Protokół nr III/10 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2010r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr III/10 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2010r."

Transkrypt

1 Protokół nr III/10 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2010r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - listy obecności radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych - sołtysów oraz zaproszonych gości stanowią załącznik nr 1 do nin. protokółu. Ponadto w Sesji uczestniczyli: Pan Stanisław Szmajdziński Wójt Gminy; Pan Mieczysław Plata Sekretarz Gminy; Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta; Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy. Przewodniczący Rady Gminy przed przystąpieniem do przedstawienia dzisiejszego porządku obrad poprosił o wystąpienie Pana Jana Gwiżdża Przewodniczącego Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Wójt Gminy z okazji zajęcie przez GZ LZS IV miejsca w XI Dolnośląskich Igrzyskach LSZ i Mieszkańców Wsi w kategorii gmin, złożył wraz z Przewodniczącym Rady Gminy najszczersze podziękowania za pracę włożoną na rzecz krzewienia wśród dzieci i młodzieży idei sportu, promocję aktywnego i zdrowego stylu życia oraz uczciwej konkurencji sportowej. Wszystkim sympatykom, działaczom i zawodnikom, życząc wielu osiągnięć i sukcesów sportowych. Przewodniczący Rady Gminy wraz z Wójtem Gminy wręczyli list gratulacyjny wraz z pucharem na ręce Przewodniczącego Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Pan Jan Gwiżdż Przewodniczący Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych podziękował za zaproszenie na sesje oraz złożone gratulacje w imieniu swoim oraz wszytkach działaczy sportowych. Pan Zygmunt Homoncik - Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, który to brzmi następująco: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych. 4. Zapytania. 5. Przyjęcie projektu budżetu gminy na rok 2011: przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem wójta; odczytanie opinii komisji i wniosków radnych; odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej; przedstawienie stanowiska wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych; dyskusja i przegłosowanie autopoprawek i innych poprawek; głosowanie nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem przyjętych poprawek i autopoprawek. 1

2 6. Podjęcie uchwał: - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie; - projekt uchwały w sprawie środków niewygasających; - projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 7. Wnioski i zapytania. 8. Sprawy różne. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych chciałby wnieść poprawki do porządku obrad dzisiejszej Sesji? Wobec braku uwag i wniosków, Rada Gminy przyjęła porządek obrad 15 radnych zagłosowało za, głosy przeciw oraz wstrzymuję się nie wystąpiły Ad. 1 Otwarcie Sesji opisano na wstępie. Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby wnieść poprawki do protokołu z poprzedniej Sesji? Wobec braku zgłoszonych uwag, Rada Gminy przyjęła protokół Sesji II/10 z dnia 6 grudnia 2010r. (głosowało 15 radnych, wystąpiło 15 głosów za, głosy przeciw oraz wstrzymuję się nie wystąpiły). Ad. 3 Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych. Informację o pracy Wójta Gminy w okresie od poprzedniej sesji do dnia dzisiejszego wraz z informacją o przeprowadzonych przetargach i odbiorach oraz wykazem wydanych zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z gruntów własnych wnioskodawców przedstawił Pan Stanisław Szmajdziński - Wójt Gminy. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Sesji. Pytania: Pan Andrzej Berdechowski poprosił o rozwinięcie tematu związanego z spotkaniem wójta z dyr Takaty w Krzeszowie? Pan Stanisław Szmajdziński - Wójt Gminy w odpowiedzi przekazał, iż spotkanie to miało charakter spotkania gospodarczego. Z przekazanych informacji, Takata w Krzeszowie na najbliższe pięć lat podpisała szereg kontraktów dzięki którym podjęto decyzję o wstępnym poszerzeniu swojego majątku na terenie Krzeszowa. Właściciele zakładu planują wykup gruntów od właścicieli prywatnych celem wybudowania kolejnej hali produkcyjnej. Rozpoczęcie takich działań będzie powiązane z zmianą studium zagospodarowania przestrzennego tegoż terenu oraz szeregiem dodatkowych uzgodnień proceduralnych w tym zakresie. Decyzja o powiększeniu majątku Takaty wpłynie na zwiększenie wysokości podatków które wesprą dochody gminy jak i na otwarcie dodatkowych około 100 miejsc pracy. Pan Józef Kołodziej poprosił o rozwinięcie tematu co do spotkania w sprawie elektrowni wiatrowych na terenie gminy? Pan Stanisław Szmajdziński - Wójt Gminy - poinformował, iż ok 7 lat temu wydana została decyzja w zakresie zagospodarowania działek pod elektrownie wiatrowe na terenie gminy. 2

