Zarządzenie Nr 14/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 14/2012"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 14/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie taryfy składek oraz zasad zawierania umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i za granicą (OC). Działając na podstawie: Taryfy Składek za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i za granicą (OC), Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych w krajach, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu Zielonej Karty (ZK), Pisma DRPK/W-38/2012/BOL ustalam następujące składki taryfowe, zniŝki/zwyŝki składki bazowej i naleŝnej oraz inne zasady zawierania umów w odniesieniu do ubezpieczenia: odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i za granicą (OC), odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w krajach, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu Zielonej Karty (ZK). Słowniczek pojęć 1 1. Centrum Produktowe - Centrum Produktowe właściwe dla siedziby agenta/miejsca pracy pracownika WARTY. 2. Okres posiadania uprawnień do kierowania pojazdem okres posiadania uprawnień obliczany jest analogicznie jak Wiek Właściciela/UŜytkownika pojazdu oraz dziecka. 3. Osoba o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym osoba kierująca pojazdem, inna niŝ Właściciel i UŜytkownik pojazdu, która nie ukończyła 25 roku Ŝycia lub osoba, która posiada uprawnienia do prowadzenia danego rodzaju pojazdu krócej niŝ 3 lata. 4. Sprzedawca osoba związana z WARTĄ umową na podstawie, której dokonuje sprzedaŝy ubezpieczeń (agent ubezpieczeniowy, dealer/doradca, pracownik WARTY). 5. WARTA - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. 6. Wiek Właściciela/UŜytkownika (Klienta) pojazdu oraz dziecka wiek Właściciela/UŜytkownika pojazdu/dziecka oblicza się według daty urodzenia biorąc pod uwagę dzień, miesiąc i rok, przyjmując, Ŝe w dniu rocznicy urodzin osoba ta ma ukończony dany rok. Przy wyliczaniu wieku osoby przyjmuje się datę początku ochrony ubezpieczeniowej. Zakres stosowania 2 1. Taryfy składek oraz zasady zawierania umów ubezpieczenia określone w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia OC zawieranych na zasadach taryfikacji indywidualnej, a w przypadku Systemu Ochrony Wznowień Agenta (SOWA OC) takŝe do umów wznawianych w ramach Małej Floty, w odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych na obszarze województwa lubelskiego i podkarpackiego z zastrzeŝeniem ust W przypadku pojazdów nie zarejestrowanych, do umów ubezpieczenia OC zastosowanie mają taryfy składek oraz zasady zawierania umów obowiązujące w miejscu zamieszkania/siedziby (na terytorium RP) Właściciela pojazdu. 3. W przypadku ubezpieczenia granicznego, do umów ubezpieczenia OC zastosowanie mają taryfy składek oraz zasady zawierania umów obowiązujące w miejscu zawierania umowy ubezpieczenia. 4. W przypadku pojazdów będących przedmiotem leasingu/kredytu, zarejestrowanych na terytorium RP i uŝytkowanych poza miejscem rejestracji, do umów ubezpieczenia OC zastosowanie mają 1

2 taryfy składek oraz zasady zawierania umów obowiązujące w miejscu zamieszkania/siedziby UŜytkownika. We Wniosku o ubezpieczenie i polisie niezbędne jest podanie danych Właściciela (leasingodawcy/kredytodawcy) i UŜytkownika pojazdu. 5. W pozostałych, nie wymienionych w ust. 1-4 przypadkach, taryfy składek oraz zasady zawierania umów ubezpieczenia określa Centrum Produktowe właściwe dla siedziby sprzedawcy WARTY. Składki taryfowe 3 1. Wysokość składek taryfowych za 12-miesięczny okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej waŝnego na terytorium Krajów Unii Europejskiej i innych, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego dla posiadaczy samochodów osobowych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne lub tablice tymczasowe określa Załącznik nr 1a oraz 1b do niniejszego Zarządzenia. 2. Wysokość składek taryfowych za 12-miesięczny okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej waŝnego na terytorium Krajów Unii Europejskiej i innych, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego dla posiadaczy pojazdów mechanicznych innych niŝ osobowe zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne lub tablice tymczasowe określa Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 3. Wysokość składek taryfowych za 30-dniowy okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej waŝnego na terytorium Krajów Unii Europejskiej i innych, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego dla posiadaczy pojazdów mechanicznych (ubezpieczenia krótkoterminowe) zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne lub tablice tymczasowe określa Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 4. Wysokość składek taryfowych za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą wjeŝdŝających na terytorium RP bez waŝnego ubezpieczenia OC lub zawierających umowę na terytorium RP, w miejscu innym niŝ granica Państwa (Ubezpieczenie Graniczne) określa Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia. 5. Wysokość składek bazowych za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne na wyjazd do państw, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu Zielonej Karty określa Załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia. Określanie statusu umowy 4 1. Zastosowanie właściwego sposobu taryfikacji (umowa nowa lub wznowienie w ramach SOWA) uzaleŝnione jest od prawidłowego zidentyfikowania statusu umowy (Umowa Wznowiona / Nowa) w oparciu o informacje podane w tym zakresie we wniosku o ubezpieczenie OC. 2. W przypadku umów ubezpieczenia zawieranych na zasadach taryfikacji indywidualnej, w odniesieniu do pojazdów ubezpieczanych wcześniej w ramach specjalnych systemów taryfikacyjnych takich jak SOFS (duŝe floty), pakiety dealerskie i inne umowy generalne, naleŝy przyjmować status umowy NOWA determinujący moŝliwą do zastosowania ścieŝkę taryfikacji indywidualnej. 3. W przypadku umów ubezpieczenia zawieranych na zasadach taryfikacji indywidualnej, w odniesieniu do pojazdów ubezpieczanych wcześniej w ramach specjalnych systemów taryfikacyjnych takich jak Lokalne Programy Samochodowe, Małe Floty, naleŝy przyjmować status umowy WZNOWIONA determinujący konieczność zastosowania Systemu Ochrony Wznowień Agenta (SOWA). Status ten jest dostępny o ile spełnione są warunki i ramy czasowe, tj. okres przerwy pomiędzy data końca obowiązywania poprzedniej umowy a początkiem okresu ubezp. kolejnej umowy jest nie dłuŝszy niŝ 30 dni. 4. W przypadku umów wznawianych (z mocy Ustawy) po sprzedaŝy pojazdu w okresie obowiązywania umowy poprzedniej, naleŝy przyjmować status umowy NOWA niezaleŝnie od tego czy poprzednia umowa OC była rekalkulowana, czy teŝ nie, determinujące moŝliwą do zastosowania ścieŝkę taryfikacji indywidualnej. 2

3 Korekty składki z tytułu przebiegu ubezpieczenia i posiadania umów OC 5 1. Ustalenie uprawnień do korekty bonus-malus (zniŝka/zwyŝka za liczbę szkód w okresie ostatnich 36 miesięcy z umów ubezpieczenia OC, w których Właściciel/UŜytkownik ubezpieczanego pojazdu występował jako Właściciel/UŜytkownik pojazdów, jak i umów ubezpieczenia OC pojazdów, których nie był Właścicielem/UŜytkownikiem i kierował tymi pojazdami w momencie powstania szkody OC) i zwyŝki za okres posiadania umów OC w ciągu ostatnich 36 miesięcy następuje na podstawie informacji zawartych we wniosku o ubezpieczenie lub załączniku do wniosku o ubezpieczenie Nowa Umowa - Oświadczenie Klienta (druk WARTA B1342). 2. KaŜdy z Właścicieli/UŜytkowników deklaruje swoją liczbę szkód i okres posiadania umów wysokość zniŝek/zwyŝek zastosowanych w umowie określa się według zasady najwyŝszego ryzyka najniŝsza zniŝka i najwyŝsza zwyŝka. 3. W przypadku gdy jednym ze Współwłaścicieli pojazdu jest bank kredytujący jego zakup, warunki dot. szkód i umów dotyczą tylko pozostałych Współwłaścicieli. 4. Wysokość zniŝek/zwyŝek bonus-malus OC w zaleŝności od liczby szkód wynosi: Liczba szkód z OC w okresie ostatnich 36 m-cy ZniŜka / ZwyŜka 0-60% 1-40% 2 +50% 3 i więcej +200% 5. Wysokość zwyŝek za okres posiadania umów OC w ciągu ostatnich 36 miesięcy, w zaleŝności od długości okresu posiadania umów wynosi: 1) Dla osób fizycznych, które ukończyły 30 lat: Osoba fizyczne - ukończone 30 lat posiadanie OC w ostatnich 36 miesiącach ZwyŜka Brak (poniŝej 12 m-cy) +50% 1 rok (poniŝej 24 m-cy) +30% 2 lata (poniŝej 36 m-cy) 0% 3 lata (36 m-cy) 0% 2) Dla osób fizycznych, które nie ukończyły 30 roku Ŝycia i innych podmiotów: Osoba fizyczna poniŝej 30 lat lub inny podmiot posiadanie OC w ostatnich 36 miesiącach ZwyŜka Brak (poniŝej 12 m-cy) +150% 1 rok (poniŝej 24 m-cy) +50% 2 lata (poniŝej 36 m-cy) 0% 3 lata (36 m-cy) 0% 6. Okres posiadania umów określa się jako łączną liczbę dni w okresie 36 miesięcy, w których klient posiadał ochronę z ubezpieczenia OC. 7. W odniesieniu do zwyŝki za okres posiadania umów ubezpieczenia OC w okresie ostatnich 36 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia w WARCIE, w których klient występował, jako Właściciel/UŜytkownik pojazdów, dopuszcza się tolerancję w ustalaniu długości tego okresu, w wysokości: 1) 30 dni gdy taka liczba dni brakuje do określenia okresu posiadania jako 1 rok lub 2 lata, 2) 90 dni - gdy taka liczba dni brakuje do określenia okresu posiadania jako 3 lata. 8. W przypadku umów zawieranych na rzecz obcokrajowców (Właściciel/UŜytkownik) przyjmuje się wysokości zwyŝek zgodnie z ust. 4 i 5. Jednocześnie zniŝki składki ustalone zgodnie z ust. 4 nie 3

4 mają zastosowania. W przypadkach szczególnych, odstępstwo od tej zasady wymaga zgody Centrum Produktowego. 9. Informacje na temat historii szkodowej i okresu posiadania umów słuŝące do określenia wysokości zniŝek i zwyŝek, o których mowa w ust. 1 podane przez Ubezpieczającego podlegają weryfikacji zgodności z danymi zawartymi w rejestrze umów i szkód Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego podstawa prawna: art. 104 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm.). 10. Zasady ogólne korzystania z korekt z tytułu przebiegu ubezpieczenia i posiadania umów: 1) prawo do zniŝek lub zwyŝek z tytułu przebiegu ubezpieczenia i posiadania umów nie przechodzi na nowego Właściciela/UŜytkownika pojazdu, 2) system zniŝek oraz zwyŝek z tytułu przebiegu ubezpieczenia i posiadania umów ubezpieczenia ma zastosowanie w przypadku ubezpieczenia wszystkich rodzajów pojazdów. 11. Przy określaniu dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia OC nie uwzględnia się szkód: 3) zamkniętych (bez wypłaty odszkodowania), gdy wszyscy poszkodowani zrezygnowali w całości ze swoich roszczeń odszkodowawczych albo zakończonych odmową wypłaty odszkodowania w związku ze stwierdzonym brakiem odpowiedzialności za szkodę, 4) wyrządzonych po dniu zbycia pojazdu mechanicznego w odniesieniu do zbywcy pojazdu, o ile nie był kierującym pojazdem sprawcy w momencie wyrządzenia szkody, 5) wyrządzonych przez kierującego, który wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa, 6) z ubezpieczenia Zielona Karta (ZK). 12. W odniesieniu do małŝonków będących współwłaścicielami lub UŜytkownikami ubezpieczanego pojazdu uznaje się jako wspólny okres posiadania umów przez jednego z małŝonków na podstawie oznaczenia w umowie iŝ Właściciele/UŜytkownicy pojazdu są małŝonkami. System Ochrony Wznowień Agenta (SOWA OC) 6 1. Dla Klientów wznawiających zawarte w WARCIE umowy ubezpieczenia OC wprowadza się System Ochrony Wznowień Agenta (SOWA OC). 2. Składkę naleŝną w ramach SOWA OC stanowi kwota zawarta w bazie umów wznawianych w ramach SOWA OC, skorygowana o ewentualne zwyŝki składki z tytułu podwyŝszenia ryzyka lub płatności ratalnej określone w ust. 7 i Taryfikacja składki naleŝnej w ramach SOWA OC dotyczy wszystkich rodzajów pojazdów. 4. System Ochrony Wznowień Agenta (SOWA OC) obowiązuje takŝe przy wznawianiu umów zawartych w ramach Lokalnych Programów Samochodowych (LPS) i na warunkach systemu Mała Flota, przy czym w takich umowach wznowionych zastosowanie mają symbole statystyczne wg taryfikacji indywidualnej (dla LPS) i wg Małej Floty (dla umów zawartych w ramach odnowionej umowy generalnej Mała Flota). 5. Wprowadza się 3 warianty SOWA: 1) SOWA OC 0 stosuje się we wznowieniach umów zawartych z Właścicielami/UŜytkownikami pojazdów, którzy BEZSZKODOWO kontynuują daną umowę, 2) SOWA OC A - stosuje się we wznowieniach umów zawartych z Właścicielami/UŜytkownikami pojazdów, którzy kontynuują daną umowę ubezpieczenia i w okresie ostatnich 12 mies. zaistniała jedna szkoda ze wznawianej umowy 3) SOWA OC B - stosuje się we wznowieniach umów zawartych z Właścicielami/UŜytkownikami pojazdów, którzy kontynuują daną umowę ubezpieczenia i w okresie ostatnich 12 mies. zaistniały co najmniej dwie szkody ze wznawianej umowy. 6. Szczegółowe zasady stosowania taryfikacji SOWA OC: 1) zastosowanie SOWA OC moŝliwe jest tylko przy wznowieniach umów ubezpieczenia OC w WARCIE, zgodnie z 2 ust. 8 Taryfy Składek OC, 2) ustalenie prawa do zastosowania w danej umowie właściwego wariantu SOWA OC następuje na podstawie informacji zawartych w bazie umów wznawianych w ramach SOWA OC oraz na podstawie informacji zawartych we wniosku o ubezpieczenie Klienta, w tym takŝe o liczbie szkód z umowy OC w ostatnich 12 miesiącach ubezpieczenia, 4

5 7. Rozszerzenia / zawęŝenia umów SOWA OC: 1) w razie zwiększenia ryzyka w umowie wznawianej wg SOWA o: a) upowaŝnienie osoby o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym, b) ryzyka dodatkowe (naukę jazdy, wykorzystywanie pojazdu, jako rekwizytu, wykorzystywanie pojazdu do jazd próbnych, wyścigowych i konkursowych, zarobkowy wynajem pojazdu), c) uŝytek zawodowy/zarobkowy (dotyczy taxi osoby fizycznej), składkę naleŝną ustaloną zgodnie z SOWA naleŝy powiększyć o zwyŝki składki z tego tytułu wynikające z obowiązującej Taryfy Składek, proporcjonalnie do okresu rozszerzenia umowy, 2) w razie zawęŝenia umowy o wyłączenie upowaŝnienia osoby o zwiększonym ryzyku (tylko przy zawarciu umowy), składkę naleŝną naleŝy pomniejszyć o 9% zniŝkę składki, 3) jeŝeli rozszerzenie / zawęŝenie następuje w trakcie trwania umowy to dopłatę składki z tego tytułu naleŝy ustalić proporcjonalnie do okresu rozszerzenia umowy, 4) W razie zmiany ryzyka w umowie wznawianej o zmianę miejsca zarejestrowania pojazdu, rodzaju pojazdu i zmianę współwłaściciela pojazdu przysługuje taryfikacja wg SOWA bez korekty składki. 8. Do taryfikacji składki dokonywanej w oparciu o SOWA OC nie mają zastosowania jakiekolwiek zniŝki składki z zastrzeŝeniem uprawnień sprzedawcy do stosowania zniŝki kwotowej BudŜet zniŝek. 9. Do składki ustalonej wg SOWA OC stosuje się 5% zwyŝkę składki z tytułu płatności ratalnej, gdy: 1) w stosunku do umowy ubiegłorocznej/wznawianej następuje zmiana schematu płatności składki z jednorazowej na 2 lub 4 raty, 2) w stosunku do umowy ubiegłorocznej/wznawianej następuje zmiana schematu płatności składki z 2 na 4 raty. 10. System Ochrony Wznowień Agenta SOWA OC wprowadzany jest, jako promocja dla klientów wznawiających umowy ubezpieczenia OC w WARCIE. ZwyŜki i zniŝki składki 7 Wysokość zwyŝek i zniŝek składek taryfowych i bazowych, które nie zostały uregulowane w Taryfie Składek za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i za granicą (OC) oraz warunki ich stosowania określa Załącznik nr 6 do niniejszego Zarządzenia. Składka minimalna 8 1. Składka minimalna za 12-miesięczny okres ubezpieczenia OC wynosi 25% składki bazowej, nie mniej jednak niŝ 20 zł w przypadku umów 12-miesięcznych zarówno nowych i wznowionych, z zastrzeŝeniem ust. 2. W przypadku opłaty składki w ratach minimalna kwota raty wynosi 20 zł. 2. Kwoty składek minimalnych za 12-miesięczny okres ubezpieczenia OC dla pojazdów z grup taryfowych B5, D, E1-E4, E6 i F1 wynoszą: 1) dla B5; 7.000,00 zł (nie dotyczy wznowień umów przeprowadzanych w ramach systemu SOWA), 2) dla D; 50,00 zł, 3) dla E1-E4; 40,00 zł, 4) dla E6; 45,00 zł, 5) dla F1; 50,00 zł. 3. Dopuszcza się moŝliwość obniŝenia progu składki minimalnej do 20% składki bazowej w przypadku zastosowanie określonych w Załączniku nr 6 zniŝek składki, których definicja dopuszcza obniŝenie progu, z zastrzeŝeniem, Ŝe składka minimalna nie moŝe przekroczyć kwotowego progu określonego w ust. 1 i Składki minimalne za ubezpieczenie krótkoterminowe dla pojazdów mechanicznych nabytych i zarejestrowanych za granicą, dla których państwem umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska (nie dłuŝej niŝ przez okres 30 dni od dnia objęcia pojazdu w posiadanie przez jego 5

6 nabywcę) odpowiadają kwotom składek taryfowych za ubezpieczanie graniczne określonym w zał. nr 4 do niniejszego Zarządzenia. Odroczenie terminu płatności 9 1. W przypadku zawierania 12-miesięcznej umowy ubezpieczenia na podstawie Załącznika nr 1 i nr 2 do niniejszego Zarządzenia i wg SOWA istnieje moŝliwość odroczenia terminu płatności składki/pierwszej raty składki do 14 dni. 2. JeŜeli umowa ubezpieczenia zawierana jest łącznie z ubezpieczeniem AC, wówczas odroczenie płatności składki/pierwszej raty składki OC musi być zgodne z zasadami określonymi w obowiązującym na dzień zawarcia umowy Zarządzeniu Dyrektora Centrum Produktowego w sprawie Taryfy Składek oraz zasad zawierania umów: ACS i ACK 3. Jeśli jako Ubezpieczający w umowie występuje obcokrajowiec, wówczas nie ma moŝliwości odraczania płatności składki, a cała naleŝna składka winna być inkasowana jednorazowo w chwili zawierania umowy (gotówka/karta). Pozostałe zasady Taryfy składek oraz zasady zawierania umów ubezpieczenia określone w niniejszym Zarządzeniu nie mają zastosowania do umów ubezpieczenia zawieranych w ramach Flot samochodowych oraz programu dla Małych Flot. 2. Zastosowanie Taryfy Składek OC oraz zasad zawierania umów ubezpieczenia określonych w niniejszym Zarządzeniu, dla właścicieli, którzy ubezpieczają w WARCIE powyŝej 10 pojazdów wymaga pisemnej zgody Centrum Produktowego właściwego dla siedziby sprzedawcy TUiR WARTA SA. 3. W przypadku samochodów osobowych będących własnością osób prawnych, a jednocześnie, gdy: 1) Właścicielem pojazdu jest firma leasingowa / bank kredytujący jego zakup, natomiast UŜytkownikiem jest takŝe osoba prawna (za wyjątkiem sp. cywilnych oraz firm prowadzonych jako jednoosobowa działalność gospodarcza takie podmioty w umowie traktowane są jak osoby fizyczne wg PESEL wspólników/właściciela takiej firmy) lub 2) jedynym Właścicielem pojazdu jest inna osoba prawna (z zastrzeŝeniem jak w pkt.1 w odniesieniu do sp. cywilnych i jednoosobowej działalności gosp.), dopuszcza się taryfikacje składki wg parametrów osoby fizycznej, będącej członkiem kierownictwa bądź władz właścicielskich tej firmy i wskazanej w umowie jako wyłączny uŝytkownik tego samochodu słuŝbowego; warunkiem zastosowania takiego rozwiązania jest uzyskanie i załączenie do dokumentacji polisowej dodatkowego pisemnego oświadczenia Ubezpieczającego o wyłącznym uŝytkowaniu tego pojazdu przez ww. osobę/osoby fiz. (maks. dwie osoby), wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszego Zarządzenia - we wniosku i na polisie taki uŝytkownik wyłączny wpisywany jest jako UŜytkownik, takŝe jednocześnie z UŜytkownikiem firmowym w przypadkach jak w pkt.1). 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają postanowienia obowiązującej Taryfy Składek OC, zasady zawierania i obsługi umów ubezpieczenia określone w Wytycznych do zawierania ubezpieczeń komunikacyjnych oraz innych regulacjach. Postanowienia końcowe Niniejsze Zarządzenie ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od 2 lipca 2012 r.. 2. W odniesieniu do umów zawartych od 2 lipca 2012 roku traci moc Zarządzenie OC z dnia 1 lutego 2012 wraz z późniejszymi aneksami. 6

7 Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 14/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2012 r. Wysokość składek podstawowych za 12-miesięczny okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, waŝnego na terytorium Krajów Unii Europejskiej i innych, których Biura Narodowe są sygnatariuszami jednolitego porozumienia między biurami narodowymi dla posiadaczy samochodów osobowych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne lub tablice tymczasowe kod grupy Obszary taryfikacyjne 1. powiat lubelski grodzki 2. powiaty: kraśnicki, lubartowski, lubelski ziemski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki 3. powiaty: rzeszowski grodzki, część pow. rzeszowskiego ziemskiego: gm. Boguchwała, Krasne, Świlcza, Trzebownisko 4. powiaty: zamojski grodzki, chełmski grodzki Taryfa dla klientów pozostałych (w złotych) 5. powiaty: biłgorajski, chełmski ziemski, parczewski, stalowowolski, krośnieński grodzki, przemyski grodzki 6. powiaty: tarnobrzeski grodzki, powiat jarosławski, łańcucki, niŝański, radzyński, przemyski ziemski, część pow. rzeszowskiego ziemskiego: gm. BłaŜowa, Chmielnik, Dynów, Głogów Małopolski, HyŜne, Kamień, Lubenia, Sokołów Małopolski, Tyczyn; część pow. mieleckiego: m. Mielec A 1 do A A A A A * A A A A A A 12 grupa pojazdów wg pojemności silnika ponad *w tym Polonez o pojemności 1600 ccm 7

8 Załącznik nr 1b do Zarządzenia nr 14/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2012 r. Wysokość składek podstawowych za 12-miesięczny okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, waŝnego na terytorium Krajów Unii Europejskiej i innych, których Biura Narodowe są sygnatariuszami jednolitego porozumienia między biurami narodowymi dla posiadaczy samochodów osobowych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne lub tablice tymczasowe kod grupy Obszary taryfikacyjne 7. powiaty: hrubieszowski, krasnostawski, zamojski ziemski 8. powiaty: tarnobrzeski ziemski, lubaczowski 9. powiaty: kolbuszowski, leŝajski, przeworski, strzyŝowski, część pow. mieleckiego oprócz m. Mielec 10. powiaty: bieszczadzki, krośnieński ziemski, ropczyckosędziszowski 11. powiat brzozowski 12. powiaty: łukowski, janowski Taryfa dla klientów pozostałych (w złotych) 13. powiaty: część pow. jasielskiego: m. Jasło, część pow. sanockiego: m. Sanok 14. powiaty: część pow. jasielskiego oprócz m. Jasło, leski, część pow. sanockiego oprócz m. Sanok A 1 do A A A A A * A A A A A A 12 grupa pojazdów wg pojemności silnika 15. powiat dębicki 16. powiaty: bialski grodzki, bialski ziemski 17. powiaty: tomaszowsk i, włodawski ponad *w tym Polonez o pojemności 1600 ccm 8

9 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2012 r. Wysokość składek podstawowych za 12-miesięczny okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, waŝnego na terytorium Krajów Unii Europejskiej i innych, których Biura Narodowe są sygnatariuszami jednolitego porozumienia między biurami narodowymi dla posiadaczy pojazdów mechanicznych innych niŝ osobowe zaopatrzonych w polskiej tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne lub tablice tymczasowe OBSZARY STOSOWANIA 1. Powiaty: chełmski grodzki, lubelski grodzki 2. Powiaty: chełmski ziemski, kraśnicki, lubartowski, lubelski ziemski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki, włodawski 3. Powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, tomaszowski, zamojski ziemski 4. Powiaty: zamojski grodzki 5. Powiaty; bialski grodzki i ziemski, łukowski, parczewski, radzyński 6. Powiaty: niŝański, stalowowolski, tarnobrzeski grodzki i ziemski 7. Powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński grodzki i ziemski, leski, leŝajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, przemyski grodzki i ziemski, przeworski,ropczyckosędziszowski, rzeszowski grodzki i ziemski, sanocki, strzyŝowski Kod grupy OC pojazdy nieosobowe taryfa dla klientów pozostałych (w złotych) B1 B2 B3 Samochody cięŝarowe (w tym cięŝarowo-osobowe), sam. specjalne o dmc do 3,5t - o ład. do 800kg Samochody cięŝarowe (w tym cięŝarowo-osobowe), sam. specjalne o dmc do 3,5t - o ład. powyŝej 800kg i kempingowe Samochody cięŝarowe o dmc powyŝej 3,5t (inne niŝ w gr. B4) Samochody przeznaczone do przewozu materiałów B4 niebezpiecznych (cysterny itp.) B5 Ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe B6 Pozostałe samochody specjalne Autobusy do 20 miejsc (łącznie z miejscem C1 kierującego) C2 Pozostałe autobusy C3 Trolejbusy D Ciągniki rolnicze E1 Przyczepy cięŝarowe o ład. do 400 kg i kempingowe E2 Przyczepy rolnicze E3 Przyczepy autobusowe E4 Przyczepy/naczepy specjalne Przyczepy/naczepy do przewozu materiałów E5 niebezpiecznych (cysterny itp.) E6 Pozostałe przyczepy/naczepy cięŝarowe F1 Motorowery Motocykle o poj. silnika do 250 cm3 oraz trójkołowe F2 pojazdy samochodowe F3 Motocykle o pojemności silnika pow. 250 cm G Pojazdy samochodowe inne (np.czterokołowce) H Pojazdy wolnobieŝne

10 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 14/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2012 r. Wysokość składek taryfowych za 30-dniowy okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, waŝnego na terytorium Krajów Unii Europejskiej i innych, których Biura Narodowe są sygnatariuszami jednolitego porozumienia między biurami narodowymi dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskiej tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne lub tablice tymczasowe Obszar stosowania Terytorium Makroregionu Południowo-Wschodniego (woj. lubelskie i podkarpackie) Kod grupy Rodzaje pojazdów Składka ryczałtowa (zł) A 1 do A A A A A samochody osobowe o poj. silnika: A A A A A A 12 B1 B2 ponad Samochody cięŝarowe (w tym cięŝarowo-osobowe), sam. specjalne o dmc do 3,5t - o ład. do 800kg 80 Samochody cięŝarowe (w tym cięŝarowo-osobowe), sam. specjalne o dmc do 3,5t - o ład. powyŝej 800kg i kempingowe 90 B3 Samochody cięŝarowe o dmc powyŝej 3,5t (inne niŝ w gr. B4) 150 B4 Samochody przeznaczone do przewozu materiałów niebezpiecznych (cysterny itp.) 100 B5 Ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe 700 B6 Pozostałe samochody specjalne 60 C1 Autobusy do 20 miejsc (łącznie z miejscem kierującego) 100 C2 Pozostałe autobusy 130 C3 Trolejbusy 130 D Ciągniki rolnicze 30 E1 Przyczepy cięŝarowe o ład. do 400 kg i kempingowe 20 E2 Przyczepy rolnicze 20 E3 Przyczepy autobusowe 70 E4 Przyczepy/naczepy specjalne 30 E5 Przyczepy/naczepy do przewozu materiałów niebezpiecznych (cysterny itp.) 50 E6 Pozostałe przyczepy/naczepy cięŝarowe 20 F1 Motorowery 30 F2 Motocykle o poj. silnika do 250 cm3 oraz trójkołowe pojazdy samochodowe 30 F3 Motocykle o pojemności silnika pow. 250 cm3 30 G Pojazdy samochodowe inne (np.czterokołowce) 40 H Pojazdy wolnobieŝne 40 10

11 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 14/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2012 r. Wysokość składek podstawowych za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą wjeŝdŝających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez waŝnego ubezpieczenia OC lub zawierających umowę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu innym niŝ granica państwa (ubezpieczenie graniczne) OBSZARY STOSOWANIA Teren działania Makroregionu Południowo-Wschodniego (województwo lubelskie i podkarpackie) Kod grupy Rodzaje pojazdów 30 dni A1-A7 Samochody osobowe o pojemności silnika do 1700cm A8-A12 Samochody osobowe o pojemności silnika powyŝej 1700cm B1 Samochody cięŝarowe (w tym cięŝarowoosobowe), sam. specjalne o dmc do 3,5t - o ład. do kg B2 Samochody cięŝarowe (w tym cięŝarowoosobowe), sam. specjalne o dmc do 3,5t - o ład. 460 powyŝej 800kg i kempingowe B3 Samochody cięŝarowe o dmc powyŝej 3,5t (inne niŝ w gr. B4) 770 B4 Samochody przeznaczone do przewozu materiałów niebezpiecznych (cysterny itp.) 770 B5 Ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe 770 B6 Pozostałe samochody specjalne 600 C1 Autobusy do 20 miejsc (łącznie z miejscem kierującego) 460 C2 Pozostałe autobusy 590 D Ciągniki rolnicze 105 E1 Przyczepy cięŝarowe o ład. do 400 kg i kempingowe 180 E2 Przyczepy rolnicze 105 E3 Przyczepy autobusowe 170 E4 Przyczepy/naczepy specjalne 170 E5 Przyczepy/naczepy do przewozu materiałów niebezpiecznych (cysterny itp.) 770 E6 Pozostałe przyczepy/naczepy cięŝarowe 170 F1 Motorowery 125 F2 Motocykle o poj. silnika do 250 cm3 oraz trójkołowe pojazdy samochodowe 125 F3 Motocykle o pojemności silnika pow. 250 cm

Zarządzenie Nr 16/2012

Zarządzenie Nr 16/2012 Zarządzenie Nr 16/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Katowicach Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA, z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie taryfy składek oraz zasad zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie pojazdów Autocasco

Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Taryfa składek Ubezpieczenie pojazdów Autocasco TARYFA SKŁADEK z tytułu ubezpieczeń pojazdów Autocasco 1 Postanowienia ogólne 2 Umowa ubezpieczenia 1. Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli K... Page 1 of 57 Dz.U.03.124.1152 2012.02.11 zm. Dz.U.2011.205.1210 art. 1 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień: 01.01.2010 r.

Stan na dzień: 01.01.2010 r. Stan na dzień: 01.01.2010 r. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r.

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-13-11 Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 Spis treści 1.WSTĘP... 2 2.UMOWA UBEZPIECZENIA... 2 3.OKRES UBEZPIECZENIA. 2 4.UBEZPIECZONY I UBEZPIECZAJĄCY...

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

USTAWY I AKTY PRAWNE

USTAWY I AKTY PRAWNE WYCIĄG Z USTAWY z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) obejmujący zasady

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (w brzmieniu, które będzie obowiązywać od 11 lutego 2012 roku) Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/89 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO, zwane dalej OWU AC, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz.1152 z późn. zm.) wyciąg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r.

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/37 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r.

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 205 12106 Poz. 1210 1210 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z OGÓLNYCH WARUNKÓW DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU)

Wyciąg z OGÓLNYCH WARUNKÓW DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU) Wyciąg z OGÓLNYCH WARUNKÓW DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU) 4) franszyza integralna wysokość szkody wyrażona w zł, do której HDI nie wypłaca odszkodowania, w przypadku gdy wysokość szkody

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM (komunikacja)

VADEMECUM (komunikacja) Klauzula nr 10 - ZzZ Nowe OC Nowe AC Lux car (AC) zniżka specjalna (AC) zniżka specjalna (OC) AC 4 ROK zniżka incydentalna zniżka pracownicza Programy Branżowe (dawne karty stand.) VADEMECUM (komunikacja)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo