Protokół Nr 22/08 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lipca 2008r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 22/08 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lipca 2008r."

Transkrypt

1 Protokół Nr 22/08 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lipca 2008r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie zakończyło o godzinie W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji (lista obecności w załączeniu). Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: Pan Stanisław Szmajdziński Wójt Gminy Kamienna Góra; Pani Janina Sawicka Z-ca Wójta; Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy; Pan Witold Bogumiło Kierownik ref. IiZP; Pani Agnieszka Damasiewicz inspektor UG d/s gospodarki przestrzennej. Pani Edyta Olszak - Rzepiel - Przewodnicząca Komisji powitała wszystkich obecnych na dzisiejszym posiedzeniu Komisji. Proponowany porządek obrad dzisiejszej Komisji obejmuje: 1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta. 4. Informacja o przygotowaniu materiałów do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg proponowanego harmonogramu projekt uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 5. Opiniowanie projektów uchwał. 6. Sprawy różne. 7. Wnioski i zapytania. Komisja jednomyślnie przyjęła proponowany porządek obrad. Ad. 1 Otwarcie Komisji opisano na wstępie. Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji. Przewodnicząca Komisji zapytała, czy ktoś z członków Komisji chciałby wnieść poprawki do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Na prośbę członków Komisji, protokół przegłosowany zostanie na zakończenie posiedzenia. Ad. 6 Sprawy różne. Pan Stanisław Szmajdziński Wójt Gminy przekazał informację z zakresu możliwości związanych z pozyskaniem środków pomocowych, w odniesieniu do ogłoszonego nabór wniosków programu Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadań na poprawę bezpieczeństwa refinansowanie 50% środków na zakup wozu strażackiego. Celem aplikacji 1

2 wniosku konieczne jest wykazania w budżecie gminy środków finansowych związanych z pokryciem pozostałej kwoty zakupu. Po dokonaniu analiz możliwości budżetowych, proponuje się Radzie Gminy wyrażenie zgody na rozdysponowanie ,00zł z wolnych środków na zwiększenie planu wydatków budżetu na realizację wskazanego zadania. Wykazana wyżej kwota po zwiększeniu jej z działu budżetowego na OSP 28,000,00zł zabezpieczy 50% partycypację gminy w nakładach zakupu nowego wozu bojowego. W przypadku pozytywnego przyjęcia wniosku, w tym przekazania środków pomocowych wstępnie ustalono, iż przedmiotowy wóz przekazany zostanie dla jednostki OSP w Janiszowie. Jednostka ta, jest bardzo prężna, posiada pełny zespół wyjazdowy oraz najstarszego, bo 37 letniego Żuka bez uzbrojenia do prowadzenia akcji ratownictwa drogowego stąd przekazania wskazanego wozu jest zasadne. Pytania: Pan Jan Tępiński poinformował, iż ostatnio dużo dyskutowano o Ochotniczych Strażach Pożarnych, była mowa o wykorzystywaniu przez Państwową Straż Pożarną ochotników robiących wszystko za zawodowców. Idąc dalej wskazał, iż my nie mamy pieniędzy na drogi a utrzymujemy ochotników. Janiszów to mała miejscowości stąd należy odchodzić od OSP. I tak, w Czadrowie jest około 800 mieszkańców i nie ma jednostki - najbliższa jest w Krzeszowie. Radny podkreślił, iż uważa, że trzeba dokładać do dużych jednostek a nie do tych małych szkolnych. Pani Edyta Olszak - Rzepiel wskazała, iż Ochotnicza Straż Pożarna w Janiszowie jest bardzo prężna, zabezpiecza swoim zasięgiem tereny wsi Raszów, Przedwojów oraz Błażkową. A co ważniejsze tereny przebiegu drogi krajowej gdzie jest najbliżej i najszybciej reaguje. Jednostka ta jest niezbędna, a celem jest prawidłowego działania jest jej doposażenie w sprzęt gaśniczy oraz ratownictwa drogowego. Pan Jan Łepski wyraził zdanie, iż lepiej doposażać duże jednostki jak Ochotnicza Straż Pożarne w Krzeszowie czy Ogorzelcu, a nie te małe. Radny dodatkowo przedstawił przykłady gmin gdzie brak ochotniczych jednostek straży, a prace wykonywane są w ramach zrzeszania się mieszkańców czyny społeczne itp. Wójt Gminy przypomniał, iż w roku 1990 Gmina Kamienna Góra posiadała 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego na dzień dzisiejszy zostało tylko 6. Wójt Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa mieszańcom gminy wraz z ich wszelaką ochronę. Stąd pytanie, jak wypełnić wskazane obowiązki zwłaszcza w odniesieniu do całego terenu gminy? Niezbędne więc jest posiadania jednostek ochotników celem zabezpieczenia sytuacji kryzysowych związanych z zagrożeniem życia i mienia. Wójt Gminy przedstawił kolejną sprawę związaną z przygotowanym projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamienna Góra na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy da tych nieruchomości. Podjęcie przedmiotowego projektu uchwały podyktowane zostało potrzebą zawarcia umów dzierżawy działek (boisk sportowych) wchodzących w skład mienia Gminy Kamienna Góra, z przeznaczeniem na działalność sportową na rzecz Ludowych Klubów Sportowych. Celem umożliwienia ubiegania się przez LKS z terenu gminy o środki pomocowe konieczne jest uregulowanie władania określonym terenem, co zawarte zostało w projekcie. Na dzień dzisiejszy wystąpiła możliwość złożenia wniosku przez kluby na dofinansowanie max około 50% wykonania zadań remontowych boisk sportowych oraz szatni. Z wnioskiem chcą wystąpić kluby w wsi Krzeszów (zadanie remontu szatni przy boisku sportowym) oraz Przedwojów (zadania remontowe tafli boiska sportowego). 2

3 Pytania: Pan Jan Łepski - odczytał deklaracje współudziału w realizacji Programu Organizator sportu dla dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim na rok 2008 gdzie na wynagrodzenie bezosobowe Organizatora przeznacza się kwotę 4 900,00 zł rocznie tj. 400 zł miesięcznie na rok Przedstawiana deklaracja, w opinii radnego wystawiona została na Pana Falkowskiego Z-ce Przewodniczącego Gminnego Zrzeszenia LZS. Radny w związku z przedstawionym dokumentem zwrócił się z pytaniem o wskazaną kwotę wypłaty oraz czy jest ona pobierana z dotacji na rzecz prowadzonej działalności Ludowych Zespołów Sportowych? Pani Janina Sawicka Z-ca Wójta wyjaśniła, iż powyższa deklaracja wystawiona została cele uzyskanie dofinansowania realizacji programu Organizator sportu dla dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim, gdzie tzw. Organizator na mocy posiadanej umowy powinien otrzymywać wynagrodzenie. Sprawa powyższa zostanie wyjaśniona po rozeznaniu tematu. Pan Janusz Kaliciński zwrócił się z pytaniem o posiadane informacje z zakresu tworzonych planów projektowych odcina drogi S 3. Wójt Gminy przekazał, iż plany związane z projektem przebiegu trasu planowej drogi S-3 są aktualizowane, bieżąco zmieniane. W trakcie prowadzenia procedury przygotowawczej do rozpoczęcia budowy przeprowadzane będą konsultacje społeczne co rozświetli całość zagadnienia. Obecnie wszelkie termony prac proceduralnych zostały wstrzymane, powodem powyższego jest ministerialne stwierdzenie braku zgodności przepisów na mocy których wydawane są aktualnie decyzje środowisko z przepisami unijnymi. Pan Dariusz Oleniacz przekazał, iż mieszkańcy apelują o uruchomienie drugiego oddziału przedszkola w Krzeszowie. Dodatkowo, planowane jest zwołanie zebrania wiejskiego cele opracowania wniosku w w/w kwestii. Radny wypowiedz swoją umotywował ilością składanych deklaracji przez rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wskazał również, iż w celu zmniejszenia kosztów rozbudowy wykonawca może zakupić tańsze materiałów budowlanych poza granicami kraju. Pani Janina Sawicka Z-ca Wójta wyjaśniła, iż badając możliwości związane z zwiększeniem obecnego 1-no oddziałowego przedszkola w Krzeszowie należy dokonać szczegółowej analizy jego zasadności. Co ważne, możliwości budżetowych dwukrotnego zwiększenia nakładów finansowych oraz brak lokali do adaptacji spełniających wymogi w tym zakresie. Rada Gminy na mocy podejmowanych uchwał, przyjęła realizacje zadania związanego z rozbudową pomieszczeń edukacyjnych szkoły i przedszkola w Krzeszowie - adaptacją nowych pomieszczeń na przedszkole spełniające niezbędne wymogi. Podjęcie decyzji związanej z uruchomieniem kolejnego oddziału przedszkola powiązane jest z wstrzymaniem procedury projektowej wprowadzenie aneksu do projektu, zmiana dokumentacji oraz jego zatwierdzenie. W kontekście propozycji radnego co do zlecenia przyszłemu wykonawcy zakupu materiałów budowlanych w określonych punktach przekazała, iż działanie takie jest niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych. Kończąc wypowiedz Zastępca Wójta zarysowała plany projektów Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie obowiązku rozpoczęcia edukacji dla 5-cio latków oraz wprowadzenia tak zwanych zespołów - przedszkoli przydomowych, gdzie gmina zobligowana zostanie do przyszłej partycypacji w kosztach prowadzenie takiegoż punktu, zespołu czy przedszkola. Pan Jan Łepski wyraził opinię, iż w przytoczonej sprawie należy pozostawić projekt bez zmian, podkreślając jednocześnie brak przedszkoli w innych miejscowościach gminy. Pan Jan Łepski przedstawił sprawę związaną z prowadzoną inicjatywą Księdza Parafii Rzymsko Katolickiej w Pisarzowicach związaną z wyrażeniem zgody na udostępnienie placu przynależnego do parafii na cel związany z budową placu zabaw dla dzieci. Plac zorganizowany zostanie przez mieszkańców, problem stanowi jego wyposażenie. Stąd, prośba o powyższe do 3