3 Zważając na trwające prace nad opracowaniem studium zagospodarowania przestrzennego dla terenów całej gminy, uzgodnienia te muszą zostać wpisane w dokument planistyczny. Po zmianie przepisów wymagana jest w tym zakresie pozytywna opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, z którym to odbyło się spotkanie. Tereny pod wiatraki obejmują obszar geodezyjny koło Pisarzowic, Janiszowa oraz tak zwanej krzyżówki do Raszowa. Po wysłuchaniu informacji z bieżącej działalności Wójta w tematyce dotyczącej istotnych spraw gospodarczych, społecznych Rada Gminy przyjęła powyższe informacje nie zgłaszając dalszych pytań i uwag w tym zakresie. Ad. 4 Zapytania. Pani Teresa Ciszek w wystosowanej wypowiedzi przekazała, iż w obowiązującym Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata zaplanowano remont drogi gminnej w Leszczyńcu z podaną kwotą do realizacji 345 tysięcy zł. Natomiast, w budżecie gminy na rok 2011 podana kwota realizacji tegoż zadania wynosi 204 tysiące zł. Różnica wynosi ponad 100 tysięcy zł. Zapytanie radnej dotyczy rozdysponowania tychże środków finansowych? Odpowiedzi na zgłaszane w pkt 4 porządku obrad zapytania udzielane są w zakresie tematycznym wnioski i zapytania. Ad. 5 Przyjęcie projektu budżetu gminy na rok 2011 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pan Zygmunt Homoncik - Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, iż w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Kamienna Góra Nr L/248/10 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 sierpnia 2010r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej porządek obrad sesji budżetowej winien zawierać następujące punkty: przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem wójta; odczytanie opinii komisji i wniosków radnych; odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej; przedstawienie stanowiska wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych; dyskusja i przegłosowanie autopoprawek i innych poprawek; głosowanie nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem przyjętych poprawek i autopoprawek. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem wójta: Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Kamienna Góra na rok 2011 wraz z uzasadnieniem. Prezentację powyższego, rozpoczęła od szczegółowej analizy planu dochodów gminy według jego źródeł - dochody budżetowe sklasyfikowane zostały w kwocie ,00 zł w tym: dochody własne gminy ,00zł; subwencja ogólna z budżetu państwa ,00zł; dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań administracji rządowej ,00zł; dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących ,00zł. 3

4 Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2011 ustalony został na poziomie ,18zł z rozdysponowaniem na: wydatki bieżące ,78zł; wydatki majątkowe ,40zł; wydatki na realizacje zadań inwestycyjnych ,40 zł. Zakres planu wydatków i dochodów gminy oraz zadań inwestycyjnych, został szczegółowo omówiony w oparciu o przedmiotowy projekt uchwały. Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku do protokołu nr 2 z posiedzenia Sesji Rady Gminy Odczytanie opinii komisji i wniosków radnych: Pan Zygmunt Homoncik - Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady Gminy o przedstawienie wypracowanych opinii co do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2011: Pan Józef Kołodziej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - poinformował, iż Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na rok Wniosków co do zmian projektu uchwały budżetowej nie zgłoszono. Pan Andrzej Berdechowski Przewodniczący Komisji Społecznej - poinformował, iż Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na rok Wniosków co do zmian projektu uchwały budżetowej nie zgłoszono. Pani Teresa Ciszek Przewodnicząca Komisji Finansowo - Gospodarczej poinformowała, iż Komisja Finansowo - Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na rok Wniosków co do zmian projektu uchwały budżetowej nie zgłoszono. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy przedstawiła: uchwałę Nr I/265/2010 Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłużonym przez Wójta Gminy Kamienna Góra projekcie budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami; uchwałę Nr I/267/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok Przedstawienie stanowiska wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych: Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy poinformowała, iż zgodnie z przedłożoną Wójtowi Gminy Kamienna Góra pisemną, ostateczną opinią Komisji Finansowo Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra co do projektu uchwały budżetowej - do projektu uchwały budżetowej na rok 2011 nie zgłoszono wniosków. 4

5 Dyskusja i przegłosowanie autopoprawek i innych poprawek ; Pani Ewa Kwiecińska - przedstawiła sprawę dotyczącą wprowadzenia w projekt budżetu 25% zwyżki stawki bazowej czynszu. Radna wskazała, iż zwyżka o 25% stawki bazowej czynszu jest zbyt duża i obciąży wszystkich najemców z zasobu gminy. Rok, rocznie wprowadzane są zwyżki % czynszów, które na osiedlu mieszkalnym w Czadrowie wzrosły i wynoszą ponad 5 zł za 1m2. Najemcy lokali mieszkalnych nie stać na tak wysokie opłaty czynszowe stąd, wnosi się o niezastosowanie tak dużej % zwyżki stawki bazowej czynszu. Prośba ta jest zarówno wnoszona przez mieszkańców osiedla w Czadrowie jak i wszystkich najemców lokali. Wprowadza się podwyżki stawki bazowej czynszu, które mogą być stosowane do 80%, a możliwe zniżki można zastosować tylko do 20%. Najemcy osiedla w Czadrowie wnoszą podania do gminy min. w zakresie wymiany okien. Podania te są rozpatrywane negatywnie stąd, rekompensatą braku takich prac niech będzie obniżenie wprowadzonej % zwyżki stawki bazowej czynszu. Na zakończenie radna dodała, że za chwile na osiedlu w Czadrowie wykonane zostanie roczne rozliczenie kosztów ogrzewania, a mieszkańców nie stać na pokrywanie tak dużych kosztów związanych z dostawą ciepła. Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż wprowadzenie 25% zwyżki stawki bazowej czynszu dla najemców zasobu gminy wynika z realizacji zapisów podjętej Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra na lata Cytowana uchwała obliguje Wójta Gminy do stosowania jej zapisów w zakresie zasad polityki czynszowej w tym, wprowadzania uchwalonych rocznie zwyżek % czynszów. Pamiętać również należy, że przy tworzeniu projektu budżetu gminy wprowadzono % wskaźnik zwyżki w dochody gminy. Pani Janina Sawicka - Zastępca Wójta Gminy dopowiedziała, iż według uchwalonego i obowiązującego Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra na lata polityka czynszowa gminy powinna zmierzać w kierunku zapewnienia samowystarczalności finansowej gospodarki mieszkaniowej. Wpływ z czynszów nie pokrywa obecnie wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury czy realizowanych rocznie remontów. Stąd, sukcesywnym celem przyjętej i uchwalonej polityki czynszowej jest minimalizowanie dopłat z budżetu gminy do utrzymania zasobu mieszkalnego gminy. Rada Gminy obecnej kadencji w roku 2011 będzie opracowywać, a następnie uchwalać nowy WPGMZG na kolejne 4 lata jego obowiązywania tworząc nową politykę czynszową i jej zasady. Pan Jan Łepski wyraził opinie, iż najlepszym rozwiązaniem dla najemców osiedla w Czadrowie jest zmiana uchwały rady gminy o wstrzymaniu sprzedaży tychże mieszkań. Rada powinna wyrazić zgodę na zbycie lokali dla najemców zainteresowanych, co skutkować będzie większym dbaniem i staraniem się właścicieli o własne mienie. W prywatnych mieszkaniach czy domach ich właściciele sami muszą o nie dbać i remontować. Dodatkowym plusem co do tego, będzie zmniejszenie opłat czynszowych. Problemem w tym wszystkim jest wspólna kotłownia, nad rozwiązaniem którego będzie trzeba się radzie pochylić. Pani Teresa Ciszek poparła wypowiedz radnego Łepskiego co do wyrażenia zgody na wykup lokali mieszkalnym na osiedlu w Czadrowie. Pani Ewa Kwiecińska powróci do zakresu tematycznego w pkt. porządku obrad sesji wnioski i zapytania. Wniosku co do projektu budżetu gminy nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania co do projektu uchwały budżetowej. Pan Andrzej Berdechowki - radny przypomniał, o złożonym wniosku na posiedzeniu komisji budżetowej, wniosku aby zabezpieczyć w budżecie gminy kwotę około ,00zł na pokrycie kosztów min. opłat z tytułu dostaw wody, odbioru ścieków czy energii elektrycznej na 5

6 rzecz klubów Ludowych Zespołów Sportowych. Tym samym, przytoczona kwota zostanie wyłączona z wskazanej całości dotacji na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia dziedzin sportowych. Pani Teresa Ciszek Przewodnicząca Komisji Finansowo Gospodarczej wskazała, iż wniosek zgłoszony na posiedzeniu komisji będzie przekazany Wójtowi Gminy, jednak nie został on potraktowany przez komisję jako wniosek do projektu budżetu gminy na rok przyszły. Pan Andrzej Berdechowki - złożył wniosek do projektu uchwały budżetowej, aby zabezpieczyć w budżecie gminy kwotę około ,00zł na pokrycie kosztów min. opłat z tytułu dostaw wody, odbioru ścieków czy energii elektrycznej na rzecz klubów Ludowych Zespołów Sportowych. Pan Stanisław Szmajdziński Wójt Gminy zlecił Skarbnikowi Gminy rozeznanie możliwości związanych z wprowadzeniem wnioskowanej poprawki do projektu uchwały budżetowej? Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy odpowiadając wskazała, na możliwości związane z przekazaniem wnoszonej kwoty ,00zł w ramach projektu uchwały budżetowej. Pani Teresa Ciszek zapytała jaką kwotę rocznie kluby LZS przeznaczają na cele związane z kosztami bieżącym jak wskazane koszty za dostawę wody, odbiór ścieków czy energii elektryczną? Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy poinformowała, iż jest to rocznie około ,00zł. Koszty te w roku bieżącym były pokrywane z otrzymanych dotacji na rzecz wsparcia sportu na terenie gminy. Rozdysponowaniem pozyskanych dotacji na poszczególne zrzeszone kluby sportowe zajmuje się Rada Gminna LZS. Pan Zygmunt Homoncik Przewodniczący Rady Gminy poddał zgłoszony wniosek radnego Pana Andrzeja Berdechowskiego w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy kwoty około ,00zł na pokrycie kosztów min. opłat z tytułu dostaw wody, odbioru ścieków czy energii elektrycznej na rzecz klubów Ludowych Zespołów Sportowych pod głosowanie: Rada Gminy w wyniku głosowania przyjęła wniosek Pana Andrzeja Berdechowskiego w brzmieniu jak wyżej - głosowało 15 radnych, wystąpiło 10 głosów za, 4 głosy przeciw oraz 1 głos wstrzymuję się. Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chce wnieść dodatkowe pytanie czy uwagę do zakresu tematycznego? Rada Gminy nie zgłosiła dalszych pytań i uwag. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem przyjętych poprawek i autopoprawek: Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2011 wraz z wprowadzonymi i szczegółowo omówionymi zmianami w projekcie co do przyjętego wniosku. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2010: 6

7 Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy w głosowaniu jawnym (głosowało 15 radnych, wystąpiło14 głosów za, 1 głos wstrzymuję się, głosy przeciw nie wystąpiły). Uchwała otrzymała Nr III/6/10 Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra. Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy w głosowaniu jawnym (głosowało 15 radnych, wystąpiło13 głosów za, 2 głosy wstrzymuję się, głosy przeciw nie wystąpiły). Uchwała otrzymała Nr III/7/10 Ad. 5 Podjęcie uchwał. Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie wraz z szczegółowym uzasadnieniem co do proponowanych zmian do uchwały budżetowej. Budżet po zmianach wynosi: po stronie dochodów ,94zł; po stronie wydatków ,94zł. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy w głosowaniu jawnym (głosowało 15 radnych, wystąpiło15 głosów za, głosy przeciw oraz wstrzymuję się nie wystąpiły). Uchwała otrzymała Nr III/8/10 Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wraz z szczegółowym uzasadnieniem co do projektu. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy w głosowaniu jawnym (głosowało 15 radnych, wystąpiło15 głosów za, głosy przeciw oraz wstrzymuję się nie wystąpiły). Uchwała otrzymała Nr III/9/10 Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamienna Góra. Wnioski Komisji Rady Gminy co do projektu uchwały: Komisji Rewizyjna oraz Komisja Społeczna zawnioskowała o zwyżkę proponowanego w projekcie uchwały wynagrodzenia dla wójta gminy o 10% Komisja Finansowo Gospodarcza - zawnioskowała o zwyżkę proponowanego w projekcie uchwały wynagrodzenia dla wójta gminy o 5% Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały wraz z przyjętymi wnioskami. 7

8 Pytania: Pan Jan Łepski jako członek Komisji Finansowo Gospodarczej zaapelował do rady o przyjęcie wniosku tejże komisji w sprawie zwyżki proponowanego wynagrodzenia dla wójta o 5%. Radny wskazał, iż uzasadnieniem co do powyższego jest fakt zwyżki wynagrodzenia dla wójta w roku poprzednim oraz wprowadzona w projekcie budżetu stopa inflacji o 5% w zakresie wynagrodzeń jak i wydatków bieżących gminy. Wypowiedz poparła Pani Teresa Ciszek Przewodnicząca Komisji Finansowo Gospodarczej wskazując, iż komisja kierowała się zastosowaną 5% zwyżką wydatków jak i wynagrodzeń w stosunku do roku Dalszych pytań i uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Społecznej co do uchwalenia zwyżki proponowanego w projekcie uchwały wynagrodzenia dla wójta gminy o 10%: Rada Gminy w wyniku głosowania nie podjęła opinii co do wniosku - głosowało 15 radnych, wystąpiło 5 głosów za, 5 głosów przeciw oraz 5 głosów wstrzymuję się. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Komisji Finansowo - Gospodarczej co do uchwalenia zwyżki proponowanego w projekcie uchwały wynagrodzenia dla wójta gminy o 5%: Rada Gminy w wyniku głosowania przyjęła wniosek Komisji Finansowo Gospodarczej - głosowało 15 radnych, wystąpiło 9 głosów za, 4 głosy przeciw oraz 2 głosy wstrzymuję się. Pan Zygmunt Homoncik Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamienna Góra wraz z wnioskiem. Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy w głosowaniu jawnym (głosowało 15 radnych, wystąpiło12 głosów za, 3 głosy wstrzymuję się, głosy przeciw nie wystąpiły). Uchwała otrzymała Nr III/10/10 Ad. 7 Wnioski i zapytania. Pani Ewa Kwiecińska zgłosiła wniosek o zmianę obowiązującej Uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra w zakresie zmniejszenia % zwyżek stawek bazowych czynszu. Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy przedmiotowy wniosek na zostać potraktowany jako inicjatywa uchwałodawcza radnej? Pani Ewa Kwiecińska poinformowała, że wniosek j/w jest inicjatywą uchwałodawczą. Pan Jan Łepski wskazał na problem związany z brakiem poinformowania mieszkańców Pisarzowic i okolic co do terminów i godzin zajęć czy przyjęć i rejestracji do lekarza w domu kultury. Obecnie w domu kultury w Pisarzowicach prowadzony jest remont i budynek jest zamknięty. Mieszkańcy przychodząc do ośrodka zastają pozamykane drzwi bez wywieszonych informacji co do przyjęć. 8

9 Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta w odpowiedzi przekazała, iż radny zgłaszał w/w sprawę telefonicznie. Pracownicy domu kultury w Pisarzowicach zobligowani zastali do bieżącego, czytelnego informowania mieszkańców poprzez wywieszanie informacji na drzwiach wejściowych. Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta w zakresie tematycznym wnioski i zapytania udzieliła odpowiedzi na zadane pytanie radnej Pani Teresy Ciszek. W odpowiedzi poinformowała, iż w budżecie została zabezpieczona kwota ,00zł na remont drogi w Leszczyńcu roku aktualizując wniosek do Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o dotacje w wys ,00zł. Wartość inwestycji ,00zł Po podpisaniu umowy z TFOGR kwota dotacji została wprowadzona w budżet. Rada Gminy nie zgłosiła dalszych wniosków i zapytań. Ad. 8 Sprawy różne. Pan Zygmunt Homoncik Przewodniczący Rady Gminy poprosił poszczególne komisje rady o wypracowanie i wskazanie terminów oraz zakresów tematycznych posiedzeń w miesiącu styczniu 2011 roku. Projekty planów pracy rady gminy jak i jej komisji prezentowane i przyjmowane będą na posiedzeniu sesji rady w miesiącu styczniu 2011 roku. Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych o wystosowanych inicjatywach uchwałodawczych w zakresie zwyżki diet dla radnych o 5% w stosunku do stawek obowiązujących oraz inicjatywy uchwałodawczej co do zmian zapisów statutu gminy. Projekty uchwały zostaną przygotowane i przedłożone radnym. Inicjatywa uchwałodawcza wyrażona została na posiedzeniu komisji budżetowo gospodarczej w obecności jej członków oraz składu prezydium rady. Decyzją rady na następnym posiedzeniu sesji dokonany zostanie wybór delegatów z ramienia rady gminy do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kamiennej Górze oraz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w Wrocławiu. Pan Mieczysław Plata Sekretarz Gminy zwrócił się do rady o wypracowanie propozycji zakresów tematycznych które mają zostać poruszone na szkoleniu dla radnych proponuje się szczegółowe omówienie zapisów statutu gminy oraz innych aktów obligujących rade gminy. W tym, o wskazanie terminu tegoż szkolenia. Przypomina się, że rada przyjęła aby pierwsze szkolenie przeprowadzone zostało przez pracowników urzędu. Przekazana została również uwaga, aby zakresy tematyczne przygotowywane w planach pracy komisji obejmowały jej statutowe zadania Radnym przekazana została do wypełnienia ankieta,- w której to zawarte zostały pytania których informacje są niezbędne do celów statystycznych dla GUS. W najbliższym czasie przygotowana zostanie grupa zamknięta dla radnych oraz sołtysów w systemie sms -owego powiadamiania w ramach systemu Samorządowego Informatora SMS. Radni nowej kadencji zobligowani ustawą o samorządzie gminy w terminie do 30 dni od ślubowania złożyli oświadczenia majątkowe. Wszystkie oświadczenia złożone zostały w obowiązującym terminie. Oświadczenia o których mowa przekazane zostaną do Urzędu Skarbowego, wyłączeniem jest oświadczenie majątkowe przewodniczącego rady które to przekazywane jest Wojewodzie Dolnośląskiemu. 9

10 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż projekty planów pracy rady i jej komisji, po uzgodnieniach z ich przewodniczącymi przygotowane zostaną na dzień 15 stycznia 2011 roku. Rada Gminy nie zgłosiła dalszych spraw różnych. Pan Stanisław Szmajdziński Wójt Gminy na zakończenie posiedzenia sesji złożył podziękowania dla radnych nowej kadencji rady za przyjęcie budżetu gminy na rok 2011 życząc jednocześnie udanego roku zarówno w kontekście budżetowym jak i na innych płaszczyznach w zakresie pełnienia nowych obowiązków. Ad. 9 Zakończenie. Zakres tematyczny porządku obrad został omówiony w sposób wyczerpujący. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag i zastrzeżeń. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 12:40 zamknął III Sesję Rady Gminy Kamienna Góra. U s t a l e n i a k o ń c o w e : Na dzisiejszej Sesji Rada Gminy: 1. Przyjęła protokół z poprzedniej Sesji. 2. Podjęto następujące uchwały: Nr III/6/10 w sprawie budżetu gminy Kamienna Góra na rok 2011; Nr III/7/10 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra; Nr III/8/10 w sprawie zmian w budżecie; Nr III/9/10 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010; Nr III/10/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamienna Góra. Protokołowała: Agnieszka Pawłowska Przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Homoncik Załączniki do protokołu dostępne są na stanowisku pracy w Biurze Rady Gminy 10

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 8 grudnia 2015 r.

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 8 grudnia 2015 r. Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 8 grudnia 2015 r. Przewodnicząca Komisji Finansowo - Gospodarczej o godzinie 10:30 otworzyła posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 października 2013 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 października 2013 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 października 2013 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o godzinie 10:00 otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu radnych oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2014 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2014 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2014 r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Joanna Cebula w dniu 25 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/06 posiedzenia Komisji Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 grudnia 2006 r.

Protokół Nr 1/06 posiedzenia Komisji Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 grudnia 2006 r. Protokół Nr 1/06 posiedzenia Komisji Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 grudnia 2006 r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 9 05 zakończyło o godzinie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej P r o t o k ó ł wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej z dnia 12 października 2011r. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej P r o t o k ó ł wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej z dnia 18 kwietnia 2012r. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/314/10. Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 201 O roku

Uchwała Nr XLIV/314/10. Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 201 O roku Uchwała Nr XLIV/314/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 201 O roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego. Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 53 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Proponowany porządek obrad na XXIII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 1. Sprawy

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2016 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2016 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2016 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 lutego 2014 r.

Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 lutego 2014 r. Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 lutego 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył XXXVIII sesję i po powitaniu radnych, sołtysów oraz gości oświadczył, iż zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2015

Protokół Nr III/2015 Protokół Nr III/2015 z sesji Rady Miasta VII kadencji, odbytej w dniu 29 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,00 Godz. zakończenia obrad:15,10

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24.03.2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godzinie 08:10 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu radnych oraz gości oświadczyła,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Protokół Nr 22/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 grudnia 2016 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu UCHWAŁA NR XXXIII/382/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 czerwca 2010 r. Projekt w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 stycznia 2017 r.

Protokół Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 stycznia 2017 r. Protokół Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 stycznia 2017 r. Pan Robert Mikołajczyk - Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej o godzinie 12:00 otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXXV/05

P r o t o k ó ł Nr XXXV/05 P r o t o k ó ł Nr XXXV/05 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 16 sierpnia 2005r. Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 9 00, a zakończyła o godzinie 12 30. W Sesji uczestniczyło 15 radnych oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad:

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad: Protokół Nr I/2010 z obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu 30 listopada 2010 r. od godz. 13 30 do godz. 15 20 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie. Obecnych wg listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2013 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2013 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2013 r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/10 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej odbytego w dniu 13 grudnia 2010r.

Protokół nr 1/10 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej odbytego w dniu 13 grudnia 2010r. Protokół nr 1/10 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej odbytego w dniu 13 grudnia 2010r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/07 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 października 2007 r.

Protokół Nr 13/07 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 października 2007 r. Protokół Nr 13/07 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 października 2007 r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 9 15 zakończyło o godzinie 16 15. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLV/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce w dniu 28 października 2014 roku w godz w Muzeum w Praszce

PROTOKÓŁ Nr XLV/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce w dniu 28 października 2014 roku w godz w Muzeum w Praszce PROTOKÓŁ Nr XLV/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce w dniu 28 października 2014 roku w godz. 10 00-13 00 w Muzeum w Praszce Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIV Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Protokół z XLIV Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 sierpnia 2014 r. Protokół z XLIV Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 sierpnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył XLIV sesję i po powitaniu radnych, sołtysów oraz gości oświadczył, iż zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.10.2016 PROTOKÓŁ z XXIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 14 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Henryk Staśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Protokół XXVII/17. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XXVII/17. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.1.2017 Protokół XXVII/17 XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 04 stycznia 2017 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 12 00-13 10. Ad.1. Obrady XV Sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III /2010. z III Sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się. w dniu 30 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gminy Stryków.

Protokół Nr III /2010. z III Sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się. w dniu 30 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gminy Stryków. Protokół Nr III /2010 z III Sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gminy Stryków. W posiedzeniu uczestniczyli: radni Rady Miejskiej w Strykowie

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku.

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. Z powodu niskiej frekwencji, pierwszy termin rozpoczęcia zebrania został przesunięty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/1/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 13 stycznia 2015 rok Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Anwajler Przewodniczący Komisji

Protokół Nr 3/1/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 13 stycznia 2015 rok Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Anwajler Przewodniczący Komisji Protokół Nr 3/1/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 13 stycznia 2015 rok Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Anwajler Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej. Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Bardziej szczegółowo

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego PROTOKOŁ Nr 35/12 posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, PROTOKOŁ Nr 34/12 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki PROTOKOŁ Nr 26/12 posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. PROTOKÓŁ Nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 16 grudnia 2014 roku pod przewodnictwem Pana Mieczysława Skowrona Przewodniczącego Komisji. Na ogólną liczbę 7 członków obecnych 7. Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III / 2014

P R O T O K Ó Ł Nr III / 2014 P R O T O K Ó Ł Nr III / 2014 Sesji Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014r. Ad. 1 Otwarcie III Sesji Rady Gminy. Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 17 00 otworzył III Sesję VII kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/15 Burmistrza Rajgrodu z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie określenia procedur korzystania ze środków funduszu sołeckiego

Zarządzenie Nr 53/15 Burmistrza Rajgrodu z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie określenia procedur korzystania ze środków funduszu sołeckiego Zarządzenie Nr 53/15 w sprawie określenia procedur korzystania ze środków funduszu sołeckiego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r.

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. Dz.18.0021.32.2016 Podsumowanie: Porządek obrad: XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/14 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 1 grudnia 2014r.

Protokół nr I/14 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 1 grudnia 2014r. Protokół nr I/14 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Kamienna Góra rozpoczęły się o godzinie 11 00. Do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. XLIV Sesja III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/15 z dnia 7 stycznia 2015r. Komisji Społecznej Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Protokół nr 1/15 z dnia 7 stycznia 2015r. Komisji Społecznej Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Protokół nr 1/15 z dnia 7 stycznia 2015r. Komisji Społecznej Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Przewodniczący Rady Miasta Pan Piotr Buchwald powitał wszystkich członków Komisji Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo