Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 listopada 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 listopada 2013 r."

Transkrypt

1 Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 listopada 2013 r. Przewodnicząca Komisji Finansowo - Gospodarczej o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej i po powitaniu radnych oraz gości oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 członków komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: Pani Janina Sawicka Z-ca Wójta, Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy, Pan Witold Bogumiło Kierownik ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych, Pan Jan Guzy Kierownik ref. Komunalnego i Rolnictwa, Pan Patryk Straus inspektor ds. promocji gminy, informacji europejskiej i turystyki. Pani Teresa Ciszek Przewodnicząca Komisji - powitała wszystkich obecnych na dzisiejszym posiedzeniu, przedstawiając następującą propozycje porządku obrad: 1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3. Turystyka i sport oraz informacja z realizacji dotacji na rozwój sportu dla klubów. 4. Analiza przychodów i kosztów funkcjonowania ustawy o odpadach komunalnych. 5. Analiza robót publicznych dotyczące 2013 roku. 6. Opiniowanie projektów uchwał. 7. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji Finansowo Gospodarczej zapytała, czy ktoś chce wnieść poprawki bądź zmiany do proponowanego porządku obrad? Wniosków i uwag nie zgłoszono. Komisja Finansowo - Gospodarcza jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad. Ad. 1 Otwarcie Komisji opisano na wstępie. Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji. Przewodnicząca Komisji zapytała, czy ktoś z członków Komisji Finansowo - Gospodarczej chciałby wnieść poprawki do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku zgłoszonych uwag i wniosków Komisja Finansowo - Gospodarczej jednogłośnie przyjęła protokół z dnia 22 października 2013 r.. 1

2 Ad. 3 Turystyka i sport oraz informacja z realizacji dotacji na rozwój sportu dla klubów. W zakresie tematycznym odnoszącym się do turystyki Pan Patryk Straus insp. ds. promocji gminy, informacji europejskiej i turystyki przedstawił informacje dot. prowadzonych zadań min: infrastrukturę związaną z turystyką, edukację turystyczną, wydawnictwa oraz wyjazdy na targi turystyczno promocyjne - załącznik nr 2 do protokołu. Pani Ewa Kwiecińska zapytała, czy promowane w ramach działań gminy gospodarstwa agroturystyczne pokrywają koszty z tym związane? Pan Patryk Straus insp. ds. promocji gminy, informacji europejskiej i turystyki poinformował, iż za działania promocyjne, obejmujące wskazanie w ulotkach czy folderach miejsc noclegowych czy atrakcji, nie są płatne. Gospodarstwa takie nie są obciążone żadnymi kosztami. Przy szerszych propozycjach komercyjnych biuletynów, gospodarstwa chcące zareklamować swoją działalność będą musiały pokryć część kosztów. Dalszych pytań i uwag nie zgłoszono. W zakresie tematycznym odnoszącym się do sportu Pan Patryk Straus insp. ds. promocji gminy, informacji europejskiej i turystyki przypomniał, iż w oparciu o Uchwałę Rady Gminy z dnia r. w sprawie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kamienna Góra w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu opracowane zostały nowe zasady dofinansowania klubów sportowych, zasady obowiązujące od 2013 roku. W oparciu o nowy system, każdy klub występował indywidualnie z wnioskiem o przyznanie dotacji na realizację zadań. Aby móc złożyć wniosek, kluby uzupełniły formalności takie jak: nadanie numeru REGON, NIP oraz założenie konta bankowego. Wprowadzone zostały kategorie kosztów, każdy z klubów otrzyma taką samą wysokość dotacji /w zależności od wyposażenia klasy/ na określone zadania. Wyjątek stanowi utrzymanie bazy sportowej, która w zależności od klubu jest różna. Szczegóły prezentowane były na poprzednim posiedzeniu. Do dnia roku złożonych zostało łącznie 11 wniosków przez kluby sportowe działające na terenie gminy: 8 klubów piłkarskich, 2 UKS y oraz Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych. Wnioski opiewały na łączną sumę w wysokości ,00 zł. W budżecie na wsparcie klubów sportowych przewidziana została kwota w wysokości ,00 zł., która została rozdzielona na poszczególne kluby. Umowy z klubami zostały podpisane. Na dzień złożenia w/w informacji kluby sportowe podpisały 6 aneksów zmieniających kwoty w poszczególnych pozycjach wydatków budżetowych. Szczegółowy podział środków opisany został w załączniku nr 3 do protokołu. W trakcie spotkania Wójta Gminy z Prezesami Klubów w ubiegłym tygodniu, wypracowano jedną nową zasadę. Jeżeli w trakcie roku drużyna jakiego klubu sportowego awansuje w tabeli bądź spadnie w rankingach to przyznane środki pozostają niezmienne. Spadek z klasy do klasy nie będzie powiązany ze zmniejszenie dotacji, jak i awans z klasy do klasy nie będzie się wiązał ze zwyżką przyznanych środków. 2

3 Na rok 2014 wszystkie działające kluby sportowe w obowiązującym terminie złożyły wnioski o dotacje (z wyjątkiem klubu w Kochanowie). Pan Jan Łepski jako Prezes Klubu Sportowego w Pisarzowicach wyraził pozytywną opinię co do wprowadzonych nowych zasad dofinansowania klubów sportowych. Obecnie, to działacze poszczególnych klubów sportowych sami zarządzają przyznanymi im środkami. Osoby te wiedzą i znają potrzeby swoich klubów. Dobrym rozwiązaniem jest również wprowadzenie możliwości aneksowania umów poprzez zmiany zadań. Każdy klub otrzymuje taka samą pule środków w zależności od klasy. Podział taki jest sprawiedliwy. Pani Ewa Kwiecińska zapytała, o koszty obsługi księgowej? Pan Patryk Straus insp. ds. promocji gminy, informacji europejskiej i turystyki poinformował, że każdy klub sportowy na usługi księgowe otrzymuje 500,00 zł rocznie. Wybór księgowej jest indywidualną sprawą każdego klubu. Dwa kluby sportowe nie opłacają usług księgowych, które wykonywane są darmowo (środki przeznaczone na księgową wydatkują na inne zadania). Pan Zygmunt Homoncik zapytał, czy klub sportowy w Kochanowie składał wniosek o dotacje? Jak wiadomo klub ten tylko formalnie istnieje. Frapującą sprawą do rozwiązania w ramach Gminnego Zarządu Ludowych Zespołów Sportowych, jest posiadanie przez Prezesa Klubu w Kochanowie kosiarki. Pan Patryk Straus insp. ds. promocji gminy, informacji europejskiej i turystyki przekazał, że Klub Sportowy z Kochanowa nie złożył na rok 2014 wniosku o dotacje gminną (podobnie jak na rok bieżący). Pan Jan Łepski w sprawie kosiarki dopowiedział, że na zebraniu prezesów klubów sportowych sprawa ta była poruszana. Właścicielem kosiarki jest Gminne Zrzeszenie LZS, które to zakupiło ją ze środków własnych (nie były to środki dotacyjne gminne). Kosiarka przekazana została Prezesowi aktywnego i grającego klubu w Kochanowie. Po rozwiązaniu drużyny, klub dalej istnieje, a kosiarka pozostała w dyspozycji prezesa. Gminne Zrzeszenie zobligowane zostało do rozwiązana tego problemu i odebrania tej kosiarki. Pani Teresa Ciszek zapytała, czy ze środków własnych klubu można kupić słodycze i napoje? oraz czy PIT 11 dla sędziów wysyłany ma być pocztą (co generuje dodatkowe koszty)? Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy przekazała, że zakupy takie mogą być realizowane ze środków własnych, nie dotacji. PIT 11 dla sędziów wysyłany powinien być pocztą - listem poleconym. Dalszych pytań i uwag nie zgłoszono. Komisja Finansowo Gospodarcza przyjęła zakres tematyczny związany z turystyką i sportem na terenie gminy w tym, informacje w zakresie przekazywanych z budżetu gminy dotacji. 3

4 Ad. 4 Analiza przychodów i kosztów funkcjonowania ustawy o odpadach komunalnych. Pan Jan Guzy Kierownik ref. Komunalnego i Rolnictwa przedstawił przekazane radnym opracowanie tj. informacje dotyczącą nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Kamienna Góra analiza dochodów i wydatków za 4 miesiące funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami - załącznik nr 4 do protokołu. Kierownik ref. - omówił zakres rzeczowy oraz finansowy - przychody i wydatki związane z wprowadzeniem i funkcjonowaniem nowego systemu gospodarki odpadami. Po szczegółowych objaśnieniach i analizie, wypracowane zostały dwa wnioski do systemu t.j.: - opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów zachować w niezmiennej wysokości do końca 2014 roku, - przejęcie przez system kosztów prowizji bankowej pobieranej w Banku Spółdzielczym od wpłat mieszkańców. Zagrożeniem co do utrzymania stabilności systemu, w tym realizacji przytoczonych wniosków, może być wzrost ceny przyjęcia odpadu na składowisku (obecnie gmina jako udziałowiec płaci 239,00zł od 1 tony). Zgodnie ze znowelizowaną ustawą branżową od 1 lipca b.r. składowiska muszą zabezpieczyć określoną pule środków na rzecz rekultywacji stąd, istnieje realne zagrożenie zwyżki powyższej stawki. Innym zagrożeniem mogących mieć wpływ na gospodarkę finansową systemu może być konieczność płacenia kar za brak wypełnienia określonego limitu co do ilości odzyskanych segregowanych śmieci na terenie gminy. Pan Jan Łepski wniósł, aby zostawić opłatę za odbiór śmieci na takim samym poziomie jak dotychczas. Na przyszłość, po ponownej analizie należy zastanowić się nad obniżką tej stawki, która jest za wysoka patrząc na możliwości dochodowe mieszkańców gminy. Kiedyś rodzina 4-ro osobowa płaciła miesięcznie 27,00 zł za wywóz śmieci, a obecnie płaci 100% więcej pomimo, że ta sama firma wykonuje tą samą usługę. Pan Jan Guzy Kierownik ref. Komunalnego i Rolnictwa odnosząc się do wypowiedzi radnego przypomniał, że gmina za odbiór 1 tonu odpadu płaci 139,59 zł netto zgodnie z umową z COM -D. Firma COM-D płaci swojemu podwykonawcy jakim jest Sanikom stawkę 130,00zł. za odbiór 1 tony. Zgodnie z nową ustawą, gminy płacą za przyjęcie na składowisko ilości (ciężar) odpadów, a nie pojemności pojemników. Ilość przekazywanych na składowiska odpadów rośnie z miesiąca na miesiąc. Członkowie Komisji przeanalizowali przychody i koszty związane z obsługą nowego systemu oraz wskazane wyżej zagrożenia mogące wpłynąć na obciążenie systemu. Przyjęto, iż w przyszłorocznym planie pracy w I półroczu komisja ponownie zajmie się w/w danymi celem ewentualnego wypracowania kolejnych wniosków. Wniosków i uwag nie zgłoszono. Komisja Finansowo Gospodarcza przyjęła zakres tematyczny związany z analizą przychodów i kosztów funkcjonowania ustawy o odpadach komunalnych. Pan Jan Guzy Kierownik ref. Komunalnego i Rolnictwa przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do 4

5 gminnego zasobu nieruchomości. Podjęcie przedmiotowej uchwały podyktowane jest potrzebą uregulowania stanu prawnego władania gruntami we wsi Pisarzowice oraz Przedwojów. Działka nr 265/3 o pow. 0,0059 ha położona w Pisarzowicach nabywana jest w celu poszerzenia istniejącej drogi wewnętrznej, stanowiącej własność gminy. Działka nr 216/2 o pow. 0,0023 ha w Leszczyńcu nabywana jest pod utworzenie dojazdu do boiska sportowego w w/w sołectwie. Aktualnie zlecona została wycena w/w nieruchomości. Wycena gotowa powinna być do posiedzenia sesji. Pani Ewa Kwiecińska zapytała, o orientacyjny koszt wykupy przedstawionych działek? Pan Jan Guzy Kierownik ref. Komunalnego i Rolnictwa poinformował, iż szacunkowo może to być około 2 000,00zł. za obie działki. Pan Jan Łepski zgłosił potrzebę uregulowania granic działki, po drugiej stronie wskazanej w projekcie drogi w Pisarzowicach, tam gdzie buduje się obecnie Pan Paweł Zarzycki. Problem stanowi postawiony na działce gminnej słup energetyczny oraz niebezpieczeństwo zagrodzenia obecnej w terenie drogi wewnętrznej gminnej. Dalszych pytań i uwag nie zgłoszono. Komisja Finansowo - Gospodarcza przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5 członków Komisji, wystąpiło 5 głosów za, głosy przeciw oraz wstrzymuje się nie wystąpiły). Ad. 5 Analiza robót publicznych dotyczące 2013 roku. Pan Witold Bogumiło Kierownik ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych - przedstawił zakres tematyczny w oparciu o przedłożoną informację tabelaryczną Analizę robót publicznych Gminy Kamienna Góra za okres 2013 roku - załącznik nr 5 do protokołu. Pani Teresa Ciszek wskazała, że zasadne jest organizowanie prac publicznych, zwłaszcza przy tak dużym dofinansowaniu z Powiatowego Urzędu Pracy. Problem stanowi jedynie efektywność tych prac, która to powiązana jest z brakiem pełnego nadzoru nad tymi pracownikami. Prace te wykonywane były pomału, a pracownicy Ci poprzez brak nadzoru byli niezdyscyplinowani (przykładem są prace przy naprawie mostu w Leszczyńcu). Pan Witold Bogumiło Kierownik ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych przyjął uwagę. W miarę możliwości pracownik urzędu nadzorował te roboty. Na lata przyszłe należy się zastanowić nad powróceniem do zatrudnienia dodatkowej osoby zajmującej się tylko nadzorem i pilnowaniem (tzw. brygadzisty). Dalszych pytań i uwag nie zgłoszono. Komisja Finansowo Gospodarcza przyjęła zakres tematyczny związany z analizą robót publicznych dotyczące 2013 roku. 5

6 Ad. 6 Opiniowanie projektów uchwał. Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie wraz ze szczegółowym omówieniem i uzasadnieniem. Niniejszym projektem dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę ,75 zł oraz przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami. Zmianie ulega również załącznik nr 3 do uchwały budżetowej dot. zadań majątkowych na rok Budżet po zmianach wynosi: - po stronie dochodów ,29 zł., - po stronie wydatków ,29 zł. Pytań i uwag nie zgłoszono. Komisja Finansowo - Gospodarcza przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5 członków Komisji, wystąpiło 5 głosów za, głosy przeciw oraz wstrzymuje się nie wystąpiły). Pan Patryk Straus inspektor ds. promocji gminy, informacji europejskiej i turystyki - przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 wraz z szczegółowym omówieniem zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na realizację tego programu (z zaznaczeniem, że wykazane w programie kwoty na realizacji zadań mogą ulec zmianie w przypadku konieczności zmniejszenia budżetu gminy). Pytań i uwag nie zgłoszono. Komisja Finansowo - Gospodarcza przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5 członków Komisji, wystąpiło 5 głosów za, głosy przeciw oraz wstrzymuje się nie wystąpiły). Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta - przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kamienna Góra za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Niniejszą uchwałą wnosi się o zwyżkę ekwiwalentu wypłacanego z budżetu gminy strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy za udział w działaniu ratowniczym (stawki uchwalone obowiązują do miesiąca listopada 2008 roku). Wnosi się o zwyżkę z 10 zł. na 12,00 zł. za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym, przy możliwej max stawce 22,64 zł. Pytań i uwag nie zgłoszono. Komisja Finansowo - Gospodarcza przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5 członków Komisji, wystąpiło 5 głosów za, głosy przeciw oraz wstrzymuje się nie wystąpiły). 6

7 Ad. 7 Sprawy różne. Pani Ewa Kwiecińska zapytała, o przetarg na odśnieżanie dróg gminnych? Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta Gminy poinformowała, iż do pierwszego przetargu na wyłonienie wykonawców w zakresie zimowego utrzymania dróg (z koniecznością nagrywania odśnieżania w terenie) zgłosiły swoje oferty dwie firmy na rejon I (strona Pisarzowice - Leszczyniec). Na rejon II (strona krzeszowska) nie została złożona żadna oferta. Przetarg na rejon I wygrała Firma Wielobranżowa Pani Małgorzaty Góry z Rędzin (za 156,00zł za godzinę odśnieżania). Drugą ofertę złożył Pan Seweryn Góra z Rędzin. Czas związania ofertą po przetargu wynosi miesiąc. W czasie tym Pani M. Góra nie stawiła się do podpisania umowy pomimo monitów i telefonów. Również Pan S. Góra jaka kolejny oferent, nie stawił się do podpisania umowy. W okresie tym, ogłoszony został kolejny przetarg na odśnieżanie rejonu II. Po otrzymaniu informacji, o braku zgody na podpisanie umowy na odśnieżanie rejonu I, został on dopisany do przetargu, a jego termin wydłużony (bez wymogu posiadania kamer). Na przetarg złożona została tylko jedna oferta Firma 6 wspaniałych. Oferta opiewa na kwotę 272,40 zł. za 1 godzinę odśnieżania w I rejonie oraz 256,20 zł. za godzinę odśnieżania w II rejonie. Umowa podpisana zostanie w bieżącym tygodniu. Pan Zygmunt Homoncik przekazał, iż przy tak dużej stawce za godzinę odśnieżania (bez konieczności nagrywania) należy uczulić sołtysów co do kontrolowania tych wyjazdów. Rozwiązaniem może być również wyliczenie kilometrażu dróg, i na tej podstawie weryfikowanie czasu odśnieżania. Pan Zygmunt Homoncik wniósł, aby na przyszłe posiedzenie komisji, gdzie omawiany będzie projekt uchwały budżetowej na rok 2014 przygotować zestawienie wysokości podwyżek, wskazanie płacy max i min. oraz szczebli zawodowych i widełek wynagrodzeń pracowników administracji w urzędzie. Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy przyjęła do realizacji. Pani Teresa Ciszek wskazała, na brak zakończenia robót na drodze gminnej w Leszczyńcu do budynku nr 27 pytając, kiedy to nastąpi? Radna wskazując na ciągłe zakłócanie spokoju w budynku komunalnym w Leszczyńcu, problemy z lokatorami lokalu socjalnego, którzy pomimo interwencji policji i pracownika gminy dalej stwarzają problemy i zagrożenie. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wyprowadzenie tych lokatorów z Leszczyńca. Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta Gminy poinformowała, iż zgodnie z umową remont tej drogi zakończony miał zostać dnia r. Od tej daty gmina nalicza kary umowne za każdy dzień zwłoki. Innej możliwości związanej z zobligowaniem wykonawcy do zakończenia prac nie ma. W zakresie problemów lokatorskich sprawy takie powinien rozwiązywać przy wspólnocie mieszkaniowej jej zarządca bądź w przypadkach agresji policja. Gmina może wystąpić do sądu z wnioskiem o eksmisje takich lokatorów jednakże, wiąże się to z koniecznością zapewnienia im innego lokalu. Pani Teresa Ciszek wskazała, iż po otrzymaniu projektu uchwały budżetowej na rok przyszły w zadaniach inwestycyjnych nie zostało ujęte opracowanie dokumentacji na szatnie przy boisku sportowym w Leszczyńcu. Zadanie to było wpisane w Wieloletni Plan Inwestycyjny na rok Radna zapytała, co jest przyczyną braku tego zapisu? 7

8 Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy przypomniała, iż w Wieloletnim Planem Inwestycyjnym zadanie inwestycyjne związane z budową szatni sportowej na boisku sportowym w Leszczyńcu wpisane zostało na rok 2014 (opracowanie dokumentacji) z terminem realizacji w 2015 roku. Zważając na powstałą możliwość pozyskania środków pomocowych w rozdaniu programowym planowanym na lata , podjęto decyzję o wstrzymaniu się z wpisaniem do projektu budżetu opracowania dokumentacji powyższego zadania. Zależnie od możliwości pozyskania tych środków opracowanie tej dokumentacji zlecone może być w roku przyszłym z terminem płatności na rok Realizacja może nastąpić zgodnie z zapisem w WPI, przy pomocy środków pomocowych lub w przypadku braku ich pozyskania ze środków własnych gminy czy kredytowania tego zadania. Dalszych spraw różnych nie zgłoszono. Po wyczerpaniu tematyki posiedzenia Komisja Finansowo - Gospodarcza nie wniosła uwag i uznała tym samych, że zakres tematyczny został przedstawiony w sposób wyczerpujący. Przewodnicząca Komisji o godz. 13:10 zamknęła posiedzenie. U s t a l e n i a k o ń c o w e Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Finansowo - Gospodarcza: 1. Przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji. Zaopiniowała projekt uchwały. Protokołowała: Przewodnicząca Komisji Agnieszka Pawłowska Finansowo - Gospodarczej /-/Teresa Ciszek Załączniki do protokołu dostępne są na stanowisku pracy w Biurze Rady Gminy 8

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku

Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r.

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu wzięło udział 5 członków komisji (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

Do punktu 1- go Do punktu 2 ego Do punktu 3- go

Do punktu 1- go Do punktu 2 ego Do punktu 3- go Protokół Nr 34.2013 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku oraz Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. Ad. 1 34 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 15 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych.

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. PROTOKÓŁ Nr XLIV/14 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 27 lutego 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz.10 00 13 55 Ogólna liczba radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 29/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI MIENIEM POWIATOWYM RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 27 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ Nr 29/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI MIENIEM POWIATOWYM RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 27 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ Nr 29/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI MIENIEM POWIATOWYM RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 27 listopada 2013 r. W dniu 27 listopada 2013 r. o godz. 8.30 w Sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 15 radnych. Lista obecności radnych stanowi

Bardziej szczegółowo