Protokół Nr 22/08 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lipca 2008r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 22/08 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lipca 2008r."

Transkrypt

1 Protokół Nr 22/08 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lipca 2008r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie zakończyło o godzinie W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji (lista obecności w załączeniu). Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: Pan Stanisław Szmajdziński Wójt Gminy Kamienna Góra; Pani Janina Sawicka Z-ca Wójta; Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy; Pan Witold Bogumiło Kierownik ref. IiZP; Pani Agnieszka Damasiewicz inspektor UG d/s gospodarki przestrzennej. Pani Edyta Olszak - Rzepiel - Przewodnicząca Komisji powitała wszystkich obecnych na dzisiejszym posiedzeniu Komisji. Proponowany porządek obrad dzisiejszej Komisji obejmuje: 1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta. 4. Informacja o przygotowaniu materiałów do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg proponowanego harmonogramu projekt uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 5. Opiniowanie projektów uchwał. 6. Sprawy różne. 7. Wnioski i zapytania. Komisja jednomyślnie przyjęła proponowany porządek obrad. Ad. 1 Otwarcie Komisji opisano na wstępie. Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji. Przewodnicząca Komisji zapytała, czy ktoś z członków Komisji chciałby wnieść poprawki do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Na prośbę członków Komisji, protokół przegłosowany zostanie na zakończenie posiedzenia. Ad. 6 Sprawy różne. Pan Stanisław Szmajdziński Wójt Gminy przekazał informację z zakresu możliwości związanych z pozyskaniem środków pomocowych, w odniesieniu do ogłoszonego nabór wniosków programu Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadań na poprawę bezpieczeństwa refinansowanie 50% środków na zakup wozu strażackiego. Celem aplikacji 1

2 wniosku konieczne jest wykazania w budżecie gminy środków finansowych związanych z pokryciem pozostałej kwoty zakupu. Po dokonaniu analiz możliwości budżetowych, proponuje się Radzie Gminy wyrażenie zgody na rozdysponowanie ,00zł z wolnych środków na zwiększenie planu wydatków budżetu na realizację wskazanego zadania. Wykazana wyżej kwota po zwiększeniu jej z działu budżetowego na OSP 28,000,00zł zabezpieczy 50% partycypację gminy w nakładach zakupu nowego wozu bojowego. W przypadku pozytywnego przyjęcia wniosku, w tym przekazania środków pomocowych wstępnie ustalono, iż przedmiotowy wóz przekazany zostanie dla jednostki OSP w Janiszowie. Jednostka ta, jest bardzo prężna, posiada pełny zespół wyjazdowy oraz najstarszego, bo 37 letniego Żuka bez uzbrojenia do prowadzenia akcji ratownictwa drogowego stąd przekazania wskazanego wozu jest zasadne. Pytania: Pan Jan Tępiński poinformował, iż ostatnio dużo dyskutowano o Ochotniczych Strażach Pożarnych, była mowa o wykorzystywaniu przez Państwową Straż Pożarną ochotników robiących wszystko za zawodowców. Idąc dalej wskazał, iż my nie mamy pieniędzy na drogi a utrzymujemy ochotników. Janiszów to mała miejscowości stąd należy odchodzić od OSP. I tak, w Czadrowie jest około 800 mieszkańców i nie ma jednostki - najbliższa jest w Krzeszowie. Radny podkreślił, iż uważa, że trzeba dokładać do dużych jednostek a nie do tych małych szkolnych. Pani Edyta Olszak - Rzepiel wskazała, iż Ochotnicza Straż Pożarna w Janiszowie jest bardzo prężna, zabezpiecza swoim zasięgiem tereny wsi Raszów, Przedwojów oraz Błażkową. A co ważniejsze tereny przebiegu drogi krajowej gdzie jest najbliżej i najszybciej reaguje. Jednostka ta jest niezbędna, a celem jest prawidłowego działania jest jej doposażenie w sprzęt gaśniczy oraz ratownictwa drogowego. Pan Jan Łepski wyraził zdanie, iż lepiej doposażać duże jednostki jak Ochotnicza Straż Pożarne w Krzeszowie czy Ogorzelcu, a nie te małe. Radny dodatkowo przedstawił przykłady gmin gdzie brak ochotniczych jednostek straży, a prace wykonywane są w ramach zrzeszania się mieszkańców czyny społeczne itp. Wójt Gminy przypomniał, iż w roku 1990 Gmina Kamienna Góra posiadała 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego na dzień dzisiejszy zostało tylko 6. Wójt Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa mieszańcom gminy wraz z ich wszelaką ochronę. Stąd pytanie, jak wypełnić wskazane obowiązki zwłaszcza w odniesieniu do całego terenu gminy? Niezbędne więc jest posiadania jednostek ochotników celem zabezpieczenia sytuacji kryzysowych związanych z zagrożeniem życia i mienia. Wójt Gminy przedstawił kolejną sprawę związaną z przygotowanym projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamienna Góra na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy da tych nieruchomości. Podjęcie przedmiotowego projektu uchwały podyktowane zostało potrzebą zawarcia umów dzierżawy działek (boisk sportowych) wchodzących w skład mienia Gminy Kamienna Góra, z przeznaczeniem na działalność sportową na rzecz Ludowych Klubów Sportowych. Celem umożliwienia ubiegania się przez LKS z terenu gminy o środki pomocowe konieczne jest uregulowanie władania określonym terenem, co zawarte zostało w projekcie. Na dzień dzisiejszy wystąpiła możliwość złożenia wniosku przez kluby na dofinansowanie max około 50% wykonania zadań remontowych boisk sportowych oraz szatni. Z wnioskiem chcą wystąpić kluby w wsi Krzeszów (zadanie remontu szatni przy boisku sportowym) oraz Przedwojów (zadania remontowe tafli boiska sportowego). 2

3 Pytania: Pan Jan Łepski - odczytał deklaracje współudziału w realizacji Programu Organizator sportu dla dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim na rok 2008 gdzie na wynagrodzenie bezosobowe Organizatora przeznacza się kwotę 4 900,00 zł rocznie tj. 400 zł miesięcznie na rok Przedstawiana deklaracja, w opinii radnego wystawiona została na Pana Falkowskiego Z-ce Przewodniczącego Gminnego Zrzeszenia LZS. Radny w związku z przedstawionym dokumentem zwrócił się z pytaniem o wskazaną kwotę wypłaty oraz czy jest ona pobierana z dotacji na rzecz prowadzonej działalności Ludowych Zespołów Sportowych? Pani Janina Sawicka Z-ca Wójta wyjaśniła, iż powyższa deklaracja wystawiona została cele uzyskanie dofinansowania realizacji programu Organizator sportu dla dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim, gdzie tzw. Organizator na mocy posiadanej umowy powinien otrzymywać wynagrodzenie. Sprawa powyższa zostanie wyjaśniona po rozeznaniu tematu. Pan Janusz Kaliciński zwrócił się z pytaniem o posiadane informacje z zakresu tworzonych planów projektowych odcina drogi S 3. Wójt Gminy przekazał, iż plany związane z projektem przebiegu trasu planowej drogi S-3 są aktualizowane, bieżąco zmieniane. W trakcie prowadzenia procedury przygotowawczej do rozpoczęcia budowy przeprowadzane będą konsultacje społeczne co rozświetli całość zagadnienia. Obecnie wszelkie termony prac proceduralnych zostały wstrzymane, powodem powyższego jest ministerialne stwierdzenie braku zgodności przepisów na mocy których wydawane są aktualnie decyzje środowisko z przepisami unijnymi. Pan Dariusz Oleniacz przekazał, iż mieszkańcy apelują o uruchomienie drugiego oddziału przedszkola w Krzeszowie. Dodatkowo, planowane jest zwołanie zebrania wiejskiego cele opracowania wniosku w w/w kwestii. Radny wypowiedz swoją umotywował ilością składanych deklaracji przez rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wskazał również, iż w celu zmniejszenia kosztów rozbudowy wykonawca może zakupić tańsze materiałów budowlanych poza granicami kraju. Pani Janina Sawicka Z-ca Wójta wyjaśniła, iż badając możliwości związane z zwiększeniem obecnego 1-no oddziałowego przedszkola w Krzeszowie należy dokonać szczegółowej analizy jego zasadności. Co ważne, możliwości budżetowych dwukrotnego zwiększenia nakładów finansowych oraz brak lokali do adaptacji spełniających wymogi w tym zakresie. Rada Gminy na mocy podejmowanych uchwał, przyjęła realizacje zadania związanego z rozbudową pomieszczeń edukacyjnych szkoły i przedszkola w Krzeszowie - adaptacją nowych pomieszczeń na przedszkole spełniające niezbędne wymogi. Podjęcie decyzji związanej z uruchomieniem kolejnego oddziału przedszkola powiązane jest z wstrzymaniem procedury projektowej wprowadzenie aneksu do projektu, zmiana dokumentacji oraz jego zatwierdzenie. W kontekście propozycji radnego co do zlecenia przyszłemu wykonawcy zakupu materiałów budowlanych w określonych punktach przekazała, iż działanie takie jest niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych. Kończąc wypowiedz Zastępca Wójta zarysowała plany projektów Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie obowiązku rozpoczęcia edukacji dla 5-cio latków oraz wprowadzenia tak zwanych zespołów - przedszkoli przydomowych, gdzie gmina zobligowana zostanie do przyszłej partycypacji w kosztach prowadzenie takiegoż punktu, zespołu czy przedszkola. Pan Jan Łepski wyraził opinię, iż w przytoczonej sprawie należy pozostawić projekt bez zmian, podkreślając jednocześnie brak przedszkoli w innych miejscowościach gminy. Pan Jan Łepski przedstawił sprawę związaną z prowadzoną inicjatywą Księdza Parafii Rzymsko Katolickiej w Pisarzowicach związaną z wyrażeniem zgody na udostępnienie placu przynależnego do parafii na cel związany z budową placu zabaw dla dzieci. Plac zorganizowany zostanie przez mieszkańców, problem stanowi jego wyposażenie. Stąd, prośba o powyższe do 3

4 gminy. Wójt Gminy podkreślił, iż na wstępie największym problemem nie jest doposażenie placu, tylko zorganizowanie bezpieczeństwa odpowiedzialności za powyższe. Ksiądz jako właściciel gruntu powinien posiadać świadomość pełnej odpowiedzialności z tym związanej. Co do zakupu sprzętu na plac zabaw podkreślić należy, iż w pierwszej kolejności mieszkańcy, działacze społeczni powinni zwrócić uwagę na możliwości związane z pozyskaniem środków zewnętrznych np. wykazanie inicjatywy społecznej w ramach lokalnego Stowarzyszenia Kwit Lnu. Pan Jan Tępiński zwrócił się z pytaniem związanym z skierowanym pismem do Rady Gminy mieszkańca Czadrowa w sprawie wykupu mieszkań z zasobu komunalnego gminy pytanie związane z wyjaśnieniem dlaczego na powyższe odpowiedzi udzielił Wójt Gminy a nie cyt. rada. Pani Janina Sawicka Z-ca Wójta przekazała, iż odpowiedzi na powyższe udzielił Wójt Gminy zgodnie z posiadającym kompetencjami w tym zakresie. Rada Gminy nie jest organem właściwym w sprawach indywidualnych, bowiem sprawy takie w myśl przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego załatwiane są wg. właściwości rzeczowych. Pan Jan Łepski wyraził opinie związaną z konieczności zmiany przepisów lokalnych związanych z zakazem sprzedaży pojedynczych mieszkań na tzw. osiedlu w Czadrowie. Pan Jan Tępiński przekazał, iż jako radny wie, że są ludzie którzy nie chcą mieć własności nie są zainteresowani wykupem mieszkań w tym namawia do mobilizacji, dogadania się wszystkich lokatorów na wykup całego osiedla. Jednakże wyraża opinię związaną z umożliwieniem wykupu mieszkań na osiedlu w Czadrowie, zorganizowania spotkania z lokatorami. Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta przypomniała, iż w oparciu o Uchwałę Rady Gminy w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomości nie podlegają sprzedaży lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach wielomieszkaniowych w Czadrowie (osiedle). Wyjątek stanowi zbycie wszystkich lokali, gdzie celem takich działań będzie doprowadzenie do całkowitego zejścia budynków za stanu własności gminy. W tym, niejednokrotnie organizowane były zebrania wiejskie z mieszkańcami osiedla celem wypracowania wspólnych opinii i wniosków co do mieszkań osiedla w Czadrowie. Dodatkowo przeprowadzane były spotkania w Urzędzie Gminy z przedstawicielami osiedla oddelegowanymi przez lokatorów, na mocy których również nie doprowadzono do porozumienia/ wyrażenia zgody przez wszystkich najemców na ich kupno. Wójt Gminy dodał, iż w przypadku zgłoszenie wniosków o wykup wszystkich przedmiotowych mieszkań wystąpi do Rady Gminy z inicjatywą uchwałodawczą związaną z wyrażeniem zgody na sprzedaż wskazanych lokali. Komisja nie zgłosiła dalszych zagadnień z zakresu Spraw różnych. Ad. 3 Kontrola bieżącej działalności Wójta. Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta poinformowała, że od posiedzenia ostatniej Komisji Rewizyjnej do dnia dzisiejszego włącznie odbyła się jedna narada u Wójta Gminy w dniu r. Tematem narady była: informacja o przygotowaniu materiałów do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg proponowanego harmonogramu projekt uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy realizacja tematy na dzisiejszym posiedzeniu Komisji; 4

5 promocja gminy; sprawy różne. Po prezentacji głównego bloku tematycznego narady z zakresu promocji gminy, omówione zostały zagadnienia wraz z ustaleniami w zakresie poruszanych spraw różnych w posiedzeniu szczegółowe informacje protokół z narady. Pytania: Pani Edyta Olszak Rzepiel zgłosiła następujące sprawy: - prośbę związaną z ingerencją w sprawie konieczności umieszczenia przez powiat kamiennogórski znaku drogowego STOP przed przejazdem w stronę Lubawki na odcinku drogi w Janiszowie; - zbadania prawidłowości poboru energii elektrycznej w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Janiszowie; - sprawa związaną z brakiem zaworu odcinającego pobór wody do pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Janiszowie. Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta przyjęła przedstawione zgłoszenia. Po wysłuchaniu tematyki dotyczącej bieżącej działalności Wójta Komisja nie zgłosiła uwag oraz dalszych pytań w tym zakresie. Ad. 5 Opiniowanie projektów uchwał. Pan Witold Bogumiło Kierownik ref. IiZP przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kamienna Góra na lata Uzasadniając potrzebę podjęcia przedmiotowego projektu przekazał, iż w przyjętym Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Kamienna Góra wprowadza się zmiany w zakresie bazy edukacyjnej, kulturalnej i sportowej w punkcie 2 projektów zadań cyt. Budowa pawilonu szatniowo sanitarnego na boisku w Czadrowie w punkcie 15 cyt. Remont połączony z modernizacją sali widowiskowej WDK w Krzeszowie oraz w punkcie 16 cyt. Remont połączony z modernizacją sali widowiskowej WDK w Pisarzowicach - wprowadza się zmiany związane z aktualizacja wartości inwestycji, w tym również przeniesienie terminu ich realizacji z roku 2008 na Zmiana terminu realizacja podyktowana została przesunięciem terminów naboru wniosków o dofinansowanie. Wprowadza się również zmianę w punkcie 5 cyt. Rozbudowa pomieszczeń edukacyjnych szkoły i przedszkola w Krzeszowie polegającą na aktualizacji wartości zadania. W tym, w zawartych projektem zmianach WPI cała wartość zadań została ujęta w pozycji środki finansowe własne z odnośnikiem - Gmina Kamienna Góra będzie występowała o dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej, między innymi Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Obszarów Wiejskich oraz programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pytania: Pan Jan Łepski zwrócił uwagę na problem związany z niepokojącym przesuwaniem realizacji inwestycji wpisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata następne. Działanie takie doprowadzi do niewykonania określonych przez radę gminy zadań. Pan Witold Bogumiło Kierownik ref. IiZP przekazał, iż działania związane z przesuwaniem terminu realizacji określonych w WPI inwestycji niezależne od gminy. Powodem powyższego jest zmiana terminu związana z przesunięciem naboru wniosków o dofinansowanie. Podjęta przez Radę Gminy Uchwała wprowadzająca plan realizacji określanych zadań inwestycyjnych zawiera również scenariusz finansowania obejmujący dofinansowanie zadań z środków pomocowych programów unijnych i krajowych. Finansowanie większych inwestycji na terenie gminy jedynie z jej budżetu jest niewykonalne zważając na możliwości budżetowe. Stąd 5

6 bez zaplanowanego wsparcia z funduszy zewnętrznych rozpoczęcie inwestycji jest przekładane. Podkreślić należy, iż z programów pomocowych dofinansowujących zakres inwestycji związanych z infrastrukturą z okresu finansowania na lata nie ogłoszono jeszcze żadnego naboru wniosków o powyższe. Pan Jan Tępiński przekazał, iż jego zdaniem zadanie związane z budową szatni sportowej we wsi Czadrów jest zagrożone ze względu na prawdopodobną zgodę Rady Gminy na niewykonanie tej budowy - a przed Czadrowem będą realizowane inne inwestycje. Pan Witold Bogumiło Kierownik ref. IiZP poinformował, iż zadania wpisane do WPI z określonym terminem realizacji są przedkładane na późniejsze terminy celem pozyskanie środków pomocowych. Na dany rok kalendarzowy, zgodnie z wcześniejszymi założeniami programowania ogłaszane powinny być nabory na inwestycji w tym zakresie raz do roku. Stąd prawdopodobieństwem jest ogłoszenie dwóch naborów w zakresie wsparcia działań sportowo kulturalnych. Wskazane przez radnego zadanie wpisane zostało do realizacji na rok 2009, przy założeniu wsparcia środków pomocowych na jego wykonawstwo. Dalszych pytań i uwag nie zgłoszono. Komisja Rewizyjna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W wyniku głosowania jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5 członków Komisji, 5 głosów za, głosy wstrzymuję się oraz sprzeciw nie wystąpiły). Ad. 4 Informacja o przygotowaniu materiałów do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg proponowanego harmonogramu projekt uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Pani Agnieszka Damasiewicz inspektor UG d/s gospodarki przestrzennej objaśniła, iż realizując ustawowy obowiązek wynikający z zapisu art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy w celu dokonania oceny aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletni program ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń Studium, w tym również wniosków w sprawie sporządzenia lub zmian planu miejscowego. W oparciu o w/w przepisy zlecone zostało dla Biura Urbanistycznego w Jeleniej Górze opracowanie Oceny aktualności Studium Zagospodarowania Przestrzennego terenów gminy Kamienna Góra. Wyniki przygotowanych analiz winny być przedłożone przez Wójta Gminy Radzie Gminy wraz z propozycjami dokonania ewentualnych zmian przedmiotowych dokumentów. Na posiedzeniach Komisji Rady Gminy, proponuje się przystąpienie do zmiany Studium dla całego terenu gminy Kamienna Góra. Uzasadniając potrzebę zmiany całości Studium za podstawowe przesłanki uznaje się: konieczność uaktualnienia dokumentu w kontekście zmian przepisów prawa w tym zakresie, uwzględnienie przy aktualizacji Studium wniosków z Oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, otwarcie drogi do naliczania tzw. renty planistycznej oraz wymogi wprowadzenia szeregu istotnych zmian w kontekście zapisów odnoszących się min. do obszarów objętych projektem Natura 2000, obszarów zakresu inwestorskiego, rezerwatów, terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz szeregu zmian wynikających z aktualnych potrzeb mieszkańców. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż działanie takie powoli wyznaczyć kierunki zabudowy celem zapobiegnięcia tzw. powstawania mini osiedli poza obszarami ciągu zabudowy danej wsi celem uporządkowania terenu gminy, wytyczenia jej ładu przestrzennego. Szacunkowy koszt opracowania zmian Studium to około tyś. zł. Czas trwania procedury opracowania i zatwierdzenie dokumentu to około 15 miesięcy. 6

7 Kolejnym krokiem po rozpoczęcie prac projektowych dot. zmiany aktualizacyjnych Studium będzie zlecenie opracowań Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Stąd, na przedstawionej radnym mapie obowiązującego Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamienna Góra naniesione zostały oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy (tereny objęte Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego oraz tereny zainwestowania wg aktualnego Studium), plus informację związane z wykazaniem skali ilości wydanych decyzji pozwoleń na budowę oraz wniosków dotyczących zmian Planów w latach Mapa terenu gminy podzielona została na 7 obszarów: A Rędziny, Czarnów, Pisarzowice oraz Raszów; B Ogorzelec, Leszczyniec, Szarocin oraz Nowa Białka; C Janiszów i Przedwojów; D Dębrznik i Ptaszków; E Czadrów, Krzeszów oraz Lipienica; F Jawiszów, Krzeszówek, Olszyny oraz Gorzeszów; G Dobromyśl i Kochanów. Przedstawiony wyżej podział terenów gminy przygotowany został w zakresie propozycji rozpoczęcia prac planistycznych związanych z wytyczeniem obszarów co do opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Zaznaczyć należy, iż najbardziej newralgiczny, w tym konieczny do jak najszybszego zlecenia Planu w roku bieżącym jest obszar C i E. Motywując przedstawioną kolejność opracowania obszarowych Planów Pani Damasiewicz - doprecyzowała, iż obszar zakwalifikowany jako E jest atrakcyjny pod kątem wzmożonego zainteresowania terenem pod przyszłą zabudowę wzrastającymi ruchami inwestorskimi, co ważne niezbędne jest również zabezpieczenie w Planie trenów zabytków krzeszowskich oraz inwestycji związanej z Modernizacją Nieccki Krzeszowskiej. Propozycja związana z opracowaniem w roku bieżącym Planu dla terenów zakwalifikowanych jako obszar C wynika min. z wpływu pisma z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wyrażenia przez Urząd Gminy opinii co do rozpoczęcia prac badawczych źródeł złoża Porfiru w obrębie góry zlokalizowane między Przedwojowem a Krzeszowem. Powstałe zagrożenie, wynikające z otrzymania koncesji na wydobycie kruszywa związane jest z zaburzeniem gospodarki wodnej w wskazanej części gminy. Źródła ujęcia wody w Betlejem oraz zabezpieczające dostawy wody dla wsi Przedwojów objęte zostaną odwiertami co niechybnie spowoduje zakłócenie ich naturalnego pierwotnego pływu. Opinia Urzędu Gminy co do powyższego będzie negatywna, jednakże nie jest to wiążące w zakresie wydania koncesji przez Urząd Marszałkowski. Niepokojąca jest również wydana zgoda na badania właściciela terenu czyli Nadleśnictwo. Idąc dalej, zlecenie przedmiotowego Planu zatrzyma na czas trwania procedury prace badawcze w tym, po utworzeniu dokumentu obwarowany zostanie zakazu prowadzenia takich działań. Rada Gminy podejmie decyzje związane z sporządzeniem harmonogramu zlecanych prac w kontekście obszarowym terenu gminy. Komisja Rewizyjna na bieżąco weryfikowała przedkładane informacje. Pani Agnieszka Damasiewicz inspektor UG d/s gospodarki przestrzennej przedstawiła projekt uchwały o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra. Pytań i uwag nie zgłoszono. Komisja przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5 członków Komisji, wystąpiło 4 głosy za, 1 głos wstrzymuje się, głosy przeciw nie wystąpiły). 7

8 W załączeniu do protokołu: proponowany harmonogram prac planistycznych na lata ; wykaz przedstawiający ilość wydanych na mocy decyzji pozwoleń na budowę oraz wniosków o zmianę w Planie w odniesieniu do podziału terenu gminy. W zakresie Ad.5 porządku obrad Komisji Opiniowanie projektów uchwał: Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. Uzasadniając potrzebę podjęcie przedmiotowego projektu poinformowała, iż podyktowane ono zostało możliwością związaną z pozyskaniem środków pomocowych w oparciu o ogłoszony nabór wniosków programu Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadań na poprawę bezpieczeństwa refinansowanie 50% środków na zakup wozu strażackiego. Celem aplikacji wniosku konieczne jest wykazania w budżecie gminy środków finansowych związanych z pokryciem pozostałej kwoty zakupu. Po dokonaniu analiz możliwości budżetowych, proponuje się Radzie Gminy wyrażenie zgody na rozdysponowanie ,00zł z wolnych środków na zwiększenie planu wydatków budżetu na realizację wskazanego zadania. Wykazana wyżej kwota po zwiększeniu jej z działu budżetowego na OSP 28,000,00zł zabezpieczy 50% partycypację gminy w nakładach zakupu nowego wozu bojowego. Szczegółowe informację w tym związane przedstawił na wstępie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Wójt Gminy. W ramach przeniesień między paragrafami, rozdziałami, działami przekazuje się dotacje celowe z budżetu gminy na finansowania lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, związane to jest z zakupem sprzętu strażackiego przy finansowym wsparciu Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakup obejmuje motopompę, węże V 52 i V 75, pilarkę do drewna, atestowane budy i hełmy strażackie oraz rozdzielacz kulowy. Wprowadza się również zmiany w zakresie zadań wpisanych w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z zmniejszeniem o 7 000,00zł wykonania zadnia pn. Wykonanie drenażu odwadniającego w obrębie nieruchomości we wsi Gorzeszów nr 49 i 51 na rzecz przekazania o wskazaną kwotę dotacji dla Regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na naprawę uszkodzeń i konserwację potoku Łężec we wsi Czadrów. Budżet po zmianach wynosić będzie: - po stronie dochodów ,63zł; - po stronie wydatków ,63zł. Pytania: Pan Jan Łepski powrócił, w tym ponownie odczytał deklaracje współudziału w realizacji Programu Organizator sportu dla dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim na rok 2008 gdzie na wynagrodzenie bezosobowe Organizatora przeznacza się kwotę 4 900,00 zł rocznie tj. 400 zł miesięcznie na rok Radny wyraził opinię, iż przekazywanie funduszy jest niepożądane zważając na potrzeby poszczególnych Klubów Sportowych. Wskazując dodatkowo, iż to Kluby są najważniejsze gdyż wspierają i organizują działania sportowe dla dzieci i młodzieży danej wsi, są blisko ludzi. Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy podkreśliła, iż przedmiotowa deklaracja związana jest z spełnieniem wymogu związanego z ubieganiem się o środki pomocowe z ramienia Urzędu Marszałkowskiego. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione po rozeznaniu sprawy. Dalszych pytań i uwag nie zgłoszono. Komisja Rewizyjna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W wyniku głosowania jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5 członków Komisji, 5 głosów za, głosy wstrzymuję się oraz sprzeciw nie wystąpiły). 8

9 Pan Dawid Kusztal podinspektor UG przedstawił do zaopiniowania projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamienna Góra na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy da tych nieruchomości szczegółowo powyższy uzasadniając. Komisja Rewizyjna przedyskutowała zasadność podjęcie analizowanego projektu oraz zamierzenia z nim związane. Pytań i uwag nie zgłoszono. Komisja Rewizyjna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5 członków Komisji, 3 głosów za, 1 głos sprzeciw, 1 głos wstrzymuję się ). Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji. Przewodnicząca Komisji zapytała, czy ktoś z członków Komisji chciałby wnieść poprawki do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku zgłoszonych uwag, Komisja przyjęła protokół Nr 21/08 z dnia 23 czerwca 2008 roku (głosowało 5 członków Komisji, wystąpiły 4 głosy za, 1 głos wstrzymuję się, głosy sprzeciw nie wystąpiły).. Ad. 7 Wnioski i zapytania. Pani Edyta Olszak Rzepiel zgłosiła wniosek skierowany do Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie zaproszenia na posiedzenie najbliższej Sesji Rady Gminy Kamienna Góra Pana Janusza Leszczyńskiego oraz Pani Agnieszki Leśniak. Motywując przedmiotowy wniosek poinformowała, iż spowodowany on jest przedstawieniem Radzie Gminy protokołu pokontrolnego Komisji Zespołu Kontrolującego Komisji Rewizyjnej z zakresie gospodarki finansowej Wiejskich Domów Kultury za rok 2007 oraz ewentualnych pytań w tym zakresie do kontrolowanych. Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła wniosek j/w. Po wyczerpaniu tematyki posiedzenia Komisja nie wniosła uwag i uznała tym samych, że zakres tematyczny został przedstawiony w sposób wyczerpujący. Następnie Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie. U s t a l e n i a k o ń c o w e Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna: 1. Przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji. 2. Zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. Protokołowała: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Pawłowska Edyta Olszak - Rzepiel Załączniki do protokołu dostępne są na stanowisku pracy w Biurze Rady Gminy 9

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 listopada 2013 r.

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 listopada 2013 r. Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 listopada 2013 r. Przewodnicząca Komisji Finansowo - Gospodarczej o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie Komisji Finansowo -

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku.

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Sesję rozpoczęto o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozprzy. Punkt 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r.

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności -

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych.

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. PROTOKÓŁ Nr XLIV/14 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 27 lutego 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz.10 00 13 55 Ogólna liczba radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 31.03.2010 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 31.03.2010 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Pana Tomasza Zabiegałowskiego. Protokół Nr XLI/10 z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 31.03.2010 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Pana Tomasza Zabiegałowskiego. Stan osobowy rady...15 osób Obecnych wg za. Listy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-27-02/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-27-02/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-27-02/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/13/189 - Lokalizacja i budowa lądowych farm

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Fundusze sołeckie szansą dla wsi

Fundusze sołeckie szansą dla wsi Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Fundusze sołeckie szansą dla wsi Materiał informacyjny praca zbiorowa Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 (Nagranie Nr I 00:00:00 01:23:33) (00:00 00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLIII

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 163/II/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 163/II/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 163/II/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniach 7 i 8 czerwca 2006 r. w godzinach od 13 30 do 16 00 oraz w godzinach od 7 30 do 11 00 w siedzibie przy ul. Sprzymierzonych 4 Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie

P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz o godzinie 15 30 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku Otwarcia X - sesji Rady Gminy Kobylnica dokonał Przewodniczący Rady Pan Leon Kiziukiewicz. Przywitał Panie i Panów radnych oraz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r. PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Przewodniczący Rady Tadeusz Świątkiewicz o godz. 6 00 otworzył XL Sesję

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Zielonej Górze LZG 4100-01-01/2013 P/13/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Numery podjętych uchwał: XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza

Bardziej szczegółowo