowych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne lub tablice tymczasowe określa Załącznik nr 1a oraz 1b do niniejszego Zarządzenia. 2. Wysokość składek taryfowych za 12-miesięczny okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej waŝnego na terytorium Krajów Unii Europejskiej i innych, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego dla posiadaczy pojazdów mechanicznych innych niŝ osobowe zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne lub tablice tymczasowe określa Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 3. Wysokość składek taryfowych za 30-dniowy okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej waŝnego na terytorium Krajów Unii Europejskiej i innych, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego dla posiadaczy pojazdów mechanicznych (ubezpieczenia krótkoterminowe) zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne lub tablice tymczasowe określa Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 4. Wysokość składek taryfowych za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą wjeŝdŝających na terytorium RP bez waŝnego ubezpieczenia OC lub zawierających umowę na terytorium RP, w miejscu innym niŝ granica Państwa (Ubezpieczenie Graniczne) określa Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia. 5. Wysokość składek bazowych za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne na wyjazd do państw, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu Zielonej Karty określa Załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia. Określanie statusu umowy 4 1. Zastosowanie właściwego sposobu taryfikacji (umowa nowa lub wznowienie w ramach SOWA) uzaleŝnione jest od prawidłowego zidentyfikowania statusu umowy (Umowa Wznowiona / Nowa) w oparciu o informacje podane w tym zakresie we wniosku o ubezpieczenie OC. 2. W przypadku umów ubezpieczenia zawieranych na zasadach taryfikacji indywidualnej, w odniesieniu do pojazdów ubezpieczanych wcześniej w ramach specjalnych systemów taryfikacyjnych takich jak SOFS (duŝe floty), pakiety dealerskie i inne umowy generalne, naleŝy przyjmować status umowy NOWA determinujący moŝliwą do zastosowania ścieŝkę taryfikacji indywidualnej. 3. W przypadku umów ubezpieczenia zawieranych na zasadach taryfikacji indywidualnej, w odniesieniu do pojazdów ubezpieczanych wcześniej w ramach specjalnych systemów taryfikacyjnych takich jak Lokalne Programy Samochodowe, Małe Floty, naleŝy przyjmować status umowy WZNOWIONA determinujący konieczność zastosowania Systemu Ochrony Wznowień Agenta (SOWA). Status ten jest dostępny o ile spełnione są warunki i ramy czasowe, tj. okres przerwy pomiędzy data końca obowiązywania poprzedniej umowy a początkiem okresu ubezp. kolejnej umowy jest nie dłuŝszy niŝ 30 dni. 4. W przypadku umów wznawianych (z mocy Ustawy) po sprzedaŝy pojazdu w okresie obowiązywania umowy poprzedniej, naleŝy przyjmować status umowy NOWA niezaleŝnie od tego czy poprzednia umowa OC była rekalkulowana, czy teŝ nie, determinujące moŝliwą do zastosowania ścieŝkę taryfikacji indywidualnej. 2

3 Korekty składki z tytułu przebiegu ubezpieczenia i posiadania umów OC 5 1. Ustalenie uprawnień do korekty bonus-malus (zniŝka/zwyŝka za liczbę szkód w okresie ostatnich 36 miesięcy z umów ubezpieczenia OC, w których Właściciel/UŜytkownik ubezpieczanego pojazdu występował jako Właściciel/UŜytkownik pojazdów, jak i umów ubezpieczenia OC pojazdów, których nie był Właścicielem/UŜytkownikiem i kierował tymi pojazdami w momencie powstania szkody OC) i zwyŝki za okres posiadania umów OC w ciągu ostatnich 36 miesięcy następuje na podstawie informacji zawartych we wniosku o ubezpieczenie lub załączniku do wniosku o ubezpieczenie Nowa Umowa - Oświadczenie Klienta (druk WARTA B1342). 2. KaŜdy z Właścicieli/UŜytkowników deklaruje swoją liczbę szkód i okres posiadania umów wysokość zniŝek/zwyŝek zastosowanych w umowie określa się według zasady najwyŝszego ryzyka najniŝsza zniŝka i najwyŝsza zwyŝka. 3. W przypadku gdy jednym ze Współwłaścicieli pojazdu jest bank kredytujący jego zakup, warunki dot. szkód i umów dotyczą tylko pozostałych Współwłaścicieli. 4. Wysokość zniŝek/zwyŝek bonus-malus OC w zaleŝności od liczby szkód wynosi: Liczba szkód z OC w okresie ostatnich 36 m-cy ZniŜka / ZwyŜka 0-60% 1-40% 2 +50% 3 i więcej +200% 5. Wysokość zwyŝek za okres posiadania umów OC w ciągu ostatnich 36 miesięcy, w zaleŝności od długości okresu posiadania umów wynosi: 1) Dla osób fizycznych, które ukończyły 30 lat: Osoba fizyczne - ukończone 30 lat posiadanie OC w ostatnich 36 miesiącach ZwyŜka Brak (poniŝej 12 m-cy) +50% 1 rok (poniŝej 24 m-cy) +30% 2 lata (poniŝej 36 m-cy) 0% 3 lata (36 m-cy) 0% 2) Dla osób fizycznych, które nie ukończyły 30 roku Ŝycia i innych podmiotów: Osoba fizyczna poniŝej 30 lat lub inny podmiot posiadanie OC w ostatnich 36 miesiącach ZwyŜka Brak (poniŝej 12 m-cy) +150% 1 rok (poniŝej 24 m-cy) +50% 2 lata (poniŝej 36 m-cy) 0% 3 lata (36 m-cy) 0% 6. Okres posiadania umów określa się jako łączną liczbę dni w okresie 36 miesięcy, w których klient posiadał ochronę z ubezpieczenia OC. 7. W odniesieniu do zwyŝki za okres posiadania umów ubezpieczenia OC w okresie ostatnich 36 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia w WARCIE, w których klient występował, jako Właściciel/UŜytkownik pojazdów, dopuszcza się tolerancję w ustalaniu długości tego okresu, w wysokości: 1) 30 dni gdy taka liczba dni brakuje do określenia okresu posiadania jako 1 rok lub 2 lata, 2) 90 dni - gdy taka liczba dni brakuje do określenia okresu posiadania jako 3 lata. 8. W przypadku umów zawieranych na rzecz obcokrajowców (Właściciel/UŜytkownik) przyjmuje się wysokości zwyŝek zgodnie z ust. 4 i 5. Jednocześnie zniŝki składki ustalone zgodnie z ust. 4 nie 3

4 mają zastosowania. W przypadkach szczególnych, odstępstwo od tej zasady wymaga zgody Centrum Produktowego. 9. Informacje na temat historii szkodowej i okresu posiadania umów słuŝące do określenia wysokości zniŝek i zwyŝek, o których mowa w ust. 1 podane przez Ubezpieczającego podlegają weryfikacji zgodności z danymi zawartymi w rejestrze umów i szkód Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego podstawa prawna: art. 104 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm.). 10. Zasady ogólne korzystania z korekt z tytułu przebiegu ubezpieczenia i posiadania umów: 1) prawo do zniŝek lub zwyŝek z tytułu przebiegu ubezpieczenia i posiadania umów nie przechodzi na nowego Właściciela/UŜytkownika pojazdu, 2) system zniŝek oraz zwyŝek z tytułu przebiegu ubezpieczenia i posiadania umów ubezpieczenia ma zastosowanie w przypadku ubezpieczenia wszystkich rodzajów pojazdów. 11. Przy określaniu dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia OC nie uwzględnia się szkód: 3) zamkniętych (bez wypłaty odszkodowania), gdy wszyscy poszkodowani zrezygnowali w całości ze swoich roszczeń odszkodowawczych albo zakończonych odmową wypłaty odszkodowania w związku ze stwierdzonym brakiem odpowiedzialności za szkodę, 4) wyrządzonych po dniu zbycia pojazdu mechanicznego w odniesieniu do zbywcy pojazdu, o ile nie był kierującym pojazdem sprawcy w momencie wyrządzenia szkody, 5) wyrządzonych przez kierującego, który wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa, 6) z ubezpieczenia Zielona Karta (ZK). 12. W odniesieniu do małŝonków będących współwłaścicielami lub UŜytkownikami ubezpieczanego pojazdu uznaje się jako wspólny okres posiadania umów przez jednego z małŝonków na podstawie oznaczenia w umowie iŝ Właściciele/UŜytkownicy pojazdu są małŝonkami. System Ochrony Wznowień Agenta (SOWA OC) 6 1. Dla Klientów wznawiających zawarte w WARCIE umowy ubezpieczenia OC wprowadza się System Ochrony Wznowień Agenta (SOWA OC). 2. Składkę naleŝną w ramach SOWA OC stanowi kwota zawarta w bazie umów wznawianych w ramach SOWA OC, skorygowana o ewentualne zwyŝki składki z tytułu podwyŝszenia ryzyka lub płatności ratalnej określone w ust. 7 i Taryfikacja składki naleŝnej w ramach SOWA OC dotyczy wszystkich rodzajów pojazdów. 4. System Ochrony Wznowień Agenta (SOWA OC) obowiązuje takŝe przy wznawianiu umów zawartych w ramach Lokalnych Programów Samochodowych (LPS) i na warunkach systemu Mała Flota, przy czym w takich umowach wznowionych zastosowanie mają symbole statystyczne wg taryfikacji indywidualnej (dla LPS) i wg Małej Floty (dla umów zawartych w ramach odnowionej umowy generalnej Mała Flota). 5. Wprowadza się 3 warianty SOWA: 1) SOWA OC 0 stosuje się we wznowieniach umów zawartych z Właścicielami/UŜytkownikami pojazdów, którzy BEZSZKODOWO kontynuują daną umowę, 2) SOWA OC A - stosuje się we wznowieniach umów zawartych z Właścicielami/UŜytkownikami pojazdów, którzy kontynuują daną umowę ubezpieczenia i w okresie ostatnich 12 mies. zaistniała jedna szkoda ze wznawianej umowy 3) SOWA OC B - stosuje się we wznowieniach umów zawartych z Właścicielami/UŜytkownikami pojazdów, którzy kontynuują daną umowę ubezpieczenia i w okresie ostatnich 12 mies. zaistniały co najmniej dwie szkody ze wznawianej umowy. 6. Szczegółowe zasady stosowania taryfikacji SOWA OC: 1) zastosowanie SOWA OC moŝliwe jest tylko przy wznowieniach umów ubezpieczenia OC w WARCIE, zgodnie z 2 ust. 8 Taryfy Składek OC, 2) ustalenie prawa do zastosowania w danej umowie właściwego wariantu SOWA OC następuje na podstawie informacji zawartych w bazie umów wznawianych w ramach SOWA OC oraz na podstawie informacji zawartych we wniosku o ubezpieczenie Klienta, w tym takŝe o liczbie szkód z umowy OC w ostatnich 12 miesiącach ubezpieczenia, 4

5 7. Rozszerzenia / zawęŝenia umów SOWA OC: 1) w razie zwiększenia ryzyka w umowie wznawianej wg SOWA o: a) upowaŝnienie osoby o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym, b) ryzyka dodatkowe (naukę jazdy, wykorzystywanie pojazdu, jako rekwizytu, wykorzystywanie pojazdu do jazd próbnych, wyścigowych i konkursowych, zarobkowy wynajem pojazdu), c) uŝytek zawodowy/zarobkowy (dotyczy taxi osoby fizycznej), składkę naleŝną ustaloną zgodnie z SOWA naleŝy powiększyć o zwyŝki składki z tego tytułu wynikające z obowiązującej Taryfy Składek, proporcjonalnie do okresu rozszerzenia umowy, 2) w razie zawęŝenia umowy o wyłączenie upowaŝnienia osoby o zwiększonym ryzyku (tylko przy zawarciu umowy), składkę naleŝną naleŝy pomniejszyć o 9% zniŝkę składki, 3) jeŝeli rozszerzenie / zawęŝenie następuje w trakcie trwania umowy to dopłatę składki z tego tytułu naleŝy ustalić proporcjonalnie do okresu rozszerzenia umowy, 4) W razie zmiany ryzyka w umowie wznawianej o zmianę miejsca zarejestrowania pojazdu, rodzaju pojazdu i zmianę współwłaściciela pojazdu przysługuje taryfikacja wg SOWA bez korekty składki. 8. Do taryfikacji składki dokonywanej w oparciu o SOWA OC nie mają zastosowania jakiekolwiek zniŝki składki z zastrzeŝeniem uprawnień sprzedawcy do stosowania zniŝki kwotowej BudŜet zniŝek. 9. Do składki ustalonej wg SOWA OC stosuje się 5% zwyŝkę składki z tytułu płatności ratalnej, gdy: 1) w stosunku do umowy ubiegłorocznej/wznawianej następuje zmiana schematu płatności składki z jednorazowej na 2 lub 4 raty, 2) w stosunku do umowy ubiegłorocznej/wznawianej następuje zmiana schematu płatności składki z 2 na 4 raty. 10. System Ochrony Wznowień Agenta SOWA OC wprowadzany jest, jako promocja dla klientów wznawiających umowy ubezpieczenia OC w WARCIE. ZwyŜki i zniŝki składki 7 Wysokość zwyŝek i zniŝek składek taryfowych i bazowych, które nie zostały uregulowane w Taryfie Składek za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i za granicą (OC) oraz warunki ich stosowania określa Załącznik nr 6 do niniejszego Zarządzenia. Składka minimalna 8 1. Składka minimalna za 12-miesięczny okres ubezpieczenia OC wynosi 25% składki bazowej, nie mniej jednak niŝ 20 zł w przypadku umów 12-miesięcznych zarówno nowych i wznowionych, z zastrzeŝeniem ust. 2. W przypadku opłaty składki w ratach minimalna kwota raty wynosi 20 zł. 2. Kwoty składek minimalnych za 12-miesięczny okres ubezpieczenia OC dla pojazdów z grup taryfowych B5, D, E1-E4, E6 i F1 wynoszą: 1) dla B5; 7.000,00 zł (nie dotyczy wznowień umów przeprowadzanych w ramach systemu SOWA), 2) dla D; 50,00 zł, 3) dla E1-E4; 40,00 zł, 4) dla E6; 45,00 zł, 5) dla F1; 50,00 zł. 3. Dopuszcza się moŝliwość obniŝenia progu składki minimalnej do 20% składki bazowej w przypadku zastosowanie określonych w Załączniku nr 6 zniŝek składki, których definicja dopuszcza obniŝenie progu, z zastrzeŝeniem, Ŝe składka minimalna nie moŝe przekroczyć kwotowego progu określonego w ust. 1 i Składki minimalne za ubezpieczenie krótkoterminowe dla pojazdów mechanicznych nabytych i zarejestrowanych za granicą, dla których państwem umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska (nie dłuŝej niŝ przez okres 30 dni od dnia objęcia pojazdu w posiadanie przez jego 5

6 nabywcę) odpowiadają kwotom składek taryfowych za ubezpieczanie graniczne określonym w zał. nr 4 do niniejszego Zarządzenia. Odroczenie terminu płatności 9 1. W przypadku zawierania 12-miesięcznej umowy ubezpieczenia na podstawie Załącznika nr 1 i nr 2 do niniejszego Zarządzenia i wg SOWA istnieje moŝliwość odroczenia terminu płatności składki/pierwszej raty składki do 14 dni. 2. JeŜeli umowa ubezpieczenia zawierana jest łącznie z ubezpieczeniem AC, wówczas odroczenie płatności składki/pierwszej raty składki OC musi być zgodne z zasadami określonymi w obowiązującym na dzień zawarcia umowy Zarządzeniu Dyrektora Centrum Produktowego w sprawie Taryfy Składek oraz zasad zawierania umów: ACS i ACK 3. Jeśli jako Ubezpieczający w umowie występuje obcokrajowiec, wówczas nie ma moŝliwości odraczania płatności składki, a cała naleŝna składka winna być inkasowana jednorazowo w chwili zawierania umowy (gotówka/karta). Pozostałe zasady Taryfy składek oraz zasady zawierania umów ubezpieczenia określone w niniejszym Zarządzeniu nie mają zastosowania do umów ubezpieczenia zawieranych w ramach Flot samochodowych oraz programu dla Małych Flot. 2. Zastosowanie Taryfy Składek OC oraz zasad zawierania umów ubezpieczenia określonych w niniejszym Zarządzeniu, dla właścicieli, którzy ubezpieczają w WARCIE powyŝej 10 pojazdów wymaga pisemnej zgody Centrum Produktowego właściwego dla siedziby sprzedawcy TUiR WARTA SA. 3. W przypadku samochodów osobowych będących własnością osób prawnych, a jednocześnie, gdy: 1) Właścicielem pojazdu jest firma leasingowa / bank kredytujący jego zakup, natomiast UŜytkownikiem jest takŝe osoba prawna (za wyjątkiem sp. cywilnych oraz firm prowadzonych jako jednoosobowa działalność gospodarcza takie podmioty w umowie traktowane są jak osoby fizyczne wg PESEL wspólników/właściciela takiej firmy) lub 2) jedynym Właścicielem pojazdu jest inna osoba prawna (z zastrzeŝeniem jak w pkt.1 w odniesieniu do sp. cywilnych i jednoosobowej działalności gosp.), dopuszcza się taryfikacje składki wg parametrów osoby fizycznej, będącej członkiem kierownictwa bądź władz właścicielskich tej firmy i wskazanej w umowie jako wyłączny uŝytkownik tego samochodu słuŝbowego; warunkiem zastosowania takiego rozwiązania jest uzyskanie i załączenie do dokumentacji polisowej dodatkowego pisemnego oświadczenia Ubezpieczającego o wyłącznym uŝytkowaniu tego pojazdu przez ww. osobę/osoby fiz. (maks. dwie osoby), wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszego Zarządzenia - we wniosku i na polisie taki uŝytkownik wyłączny wpisywany jest jako UŜytkownik, takŝe jednocześnie z UŜytkownikiem firmowym w przypadkach jak w pkt.1). 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają postanowienia obowiązującej Taryfy Składek OC, zasady zawierania i obsługi umów ubezpieczenia określone w Wytycznych do zawierania ubezpieczeń komunikacyjnych oraz innych regulacjach. Postanowienia końcowe Niniejsze Zarządzenie ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od 2 lipca 2012 r.. 2. W odniesieniu do umów zawartych od 2 lipca 2012 roku traci moc Zarządzenie OC z dnia 1 lutego 2012 wraz z późniejszymi aneksami. 6

7 Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 14/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2012 r. Wysokość składek podstawowych za 12-miesięczny okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, waŝnego na terytorium Krajów Unii Europejskiej i innych, których Biura Narodowe są sygnatariuszami jednolitego porozumienia między biurami narodowymi dla posiadaczy samochodów osobowych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne lub tablice tymczasowe kod grupy Obszary taryfikacyjne 1. powiat lubelski grodzki 2. powiaty: kraśnicki, lubartowski, lubelski ziemski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki 3. powiaty: rzeszowski grodzki, część pow. rzeszowskiego ziemskiego: gm. Boguchwała, Krasne, Świlcza, Trzebownisko 4. powiaty: zamojski grodzki, chełmski grodzki Taryfa dla klientów pozostałych (w złotych) 5. powiaty: biłgorajski, chełmski ziemski, parczewski, stalowowolski, krośnieński grodzki, przemyski grodzki 6. powiaty: tarnobrzeski grodzki, powiat jarosławski, łańcucki, niŝański, radzyński, przemyski ziemski, część pow. rzeszowskiego ziemskiego: gm. BłaŜowa, Chmielnik, Dynów, Głogów Małopolski, HyŜne, Kamień, Lubenia, Sokołów Małopolski, Tyczyn; część pow. mieleckiego: m. Mielec A 1 do A A A A A * A A A A A A 12 grupa pojazdów wg pojemności silnika ponad *w tym Polonez o pojemności 1600 ccm 7

8 Załącznik nr 1b do Zarządzenia nr 14/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2012 r. Wysokość składek podstawowych za 12-miesięczny okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, waŝnego na terytorium Krajów Unii Europejskiej i innych, których Biura Narodowe są sygnatariuszami jednolitego porozumienia między biurami narodowymi dla posiadaczy samochodów osobowych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne lub tablice tymczasowe kod grupy Obszary taryfikacyjne 7. powiaty: hrubieszowski, krasnostawski, zamojski ziemski 8. powiaty: tarnobrzeski ziemski, lubaczowski 9. powiaty: kolbuszowski, leŝajski, przeworski, strzyŝowski, część pow. mieleckiego oprócz m. Mielec 10. powiaty: bieszczadzki, krośnieński ziemski, ropczyckosędziszowski 11. powiat brzozowski 12. powiaty: łukowski, janowski Taryfa dla klientów pozostałych (w złotych) 13. powiaty: część pow. jasielskiego: m. Jasło, część pow. sanockiego: m. Sanok 14. powiaty: część pow. jasielskiego oprócz m. Jasło, leski, część pow. sanockiego oprócz m. Sanok A 1 do A A A A A * A A A A A A 12 grupa pojazdów wg pojemności silnika 15. powiat dębicki 16. powiaty: bialski grodzki, bialski ziemski 17. powiaty: tomaszowsk i, włodawski ponad *w tym Polonez o pojemności 1600 ccm 8

9 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2012 r. Wysokość składek podstawowych za 12-miesięczny okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, waŝnego na terytorium Krajów Unii Europejskiej i innych, których Biura Narodowe są sygnatariuszami jednolitego porozumienia między biurami narodowymi dla posiadaczy pojazdów mechanicznych innych niŝ osobowe zaopatrzonych w polskiej tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne lub tablice tymczasowe OBSZARY STOSOWANIA 1. Powiaty: chełmski grodzki, lubelski grodzki 2. Powiaty: chełmski ziemski, kraśnicki, lubartowski, lubelski ziemski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki, włodawski 3. Powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, tomaszowski, zamojski ziemski 4. Powiaty: zamojski grodzki 5. Powiaty; bialski grodzki i ziemski, łukowski, parczewski, radzyński 6. Powiaty: niŝański, stalowowolski, tarnobrzeski grodzki i ziemski 7. Powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński grodzki i ziemski, leski, leŝajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, przemyski grodzki i ziemski, przeworski,ropczyckosędziszowski, rzeszowski grodzki i ziemski, sanocki, strzyŝowski Kod grupy OC pojazdy nieosobowe taryfa dla klientów pozostałych (w złotych) B1 B2 B3 Samochody cięŝarowe (w tym cięŝarowo-osobowe), sam. specjalne o dmc do 3,5t - o ład. do 800kg Samochody cięŝarowe (w tym cięŝarowo-osobowe), sam. specjalne o dmc do 3,5t - o ład. powyŝej 800kg i kempingowe Samochody cięŝarowe o dmc powyŝej 3,5t (inne niŝ w gr. B4) Samochody przeznaczone do przewozu materiałów B4 niebezpiecznych (cysterny itp.) B5 Ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe B6 Pozostałe samochody specjalne Autobusy do 20 miejsc (łącznie z miejscem C1 kierującego) C2 Pozostałe autobusy C3 Trolejbusy D Ciągniki rolnicze E1 Przyczepy cięŝarowe o ład. do 400 kg i kempingowe E2 Przyczepy rolnicze E3 Przyczepy autobusowe E4 Przyczepy/naczepy specjalne Przyczepy/naczepy do przewozu materiałów E5 niebezpiecznych (cysterny itp.) E6 Pozostałe przyczepy/naczepy cięŝarowe F1 Motorowery Motocykle o poj. silnika do 250 cm3 oraz trójkołowe F2 pojazdy samochodowe F3 Motocykle o pojemności silnika pow. 250 cm G Pojazdy samochodowe inne (np.czterokołowce) H Pojazdy wolnobieŝne

10 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 14/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2012 r. Wysokość składek taryfowych za 30-dniowy okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, waŝnego na terytorium Krajów Unii Europejskiej i innych, których Biura Narodowe są sygnatariuszami jednolitego porozumienia między biurami narodowymi dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskiej tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne lub tablice tymczasowe Obszar stosowania Terytorium Makroregionu Południowo-Wschodniego (woj. lubelskie i podkarpackie) Kod grupy Rodzaje pojazdów Składka ryczałtowa (zł) A 1 do A A A A A samochody osobowe o poj. silnika: A A A A A A 12 B1 B2 ponad Samochody cięŝarowe (w tym cięŝarowo-osobowe), sam. specjalne o dmc do 3,5t - o ład. do 800kg 80 Samochody cięŝarowe (w tym cięŝarowo-osobowe), sam. specjalne o dmc do 3,5t - o ład. powyŝej 800kg i kempingowe 90 B3 Samochody cięŝarowe o dmc powyŝej 3,5t (inne niŝ w gr. B4) 150 B4 Samochody przeznaczone do przewozu materiałów niebezpiecznych (cysterny itp.) 100 B5 Ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe 700 B6 Pozostałe samochody specjalne 60 C1 Autobusy do 20 miejsc (łącznie z miejscem kierującego) 100 C2 Pozostałe autobusy 130 C3 Trolejbusy 130 D Ciągniki rolnicze 30 E1 Przyczepy cięŝarowe o ład. do 400 kg i kempingowe 20 E2 Przyczepy rolnicze 20 E3 Przyczepy autobusowe 70 E4 Przyczepy/naczepy specjalne 30 E5 Przyczepy/naczepy do przewozu materiałów niebezpiecznych (cysterny itp.) 50 E6 Pozostałe przyczepy/naczepy cięŝarowe 20 F1 Motorowery 30 F2 Motocykle o poj. silnika do 250 cm3 oraz trójkołowe pojazdy samochodowe 30 F3 Motocykle o pojemności silnika pow. 250 cm3 30 G Pojazdy samochodowe inne (np.czterokołowce) 40 H Pojazdy wolnobieŝne 40 10

11 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 14/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2012 r. Wysokość składek podstawowych za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą wjeŝdŝających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez waŝnego ubezpieczenia OC lub zawierających umowę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu innym niŝ granica państwa (ubezpieczenie graniczne) OBSZARY STOSOWANIA Teren działania Makroregionu Południowo-Wschodniego (województwo lubelskie i podkarpackie) Kod grupy Rodzaje pojazdów 30 dni A1-A7 Samochody osobowe o pojemności silnika do 1700cm A8-A12 Samochody osobowe o pojemności silnika powyŝej 1700cm B1 Samochody cięŝarowe (w tym cięŝarowoosobowe), sam. specjalne o dmc do 3,5t - o ład. do kg B2 Samochody cięŝarowe (w tym cięŝarowoosobowe), sam. specjalne o dmc do 3,5t - o ład. 460 powyŝej 800kg i kempingowe B3 Samochody cięŝarowe o dmc powyŝej 3,5t (inne niŝ w gr. B4) 770 B4 Samochody przeznaczone do przewozu materiałów niebezpiecznych (cysterny itp.) 770 B5 Ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe 770 B6 Pozostałe samochody specjalne 600 C1 Autobusy do 20 miejsc (łącznie z miejscem kierującego) 460 C2 Pozostałe autobusy 590 D Ciągniki rolnicze 105 E1 Przyczepy cięŝarowe o ład. do 400 kg i kempingowe 180 E2 Przyczepy rolnicze 105 E3 Przyczepy autobusowe 170 E4 Przyczepy/naczepy specjalne 170 E5 Przyczepy/naczepy do przewozu materiałów niebezpiecznych (cysterny itp.) 770 E6 Pozostałe przyczepy/naczepy cięŝarowe 170 F1 Motorowery 125 F2 Motocykle o poj. silnika do 250 cm3 oraz trójkołowe pojazdy samochodowe 125 F3 Motocykle o pojemności silnika pow. 250 cm

12 Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 14/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2012 r. Wysokość składek podstawowych za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne na wyjazd do państw, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu Zielonej Karty OBSZARY STOSOWANIA Teren działania Makroregionu Południowo-Wschodniego (województwa lubelskie i podkarpackie) Poz. Taryfy I. Dla klientów, którzy zawarli obowiązkowe ubezpieczenie OC w TUiR "WARTA" S.A., pod warunkiem opłacenia w terminie rat składek obowiązkowego ubezpieczenia OC Rodzaje pojazdów 30 dni do 12 miesięcy 1 Osobowe Inne niŝ osobowe Podane składki są składkami ryczałtowymi. Obejmują one okres nie dłuŝszy, niŝ do końca ochrony ubezpieczeniowej polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i za granicą. W odniesieniu do umów z okresem krótszym niŝ 15 dni - przyjmuje się minimalny okres ochrony 15 dni. Umowy z okresem dłuŝszym niŝ 30 dni, a krótszym niŝ 12 miesięcy stosuje się składkę z tabeli "do 12 miesięcy" II. Dla pozostałych klientów Poz. Taryfy Rodzaje pojazdów 30 dni do 12 miesięcy 1 Osobowe Inne niŝ osobowe Podane składki są składkami ryczałtowymi. W odniesieniu do umów z okresem krótszym niŝ 15 dni - przyjmuje się minimalny okres ochrony 15 dni. Umowy z okresem dłuŝszym niŝ 30 dni, a krótszym niŝ 12 miesięcy stosuje się składkę z tabeli "do 12 miesięcy" 12

13 Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 14/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2012 r. Wysokość zwyŝek i zniŝek składek taryfowych i bazowych, które nie zostały uregulowane w Taryfie Składek za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i za granicą (OC) oraz warunki ich stosowania. I. ZWYśKI/ZNIśKI SKŁADEK TARYFOWYCH NA POTRZEBY WYLICZENIA SKŁADKI BAZOWEJ I USTALENIA PROGU SKŁADKI MINIMALNEJ. 1. Współczynnik szkodowy Dla wszystkich umów zawieranych na podstawie Załączników nr 1-4 do niniejszego Zarządzenia, do określenia składki bazowej zastosowanie ma współczynnik szkodowy w wysokości 1, ZwyŜka za wiek pojazdu OC 1) Dla wszystkich rodzajów pojazdów w wieku powyŝej 10 lat (11 i więcej) do 15 lat włącznie stosuje się zwyŝkę składki taryfowej w wysokości 5%. 2) Dla wszystkich rodzajów pojazdów w wieku powyŝej 15 lat (16 i więcej) stosuje się zwyŝkę składki taryfowej w wysokości 10%. 3) Wiek pojazdu ustala się jako róŝnicę pomiędzy rokiem, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia a rokiem budowy/produkcji pojazdu. II. ZWYśKI/ZNIśKI SKŁADEK BAZOWYCH NA POTRZEBY WYLICZENIA SKŁADKI NALEśNEJ. 3. Wiek właściciela/uŝytkownika pojazdu 1) Dla wszystkich rodzajów pojazdów zastosowanie ma poniŝszy system zwyŝek/zniŝek w zaleŝności od wieku Właściciela/UŜytkownika (osoby fizycznej): Wiek (ukończone lata) ZniŜka / ZwyŜka Wiek (ukończone lata) ZniŜka / ZwyŜka 18 i młodsi +120% % % % % % % 31 +7% % 32 +3% % 33-1% % % % % % % % 70 i starsi 0% 2) Wysokość zniŝki/zwyŝki ustala się odrębnie wg parametrów kaŝdego ze Współwłaścicieli/UŜytkowników pojazdu. 3) W kalkulacji składki zastosowanie ma wysokość zniŝki/zwyŝki wg zasady najwyŝszego ryzyka przyjmując najmniejszą zniŝkę/największą zwyŝkę spośród zniŝek/zwyŝek ustalonych odrębnie dla kaŝdego ze Współwłaścicieli/UŜytkowników pojazdu. 13

14 4. Okres posiadania uprawnień do kierowania pojazdem 1) Dla wszystkich rodzajów pojazdów zastosowanie ma poniŝszy system zwyŝek w zaleŝności od okresu posiadania uprawnień do kierowania pojazdem przez Właściciela/UŜytkownika (osoby fizycznej): Posiadanie uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem ZwyŜka Brak prawa jazdy współwłaściciela 0% do 3 lat +20% powyŝej 3 lat 0% Ŝaden z właścicieli nie ma prawa jazdy +75% 2) Wysokość zwyŝki ustala się odrębnie wg parametrów kaŝdego ze Współwłaścicieli/UŜytkowników pojazdu. 3) W kalkulacji składki zastosowanie ma wysokość zwyŝki wg zasady najwyŝszego ryzyka przyjmując największą zwyŝkę spośród zwyŝek ustalonych odrębnie dla kaŝdego ze Współwłaścicieli/UŜytkowników pojazdu. 5. UpowaŜnienie do kierowania pojazdem osoby o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym 1) JeŜeli właściciel/uŝytkownik pojazdu (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) w okresie trwania umowy ubezpieczenia upowaŝnia do kierowania tym pojazdem osobę, która nie ukończyła 25 roku Ŝycia lub osobę, która posiada uprawnienia do prowadzenia danego rodzaju pojazdu krócej niŝ 3 lata, bez względu na rodzaj pojazdu, stosuje się zwyŝkę w wysokości 10%, z zastrzeŝeniem pkt 2). 2) ZwyŜki nie stosuje się w przypadku, gdy wiek najmłodszego Właściciela/UŜytkownika jest do 25 lat lub gdy zastosowana została zwyŝka za wykorzystanie pojazdu do nauki jazdy. 6. UŜytek zawodowy/zarobkowy 1) Z tytułu uŝytku zawodowego stosuje się zwyŝkę składki w ubezpieczeniu OC w wysokości 20%. 2) ZwyŜka stosowana jest dla wszystkich samochodów osobowych (kod grupy: A1-A12) przeznaczonych do uŝytku zawodowego. 3) W przypadku pojazdów przeznaczonych do uŝytku zawodowego (bez względu na zastosowanie zwyŝki bądź odstępstwo od niej) zarejestrowanych na osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej nie stosuje się zwyŝek/zniŝek z tytułu wieku Właściciela/UŜytkownika pojazdu i okresu posiadania uprawnień do kierowania pojazdem. 4) W przypadku pojazdów przeznaczonych do uŝytku zawodowego (bez względu na zastosowanie zwyŝki lub odstępstwo od niej) stosuje się zawsze numery statystyczne OC uŝytek zawodowy/leasing. 7. Rozszerzenie ochrony Dla wszystkich rodzajów pojazdów stosuje się następujące zwyŝki za specjalne uŝytkowanie pojazdu związane z: 1) przeznaczeniem pojazdu do nauki jazdy - w wysokości 10%, 2) zarobkowym wynajmowaniem pojazdu - w wysokości 50%, 3) wykorzystywaniem pojazdu do jazd próbnych - w wysokości 10%, 4) wykorzystywaniem pojazdu w charakterze rekwizytu - w wysokości 10%, 5) wykorzystywaniem pojazdu do jazd wyścigowych i konkursowych oraz treningów do tych jazd - w wysokości 50%. 8. ZniŜka za posiadanie umów AC przez okres 24 miesięcy 1) Dla wszystkich rodzajów pojazdów, w umowach OC zawieranych jednocześnie z AC (tzn. na jednym druku polisy), stosuje się ZniŜkę za posiadanie umów AC przez okres 24 miesięcy w wysokości 15%, gdy: Właściciel/UŜytkownik posiadał w okresie ostatnich 36 miesięcy ubezpieczenie AC przez okres co najmniej 24 miesięcy. 2) ZniŜka za posiadanie umów AC przez okres 24 miesięcy moŝe powodować obniŝenie progu składki minimalnej do 20% składki bazowej. 14

15 9. Inne zniŝki specjalne 1) Do umów ubezpieczenia OC stosuje się inne zniŝki specjalne: a) Karta Klienta WARTY VIP (zniŝka moŝe powodować obniŝenie progu składki minimalnej do 20% składki bazowej), b) Karta Visa Gold KB/WARTA (co-branded), c) Pracownik WARTY, d) Pracownik Grupy KBC, e) WARTA FIRMA, f) Rentowny Agent, g) ZniŜka kwotowa BudŜet zniŝek, h) Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych. 2) Fakt udzielenia zniŝki musi zostać odnotowany na Arkuszu kalkulacji składki (w części Inne zniŝki/zwyŝki ) w pozycji Inne (zwyŝki/zniŝki). 3) Szczegółowe zasady stosowania zniŝek określają odpowiednie regulaminy lub instrukcje WARTY. III. PROMOCJA DLA KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCE DO ODWOŁANIA. 10. ZniŜka Dziecko 1) Z tytułu posiadania lub sprawowania opieki prawnej nad dzieckiem, które nie ukończyło 13 lat, stosuje się zniŝkę Dziecko w wysokości 5%. 2) ZniŜka Dziecko stosowana jest dla wszystkich samochodów z grupy taryfowej A1-A12 i B1, dla umów zawieranych na okres 12 miesięcy. 3) ZniŜka Dziecko stosowana jest wyłącznie w umowach zawieranych z osobami fizycznymi, które ukończyły 30 rok Ŝycia, a nie ukończyły 50 roku Ŝycia (kryterium wieku dotyczy wszystkich Właścicieli/UŜytkowników pojazdu). 4) Fakt udzielenia zniŝki musi być odnotowany na Arkuszu kalkulacji składki w części ZniŜki/zwyŜki Klienta w pozycji Dziecko oraz we wniosku o ubezpieczenie poprzez wpisanie nr PESEL dziecka, którego zniŝka dotyczy. 5) ZniŜka Dziecko nie moŝe być stosowana łącznie ze zniŝką Rolnik. 6) ZniŜka Dziecko moŝe powodować obniŝenie progu składki minimalnej do 20% składki bazowej. 11. ZniŜka Rolnik 1) Dla pojazdów grupy taryfowej A1 A12, B1, B2, B3, D, E1, E2, E4, E6, w umowach zawieranych z osobami fizycznymi, które ukończyły 30 rok Ŝycia, a nie ukończyły 70 roku Ŝycia, są właścicielami/posiadaczami/uŝytkownikami gruntów lub uŝytków rolnych podlegających podatkowi rolnemu stosuje się zniŝkę Rolnik w wysokości 20%. 2) Podstawą udzielenia zniŝki jest załączenie do wniosku o ubezpieczenie kopii aktualnej decyzji o ustaleniu wymiaru podatku rolnego na rzecz Właściciela/UŜytkownika pojazdu, spełniającego warunki określone w pkt. 1). 3) ZniŜka Rolnik nie moŝe być stosowana w umowach nowych zawieranych z właścicielami/uŝytkownikami pojazdów zarejestrowanych na terenie powiatów grodzkich. 4) W przypadku ustanowionej na pojeździe współwłasności, zastosowanie zniŝki nie jest moŝliwe, jeŝeli którykolwiek ze współwłaścicieli nie spełnia kryterium wieku (ukończony 30 rok Ŝycia, a nie ukończony 70 roku Ŝycia). 5) Fakt udzielenia zniŝki musi być odnotowany na Arkuszu kalkulacji składki w części ZniŜki/zwyŜki Klienta w pozycji Rolnik. 6) ZniŜka Rolnik nie moŝe być stosowana łącznie ze zniŝką Dziecko. 7) ZniŜka Rolnik moŝe powodować obniŝenie progu składki minimalnej do 20% składki bazowej. 15

16 Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 14/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2012 r. Oświadczenie o wyłącznym uŝytkowaniu pojazdu firmowego przez właściciela/ kierownika/ dyrektora/ prezesa firmy, będącego wyłącznym uŝytkownikiem pojazdy słuŝbowego (sam. osobowego): OŚWIADCZENIE Ja, niŝej podpisany... (imię i nazwisko/nazwa Ubezpieczającego), oświadczam, Ŝe niŝej wskazana osoba, tj.... (podać imię, nazwisko i adres wyłącznego uŝytkownika) posiada zgodę Właściciela/UŜytkownika na wyłączne uŝytkowanie pojazdu..... (podać markę/typ i nr rejestracyjny) i w okresie trwania zawieranej umowy ubezpieczenia OC*/AC* pozostanie jedynym uŝytkownikiem tego pojazdu. W przypadku ujawnienia faktu korzystania z tego pojazdu w okresie ubezpieczenia przez innego uŝytkownika, zobowiązuję się do dopłaty składki dodatkowej, ustalonej przez WARTĘ jako róŝnica składki naleŝnej (obliczonej wg parametrów dot. Właściciela/UŜytkownika pojazdu) i składki naleŝnej określonej w polisie (obliczonej wg parametrów dot. ww. wyłącznego uŝytkownika pojazdu. - niepotrzebne skreślić... Data i podpis Ubezpieczającego Niniejsze oświadczenie stanowi integralną część umowy ubezpieczenia. potwierdzonej polisą nr: Data i podpis przedstawiciela TUiR WARTA S.A. 16

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS)

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) 1 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Autocasco Standard

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2012

Zarządzenie Nr 15/2012 Zarządzenie Nr 15/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie taryfy składek oraz zasad zawierania umów ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2012

Zarządzenie Nr 16/2012 Zarządzenie Nr 16/01 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z dnia 6 czerwca 01 roku w sprawie zasad zawierania umów ubezpieczenia w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012

OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012 OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012 DYREKTORA DEPARTAMENTU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH UNIQA TU S.A. W sprawie: wprowadzenia z dniem 11 czerwca 2012 roku zmodyfikowanych taryf komunikacyjnych OC i AC

Bardziej szczegółowo

Liceum profilowane. Technikum. wynik w % liczba. zdających średni

Liceum profilowane. Technikum. wynik w % liczba. zdających średni Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z biologii w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Dane dla tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili co najmniej

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki z informatyki w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym.

Średnie wyniki z informatyki w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z informatyki w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Dane dla tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili co najmniej

Bardziej szczegółowo

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba wynik wynik wynik wynik wynik wynik Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z języka polskiego w powiatach w 2013 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym, jako przedmiot obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2012

Zarządzenie Nr 16/2012 Zarządzenie Nr 16/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Katowicach Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA, z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie taryfy składek oraz zasad zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM (komunikacja)

VADEMECUM (komunikacja) Klauzula nr 10 - ZzZ Nowe OC Nowe AC Lux car (AC) zniżka specjalna (AC) zniżka specjalna (OC) AC 4 ROK zniżka incydentalna zniżka pracownicza Programy Branżowe (dawne karty stand.) VADEMECUM (komunikacja)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2012. Postanowienia ogólne

Zarządzenie Nr 18/2012. Postanowienia ogólne Ogólnych Zarządzenie Nr 18/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Katowicach Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zasad zawierania umów ubezpieczenia w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Wyciąg. z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy :

Wyciąg. z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy : Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy : Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy, prowadzonej przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Program Agent Underwriter Izabella Skrzypczyk

Program Agent Underwriter Izabella Skrzypczyk Program Agent Underwriter Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia 1 Program Agent UWR Trwa od 1 października do 31 grudnia b.r. 20% maksymalna wysokość zniżki, jaką można udzielić w

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOŒCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (HDI ZK) WRAZ Z TARYF SK ADEK

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOŒCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (HDI ZK) WRAZ Z TARYF SK ADEK Ogólne Warunki Ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOŒCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (HDI ZK) WRAZ Z TARYF SK ADEK www.hdi-asekuracja.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct. Agenci 2011

Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct. Agenci 2011 Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct Agenci 2011 tel. 1 95 21 www.libertydirect.pl Bonus Malus System zniżek zwyżek Dwa oddzielne systemy Bonus - Malus Jeden w OC a drugi w AC Takie same

Bardziej szczegółowo

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne Izabella Skrzypczyk Opole, 29 lipca 2016 1 z 41 ERGO 7. Sztuka wyboru W jaki sposób wyliczyć BM dla klienta indywidualnego? 2 z 41 BM Klient indywidualny (segment C)

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Zniżki komunikacja. Przypominamy o funkcjonujących zniżkach pozataryfowych:

Zniżki komunikacja. Przypominamy o funkcjonujących zniżkach pozataryfowych: Zniżki komunikacja Przypominamy o funkcjonujących zniżkach pozataryfowych: 1. Incydentalna; 2. NOWE OC, AC; 3. LUXCAR 4. AC4ROK; 5. Pojazdy zabytkowe; 6. Grupy branżowe (10% i 20%); 7. Grupy zawodowe;

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania. Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel

Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania. Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel. 508 045 767 Izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1. W jaki sposób wyliczyć BM dla klienta indywidualnego? 2 BM Klient

Bardziej szczegółowo

Zmiany w. Auto Casco (taryfa) Start - 19 listopada 2012 r.

Zmiany w. Auto Casco (taryfa) Start - 19 listopada 2012 r. Zmiany w ubezpieczeniu Auto Casco (taryfa) Start - 19 listopada 2012 r. Auto Casco Nowa taryfa 19.11.2012 r. data wejścia w Ŝycie nowych warunków i taryf dla: ASSISTANCE AUTO SZYBY AUTO CASCO Auto Casco

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS, prowadzonej przez AVANSSUR

Bardziej szczegółowo

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy.

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy. UBEZPIECZENIE OC POJAZDU KILKA PRAKTYCZNYCH RAD ZMIENIASZ TOWARZYSTWO / ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ? Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta na 12 miesięcy, po ich upływie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... 2011 r.

Ustawa z dnia... 2011 r. Projekt Ustawa z dnia... 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) Taryfa składek Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) TARYFA SKŁADEK z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Tyszowiec

Burmistrza Tyszowiec Zarządzenie Nr 66/ 2015 z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad uŝywania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów słuŝbowych Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r.

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-13-11 Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r.

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 205 12106 Poz. 1210 1210 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 2015 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 2015 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 215 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec października 215 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r.

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/37 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 29 lutego 2016 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 29 lutego 2016 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 29 lutego 216 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec lutego 216 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 215 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec lipca 215 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r.

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 205 12106 Poz. 1210 1210 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka 1 Przepisy prawa ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej art. 18. 1. Wysokość składek ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK Nr 77 /2012 z dnia 13.11.2012

OKÓLNIK Nr 77 /2012 z dnia 13.11.2012 OKÓLNIK Nr 77 /2012 z dnia 13.11.2012 DYREKTORA DEPARTAMENTU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH UNIQA TU S.A. W sprawie: wprowadzenia z dniem 19 listopada 2012 roku zmodyfikowanych taryf, OWO i SWU do produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie 1 Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. CC centrum telefoniczne Liberty przeznaczone do telefonicznej obsługi

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON. Radzyń Podlaski ul. Sikorskiego 15 (083) 352-73-32

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON. Radzyń Podlaski ul. Sikorskiego 15 (083) 352-73-32 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON parczewski radzyński Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Ponadgimnazjalnych Parczew ul. Mickiewicza 5 (083) 355-15-77 Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

Spis treści Komentarz

Spis treści Komentarz Przedmowa............................................. Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XIX Komentarz............................................

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Akwizycja wznowień polis Kraków, grudzień 2008r. Akwizycja Jedną z podstawowych funkcji programu ubezpieczeń majątkowych są funkcje wspomagające

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, Autocasco,, NNW, Zielonej Karty, Car Assistance, Mini Car Assistance) Program Toyota

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Regulamin Promocji Zniżka dla fanów Bezpieczny Mały Pasażer, obowiązujący od dnia 06.11.2014r.

REGULAMIN PROMOCJI. Regulamin Promocji Zniżka dla fanów Bezpieczny Mały Pasażer, obowiązujący od dnia 06.11.2014r. REGULAMIN PROMOCJI Regulamin Promocji Zniżka dla fanów Bezpieczny Mały Pasażer, obowiązujący od dnia 06.11.2014r. Promocja organizowana jest przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r.

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-13-11 Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące zasad postępowania przy zawieraniu umów ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie B i C

Wytyczne dotyczące zasad postępowania przy zawieraniu umów ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie B i C Wytyczne dotyczące zasad postępowania przy zawieraniu umów ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie B i C Luty 2013 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 CZĘŚĆ A WYTYCZNE SPRZEDAŻOWE 4 I. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wykaz klauzul PZU rozszerzający zakres ochrony ubezpieczeniowej

Wykaz klauzul PZU rozszerzający zakres ochrony ubezpieczeniowej Wykaz klauzul PZU rozszerzający zakres ochrony ubezpieczeniowej 1) KLAUZULA PZU FK_5.1.1 Klauzula zapłaty składki Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy generalnej

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA ZAINTERESOWANEGO PRZYJĘCIEM NA STAŻ PRACOWNIKA NAUKOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA ZAINTERESOWANEGO PRZYJĘCIEM NA STAŻ PRACOWNIKA NAUKOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 1 do Regulaminu udziału w projekcie Współpraca to się opłaca! FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA ZAINTERESOWANEGO PRZYJĘCIEM NA STAŻ PRACOWNIKA NAUKOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ PIECZĄTKA

Bardziej szczegółowo

Wyciąg DZIAŁ I - WARUNKI WSTĘPNE

Wyciąg DZIAŁ I - WARUNKI WSTĘPNE Wyciąg z umowy generalnej ubezpieczeń komunikacyjnych numer Nr WARTA/2013/00538 (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej) zawartej w dniu r. w Warszawie między Towarzystwem

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 162/24/11/2011/NO/Nysa

ZMIANY DO SIWZ NR 162/24/11/2011/NO/Nysa Strona 1 z 5 Wrocław, 01.12.2011r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 162/24/11/2011/NO/Nysa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa Centrum Klienta INTER Vision tel. 801 801 082, 22 333 77 33 fax: 22 333 76 51 zdrowotne@interpolska.pl http://www.interpolska.pl REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka.

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka. Podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe. Klasyfikacja ubezpieczeń Ubezpieczenia dzielimy na: Społeczne, Gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne naleŝą do sektora publicznego, są ściśle związane z pracownikiem

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

MODYFIKACJA SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Zielona Góra, 18.09.2008 r. ZDW-ZG-IV-3310-81/08 modyf.+ zmiana terminu MODYFIKACJA SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Dotyczy przetargu nieograniczonego: Ubezpieczenie floty komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) 1 KARTA INFORMACYJNA *) DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami Rok założenia 1990 INFORMACJA NA TEMAT UBEZPIECZENIA OC POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI stowarzyszonych i niestowarzyszonych w regionalnych stowarzyszeniach należących do PFRN na 2009 rok Szanowni

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Słupcy, dnia... pomiędzy: Gminą Miejską Słupca, z siedzibą przy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, NIP: 667-122-63-90, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie. 2 Informacje ogólne

1 Wprowadzenie. 2 Informacje ogólne 1 Wprowadzenie Strona 1 z 8 1.1 Niniejsza procedura ma na celu ujednolicenie zasad postępowania przy przyjmowaniu przez TUiR WARTA S.A. zawiadomień o cesji praw (w rozumieniu niniejszej procedury chodzi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 185/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Informacji Prawnej Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU.

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON 000599824,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym

Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym prowadzonego przez AVANSSUR Spółka

Bardziej szczegółowo

z dnia 26 stycznia 1990 r.

z dnia 26 stycznia 1990 r. Dziennik Ustaw Nr 5-47 -- Poz. 30 i 31 1 2 3 5 Autobusy do 20 miejsc siedzących 370,0 6 Autobusy ponad 20 miejsc siedzących 560,0 7 Przyczepy autobusowe i ciężarowe o ładowności ponad 400 kg 280,0 8 Przyczepy

Bardziej szczegółowo

Kontynuacja ubezpieczenia

Kontynuacja ubezpieczenia Data dokumentu 10 kwietnia 2014 Nr Twojej Polisy 3227647 22 599 95 22 22 599 95 95 odnowienia@axadirect.pl www.axadirect.pl Pani Hanna Siemińska Sękowo 9 09-411 Stara Biała Kontynuacja ubezpieczenia nr:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do produktu

Wytyczne do produktu Wytyczne do produktu AUTO & PRZESTRZEŃ Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów I. Uwagi ogólne 1. Niniejsze wytyczne zastosowanie mają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Podaruj znajomemu zniżkę

Regulamin Promocji Podaruj znajomemu zniżkę Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZK)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZK) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZK) STYCZEŃ 2007 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo