Zarządzenie Nr 18/2012. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 18/2012. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Ogólnych Zarządzenie Nr 18/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Katowicach Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zasad zawierania umów ubezpieczenia w ramach Programu dla Małych Flot Działając na podstawie obowiązującej: Taryfy Składek za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i za granicą (OC), Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Autocasco Standard (OWU ACS) i Taryfy Składek za ubezpieczenie Autocasco Standard (ACS), Warunków Ubezpieczenia Autocasco Komfort (OWU ACK) i Taryfy Składek za ubezpieczenie Autocasco Komfort (ACK), Pisma DRPK/W-38/2012/BOL ustalam następujące zasady taryfikacji składki w odniesieniu do ubezpieczeń OC i AC zawieranych w ramach Programu dla Małych Flot. Postanowienia ogólne 1. Program taryfikacyjny dla Małych Flot dedykowany jest Klientom (Właścicielom/Użytkownikom pojazdów), którzy posiadają i deklarują do ubezpieczenia od 5 do 10 pojazdów w okresie obowiązywania Programu dla Małych Flota w oparciu o obowiązujące na dzień zawarcia umowy: 1) Taryfę Składek za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i za granicą, 2) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco Standard (OWU ACS) i Taryfę Składek za ubezpieczenie Autocasco Standard (ACS), 3) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco Komfort (OWU ACK) i Taryfę Składek za ubezpieczenie Autocasco Komfort (ACK). 2. Program taryfikacyjny dla Małych Flot pozwala na przedstawienie oferty ubezpieczeniowej na zasadach indywidualnych z możliwością zastosowania dodatkowej zniżki Mała Flota w produktach OC i AC/KR. 3. Podstawą zawarcia umów ubezpieczenia w ramach Programu dla Małych Flot jest nadanie nr umowy generalnej w ZSL pod którym rejestrowane będą poszczególne polisy danego klienta. 4. Rejestracja umowy generalnej w ZSl dokonywana jest przez Opiekunów Małych Flot pracowników Centrum Obsługi Flot Samochodowych (wykaz opiekunów określony jest w załączniku na 1 do niniejszego zarządzenia). 5. Rejestracja umowy generalnej w ZSl dokonywana jest na podstawie: 1) określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia informacji charakteryzujących klienta oraz wykazu pojazdów deklarowanych do ubezpieczenia w ramach Programu dla. Małych Flot. 2) załączonych kopii dokumentów (dowolnie wybrany spośród wymienionych ponizej) potwierdzających fakt posiadania przez Klienta pojazdów zadeklarowanych do ubezpieczenia w ramach Programu dla Małej Floty. tj.: a) dowód rejestracyjny, b) karta pojazdu. c) faktura zakupu (tylko w odniesieniu do pojazdów ubezpieczanych przed rejestracją pojazdu lub dla pojazdów nie podlegających rejestracji), d) aktualna polisa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych I

2 6. Załączenie określonych w ust. 5 pkt. 2 dokumentów nie są wymagane przy wznowieniach umów generalnych w ramach Programu dla Małych Flota oraz przy wznowieniach umów uprzednio zawartych w ramach Systemu Obsługi Flot Samochodowych w WARCIE. 7. Informacje, o których mowa w ust. 5 powinny zostać niezwłocznie przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem do COFS po uzyskaniu akceptacji Klienta na otrzymaną ofertę ubezpieczenia w ramach Programu dla Małych Floto, nie później jednak niż przed wystawieniem pierwszej polisy. Przekazanie informacji niezbędnych do zarejestrowania umowy generalnej po fakcie zawarcia pierwszej umowy w ramach Programu dla Małych Flot skutkować może odmową rejestracji tej umowy w ZSl, co jest równoznaczne z brakiem uprawnień do skorzystania ze zniżki Mała Flota z wszelkimi tego konsekwencjami. 8. W razie stwierdzenia kompletności informacji, o których mowa w ust. 5 oraz po spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania z Programu dla Małych Flot, Opiekun Małych Flot w COFS przekazuje zwrotnie Sprzedawcy: 1) nr umowy generalnej nadany przez ZSl (typ umowy w ZSl MAFLOT), który powinien zostać zapisany w odpowiednim polu na polisie (lub w programie Agencji Ubezpieczeniowej WARTA), 2) okres obowiązywania umowy generalnej dla danego Klienta, 9. Wystawienie polisy możliwe jest jedynie za pośrednictwem programu Agencja Ubezpieczeniowa WARTA. Na każdej tak wystawianej polisie zostaną automatycznie zamieszczone symbole statystyczne dedykowane dla Małych Flota oraz dodatkowo w prawym górnym rogu polisy zostanie umieszczony wyznacznik Mała Flota ułatwiający identyfikację polisy oraz zawierający miejsce na wpisanie nadanego w ZSl nr umowy generalnej. 10. Dla Programu dla Małych Flota zastosowanie mają następujące symbole statystyczne: 1) 10/F3 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ważne na terytorium krajów UE i innych, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi, taryfikowane w oparciu o system dla Małych Flot, 2) 10/96 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych wyjeżdżających za granicę do krajów, w których jedynym dowodem ubezpieczenia OC jest certyfikat Zielonej Karty floty podmiotów posiadających umowę ubezpieczenia OC w TUiR WARTA S.A., 3) 10/97 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych wyjeżdżających za granicę do krajów, w których jedynym dowodem ubezpieczenia OC jest certyfikat Zielonej Karty floty podmiotów nie zawierających umowy ubezpieczenia OC w TUiR WARTA SA, 4) 03/F5 ubezpieczenie Autocasco taryfikowane w oparciu o system dla Małych Flot, 5) 03/F6 rozszerzenie ubezpieczenia AC o ryzyko kradzieży (KR) taryfikowane w oparciu o system dla Małych Flot, 6) 03/64 ubezpieczenie WARTA Auto Szyby zawierane w formie flotowej, 7) 01/50 ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) związanych z ruchem pojazdów samochodowych zawieranych w formie flotowej (w systemie dla Małych Flot istnieje możliwość ubezpieczenia NNW wyłącznie w ramach wariantu Standard), 11. W ubezpieczeniu AC/KR oferowanym w ramach programu dla Małych Flot symbole statystyczne 03/F5 i 03/F6 mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich rodzajów ubezpieczenia AC (ACK, ACS). Zni±ki/zwyżki dla Klientów zawierających nowe umowy w ramach Programu dla Małych FlotH 1. W zakresie określonym niniejszym Zarządzeniem nie mają zastosowania zasady ustalania zniżek/zwyżek za przebieg ubezpieczenia zawarte w OWU/TaryfachfZarządzeniach Dyrektorów Centrów Produktowych w sprawie ubezpieczeń OC i AC/KR dla Klientów indywidualnych. 2. Ustalenie zniżki/zwyżki za przebieg ubezpieczenia (bonus-malus) dla Klientów przystępujących do Programu dla Małych Flot następuje na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu Nowa 2.

3 Umowa - Oświadczenie Klienta (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3), który należy załączyć do wniosku o ubezpieczenie 3. Zwyżkilzniżki w OC uzależnione są od: 1) przebiegu ubezpieczenia OC Klienta przez okres ostatnich 36 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy w WARCIE, w trakcie których występował on, jako Właściciel/Użytkownik posiadanych pojazdów (bonusmaius). Zwyżkalznizka bonus-malus w OC z tytułu przebiegu szkodowego w zależności od Iiczbl szkód OC 0 I 2 3iwięcej 60% -80% -40% 100% 2) posiadania umów ubezpieczenia OC przez okres ostatnich 36 miesięcy poprzedzających za yarcie nowei umowy ubeznieczenia Posiadanie umów OC Brak 1 rok 2 lata 3 lata +150% +50% 0% 0% 4. Zwyżki/zniżki za przebieg w AC uzależnione są od: 1) przebiegu ubezpieczenia AC/KR Klienta przez okres ostatnich 36 miesięcy poprzedzających zawarcie nowej umowy w WARCIE, w trakcie których Klient występował, jako Właściciel/Użytkownik posiadanych pojazdów (bonus-malus). Zwyżka/znizka bonus-malus w AC/KR z tytułu przebiegu szkodowego w zależności od liczby szkód AC/KR r O 1 2 3iwięcej I 60 o o ) liczby szkód z OC klienta przez okres ostatnich 36 miesięcy poprzedzających zawarcie nowej umowy w WARCIE, w trakcie których Kbent występował, jako Właściciel/Użytkownik posadanych pojazdów Liczba szkód OC w akrese ostatnich 36 mesęcy niewięcej niżi 2 ł zwyzka 3 i więcej +30% 3J

4 3) posiadania umów ubezpieczenia AC przez okres ostatnich 36 miesięcy poprzedzających zawarcie nowej umowy AC Posiadanie umów AC przez okres 36 miesięcy Brak 1 rok 2 lata 3 lata +150% +50% 0% 0% 5. Dla Klientów przystępujących do Programu dla Małych Flot nie mają zastosowania zniżki/zwyżki za przebieg ubezpieczenia inne, niż określone w ust. 3 i W przypadku kilku Właścicieli/Użytkowników pojazdu, do ustalenia początkowej klasy zniżki/zwyżki z tytułu przebiegu szkodowego należy stosować zasady taryfikacji obowiązujące dla Właściciela/Użytkownika o najwyższym ryzyku. 7. Dla wszystkich umów nowych zawieranych w ramach Programu dla Małych Flot nie mają zastosowania zasady ustalania zniżki/zwyżki z tytułu przebiegu szkodowego inne niż określone w niniejszym paragrafie. Powyższe oznacza, że przy ubezpieczeniu wszystkich kolejnych pojazdów wprowadzanych do Programu dla Małych Flot konieczne jest ustalenie zniżki/zwyżki z tytułu przebiegu szkodowego na podstawie oświadczenia Nowa Umowa Oświadczenie Klienta (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3) Wznowienie umowy generalnej w ramach Programu dla Małych Flot Sprzedawca, który ubezpieczył Klienta w ramach Programu dla Małych Flot zobowiązany jest do przekazania Opiekunowi Małych Flot we właściwym terytorialnie COFS tabeli zawierającej dane Klienta, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2, dopisując w prawym górnym rogu adnotację WZNOWIENIE. 2, Przed wznowieniem umowy generalnej na kolejny rok, Opiekun Małych Flot zobowiązany jest do sprawdzenia czy Klient spełnił/ubezpieczył w okresie trwania poprzedniej umowy generalnej kryterium ilości pojazdów ubezpieczonych w systemie dla Małych Flot. 3. W przypadku, jeżeli spełnione są kryteria ilościowe określone w Programie dla Małych Flot tzn. Klient ulokował w TUiR WARTA SA. ubezpieczenie co najmniej 5 pojazdów (nie więcej niż 10) Opiekun Małych Flot informuje pośrednika. że umowa została wznowiona podając jednocześnie numer umowy generalnej. Jeżeli w ramach umowy generalnej zostało ubezpieczonych mniej niż 5 pojazdów, umowa nie może być kontynuowana w ramach Programu dla Małych Flot, o czym Opiekun Małych Flot poinformuje pośrednika. Ubezpieczenia Klienta mogą zostać wznowione na zasadach indywidualnych W tych przypadkach znizka specjalna Mała Flota nie jest stosowana. 4 Jeżeli w ramach umowy generalnej zostało ubezpieczonych powyzej 10 pojazdów, Opiekun Małych Flot poinformuje pośrednika, że flota może być traktowana i wznowiona w ramach procedury Systemu Obsługi Flot Samochodowych (SOFS). W takim przypadku COFS przeprowadza analizę przebiegów szkodowych floty i przekazuje posrednikowi ofertę na warunkach flotowych. Dopuszcza się możliwość wznowienia ubezpieczeń na zasadach indywidualnych bez stosowania zniżki Mała Flota po uprzednim uzyskaniu akceptacji Dyrektora Centrum Produktowego. Taryfikacja składki w ramach Programu dla Małych Flot Zniżka Mała Flota 1, Taryfikacja składki OC i AC/KR następuje wg zasad ustalonych dla umów zaweranych z Klientami indywidualnymi zawartych w obowiązujących Taryfach składek oraz Zarządzeniach Dyrektorów 4

5 Centrów Produktowych w sprawie OC i AC z wyłączeniem umów oraz z ust 4 ustalania korekt za przebieg i 2. Dla Klientów uprawnionych do zawarcia umów w ramach Programu dla Małych Flot, istmeje możliwość zniżki Mała Flota w wysokości; 1) do 10% w OC w odniesieniu do Klientów uprawnionych do -80% lub -40% zniżki z tytułu przebiegu szkodowego (bonus-malus), ustalonej zgodnie z 2 ust. 3. 2) do 20% w AC/KR w odniesieniu do Klientów uprawnionych do -60% lub -40% zniżki, ustalonej zgodnie z 2 ust Zniżka Mała Flota nie może powodować obniżenia progu składki minimalnej. 4. W umowach zawieranych w ramach Programu dla Małych Flot nie stosuje się: 1) zniżki Dziecko, 2) zniżki Rolnik, 3) zniżki WARTA FIRMA, 4) zniżka Rentowny Agent. 5. Fakt udzielenia zniżki musi być odnotowany na Arkuszu zniżki/zwyżki w pozycji Mała Flota. kalkulacji składki w części lnne posiadanie - ubezpieczenia zastrzeżeniem udzieiena ubezpieczenia zasad Dla Klientów wznawiających w WARCIE umowy OC, ACS lub ACK w Systemie Taryfikacyjnym dla Małych Flot się System Ochrony Wznowień Agenta SOWA analogicznie jak w indywidualnych. zawarte ubezpieczeniach stosuje ubezpieczenia Postanowienia końcowe 1. Niniejsze ma do umów zawieranych począwszy od dnia 02 lipca Traci moc Zarządzenie nr 6/2011 Dyrektora Centrum Produktowego w Katowicach z dnia 18 maja 2011 roku. 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym mają zawierania i obsługi umów ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC określone w obowiązujących OWU, taryfach składek i innych wytycznych do zawierania ubezpieczeń komunikacyjnych. 4. TUiR WARTA S.A. sobie prawo do wycofania wprowadzonych niniejszym kompetencji do zawierania umów ubezpieczenia w stosunku do Sprzedawców, u których stwierdzone nieprawidłowości związane z zawieranymi w ramach Programu dla Małych Flot umowami ubezpieczenia, 5. Niezależnie od postanowień ust. 4, w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie spełnienia warunków uprawniających do Programu dla Małych Flot, TUiR WARTA decyzją Dyrektora Centwm Produktowego wstrzymać możliwość zawierania umów ubezpieczenia w ramach wprowadzonych umów generalnych. zarządzeniem Zarządzenie roku, SA zastosowanie zastrzega zostaną ubezpieczenia zarządzeniem zastosowanie zastosowania zasady

6 Tówarzytwa Ubezpieczeń Wykaz opiekunów programu dla Małych Flot Załącznik nr 1 do Zarządzenia Kaluw,cach z dnia Wykaz opiekunów programu dla Małych Flot w Centrach Produktowych Lp #$TRU$ i BIAŁYSTOK JAN ANDREJCZYK (85) janandrejczykwartapl 2 GDYNIA BARBARA GRZELAK (58> rarzeiakwaai 3 ŁÓDŹ MATEUSZ FRĄTCZAK (42) szjratczakwaai 4 KATOWICE BEATA STEFANIK ZALEWSKA (32) stefanikwaai 5 KRAKÓW MACIEJ ZADORA (12) rnezadorawaai 6 LUBLIN STANISŁAW KASPRUK (81) stanisiawkasprukwąpj 7 POZNAŃ ELŻBIETA MOKRZYCKA (61> SZCZECIN JOANNA IDZIŃSKA (91> jnnaidznskąartapi 9 WARSZAWA MAŁGORZATA ŻMIJEWSKA (22> WROCŁAW EWELINA CUDAK (71> na cudak Wykaz qpekunów MF Departament Rozwoju Produktów Komunkacych

7 4 npzefod zpo jepowjeisw MAesefe 4 YIN3Z33łdZSBfl QQ Y$fl Zś H2A$YMOWI)ISQYZ M*ZZYVQd rn1ysn AMOWfl YINYMAZIMOBQ S3M M N1YN AMONfl 3NO?O1VZ N raiyw H3YWY M 3NOiMVLSAM ASI1Od taz8m3id ANOHOO flsmq )IiVZ3Od 6 (din) 7 1r3)1W 41N301 SWflN 1SS4 BIT) NOOS L (I3ęoN1ywza YVQYMI4ASYIM y4s10d) aa SNflN razoyaoaso I3QN1V1YIZG WNQIMS OO flsjdmsf1 S)I$ NflN YINSZ3StZ39fl OO YJ.NSrl)ł Z3Z $3ANYMQWI)4SÓVZ WAMOIZ3OcI W3OO Z S3OV -r - AWI3 YMZY$ Sf1 OłSIMZYN I INI INOO asya Ts imasea YiiVM az3adzaqfl osze T 6 e L

8 osoba osoba Załacznik nr 3 do Zarządzenia nr 18/2012 Dyrektora C8ntrum Produktowego w Katowicach z dnia 20 czerwca 2012r Załącznik do wniosku o ubezpieczenie z dnia NOWA UMOWA - OŚWIADCZENIE KLIENTA DO USTALENIA PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA OC I AC!KR W RAMACH PROGRAMU DLA MAŁYCH FLOT J CZĘŚĆ I WYKAZ POJAZDÓW KLIENTA ZGŁOSZONYCH DO PROGRAMU DLą MAŁYCH FLOT J Markalmodel Nr rejestracyjny 6. 7 B Marka/model Nr rejestracyjny J CZĘŚĆ H DOTYCZĄCA PRZEBIEGU OC WŁAŚCICIELA/UŻYTKOWNIKA POJAZDÓW (NALEŻY WYPEŁNIĆ RÓWNIEŻ PRZY UBEZPIECZENIU AC) BYŁA NIE WIĘCEJ NIŻ 1 SZKODA OC Przez okres ostatnich 38 miesięcy: BYŁY 2 SZKODY OC w pojazdach ktorych byłem/jestem właścicielemluzytkownikiem BYŁO 3 LUB WIĘCEJ SZKOD OC J CZĘŚĆ III DOTYCZĄCA PRZEBIEGU AC/KR WŁAŚCICIELA/UŻYTKOWNIKA POJAZDÓW BYŁA NIE WIĘCEJ NIZ 1 SZKODA AC/KR Przez okres ostatnich 36 miesięcy BYŁY 2 szkody AC/KR w pojazdach, których byłem/jestem włascicielem/uzytkownikiem BYŁO 3 LUB WIĘCEJ SZKÓD AC/KR J CZĘŚĆ IV DOTYCZĄCA POSIADANIA UMÓW OC I AC Klient - prawna i osoba fizyczna w Klient - prawna i osoba fizyczna w Zaznacz wieku Zaznacz ponizej 30 lat Znizka/Zwyzka wieku ponizej 25 lat Znizka/Zwyzka włascwe własciwe Posiadanie urnowy OC przez okres 36 m-cy Posiadanie urnowy ACiKR przez okres 36 m O miesięcy miesięcy +150% 12 miesięcy +50% 12 miesięcy +50% 24 miesięcy 0% 24 miesięcy 0% 36 miesięcy 0% 36 miesięcy 0% PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO OSWIADCZENIA W przypadku gdy umowa ubezpieczenia zawierana jest na cudzy rachunek oswiadczenie składane jest w imieniu WłascicieIa/Uzytkownika pojazdu W przypadku kilku włascicieli uzytkownikow pojazdu oświadczenie składane jest w imieniu wszystkich Włascicieli Uzytkownikow* pojazdu W przypadku gdy yylaśuciele Uzytkownicy pojazdu są małżonkami dopuszcza Cię aby deklarauje posiadania umow ubezpieczenia OC i AC KR cz /y dotyczyła tylko jednego z nich W odniesieniu do oswiadczen w cz IV dopuszcza się przyjęcie okresu posiadania umow OC i AC KR wynoszącego 33 miesiące (2 jata i miesiecy) jako okresu 36 miesięcznego Informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu podlegać będą weryfikacji ich zgodnosci zdanymi zawartymi w rejestrze urnowi szkód Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego podstawa prawna art 104 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz U z 2003 r Nr 124 poz 11S2 z pozn zm W przypadku gdy w wyniku weryfikacji podane w niniejszym oswiadczeniu informacje nie zostana potwierdzone i będzie to miało wpływ na wysokosc naleznej składki WARTA obciąży Ubezpieczajęcego powstała roznica składki Jako ubezpwczaiacy. zobewiazuic się na kazde wezwane WARTY do zaciaty umalonej w wyrnki powyższego powstałej ozmcy składki M ni J.M. -emre L rl / AR Ą A A -. n rzr 2i L 1. 2 A... z zka zayzka L 2ta 2k 3 2 -AL. L ( A. irn,n o. 5t3t r -n -.. L 4fl o0., czba szkod OC w okrese ostatn ch 36 m es ęcy zwyżka w AC

Zarządzenie Nr 16/2012

Zarządzenie Nr 16/2012 Zarządzenie Nr 16/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Katowicach Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA, z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie taryfy składek oraz zasad zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2012

Zarządzenie Nr 14/2012 Zarządzenie Nr 14/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie taryfy składek oraz zasad zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE Użyte w Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Administrator danych osobowych zgodnie z art. 7 pkt 4 u.o.d.o. organ, jednostka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM (komunikacja)

VADEMECUM (komunikacja) Klauzula nr 10 - ZzZ Nowe OC Nowe AC Lux car (AC) zniżka specjalna (AC) zniżka specjalna (OC) AC 4 ROK zniżka incydentalna zniżka pracownicza Programy Branżowe (dawne karty stand.) VADEMECUM (komunikacja)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Wyciąg. z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy :

Wyciąg. z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy : Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy : Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń 1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 3 miesięcznego

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz podległych Oddziałów

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016

Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016 Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016 UBEZPIECZAJĄCY/UBEZPIECZONY: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. PGE DYSTRYBUCJA S.A. PGE ENERGIA ODNAWIALNA

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 Spis treści 1.WSTĘP... 2 2.UMOWA UBEZPIECZENIA... 2 3.OKRES UBEZPIECZENIA. 2 4.UBEZPIECZONY I UBEZPIECZAJĄCY...

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty marzec 2010 spis treści rozdział numer strony I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje 4 Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty maj 2009 spis treści rozdział numer strony co znajdziesz w rozdziale I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie pojazdów Autocasco

Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Taryfa składek Ubezpieczenie pojazdów Autocasco TARYFA SKŁADEK z tytułu ubezpieczeń pojazdów Autocasco 1 Postanowienia ogólne 2 Umowa ubezpieczenia 1. Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

Regulamin zaktualizowano dnia 7.01.2015, wprowadzając do Regulaminu informację o zapasowym centrum danych.

Regulamin zaktualizowano dnia 7.01.2015, wprowadzając do Regulaminu informację o zapasowym centrum danych. ` Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce Regulamin zaktualizowano dnia 7.01.2015, wprowadzając

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r.

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1 Postanowienia ogólne. Definicje................................... 1 2 Przedmiot ubezpieczenia..........................................

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 77/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym...

Bardziej szczegółowo