Zarządzenie Nr 18/2012. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 18/2012. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Ogólnych Zarządzenie Nr 18/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Katowicach Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zasad zawierania umów ubezpieczenia w ramach Programu dla Małych Flot Działając na podstawie obowiązującej: Taryfy Składek za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i za granicą (OC), Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Autocasco Standard (OWU ACS) i Taryfy Składek za ubezpieczenie Autocasco Standard (ACS), Warunków Ubezpieczenia Autocasco Komfort (OWU ACK) i Taryfy Składek za ubezpieczenie Autocasco Komfort (ACK), Pisma DRPK/W-38/2012/BOL ustalam następujące zasady taryfikacji składki w odniesieniu do ubezpieczeń OC i AC zawieranych w ramach Programu dla Małych Flot. Postanowienia ogólne 1. Program taryfikacyjny dla Małych Flot dedykowany jest Klientom (Właścicielom/Użytkownikom pojazdów), którzy posiadają i deklarują do ubezpieczenia od 5 do 10 pojazdów w okresie obowiązywania Programu dla Małych Flota w oparciu o obowiązujące na dzień zawarcia umowy: 1) Taryfę Składek za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i za granicą, 2) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco Standard (OWU ACS) i Taryfę Składek za ubezpieczenie Autocasco Standard (ACS), 3) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco Komfort (OWU ACK) i Taryfę Składek za ubezpieczenie Autocasco Komfort (ACK). 2. Program taryfikacyjny dla Małych Flot pozwala na przedstawienie oferty ubezpieczeniowej na zasadach indywidualnych z możliwością zastosowania dodatkowej zniżki Mała Flota w produktach OC i AC/KR. 3. Podstawą zawarcia umów ubezpieczenia w ramach Programu dla Małych Flot jest nadanie nr umowy generalnej w ZSL pod którym rejestrowane będą poszczególne polisy danego klienta. 4. Rejestracja umowy generalnej w ZSl dokonywana jest przez Opiekunów Małych Flot pracowników Centrum Obsługi Flot Samochodowych (wykaz opiekunów określony jest w załączniku na 1 do niniejszego zarządzenia). 5. Rejestracja umowy generalnej w ZSl dokonywana jest na podstawie: 1) określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia informacji charakteryzujących klienta oraz wykazu pojazdów deklarowanych do ubezpieczenia w ramach Programu dla. Małych Flot. 2) załączonych kopii dokumentów (dowolnie wybrany spośród wymienionych ponizej) potwierdzających fakt posiadania przez Klienta pojazdów zadeklarowanych do ubezpieczenia w ramach Programu dla Małej Floty. tj.: a) dowód rejestracyjny, b) karta pojazdu. c) faktura zakupu (tylko w odniesieniu do pojazdów ubezpieczanych przed rejestracją pojazdu lub dla pojazdów nie podlegających rejestracji), d) aktualna polisa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych I

2 6. Załączenie określonych w ust. 5 pkt. 2 dokumentów nie są wymagane przy wznowieniach umów generalnych w ramach Programu dla Małych Flota oraz przy wznowieniach umów uprzednio zawartych w ramach Systemu Obsługi Flot Samochodowych w WARCIE. 7. Informacje, o których mowa w ust. 5 powinny zostać niezwłocznie przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem do COFS po uzyskaniu akceptacji Klienta na otrzymaną ofertę ubezpieczenia w ramach Programu dla Małych Floto, nie później jednak niż przed wystawieniem pierwszej polisy. Przekazanie informacji niezbędnych do zarejestrowania umowy generalnej po fakcie zawarcia pierwszej umowy w ramach Programu dla Małych Flot skutkować może odmową rejestracji tej umowy w ZSl, co jest równoznaczne z brakiem uprawnień do skorzystania ze zniżki Mała Flota z wszelkimi tego konsekwencjami. 8. W razie stwierdzenia kompletności informacji, o których mowa w ust. 5 oraz po spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania z Programu dla Małych Flot, Opiekun Małych Flot w COFS przekazuje zwrotnie Sprzedawcy: 1) nr umowy generalnej nadany przez ZSl (typ umowy w ZSl MAFLOT), który powinien zostać zapisany w odpowiednim polu na polisie (lub w programie Agencji Ubezpieczeniowej WARTA), 2) okres obowiązywania umowy generalnej dla danego Klienta, 9. Wystawienie polisy możliwe jest jedynie za pośrednictwem programu Agencja Ubezpieczeniowa WARTA. Na każdej tak wystawianej polisie zostaną automatycznie zamieszczone symbole statystyczne dedykowane dla Małych Flota oraz dodatkowo w prawym górnym rogu polisy zostanie umieszczony wyznacznik Mała Flota ułatwiający identyfikację polisy oraz zawierający miejsce na wpisanie nadanego w ZSl nr umowy generalnej. 10. Dla Programu dla Małych Flota zastosowanie mają następujące symbole statystyczne: 1) 10/F3 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ważne na terytorium krajów UE i innych, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi, taryfikowane w oparciu o system dla Małych Flot, 2) 10/96 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych wyjeżdżających za granicę do krajów, w których jedynym dowodem ubezpieczenia OC jest certyfikat Zielonej Karty floty podmiotów posiadających umowę ubezpieczenia OC w TUiR WARTA S.A., 3) 10/97 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych wyjeżdżających za granicę do krajów, w których jedynym dowodem ubezpieczenia OC jest certyfikat Zielonej Karty floty podmiotów nie zawierających umowy ubezpieczenia OC w TUiR WARTA SA, 4) 03/F5 ubezpieczenie Autocasco taryfikowane w oparciu o system dla Małych Flot, 5) 03/F6 rozszerzenie ubezpieczenia AC o ryzyko kradzieży (KR) taryfikowane w oparciu o system dla Małych Flot, 6) 03/64 ubezpieczenie WARTA Auto Szyby zawierane w formie flotowej, 7) 01/50 ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) związanych z ruchem pojazdów samochodowych zawieranych w formie flotowej (w systemie dla Małych Flot istnieje możliwość ubezpieczenia NNW wyłącznie w ramach wariantu Standard), 11. W ubezpieczeniu AC/KR oferowanym w ramach programu dla Małych Flot symbole statystyczne 03/F5 i 03/F6 mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich rodzajów ubezpieczenia AC (ACK, ACS). Zni±ki/zwyżki dla Klientów zawierających nowe umowy w ramach Programu dla Małych FlotH 1. W zakresie określonym niniejszym Zarządzeniem nie mają zastosowania zasady ustalania zniżek/zwyżek za przebieg ubezpieczenia zawarte w OWU/TaryfachfZarządzeniach Dyrektorów Centrów Produktowych w sprawie ubezpieczeń OC i AC/KR dla Klientów indywidualnych. 2. Ustalenie zniżki/zwyżki za przebieg ubezpieczenia (bonus-malus) dla Klientów przystępujących do Programu dla Małych Flot następuje na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu Nowa 2.

3 Umowa - Oświadczenie Klienta (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3), który należy załączyć do wniosku o ubezpieczenie 3. Zwyżkilzniżki w OC uzależnione są od: 1) przebiegu ubezpieczenia OC Klienta przez okres ostatnich 36 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy w WARCIE, w trakcie których występował on, jako Właściciel/Użytkownik posiadanych pojazdów (bonusmaius). Zwyżkalznizka bonus-malus w OC z tytułu przebiegu szkodowego w zależności od Iiczbl szkód OC 0 I 2 3iwięcej 60% -80% -40% 100% 2) posiadania umów ubezpieczenia OC przez okres ostatnich 36 miesięcy poprzedzających za yarcie nowei umowy ubeznieczenia Posiadanie umów OC Brak 1 rok 2 lata 3 lata +150% +50% 0% 0% 4. Zwyżki/zniżki za przebieg w AC uzależnione są od: 1) przebiegu ubezpieczenia AC/KR Klienta przez okres ostatnich 36 miesięcy poprzedzających zawarcie nowej umowy w WARCIE, w trakcie których Klient występował, jako Właściciel/Użytkownik posiadanych pojazdów (bonus-malus). Zwyżka/znizka bonus-malus w AC/KR z tytułu przebiegu szkodowego w zależności od liczby szkód AC/KR r O 1 2 3iwięcej I 60 o o ) liczby szkód z OC klienta przez okres ostatnich 36 miesięcy poprzedzających zawarcie nowej umowy w WARCIE, w trakcie których Kbent występował, jako Właściciel/Użytkownik posadanych pojazdów Liczba szkód OC w akrese ostatnich 36 mesęcy niewięcej niżi 2 ł zwyzka 3 i więcej +30% 3J

4 3) posiadania umów ubezpieczenia AC przez okres ostatnich 36 miesięcy poprzedzających zawarcie nowej umowy AC Posiadanie umów AC przez okres 36 miesięcy Brak 1 rok 2 lata 3 lata +150% +50% 0% 0% 5. Dla Klientów przystępujących do Programu dla Małych Flot nie mają zastosowania zniżki/zwyżki za przebieg ubezpieczenia inne, niż określone w ust. 3 i W przypadku kilku Właścicieli/Użytkowników pojazdu, do ustalenia początkowej klasy zniżki/zwyżki z tytułu przebiegu szkodowego należy stosować zasady taryfikacji obowiązujące dla Właściciela/Użytkownika o najwyższym ryzyku. 7. Dla wszystkich umów nowych zawieranych w ramach Programu dla Małych Flot nie mają zastosowania zasady ustalania zniżki/zwyżki z tytułu przebiegu szkodowego inne niż określone w niniejszym paragrafie. Powyższe oznacza, że przy ubezpieczeniu wszystkich kolejnych pojazdów wprowadzanych do Programu dla Małych Flot konieczne jest ustalenie zniżki/zwyżki z tytułu przebiegu szkodowego na podstawie oświadczenia Nowa Umowa Oświadczenie Klienta (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3) Wznowienie umowy generalnej w ramach Programu dla Małych Flot Sprzedawca, który ubezpieczył Klienta w ramach Programu dla Małych Flot zobowiązany jest do przekazania Opiekunowi Małych Flot we właściwym terytorialnie COFS tabeli zawierającej dane Klienta, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2, dopisując w prawym górnym rogu adnotację WZNOWIENIE. 2, Przed wznowieniem umowy generalnej na kolejny rok, Opiekun Małych Flot zobowiązany jest do sprawdzenia czy Klient spełnił/ubezpieczył w okresie trwania poprzedniej umowy generalnej kryterium ilości pojazdów ubezpieczonych w systemie dla Małych Flot. 3. W przypadku, jeżeli spełnione są kryteria ilościowe określone w Programie dla Małych Flot tzn. Klient ulokował w TUiR WARTA SA. ubezpieczenie co najmniej 5 pojazdów (nie więcej niż 10) Opiekun Małych Flot informuje pośrednika. że umowa została wznowiona podając jednocześnie numer umowy generalnej. Jeżeli w ramach umowy generalnej zostało ubezpieczonych mniej niż 5 pojazdów, umowa nie może być kontynuowana w ramach Programu dla Małych Flot, o czym Opiekun Małych Flot poinformuje pośrednika. Ubezpieczenia Klienta mogą zostać wznowione na zasadach indywidualnych W tych przypadkach znizka specjalna Mała Flota nie jest stosowana. 4 Jeżeli w ramach umowy generalnej zostało ubezpieczonych powyzej 10 pojazdów, Opiekun Małych Flot poinformuje pośrednika, że flota może być traktowana i wznowiona w ramach procedury Systemu Obsługi Flot Samochodowych (SOFS). W takim przypadku COFS przeprowadza analizę przebiegów szkodowych floty i przekazuje posrednikowi ofertę na warunkach flotowych. Dopuszcza się możliwość wznowienia ubezpieczeń na zasadach indywidualnych bez stosowania zniżki Mała Flota po uprzednim uzyskaniu akceptacji Dyrektora Centrum Produktowego. Taryfikacja składki w ramach Programu dla Małych Flot Zniżka Mała Flota 1, Taryfikacja składki OC i AC/KR następuje wg zasad ustalonych dla umów zaweranych z Klientami indywidualnymi zawartych w obowiązujących Taryfach składek oraz Zarządzeniach Dyrektorów 4

5 Centrów Produktowych w sprawie OC i AC z wyłączeniem umów oraz z ust 4 ustalania korekt za przebieg i 2. Dla Klientów uprawnionych do zawarcia umów w ramach Programu dla Małych Flot, istmeje możliwość zniżki Mała Flota w wysokości; 1) do 10% w OC w odniesieniu do Klientów uprawnionych do -80% lub -40% zniżki z tytułu przebiegu szkodowego (bonus-malus), ustalonej zgodnie z 2 ust. 3. 2) do 20% w AC/KR w odniesieniu do Klientów uprawnionych do -60% lub -40% zniżki, ustalonej zgodnie z 2 ust Zniżka Mała Flota nie może powodować obniżenia progu składki minimalnej. 4. W umowach zawieranych w ramach Programu dla Małych Flot nie stosuje się: 1) zniżki Dziecko, 2) zniżki Rolnik, 3) zniżki WARTA FIRMA, 4) zniżka Rentowny Agent. 5. Fakt udzielenia zniżki musi być odnotowany na Arkuszu zniżki/zwyżki w pozycji Mała Flota. kalkulacji składki w części lnne posiadanie - ubezpieczenia zastrzeżeniem udzieiena ubezpieczenia zasad Dla Klientów wznawiających w WARCIE umowy OC, ACS lub ACK w Systemie Taryfikacyjnym dla Małych Flot się System Ochrony Wznowień Agenta SOWA analogicznie jak w indywidualnych. zawarte ubezpieczeniach stosuje ubezpieczenia Postanowienia końcowe 1. Niniejsze ma do umów zawieranych począwszy od dnia 02 lipca Traci moc Zarządzenie nr 6/2011 Dyrektora Centrum Produktowego w Katowicach z dnia 18 maja 2011 roku. 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym mają zawierania i obsługi umów ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC określone w obowiązujących OWU, taryfach składek i innych wytycznych do zawierania ubezpieczeń komunikacyjnych. 4. TUiR WARTA S.A. sobie prawo do wycofania wprowadzonych niniejszym kompetencji do zawierania umów ubezpieczenia w stosunku do Sprzedawców, u których stwierdzone nieprawidłowości związane z zawieranymi w ramach Programu dla Małych Flot umowami ubezpieczenia, 5. Niezależnie od postanowień ust. 4, w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie spełnienia warunków uprawniających do Programu dla Małych Flot, TUiR WARTA decyzją Dyrektora Centwm Produktowego wstrzymać możliwość zawierania umów ubezpieczenia w ramach wprowadzonych umów generalnych. zarządzeniem Zarządzenie roku, SA zastosowanie zastrzega zostaną ubezpieczenia zarządzeniem zastosowanie zastosowania zasady

6 Tówarzytwa Ubezpieczeń Wykaz opiekunów programu dla Małych Flot Załącznik nr 1 do Zarządzenia Kaluw,cach z dnia Wykaz opiekunów programu dla Małych Flot w Centrach Produktowych Lp #$TRU$ i BIAŁYSTOK JAN ANDREJCZYK (85) janandrejczykwartapl 2 GDYNIA BARBARA GRZELAK (58> rarzeiakwaai 3 ŁÓDŹ MATEUSZ FRĄTCZAK (42) szjratczakwaai 4 KATOWICE BEATA STEFANIK ZALEWSKA (32) stefanikwaai 5 KRAKÓW MACIEJ ZADORA (12) rnezadorawaai 6 LUBLIN STANISŁAW KASPRUK (81) stanisiawkasprukwąpj 7 POZNAŃ ELŻBIETA MOKRZYCKA (61> SZCZECIN JOANNA IDZIŃSKA (91> jnnaidznskąartapi 9 WARSZAWA MAŁGORZATA ŻMIJEWSKA (22> WROCŁAW EWELINA CUDAK (71> na cudak Wykaz qpekunów MF Departament Rozwoju Produktów Komunkacych

7 4 npzefod zpo jepowjeisw MAesefe 4 YIN3Z33łdZSBfl QQ Y$fl Zś H2A$YMOWI)ISQYZ M*ZZYVQd rn1ysn AMOWfl YINYMAZIMOBQ S3M M N1YN AMONfl 3NO?O1VZ N raiyw H3YWY M 3NOiMVLSAM ASI1Od taz8m3id ANOHOO flsmq )IiVZ3Od 6 (din) 7 1r3)1W 41N301 SWflN 1SS4 BIT) NOOS L (I3ęoN1ywza YVQYMI4ASYIM y4s10d) aa SNflN razoyaoaso I3QN1V1YIZG WNQIMS OO flsjdmsf1 S)I$ NflN YINSZ3StZ39fl OO YJ.NSrl)ł Z3Z $3ANYMQWI)4SÓVZ WAMOIZ3OcI W3OO Z S3OV -r - AWI3 YMZY$ Sf1 OłSIMZYN I INI INOO asya Ts imasea YiiVM az3adzaqfl osze T 6 e L

8 osoba osoba Załacznik nr 3 do Zarządzenia nr 18/2012 Dyrektora C8ntrum Produktowego w Katowicach z dnia 20 czerwca 2012r Załącznik do wniosku o ubezpieczenie z dnia NOWA UMOWA - OŚWIADCZENIE KLIENTA DO USTALENIA PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA OC I AC!KR W RAMACH PROGRAMU DLA MAŁYCH FLOT J CZĘŚĆ I WYKAZ POJAZDÓW KLIENTA ZGŁOSZONYCH DO PROGRAMU DLą MAŁYCH FLOT J Markalmodel Nr rejestracyjny 6. 7 B Marka/model Nr rejestracyjny J CZĘŚĆ H DOTYCZĄCA PRZEBIEGU OC WŁAŚCICIELA/UŻYTKOWNIKA POJAZDÓW (NALEŻY WYPEŁNIĆ RÓWNIEŻ PRZY UBEZPIECZENIU AC) BYŁA NIE WIĘCEJ NIŻ 1 SZKODA OC Przez okres ostatnich 38 miesięcy: BYŁY 2 SZKODY OC w pojazdach ktorych byłem/jestem właścicielemluzytkownikiem BYŁO 3 LUB WIĘCEJ SZKOD OC J CZĘŚĆ III DOTYCZĄCA PRZEBIEGU AC/KR WŁAŚCICIELA/UŻYTKOWNIKA POJAZDÓW BYŁA NIE WIĘCEJ NIZ 1 SZKODA AC/KR Przez okres ostatnich 36 miesięcy BYŁY 2 szkody AC/KR w pojazdach, których byłem/jestem włascicielem/uzytkownikiem BYŁO 3 LUB WIĘCEJ SZKÓD AC/KR J CZĘŚĆ IV DOTYCZĄCA POSIADANIA UMÓW OC I AC Klient - prawna i osoba fizyczna w Klient - prawna i osoba fizyczna w Zaznacz wieku Zaznacz ponizej 30 lat Znizka/Zwyzka wieku ponizej 25 lat Znizka/Zwyzka włascwe własciwe Posiadanie urnowy OC przez okres 36 m-cy Posiadanie urnowy ACiKR przez okres 36 m O miesięcy miesięcy +150% 12 miesięcy +50% 12 miesięcy +50% 24 miesięcy 0% 24 miesięcy 0% 36 miesięcy 0% 36 miesięcy 0% PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO OSWIADCZENIA W przypadku gdy umowa ubezpieczenia zawierana jest na cudzy rachunek oswiadczenie składane jest w imieniu WłascicieIa/Uzytkownika pojazdu W przypadku kilku włascicieli uzytkownikow pojazdu oświadczenie składane jest w imieniu wszystkich Włascicieli Uzytkownikow* pojazdu W przypadku gdy yylaśuciele Uzytkownicy pojazdu są małżonkami dopuszcza Cię aby deklarauje posiadania umow ubezpieczenia OC i AC KR cz /y dotyczyła tylko jednego z nich W odniesieniu do oswiadczen w cz IV dopuszcza się przyjęcie okresu posiadania umow OC i AC KR wynoszącego 33 miesiące (2 jata i miesiecy) jako okresu 36 miesięcznego Informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu podlegać będą weryfikacji ich zgodnosci zdanymi zawartymi w rejestrze urnowi szkód Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego podstawa prawna art 104 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz U z 2003 r Nr 124 poz 11S2 z pozn zm W przypadku gdy w wyniku weryfikacji podane w niniejszym oswiadczeniu informacje nie zostana potwierdzone i będzie to miało wpływ na wysokosc naleznej składki WARTA obciąży Ubezpieczajęcego powstała roznica składki Jako ubezpwczaiacy. zobewiazuic się na kazde wezwane WARTY do zaciaty umalonej w wyrnki powyższego powstałej ozmcy składki M ni J.M. -emre L rl / AR Ą A A -. n rzr 2i L 1. 2 A... z zka zayzka L 2ta 2k 3 2 -AL. L ( A. irn,n o. 5t3t r -n -.. L 4fl o0., czba szkod OC w okrese ostatn ch 36 m es ęcy zwyżka w AC

Zarządzenie Nr 16/2012

Zarządzenie Nr 16/2012 Zarządzenie Nr 16/01 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z dnia 6 czerwca 01 roku w sprawie zasad zawierania umów ubezpieczenia w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS)

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) 1 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Autocasco Standard

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie. 2 Informacje ogólne

1 Wprowadzenie. 2 Informacje ogólne 1 Wprowadzenie Strona 1 z 8 1.1 Niniejsza procedura ma na celu ujednolicenie zasad postępowania przy przyjmowaniu przez TUiR WARTA S.A. zawiadomień o cesji praw (w rozumieniu niniejszej procedury chodzi

Bardziej szczegółowo

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne Izabella Skrzypczyk Opole, 29 lipca 2016 1 z 41 ERGO 7. Sztuka wyboru W jaki sposób wyliczyć BM dla klienta indywidualnego? 2 z 41 BM Klient indywidualny (segment C)

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

Wyciąg DZIAŁ I - WARUNKI WSTĘPNE

Wyciąg DZIAŁ I - WARUNKI WSTĘPNE Wyciąg z umowy generalnej ubezpieczeń komunikacyjnych numer Nr WARTA/2013/00538 (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej) zawartej w dniu r. w Warszawie między Towarzystwem

Bardziej szczegółowo

Stali klienci otrzymują więcej ETAP I

Stali klienci otrzymują więcej ETAP I Stali klienci otrzymują więcej ETAP I 26.04.2013 Cel Programu Stali klienci otrzymują więcej Program Stali klienci otrzymują więcej to: unikalna alternatywa do promocji cenowych konkurencji, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy, prowadzonej przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym

Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym prowadzonego przez AVANSSUR Spółka

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

MODYFIKACJA SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Zielona Góra, 18.09.2008 r. ZDW-ZG-IV-3310-81/08 modyf.+ zmiana terminu MODYFIKACJA SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Dotyczy przetargu nieograniczonego: Ubezpieczenie floty komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Avanssur S.A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct) stał się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa AXA Direct jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., w związku

Bardziej szczegółowo

Program Agent Underwriter Izabella Skrzypczyk

Program Agent Underwriter Izabella Skrzypczyk Program Agent Underwriter Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia 1 Program Agent UWR Trwa od 1 października do 31 grudnia b.r. 20% maksymalna wysokość zniżki, jaką można udzielić w

Bardziej szczegółowo

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu...

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... Znak Sprawy: Załącznik Nr 6.2 do SIWZ Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... pomiędzy: Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS, prowadzonej przez AVANSSUR

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo

Wyciąg. z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy :

Wyciąg. z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy : Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy : Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Aneksy, oświadczenia klienta, dowody wpłaty za polisę, etc. Scany Zielonej Karty. Rozliczenie odbywa się w cyklu tygodniowym, dokumenty jak:

Aneksy, oświadczenia klienta, dowody wpłaty za polisę, etc. Scany Zielonej Karty. Rozliczenie odbywa się w cyklu tygodniowym, dokumenty jak: RODZAJ CZYNNOŚCI INFORMACJE OPIEKA REGIONALNA: Namiary na opiekunów regionalnych znajdują się w SOS Unilink w zakładce OBSŁUGA po kliknięci u na logo Tuw Tuz. INFOLINIA Infolinia dla klientów: 800-808-444

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO akwizycyjne typu E AGENT- DILER

PEŁNOMOCNICTWO akwizycyjne typu E AGENT- DILER PEŁNOMOCNICTWO akwizycyjne typu E AGENT- DILER Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedziba w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Szczęśliwa dwunastka

Regulamin Promocji Szczęśliwa dwunastka Regulamin Promocji Szczęśliwa dwunastka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem Promocji Szczęśliwa dwunastka (zwanej dalej: Promocją ) jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Struktura porozumienia

Struktura porozumienia Struktura porozumienia KOASEKURACJA Spółka z Grupy VIG dedykowana do współpracy z Pocztowym TUW 2 Produkt Marka, pod którą będą oferowane ubezpieczenia i informacja przedstawiona w OWU: * Prawo do używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 13 UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 CZĘŚĆ 03 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu. 2014 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwracamy różnicę w składce 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji o nazwie Zwracamy różnicę w składce (zwanej dalej Promocją ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Avanssur S.A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct) stał się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa AXA Direct jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., w związku

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 185/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Informacji Prawnej Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Szczęśliwa siódemka

Regulamin Promocji Szczęśliwa siódemka Regulamin Promocji Szczęśliwa siódemka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem Promocji Szczęśliwa siódemka (zwanej dalej: Promocją ) jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM (komunikacja)

VADEMECUM (komunikacja) Klauzula nr 10 - ZzZ Nowe OC Nowe AC Lux car (AC) zniżka specjalna (AC) zniżka specjalna (OC) AC 4 ROK zniżka incydentalna zniżka pracownicza Programy Branżowe (dawne karty stand.) VADEMECUM (komunikacja)

Bardziej szczegółowo

Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania. Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel

Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania. Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel. 508 045 767 Izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1. W jaki sposób wyliczyć BM dla klienta indywidualnego? 2 BM Klient

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2012

Zarządzenie Nr 16/2012 Zarządzenie Nr 16/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Katowicach Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA, z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie taryfy składek oraz zasad zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy 14/2015/KOM/NO/K/BU Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym Avanssur S.A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct) stał się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa AXA Direct jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., w związku

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące zasad postępowania przy zawieraniu umów ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie B i C

Wytyczne dotyczące zasad postępowania przy zawieraniu umów ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie B i C Wytyczne dotyczące zasad postępowania przy zawieraniu umów ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie B i C Luty 2013 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 CZĘŚĆ A WYTYCZNE SPRZEDAŻOWE 4 I. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot ubezpieczenia... 1 Zakres świadczeń... 1 4. Wyłączenia z zakresu udzielanej ochrony... 2 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043

Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043 Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043 Czy wiesz, że Drogi Agencie, Czy wiesz, że wg danych GUSu za 2011 r w Polsce zarejestrowanych jest około 1.700.000 firm? Prawie 96% z nich to mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012

OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012 OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012 DYREKTORA DEPARTAMENTU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH UNIQA TU S.A. W sprawie: wprowadzenia z dniem 11 czerwca 2012 roku zmodyfikowanych taryf komunikacyjnych OC i AC

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie 1 Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. CC centrum telefoniczne Liberty przeznaczone do telefonicznej obsługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Szczęśliwa dwunastka

Regulamin Promocji Szczęśliwa dwunastka Regulamin Promocji Szczęśliwa dwunastka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem Promocji Szczęśliwa dwunastka (zwanej dalej: Promocją ) jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z

Bardziej szczegółowo

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB Pakiet 23/2008 PAKET MAX OPEL/CHEROLET/SAAB. ZASADY OGÓLNE 1. Pakiet skierowany jest do osób fizycznych oraz klientów instytucjonalnych będących właścicielami samochodów osobowych lub ciężarowych o ciężarze

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami Rok założenia 1990 INFORMACJA NA TEMAT UBEZPIECZENIA OC POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI stowarzyszonych i niestowarzyszonych w regionalnych stowarzyszeniach należących do PFRN na 2009 rok Szanowni

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct. Agenci 2011

Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct. Agenci 2011 Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct Agenci 2011 tel. 1 95 21 www.libertydirect.pl Bonus Malus System zniżek zwyżek Dwa oddzielne systemy Bonus - Malus Jeden w OC a drugi w AC Takie same

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy podać składkę

Formularz Oferty. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy podać składkę Formularz Oferty Załącznik nr 6 do SIWZ POUCZENIE Niniejszy formularz należy wypełniać z uwzględnieniem następujących zasad: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

FAQ nowa klasa BM w segmencie C - ścieżki wejścia Klienta

FAQ nowa klasa BM w segmencie C - ścieżki wejścia Klienta FAQ nowa klasa BM w segmencie C - ścieżki wejścia Klienta Wrzesień 2012 FAQ NOWA KLASA BM W SEGMENCIE C - ŚCIEŻKI WEJŚCIA KLIENTA 1) Klient nieposiadający innego aktywnego ubezpieczenia w Ergo Hestii.

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 84/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Siekierczyn UMOWA Nr (Wzór)

Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Siekierczyn UMOWA Nr (Wzór) Załącznik Nr 5c do SIWZ dot. CZĘŚCI III UMOWA Nr (Wzór) zawarta w dniu... 2015 r. w Siekierczynie pomiędzy Gminą Siekierczyn z siedzibą w Siekierczynie, 59-818 Siekierczyn 271, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna UFG

Aplikacja mobilna UFG NA WYPADEK Aplikacja mobilna UFG REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ NA WYPADEK UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY CHRONIMY POSZKODOWANYCH IDENTYFIKUJEMY

Bardziej szczegółowo

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów:

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO GENERALNEJ UMOWY UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ SGEL LEX SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ i WINDYKACYJNEJ Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawarta w dniu w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 4094 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl Janów Lubelski: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 201/2017/N/Płock

SIWZ NR 201/2017/N/Płock Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODAROWANIA ODPADAMI W PŁOCKU SIWZ NR 201/2017/N/Płock 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna UFG

Aplikacja mobilna UFG NA WYPADEK Aplikacja mobilna UFG REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ NA WYPADEK UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY CHRONIMY POSZKODOWANYCH IDENTYFIKUJEMY

Bardziej szczegółowo

Vademecum Dobrych Rad

Vademecum Dobrych Rad Vademecum Dobrych Rad SPIS TREŚCI Mój pracownik błędnie wystawił polisy a na dodatek przywłaszczył sobie pieniądze ze składek! Ale przecież nie był zarejestrowany jako OWCA Odcinek 1: Mój pracownik OWCA

Bardziej szczegółowo

Informacja o zawartych polisach ubezpieczeniowych na rok szkolny 2013/2014

Informacja o zawartych polisach ubezpieczeniowych na rok szkolny 2013/2014 Informacja o zawartych polisach ubezpieczeniowych na rok szkolny 2013/2014 I. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej i pracowników placówek oświatowych: 1. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... Nr KRS Wykonawcy:

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... Nr KRS Wykonawcy: Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU SIWZ NR 80/EZP/17 NR I DATA OGŁOSZENIA W DZIENNIKU UE: 2017/S 179-366636 19.09.2017 PAKIET I 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2012

Zarządzenie Nr 14/2012 Zarządzenie Nr 14/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie taryfy składek oraz zasad zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

FAQ nowa klasa BM w segmencie C - ścieżki wejścia Klienta

FAQ nowa klasa BM w segmencie C - ścieżki wejścia Klienta FAQ nowa klasa BM w segmencie C - ścieżki wejścia Klienta FAQ NOWA KLASA BM W SEGMENCIE C - ŚCIEŻKI WEJŚCIA KLIENTA 1) Klient nieposiadający innego aktywnego ubezpieczenia w Ergo Hestii Klasa BM określana

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1 -WZÓR- UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu...r. w Radzionkowie pomiędzy: Gminą Radzionków siedziba Urzędu Gminy, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (WZÓR)

UMOWA Nr... (WZÓR) Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta w dniu... pomiędzy: zawarta w Aleksandrowie Kujawskim, w dniu... pomiędzy: Powiatem Aleksandrowskim z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka 1 Przepisy prawa ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej art. 18. 1. Wysokość składek ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.html Mysłakowice: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Związku

Bardziej szczegółowo