4 gminy. Wójt Gminy podkreślił, iż na wstępie największym problemem nie jest doposażenie placu, tylko zorganizowanie bezpieczeństwa odpowiedzialności za powyższe. Ksiądz jako właściciel gruntu powinien posiadać świadomość pełnej odpowiedzialności z tym związanej. Co do zakupu sprzętu na plac zabaw podkreślić należy, iż w pierwszej kolejności mieszkańcy, działacze społeczni powinni zwrócić uwagę na możliwości związane z pozyskaniem środków zewnętrznych np. wykazanie inicjatywy społecznej w ramach lokalnego Stowarzyszenia Kwit Lnu. Pan Jan Tępiński zwrócił się z pytaniem związanym z skierowanym pismem do Rady Gminy mieszkańca Czadrowa w sprawie wykupu mieszkań z zasobu komunalnego gminy pytanie związane z wyjaśnieniem dlaczego na powyższe odpowiedzi udzielił Wójt Gminy a nie cyt. rada. Pani Janina Sawicka Z-ca Wójta przekazała, iż odpowiedzi na powyższe udzielił Wójt Gminy zgodnie z posiadającym kompetencjami w tym zakresie. Rada Gminy nie jest organem właściwym w sprawach indywidualnych, bowiem sprawy takie w myśl przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego załatwiane są wg. właściwości rzeczowych. Pan Jan Łepski wyraził opinie związaną z konieczności zmiany przepisów lokalnych związanych z zakazem sprzedaży pojedynczych mieszkań na tzw. osiedlu w Czadrowie. Pan Jan Tępiński przekazał, iż jako radny wie, że są ludzie którzy nie chcą mieć własności nie są zainteresowani wykupem mieszkań w tym namawia do mobilizacji, dogadania się wszystkich lokatorów na wykup całego osiedla. Jednakże wyraża opinię związaną z umożliwieniem wykupu mieszkań na osiedlu w Czadrowie, zorganizowania spotkania z lokatorami. Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta przypomniała, iż w oparciu o Uchwałę Rady Gminy w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomości nie podlegają sprzedaży lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach wielomieszkaniowych w Czadrowie (osiedle). Wyjątek stanowi zbycie wszystkich lokali, gdzie celem takich działań będzie doprowadzenie do całkowitego zejścia budynków za stanu własności gminy. W tym, niejednokrotnie organizowane były zebrania wiejskie z mieszkańcami osiedla celem wypracowania wspólnych opinii i wniosków co do mieszkań osiedla w Czadrowie. Dodatkowo przeprowadzane były spotkania w Urzędzie Gminy z przedstawicielami osiedla oddelegowanymi przez lokatorów, na mocy których również nie doprowadzono do porozumienia/ wyrażenia zgody przez wszystkich najemców na ich kupno. Wójt Gminy dodał, iż w przypadku zgłoszenie wniosków o wykup wszystkich przedmiotowych mieszkań wystąpi do Rady Gminy z inicjatywą uchwałodawczą związaną z wyrażeniem zgody na sprzedaż wskazanych lokali. Komisja nie zgłosiła dalszych zagadnień z zakresu Spraw różnych. Ad. 3 Kontrola bieżącej działalności Wójta. Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta poinformowała, że od posiedzenia ostatniej Komisji Rewizyjnej do dnia dzisiejszego włącznie odbyła się jedna narada u Wójta Gminy w dniu r. Tematem narady była: informacja o przygotowaniu materiałów do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg proponowanego harmonogramu projekt uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy realizacja tematy na dzisiejszym posiedzeniu Komisji; 4

5 promocja gminy; sprawy różne. Po prezentacji głównego bloku tematycznego narady z zakresu promocji gminy, omówione zostały zagadnienia wraz z ustaleniami w zakresie poruszanych spraw różnych w posiedzeniu szczegółowe informacje protokół z narady. Pytania: Pani Edyta Olszak Rzepiel zgłosiła następujące sprawy: - prośbę związaną z ingerencją w sprawie konieczności umieszczenia przez powiat kamiennogórski znaku drogowego STOP przed przejazdem w stronę Lubawki na odcinku drogi w Janiszowie; - zbadania prawidłowości poboru energii elektrycznej w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Janiszowie; - sprawa związaną z brakiem zaworu odcinającego pobór wody do pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Janiszowie. Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta przyjęła przedstawione zgłoszenia. Po wysłuchaniu tematyki dotyczącej bieżącej działalności Wójta Komisja nie zgłosiła uwag oraz dalszych pytań w tym zakresie. Ad. 5 Opiniowanie projektów uchwał. Pan Witold Bogumiło Kierownik ref. IiZP przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kamienna Góra na lata Uzasadniając potrzebę podjęcia przedmiotowego projektu przekazał, iż w przyjętym Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Kamienna Góra wprowadza się zmiany w zakresie bazy edukacyjnej, kulturalnej i sportowej w punkcie 2 projektów zadań cyt. Budowa pawilonu szatniowo sanitarnego na boisku w Czadrowie w punkcie 15 cyt. Remont połączony z modernizacją sali widowiskowej WDK w Krzeszowie oraz w punkcie 16 cyt. Remont połączony z modernizacją sali widowiskowej WDK w Pisarzowicach - wprowadza się zmiany związane z aktualizacja wartości inwestycji, w tym również przeniesienie terminu ich realizacji z roku 2008 na Zmiana terminu realizacja podyktowana została przesunięciem terminów naboru wniosków o dofinansowanie. Wprowadza się również zmianę w punkcie 5 cyt. Rozbudowa pomieszczeń edukacyjnych szkoły i przedszkola w Krzeszowie polegającą na aktualizacji wartości zadania. W tym, w zawartych projektem zmianach WPI cała wartość zadań została ujęta w pozycji środki finansowe własne z odnośnikiem - Gmina Kamienna Góra będzie występowała o dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej, między innymi Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Obszarów Wiejskich oraz programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pytania: Pan Jan Łepski zwrócił uwagę na problem związany z niepokojącym przesuwaniem realizacji inwestycji wpisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata następne. Działanie takie doprowadzi do niewykonania określonych przez radę gminy zadań. Pan Witold Bogumiło Kierownik ref. IiZP przekazał, iż działania związane z przesuwaniem terminu realizacji określonych w WPI inwestycji niezależne od gminy. Powodem powyższego jest zmiana terminu związana z przesunięciem naboru wniosków o dofinansowanie. Podjęta przez Radę Gminy Uchwała wprowadzająca plan realizacji określanych zadań inwestycyjnych zawiera również scenariusz finansowania obejmujący dofinansowanie zadań z środków pomocowych programów unijnych i krajowych. Finansowanie większych inwestycji na terenie gminy jedynie z jej budżetu jest niewykonalne zważając na możliwości budżetowe. Stąd 5

6 bez zaplanowanego wsparcia z funduszy zewnętrznych rozpoczęcie inwestycji jest przekładane. Podkreślić należy, iż z programów pomocowych dofinansowujących zakres inwestycji związanych z infrastrukturą z okresu finansowania na lata nie ogłoszono jeszcze żadnego naboru wniosków o powyższe. Pan Jan Tępiński przekazał, iż jego zdaniem zadanie związane z budową szatni sportowej we wsi Czadrów jest zagrożone ze względu na prawdopodobną zgodę Rady Gminy na niewykonanie tej budowy - a przed Czadrowem będą realizowane inne inwestycje. Pan Witold Bogumiło Kierownik ref. IiZP poinformował, iż zadania wpisane do WPI z określonym terminem realizacji są przedkładane na późniejsze terminy celem pozyskanie środków pomocowych. Na dany rok kalendarzowy, zgodnie z wcześniejszymi założeniami programowania ogłaszane powinny być nabory na inwestycji w tym zakresie raz do roku. Stąd prawdopodobieństwem jest ogłoszenie dwóch naborów w zakresie wsparcia działań sportowo kulturalnych. Wskazane przez radnego zadanie wpisane zostało do realizacji na rok 2009, przy założeniu wsparcia środków pomocowych na jego wykonawstwo. Dalszych pytań i uwag nie zgłoszono. Komisja Rewizyjna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W wyniku głosowania jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5 członków Komisji, 5 głosów za, głosy wstrzymuję się oraz sprzeciw nie wystąpiły). Ad. 4 Informacja o przygotowaniu materiałów do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg proponowanego harmonogramu projekt uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Pani Agnieszka Damasiewicz inspektor UG d/s gospodarki przestrzennej objaśniła, iż realizując ustawowy obowiązek wynikający z zapisu art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy w celu dokonania oceny aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletni program ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń Studium, w tym również wniosków w sprawie sporządzenia lub zmian planu miejscowego. W oparciu o w/w przepisy zlecone zostało dla Biura Urbanistycznego w Jeleniej Górze opracowanie Oceny aktualności Studium Zagospodarowania Przestrzennego terenów gminy Kamienna Góra. Wyniki przygotowanych analiz winny być przedłożone przez Wójta Gminy Radzie Gminy wraz z propozycjami dokonania ewentualnych zmian przedmiotowych dokumentów. Na posiedzeniach Komisji Rady Gminy, proponuje się przystąpienie do zmiany Studium dla całego terenu gminy Kamienna Góra. Uzasadniając potrzebę zmiany całości Studium za podstawowe przesłanki uznaje się: konieczność uaktualnienia dokumentu w kontekście zmian przepisów prawa w tym zakresie, uwzględnienie przy aktualizacji Studium wniosków z Oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, otwarcie drogi do naliczania tzw. renty planistycznej oraz wymogi wprowadzenia szeregu istotnych zmian w kontekście zapisów odnoszących się min. do obszarów objętych projektem Natura 2000, obszarów zakresu inwestorskiego, rezerwatów, terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz szeregu zmian wynikających z aktualnych potrzeb mieszkańców. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż działanie takie powoli wyznaczyć kierunki zabudowy celem zapobiegnięcia tzw. powstawania mini osiedli poza obszarami ciągu zabudowy danej wsi celem uporządkowania terenu gminy, wytyczenia jej ładu przestrzennego. Szacunkowy koszt opracowania zmian Studium to około tyś. zł. Czas trwania procedury opracowania i zatwierdzenie dokumentu to około 15 miesięcy. 6

7 Kolejnym krokiem po rozpoczęcie prac projektowych dot. zmiany aktualizacyjnych Studium będzie zlecenie opracowań Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Stąd, na przedstawionej radnym mapie obowiązującego Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamienna Góra naniesione zostały oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy (tereny objęte Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego oraz tereny zainwestowania wg aktualnego Studium), plus informację związane z wykazaniem skali ilości wydanych decyzji pozwoleń na budowę oraz wniosków dotyczących zmian Planów w latach Mapa terenu gminy podzielona została na 7 obszarów: A Rędziny, Czarnów, Pisarzowice oraz Raszów; B Ogorzelec, Leszczyniec, Szarocin oraz Nowa Białka; C Janiszów i Przedwojów; D Dębrznik i Ptaszków; E Czadrów, Krzeszów oraz Lipienica; F Jawiszów, Krzeszówek, Olszyny oraz Gorzeszów; G Dobromyśl i Kochanów. Przedstawiony wyżej podział terenów gminy przygotowany został w zakresie propozycji rozpoczęcia prac planistycznych związanych z wytyczeniem obszarów co do opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Zaznaczyć należy, iż najbardziej newralgiczny, w tym konieczny do jak najszybszego zlecenia Planu w roku bieżącym jest obszar C i E. Motywując przedstawioną kolejność opracowania obszarowych Planów Pani Damasiewicz - doprecyzowała, iż obszar zakwalifikowany jako E jest atrakcyjny pod kątem wzmożonego zainteresowania terenem pod przyszłą zabudowę wzrastającymi ruchami inwestorskimi, co ważne niezbędne jest również zabezpieczenie w Planie trenów zabytków krzeszowskich oraz inwestycji związanej z Modernizacją Nieccki Krzeszowskiej. Propozycja związana z opracowaniem w roku bieżącym Planu dla terenów zakwalifikowanych jako obszar C wynika min. z wpływu pisma z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wyrażenia przez Urząd Gminy opinii co do rozpoczęcia prac badawczych źródeł złoża Porfiru w obrębie góry zlokalizowane między Przedwojowem a Krzeszowem. Powstałe zagrożenie, wynikające z otrzymania koncesji na wydobycie kruszywa związane jest z zaburzeniem gospodarki wodnej w wskazanej części gminy. Źródła ujęcia wody w Betlejem oraz zabezpieczające dostawy wody dla wsi Przedwojów objęte zostaną odwiertami co niechybnie spowoduje zakłócenie ich naturalnego pierwotnego pływu. Opinia Urzędu Gminy co do powyższego będzie negatywna, jednakże nie jest to wiążące w zakresie wydania koncesji przez Urząd Marszałkowski. Niepokojąca jest również wydana zgoda na badania właściciela terenu czyli Nadleśnictwo. Idąc dalej, zlecenie przedmiotowego Planu zatrzyma na czas trwania procedury prace badawcze w tym, po utworzeniu dokumentu obwarowany zostanie zakazu prowadzenia takich działań. Rada Gminy podejmie decyzje związane z sporządzeniem harmonogramu zlecanych prac w kontekście obszarowym terenu gminy. Komisja Rewizyjna na bieżąco weryfikowała przedkładane informacje. Pani Agnieszka Damasiewicz inspektor UG d/s gospodarki przestrzennej przedstawiła projekt uchwały o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra. Pytań i uwag nie zgłoszono. Komisja przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5 członków Komisji, wystąpiło 4 głosy za, 1 głos wstrzymuje się, głosy przeciw nie wystąpiły). 7

8 W załączeniu do protokołu: proponowany harmonogram prac planistycznych na lata ; wykaz przedstawiający ilość wydanych na mocy decyzji pozwoleń na budowę oraz wniosków o zmianę w Planie w odniesieniu do podziału terenu gminy. W zakresie Ad.5 porządku obrad Komisji Opiniowanie projektów uchwał: Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. Uzasadniając potrzebę podjęcie przedmiotowego projektu poinformowała, iż podyktowane ono zostało możliwością związaną z pozyskaniem środków pomocowych w oparciu o ogłoszony nabór wniosków programu Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadań na poprawę bezpieczeństwa refinansowanie 50% środków na zakup wozu strażackiego. Celem aplikacji wniosku konieczne jest wykazania w budżecie gminy środków finansowych związanych z pokryciem pozostałej kwoty zakupu. Po dokonaniu analiz możliwości budżetowych, proponuje się Radzie Gminy wyrażenie zgody na rozdysponowanie ,00zł z wolnych środków na zwiększenie planu wydatków budżetu na realizację wskazanego zadania. Wykazana wyżej kwota po zwiększeniu jej z działu budżetowego na OSP 28,000,00zł zabezpieczy 50% partycypację gminy w nakładach zakupu nowego wozu bojowego. Szczegółowe informację w tym związane przedstawił na wstępie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Wójt Gminy. W ramach przeniesień między paragrafami, rozdziałami, działami przekazuje się dotacje celowe z budżetu gminy na finansowania lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, związane to jest z zakupem sprzętu strażackiego przy finansowym wsparciu Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakup obejmuje motopompę, węże V 52 i V 75, pilarkę do drewna, atestowane budy i hełmy strażackie oraz rozdzielacz kulowy. Wprowadza się również zmiany w zakresie zadań wpisanych w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z zmniejszeniem o 7 000,00zł wykonania zadnia pn. Wykonanie drenażu odwadniającego w obrębie nieruchomości we wsi Gorzeszów nr 49 i 51 na rzecz przekazania o wskazaną kwotę dotacji dla Regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na naprawę uszkodzeń i konserwację potoku Łężec we wsi Czadrów. Budżet po zmianach wynosić będzie: - po stronie dochodów ,63zł; - po stronie wydatków ,63zł. Pytania: Pan Jan Łepski powrócił, w tym ponownie odczytał deklaracje współudziału w realizacji Programu Organizator sportu dla dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim na rok 2008 gdzie na wynagrodzenie bezosobowe Organizatora przeznacza się kwotę 4 900,00 zł rocznie tj. 400 zł miesięcznie na rok Radny wyraził opinię, iż przekazywanie funduszy jest niepożądane zważając na potrzeby poszczególnych Klubów Sportowych. Wskazując dodatkowo, iż to Kluby są najważniejsze gdyż wspierają i organizują działania sportowe dla dzieci i młodzieży danej wsi, są blisko ludzi. Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy podkreśliła, iż przedmiotowa deklaracja związana jest z spełnieniem wymogu związanego z ubieganiem się o środki pomocowe z ramienia Urzędu Marszałkowskiego. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione po rozeznaniu sprawy. Dalszych pytań i uwag nie zgłoszono. Komisja Rewizyjna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W wyniku głosowania jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5 członków Komisji, 5 głosów za, głosy wstrzymuję się oraz sprzeciw nie wystąpiły). 8

9 Pan Dawid Kusztal podinspektor UG przedstawił do zaopiniowania projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamienna Góra na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy da tych nieruchomości szczegółowo powyższy uzasadniając. Komisja Rewizyjna przedyskutowała zasadność podjęcie analizowanego projektu oraz zamierzenia z nim związane. Pytań i uwag nie zgłoszono. Komisja Rewizyjna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5 członków Komisji, 3 głosów za, 1 głos sprzeciw, 1 głos wstrzymuję się ). Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji. Przewodnicząca Komisji zapytała, czy ktoś z członków Komisji chciałby wnieść poprawki do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku zgłoszonych uwag, Komisja przyjęła protokół Nr 21/08 z dnia 23 czerwca 2008 roku (głosowało 5 członków Komisji, wystąpiły 4 głosy za, 1 głos wstrzymuję się, głosy sprzeciw nie wystąpiły).. Ad. 7 Wnioski i zapytania. Pani Edyta Olszak Rzepiel zgłosiła wniosek skierowany do Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie zaproszenia na posiedzenie najbliższej Sesji Rady Gminy Kamienna Góra Pana Janusza Leszczyńskiego oraz Pani Agnieszki Leśniak. Motywując przedmiotowy wniosek poinformowała, iż spowodowany on jest przedstawieniem Radzie Gminy protokołu pokontrolnego Komisji Zespołu Kontrolującego Komisji Rewizyjnej z zakresie gospodarki finansowej Wiejskich Domów Kultury za rok 2007 oraz ewentualnych pytań w tym zakresie do kontrolowanych. Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła wniosek j/w. Po wyczerpaniu tematyki posiedzenia Komisja nie wniosła uwag i uznała tym samych, że zakres tematyczny został przedstawiony w sposób wyczerpujący. Następnie Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie. U s t a l e n i a k o ń c o w e Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna: 1. Przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji. 2. Zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. Protokołowała: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Pawłowska Edyta Olszak - Rzepiel Załączniki do protokołu dostępne są na stanowisku pracy w Biurze Rady Gminy 9

Protokół Nr 22/08 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lipca 2008 r.

Protokół Nr 22/08 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lipca 2008 r. Protokół Nr 22/08 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lipca 2008 r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 10 10 zakończyło o godzinie 11 30. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Joanna Cebula w dniu 25 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/08 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 stycznia 2008 r.

Protokół Nr 16/08 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 stycznia 2008 r. Protokół Nr 16/08 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 stycznia 2008 r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 10 10 zakończyło o godzinie 14 30. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXVII/08 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 września 2008r.

P r o t o k ó ł Nr XXVII/08 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 września 2008r. P r o t o k ó ł Nr XXVII/08 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 września 2008r. Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 10 03, a zakończyła o godzinie 12 30. W Sesji uczestniczyło 15 radnych oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/07 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 października 2007 r.

Protokół Nr 13/07 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 października 2007 r. Protokół Nr 13/07 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 października 2007 r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 9 15 zakończyło o godzinie 16 15. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 października 2013 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 października 2013 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 października 2013 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o godzinie 10:00 otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu radnych oraz

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXXIV/05

P r o t o k ó ł Nr XXXIV/05 P r o t o k ó ł Nr XXXIV/05 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 lipca 2005r. Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 9 00, a zakończyła o godzinie 13 00. W Sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecna

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 8 grudnia 2015 r.

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 8 grudnia 2015 r. Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 8 grudnia 2015 r. Przewodnicząca Komisji Finansowo - Gospodarczej o godzinie 10:30 otworzyła posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24.03.2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godzinie 08:10 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu radnych oraz gości oświadczyła,

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2014 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2014 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2014 r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/06 posiedzenia Komisji Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 grudnia 2006 r.

Protokół Nr 1/06 posiedzenia Komisji Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 grudnia 2006 r. Protokół Nr 1/06 posiedzenia Komisji Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 grudnia 2006 r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 9 05 zakończyło o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2016 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2016 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2016 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/10 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół nr III/10 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół nr III/10 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2010r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów oraz gości oświadczył, iż zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej P r o t o k ó ł wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej z dnia 18 kwietnia 2012r. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2015 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2015 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2015 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 stycznia 2015 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 stycznia 2015 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 stycznia 2015 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2013 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2013 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2013 r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej P r o t o k ó ł wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej z dnia 12 października 2011r. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXXV/05

P r o t o k ó ł Nr XXXV/05 P r o t o k ó ł Nr XXXV/05 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 16 sierpnia 2005r. Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 9 00, a zakończyła o godzinie 12 30. W Sesji uczestniczyło 15 radnych oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2015 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2015 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2015 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 listopada 2011r.

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 listopada 2011r. Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 listopada 2011r. Posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej rozpoczęło się o godzinie 10 00, zakończyło o godzinie 13 00.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 listopada 2013 r.

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 listopada 2013 r. Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 listopada 2013 r. Przewodnicząca Komisji Finansowo - Gospodarczej o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie Komisji Finansowo -

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała

w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała ZARZĄDZENIE NR OR.0050.700.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30.07.2014r. w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 48/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 25 czerwca 2014r.

P R O T O K Ó Ł Nr 48/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 25 czerwca 2014r. BRG.0012.2.6.2014.MB P R O T O K Ó Ł Nr 48/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 25 czerwca 2014r. 1. OTWARCIE OBRAD, STWIERDZENIE QUORUM Przewodniczący Komisji Budżetowej Marcin Szklarczyk o godzinie

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. PROTOKÓŁ Nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 16 grudnia 2014 roku pod przewodnictwem Pana Mieczysława Skowrona Przewodniczącego Komisji. Na ogólną liczbę 7 członków obecnych 7. Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. L sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Cegłów w 2014 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego PROTOKOŁ Nr 35/12 posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, PROTOKOŁ Nr 34/12 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki PROTOKOŁ Nr 26/12 posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 września 2012r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 września 2012r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 września 2012r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2015. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 3/2015. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. BR.0012.2.1.2015 PROTOKÓŁ Nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 28 stycznia 2015 roku pod przewodnictwem Pana Mieczysława Skowrona Przewodniczącego Komisji. Na ogólną liczbę 7 członków

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 stycznia 2015 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 stycznia 2015 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 stycznia 2015 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 35/09 posiedzenia Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 listopada 2009r.

Protokół nr 35/09 posiedzenia Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 listopada 2009r. Protokół nr 35/09 posiedzenia Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 listopada 2009r. Posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej rozpoczęło się o godzinie 9 00 zakończyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 lutego 2014 r.

Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 lutego 2014 r. Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 lutego 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył XXXVIII sesję i po powitaniu radnych, sołtysów oraz gości oświadczył, iż zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 marca 2014 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 marca 2014 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 marca 2014 r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2012r.

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2012r. Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2012r. Przewodnicząca Komisji Finansowo - Gospodarczej o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 września 2012r.

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 września 2012r. Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 września 2012r. Przewodnicząca Komisji Finansowo - Gospodarczej o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2012r.

Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2012r. Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2012r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył XVIII sesję i po powitaniu radnych, sołtysów oraz gości oświadczył, iż zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 listopada 2013 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 listopada 2013 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 listopada 2013 r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2015 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/08 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2008r.

P r o t o k ó ł Nr XXX/08 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2008r. P r o t o k ó ł Nr XXX/08 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2008r. Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 10 00, a zakończyła o godzinie 14 05. W Sesji uczestniczyło 15 radnych oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały Nr XIV/.../15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów stanowi załącznik Nr 9 do protokołu

Projekt uchwały Nr XIV/.../15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów stanowi załącznik Nr 9 do protokołu 1 2 3 Pkt 4.e: Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. W związku z brakiem przychodów z tytułu opłaty za posiadane psy, proponuje się uchylenie uchwały podjętej w 2008 r. Uwag do projektu uchwały

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz W XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 14 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/364/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 31 maja 2006 roku

Uchwała Nr XLI/364/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 31 maja 2006 roku Uchwała Nr XLI/364/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 31 maja 2006 roku W sprawie zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2006 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIV Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Protokół z XLIV Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 sierpnia 2014 r. Protokół z XLIV Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 sierpnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył XLIV sesję i po powitaniu radnych, sołtysów oraz gości oświadczył, iż zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/07 posiedzenia Komisji Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 16 stycznia 2007 r.

Protokół Nr 2/07 posiedzenia Komisji Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 16 stycznia 2007 r. Protokół Nr 2/07 posiedzenia Komisji Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 16 stycznia 2007 r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 10 05 zakończyło o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 marca 2013 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 marca 2013 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 marca 2013 r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA R XV/98/07 RADY MIASTA KOSTRZY AD ODRĄ. z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2007 rok

UCHWAŁA R XV/98/07 RADY MIASTA KOSTRZY AD ODRĄ. z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2007 rok UCHWAŁA R XV/98/07 RADY MIASTA KOSTRZY AD ODRĄ z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2007 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Projekt z dnia 17 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW z dnia... 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/09 posiedzenia Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 17 czerwca 2009r.

Protokół nr 30/09 posiedzenia Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 17 czerwca 2009r. Protokół nr 30/09 posiedzenia Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 17 czerwca 2009r. Posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej rozpoczęło się o godzinie 9 00 zakończyło o

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Komisji Finansowo Gospodarczej oraz Komisji Społecznej z dnia 8 sierpnia 2016 r.

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Komisji Finansowo Gospodarczej oraz Komisji Społecznej z dnia 8 sierpnia 2016 r. P r o t o k ó ł wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Komisji Finansowo Gospodarczej oraz Komisji Społecznej z dnia 8 sierpnia 2016 r. Otwarcia posiedzenia i powitania obecnych dokonał Pan Piotr Pawlik

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków.

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/117/04 Rady Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2004 r. Opracowanie po konsultacjach na zebraniach wiejskich STATUT Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Rozdział I NAZWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr RADY GMINY MIELEC

Projekt UCHWAŁA Nr RADY GMINY MIELEC Projekt UCHWAŁA Nr RADY GMINY MIELEC z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OR.II Protokół Nr 7/2016 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Smołdzino, które odbyło się w dniu 23 listopada 2016 r.

OR.II Protokół Nr 7/2016 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Smołdzino, które odbyło się w dniu 23 listopada 2016 r. OR.II.0012.7.2016 Protokół Nr 7/2016 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Smołdzino, które odbyło się w dniu 23 listopada 2016 r. Komisje spotkały się o godz. 14:00 w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX /244/13 RADY GMINY ŚWIESZYNO. z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2013

UCHWAŁA NR XXIX /244/13 RADY GMINY ŚWIESZYNO. z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2013 UCHWAŁA NR XXIX /244/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2013 Na podstawie art.18 ust 2, pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo