Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD"

Transkrypt

1 Instytut Ekonomiczny Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa / marca

2 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Plan prezentacji: Introduction Zmiany między rundami Projekcja - Ocena niepewności Plan prezentacji Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Projekcja na lata - Ocena niepewności

3 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Plan prezentacji: Introduction Zmiany między rundami Projekcja - Ocena niepewności Zmiany między rundami Zmiana założeń między projekcjami Projekcja marcowa PKB i inflacji CPI na tle projekcji listopadowej

4 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Zmiana założeń pomiędzy projekcjami Otoczenie zewnętrzne: nieznaczne podwyższenie prognoz wzrostu PKB za granicą, obniżenie cen surowców energetycznych i w mniejszym stopniu rolnych. Lepsze od oczekiwań dane o rachunkach narodowych w II poł. r. Lepsze od oczekiwań dane BAEL o pracujących w III kw. ub.r. Nieco silniejszy kurs złotego w IV kw. ub.r. i I kw. br. Większy od oczekiwań spadek cen energii elektrycznej od stycznia br. w związku z zatwierdzeniem przez URE taryf dla gospodarstw domowych w grudniu ub.r.

5 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Projekcja marcowa PKB na tle projekcji listopadowej r/r, % 9% % % lis mar 7 7 Spożycie indywidualne Nakłady na środki trwałe Przyrost zapasów Spożycie zbiorowe Eksport netto PKB q q q q q q q q q q q - q -. -.

6 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Projekcja marcowa inflacji CPI na tle projekcji listopadowej r/r, % 9% % % lis mar cel inflacyjny Inflacja bazowa Ceny energii Ceny żywności Inflacja CPI q q q q q q q q q q q - q -. -.

7 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego 7 Plan prezentacji: Introduction Zmiany między rundami Projekcja - Ocena niepewności Projekcja na lata - Scenariusz projekcyjny Koniunktura międzynarodowa Popyt zagregowany Inflacja

8 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Scenariusz projekcyjny założenia Dalsza poprawa koniunktury za granicą Relatywnie stabilne ceny surowców Zakończenie dostosowań fiskalnych w średnim horyzoncie projekcji Nałożenie się w latach - wykorzystania funduszy UE z bieżącej (7-) i nowej (-) perspektywy finansowej Przyspieszenie dynamiki PKB do poziomu niższego od średniej wieloletniej sprzed światowego kryzysu finansowego i domknięcie się luki popytowej w połowie r. Stabilny kurs walutowy Sukcesywny, umiarkowany wzrost dynamiki cen wszystkich głównych komponentów CPI, skutkujący powrotem inflacji CPI do celu NBP w I połowie r.

9 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego 9 Plan prezentacji: Introduction Zmiany między rundami Projekcja - Ocena niepewności Koniunktura międzynarodowa

10 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego PKB za granicą (nieznacznie wyższy) strefa euro Niemcy USA Wlk. Brytania q q 9q q q q q q q q q % XI III q q 9q q q q q q q qq

11 %, q/q SAAR Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Dekompozycja PKB Niemcy (%, r/r) Stany Zjednoczone (%, kw/kw, annualizowane) spożycie indywidualne zmiana zapasów spożycie zbiorowe nakłady na śr. trwałe eksport netto PKB 7 spożycie indywidualne zmiana zapasów spożycie zbiorowe nakłady na śr. trwałe eksport netto PKB

12 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Gospodarki wschodzące dynamika PKB, (%, r/r) Chiny Rosja Brazylia Indie 9 7 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 9 7 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 9 7 dane rzeczywiste prognoza Bloomberg

13 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Stopy procentowe za granicą (niższe) strefa euro USA Wlk. Brytania 7 7 7q q 9q q q q q q q q q % XI III q q 9q q q q q q q qq

14 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Projekcje EBC Inflacja HICP w strefie euro (%, r/r) Realny PKB strefy euro (%, kw/kw) Źródło: March ECB staff macroeconomic projections for the euro area

15 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Projekcje FED Inflacja deflatora wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych (%) Wzrost realnego PKB w Stanach Zjednoczonych (%) Źródło: Monetary Policy Report, Federal Reserve System, Luty

16 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Plan prezentacji: Introduction Zmiany między rundami Projekcja - Ocena niepewności Popyt zagregowany Popyt konsumpcyjny Popyt sektora finansów publicznych Popyt inwestycyjny Handel zagraniczny

17 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego 7 PKB i jego składowe II poł. r. q q PKB (r/r) (%),9 (,),7 (,) Popyt krajowy (r/r) (%), (-,), (,9) Spożycie indywidualne (r/r) (%), (,9),9 (,) Spożycie zbiorowe (r/r) (%),9 (,9), (,) Nakłady brutto na śr. trwałe (r/r) (%), (-,), (,7) Eksport (r/r) (%), (,),9 (,) Import (r/r) (%), (-,), (,) Wkład eksportu netto (pkt. proc.), (,7), (,) W nawiasach podano wartości z projekcji listopadowej (odsezonowane) Kolorem zielonym oznaczono wskaźniki o wartości wyższej niż w projekcji listopadowej, a czerwonym niższej

18 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Plan prezentacji: Introduction Zmiany między rundami Projekcja - Ocena niepewności Popyt konsumpcyjny

19 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego 9 Rynek pracy II poł. r. q q ULC (r/r) (%), (,), (,) Wydajność pracy (r/r) (%), (,), (,) Płace (r/r) (%), (,), (,) Pracujący BAEL (r/r) (%), (-,), (-,) Stopa bezrobocia BAEL (%), (,), (,) Stopa aktywności zawodowej (%), (,9), (,9) W nawiasach podano wartości z projekcji listopadowej (odsezonowane) Kolorem zielonym oznaczono wskaźniki o wartości wyższej niż w projekcji listopadowej, a czerwonym niższej

20 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Zatrudnienie w obecnym cyklu szybciej reaguje na ożywienie PKB Wzrost zatrudnienia na tle wzrostu PKB %pracujących na cz. określony (prawa oś) PKB r/r Pracujący BAEL r/r Zjawisko to mogą tłumaczyć zmiany strukturalne następujące w polskiej gospodarce: ) Upowszechnienie umów na czas określony zmniejszających koszty potencjalnego zatrudnienia pracownika przy jednoczesnym chomikowaniu w trudnych czasach wykwalifikowanych pracowników, ) Stabilizacja pozytywnych oczekiwań dotyczących koniunktury w polskiej gospodarce (także dzięki funduszom z UE), ) Coraz większe znaczenie usług w strukturze gospodarki, mniej podatnych na czynniki koniunkturalne; wzrost udziału zatrudnienia w usługach z % w 99r., % r. do 7% w r. szybsze efekty wzrostu popytu na pracę.

21 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Większe znacznie usług a zmiany zatrudnienia i produktywności pracy % % % % % 9 7 Zatrudnienie (udział) Produktywność pracy (tys. zł na pracownika, ceny stałe z r.) Zatrudnienie (%, r/r) Przemysł Usługi Zatrudnienie w usługach rynkowych systematycznie się zwiększa i jest relatywnie acykliczne. Ceną za to była do niedawna stagnacja wzrostu produktywności pracy w tym sektorze. Produktywność pracy cały czas jest jednak nieco wyższa niż w przemyśle. Zatrudnienie w przemyśle jest wyraźnie procykliczne, a po okresie restrukturyzacji od początku XXI w. zahamowany został trend spadkowy tej kategorii. Z drugiej strony to w tym sektorze następował ciągły i wyraźny wzrost produktywności pracy Przemysł (NACE.) Usługi rynkowe (NACE.) Przemysł (NACE ) Usługi rynkowe (NACE ) Wzrost udziału usług w polskiej gospodarce powoduje, że dołki koniunktury powodują relatywnie płytsze spadki zatrudnienia, które szybciej mogą zmieniać się we wzrosty zatrudnienia.

22 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Stopa aktywności w podziale na grupy wiekowe % - lata % - lata. udział w populacji (prawa oś) stopa aktywności q q 9q q q q q q q q q % -9/ lata q q 9q q q q q q q q q. 7q q 9q q q q q q q q q % /+ lat q q 9q q q q q q q q q

23 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Rynek pracy r/r, % Pracujący XI III % Stopa bezrobocia XI III - - 7q q 9q q q q q q q qq 7q q 9q q q q q q q qq r/r, % Płace XI III % Stopa aktywności zawodowej 7 XI III 7 7q q 9q q q q q q q qq 7q q 9q q q q q q q qq

24 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Dochody i oszczędności gospodarstw domowych Realne dochody do dyspozycji brutto (%, r/r) Stopa oszczędności dobrowolnych gospodarstw domowych % Dane odsezonowane Trend % Dane odsezonowane Trend q q q 7q q 9q q q q q - - q q q 7q q 9q q q q q - Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS

25 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Popyt konsumpcyjny Kredyty konsumpcyjne Spożycie indywidualne (wyższe) r/r, % XI III q q 9q q q q q q q q q Źródło: dane NBP

26 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Plan prezentacji: Introduction Zmiany między rundami Projekcja - Ocena niepewności Popyt sektora finansów publicznych

27 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego 7 Wykorzystanie środków z UE Wykorzystanie środków UE wg perspektyw finansowych mld EUR Fundusze Strukturalne 7- Fundusze Strukturalne - Wspólna Polityka Rolna Szacowane wykorzystanie środków strukturalnych z perspektywy 7- w latach - mld PLN ok. 9 kwartałów podpisane umowy wnioski o płatność alokacja

28 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Wykorzystanie środków z UE (niższe w krótkim okresie) Wydatki kapitałowe SFP Wspólna Polityka Rolna Wydatki bieżące SFP Pozostałe, głównie przedsięb. Program Rozwoju Obsz.Wiejskich Rozwój kapitału ludzkiego Transfery unijne mld EUR mld EUR XI III q q 9q q q q q q q qq

29 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego 9 Spożycie zbiorowe XI III q q 9q q q q q q q q q

30 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Plan prezentacji: Introduction Zmiany między rundami Projekcja - Ocena niepewności Popyt inwestycyjny

31 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Popyt inwestycyjny Bariera popytowa i prognozy popytu - - bariera popytu (s.a.) prognozy popytu (s.a.) prognozy zamówień (s.a.) Stopień wykorzystania mocy produkcyjnych % % r/r (prawa oś) wskaźnik wskaźnik sa średnia dług. Źródło: dane SM NBP

32 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Popyt inwestycyjny Plany zwiększenia inwestycji (saldo prognoz) Udział przedsiębiorstw, dla których głównym celem inwestycji będzie rozbudowa potencjału produkcyjnego % - - saldo prognoz inwestycji - plany kwartalne saldo prognoz inwestycji - plany roczne na cały bieżący rok dyn.inwestycji F (c. stałe, d. narastające, r/r) Źródło: dane SM NBP

33 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Popyt inwestycyjny Główne źródło finansowania inwestycji (% inwestorów) Możliwości samofinansowania inwestycji (amortyzacja + wynik finansowy/inwestycje, dane za I-III kw. każdego roku, w %) 7 9 kredyty środki własne średnia średnia Źródło: dane SM NBP i obliczenia własne na danych F- GUS 7 9 pokrycie inwestycji z cash flow

34 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Popyt inwestycyjny Budownictwo mieszkaniowe Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia r/r,% Mieszkania, których budowę rozpoczęto Nowo podpisane umowy na kredyty mieszkaniowe: wartość i liczba w kwartale m m m 7m m 9m m m m m m Źródło: dane GUS Źródło: ZBP

35 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Nakłady inwestycyjne (wyższe) Nakłady brutto na śr. trwałe przedsiębiorstw Nakłady brutto na śr. trwałe publiczne Nakłady brutto na śr. trwałe mieszkaniowe Nakłady brutto na śr. trwałe r/r, % XI III q q q q q q q q q q 9q q q q q q q q q

36 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Plan prezentacji: Introduction Zmiany między rundami Projekcja - Ocena niepewności Handel zagraniczny

37 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego 7 Handel zagraniczny Realny kurs efektywny (REER) (mocniejszy) XI III Niemiecki eksport wg głównych grup krajów (% r/r) (wyższy popyt na niemieckie towary powinien przyczynić się do utrwalenia wzrostowej tendencji w polskim eksporcie) strefa euro kraje poza UE pozostałe kraje UE q q 9q q q q q q q q q - Źródło: Obliczenia IE na podstawie danych Eurostatu -

38 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Wkład eksportu netto do wzrostu (niższy) Wkład eksportu netto (pkt.proc., prawa oś) Eksport (r/r) (%) Import (r/r) (%) p.p. XI III q q 9q q q q q q q q q - - 7q q 9q q q q q q q q q

39 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego 9 PKB (wyższy) Spożycie ogółem Przyrost zapasów PKB Nakłady na środki trwałe Eksport netto r/r, % XI III q q q q q q q q - 7q q 9q q q q q q q q q

40 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Plan prezentacji: Introduction Zmiany między rundami Projekcja - Ocena niepewności Inflacja

41 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Inflacja CPI II poł. r. q q Inflacja CPI (r/r) (%), (,),7 (,) Inflacja bazowa (r/r) (%), (,), (,) Inflacja cen żywności (r/r) (%), (,),7 (,) Inflacja cen energii (r/r) (%) -, (-,) -, (-,) W nawiasach podano wartości z projekcji listopadowej (odsezonowane) Kolorem zielonym oznaczono wskaźniki o wartości wyższej niż w projekcji listopadowej, a czerwonym niższej

42 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Produkt potencjalny Podaż pracy Kapitał publiczny Produkt potencjalny Kapitał produkcyjny TFP Luka popytowa (% potencjalnego PKB) PKB (r/r) (%) Produkt potencjalny (r/r,%) q q q q q q q q q q 9q q q q q q q q q - -

43 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Ceny importu i jednostkowe koszty pracy Ceny importu (bez cen ropy i gazu) (niższe) Jednostkowe koszty pracy (ULC) (wyższe) r/r, % XI III r/r, % XI III q q 9q q q q q q q q q - - 7q q 9q q q q q q q q q

44 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Rynek surowców Indeksy cen surowców na rynkach światowych (niższe) Konsumpcja ropy naftowej w Chinach (przewidywany umiarkowany jej wzrost w latach -) USD, = Rolne Energetyczne roczne zmiany (mln b/d) poziom (mln b/d) - prawa oś q q 9q q q q q q q q q Źródło: US Energy Information Administration

45 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Światowa produkcja paliw płynnych (rosnąca produkcja ropy naftowej w krajach nienależących do OPEC) roczne zmiany, mln b/d poziom, mln b/d Stany Zjednoczone pozostałe kraje nienależące do OPEC OPEC - pozostałe paliwa Źródło: US Energy Information Administration Kanada OPEC - ropa podaż ogółem (prawa oś)

46 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Cenach hurtowe gazu w EU i na świecie (USD/mmbtu) Źródło: Raport Komisji Europejskiej Energy prices and costs in Europe

47 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego 7 Inflacja krajowa r/r, % Inflacja cen żywności (%) Inflacja cen energii (%) r/r, % Inflacja CPI (%) Inflacja bazowa (%) q q 9q q q q q q q q q - - 7q q 9q q q q q q q q q

48 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Inflacja CPI (r/r, %). Inflacja bazowa Ceny energii Ceny żywności Inflacja CPI. r/r (%) VII III q q q q q q q q q q 9q q q q q q q q q

49 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego 9 Plan prezentacji: Introduction Zmiany między rundami Projekcja - Ocena niepewności Ocena niepewność Obszary niepewności Wykresy wachlarzowe

50 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Plan prezentacji: Introduction Zmiany między rundami Projekcja - Ocena niepewności Obszary niepewności

51 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Obszar niepewności Opis Wpływ Skala wpływu Trwałość i skala ożywienia w strefie euro Otoczenie zewnętrzne i kurs walutowy skala wzrostu popytu ze strony rynków wschodzących, skala wzrostu popytu konsumpcyjnego gospodarstw domowych w Niemczech, aprecjacja kursu euro, Inflacja PKB *** sytuacja sektora bankowego w strefie euro. Tempo poprawy sytuacji na krajowym rynku pracy. Popyt wewnętrzny i konkurencyjność polskiej gospodarki Skala i trwałość ożywienia na rynku kredytowym. Powolne ożywienie w strefie euro, przy niskiej bieżącej stopie oszczędności, może obniżać dynamikę krajowej konsumpcji i inwestycji. Reakcja eksportu i importu na prognozowany wzrost krajowego i zagranicznego popytu. Inflacja PKB **

52 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Obszar niepewności Opis Wpływ Skala wpływu Niepewność wpływu na ceny w Polsce regulacji unijnych, w szczególności tych związanych z wprowadzeniem Pakietu Energetyczno-Klimatycznego (przyszłe ceny uprawnień do emisji CO). Polityka regulacyjna URE. Ceny żywności i energii w Polsce Działania regulacyjne na rynku żywności. Zmiany cen surowców rolnych na rynkach światowych (warunki agrometeorologiczne). Inflacja PKB ** Zmiany światowych cen surowców energetycznych (zaburzenia podaży ropy i reakcja na to krajów zrzeszonych w OPEC, wzrost wydobycia gazu i ropy z łupków w USA oraz uwarunkowania prawne związane z możliwości ich eksportu). Podsumowanie Inflacja PKB

53 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Plan prezentacji: Introduction Zmiany między rundami Projekcja - Ocena niepewności Wykresy wachlarzowe

54 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Projekcja inflacji marzec 9% % % proj. centralna cel inflacyjny poniżej,% poniżej,% poniżej,% poniżej w projekcji przedziale centralnej (,-,%) q,9,,,, q,,97,,, q,7,9,,,7 q,,,97,, q,,77,9,9, q,,7,9,9,7 q,7,,7,9, q,,,,9, - q q q q q q q q q q q - q q,,,79,9, q,,,7,9, q,,,7,, q,,7,7,,

55 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego Projekcja PKB marzec 7 9% % % proj. centralna q q q q q q q q q q q q

56

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015 KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016 Warszawa, lipiec 2015 Produkt krajowy brutto oraz popyt krajowy (tempo wzrostu w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa / 7 lipca Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp.

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO Eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze euro na podstawie informacji dostępnych na dzień

Bardziej szczegółowo

Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP

Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ e-mail: Analizy.Makro@pkobp.pl MAKRO: KOMENTARZ 05 lipca 2010 Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP 1. Wyniki czerwcowej projekcji PKB i inflacji Wg wyników najnowszej

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/ W III kwartale roku Produkt Krajowy Brutto zwiększył się realnie

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych *

Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych * Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych * Karolina Konopczak karolina.konopczak@ises.edu.pl Instytut Studiów Ekonomiczno Społecznych (ISES) Polska

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 28 października 2014 r. Perspektywy dla gospodarki:

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 17 lutego 2015 Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. W IV kw. 2014 r. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,3% r/r,

Bardziej szczegółowo

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku 25 kwietnia 2016 roku Bieżąca sytuacja gospodarcza Grzegorz Warzocha - AVANTA Auditors & Advisors www.avanta-audit.pl Międzynarodowa sytuacja gospodarcza 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% Globalne tendencje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Monitor: Depozyty/Kredyty

Monitor: Depozyty/Kredyty Analizy Makroekonomiczne 5 listopada 214 Wyhamowanie depozytów i stabilizacja kredytów Depozyty: Wyhamowanie tempa wzrostu depozytów ogółem (skor. o FX) do 6,7 w 3q214 (z 7,5% w 2q) efekt spadku depozytów

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

WAHANIA KONIUNKTURY WYKŁAD. Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma

WAHANIA KONIUNKTURY WYKŁAD. Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma WAHANIA KONIUNKTURY WYKŁAD Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma Polecenia 1. Popatrz na wykresy na kolejnych slajdach? 2. Czym się różnią? 3. Co możesz z nich odczytać? 4. Jakie cechy charakterystyczne zauważyłeś?

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej W listopadzie i grudniu 2002 r. wskaźniki wyprzedzające koniunktury w gospodarce USA były zdecydowanie lepsze niż w strefie euro. Wyraźnie poprawiły się nastroje przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df nstytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia sześćdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (V kwartał 2009 r.) oraz prognozy na lata 2010 2011 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Raport Euler Hermes Sytuacja ekonomiczna w Rosji. Czerwiec 2013

Raport Euler Hermes Sytuacja ekonomiczna w Rosji. Czerwiec 2013 Raport Euler Hermes Sytuacja ekonomiczna w Rosji Czerwiec 2013 Wzrost PKB mniejszy niż w 2011 Wzrost PKB jest obecnie o połowę mniejszy niż przed początkiem światowego kryzysu w 2008 roku (+8,5% w 2007

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 17 marca 2014 6 stron CitiWeekly Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja Oczekujemy przyspieszenia wzrostu produkcji przemysłowej w lutym do 6,1% r/r z

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009)

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009) MINISTERSTWO GOSPODARKI OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 8 oraz I półrocze 9) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 9

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Akcja kredytowa w stagnacji

Akcja kredytowa w stagnacji Akcja kredytowa w stagnacji Dobrym miernikiem koniunktury jest akcja kredytowa. O ile badania ankietowe nastrojów konsumentów i przedsiębiorców mogą być obciążone błędami, to dane twarde są ich pozbawione.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Lipiec 2014 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Lipiec 2014 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Lipiec 1 r. Raport o inflacji Raport o inflacji lipiec 1 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących i

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Makroekonomiczny

Biuletyn Makroekonomiczny Biuletyn Makroekonomiczny IV kw. 2007 Biuro Głównego Ekonomisty Analizy.Makro@pkobp.pl Łukasz Tarnawa Główny Ekonomista tel. 022 521 80 91 Lukasz.Tarnawa@pkobp.pl Zespół Analiz Makroekonomicznych Remigiusz

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka - trendy i prognozy-

Polska gospodarka - trendy i prognozy- Polska gospodarka - trendy i prognozy- Mirosław Gronicki Jerzy Hausner Gdynia, 9 października 2009 r. Plan wystąpienia 1. Otoczenie makroekonomiczne. 2. Wewnętrzne przyczyny spowolnienia gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2003 r. oraz prognoza na lata 2004-2005. IV kwartał 2003 r.

Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2003 r. oraz prognoza na lata 2004-2005. IV kwartał 2003 r. Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2003 r. oraz prognoza na lata 2004-2005 opracował zespół: Rafał Antczak, Maja Goettig, Małgorzata Jakubiak, Maryla Maliszewska, Małgorzata Markiewicz, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PKB, Inflacja - dokładność prognoz

PKB, Inflacja - dokładność prognoz Notatki do wykładu 1012 PKB, Inflacja - dokładność prognoz - Dokładność europejskich prognoz PKB i inflacji - Dokładność polskich prognoz PKB i inflacji - Prognozowanie inflacji w Bankach Narodowych -

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Listopad 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Listopad 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Listopad 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji listopad 15 r. Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 181 (306), 01.12.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 181 (306), 01.12.2014 r. -sie- -wrz- 8-wrz- -wrz- -wrz- 9-wrz- 6-paź- -paź- -paź- 7-paź- -lis- -lis- 7-lis- -lis- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Dylemat RPP. Rys. 1 Inflacja Źródło: GUS, NBP. po wyłączeniu cen żywności i energii 106,0 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0

Dylemat RPP. Rys. 1 Inflacja Źródło: GUS, NBP. po wyłączeniu cen żywności i energii 106,0 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0 Dylemat RPP Opublikowana w tym miesiącu projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego pokazuje, że sytuacja polskiej gospodarki jest stabilna. Zdaniem ekonomistów z NBP trudno oczekiwać, aby jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r.

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r. Gospodarka i Rynki Finansowe 31 sierpnia 2015 r. 6 stron CitiWeekly Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA Biorąc pod uwagę oczekiwany przez nas wzrost inflacji i wciąż wysoki wzrost gospodarczy w 2016

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2002 roku oraz prognoza na lata 2003-2004. IV kwartał 2002 r.

Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2002 roku oraz prognoza na lata 2003-2004. IV kwartał 2002 r. Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2002 roku oraz prognoza na lata 2003-2004 opracował zespół: Rafał Antczak, Małgorzata Markiewicz, Anna Myślińska, Anna Orlik, Katarzyna Piętka, Łukasz Rawdanowicz,

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df nstytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia sześćdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2009 r.) oraz prognozy na lata 2009 2010 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu

Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu Po trudnym roku 2009 przemysł chemiczny stopniowo wychodzi z kryzysu Sytuacja gospodarki na świecie Z punktu widzenia efektów kryzysu w 2009 r. w globalnym przemyśle

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20-22 kwietnia 2012

Warszawa, 20-22 kwietnia 2012 Warszawa, 20-22 kwietnia 2012 www.pwc.com Skutki kryzysu dla rynku pracy Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Partner, Agenda 1. Jak kryzys wpłynął na sytuację na rynku pracy 2.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Obroty w handlu zagranicznym - GUS Według danych GUS, pomimo trudności w handlu z krajami Europy Wschodniej (w I-X 2015 r. wartość polskiego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 34 (357), 10.03.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 34 (357), 10.03.2015 r. 8-lis-4 -gru-4 -gru-4 9-gru-4 6-gru-4 -sty- 9-sty- 6-sty- -sty- -sty- 6-lut- -lut- -lut- 7-lut- 6-mar- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament

Bardziej szczegółowo

Polityka pieniężna w latach 2010-2015. Warszawa, 15 grudnia 2015

Polityka pieniężna w latach 2010-2015. Warszawa, 15 grudnia 2015 Polityka pieniężna w latach 1-15 Warszawa, 15 grudnia 15 Polityka pieniężna w latach 1-15 Plan prezentacji: Plan prezentacji Introduction Uwarunkowania polityki pieniężnej w latach 1-15 1 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w przemyśle stalowym na Świecie i w Polsce. dr inż. Romuald Talarek Katowice, 16 maja 2012 r.

Sytuacja w przemyśle stalowym na Świecie i w Polsce. dr inż. Romuald Talarek Katowice, 16 maja 2012 r. Sytuacja w przemyśle stalowym na Świecie i w Polsce dr inż. Romuald Talarek Katowice, 16 maja 2012 r. Tezy 1. Rynek stali i usług z jej udziałem jest rynkiem globalnym. Walka konkurencja przekracza granice

Bardziej szczegółowo

MFW - World Economic Outlook Update

MFW - World Economic Outlook Update Warszawa, dnia 6 lutego 214 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Prognoza Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę wzrostu światowego PKB do 3,7% w 214 r. oraz 3,9% w 215 r. Globalna gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016

ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016 RADA MINISTRÓW ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016 Warszawa Czerwiec 2015 r. Spis treści WSTĘP... 2 OCENA BIEŻĄCEJ SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ... 3 ZAŁOŻENIA I UWARUNKOWANIA PROJEKTU BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Niekorzystna struktura rynku pracy

Niekorzystna struktura rynku pracy kwi 8 sie 8 gru 8 kwi 9 sie 9 gru 9 kwi 1 sie 1 gru 1 kwi 11 sie 11 gru 11 kwi 12 sie 12 gru 12 kwi 13 sie 13 gru 13 kwi 14 kwi 8 sie 8 gru 8 kwi 9 sie 9 gru 9 kwi 1 sie 1 gru 1 kwi 11 sie 11 gru 11 kwi

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITA POLITYKA PIENIĘŻNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, A HETEROGENICZNOŚĆ STREFY EURO. mgr Dominika Brózda Uniwersytet Łódzki

JEDNOLITA POLITYKA PIENIĘŻNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, A HETEROGENICZNOŚĆ STREFY EURO. mgr Dominika Brózda Uniwersytet Łódzki JEDNOLITA POLITYKA PIENIĘŻNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, A HETEROGENICZNOŚĆ STREFY EURO mgr Dominika Brózda Uniwersytet Łódzki Plan wystąpienia 1. Ogólne założenia polityki pieniężnej EBC 2. Dywergencja

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EBC DLA STREFY EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EBC DLA STREFY EURO Ramka PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW DLA STREFY EURO Na podstawie informacji dostępnych na 22 lutego 2013 r. eksperci opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w strefie euro 1. Przewiduje

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2013

ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2013 RADA MINISTRÓW ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2013 Warszawa czerwiec 2012 r. Spis treści WSTĘP... 2 OCENA BIEŻĄCEJ SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ... 4 ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY

KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY Rola i wpływ energetyki na gospodarkę Wraz z efektem mnożnikowym energetyka tworzy 7,9% wartości dodanej; 612 tys. miejsc pracy bezpośrednio i w sektorach powiązanych;

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Ekonomiczny Przegląd sytuacji finansowo-gospodarczej

Biuletyn Ekonomiczny Przegląd sytuacji finansowo-gospodarczej Biuletyn konomiczny Przegląd sytuacji finansowo-gospodarczej 30 Nr 6 / 2015 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 Od 2015 roku Biuletyn konomiczny zastąpił Biuletyn Miesięczny uropejskiego Banku Centralnego. Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r. Spis treści 2 Rynek budowlany w Polsce w 2013 r. slajdy 3-10 Wyniki finansowe w 2013 r. slajdy 11-14 Rynek budowlany w

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EBC DLA STREFY EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EBC DLA STREFY EURO Ramka PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW DLA STREFY EURO Na podstawie informacji dostępnych do 23 sierpnia 2013 r. eksperci opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w strefie euro 1. Według

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Zrównoważony mocny wzrost. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 1 czerwca 2015 r. 6 stron

CitiWeekly. Zrównoważony mocny wzrost. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 1 czerwca 2015 r. 6 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 1 czerwca 2015 r. 6 stron CitiWeekly Zrównoważony mocny wzrost W tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie pozostawi stopy procentowe bez zmian. Przy tej okazji

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 3 lipca 15 Perspektywy dla gospodarki: Nadwyżka handlowa

Bardziej szczegółowo

Wzrósł popyt na kredyty

Wzrósł popyt na kredyty Październik PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Wzrósł popyt na kredyty Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Październikowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN

Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN dr Instytut Wiedzy i Innowacji 2 września 2009 r. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Druga połowa będzie lepsza? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 lipca 2014 6 stron

CitiWeekly. Druga połowa będzie lepsza? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 lipca 2014 6 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 28 lipca 2014 6 stron CitiWeekly Druga połowa będzie lepsza? Pod koniec tygodnia poznamy najnowszy wynik indeksu koniunktury w przemyśle (PMI). Zachowanie wskaźników

Bardziej szczegółowo

V Konferencja dla Budownictwa

V Konferencja dla Budownictwa V Konferencja dla Budownictwa V Konferencja dla Budownictwa, 21-22.05.2013 Uwarunkowania makroekonomiczne i średnioterminowe perspektywy dla naszej gospodarki Prof. Witold Orłowski V Konferencja dla Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo